pengurusan by kemumin

VIEWS: 1,427 PAGES: 57

									[41]
[42]
       BAB 4 : PENGURUSAN SEKOLAH 2011

4.1 : Majlis Pengurusan & Pentadbiran Tertinggi


   Pengerusi      :  Pengetua
   Timbalan       :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi        Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
                Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II  :  En Wan Ab Karim bin Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha      :  En Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah
                Guru Kanan Bahasa
   Ahli         :  Pn Nor Azizah bt Md Nordin
                Guru Kanan Sains dan Matematik
              :  Pn Norizan bt Idris
                Guru Kanan Sains Sosial
              :  Pn Hjh Wan Azlini bt Wan Abu Bakar
                Guru Kanan Teknik dan Vokasional

          TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Bertanggungjawab terus kepada Pengetua.
2. Berfungsi sebagai Lembaga Tatatertib kakitangan sekolah.
3. Merancang, mengelola dan menilai segala bentuk dan aktiviti
  pengurusan sekolah.
4. Mentadbir dan mengawalselia perjalanan dan pengurusan sekolah
  sepanjang masa.
5. Merancang kemajuan dan pembangunan fizikal sekolah.
6. Merancang dan menyelia pengurusan kurikulum.
7. Merancang dan menyelia pengurusan kokurikulum.
8. Mengurus dan menyelia hal ehwal guru, staf sokongan dan murid.
9. Membimbing guru dan kakitangan bukan guru dalam melaksanakan
  matlamat dan objektif sekolah dan pendidikan negara.
10. Membuat dan mengeluarkan arahan dan peraturan untuk kakitangan
  guru dan bukan guru bagi melaksanakan setiap jenis tugas sama ada
  dalam bidang kurikulum, kokurikulum, pentadbiran dan tatatertib.
11. Mengagih dan menyelia tugas-tugas kepada semua guru dan anggota
  kakitangan sekolah.
12. Membantu Pengetua membuat penilaian dan laporan prestasi tahunan
  guru dan kakitangan bukan guru.
                  [43]
4.2 : Pengetua –
          TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Bidang Tugas
  a. Bertanggungjawab dalam peningkatan kurikulum dan kokurikulum
   serta memastikan perlaksanaannya selaras dengan dasar
   Kementerian Pelajaran dan PIPP.
  b. Bertanggungjawab dalam hal     pengurusan,  pentadbiran  dan
   kewangan sekolah.
  c. Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-
   agensi luar.
  d. Mengajar sebilangan waktu mengikut SPI Bilangan 3/67 1982
   (Pindaan).

2. Pengurusan Kurikulum (Kerja Ikhtisas)
  a. Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolah selaras dengan
   polisi Kementerian Pelajaran.
  b. Menentukan sasaran sekolah, merancang peningkatan pengajaran
   dan pembelajaran.
  c. Memastikan guru mengajar berpandukan Sukatan Pelajaran dan
   Rancangan Pelajaran mengikut peruntukan waktu yang ditetapkan.
  d. Menentukan kualiti dan kuantiti kerja murid serta pemeriksaan buku
   murid.
  e. Menentukan polisi-polisi mengenai penilaian dan peperiksaan
   dilaksanakan. Data-data analisis peperiksaan digunakan untuk
   perancangan dan tindakan susulan.
  f. Menyelia dan mencerap proses P&P.
  g. Memeriksa Buku Rekod Mengajar Guru, Buku Kemajuan Murid,
   Buku Profil, Jadual Kedatangan Murid dan Buku Kegiatan
   Kokurikulum dari semasa ke semasa.
  h. Mengajar sebilangan waktu.
  i. Menentukan dasar tugas pengajaran guru bagi penyediaan Jadual
   Waktu.
  j.  Menentukan keberkesanan penggunaan PSS.
  k. Memastikan panitia mata pelajaran melaksanakan strategi dan
   program pendidikan dengan berkesan.
  l. Menentukan polisi untuk kokurikulum.                  [44]
3. Pembangunan Diri Murid
 a. Memastikan perlaksanaan program pembangunan diri murid
   seperti PCI, PNI, Kemahiran Mengurus Diri, Kemahiran Belajar dan
   Motivasi.
 b. Menentukan polisi-polisi mengenai perlaksanaan peraturan dan
   disiplin sekolah.
 c. Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaran murid.
 d. Menyemak Jadual Kedatangan Murid.
 e. Menentukan proses pemberian biasiswa, Kumpulan Wang Amanah
   pelajar Miskin (KWAPM) dan bantuan-bantuan lain kepada murid
   dijalankan dengan adil dan mengikut prosedur yang ditetapkan.
 f. Memastikan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) dilaksanakan
   dengan baik.
 g. Memastikan polisi peperiksaan awam dilaksanakan mengikut
   peraturan.
 h. Menandatangani Surat Akuan serta Sijil Berhenti Sekolah.
 i. Memastikan program kesihatan murid di sekolah dijalankan dengan
   sempurna.
 j.  Bertanggungjawab ke atas pembuangan dan tindakan disiplin ke
    atas murid.
 k. Mengambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya ke atas
   murid ketika berada di sekolah.
 l. Memastikan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling berfungsi
   dengan baik dan sebagaimana yang sepatutnya.

4. Pengurusan Personel
 a. Menentukan proses pendaftaran, pelantikan, pengesahan dalam
   jawatan, penempatan ke jawatan berpencen dan jenis cuti guru
   serta staf sokongan dilaksanakan secara teratur.
 b. Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja dan
   berbincang dari semasa ke semasa mengenai sasaran dan mutu
   kerja.
 c. Menentukan tugasan dan bidang kerja (deployment of staff) dan
   menjalankan penyeliaan sepanjang tahun.
 d. Memastikan guru mempunyai permit mengajar.
 e. Mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai yang melanggar
   Arahan Perkhidmatan di bawah bidang kuasanya.
 f. Menjaga kebajikan pegawai dan kakitangan.
                 [45]
5. Pengurusan Kewangan
 a. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan.
 b. Mengawal dan menyemak pemberian perkapita (PCG), gaji guru
   dan staf sokongan, rekod akaun, laporan penyata kewangan dan
   punca-punca kewangan SUWA dan KERAJAAN.
 c. Memastikan penyediaan penyata akaun sekolah yang belum
   diauditkan dan dokumen-dokumen sokongan serta membuat
   tindakan susulan ke atasnya.
 d. Mengawal stok dan harta benda sekolah.
 e. Mengawal perbelanjaan yang diperlukan oleh setiap bahagian.

6. Pembangunan Organisasi
 a. Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus
   dalaman.
 b. Menggalakkan percambahan fikiran, perkongsian maklumat,
   budaya  ilmu serta  memberi  peluang kepada  guru
   memperkembangkan potensi diri.
 c. Mengawal “Learning Experiences” berdasarkan pemerhatian, data
   dan seliaan serta menggunakan maklumat yang diperolehi untuk
   pembangunan “Learning Experiences” murid.
 d. Merancang kursus kesedaran dan penyungguhan kendiri guru.
 e. Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktiviti komuniti.

7. Pembangunan Kendiri
 a. Mempertingkatkan Budaya Ilmu dan Budaya Membaca.
 b. Menjalankan kajian dan pembangunan (R&D) bagi kecemerlangan
   pengurusan sekolah.
 c. Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan bidang ikhtisas dan
   pengurusan.
 d. Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti.
 e. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada
   yang memerlukannya.
 f. Menjadi Penasihat kepada PIBG dan Pengerusi Permuafakatan
   Sekolah.
 g. Menghadiri kursus, seminar, bengkel dan sebagainya yang
   dianjurkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran
   Negeri, Kementerian Pelajaran Malaysia dan agensi-agensi luar.
 h. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan
   dengan profesyen keguruan.
                  [46]
4.3 : Penolong Kanan Pentadbiran :
   Tuan Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman


          TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Bidang Tugas
  a. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua.
  b. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
  c. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam bidang kurikulum,
   pentadbiran, hubungan masyarakat dan keselamatan.
  d. Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai
   sidang petang.
  e. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan
   pengurusan sekolah.
  f. Membantu Pengetua menyelia, menilai P&P di sekolah.

2. Pengurusan Kurikulum
  a.  Menentukan perlaksanaan kursus pengajaran.
  b.  Mengurus pemilihan peserta sukan elit bagi mewakili sekolah.
  c.  Menentukan rancangan pelajaran harian.
  d.  Mempastikan panitia mata pelajaran berjalan dan berfungsi.
  e.  Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi
    pendidikan, PSS, makmal dan bengkel.
  f.  Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan
    sumber pendidikan.
  g.  Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-
    guru pelatih, guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan
    tugas harian mereka.
  h.  Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum
    serta mencadangkan tindakan susulan.
  i.  Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal berkaitan
    dengan ujian, peperiksaan dan penilaian serta mencadang
    tindakan susulan.
  j.  Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan
    bimbingan dan pemulihan.
  k.  Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh
    sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan
    Kementerian Pelajaran.
  l.  Membantu di dalam penentuan buku-buku teks, bahan pusat
    sumber dan lain-lain bahan bacaan serta kesesuaiannya.
  m. Membantu mengadakan Jadual Waktu Kelas dan Guru serta
   menyediakan jadual waktu gantian.                  [47]
3. Pengurusan Sekolah
 a. Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan
   bukan guru.
 b. Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan
   latihan untuk guru dan kakitangan bukan guru.
 c. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data maklumat
   dan perangkaan.
 d. Membantu merancang takwim sekolah.
 e. Membantu menyediakan kerja-kerja kakitangan guru dan bukan
   guru.
 f. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.
 g. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk audit tahunan.
 h. Menyelaras semua jenis pungutan yuran. Menjadi ahli Lembaga
   Tatatertib Sekolah.
 i. Menjadi Penandatangan Kedua cek kewangan sekolah.
 j.  Menjaga dan menyemak stok/inventori peralatan sekolah.

4. Pengurusan
 a. Mengurus dan menyelaras kegiatan kurikulum.
 b. Menyedia anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum
   Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum
   telah diambil.
 c. Membantu   dan  mengurus  segala  penerbitan  majalah/artikel
   sekolah.
 d. Menyelaras pembahagian murid dalam kumpulan/rumah sukan dan
   meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah sukan.
 e. Mengurus dan menyedia peralatan dan kemudahan kokurikulum.
 f. Memastikan rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan
   baik.
 g. Mengenalpasti guru/murid yang berpotensi untuk maju dalam
   bidang-bidang kokurikulum dan mengadakan program khas untuk
   mereka.

5. Pembangunan Diri Murid
 a. Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah;
   keceriaan/keindahan dan kebersihan sekolah.
 b. Merancang langkah-langkah keselamatan mencegah kebakaran.
 c. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran belajar.
                  [48]
6. Pembangunan Organisasi
  a. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu
   bapa/ masyarakat.
  b. Mengadakan kursus/latihan personel.

7. Pembangunan Kendiri
  a. Mempertingkatkan Budaya Ilmu dan Budaya Membaca.
  b. Menjalankan kajian dan pembangunan (R&D) bagi kecemerlangan
   pengurusan sekolah.
  c. Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan bidang ikhtisas dan
   pengurusan.
  d. Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti.
  e. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada
   yang memerlukannya.
  f. Menghadiri kursus, seminar, bengkel dan sebagainya yang
   dianjurkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran
   Negeri, Kementerian Pelajaran Malaysia dan agensi-agensi luar.
  g. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan
   dengan profesion keguruan.4.4 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid :
   Tuan Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah

          TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Bidang Tugas
  a. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua
   dan Penolong Kanan Pentadbiran.
  b. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
  c. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam bidang disiplin,
   kaunseling, keselamatan dan kebajikan murid, buku teks, biasiswa,
   KWAPM, bantuan kewangan, penerbitan dan percetakan,
   perayaan sekolah, pengurusan diri murid, pembinaan insan dan
   kantin sekolah.
  d. Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai
   sidang petang.
  e. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan
   pengurusan sekolah.
  f. Membantu Pengetua menyelia, menilai program sekolah yang
   terletak di bawah bidang kuasanya.                  [49]
2. Pembangunan Diri Murid (Disiplin)

 a. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni.
 b. Mempastikan undang-undang, peraturan sekolah dikuatkuasakan.
 c. Menjadi Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.
 d. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang
   melanggar peraturan tatatertib dan salah laku murid.
 e. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin murid dan laporan
   murid.
 f. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu
   bapa/ penjaga murid.

3. Pembangunan Diri Murid (Bimbingan dan Kaunseling)
 a. Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan
   bukan guru.
 b. Merancang dan menyelaras perlaksanaan program bimbingan dan
   kaunseling bersama-sama dengan kaunselor murid serta guru-guru
   bimbingan dan kaunseling sekolah.
 c. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling
   murid dan menyediakan laporan yang diperlukan.
 d. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi
   bagi murid-murid baru.
 e. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran belajar.

4. Pembangunan Diri Murid (Program Perlindungan)
 a. Merancang strategi penglibatan unit beruniform sekolah.
 b. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan
   dadah dan program-program lain di peringkat sekolah.
 c. Mempastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada
   di sekolah dilaksanakan.

5. Pembangunan Diri Murid (Program Kesihatan)
 a. Mengurus dan menyelaras kegiatan kokurikulum.
 b. Menguruskan kemudahan rawatan murid.
 c. Mempastikan program kesihatan murid dijalankan dengan
   sempurna seperti menguruskan Kad 001/002, PKS1/PKS 2 dan
   Kad UDTA.
 d. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah.
 e. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid.
                 [50]
6. Pembangunan Diri Murid (Skim Pinjaman Buku Teks)
 a. Menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan
   hapuskira.
 b. Menguruskan kutipan-kutipan data, mengawal buku-buku stok dan
   mengawal bilik SPBT.
 c. Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan SPBT.

7. Pembangunan Diri Murid (Biasiswa, KWAPM dan Bantuan
  Kewangan)
 a. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu
   bapa/ masyarakat.
 b. Menyelenggarakan perakuan-perakuan biasiswa, KWAPM dan
   bantuan kewangan.
 c. Mengemaskan rekod biasiswa, KWAPM dan bantuan kewangan.
 d. Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa, KWAPM dan
   bantuan kewangan.

8. Pengurusan
 a. Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran Murid.
 b. Mengurus kemasukan dan penempatan murid.
 c. Mengurus pertukaran murid.
 d. Menyemak Jadual Kedatangan harian kelas.
 e. Mengurus surat akuan, sijil-sijil   murid,  pengesahan  dan
   pengedaran sijil berhenti sekolah.
 f. Menyemak buku    rekod  kemajuan  murid  dan  markah
   ujian/peperiksaan.
 g. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.
 h. Membantu merancang dan menyediakan Takwim Sekolah.

9. Pembangunan Organisasi
 a. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu
   bapa/ masyarakat.
 b. Mengadakan kursus/latihan personel.

10. Pembangunan Kendiri
 a. Mempertingkatkan Budaya Ilmu dan Budaya Membaca.
 b. Menjalankan kajian dan pembangunan (R&D) bagi kecemerlangan
   pengurusan sekolah.
 c. Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan bidang ikhtisas dan
   pengurusan.


                 [51]
  d. Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti.
  e. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada
   yang memerlukannya.
  f. Menghadiri kursus, seminar, bengkel dan sebagainya yang
   dianjurkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran
   Negeri, Kementerian Pelajaran Malaysia dan agensi-agensi luar.
  g. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan
   dengan profesyen keguruan.
4.5 : Penolong Kanan Kokurikulum :
   En Wan Abd. Karim bin Hussin

          TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Bidang Tugas
  a. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua,
   Penolong Kanan Pentadbiran dan Penolong Kanan hal Ehwal
   Murid.
  b. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
  c. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aktiviti ko
   kurikulum seperti sukan, permainan, kelab, persatuan dan badan
   beruniform dan koperasi sekolah serta pendidikan jasmani.
  d. Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai
   sidang petang.
  e. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan
   pengurusan sekolah.

2. Pengurusan Kokurikulum – Sukan & Permainan
  a. Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan
   dan permainan di semua peringkat.
  b. Membantu merancang dan menyediakan takwim sukan dan
   permainan sekolah.
  c. Mengurus pemilihan peserta sukan elit bagi mewakili sekolah.
  d. Mengawal dan menilai setiap kegiatan sukan dan sukan supaya
   mencapai matlamatnya.

3. Pengurusan Kokurikulum – Kelab & Persatuan
  a. Menyelaras dan menyelia aktiviti persatuan dan kelab yang
   bercorak akademik.
  b. Memastikan perlaksanaan    program   kelab/persatuan  berjalan
   mengikut jadual.


                  [52]
4. Pengurusan Kokurikulum – Badan Beruniform
 a. Merancang strategi penglibatan unit beruniform sekolah.
 b. Menyelaras perlaksanaan program Unit Beruniform mengikut
   jadual yang ditetapkan.

5. Pengurusan
 a. Mengurus dan menyelaras kegiatan kokurikulum.
 b. Menyedia anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum
   Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum
   telah diambil.
 c. Membantu   dan  mengurus  segala   penerbitan  majalah/artikel
   sekolah.
 d. Menyelaras pembahagian murid dalam kumpulan/rumah sukan dan
   meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah sukan.
 e. Mengurus dan menyedia peralatan dan kemudahan kokurikulum.
 f. Memastikan rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan
   baik.
 g. Mengenalpati guru/murid yang berpotensi untuk maju dalam
   bidang-bidang kokurikulum dan mengadakan program khas untuk
   mereka.

6. Pembangunan Diri Murid
 a. Membantu, merancang program pembangunan diri murid seperti
   perkhemahan tahunan, hari kokurikulum, sukan tahunan dan lain-
   lain.

7. Pembangunan Organisasi
 a. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu
   bapa/ masyarakat.
 b. Mengadakan kursus/latihan personel.

8. Pembangunan Kendiri
 a. Mempertingkatkan Budaya Ilmu dan Budaya Membaca.
 b. Menjalankan kajian dan pembangunan (R&D) bagi kecemerlangan
   pengurusan sekolah.
 c. Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan bidang ikhtisas dan
   pengurusan.
 d. Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti.
 e. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada
   yang memerlukannya.                  [53]
 f. Menghadiri kursus, seminar, bengkel dan sebagainya yang
   dianjurkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran
   Negeri, Kementerian Pelajaran Malaysia dan agensi-agensi luar.
 g. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan
   dengan profesyen keguruan.4.6 : Guru-Guru Kanan
  4.6.1 : En Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah
      (Guru Kanan Bahasa)
  4.6.2 : Pn Nor Azizah bt Md Nordin
      (Guru Kanan Sains dan Matematik)
  4.6.3 : Pn Norizan bt Idris
      (Guru Kanan Sains Sosial)
  4.6.4 : Pn Hjh Wan Azlini bt Wan Abu Bakar
      (Guru Kanan Teknik & Vokasional)

         TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Bidang Tugas
 a. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal kurikulum dan
   pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya.
 b. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan
   pengurusan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya.
 c. Membantu Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan
   pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya.
 d. Mengadakan program untuk      meningkatkan  kecemerlangan
   akademik dan sahsiah murid.
 e. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan
   pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya.
 f. Membantu Pengetua menyelaras dengan pihak luar dalam hal-hal
   yang berkaitan dengan bidangnya seperti pemeriksaan sekolah
   oleh Jemaah Nazir Sekolah (JNS), latihan mengajar guru-guru
   pelatih dan seumpamanya.
 g. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu.

2. Senarai Tugas – Kurikulum
 a. Memimpin guru-guru menentukan dan merancang Rancangan
   Pelajaran Penggal, Mingguan, Harian dan lain-lain perkara yang
   berkaitan dengan bidangnya.
 b. Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin perjalanan panitia
   mata pelajaran di bawah kawalannya.

 c. Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti P&P.


                 [54]
 d. Mengenalpasti masalah-masalah kelemahan murid serta mencari
   langkah-langkah mengatasinya.
 e. Menentukan bahan-bahan sumber pendidikan digunakan dan
   diselenggarakan dengan berkesan.
 f. Menjalankan usaha untuk mempertingkat dan memperluaskan
   amalan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu yang
   merentasi kurikulum.
 g. Membantu serta membimbing guru-guru pelatih dalam latihan
   mengajar, guru-guru baru mengajar dan guru-guru sandaran dalam
   menjalankan tugas mereka.
 h. Mendapat dan menyebarkan maklumat-maklumat terbaharu
   mengenai pengkaedahan dan pendekatan P&P yang berkesan
   kepada guru-guru.
 i. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya
   serta mengambil tindakan yang sewajarnya.
 j.  Membantu menjalankan kursus, taklimat, penerangan      dan
    perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.
 k. Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan,
   pemulihan dan pengkayaan.
 l. Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan lain-lain
   jawatankuasa yang diarahkan oleh Pengetua.
 m. Membantu dalam perancangan program dan penyelarasan
   kegiatan kurikulum yang dijalankan oleh sekolah, Pejabat Pelajaran
   Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran
   Malaysia.
 n. Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber, alat
   pandang dengar dan lain-lain bahan sumber pendidikan.

3. Senarai Tugas – Kokurikulum
 a. Merancang, menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan ko
   kurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu
   meningkatkan kecemerlangan akademik murid.
 b. Merancang, mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan
   yang berkaitan dengan bidangnya.

4. Pengurusan
 a. Merancang strategi penglibatan unit beruniform sekolah.
 b. Menyelaras perlaksanaan program Unit Beruniform mengikut
   jadual yang ditetapkan.
                 [55]
5. Senarai Tugas – Pengurusan
 a. Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata
   pelajaran di bawah bidangnya.
 b. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan
   untuk guru-guru.
 c. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau
   maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan
   bidangnya.
 d. Membantu merancang Takwim Sekolah.
 e. Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang dan kawalannya.
 f. Menyediakan anggaran    belanjawan  tahunan  sekolah  dan
   mengawal perbelanjaan.
 g. Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk
   urusan audit tahunan.
 h. Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan,
   barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya.
 i. Menentukan aspek penyemaian nilai-nilai murni dan amalannya
   berlaku di bilik darjah dan sekolah.
 j.  Menentukan murid dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan
    bilik darjah dan menjaga keceriaannya.
 k. Menyelia kerja-kerja kursus murid untuk mempertingkatkan mutu
   hasilannya serta program PKBS sebagaimana yang dirancang.

6. Pengurusan
 a. Berhubung dengan PKG, PPD, BTP dan JPN mengenai apa jua
   maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu
   sekolah dan guru.
 b. Berhubung dengan Guru Kanan mata pelajaran di sekolah lain
   yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber
   pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan.
 c. Melengkapkan Bilik Gerakan Sekolah dengan data atau maklumat
   semua mata pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan
   dan berhasil.
 d. Membantu merancang dan menyelia program bagi keindahan dan
   kebersihan sekolah.
 e. Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, kegiatan
   sukan, penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan PSS.
 f. Melaksanakan segala arahan dan tugas yang diberikan oleh
   Pengetua dari semasa ke semasa.
                 [56]
4.7 : Kaunselor Murid

    4.7.1 :  En Deraman bin Mat Ail
    4.7.2 :  Pn Roslina bt Mustapa

           TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Bidang Tugas
  a. Membimbing murid membuat pemilihan mata pelajaran elektif.
  b. Mengadakan   seminar/bengkel/pendedahan  kepada  murid
   mengenai kemahiran belajar, membaca, mencatat atau mengambil
   nota, pengurusan  masa,  pengurusan diri,  mendengar,
   mengulangkaji, mengingat, menjawab soalan peperiksaan dan
   menghadapi peperiksaan.
  c. Mengadakan pengumpulan maklumat pelajaran atau peluang
   melanjutkan pelajaran di pusat pengajian tinggi.

2. Bidang Tugas - Kerjaya
  a) Inventori minat.
  b) Inventori personaliti.
  c) Inventori niat.
  d) Pemilihan mata pelajaran elektif.
  e) Pengumpulan maklumat kerjaya.
  f) Pendedahan kerjaya dan peluang latihan kerjaya.
  g) Penyebaran maklumat.

3. Bidang Tugas – Psikologi dan Kesejahteraan
  a. Ujian Personaliti.
  b. Senarai semak masalah
  c. Merujuk kad maklumat diri (jika perlu)
  d. Kemahiran komunikasi
  e. Kemahiran asert/tegas diri
  f. Penyaringan maklumat
  g. Pengurusan tekanan
  h. Kemahiran rohani
  i. Kemahiran membuat keputusan
  j.  Kemahiran mengawal diri
  k. Kemahiran aplikasi
  l. Kemahiran sintesis
                  [57]
 m. Kemahiran analisis kritikal
 n. Pengekalan penghargaan kendiri atau self esteem
 o. Perkembangan keremajaan
 p. Konsep kendiri
 q. Pengendalian kendiri
 r. Program orientasi

4. Bidang Tugas – Keibubapaan
 a. Komunikasi
 b. Perkembangan individu
 c. Isu-isu keluargaan, kepimpinan, perkembangan remaja masa kini
   dan akan datang serta kerukunan dan kesejahteraan hidup

5. Bidang Tugas – Permasalahan Murid
 a. Kemahiran komunikasi
 b. Kemahiran penyelesaian masalah
 c. Kepimpinan
 d. Kemahiran tegas diri
 e. Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
 f. Kemahiran sosial
 g. Kemahiran pemilihan aktiviti keutamaan

6. Senarai Tugas
 a. Menyediakan  rancangan  tahunan program    dan  aktiviti
   perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
 b. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
   sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan
   perbincangan dengan murid, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu
   bapa dan bekas murid.
 c. Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori
   murid.
 d. Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat Bimbingan      dan
   Kaunseling kepada semua murid melalui media yang sesuai.
 e. Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan kaunseling
   kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merangsang
   perkembangan murid secara optimum.
 f. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti perkhidmatan
   kaunseling individu secara profesional dan beretika.
 g. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar
   untuk semua murid.


                  [58]
h. Merancang,    melaksana,   mengawalselia    dan  menilai
  program/aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan
  seperti PMR dan SPM.
i. Merancang,    melaksana,   mengawalselia  dan   menilai
  program/aktiviti pendidikan pencegahan dadah, inhalan, rokok dan
  alkohol.
j.  Merancang, menyediakan dan mendedahkan murid kepada
   peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam
   dan luar negara.
k. Merancang,    melaksana,  mengawalselia   dan  menilai
  program/aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung
  dengan bimbingan dan kaunseling, kerjaya dan pendidikan
  pencegahan dadah.
l. Merancang,    melaksana,  mengawalselia   dan menilai
  program/aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan
  bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat
  dalam proses pendidikan dan perkembangan murid.
m. Membuat penilaian, aktiviti, modul, model, instrument, pendekatan
  dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan
  profesionalisme perkhimatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.
n. Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos
  perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.
o. Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan
  Bimbingan dan kaunseling.
p. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi
  menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisme
  Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.
q. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid, guru, kakitangan
  dan siapa sahaja yang memerlukannya.
r. Menjadi personel perhubungan / serantau sekolah dengan agensi-
  agensi luar yang berkaitan.
s. Menjadi ahli jawatankuasa    ex-officio  dalam  Jawatankuasa
  Kurikulum Sekolah.
t. Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.
u. Menjadi penyelaras program mentor mentee sekolah.
v. Menjadi penyelaras dalam program pengembangan murid seperti
  kolokium, motivasi, kem jaya diri, ketatanegaraan dan sebagainya.
                 [59]
4.8: Penyelaras dan Guru Tingkatan

BIL   PENYELARAS      TING        GURU TINGKATAN
01              1A     Pn Rashidah bt Salleh
02              1B     Pn Hasnah bt Mustafa
03  En. Zamri bin Md Noor  1C     Cik Arniza bt Abdullah
04              1D     Pn Hasluha bt Mat
05              1G     Pn Ruzaidah bt Adam


06              2A     Pn Sabariah bt Muhammad
07              2B     Pn Hjh Muharita bt Mustapha
08   Pn Hasluha bt Mat   2C     Pn Hjh Salmi bt Mohd Noor
09              2D     En. Subramanian a/l Yagambaran
10              2G     Pn Naizatul Akmal bt Mahmood


11              3A     En. Mhd Yusoff bin Yunos
12              3B     Puan Hjh Salmah bt Abdullah
    Puan Hjh Salmah bt
13              3C     Pn Nor Asiah bt Mat
      Abdullah
14              3D     Pn Asini bt Che Hussin
15              3G     Pn Normalawati bt Mustapha


16              4A     Pn Nurziha bt Mustaffa
17              4B     Pn Che Marhin bt Tajuddin
     Pn Nerasiah bt
18              4C     Pn Nerasiah bt Abdullah
      Abdullah
19              4D     Pn Rohani bt Hassan
20              4G     Pn Aida bt Jaafar


21              5A     Pn Wan Hazura bt Wan Mohamed
22              5B     Pn Chong Pei Pei
    Pn Wan Hazura bt
23              5C     Pn Che Rosilawati bt Mat Hussin
     Wan Mohamed
24              5D     Pn Maznah bt Mat Zin
25              5G     En Jirun bin Barun
                  [60]
              SENARAI TUGAS

1) Pengurusan Organisasi Kelas
 a. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Tingkatan,
   Penolong Ketua Tingkatan, Bendahari, AJK Kebersihan dan AJK
   Keceriaan.
 b. Memastikan AJK Kebersihan mengagihkan murid untuk
   mmbersihkan papan hitam, menyapu lantai, mengelap tingkap,
   menyusun kerusi meja dan membuang sampah.
 c. AJK Keceriaan mestilah sentiasa mengemaskinikan papan hitam,
   papan maklumat dari semasa ke semasa, menyediakan langsir dan
   bunga (jika perlu) untuk kelas.
 d. Mengawalselia perhiasan, kebersihan dan inventori peralatan di
   bilik darjah. Tindakan hendaklah diambil terhadap murid yang tidak
   menjalankan tugas.
 e. Menentukan perkara-perkara berikut ada di dalam kelas:-
    i.  Jadual Waktu
    ii.  Jadual Bertugas
   iii.  Perabot seperti kerusi meja murid dan meja guru dan papan
       hitam diinventorikan.
   iv.  Moto Kelas
    v.  Alat pembersihan seperti penyapu, bakul sampah, pengaut
       sampah dan alat pemadam papan hitam.
 f. Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru
   yang bertanggungjawab.
 g. Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas
   sebagaimana yang sepatutnya.
 h. Mengadakan tabung kelas dengan amaunnya terpulang kepada
   budi bicara murid. Tabung ini hendaklah digunakan bagi tujuan
   berikut:-
    i.  Keceriaan kelas
    ii.  Kebajikan murid
2) Jadual Kedatangan Murid
 a. Menandakan Jadual Kedatangan Murid harian selewat-lewatnya
   sebelum waktu kedua berakhir dan menyiapkan buku daftar
   kedatangan murid di pejabat.
 b. Mencatat bilangan kehadiran harian murid kepada guru bertugas
   harian/mingguan dengan mencatatnya pada papan yang
   disediakan.
 c. Melengkapkan dengan cermat dan bersih segala maklumat seperti
   angka pendaftaran murid, alamat, rumah sukan dan lain-lain
   butiran yang diperlukan dalam Jadual Kedatangan Murid (JKM).                 [61]
  d. Mengeluarkan surat kepada ibu bapa/penjaga murid yang tidak
   hadir ke sekolah seperti berikut:
   i.     Peringatan pertama selepas tidak hadir selama 3 hari berturut-
         turut atau 10 hari berkala.
   ii.     Peringatan Kedua selepas tidak hadir selama 3 hari berturut-
         turut atau 10 hari berkala selepas Peringatan Pertama
         dikeluarkan.
   iii. Peringatan Terakhir selepas tidak hadir selama 3 hari berturut-
      turut atau 10 hari berkala selepas Peringatan Kedua
      dikeluarkan.
   iv. Mengemukakan nama murid yang tiada perubahan atau
     tindakan sesuai selepas tiga peringatan dikeluarkan kepada
     Pengetua untuk tindakan selanjutnya.
  e. Menentukan semua butiran yang dikehendaki ada di dalam Jadual
   Kedatangan Murid.
  f. Memastikan data terkini murid dalam kelas.
  g. Memastikan kelas mempunyai Buku Kedatangan Kedua dan
   diselenggarakan seperti yang diarahkan.
   i.     Buku diambil dan dihantar pada waktu dan tempat yang
         ditetapkan
   ii. Menjamin keselamatan buku tersebut

3) Laporan Pelajaran Akademik/Fail Diri Murid/Sijil Berhenti/Surat
  Akuan
  a. Memastikan setiap orang murid memiliki Buku Rekod Kemajuan
   Murid.
  b. Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik
   dalam Buku Rekod Kemajuan Murid, dan pencapaian kokurikulum
   dalam Buku Rekod Kokurikulum.
  c. Menyampaikan       Buku  Rekod   Kemajuan  Murid  kepada  ibu
   bapa/penjaga.
  d. Memastikan keputusan ujian/peperiksaan dipaparkan kelas.
  e. Menyediakan dan mengisi:-
      i.   Lembaran Markah bagi setiap peperiksaan/ujian sekolah
      ii.   Fail diri murid dan Buku Rekod Kokurikulum
      iii.   Sijil Berhenti dan Surat Akuan bagi murid yang akan
          menamatkan pengajiannya.

4) Masalah Pembelajaran, Kesihatan & Disiplin
  a. Memberikan galakan, motivasi dan merangsangkan minat murid
   terhadap pelajaran mereka.                     [62]
 b. Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan
   memberi pengiktirafan.
 c. Sentiasa perihatin terhadap semua masalah murid.
 d. Melaporkan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling jika terdapat
   kemerosotan pelajaran dalam kalangan murid.
 e. Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat murid yang
   menghadapi masalah kesihatan.
 f. Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat murid yang
   melanggar disiplin dan peraturan sekolah.
 g. Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut:-
    i. Mendapatkan dan mengisi dalam dua salinan borang
      Melanggar Peraturan Sekolah yang diperolehi dari Bilik
      Disiplin.
   ii.  Menghantar satu salinan kepada ibu bapa/penjaga.

5) Buku Teks, Biasiswa, KWAPM dan Bantuan Kewangan
 a. Membantu guru SPBT dalam       urusan peminjaman
   dan pemulangan buku teks di bawah skim SPBT.
 b. Sentiasa mengemaskinikan fail SPBT.
 c. Memastikan SPBT diagihkan kepada semua murid dan
   memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama murid.
 d. Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan
   menyernaraikan nama murid yang tidak memulangkan buku teks
   pada akhir tahun dan menyerahkan senarai berkenaan kepada
   Guru SPBT.
 e. Mengenalpasti murid yang layak menerima bentuk bantuan yang
   lain dan melaporkan kepada guru berkenaan.
 f. Melaporkan kepada Guru Biasiswa jika terdapatnya kemerosotan
   pelajaran dalam kalangan murid yang mendapat biasiswa.

6) Kutipan Yuran, Sumbangan & Derma
 a. Mengutip yuran pada awal tahun dan menggalakkan murid
   membayar yuran sekali gus.
 b. Mengutip derma PIBG.
 c. Mengutip wang bagi bayaran-bayaran yang dikenakan ke atas
   murid oleh pihak sekolah.
 d. Mengeluarkan resit kepada murid bagi setiap pembayaran yang
   dibuat.
 e. Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah serta buku kutipan
   yuran kepada pembantu tadbir yang dilantik.
 f. Menyerahkan wang kutipan PIBG kepada Bendahari PIBG.
 g. Menyerahkan wang kutipan lain kepada guru berkenaan.
                 [63]
7) Pendaftaran Murid Baru
 a. Menerima kemasukan murid baru dari Penyelaras Tingkatan.
 b. Mendaftarkan murid baru dalam Buku Pendaftaran Murid dan
   dapatkan nombor pendaftaran murid baru berkenaan.
 c. Menentukan penerimaan borang SPBT dari sekolah asal dan
   memastikan murid ini menerima buku teks.
 d. Menyemak jika murid ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan
   melaporkannya kepada Guru Biasiswa.
 e. Menentukan penerima Buku Rekod Kemajuan Murid dan Kad
   001/002 dari sekolah asal.
 f. Menentukan rumah sukan, persatuan/kelab dan badan beruniform.
 g. Mengambil butir-butir diri yang perlu.

8) Murid Keluar/Pindah Sekolah
 a. Menentukan borang SPBT, Kad Kemajuan Murid dihantar ke
   pejabat.
 b. Menentukan hal-hal yang berkaitan dengan pepeiksaan
   diselesaikan bagi murid Tingkatan 3 dan Tingkatan 5.
 c. Menetukan kelulusan untuk bertukar telah diterima.
 d. Menentukan buku teks telah dipulangkan.
 e. Menentukan penerimaan biasiswa telah dilaporkan kepada pejabat
   sekolah.

9) Pendaftaran Sukan, Persatuan, Badan Beruniform dan Lain-Lain
 a. Menentukan setiap murid mempunyai rumah sukan.
 b. Memastikan setiap murid menyertai aktiviti kokurikulum dan
   menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan, kelab
   dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras
   Kokurikulum.
 c. Menggalakkan murid bergiat cergas dalam sukan dan kegiatan
   kokurikulum.

10) Perkara-perkara Am
 a. Bekerjasama dengan Guru Penyelaras Tingkatan dan Setiausaha
   Peperiksaan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan murid
   di bawah jagaannya.
 b. Menyimpan keputusan-keputusan ujian atau peperiksaan untuk
   kelas di bawah jagaannya dan mengisi buku rekod kemajuan
   murid.
 c. Membantu guru-guru lain dalam menyelesaikan perkara-perkara
   yang berkaitan dengan disiplin, pelajaran, sukan, peperiksaan,
   pemilihan pengawas, penyertaan pertandingan, biasiswa, KWAPM
   dan sebagainya.


                 [64]
   d. Memastikan Jadual Waktu Kelas sentiasa dipaparkan pada papan
    kenyataan di bilik darjah.
   e. Mempamerkan keputusan ujian/peperiksaan di bilik darjah setiap
    kali selesainya ujian/peperiksaan.
   f. Lain-lain tugas yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke
    semasa berkaitan dengan murid di bawah jagaannya.
4.9: Senarai Tugas Kakitangan Sokongan

       SENARAI TUGAS KETUA PEMBANTU TADBIR
        PN ADIBAH BINTI MOHD SAAT (GRED N22)

1.  Pengurusan - Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua
   urusan berikut:-
   a. Kewangan dan Akaun Sekolah
   b. Hal Perkhidmatan dan Perjawatan
   c. Pentadbiran Am dan Rekod Kakitangan

2.  Tugas-Tugas Utama
   a.  Ahli Jawatankuasa Kewangan Sekolah
   b.  Urusetia Sebut Harga / Tender dan Belanjawan
   c.  Menjaga Keselamatan Peti Besi.
   d.  Mengendalikan Buku Laporan Bekerja Mengurus (VOT)
      sekolah.
   e.  Membuat laporan perbelanjaan mengurus pada setiap bulan
      dan dihantar ke Unit Akaun JPN.
   f.  Membuat pernyataan penyesuaian apabila menerima Laporan
      terperinci (Filmsi) dari Akauntan Negara dan dihantar terus ke
      Akauntan Negara.
   g.  Membuat pesanan kerajaan pada setiap pesanan pembelian
      dan perkhidmatan mengikut peruntukan-peruntukan yang
      diberikan.
   h.  Menyediakan buku pengesanan baki apabila telah membuat
      Penyata Penyesuaian.
   i.  Penyediaan Surat Kuasa Bank dan Jabatan Akauntan Negara.
   j.  Urusan pungutan yuran dan hasil daripada guru.
   k.  Kawalan Peruntukan
   l.  Menutup buku Tunai Cerakinan dan dihantar ke Jabatan
      Akauntan Negara.
   m.  Urusan Penyediaan Penyata Akaun yang belum di audit.
   n.  Mencatat setiap Baucer Bayaran ke dalam buku Daftar Bil.                  [65]
   o.     Membuat Penyata Pemungut berserta dokumen-dokumen
        sokongannya.
   p.     Daftar ke dalam buku daftar tunai cerakinan.
   q.     Menyediakan Baucer dan kelompok bayaran apabila mencukupi
        dokumen-dokumen yang diperlukan.
   r.     Menjaga / menyediakan Buku Daftar Kelompok, Baucer, Lejar
        Induk & Individu.
   s.     Merekod Buku Daftar Baucer dan kelompok dan sentiasa
        dikemaskini.
   t.     Mengendalikan Buku Tunai Kerajaan dan Panjar Wang Runcit.
   u.     Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh
        Pengetua.
3.  Menjalankan Tugas-Tugas Penyeliaan
   a.     Tugasan dan disiplin semua staf sokongan.
   b.     Kewangan dan Akaun:-
         Urusan emolumen dan Baucer Tuntutan/Baucer Bayaran
         VOT/ Filmsi
         Urusan penyediaan Nombor Baucer dan Nombor Kelompok
         dan penghantaran Baucer ke Jabatan Akauntan Negara
         Urusan Pembelian
   c. Urusan Perkhidmatan dan Perjawatan
         Urusan Pentadbiran Am dan Rekod
         Kemudahan   penggunaan   bangunan    /  penyelengaraan
         kenderaan
         Pengurusan Setor
         Bekalan Pakaian Staf Sokongan
         Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa
         oleh Pengetua.

4.  Bidang Kuasa:-
   a. Kewangan dan Akaun
     i.    Panjar Wang Runcit
     ii.   Urusan Buku Cek, Buku Resit, Pesanan Tempatan Kerajaan
     iii.   Menandatangan Baucer Sekolah
   b. Menyokong permohonan cuti semua staf sokongan
   c. Penilai Pertama Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Staf sokongan
   d. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh
    Pengetua.                     [66]
   SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR (PERKHIDMATAN)
      PN SALMAH BINTI YAACOB (GRED N17)

Mengurus:
 1.  Pertukaran murid.
 2.  Pertukaran guru dan staf sokongan.
 3.  Pengesahan jawatan, pencen, peperiksaan am kerajaan dan
   kursus induksi.
 4.  Surat-surat dan rekod cuti guru / staf sokongan.
 5.  Sijil-sijil PMR / SPM / apabila dikehendaki oleh murid.
 6.  Data murid, guru dan staf sokongan.
 7.  Pergerakan gaji tahunan dan Perubahan Gaji (Borang SG 20 dan
   KEW 8).
 8.  Baucer tuntutan gaji (guru ganti, GSTT dan lain-lain)
 9.  Tuntutan perjalanan (Pengetua, PK, KPT, PT, PAP dan guru-guru).
 10. Menaip surat-surat yang berkaitan dengan urusan sekolah atau
   yang diarah oleh Pengetua dan Penolong-Penolong Kanan dan
   Ketua Pembantu Tadbir.
 11. Stok alat pakai habis (KEW PS), Daftar Inventori dan Daftar Harta
   Modal.
 12. Urusan Kenaikan Pangkat Guru dan Staf Sokongan.
 13. Surat ke hospital pegawai.
 14. Surat Berhenti Sekolah dan Testimonial (Pelajar)
 15. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua,
   Penolong-Penolong Kanan dari semasa ke semasa.     SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)
       PN NORAINI BINTI ZAKARIA (GRED N17)

 1. Menyediakan, mengurus dan mengawal belanjawan tahunan.
 2. Menguruskan dan menyelenggara panjar wang runcit.
 3. Mengendalikan buku daftar cek, bil, resit dan lain-lain berkaitan
  kewangan.
 4. Menyediakan Buku Tunai Kerajaan dan Suwa.
 5. Menyediakan slip masuk bank.
 6. Menyelenggara dokumen-dokumen / borang-borang kewangan.
 7. Menguruskan pesanan barang pejabat.
 8. Menguruskan Buku Cek dan Buku Resit.                  [67]
9. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank.
10. Menyelenggara baucer bayaran bagi kerajaan dan suwa.
11. Memastikan setiap pembayaran / pembeliaan adalah mengikut
  prosedur yang ditetapkan.
12. Lain-lain kerja yang diarahkan oleh Pengetua, Penolong –Penolong
  Kanan, Guru-Guru Kanan dari masa ke semasa.      SENARAI TUGAS PEMBANTU AM PEJABAT
      PUAN SHARINA BT MOHD ZAIN (GRED N1)
     EN WAN AZMAN BIN WAN ABDULLAH (GRED N1)

1.  Mengedar surat / pekeliling untuk tindakan guru / staf sokongan
   yang berkenaan.
2.  Memfailkan surat yang telah diambil tindakan
3.  Mengemaskini sistem fail sekolah.
4.  Membantu Pembantu Tadbir dan semua urusan pentadbiran.
5.  Merekod dan mengepos surat.
6.  Menyemak kesahan dan mengecop salinan dokumen untuk tujuan
   pengesahan oleh Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran,
   Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-
   Guru Kanan.
7.  Mengurus berhubung dengan sijil PMR dan SPM apabila
   dikehendaki oleh murid.
8.  Membantu Pembantu Tadbir dalam urusan membankkan wang
   sekolah dan membayar bil-bil.
9.  Mengurus buku kehadiran Guru, Staf Sokongan, Laporan Jaga
   dan Buku Laporan Guru Bertugas Harian.
10. Mencetak soalan-soalan peperiksaan dan siaran-siaran pejabat.
11. Menjawab panggilan telefon.
12. Mengurus berhubung dengan bekalan kertas cetak (Pendua, A4)
  stensil dan dakwat.
13. Mengurus dan menyelia mesin-mesin cetak (Riso, Fotostat)
    Servis dan baiki
    Keselamatan dari segi penggunaan
    Riso – Menerima bahan untuk dicetak dengan persetujuan
    Pengetua / PKP.
14. Fotostat
    Mencetak (fotostat) bahan-bahan berhubung dengan urusan
    Pentadbiran.


                 [68]
     Bahan-bahan lain boleh dicetak mengikut bilangan yang
     dihadkan.
     Bahan-bahan untuk pengajaran tidak dibenarkan sama sekali.
15. Menyimpan dan memastikan keselamatan salinan kunci bilik
  Pengetua, PKP, PK HEM, PK Ko dan bilik-bilik khas yang disimpan
  di pejabat.
16. Melabel peralatan/perabot pejabat yang sudah dimasuk stok.
17. Menaip surat-surat yang berkaitan dengan urusan sekolah atau
  yang diarah oleh Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran,
  Penolong Kanan HEM,dan Penolong Kanan Kokurikulum.
18. Membantu dalam urusan menaip sijil murid (sijil berhenti sekolah
  dan sijil kokurikulum).
19. Menjalankan tugas yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke
  semasa.
  SENARAI TUGAS PEMBANTU AM PEJABAT (PUSAT SUMBER)
    PUAN HJH BIDAH BT DERAMAN (GRED N4 KUP)

1. Pengurusan
 a. Bertanggungjawab menyemak buku / akhbar / majalah yang dibeli
   sebagaimana yang tercatat dalam bil-bil belian.
 b. Menerima dan memproses kad-kad permohonan murid untuk
   menjadi ahli dan mengurus pendaftaran ahli.
 c. Bertanggungjawab mengendalikan urusan tempahan pinjaman.
 d. Merekod buku-buku, majalah, akhbar yang dibeli ke dalam buku
   rekod.
 e. Membantu kerja-kerja mengkelas dan mengkatalog buku-buku di
   perpustakaan.
 f. Mengurus dan mengendalikan urusan pinjaman buku.
 g. Mengesan dan mengambil tindakan supaya buku-buku yang
   dipinjam dipulangkan semula.
 h. Membantu pengguna-pengguna yang inginkan khidmat bantu
   dalam mendapatkan bahan-bahan di perpustakaan.
 i. Menyediakan rekod penggunaan dan pinjaman buku-buku.
 j.  Membantu menyediakan laporan perkhidmatan perpustakaan.
 k. Membantu guru perpustakaan dalam membuat penyemakan stok
   akhir tahun.
 l. Menjalankan tugas yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke
   semasa.                 [69]
2. Kebersihan dan Susun Atur
   a. Bertanggungjawab menjaga kebersihan bilik perpustakaan.
   b. Bertanggungjawab  menjaga  susun  atur  perabot  di  bilik
    perpustakaan.
   c. Menyusun buku-buku dan majalah-majalah di rak supaya kelihatan
    kemas dan rapi.

3. Bahan Bantu Mengajar (BBM)
   a. Bertanggungjawab menyemak bahan bantu mengajar yang dibeli
    sebagaimana yang tercatat dalam bil-bil belian.
   b. Merekod alat-alat BBM yang dibeli ke dalam buku rekod.
   c. Membantu kerja-kerja mengkelas dan mengkatalog peralatan BBM.
   d. Mengurus dan mengendalikan urusan pinjaman peralatan.
   e. Mengesan dan mengambil tindakan supaya peralatan dipinjam
    dipulangkan semula.
   f. Mengadakan buku Rekod Penggunaan / Borang Penggunaan
    Rancangan-rancangan TVP / RP dan alat-alat pusat sumber lain
    serta memastikan bahawa guru-guru membuat catatan dalam buku
    / borang yang disediakan.
   g. Menyediakan laporan-laporan tentang penggunaan rancangan-
    rancangan TVP / RP dan bahan-bahan sumber yang diperlukan.        SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL
       EN NOORISYAM BIN MAHMOOD (GRED C17)
         PN SARIMAH BT IBRAHIM (GRED C17)
       PUAN MENGKALSOM BT CHE LONG (GRED N1)
        PUAN AIDAH BT ISMAIL (GRED N4 KUP)

1.  Tugas Harian – Jadual tugas staf sokongan makmal sains adalah
   ditetapkan oleh Pengetua. Mereka mestilah sentiasa berada di bilik
   persediaan supaya dapat dihubungi apabila diperlukan.
   (a) Membuka pintu dan tingkap makmal sains pada awal pagi pada
     hari-hari persekolahan.
   (b) Memastikan keadaan makmal sentiasa bersih, ceria dan
     selamat.
   (c) Menyediakan peralatan dan bahan sains seperti yang dipesan
     oleh guru dalam buku atau borang pesanan.
   (d) Memastikan semua peralatan dan bahan sains boleh berfungsi
     sebelum kerja amali dimulakan.
   (e) Memelihara dan menjaga keselamatan tumbuhan dan haiwan
     yang diperlukan untuk kerja amali.                  [70]
   (f) Melaksanakan   semua   langkah   keselamatan     dalam
     mengendalikan peralatan dan bahan sains.
   (g) Mengambil tindakan sewajarnya jika berlaku        sebarang
     kecemasan seperti kebakaran dan kecederaan.
   (h) Membersih, menyimpan peralatan dan bahan sains setelah
     selesai setiap sesi kerja amali.
   (i) Membersih meja makmal, papan tulis, sinki dan menutup paip
     gas & air, kipas dan lampu setelah selesai setiap sesi kerja
     amali.
   (j)  Memeriksa dan menyenggara kemudahan makmal         sains
      termasuk perabot, bekalan elektrik, air dan gas.
   (k) Mengawas dan membantu murid mendapatkan peralatan dan
     bahan sains semasa amali.
   (l) Memastikan tindakan berikut diambil selepas kerja amali yang
     terakhir pada setiap hari:-
      i. Membersih makmal sains
      ii. Menutup bekalan gas, air dan elektrik.
      iii. Menutup tingkap dan mengunci bilik makmal sains.
      iv. Menyimpan kunci bilik makmal sains mengikut arahan
        Pengetua.
   (m) Mengambil tindakan sewajarnya dan melapor dengan segera
     sebarang kehilangan, kerosakan atau kebocoran kepada guru
     sains dan Guru Kanan Sains atau Pengetua.
   (n) Menyenggara taman sumber sains.
   (o) Membantu mengendalikan sistem maklumat makmal sains.
   (p) Mengisi botol-botol reagent dengan larutan kimia, larutan
     indikator dan larutan lain yang sentiasa mencukupi serta
     menukar label dibotol reagent jika perlu.
   (q) Menyediakan cara-cara, projektor slaid, OHP, slaid mikroskop
     dan transparensi untuk pengajaran sains.
   (r) Membantu pengurusan buku stok / kad stok / inventori dari
     semasa ke semasa.
   (s) Menjalankan tugas yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke
     semasa.

2.  Tugas Berkala – Selain daripada tugas harian, staf sokongan
   makmal sains juga bertanggungjawab menjalankan tugas khas
   seperti berikut:-
   (a) Membantu Guru Kanan Sains dan Guru Sains mengemaskini
     rekod stok.                   [71]
   (b) Menyediakan reagent kimia, larutan penunjuk dan sebagainya
     mengikut pesanan guru sains.
   (c) Menokok larutan kimia ke dalam botol reagent dan menukarkan
     label pada botol reagent.
   (d) Mengubahsuai dan membuat inovasi daripada bahan terpakai
     supaya boleh digunakan dalam makmal sains.
   (e) Membantu membaikpulih peralatan sains yang telah rosak.
   (f) Mengecas akumulator serta memasang klip buaya pada dawai.
   (g) Menyenggara peralatan dan bahan sains dengan selamat dan
     bersistem.
   (h) Menyenggara mikroskop, kanta, neraca, slaid, carta, model dan
     sebagainya.
   (i) Membersihkan longkang dan sinki serta menceriakan makmal.
   (j)  Menyemak dan memastikan bahan beracun dan bahan
      berbahaya disimpan mengikut peraturan yang ditetapkan.
   (k) Memastikan kit pertolongan cemas serta alat mencegah
     kebakaran sentiasa lengkap dan berfungsi.
   (l) Menyemak dan melaporkan bahan-bahan sains yang telah tamat
     tempoh penggunaannya kepada guru kanan sains untuk
     tindakan selanjutnya.
   (m) Mencuci peti sejuk dan akuarium     serta  tempat-tempat
     memelihara binatang-binatang jika ada.
   (n) Menjalankan tugas yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke
     semasa.

3.  Tugas Masa Cuti Sekolah – Selain daripada meneruskan kerja-
   kerja harian dan tugas berkala, staf sokongan juga
   bertanggungjawab menjalankan tugas berikut pada cuti sekolah:-
   (a) Mengecat permukaan meja makmal sains dan peralatan sains,
     jika perlu.
   (b) Menyemak dan mengemaskini stok makmal sains.
   (c) Membantu Guru Kanan Sains dalam kerja hapus kira dan
     pelupusan.
   (d) Membersih dan menceriakan bilik makmal sains.
   (e) Menambahbaikkan Taman Sumber Sains.
   (f) Membaikpulih perabot dan peralatan sains.
   (g) Menyusun semula peralatan bahan sains.
   (h) Menjalankan tugas yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke
     semasa.
                 [72]
        SENARAI TUGAS PEKERJA RENDAH AM
              (SWASTA)

1.  Membersihkan kawasan sekolah:-
    Memotong rumput.
    Membersihkan rumput yang      dipotong  dan  membuangnya
    ditempat yang dikhaskan.
    Menyapu sampah di kaki lima bangunan sekolah dan kawasan
    yang tidak berumput.
    Membersihkan tandas, longkang dan stor.
2.  Menjaga dan menyelenggara peralatan kerja dengan baik.
3.  Memastikan stok peralatan kerja sentiasa boleh digunakan dan
   mencukupi.
4.  Menanam dan menjaga pokok-pokok bunga/tanaman.
5.  Membantu menyediakan tempat persiapan bagi program/upacara
   rasmi sekolah.
6.  Membaikpulih peralatan sekolah/perabot yang rosak.
7.  Memastikan peralatan sekolah/perabot tidak terbiar di merata
   tempat.
8.  Melaporkan kepada Pengetua tentang kerosakan tandas, paip dan
   lain-lain untuk tindakan.
9.  Mengemas bilik Pengetua dan pejabat mengikut jadual yang telah
   diatur. (Tugas ini meliputi menyapu / vakum lantai, dinding, siling,
   cermin tingkap dan lain-lain).
10. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dari
  semasa ke semasa.      SENARAI TUGAS PENGAWAL KESELAMATAN
             (SWASTA)

1.  Melaporkan diri sekurang-kurangnya 10 minit sebelum waktu
   bertugas seperti dijadualkan dan sentiasa berada di kawasan
   sekolah semasa bertugas.
2.  Menandatangani buku kedatangan sebaik sahaja sampai di sekolah
   untuk memulakan tugas dan sebelum pulang.
3.  Memastikan semua pintu pagar dikunci selepas waktu persekolahan
   dan pada hari kelepasan am/cuti sekolah.
4.  Menyalakan lampu di kawasan bangunan sekolah pada waktu
   malam dan memadamkan semula pada waktu pagi.
5.  Memastikan tiada orang luar masuk ke kawasan sekolah pada bila-
   bila masa kecuali dengan kebenaran khas dari Pengetua.


                  [73]
6.  Memastikan semua bilik darjah dan bilik-bilik lain dikunci selepas
   waktu sekolah dan dibuka semula pada waktu pagi hari
   persekolahan.
7.  Memastikan semua kunci disimpan dengan baik dan selamat.
   Kehilangan kunci hendaklah dilaporkan dengan segera kepada
   Pengetua.
8.  Membuat laporan mengenai keadaan sekolah seperti diperlukan dan
   menghubungi Pengetua/polis dengan segera jika berlaku kecurian
   atau kecemasan.
9.  Mengawasi murid-murid jemputan yang mengadakan aktiviti ko
   kurikulum di luar waktu persekolahan.
10. Membuat rondaan di kawasan sekolah dari masa ke semasa dan
  mengunci jam jaga jika ada.
11. Membuka pintu pagar pada pagi hari persekolahan.
12. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dari
  semasa ke semasa.4.10: Guru Bertugas Mingguan

MING   TARIKH       GURU BERTUGAS        PENYELARAS

 01   02 Jan –  1. En Deraman bin Mat Ail          PKP
     08 Jan  2. Pn Normalawati bt Mustapha

 02   09 Jan –  1. Pn Roslina bt Mustapa         PK HEM
     15 Jan  2. Cik Arniza bt Abdullah

 03   16 Jan –  1. En Mhd Yusoff b Yunos          PK KO
     22 Jan  2. Pn Hasnah bt Mustafa

 04   23 Jan –  1. Tn Hj Wan Zainudin b Muhamad
                                GKSS
     29 Jan  2. Pn Hasluha bt Mat

 05   30 Jan –  1. Tn Hj Othman b Ali            GKB
     05 Feb  2. Pn Nurziha bt Mustaffa

 06   06 Feb –  1. Pn Maznah bt Mat Zin          GKSM
     12 Feb  2. Pn Naizatul Akma bt Mahmood

 07   13 Feb –  1. En Zamri bin Talib           GKSS
     19 Feb  2. Pn Nerasiah bt Abdullah
                  [74]
08  20 Feb –  1. En Azhar b Ibrahim         GKTV
   26 Feb  2. Pn Norizan bt Amin

09  27 Feb –  1. En Hasnan bin Yusoff         PKP
   05 Mac  2. Pn Norzila bt Omar

10  06 Mac –  1. En Jirun b Barun          PK HEM
   10 Mac  2. Pn Rohani bt Hassan

11  20 Mac –  1. En Othman b Husain         PK KO
   26 Mac  2. Pn Asini bt Che Hussin

12  27 Mac –  1. En Zamri b Md Noor          GKB
   02 Apr  2. Pn Roslina bt Yusoff

13  03 Apr –  1. Pn Zalehasemah bt Ahmad       GKSM
   09 Apr  2. Pn Ayuli bt Abdullah

14  10 Apr –  1. Tn Hj Wan Zainudin b Wan Muhamad  GKSS
   16 Apr  2. Cik Rahaizan Hanim bt Abdul Rahim

15  17 Apr –  1. En Badrol Hisam b Basir Salleh   GKTV
   23 Apr  2. Pn Aida bt Jaafar

16  24 Apr –  1. En Subramaniam a/l Yagambaram    PKP
   30 Apr  2. Pn Rossliza bt Mohd Zain

17  01 Mei –  1. En Wan Din b Said          PK HEM
   07 Mei  2. Pn Chong Pei Pei

18  08 Mei –  1. Pn Rashidah bt Salleh        PK KO
   14 Mei  2. Pn Nor Asiah bt Mat

19  15 Mei –  1. En Hisham b Mohamed         GKB
   21 Mei  2. Pn Che Rosilawati bt Mat Hussin

20  22 Mei –  1. Pn Hasnah bt Mustafa        GKSM
   26 Mei  2. Pn Hjh Muharita bt Mustapha

21  12 Jun –  1. En Mhd Yusoff b Yunos        GKSS
   18 Jun  2. Pn Wan Hazura bt Wan Mohamed

22  19 Jun -  1. En Azhar b Ibrahim         GKTV
   25 Jun  2. Pn Ruzaidah bt Adam
                [75]
23  26 Jun –  1. Tn Hj Othman b Ali          PKP
   02 Jul  2. Pn Che Marhin bt Tajuddin

24  03 Jul –  1. En Deraman b Mat Ail        PK HEM
   09 Jul  2. Pn Musyrifah bt Abdullah

25  10 Jul –  1. En Zamri bin Talib         PK KO
   16 Jul  2. Pn Hjh Salmah bt Abdullah

26  17 Jul –  1. En Jirun b Barun           GKB
   23 Jul  2. Pn Ayuli bt Abdullah

27  24 Jul –  1. Pn Sabariah bt Muhammad       GKSM
   30 Jul  2. Pn Nor Asiah bt Mat

28  31 Jul –  1. En Hasnan b Yusoff         GKSS
   06 Ogs   2. Pn Rohana bt Ibrahim

29  07 Ogs –  1. En Othman bin Husain        GKTV
   13 Ogs  2. Pn Hjh Salmi bt Mohd Noor

30  14 Ogs –  1. En Zamri bin Md Noor         PKP
   20 Ogs  2. Cik Arniza bt Abdullah

31  21 Ogs –  1. Pn Norizan bt Amin         PK HEM
   25 Ogs  2. Pn Nurziha bt Mustaffa

32  04 Sep –  1. En Badrol Hisam bin Basir Salleh  PK KO
   10 Sep  2. Pn Maznah bt Mat Zin

33  11 Sep –  1. En Subramaniam a/l Yagambaram    GKB
   17 Sep  2. Pn Hjh Muharita bt Mustapha

34  18 Sep –  1. En Hisham b Mohamed         PKP
   24 Sep  2. Pn Rohani bt Hassan

35  25 Sep –  1. En Wan Din bin Said         GKSM
   01 Okt  2. Pn Rashidah bt Salleh

36  02 Okt –  1. Pn Roslina bt Mustapa        GKSS
   08 Okt  2. Pn Hasluha bt Mat

37  09 Okt –  1. Pn Zalehasemah bt Ahmad       GKTV
   15 Okt  2. Cik Rahaizam Hanim bt Abdul Rahim
                [76]
 38    16 Okt –  1. Pn Chong Pei Pei             PKP
      22 Okt  2. Pn Che Rosilawati bt Mat Hussin

 39    23 Okt –  1. Pn Aida bt Jaafar            PK HEM
      29 Okt  2. Pn Naizatul Akma bt Mahmood

 40    30 Okt –  1. Pn Wan Hazura bt Wan Mohamed      PK KO
      05 Nov  2. Pn Musyrifah bt Abdullah

 41   06 Nov –  1. Pn Normalawati bt Mustapha        GKB
     12 Nov   2. Pn Nerasiah bt Abdullah

 42   13 Nov –  1. Pn Sabariah bt Muhammad         GKSM
     17 Nov   2. Pn Asini bt Che Hussin


               SENARAI TUGAS

1.  Guru Bertugas Mingguan/Harian hendaklah tiba sekurang-kurangnya
   15 minit sebelum persekolahan bermula dan pulang sekurang-
   kurangnya 15 minit setelah sekolah berakhir.
2.  Di akhir pengajian harian, Guru Bertugas Mingguan/Harian
   hendaklah memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah telah
   dibuang, suis lampu dan kipas telah dimatikan.
3.  Mengawasi disiplin murid di luar waktu belajar seperti waktu rehat
   dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan, sekitar kawasan
   sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah jika
   perlu.
4.  Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik
   khas dan kawasan sekolah.
5.  Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah.
6.  Menguruskan rawatan murid yang sakit dan menghantar mereka ke
   hospital/ke rumah atau menghubungi ibu bapa/penjaga murid.
7.  Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama
   murid yang memohon.
8.  Mengawasi murid menepati waktu datang ke sekolah dan balik dari
   sekolah, masa rehat dan masa pertukaran guru.
9.  Menguruskan perkara yang bersabit dengan kehilangan barang-
   barang.
10. Menentukan keselamatan di sekitar kawasan sekolah dan harta
  benda sekolah.
11. Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan,
  unit beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan.


                  [77]
12. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku
  sepanjang hari/minggu persekolahan ke dalam Buku Laporan
  Bertugas, antara perkara-perkara yang perlu dicatat ialah:-
   a. Kedatangan murid, staf sokongan dan guru
   b. Murid ponteng, sakit atau tidak hadir
   c. Lawatan/pelawat dan tujuan lawatan
   d. Ucapan/pengumuman dalam perhimpunan
   e. Laporan perhimpunan yang diadakan khas pada Hari Ahad
    hendaklah ditulis dalam Buku Laporan Perhimpunan.
13. Membuat laporan dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan
  dan perlu laporkan terus kepada Pengetua supaya tindakan segera
  boleh diambil. Perhimpunan:-
   a. Memastikan semua guru dan murid menghadiri perhimpunan
   b. Memastikan pembesar suara, bendera dan tempat duduk guru
    disediakan
   c. Memastikan murid telah beratur dengan kemas dan bersedia                Tugas Guru 1
1.  Mengurus tempat perhimpunan seperti:
   a. Alat siar raya
   b. Rostrum/kerusi guru
   c.  Baik pulih dewan / tempat perhimpunan dijalankan.
   d. Memastikan semua guru dan murid menghadiri perhimpunan.
   e. Bendera dipasang & dinaikkan semasa lagu Negaraku & lagu
     Selamat Sultan dimainkan.
   f.  Berucap dan memberi laporan semasa perhimpunan.
2.  Menyediakan laporan terperinci dalam Buku Laporan Bertugas
   Mingguan.
3.  Sekiranya perlu, laporkan terus kepada Pengetua untuk tindakan
   segera.
4.  Mengurus pertandingan kebersihan kelas bersama dengan Guru
   Bertugas II.
5.  Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah-sarap telah
   dibuang, lampu dan kipas telah ditutup setelah tamat sesi
   persekolahan. Mengurus rawatan murid yang sakit dan menghantar
   ke hospital atau ke rumah sekiranya perlu.
6.  Mengeluarkan surat kebenaran ke klinik dan merekodkan nama
   murid yang memohon.                   [78]
7.  Membantu jawatan kuasa disiplin mengurus hal ehwal murid seperti:
   a. Mengawasi hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang.
   b. Mengawasi murid menepati waktu datang dan pulang, masa rehat
    dan masa antara pertukaran guru.               Tugas Guru II
1.  Mengawal disiplin murid semasa perhimpunan dijalankan.
2.  Mengambil tindakan terhadap murid yang datang lewat semasa
   perhimpunan.
3.  Memastikan semua murid beratur dengan kemas dalam dewan / di
   tempat perhimpunan.
4.  Menyediakan laporan mengenai ucapan-ucapan dan semua
   pengumuman yang dibuat dalam perhimpunan ke dalam Buku Khas
   Perhimpunan.
5.  Membuat analisis peratus kehadiran murid setiap hari, kemudian
   dicatat di Papan Rekod Kehadiran Harian Murid dan serahkan
   kepada Guru Bertugas 1 sebelum jam 11.30 pagi untuk ditulis dalam
   Buku Laporan Bertugas Mingguan.
6.  Mengurus pertandingan kebersihan kelas bersama dengan Guru
   Bertugas I.
7.  Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah-sarap telah
   dibuang, lampu dan kipas telah ditutup setelah tamat sesi
   persekolahan.
8.  Mengawas murid semasa rehat di kantin:
   a. Disiplin murid semasa membeli makanan.
   b. Disiplin murid semasa makan.
   c. Kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah.
   d. Memastikan tidak ada murid berada di luar bilik darjah selepas
    rehat tamat.
9.  Membantu jawatan kuasa disiplin mengurus hal ehwal murid seperti:
   a. Menentukan keselamatan murid di luar waktu belajar seperti
    waktu rehat dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan,
    sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera
    dan munasabah jika perlu.
   b. Menentukan keselamatan murid di sekitar kawasan sekolah serta
    mengawasi harta benda sekolah.
                  [79]
4.11 : Jawatankuasa Perancang Sekolah


 Pengerusi      :  Pengetua

 Timbalan Pengerusi  :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
              Penolong Kanan Pentadbiran
 Naib Pengerusi I   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
              Penolong Kanan HEM
 Naib Pengerusi II  :  En Wan Ab Karim bin Hussin
              Penolong Kanan Kokurikulum
 Setiausaha      :  Pn Nor Azizah bt Md Nordin
              Guru Kanan Sains dan Matematik
 Ahli         :  En Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah
              Guru Kanan Bahasa
            :  Pn Norizan bt Idris
              Guru Kanan Sains Sosial & SU PBS
            :  Pn Hjh Wan Azlini bt Wan Abu Bakar
              Guru Kanan Teknik dan Vokasional
            :  Pn Norzila bt Omar
              Setiausaha Kurikulum
            :  Cik Rahaizan Hanim bt Abdul Rahim
              Setiausaha Hal Ehwal Murid
            :  Tn Hj Othman bin Ali
              Setiausaha Ko kurikulum
            :  En Hasnan bin Yusoff
              Setiausaha Peperiksaan & Penilaian & Kelab
              Keluarga
            :  Pn Roslina bt Mustapa
              Setiausaha Bimbingan & Kaunseling
            :  Pn Musyrifah bt Abdullah
              Setiausaha SPBT
            :  En Zamri bin Md Noor
              SU Data & ICT dan SU e-Cakna
            :  Pn Aida bt Jaafar
              Setiausaha PSS
            :  Puan Che Rosilawati bt Mat Hussin
              Setiausaha Koperasi
            :  En Azhar bin Ibrahim
              SU Pembangunan Insan & Takmir Musalla
            :  En Wan Din bin Said
              SU Stok dan Inventori & SU Pembangunan
              Fizaikal Sekolah
            :  Puan Zalehasemah bt Ahmad
              Setiausaha Perhimpunan Sekolah
            :  En Hisham bin Mohamed
              Setiausaha Sukan
                 [80]
             :   Pn Roslina bt Mustapa
                SU LADAP
              :  Pn Roslina bt Yusoff
                SU Jadual Waktu
              :  Pn Naizatul Akmal bt Mahmood
                SU Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) &
                SU Kesihatan
            :    En Mhd Yusoff bin Yunos
                SU PPSMI
              :  En Badrol Hisam bin Basir Salleh
                SU Headcount dan Persijilan
              :  En Jirun bin Barun
                SU 5K
              :  En Subramaniam a/l Yagambaram
                SU Dokumentasi
              :  Pn. Wan Hazura bt Wan Mohamed
                SU NKRA dan SKPM
              :  Pn Adibah bt Mohd Saat
                Ketua Pembantu Tadbir N22

                SENARAI TUGAS
1.  Merancang, mengelola dan menilai semua aktiviti kurikulum sepanjang
   tahun.
2.  Merancang, menyelaras dan menilai semua aktiviti kokurikulum.
3.  Merangka program penghayatan budaya sekolah.
4.  Merancang, mengelola dan menilai pembangunan fizikal.
5.  Merancang dan menilai program pembangunan insan sepanjang
   tahun.
6.  Merangka dan menyusun aktiviti peningkatan prestasi akademik murid.
7.  Merancang dan menyusun peruntukan perbelanjaan untuk setiap unit
   dan bahagian seperti peruntukan membeli buku Pusat sumber
   Sekolah, peralatan makmal sains, bengkel ERT, bengkel Kemahiran
   Hidup, peperiksaan dan bahagian hal ehwal murid.
8.  Merangka dan menyusun program perkembangan staf.
9.  Merancang dan menyusun agihan tugas guru dan staf sokongan.
10. Menyusun program peningkatan kecemerlangan sekolah.
11. Merancang, mengelola, menyelia dan menilai program keceriaan dan
  kecantikan sekolah.
12. Merangka dan menyusun semua aktiviti harian sekolah (takwim
  sekolah).
13. Menetapkan dan menilai semula peraturan-peraturan sekolah.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari
  semasa ke semasa.                   [81]
4.12 : Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Sekolah


   Pengerusi      :  Pengetua
   Timbalan       :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi        Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
                Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II  :  En Wan Ab Karim bin Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha      :  Pn Adibah binti Mohd Saat
                Ketua Pembantu Tadbir N22
   Ahli         :  En Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah
                Guru Kanan Bahasa
                Pn Nor Azizah bt Md Nordin
                Guru Kanan Sains dan Matematik
                Pn Norizan bt Idris
                Guru Kanan Sains Sosial
   Juru Audit Dalam   :  Pn Hjh Wan Azlini bt Wan Abu Bakar
                Guru Kanan Teknik dan Vokasional
                Pn Zalehasemah bt Ahmad


              SENARAI TUGAS
 1. Membaca dan memahami pekeliling yang berkaitan dengan
  pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari
  semasa ke semasa.
 2. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong Kanan,
  Guru Tingkatan dan Pembantu Tadbir.
 3. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan.
 4. Mengurus segala kerja mengenai kutipan bayaran seperti bayaran
  peperiksaan dan skim Insuran Takaful untuk murid.
 5. Rekod pemberian resit dan penerimaan wang dengan baik.
 6. Mengedarkan resit bayaran yuran terhadap guru tingkatan, menerima
  wang dan menyerahkan ke pejabat.
 7. Memastikan semua terimaan telah dibankkan.
 8. Menyelesaikan masalah kutipan, pembayaran dan penyerahan
  dengan fail.
 9. Membantu mengurus pembayaran kepada pihak yang berurusan
  dengan sekolah.
                 [82]
4.13: Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah


   Penaung       :  Tn Hj Hussain bin Awang
                Pengarah Pelajaran Kelantan
   Penasihat      :  Tn Hj Che Ab. Aziz bin Hj Daud
                Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu
   Pengerusi      :  Pengetua
   Ahli         :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
                Penolong Kanan Pentadbiran
              :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
                Penolong Kanan HEM
              :  En Wan Ab Karim bin Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
              :  En Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah
                Guru Kanan Bahasa
              :  Pn Hjh Wan Azlini bt Wan Abu Bakar
                Guru Kanan Teknik dan Vokasional
              :  Pn Norizan bt Idris
                Guru Kanan Sains Sosial
                En Mohd Nor bin Abdullah
                Pengerusi PIBG

              SENARAI TUGAS
1.  Merancang untuk memperkukuhkan pengurusan sukan di sekolah
   dengan membezakan sukan dan mata pelajaran PJK
2.  Merancang untuk menaik taraf prasarana sukan bagi memastikan
   aktiviti sukan berjalan lancar dengan melibatkan penyertaan semua
   murid sekolah.
3.  Melaksana pemantauan secara berterusan bagi     mempastikan
   keberkesanan pelaksanaan program sukan di sekolah.
4.  Merancang menyediakan jurulatih yang berkelayakan khususnya bagi
   sukan elit di sekolah ini iaitu sukan golf.
5.  Merancang untuk mendapatkan kerjasama, sokongan dan sumbangan
   kewangan daripada pihak swasta bagi menjayakan pembangunan
   sukan di sekolah.
                 [83]
4.14 : Jawatankuasa Penyelidikan & Pembangunan

   Pengerusi      : Pengetua
   Timbalan       : Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi       Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I   : Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
               Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II  : En Wan Ab Karim bin Hussin
               Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha      : Pn Naizatul Akma bt Mahmood
   Ahli         : Pn Roslina bt Mustapa
              : En Zamri bin Md Noor
              : Pn Norzila bt Omar
              : Cik Rahaizan Hanim bt Abdul Rahim
              : Tn Hj Othman bin Ali

                SENARAI TUGAS
 1.  Memilih dan mengenal pasti masalah/isu/fokus semasa sekolah .

 2.  Membina instrumen penyelidikan dan mengumpul data

 3.  Mengumpul data berkaitan isu

 4.  Merancang pelan tindakan untuk mengatasi masalah

 5.  Melaksanakan pelan tindakan

 6.  Mengumpul data baru untuk mengesan perubahan hasil pelaksanaan
    program

 7.  Menganalisis dan menilai data

 8.  Membuat penilaian impak keberkesanan program

 9.  Mendokumentasikan semua langkah di atas sebagai rujukan semua
    guru

 10. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari
   semasa ke semasa.
                    [84]
4.15:  Jawatankuasa Data dan ICT

   Pengerusi      :  Pengetua
   Timbalan      :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi        Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I  :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
               Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II  :  En Wan Ab Karim bin Hussin
               Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha     :  En Zamri bin Md Noor
   Ahli        :  En Badrol Hisam bin Basir Salleh
             :  En Mhd Yusoff bin Yunos
             :  Tn Hj Wan Zainudin bin Wan Muhamad
             :  Pn Norzila bt Omar
             :  Cik Arniza bt Abdullah

               SENARAI TUGAS
 1.   Mengumpul, menganalisa dan menghantar enrolmen murid ke PPD
    dan JPN setiap bulan
 2.   Mengumpul dan menganalisa data     mengenai   guru  dan
    perangkaan-perangkaan lain sekolah.
 3.   Menyediakan data untuk penyata bulanan dan penyata-penyata lain
    yang diperlukan oleh Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran
    Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan jabatan-jabatan lain yang
    diperlukan oleh JPN.
 4.   Mengadakan satu sistem pameran data / perangkaan untuk
    makluman semua pihak di sekolah seperti senarai guru dan
    kakitangan serta maklumat peribadi mereka dan lain-lain.
 5.   Bertanggungjawab mengurus kemasukan markah prestasi staf ke
    sistem yang dibekalkan oleh pihak Pejabat Pelajaran Daerah,
    mencetak Borang Senarai Bersatu, Anugerah Perkhidmatan
    Cemerlang dan Penyata Kewangan untuk dihantar ke Pejabat
    Pelajaran Daerah.
 6.   Mewakili Pengetua dalam mesyuarat kutipan data anjuran Jabatan
    Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah jika perlu.
 7.   Memberi taklimat kepada guru-guru mengenai kutipan data bila
    diperlukan.
 8.   Mengadakan satu sistem kutipan data seperti menyediakan borang
    khas kutipan dan sebagainya.
 9.   Penyelenggaraan makmal komputer dan peralatan ICT.
 10. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari
   semasa ke semasa.
                  [85]
4.16: Jawatankuasa Majalah dan Buletin

   Pengerusi      :  Pengetua
   Timbalan       :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi        Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
                Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II  :  En Wan Ab Karim bin Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha      :  Pn Sabariah bt Muhammad
   Ahli         :  En Mhd Yusoff bin Yunos
              :  Tn Hj Othman bin Ali
              :  En Subramaniam a/l Yagambaram
              :  Pn Che Marhin bt Tajuddin
              :  Pn Hasnah bt Mustafa
              :  Pn Hjh Muharita bt Mustapha
              :  Pn Hasluha bt Mat

                SENARAI TUGAS
 1.  Bertanggungjawab menyelaras dan menghasilkan majalah tahunan
    sekolah.
 2.  Merekodkan peristiwa-peristiwa penting ke dalam harian sekolah.
 3.  Menganjurkan peraduan dan pertandingan hasil kerja murid untuk
    dimuatkan ke dalam majalah sekolah.
 4.  Mengeluarkan Buletin Sekolah sebagai asas kepada majalah tahunan
    sekolah, jika berupaya.
 5.  Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk mengeluarkan majalah
    supaya
 6.  Majlis Perancang boleh menetapkan yuran majalah yang perlu
    dibayar oleh murid.
 7.  Bertanggungjawab menyelaras dan menghasilkan majalah tahunan
    sekolah.
 8.  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari
    semasa ke semasa.
                   [86]
4.17: Jawatankuasa LADAP

   Pengerusi      :  Pengetua
   Timbalan       :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi        Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
                Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II  :  En Wan Ab Karim bin Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha      :  Pn Roslina bt Mustapa
                Kaunselor
   Ahli         :  Pn Norzila bt Omar
              :  Cik Rahaizan Hanim bt Abdul Rahim
              :  Tn Hj Othman bin Ali
              :  Tn Hj Wan Zainudin bin Wan Muhamad
              :  En. Hasnan b Yusoff
              :  Pn. Adibah bt Mohd Saat

               SENARAI TUGAS
 1.  Mengurus surat rasmi Unit LADAP dan kajian keperluan kursus dalam
    kalangan PPP di peringkat sekolah.
 2.  Mengurus peruntukan kewangan dan perbelanjaan yang disalurkan
    melalui JPN dan melaporkan prestasi perbelanjaan kepada pihak
    JPN.
 3.  Mengurus tentang maklumat kursus/latihan/bengkel yang diadakan di
    peringkat sekolah seterusnya mengemaskini fail LDP dari semasa ke
    semasa, setiap tiga bulan (Mac, Jun, Sept dan Disember) setahun.
 4.  Menyediakan maklumat/data PPP sekolah,berkaitan LDP di dalam
    pengkalan data dan mengemaskinikannya setiap tiga bulan (Mac,
    Jun, September dan Disember) setahun.
 5.  Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa LDP Peringkat Sekolah dan
    menghadiri meyuarat jawatankuasa LDP peringkat PPD/JPN
    sekiranya dipanggil.
 6.  Mencadangkan keperluan dan kepentingan kursus untuk PPP di
    sekolah.
 7.  Merancang keperluan dan melaksanakan kursus dalaman (in house
    training) di peringkat sekolah.
 8.  Melaksanakan hari profesional peringkat sekolah.
 9.  Menyimpan borang permohonan berkaitan kursus dan latihan dari
    BPG dan bahagian-bahagian lain.
 10. Memberikan kerjasama kepada unit LDP /PPD berhubung dengan
   program LDP sekiranya diminta.
 11. Menyediakan pelaporan LDP dan cadangan penambahbaikan.


                   [87]
4.18: Jawatankuasa Pengurusan Bilik Guru

   Pengerusi       :  Pengetua
   Timbalan       :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi         Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
                Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II   :  En Wan Ab Karim bin Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha      :  Pn Ruzaidah bt Adam
   Ahli         :  Pn Rohani bt Hassan
              :  Pn Maznah bt Mat Zin
              :  En Subramaniam a/l Yagambaram


                SENARAI TUGAS
 1.  Bertanggungjawab kepada Pengetua dan Jawatankuasa Kelab
    Keluarga dan Badan Ihsan.
 2.  Menjaga kebersihan Bilik Guru dan mengatur hiasan.
 3.  Menampal surat-surat pekeliling di Bilik Guru.
 4.  Membantu kerja-kerja membersih dan mencantikkan Bilik Guru.
 5.  Memastikan guru mematuhi peraturan bilik guru dari semasa ke
    semasa.
 6.  Menyenggara inventori bilik guru.
 7.  Lain-lain tugas dan tanggungjawab yang diarahkan oleh Pengetua
    dari masa ke semasa.   4.19: Jawatankuasa Siaraya dan Komunikasi

   Pengerusi       :  Pengetua
   Timbalan       :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi         Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
                Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II   :  En Wan Ab Karim bin Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha      :  Tn Hj Wan Zainudin bin Wan Muhamad
   Ahli         :  En Wan Din bin Said
              :  En Mhd Yusoff bin Yunos
              :  En Subramaniam a/l Yagambaram
                   [88]
                SENARAI TUGAS
 1.  Menyedia dan mengawasi peralatan siar raya sekolah.
 2.  Memastikan segala peralatan siar raya untuk hebahan harian sekolah
    berada dalam keadaan baik dan berfungsi.
 3.  Menyediakan peralatan siar raya untuk perhimpunan mingguan,
    perhimpunan khas dan lain-lain aktiviti sekolah yang memerlukannya.
 4.  Bertanggungjawab untuk membaiki atau mendapatkan perkhidmatan
    servis untuk peralatan yang rosak.
 5.  Mencadang dan membeli peralatan gantian kepada peralatan yang
    rosak atau tidak berfungsi.
 6.  Mendapatkan peralatan siar raya tambahan jika diperlukan dengan
    cara meminjam atau menyewanya.
 7.  Mengadakan satu bentuk simpanan rekod yang kemaskini mengenai
    peralatan siar raya sekolah (buku stok).
 8.  Bertanggungjawab dalam segala urusan pinjaman oleh pihak luar
    terhadap peralatan siar raya sekolah.
 9.  Lain-lain tugas dan tanggungjawab yang diarahkan oleh Pengetua
    dari semasa ke semasa.
4.20: Jawatankuasa Pembangunan Fizikal Sekolah

   Pengerusi      :  Pengetua
   Timbalan       :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi        Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
                Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II  :  En Wan Ab Karim bin Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha      :  En Wan Din b Said
   Ahli         :  Pn Roslina bt Yusoff
              :  Pn Rohana bt Ibrahim
              :  Pn. Nor Asiah bt Mat
              :  Pn. Adibah bt Mohd Saat


                SENARAI TUGAS
 1.  Menentu dan mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-
    kurangnya tiga kali setahun.
 2.  Mempastikan semua prasarana sekolah seperti bangunan, perabot
    dan lain-lain berada dalam keadaan baik, selamat dan berfungsi serta
    memberi keselesaan kepada semua murid.                   [89]
 3.  Mengenalpasti mana-mana kerosakan prasarana dan perabot
    sekolah seperti meja dan kemudiannya mengambil tindakan segera
    dengan membuat pelaporan kepada pihak pentadbir sekolah.
 4.  Sentiasa membuat pemantauan, pemeriksaan dan penyelenggaraan
    ke atas prasarana sekolah secara berterusan.
 5.  Mempastikan juga keadaan padang permainan, gelanggang, dataran
    sekolah dan persekitarannya sentiasa baik dan selamat untuk
    digunakan.
 6.  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari
    semasa ke semasa.4.21: Jawatankuasa 5K

   Pengerusi      :  Pengetua
   Timbalan       :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi        Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
                Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II  :  En Wan Ab Karim bin Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha      :  En Jirun bin Barun
   Ahli         :  Pn Hjh Salmi bt Mohd Noor
              :  Pn Norizan bt Amin
              :  Pn Naizatul Akma bt Mahmood
              :  Pn Hjh Muharita bt Mustapha
              :  Pn Rashidah bt Salleh

                SENARAI TUGAS
 1.  Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan
    kebersihan dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa.
 2.  Menyediakan pelan induk landskap sekolah.
 3.  Menyusun rancangan aktiviti yang boleh semua murid dan guru dapat
    melibatkan diri dalam hal-hal kebersihan dan kecantikan sekolah
    seperti:
    a.  Kempen Kebersihan & Keselamatan.
    b.  Pertandingan Kebersihan & Keceriaan Kelas / Blok.
    c.  Pertandingan Mengarang Esei Kebersihan & Keselamatan.
    d.  Ceramah-ceramah Kebersihan.
    e.  Pertandingan Poster Kebersihan.
    f.  Menanam Bunga / Pokok di kawasan sekolah.
    g.  Lawatan sambil belajar ke sekolah-sekolah lain.
    h.  Melukis mural.
    i.  Menyelenggara taman-taman


                   [90]
   j.  Gotong-Royong kebersihan blok / taman / mana-mana kawasan
     sekolah
4.  Membahagikan bangunan atau blok dan kawasan sekolah kepada
   kelas-kelas.
5.  Menentukan setiap guru yang terlibat secara langsung melantik ahli
   jawatankuasa yang terdiri daripada murid-murid dan menyediakan
   jadual pengurusan.
6.  Memastikan pihak sekolah menyediakan alat-alat kebersihan dan
   kecantikan secukupnya.
7.  Mengadakan projek-projek bersama di antara pihak sekolah dengan
   pihak luar (PIBG, Persatuan Bekas Pelajar @ masyarakat sekitar).
8.  Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh jawatankuasa ini dari
   semasa ke semasa dan membuat laporan kemajuan kerja kepada
   Pengetua.
9.  Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai
   kebersihan, keceriaan serta menyelia kerja-kerja kebersihan yang
   dijalankan oleh AJK ini.
10. Membuat laporan kepada Pengetua dari semasa ke semasa
  berhubung dengan kecuaian buruh am dan kekurangan serta
  kerosakan.
11. Merancangkan dan menyediakan label, slogan, cogan kata dan
  risalah yang berkenaan dengan kebersihan & keselamatan.
12. Merancang program keselamatan institusi sekolah seperti:
   a. Keselamatan lalu lintas.
   b. Keselamatan bangunan dan perabot.
   c. Keselamatan di makmal / bengkel / bilik ERT dan bilik-bilik khas
    lain.
   d. Menyediakan dan menampal di Papan Kenyataan & Kelas Pelan
    Laluan Kecemasan.
   e. Latihan Kebakaran.
13. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak Polis, Bomba, JKR,
  TNB dan agensi-agensi berkaitan.
14. Menggalakkan skim perlindungan diri pelajar.
15. Memastikan alat pencegahan kebakaran mencukupi dan berfungsi.
16. Memastikan sistem lalu lintas di kawasan sekolah dan kawasan
  berhampiran selamat.
17. Menetapkan pergerakan lalu lintas dan tempat letak kereta pada
  majlis rasmi sekolah.
18. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari
  semasa ke semasa.
                 [91]
4.22: Jawatankuasa Pengurusan Bilik Wawasan dan Mesyuarat Guru

   Pengerusi      :  Pengetua
   Timbalan       :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi        Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
                Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II  :  En Wan Ab Karim bin Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha      :  Pn Hjh Salmi bt Mohd Noor
   Ahli         :  Pn Musyrifah bt Abdullah
              :  Pn. Roslina bt Mustapa

                SENARAI TUGAS
 1.  Bertanggungjawab kepada Majlis Perancang, Penolong Kanan
    Pentadbiran dan Pengetua.
 2.  Bertanggungjawab tentang kebersihan, kekemasan, perhiasan,
    pameran dan segala peralatan yang terdapat di Bilik Wawasan.
 3.  Mengurus dan menyelia penggunaan Bilik Wawasan oleh pihak
    dalaman atau luaran yang diluluskan oleh pihak sekolah.
 4.  Mengawalselia dan mengemaskini inventori peralatan, bahan-bahan
    dan penggunaan bilik.
 5.  Mengumpul, mengawalselia dan menilai peralatan dan bahan yang
    sesuai ditempatkan di Bilik Wawasan untuk dikemukakan kepada
    Majlis Perancang.
 6.  Mencatat minit Mesyuarat Guru setiap kali mesyuarat diadakan.
 7.  Lain-lain tugas dan tanggungjawab yang diarahkan oleh Majlis
    Perancang, Penolong Kanan Pentadbiran dan Pengetua dari semasa
    ke semasa.4.23: Jawatankuasa e-Cakna

   Pengerusi      :  Pengetua
   Timbalan       :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi        Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
                Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II  :  En Wan Ab Karim bin Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha      :  En Zamri bin Md Noor
   Ahli         :  En Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah
                Guru Kanan Bahasa
                Pn Nor Azizah bt Md Nordin
                Guru Kanan Sains dan Matematik


                   [92]
               Pn Norizan bt Idris
               Guru Kanan Sains Sosial
               Pn Hjh Wan Azlini bt Wan Abu Bakar
               Guru Kanan Teknik dan Vokasional
               Pn Norzila bt Omar

               SENARAI TUGAS
 1.  Menentu dan mengadakan mesyuarat jawatankuasa e-Cakna
    sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
 2.  Menyelaraskan agihan tugas mengikut bidang-bidang tertentu bagi
    penyediaan e-Cakna.
 3.  Mengumpul maklumat/data-data yang berkaitan e-Cakna.
 4.  Menganalisakan semua data dan kemudian dimasukkan ke dalam
    sistem (Software) yang telah disediakan oleh PPD/JPN/KPM.
 5.  Menyiapkan rumusan e-Cakna dalam bentuk hard copy dan soft copy
    dan kemudian hendaklah dihantar kepada pihak berkenaan seperti
    PPD/JPN/Jemaah Nazir/KPM dan lain –lain.


4.24: Jawatankuasa Dokumentasi

   Pengerusi      :  Pengetua
   Timbalan      :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi        Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I  :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
               Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II  :  En Wan Ab Karim bin Hussin
               Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha     :  En Subramaniam a/l Yagambaram
   Ahli        :  En Zamri bin Md Noor
             :  En Badrol Hisam bin Basir Salleh
             :  En Hisham bt Mohamed
               Pn Sabariah bt Muhammad
             :  Pn Che Marhin bt Tajuddin

               SENARAI TUGAS
 1.  Bertanggungjawab menyelaras dan merekodkan segala program
    yang dilaksanakan di peringkat sekolah.
 2.  Merakam gambar setiap program yang dilaksanakan di peringkat
    sekolah.
 3.  Menyiapkan gambar/frame pada masa program berlangsung untuk
    dihadiahkan kepada tetamu yang merasmikan program.
 4.  Membantu Jawatakuasa Majalah Sekolah dalam membekalkan
    maklumat program sekolah.
 5.  Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari
    semasa ke semasa.


                  [93]
4.25: Jawatankuasa Pengurusan Aset (Stok dan Inventori)

   Pengerusi      :  Pengetua
   Timbalan       :  Tn Hj Mohd Saudi bin Abd Rahman
   Pengerusi        Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi I   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly bin Hamzah
                Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi II  :  En Wan Ab Karim bin Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha      :  Encik Badrol Hisam bin Basir Salleh
   Ahli         :  Encik Mhd Yusoff bin Yunos
              :  Encik Wan Din bin Said
              :  Pn Nor Azizah bt Md Nordin
              :  Pn Hjh Wan Azlini bt Wan Abu Bakar
              :  Pn Adibah bt Mohd Saat

                SENARAI TUGAS
 1.  Merekodkan semua alat kekal dan perabot yang baru diterima.
 2.  Melabelkan nombor siri dan nama sekolah pada perabot yang baru
    diterima.
 3.  Memastikan bilangan perabot yang diperlukan untuk kegunaan
    sekolah mencukupi.
 4.  Membuat semakan dan menutup Buku Stok perabot pada setiap
    penghujung tahun.
 5.  Membuat hapus kira, melapor dan membuat permohonan perabot
    tahunan dari Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah.
 6.  Mengurus kerja-kerja baik pulih perabot.
 7.  Menyenaraikan segala peralatan di dalam kelas (inventori) dan satu
    salinan hendaklah ditampalkan dalam kelas berkenaan.
 8.  Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari
    semasa ke semasa.4.26: Jawatankuasa SKPM & NKRA

   Pengerusi      :  Pengetua
   Timbalan       :  Tn Hj Mohd Saudi b Abd Rahman
   Pengerusi        Penolong Kanan Pentadbiran
   Naib Pengerusi 1   :  Tn Hj Mohamed Zulkifly b Hamzah
                Penolong Kanan HEM
   Naib Pengerusi 11  :  En Wan Abd Karim b Hussin
                Penolong Kanan Kokurikulum
   Setiausaha 1     :  Pn Wan Hazura bt Wan Mohammad
   Setiausaha 11    :  En Zamri b Md Noor                   [94]
   Ahli        :  En Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah
               Guru Kanan Bahasa
             :  Pn Nor Azizah bt Md Nordin
               Guru Kanan Sains dan Matematik
             :  Pn Norizan bt Idris
               Guru Kanan Sains Sosial
             :  Pn Hjh Wan Azlini bt Wan Abu Bakar
               Guru Kanan Teknik dan Vokasional
             :  Pn Roslina bt Mustafa (S/U Kurikulum)
             :  Pn Norzila bt Omar (S/U Kurikulum)
             :  Cik Rahaizam Hanim bt Abd Rahim
               (S/U HEM)
             :  Tn Hj Othman b Ali (S/U Kokurikulum)
             :  En Hasnan b Yusoff (S/U Peperiksaan)
             :  En Azhar b Ibrahim (S/U Pep. SPM)
             :  Pn Chong Pei Pei (S/U Pep. PMR)
             :  En Hisham b Mohamad (S/U Sukan)
             :  Pn Normalawati bt Mustafa
               (S/U Kelab & Persatuan)
             :  Pn Hasnah bt Mustafa
               (S/U Badan Beruniform)
             :  En Zamri b Talib (S/U Disiplin)

               SENARAI TUGAS
1.  Menentu dan mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurang
   2 kali setahun.
2.  Mengadakan taklimat dan hebahan secara langsung kepada semua
   guru, staf sokongan dan murid tentang konsep dan kerangka SKPM
   serta NKRA yang hendak disediakan.
3.  Menyelaraskan agihan tugas mengikut standard-standard tertentu
   bagi penyediaan SKPM dan NKRA.
4.  Mengumpul maklumat / data-data yang berkaitan dengan standard
   SKPM dan NKRA.
5.  Menganalisa dan membuat penambahbaikan ke atas data-data
   mengikut standard-standard yang telah ditetapkan setiap tahun dan
   kemudian dimasukkan ke dalam sistem yang telah disediakan oleh
   Jemaah Nazir secara ‘on-line’
6.  Menyiapkan rumusan SKPM dan NKRA dan menghantar secara ‘on-
   line’ kepada Jemaah Nazir mengikut tarikh yang telah ditetapkan.
7.  Selain itu juga, rumusan SKPM dan NKRA disiapkan dalam bentuk
   “hard copy” dan “soft copy” untuk dihantar kepada pihak berkenaan
   seperti PPD / JPN / Jemaah Nazir / KPM dan lain-lain.
                  [95]
4.27: Jawatankuasa Kelab Guru dan Badan Ihsan

   Pengerusi       :  En Hasnan b Yusoff
   Timbalan Pengerusi   :  En Zamri b Talib
   Setiausaha       :  Pn Aida bt Jaafar
   Penolong Setiausaha  :  En Othman b Husain
   Bendahari       :  Pn Hjh Muharita bt Mustapha
   Penolong Bendahari   :  En Mhd Yusoff b Yunos
   Ahli          :  En Hisham b Mohamed
              :  Pn Asini bt Che Hussin
              :  Pn Zalehasemah bt Ahmad
              :  Pn Adibah bt Mohd Saat

                SENARAI TUGAS
1.   Mengadakan mesyuarat Ahli Jawatankuasa dan merancang aktiviti
    tahunan Kelab Keluarga sekolah.
2.   Menjadi penghubung antara semua staf dan pihak pentadbir.
3.   Memastikan hubungan yang baik terjalin di antara guru dan staf
    sokongan.
4.   Memungut dan menyimpan yuran keahlian.
5.   Menyelaraskan tempat letak kereta guru dan hal-hal yang berkaitan
    dengannya.
6.   Mengatur kegiatan sosial yang boleh mengeratkan lagi perhubungan.
7.   Menerima dan membuat tawaran perlawanan dalam bidang sukan
    antara guru sekolah dengan guru sekolah lain.
8.   Menyelaras majlis jamuan keraian kerana perpisahan atau majlis yang
    serupa termasuk jamuan tahunan guru.
9.   Pemegang amanah tabung guru.
10. Peraturan memungut sumbangan wang dan cara-cara perbelanjaan
  terpulanglah kepada badan ini untuk menentukannya seperti derma
  kematian, kemalangan dan lain-lain.
11. Mengurus sumbangan dan derma bagi pihak guru dan staf kepada
  pihak atau orang perseorangan yang difikirkan patut oleh
  jawatankuasanya.
12. Mencari jalan penyelesaian terhadap sebarang masalah dalam
  kalangan staf jika timbul perkara-perkara berkaitan.
13. Menyediakan laporan kewangan dan laporan aktiviti tahunan dan
  mengendalikan urusan Badan Ihsan.
14. Mengadakan mesyuarat Ahli Jawatankuasa dan merancang aktiviti
  tahunan Kelab Keluarga sekolah.
15. Bertanggungjawab kepada     Pengetua dan   Jawatankuasa  Kelab
  Keluarga dan Badan Ihsan.
16. Melaksanakan arahan Pengetua dari semasa ke semasa.                   [96]
4.28: Jawatankuasa Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG)

 Yang Dipertua    :  En Mohd Noor bin Abdullah
 Tim Yang Dipertua  :  En Mohd Hanif bin Eusope
 Setiausaha      :  En Othman bin Husain
 Bendahari      :  Pn Hjh Wan Azlini bt Wan Abu Bakar
 Ahli         :  Tn Haji Mohd Saudi bin Abd Rahman
           :  Tn Haji Mohamed Zulkifly bin Hamzah
           :  En Wan Ab Karim bin Hussin
           :  En Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah
           :  Pn Nor Azizah bt Md Nordin
           :  Pn Norizan bt Idris
           :  Pn Faridah bt Abdul Rahim
           :  En Zamani bin Sulaiman
           :  Pn Kashinari bt Mohd Nor
           :  En Wan Razman bin Wan Razak
           :  En Wan Mohd Mustapha bin Wan Mohd Tahar
           :  En Zamri bin Talib
 Ex - Officio     :  Pengetua


              SENARAI TUGAS
1.  Menyedia perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan sekolah.
2.  Membantu dan meningkatkan usaha sekolah bagi memenuhi kehendak-
   kehendak fizikal murid dan kegiatan mereka.
3.  Memberi peluang antara guru dan ibu bapa berunding antara satu sama
   lain mengenai prestasi akademik anak-anak mereka.
4.  Mengadakan aktiviti pengisian tabung kewangan seperti menerbit dan
   menjual Takwim Hijrah kepada ahli-ahli.
5.  Menyediakan bantuan kewangan kepada murid-murid miskin atau yang
   memerlukan bantuan.
6.  Membantu menambahkan buku bacaan dan alat bantu mengajar di
   Pusat Sumber Sekolah.
7.  Mengadakan mesyuarat-mesyuarat untuk merangka aktiviti atau
   program membantu meningkatkan prestasi murid dan sekolah.
8.  Membantu pihak sekolah menyelesaikan kes-kes disiplin.
9.  Membayar elaun guru ganti yang diperlukan oleh sekolah.
10. Menghebahkan kepada ibu bapa mengenai program-program yang
  dilakukan.
11. Lain-lain perkara atau tindakan yang diputuskan oleh Mesyuarat Agung
  dari semasa ke semasa.
                  [97]

								
To top