Docstoc

C u hình site trên host

Document Sample
C u hình site trên host Powered By Docstoc
					                www.athena.edu.vn

     UPLOAD VÀ CẤU HÌNH SITE ĐỘNG TRÊN HOST
1. Dùng FlashXP hoặc WinCMD để upload folder webtintuc lên host của bạn
  Nếu cần, bạn hãy xem lab hướng dẫn sử dụng FlashXP (có trên PCNN)

2. Login vào site:
- Mở IE, gõ địa chỉ http://webdoanhnghiep.org:8880
- Gõ địa chỉ website và mật khẩu rồi nhắp Login
Màn hình Login như sau sẽ hiện ra khi bạn login thành công
Hình 2

                                     Trang 1
www.athena.edu.vn
          Trang 2
                www.athena.edu.vn
3. Quản lý database (tạo, xóa, import…):
  - Nhắp icon Databases (xem Hình 2 , ở trên). Sẽ thấy hiện ra như hình:
  a. Tạo database
  - Nhắp icon Add New Database. Sẽ hiện ra trang web như hình dưới:
  -  Database name: Gõ tên database.
    Type: Chọn kiểu MySQL
    Nhắp OK. Bạn sẽ thấy trang web như hình dưới
  -  Nhắp icon Add New Database User trong hình trên. Bạn sẽ thấy như hình dưới
    Database username : Gõ username dùng để truy xuất database. Nên gõ giống tên
    database.
    New Password , Confirm Password: Gõ mật khẩu
    Nhắp OK. Bạn sẽ thấy như hình dưới


                                           Trang 3
              www.athena.edu.vn
b. Vào PHPMyadmin để import data
- Nhắp Webadmin để vào PHPMyadmin
-  Nhắp tên database bên trái
  Nhắp link Import bên phải
  Nhắp nút Browse để chọn file
  Nhắp nút Go
                        Trang 4
                 www.athena.edu.vn
  c. Quản lý dữ liệu
   Các thao tác quản lý dữ liệu như tạo xóa bảng. Thêm, chỉnh, xóa dữ liệu : thực hiện
   như bạn đã biết trong localhost
  d.

4. Chỉnh file connection
  Nhắp link Home ở cột trái rồi nhắp icon File Manager ở cột phải
  Nhắp httpdocs
  Nhắp folder webtintuc (là folder website của bạn) – nếu bạn đưa folder webtintuc lên
  Nhắp folder Connections
  Nhắp tên file webtintuc.php (đây là file connection). Sẽ hiện như hình dưới
  Trang web như nhình dưới hiện ra. Điều chỉnh tên database, username, password mà bạn
  đã tạo (đừng gõ giống hệt như hình)
                                             Trang 5
                 www.athena.edu.vn
  Xong nhắp nút OK. Sẽ hiện trang web như hình dưới:
5. Chỉnh thông số cho HitCounter (nếu bạn có dùng Hitcounter trong site)
  Nhắp webtintuc (xem hình trên)
  Nhắp folder Hitcounter
  Nhắp file counter.php
  Gõ database username, database password, tên database mà bạn đã tạo
  (đừng gõ giống hệt như hình). Xong nhắp OK

                                      Trang 6
                 www.athena.edu.vn
6. Chỉnh thông số cho User online (nếu bạn có dùng user online trong site)

  Nhắp webtintuc (xem hình trên)
  Nhắp folder useronline
  Nhắp onlinesql.php
  Gõ database username, database password, tên database mà bạn đã tạo
  (đừng gõ giống hệt như hình). Xong nhắp OK

7. Chỉnh quyền cho user web ghi vào folder webtintuc/upload
  Với một vài folder, webserver cần có quyền ghi file vào (là các folder chứa hình do user
  upload). Dưới đâu là hướng dẫn bạn cách cấu hình cho user web được ghi vào folder
  upload

  Nhắp link Home ở cột trái rồi nhắp icon File Manager ở cột phải như hình dưới
                                            Trang 7
                www.athena.edu.vn
  Nhắp httpdocs
  Nhắp folder webtintuc (là folder website của bạn) – nếu bạn đưa folder webtintuc lên
  Nhắp hình ổ khóa bên phải folder upload
  Ở hình dưới:
   Chọn Flesk IIS User bên trái
   Chọn Modify ở bên phải (cột Allow)
   OK
8. Chỉnh quyền cho user web ghi vào folder webtintuc/includes/common/_temp
  Tương tự như chỉnh quyền cho folder upload ở mục trên                                             Trang 8
                  www.athena.edu.vn

9. Cấu hình cho Innova Editor

  Nhắp link Home ở cột trái rồi nhắp icon File Manager ở cột phải như hình dưới
  Nhắp httpdocs
  Nhắp folder webtintuc (là folder website của bạn) – nếu bạn đưa folder webtintuc lên
  Nhắp folder quantri
  Nhắp file mottin.php
  Tìm dòng oEdit1.cmdAssetManager và chỉnh địa chỉ file assetmanager.php cho đúng
  (trong hình là trường hợp website của bạn trong folder webtintuc, trong webtintuc có folder
  quantri, trong quantri có folder Editor)
                                                 Trang 9
               www.athena.edu.vn
Xong nhắp OK

Tiếp tục nhắp folder Editor
Nhắp folder assetmanager
Nhắp file settings.php
Điều chỉnh biến $sBaseVirtual0 và $sBase0 trỏ đến folder chứa hình upload của bạn
Xong nhắp OK
                                          Trang 10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:42
posted:4/22/2011
language:Vietnamese
pages:10
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About