Docstoc

___________________________________ GPS _________

Document Sample
___________________________________ GPS _________ Powered By Docstoc
					           การดาวน์โหลดแบบสารวจค่าตาแหน่งพิกัด GPS ของสหกรณ์
    เป็นแบบสารวจ ในการออกไปสารวจ ตาแหน่งค่าพิกัดของสหกรณ์ หากมีการ ดาวน์โหลดไว้แล้ว ก็ไม่ต้องทาซ้า
หรือในกรณีมีการแก้ไขแบบสารวจ ให้ ดาวน์โหลดซ้าได้ โดยขั้นตอนการดาวน์โหลดมีดังนี้
1. เปิดบริการสัญญาณ GPRS ก่อน เพื่อเชื่อมให้เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับ Center Database
2. เปิดโปรแกรม Survey จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 1 Click ที่ Login มุมขวาล่าง
                          ภาพที่ 1

3. ใส่ Username และ Password จากนั้น Click ล็อกอิน ดังภาพที่ 2
                          ภาพที่ 2
                                                     2
4. เมื่อ Login สาเร็จประปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3
                         ภาพที่ 3

5.Click ที่เมนู ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 4 จากนั้น Click ที่เมนู ดาวน์โหลดแบบสารวจ
(ดาวน์โหลดแบบสารวจทาเพียงครั้งเดียว หลังจากติดตั้งโปรแกรม Survey
หลังจากนั้นสามารถเรียกใช้แบบสารวจได้ตลอดโดยไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ตามความต้องการ)
                         ภาพที่ 4
                                            3
6. หัวข้อแบบสารวจเรื่อง เลือก แบบสารวจตาแหน่งพิกัดของสหกรณ์ดังภาพที่ 5
                         ภาพที่ 5

7. Click ปุ่ม ดาวน์โหลดแบบสารวจ จะปรากฏหน้าจอยืนยันการดาวน์โหลด ให้กด Yes ดังภาพที่ 6
                         ภาพที่ 6
                                                   4
8. โปรแกรมจะทาการดาวน์โหลดข้อมูลดังภาพที่ 7
                          ภาพที่ 7

9. รอจนกว่าโปรแกรมจะแจ้งว่า ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ดังภาพที่ 8 ให้กด ของหน้าต่างแจ้งดาวน์โหลดเสร็จแล้ว
                          ภาพที่ 8
                                                     5
10. จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 9 กด ok ที่มุมขวาบน
                         ภาพที่ 9               การบันทึกค่าตาแหน่งพิกัด GPS ของสหกรณ์
     เป็นการบันทึกข้อมูลพิกัดของสหกรณ์ ทุกสหกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ให้ผู้สารวจยืนในตาแหน่งที่โล่งด้านหน้าอาคารสานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้เครื่องโทรศัพท์สามารถรับสัญญาณ GPS
จากดาวเทียมได้ดีที่สุด โดยมีขั้นตอนการบันทึก ดังนี้
1. Click ที่เมนูด้านซ้ายล่างเลือก บันทึกการสารวจดังภาพที่ 10
                         ภาพที่ 10
                                                   6
2. เลือกแบบสารวจ เป็น แบบสารวจตาแหน่งพิกัด GPS ของสหกรณ์ และเลือกสหกรณ์ที่ต้องการบันทึกค่าพิกัด GPS
ดังภาพที่ 11 จากนั้นกด ตกลง
                          ภาพที่ 11

3. โปรแกรมจะทาการค้นหาพิกัด GPS (หากไม่มีตัวเลขค่าพิกัดปรากฏ ให้ท่านปิดโปรแกรมบันทึก
และลองเปลี่ยนตาแหน่งที่ยืนใหม่ เพื่อให้เครื่องฯรับสัญญาณ GPS ใหม่ และย้อนกลับไป เริ่มต้นบันทึกใหม่)
เมื่อตัวเลขพิกัด GPS ปรากฏให้กด เก็บค่าพิกัด
                          ภาพที่ 12
                                                     7
4. โปรแกรมจะแสดงค่าพิกัดละติจูด ให้กด ถัดไป โปรแกรมจะแสดงค่าลองจิจูด ให้กดถัดไปดังภาพที่ 13
                         ภาพที่ 13

5.โปรแกรมจะแจ้งว่า ทาแบบสารวจเสร็จแล้ว ให้กด OK หน้าต่างที่มีข้อความ ทาแบบสารวจเสร็จแล้ว จากนั้น กด OK
ที่มุมขวาบนเพื่อปิดหน้าต่าง
6.เสร็จขั้นตอนการบันทึกแบบสารวจค่าพิกัด GPS ของสหกรณ์                 ส่งผลสารวจค่าพิกัด GPS ของสหกรณ์
1. เปิดบริการสัญญาณ GPRS ก่อน เพื่อเชื่อมให้เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับ Center Database
2. กดที่เมนูด้านซ้ายล่าง เลือกเมนูส่งผลการสารวจ ดังภาพที่ 14
                         ภาพที่ 14
                                                    8
3. เลือกแบบสารวจเรื่อง แบบสารวจตาแหน่งพิกัด GPS ของสหกรณ์ และเลือก สหกรณ์ที่จะส่งค่าพิกัดดังภาพที่ 15
                         ภาพที่ 15

4. กดปุ่มส่งแบบสารวจ โปรแกรมจะทาการส่งแบบสารวจ ให้รอจนกว่าโปรแกรมจะแจ้งว่าส่งแบบสารวจเสร็จ
5. เสร็จขั้นตอนการส่งแบบสารวจตาแหน่งพิกัดของสหกรณ์

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:14
posted:4/22/2011
language:Thai
pages:8