____ GPS ___________________

Document Sample
____ GPS ___________________ Powered By Docstoc
					                ระบบ GPS กับธุรกิจโลจิสติกส์ ไทย
          โดย วัทน์พร แอ่นปั ญญา เรี ยบเรี ยงโดย ภูริชยา สัจจาเฟื่ องกิจการ
          ั
      ปั จจุบนระบบโลจิสติกส์ ของไทยได้            ระบบติ ด ตามยานพาหนะ (GPS
มี ค ว า ม เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก  Tracking System) GPS Tracking
เนื่องจากมีการพัฒนาเครื่ องมือและเทคโนโลยี        เป็ นอุ ป กรณ์ ซ่ ึ งใช้ รั บ ข้อ มู ล จากดาวเที ย ม
ที่ทนสมัยในการช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเ
   ั                          เพื่อแสดงตาแหน่ งที่อยู่ปัจจุ บนของตัวอุปกร
                                                 ั
นิ น ง า น ข อ ง ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส์ ม า ก ขึ้ น   ณ์ และจะส่ งผ่านข้อมูลต่ าแหน่ งที่อยู่ของตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะราคาน้ ามันหรื อเ         GPS Tracking ผ่านไปยังเครื่ องรับปลายทาง
ชื้ อ เ พ ลิ ง ต่ า ง ๆ                  เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ใ ช้
ที่มีราคาสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่ งผลกระทบทั้     สามารถตรวจสอบต าแหน่ ง ปั จจุ บ ันของตัว
งทางตรงและทางอ้อมในทุกธุ รกิจอุตสาหกรร          GPS          Tracking           ไ ด้
ม                             GPS                      Tracking
     ู้
ทาให้ผประกอบการจาเป็ นต้องให้ความสาคัญ          นั้นสามารถนาไปใช้งานได้ในหลายวัตถุประ
กับระบบการขนส่ งสิ นค้าและบริ การมากยิงขึ้     ่   สงค์ เช่ น ถ้า น าไปใช้ใ นรถยนต์ จะเรี ย กว่า
         ้
น สาหรับผูที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ก็คือ         GPS Tracking, Car Tracking หรื อ
  ้                   ้
ผูประกอบการธุ รกิจการขนส่ งที่ตองใช้น้ ามัน        ระบบติ ด ตามรถ         ซึ่ งถ้ า เป็ นอุ ป กรณ์
ในการประกอบธุ รกิ จเป็ นหลัก ระบบ GPS           ติ ด ต า ม ร ถ ย น ต์ ที่ ดี
(Global       Positioning       System)   จะสามารถน าไปติ ด ตั้ง ได้ ก ั บ รถทุ ก ชนิ ด
จึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบริ หา     ทั้ งรถยนต์ รถบรรทุ ก รถมอเตอร์ ไซด์
รงานในกระบวนการขนส่ งได้เป็ นอย่างดี           หรื อรถไถ และตัว         GPS Tracking
ยั ง ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ กั บ ค น ( Personal     และการป้ องกันการทุจริ ตในสิ นค้าของบริ ษท      ั
Tracking)           ห รื อ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง  ก่ อ น ถึ ง มื อ ลู ก ค้ า
เพื่อติดตามและระบุตาแหน่ งก็สามารถทาได้          นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยลดเวลาในการขนส่ ง
ระบบติ ด ตามรถ        (GPS     Tracking)   เพราะสามารถวางแผนและคานวณหาเส้นทาง
ติ ด ตามคนหรื อสั ต ว์น้ ั น จะท างานร่ ว มกับ      ที่ สั้ น ที่ สุ ด ใ น ก า ร ข น ส่ ง
Software ที่เรี ยกว่า GPS Tracking System         ทาให้พนักงานขับรถไม่สามารถขับรถออกน
โ ด ย ตั ว                 Software   อกเส้นทางหรื อขับรถช้าเพื่อถ่วงเวลาในการก
นั้นจะทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจาก        ลั บ ม า ยั ง บ ริ ษั ท ต า ม เ ว ล า ที่ ก า ห น ด
ตัว GPS Tracking เพื่ อ ให้ ผู้ใ ช้ ง าน         และที่สาคัญยังช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพการทางา
                                          ่
สามารถเข้าไปตรวจสอบตาแหน่งปั จจุบนขอ       ั    น
ง ตั ว         GPS         Tracking   เพราะสามารถส่ งสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ วและทั
และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้           นเวลา จึงทาให้ระบบ GPS Tracking System
ตามความสามารถของ GPS Tracking System           เ ข้ า ม า มี บ ท บ า ท
นั้            น             ๆ  ในการตรวจสอบพฤติกรรมและการวัดผลต่าง
       ่             ั
ซึ่ งจัดได้วาเป็ นเทคโนโลยีที่ ได้พฒนาขึ้นเพื่อ      ๆ เ พ ร า ะ มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว ถู ก ต้ อ ง
อานวยความสะดวกแก่องค์กรและหน่วยงาน            แม่ น ย า ของ ระ บบ ติ ดต าม ย าน พา หน ะ
ต่างๆที่มีความต้องการบริ หารพนักงานขับรถ                ู้
                             หรื อทาให้ผดูแลระบบสามารถทราบพฤติกรร
และยานพาหนะในองค์กรให้ทางานได้อย่างมี           มของพนักงานขับรถเสมือนอยูดวยตลอดเวลา ่ ้
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ                    ในระบบนี้ ได้น าระบบ Tracking System
โ ด ย เ ริ่ ม จ า ก ก า ร จั ด เ ส้ น ท า ง เ ดิ น ร ถ  ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ก า ร ป ล่ อ ย ร ถ                    โดยรับส่ งสัญญาณผ่านระบบ GPS ( Global
การติ ด ตามรถขนส่ งในขณะปฏิ บ ั ติ ง าน          Positioning                  System)
ระบบติ ดตามยานพาหนะ (GPS Tracking             ซึ่ งเป็ นระบบที่ระบุตาแหน่งทุกแห่ งบนโลกจ
System)จะเป็ นตัวช่ วยทาให้ทราบว่าหลังจาก         า ก ก ลุ่ ม ด า ว เ ที ย ม 24
การปล่ อ ยรถแล้ ว รถไปอยู่ ต าแหน่ ง ไหน         ด ว ง ห รื อ ม า ก ก ว่ า ที่ โ ค จ ร อ ยู่ ร อ บ โ ล ก
ช่ ว ย ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ กั บ พ นั ก ง า น ขั บ ร ถ                       ่
                             ถ้าหากมีอุปกรณ์รับข้อมูลติดตั้งอยูจะทาให้สา
ท ร า บ ถึ ง ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ                            ้
                             มารถระบุตาแหน่งที่ตองการค้นหาได้อย่างแม่
                ั
ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบติงานทาให้สามารถ         นยา
ห า วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ ห ล่ า นั้ น ไ ด้        ระบบติ ด ตามยานพาหนะ (GPS
แ ล ะ ช่ ว ย ล ด ต้ น ทุ น ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น                 ั
                             Tracking System) มีท้ งแบบ Real Time และ
เพราะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่า         Non          Real            Time
น้ า มั น ก า ร ค ว บ คุ ม ค ว า ม เ ร็ ว                        ่ ั
                             ซึ่งการนาไปใช้จะขึ้นอยูกบความต้องการติดต
ามพฤติกรรมของพนักงานขับรถหรื อสถานะ           า ห น ะ ม า ถึ ง บ ริ ษั ท แ ล้ ว ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
ข    อ    ง    สิ    น    ค้   า                      ้
                            สามารถเรี ยกมาใช้งานได้หรื อดูขอมูลในอดีต
ถ้าต้องการติดตามตลอดระยะเวลาในการปฏิ          ได้ ส่ วนระบบติดตามยานพาหนะแบบ Real
บั      ติ     ง       า      น  Time
เพื่อให้ทราบสถานะของสิ นค้าสาหรับที่จะแจ้        ข้อมูลจะถูกส่ งออกจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยูในย   ่
ง เ ว ล า ก า ร ไ ป ถึ ง ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ท ร า บ  านพาหนะไปยัง อุ ป กรณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล กลาง
จึ ง เหมาะกับ ระบบติ ดตามยานพาหนะแบบ          (Server)ทั           น           ที
Real                      Time   ไม่ ต้อ งรอให้ ย านพาหนะกลับ มายัง บริ ษ ัท
แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะสู งกว่าระบบติดตามย      โดยการใช้ โ ครงข่ า ยสื่ อสาร เช่ น วิ ท ยุ
านพาหนะแบบ Non           Real    Time   ห รื อ ก า ร ส่ ง ข้ อ ค ว า ม (SMS)
ที่เป็ นการเก็บข้อมูลการขนส่ งที่เสร็ จเรี ยบร้อย    ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง โ ท ร ศั พ ท์
แ            ล้             ว        ั
                            แต่ปัจจุบนได้ขยายการส่ งข้อมูลผ่านช่ องทาง
                   ั
เพื่อดูความผิดปกติของการปฏิบติงานแต่ละค         WAP (Wireless Application Protocol),
รั้                         ง  GPRS (General Packet Radio Service),
หลักการทางานของระบบติดตามยานพาหนะ            EDGE (Enhanced Data Rates for GSM
แบบ Real Time และ Non Real Time             Evolution),                     3G
จะรับข้อมูลตาแหน่งยานพาหนะที่ติดตั้งอุปก          ้               ้
                            ผูดูแลระบบสามารถเรี ยกดูขอมูลของรถทั้งใน
รณ์ GPS และข้อมู ล ต่ า งๆ ภายในรถ เช่ น             ั
                            ปั จจุบนและในอดีตผ่านคอมพิวเตอร์ ได้ทนที      ั
ป ริ ม า ณ น้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง          นอกจากนั้น ระบบ GPS (Global Positioning
ปริ มาณระดั บ ความร้ อ นของเครื่ องยนต์         System) สามารถใช้ง านกับ ระบบอื่ นๆ ได้
สั ญ ญ า ณ ก า ร ติ ด เ ค รื่ อ ง ย น ต์        เช่ น ระบบกล้องถ่ า ยวิดีโอไร้ ส ายระยะไกล
สั ญ ญ า ณ ก า ร เ ปิ ด เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ  (CCD Wireless Video Camera)
สั ญ ญ า ณ ก า ร เ ปิ ด ตู้ สิ น ค้ า เ ป็ น ต้ น    ที่ ป ระกอบด้ ว ยอุ ป กรณ์ 3       ส่ วน คื อ
ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกเก็บตลอดเวลาการปฏิบติง    ั   เ ค รื่ อ ง แ ม่ ข่ า ย
า                          น  เครื อข่ายวิดีโอรักษาความปลอดภัย (Network
และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเข้าไว้ที่หน่วยควา       Security        Video        Server)
ม จ า (Memory)         ภ า ย ใ น อุ ป ก ร ณ์  อุปกรณ์เสารับส่ งสัญญาณและระบบกล้องวิดี
ซึ่ งสามารถเก็ บ ไว้ ไ ด้ ใ นระยะเวลานาน        โ                           อ
     ้
แต่จะมีขอแตกต่างกันที่ระบบติดตามยานพาห         ซึ่ งระบบนี้ นิยมใช้ในสถานี ขนส่ งและศูนย์กร
น ะ แ บ บ Non        Real       Time   ะ จ า ย สิ น ค้ า
จะสามารถนาข้อมูลที่เก็บไว้ตลอดระยะเวลาก         และยัง สามารถเชื่ อ มต่ อ กับ ระบบเซ็ น เซอร์
ารเดิ นทางมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ เมื่อยานพ       เ พื่ อ ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ต่ า ง ๆ
เชื่ อมต่อกับโทรทัศ น์หลายช่ อง หลายระบบ    จะให้ สั ญ ญาณเตื อ นหลัง จากจับ สั ญ ญาณ
แ ล ะ อิ น ท ร า เ น็ ต (Intranet)
               รู ปที่1 GPS Tracking System
    รู ปที่ 2 แสดงถึงหลักการทางานของ GPS Tracking System แบบ Non Real Time
        รู ปที่ 3 แสดงถึงหลักการทางานของ GPS Tracking System แบบ Real Time
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ไ ด้                   ณิ ต ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร จั ด ก า ร
           ั
อุปกรณ์ที่ใช้บนทึกชัวโมงการทางานของพนั
              ่                โ ล จิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
กงานขับรถจะทางานและส่ งเสี ยงเตือนเมื่อพ          รวมทั้งการประมวลผลและการวิเคราะห์โดย
นั ก ง า น ขั บ ร ถ ท า ง า น เ กิ น ชั่ ว โ ม ง      ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ต
เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขนส่ ง              ศาสตร์ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อการลง
       ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ GPS ใ น ธุ ร กิ จ     ทุ น ใ น เ ท ค โ น โ ล ยี ต่ า ง ๆ
          ้
โลจิสติกส์ตองมีความรู้ในการทาแบบจาลอง           และไม่ ใ ห้เกิ ด ข้อมู ล ที่ ม ากเกิ นความจาเป็ น
ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ขั้ น สู ง เ ข้ า ช่ ว ย เ ช่ น  (Information               Overloaded)
      ั
การใช้อลกอริ ทึมทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อการจัด               ั            ้
                              โดยที่บริ ษทไม่สามารถใช้ขอมูลที่ได้มาจากก
ตารางเดินรถแต่ละคันของจานวนรถทั้งหมด            า ร ล ง ทุ น ใ น ร ะ บ บ GPS
การสร้างสถานการณ์ จาลองในคอมพิวเตอร์            มาใช้งานให้เกิดประโยชน์หรื อใช้งานได้ไม่เ
(Computer                 Simulation)   ต็มประสิ ทธิภาพ
โดยการใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ นและคณิ ตศา               ในอนาคต ระบบติดตามยานพาหนะ
สตร์ การหาเส้ น ทางเดิ น รถที่ ส้ ั นที่ สุ ด       (GPS         Tracking         System)
(Shortest                     Route)  จะเข้ามามีบทบาทสาคัญในธุ รกิจโลจิสติกส์ แ
โดยการใช้การผสมผสานกาหนดการเชิงเส้น            ล ะ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ม า ก ขึ้ น
(Mixed Integer Programming : MIP) เป็ นต้น         เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีจะมีการเติ
ความรู ้ทางด้านนี้เป็ นการผนวกความรู ้ในทาง        บโตอย่ า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะซอฟแวร์
วิ ศ ว ก ร ร ม เ ข้ า กั บ ก า ร วิ จั ย ก า ร จั ด ก า ร (Software) ที่ เกี่ ยวกับระบบ GPS (Global
(Operations Research) และคณิ ตศาสตร์            Positioning                  System)
ซึ่ งเป็ นส่ วนที่บุคลากรของไทยขาดอยูมากใน   ่     ที่จะมีความครอบคลุ มและการใช้งานที่ง่ายขึ้
ข           ณ       ะ         นี้ น
แต่เป็ นส่ วนที่จาเป็ นที่สุดสาหรับธุ รกิจโลจิส      ทาให้การบริ หารจัดการได้รับความสะดวกส
ติ ก ส์ ข อ ง ไ ท ย ใ น อ น า ค ต             บ า ย ขึ้ น ก ว่ า เ ดิ ม ดั ง นั้ น
เนื่ องจากการลงทุนทางด้านโลจิสติก ส์ ของไ          ้
                              ผูประกอบการทุกภาคธุ รกิจควรให้ความสนใ
         ั
ทยในปัจจุบนมีการลงทุนในส่ วนที่เป็ นระบบ          จและศึกษาระบบ GPS (Global Positioning
GPS              ค่ อ น ข้ า ง ม า ก     System) แ ล ะ อ ง ค์ ค ว า ม รู ้ ต่ า ง ๆ
    ั
แต่ยงขาดในเรื่ องของการสร้างองค์ความรู ้แล         ที่จะสนับสนุ นการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์
ะ น วั ต ก ร ร ม ใ ห้ กั บ ค น ใ น อ ง ค์ ก ร       ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างจริ งจัง
                 ั
โดยเฉพาะเรื่ องของการใช้อลกอริ ทึมในทางค
บรรณานุกรม
http://www.vcharkarn.com/vblog/36016/4
http://www.gpsdeedee.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538770755&Ntype=1
http://www.logisticsdigest.com/index.php?Itemid=72&id=744&option=com_content&task=view
http://www.aircardshop.com/gps/GPS_tracking.html

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:34
posted:4/22/2011
language:Thai
pages:6