BẢNG 5 BẢNG A2 (PowerPoint) by blue123

VIEWS: 43 PAGES: 13

More Info
									      TRÁI PHIẾU A
Ngân hàng 1 phát hành:
 1,000,000 trái phiếu A, giá bán là 1$, lãi suất
5% năm, thời gian đáo hạn 1 năm.
 Khi mua trái phiếu, người mua được chọn 1
số nguyên bất kỳ từ 1 đến 10.
 Đáo hạn, ngân hàng rút thăm may mắn.
 Người chọn đúng con số may mắn được nhận
1$ lúc đáo hạn, số tiền còn lại được chia đều cho
1,000,000 người mua trái phiếu.
   CÂU HỎI 1

Nếu bạn mua trái phiếu A, bạn
    chọn số mấy?
      TRÁI PHIẾU B
Ngân hàng 2 phát hành:
 1,000,000 trái phiếu B, giá bán là 1$, lãi suất
5% năm, thời gian đáo hạn 1 năm.
 Khi mua trái phiếu, người mua được chọn 1
số nguyên bất kỳ từ 1 đến 10.
 Đáo hạn, ngân hàng rút thăm may mắn.

 Ngân hàng lấy 100,000$ trả cho những người
chọn được số may mắn. Số tiền còn lại được chia
đều cho tất cả những người mua trái phiếu B.
   CÂU HỎI 2

Nếu bạn mua trái phiếu B, bạn
    chọn số mấy?
BẢNG 5: SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐƯỢC BÁN Ở
       MỖI CON SỐ

  SỐ 1   SỐ 2   SỐ 3   SỐ 4   SỐ 5

 100 000 150 000  80 000  120 000  60 000

  SỐ 6   SỐ 7   SỐ 8   SỐ 9   SỐ 10

 140 000  70 000  50 000  130 000 100 000
    CÂU HỎI 3

Nếu bạn là người cuối cùng mua
trái phiếu A, bạn chọn số mấy?
    CÂU HỎI 4

Nếu bạn là người cuối cùng mua
trái phiếu B, bạn chọn số mấy?
NGÂN HÀNG 1 PHÁT HÀNH
 2,000,000 trái phiếu A.
 Nếu bạn mua A, sau khi bạn mua,
ngân hàng vẫn tiếp tục bán 1,000,000
trái phiếu A.
 Thông tin cung cấp cho những
người mua sau bạn cũng bao gồm
thông tin về đặc tính trái phiếu A và số
lượng người lựa chọn ở các con số
(tính đến thời điểm đó).
   CÂU HỎI 5

Nếu mua trái phiếu A, bạn chọn
     số mấy?
NGÂN HÀNG 2 PHÁT HÀNH
 2,000,000 trái phiếu B.
 Nếu bạn mua B, sau khi bạn mua,
ngân hàng vẫn bán tiếp 1,000,000 trái
phiếu B.
 Thông tin cung cấp cho những
người mua sau bạn cũng bao gồm
thông tin về đặc tính trái phiếu A và số
lượng người lựa chọn ở các con số
(tính đến thời điểm đó).
   CÂU HỎI 6

Nếu mua trái phiếu B, bạn chọn
     số mấy?
CÁM ƠN SỰ THAM GIA CỦA CÁC
      BẠN!
BẢNG A2: THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU
ĐƯỢC BÁN Ở MỖI CON SỐ

  SỐ 1   SỐ 2   SỐ 3   SỐ 4   SỐ 5

  140 000  70 000  130 000  50 000  100 000

  SỐ 6   SỐ 7   SỐ 8   SỐ 9   SỐ 10

  100 000  120 000  80 000  150 000  60 000

								
To top