Docstoc

VversterkwerkconferentiePaulLeseman

Document Sample
VversterkwerkconferentiePaulLeseman Powered By Docstoc
					  Ontluikende
schooltaalvaardigheid
    Paul Leseman
i.s.m. DASH-onderzoeksgroep
tlapa poeder sneeuw
tlacringit sneeuw die aan de oppervlakte krokant is
kayi stuif sneeuw
tlapat verstilde sneeuw
klin sneeuw die we ons herinneren
naklin sneeuw die we vergeten
tlamo sneeuw die in grote natte vlokken neervalt
tlatim sneeuw die in kleine natte vlokken neervalt
tlaslo sneeuw die traag valt
tlapinti sneeuw die snel valt
kripya sneeuw die eerst gesmolten is en toen bevroren
tliyel sneeuw met sporen van wolven
tliyelin sneeuw met sporen van eskimo’s
blotla opwaaiende sneeuw
pactla sneeuw die opeengepakt is
hiryla sneeuw in baarden waaruit het water smelt
tlayinq sneeuw vermengd met modder
quinaya sneeuw vermengd met Husky poep
quinyaya sneeuw vermengd met de poep van de leiderhond
slimtla sneeuw die bovenop krokant, maar onder heel zacht is
kriplyana sneeuw die in de ochtend een blauwe schijn heeft
industrie
economie
 politiek
              Een kat ….
• Paradigmatisch             •  Is een ding met een vacht.
  – Hiërarchische dummy         •  Is een zoogdier met vier poten.
                     •  Behoort tot de familie van de kat-
  – Hiërarchische taxonomie         achtigen.
  – Hiërarchische partonomie       •  Kan een Cyperse kat of Siamese
                       kat zijn.
                     •  Heeft een kop, een staart, ….

• Syntagmatisch              •  Zie je vaak in de buurt van
  – Thematische, episodische betekenis    muizen.
  – Perceptuele relatie         •  Lijkt op een kleine hond.
  – Associatieve betekenis        •  Is klein en zwart.
                     •  Krabt, zit graag op je schoot.

                     •  Vind ik eng.
• Subjectief, ideosyncratisch       •  Is een lief zacht troeteltje.
             Nog een illustratie

Mijn achtertuin (a)               Mijn achtertuin (b)

1) Ik zie allemaal katten in de tuin. De tuin  1) Mijn achtertuin wordt overspoeld door
  is daar (wijst). De katten zijn overal. Ze   magere zwerfkatten.
  zijn heel mager en hebben allemaal
  wonden. De katten zijn niet van de
  buren. Ze zijn van niemand.

2) Ik zie de boom en ik ruik de bloesem. Het
  is een kersenboom. Ik hou van de lente    2) Hoewel het nu lente is, belemmeren de
  en ik hou van het lekkere weer. Ik zit     katten mij om van het lekkere weer te
  graag in mijn luie stoel. Die staat onder    genieten in mijn luie stoel onder de
  de boom. Maar nu zit niet graag in mijn     bloeiende kersenboom.
  tuin. Met dank aan de katten!
          ‘Schooltaalregister’

  Context
 - Wat wil je zeggen?
  - Tegen wie?
- Hoe, in welke vorm?


                Register
            - Speciale woordenschatten
             - Grammaticale middelen
             - Strategieën tekstopbouw

                           Taalkeuzen
                           - Woordniveau
                            - Zinsbouw
                           - Tekststructuur
          ‘Schooltaalregister’

  Context
 - Wat wil je zeggen?
  - Tegen wie?
- Hoe, in welke vorm?


                Register
            - Speciale woordenschatten
             - Grammaticale middelen
             - Strategieën tekstopbouw

                           Taalkeuzen
                           - Woordniveau
                            - Zinsbouw
                           - Tekststructuur
        Taal en denken
• Jan heeft vijftien appels. Jan geeft Piet zeven
 appels. Hoeveel appels heeft Jan dan nog
 over?

• Jan heeft vijftien appels. Piet krijgt zeven
 appels van Jan. Hoeveel appels heeft Jan dan
 nog over?

• 15 – 7 = ?
 Probleem #: De Fietstocht                    Taal   Reken
                               probleem  probleem

 Fietsers = rijden op fietsen = wielrenners = renners      x
 Fietstocht maken – script: af en toe te rusten, duurt lang   x
 Rond het IJsselmeer = begint & eindigt op zelfde plaats     x
 Gemiddeld 30 km per uur  ieder uur ca. 30 km verder      x     x
 Rusten = niet fietsen, niet verder verplaatsen         x
 Rusten om de twee uur een half uur  na twee uur rusten     x     x
 Vertrekken om 8 uur ‘s morgens = begin van de tocht       x
 Afsluitdijk = beginpunt & eindpunt               x
 Om half zes (in de namiddag) keren ze terug = 17.30 einde    x
 Keren ze daar terug / Daar = Afsluitdijk            x
  Duur van de tocht: van 8 tot 17.30 uur = 9,5 uur             x
  Duur van de tocht = fietstijd: 4 x 2 uur + rusttijd           x
  rust tijd = drie keer tussen vier twee-uurs-perioden           x
  Gemiddeld 30 km/u fietsen = 8 x 30 = 240 km               x

Bron: Leseman & Van der Weegh (2009)
        Typen taalfouten
• Moeilijke (zeldzame,       • “verbruiken”,
 technische) woorden, inclusief   “afgestreken lepel”,
 specifieke wiskunde woorden    “telkens”, “gemiddeld”,
 en symbolen.            “per”.


• Lastige uitdrukkingen en     • “Hoeveel kost een glas
 complexe zinnen, en moeilijke   thee alleen aan thee?”.
 verbindingen tussen zinnen.    “Per 100 km verbruikt
                   de auto 8,5 ltr benzine.”

• Impliciete wereld kennis die   • “uitverkoop” → een
 geactiveerd moet worden om     periode van korting op
 de ‘gaten’ in de tekst op te    de prijs; “bij vertrek een
 vullen.              volle tank” → tank
                   bevat 40 liter benzine.
  Typen rekenen/wiskunde fouten
• Rekenfouten bij optellen,   • 500 ml : 4 = ?? ml per
 aftrekken, vermenigvuldigen,  glas; 6,25 × 1,4 = ??; 40
 delen, rekenen met procenten,  – 34,5 = ??; kosten van
                 een kopje thee alleen
 breuken en decimalen, enz..   voor de thee = €
                   0,00875; 180 ml + (6 ×
                   45 g) = 200 ml.
• Fouten met ‘realistische’
                  • Hoeveel dagen kun je
 wiskunde.             doen met één blik?
                   Rekenkundig antwoord
                   = 6,66; realistisch-
                   rekenen antwoord = 6.
   Resultaten: aantal fouten bij het
   oplossen van context sommen
        Nederlands     Turks    Morokkaans

        M   Range  M   Range  M   Range
        (sd)      (sd)      (sd)


Taalfouten   14.1  0-36  20.2  6-37  26.3  6-37
       (10.3)      (9.4)      (6.9)
Rekenfouten  4.1   0-7   2.9  0-5   2.1  1-6
       (2.6)      (1.6)      (2.0)
Leesfouten   0.3   0-1   0.0  0-0   0.6  0-1
       (0.5)      (0.0)      (0.5)
    Ordening van leesproblemen
             (naar: Snowling & Bishop, 2004)              Fonologische verwerkingsproblemen

          2%                        >20%
                   Ja          Nee

Niet-fonologische  Ja   Leerlingen met     Zwakke begrijpers
taalverwerkings-      taalstoornissen
problemen
          Nee Dyslectici         Normale lezers          4%
                                 Schooltaal!
 Schooltaalkenmerken: woordniveau
         (bron: Schleppegrell, 2004)

 Gesproken interactie      School-/leestaal

• Woordkeuze:         • Woordkeuze:
 – Algemeen, onspecifiek.    – Specifiek, technisch.
 – Geringe dichtheid.      – Grote dichtheid.
 – Geringe variatie.       – Grote variatie.
• Onderwerp/lijdend      • Onderwerp/lijdend
 voorwerp:           voorwerp:
 – Voornaamwoorden, vaak     – Zelfstandige naamwoorden,
  deictisch gebruikt.       genominaliseerde
                  werkwoorden.
 Schooltaalkenmerken: grammaticaal

 Gesproken interactie       School-/leestaal

• Zinsstructuur:         • Zinsstructuur:
  – Intonatiepatroon.        – Syntactisch gemarkeerd.
  – Attitude en doel        – Attitude en doel in
   prosodisch en nonverbaal     woorden en woordvormen
   uitgedrukt.            uitgedrukt.
• Hoofd/bijzin-verbinding:    • Hoofd/bijzinverbinding:
  – Nevenschikkend,         – Onderschikkend,
   aaneenschakelend         inbeddend.
  – Globaal, onprecies gebruik   – Specifiek-logisch gebruik
   van voegwoorden.         van voegwoorden.
  Schooltaalkenmerken: tekstniveau

 Gesproken interactie     School-/leestaal

• Dialogische opbouw:     • Monologische opbouw:
 – Ongepland, interactief.   – Narratief of hiërarchisch.
 – Deictische verwijzing.   – Expliciete, specifieke
 – Globale ‘betoog’       verwijzing
  markeerders, “En …, Dus   – Sterke samenhang door
  …, Nou…”           logische relaties.
 – Matige samenhang,      – Expliciete structurering van
  verschuivende         het betoog, “ten eerste…,
  onderwerpen.         vervolgens…”
 Voorbeelden van schooltaalproductie van
     Nederlandse 4-jarigen

Hij springt de bank af.            Poes.
Dan slaapt hij.                Zit uit het raam te kijken.
Dan ligt hij in bed te slapen.        Dat is een meisje.
Door zijn bed kruipen, onder zijn deken.   Dat is weer een poes.
Hoort hij een vlieg.             Op de trap lopen.
Gaat achterna rennen.             Toen kwam er een poes.
Heeft hij zijn poten vies gemaakt met verf.  Toen was de poes in de keuken.
Dat zijn voetafdrukken.            Poes.
Nog meer voetafdrukken.            Poes.
En dan ging de vlieg naar buiten vliegen.   Poes.
Hij vindt de krant.              Twee poezen.
Dan kruipt hij erdoorheen en gaat hij ’t   Onder de blaadjes verstoppen.
scheuren.                   Poes.
Dan ziet hij vogeltjes om mee te spelen.   Poes.
Dan springt hij in het bad en laat hij de   Poes.
vogeltjes schrikken.             Met de blaadjes aan het spelen.
 Schooltaalgebruik bij het navertellen van een
   boekje op 4- en op 6-jarige leeftijd
Schooltaalkenmerken / uiting    Leeftijd 4  Leeftijd 6
                   M/f      M/f


Aantal inhoudswoorden         1.98     2.27
Logische voegwoorden         5.0 %    9.9 %
Expliciete tijd-plaats verwijzing  41.8 %    48.5 %
- Specifieke t-p verwijzing     15.6 %    22.2 %
Zeldzame werkwoordstijden      39.1 %    65.2 %
Bewerende uitingen          81.0 %    85.6 %
Hoofd- en bijzin combinaties     4.8 %    8.3 %
Verhalende opbouw (1-10)       2.71     4.46
Samenhangendheid (1-7)        3.46     4.25
Abstractiegraad (1-4)         1.92     2.18
Voorbeelden van schooltaalproductie van
      Turkse 4-jarigen

                 O miyav dışarıya bakıyor.
Birşey oluyor.          Atıyor ozaman düşecegım.
O iki kedi.            O zaman da xxxxx.
Bir şey yapıyor.         O zaman bakıyor.
O taraftan bakıyor cama.     O zaman dışarıya güneş geldi.
O işte bakıyor.          Ayakları bağladı.
Camın dışarıda kutu götürüyor.  O zaman da ne yaptı.
Anne de gidiyor tuvalete.     Ah koca miyav geldi.
İşte yapıyor.           Achter kijken!
Onlarda.             Wegwezen!
Orada bir kedi çıkacaktı,     Je moet komen met de xxxxx.
Bu kediymiş.           O geldi.
O xxxxxx bu kedi uyanmış.     O zaman başkaları stoppen yaptı.
O kedi buradan çıkmış.      Burada neler oldu.
Ondan korkut(up) çıkmış dışarı.  Hé!
Orada.              Jij ook poesje!
Hangi renkten..
Schooltaalkenmerken in de taalproductie van
    4-jarigen in hun moedertaal


Schooltaalkenmerken        NL hoog-  NL laag-   Turks
                  SES    SES

Gemiddeld aantal inhoudswoorden  2.2    1.8    1.6
Gebruik expliciete verwijzing   38 %    32 %    21 %
Gebruik zeldzame ww-tijden    42 %    20 %    21 %
Gebruik bewerende wijs      80 %    71 %    64 %
Gebruik samengestelde zinnen    6%     5%     2%
Tekstuele samenhang (1-7)     3.5    3.1    3.0
Mate van abstractie (1-4)     1.9    1.8    1.7
        Maaltijdgesprek (1)
            (Bron: Henrichs, 2009)

M: We hebben deze auto… ehm… deze tafel in Middelburg gekocht.
K: Auto? Dit is de auto niet! Dit is een tafel!
M: Misschien kunnen we wel heel hard rijden met deze tafel?
M: Doen we er wieltjes onder.
K: Hier zitten al wieltjes onder, hoor!
M: Waar dan?
K: Daar, onder de tafel, naast de poten.
M: Wat moeten we nog meer hebben als we willen dat hij vooruit gaat?
K: Een motor.
M: Ja, maar we missen nog iets…
M: Als we op de tafel zitten, èn we hebben er een motor op gemaakt,
  èn er zitten wielen onder, dan missen we nog een heel belangrijk
  ding…
K: Een stuur?
K: En een schakel!
         Maaltijdgesprek (2)
             (Bron: Henrichs, 2009)

K:  Pindakaas is toch een soort brood?
M:  Beleg.
K:  Beleg.
M:  Voor op brood.
K:  Voor op brood.
K:  Hier zitten al wieltjes onder, hoor!
M:  Mmm.
M:  Had je drum gespeeld op school?
K:  Ik ging met Lenny spelen en Rachel ging met Bolleboos spelen.
M:  Nou, dat mag toch?
M:  Doe even eten boven je bordje, Danny.
M:  Doe even je stoel daarheen
K:  Mama, waar blijft Lotte?
M:  Ik denk dat die ook een hapje eten is.
K:  Ik denk dat Lotte nog wel komt, hè?
M:  Doe eens even netjes kauwen, Danny.
Als we op de tafel zitten, èn we hebben er een motor op gemaakt, èn er zitten
wielen onder, dan missen we nog een heel belangrijk ding… *namelijk…+?


Nou, dat mag toch?
Doe even eten boven je bordje, Danny.
Doe even je stoel daarheen.
Leven in kuddes. Een grote kudde heeft honderden ogen.
Sommige dieren houden altijd de wacht, klaar om
waarschuwend te brullen als ze een roofdier zien.
De meeste dinosauriërs die in kuddes leefden, waren
vreedzame planteneters. Als er genoeg te eten was, bestond
een kudde soms uit meer dan honderd dieren.In minder dan geen tijd was alles nog veel viezer.
En Floddertje zelf ook en Smeerkees ook. Dan maar weer
in het bad, zei ze. Floddertjes ouders hadden een hele
grote badkamer met een heel groot bad, omdat ze zo’n
bijzonder vuil kind hadden. Zou één pak wasmiddel genoeg
zijn, vroeg Floddertje.
      Kringgesprek in groep 1/2
              (Bron: Henrichs, 2009)

L:  Hé, er hing een briefje ‘schoenendozen gevraagd’ en ik heb er al drie.
L:  Twee gewone en een hele rare schoenendoos.
L:  Wie heeft er nou zo’n maat?
S:  Mijn papa!
L:  Even kijken hoor, heeft ie dan zulke grote voeten?
S:  Ehm…
L:  Maar het zijn heel smalle voeten, want een schoenendoos is vaak zó breed.
L:  Maar deze is heel smal hè?
S:  Een beetje dun.
L:  En Jane, jij had ook iets meegenomen hè? Kun jij nog een keer vertellen
   wat dat ook al weer was?
J:  Handschoentjes van mijn moeder.
L:  Ja van de dokter hè.
L:  En waarom had de dokter dat ook al weer, van die handschoentjes? Wie
   kan dat nog eens mooi vertellen? Jij, Jane?
J:  Omdat ie dan (…) wordt ie zelf niet ziek.
   Vereenvoudiging van taalgebruik in
  klassen met veel tweedetaalleerders

L: En wat kan je zien als je op de  L: En waarom zou het schaap op een
  weegschaal staat?          weegschaal staan, Eva?
L: Waarom ga je daar op staan?    Ke: Omdat ie z’n voeten wil meten.
L: Mohamed?             L: Hij wil zijn voeten meten.
Km: Dat weet ik niet.        L: Wie denkt dat hij nog iets anders
L: Dat weet je niet.           wil doen?
L: Ali weet jij het?         Kv: Dat ie weegt hoe zwaar die is.
Ka: Hoeveel je weegt?        L: Dat ie weegt hoe zwaar die is, daar
L: Hoeveel je weegt.           is een weegschaal voor.
L: Heel goed.            L: Als je je voeten wilt meten, wat
                     moet je dan doen?
                   Kv: Naar de schoenenwinkel gaan.
   Schooltaalgebruik leerkrachten ten opzichte van
    Turkse en Nederlandse kinderen (groep 1/2)
                (Bron: Aarts, Demir & Henrichs, 2009)
70

60

50

40                                                       TR-group

                                                        NL-group
30

20

10

0
    Diversiteit WS  % Zeldzame  % Complexe zinnen  % Onderschikkende  % Gemiddelde  % Hoge abstractie
             woorden               bijzinnen     abstractie
        Conclusies
• Kinderen beginnen al vroeg met de
 verwerving van schooltaal.
• Gezinsinteracties – voorlezen, praten over
 leerzame onderwerpen – bieden daarvoor een
 belangrijke context.
• De (voor)school biedt in principe ook
 belangrijke contexten.
• Maar er speelt een duivels dilemma….

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:4/21/2011
language:Dutch
pages:29