urlop-macierzynski

Document Sample
urlop-macierzynski Powered By Docstoc
					(Dane pracownika)                         (miejscowość i data)
                            Do
                            (Dane pracodawcy)
        WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
Wnoszę o udzielenie urlopu macierzyńskiego w terminie 2 tygodni przed planowana datą
porodu, która zgodnie z zaświadczeniem lekarskim przypada w dniu XXXX-XX-XX
                            Z poważaniem


                            ................................
                            (podpis pracownika)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:492
posted:4/21/2011
language:Polish
pages:1