Format Laporan Perbelanjaan - Excel by mcg11950

VIEWS: 0 PAGES: 13

Format Laporan Perbelanjaan document sample

More Info
									                                                                SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                            PERINGKAT KEMENTERIAN
Nama Kementerian:                                            Status:                     5 Bintang
                                                    Markah:                      100.00
                                     Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria            Skor  Markah                     Keterangan
                                     100.0                                                               Status Tindakan
 A Pengurusan (50.0)                           50.0             50.00
 A1 Pengurusan Organisasi                        12.00             12.00
    A1.1 Pengurusan Strategik (PS)                   3.00              3.00
       a.   Adakah Pelan Strategik Kementerian disediakan? Sila  1.0          5    1.00  Ciri-ciri (7 ciri utama adalah seperti yang digariskan) : visi, misi, moto, nilai teras,
           rujuk keterangan (jika ada).                                 peranan, stakeholder , pelanggan, teras strategik, strategi, pelan tindakan,
                                                         petunjuk prestasi dan sasaran pencapaian.
            b.    Status Pelaksanaan dan Pemantauan
               i. Apakah tahap kesedaran mengenai program/aktiviti yang  0.5   5   0.50   Penilaian yang dibuat bergantung kepada penyebaran maklumat pelan strategik,
                 dirancang?                                   bukan kpd penyebaran pelan tersebut kpd warga kementerian
               ii. Adakah tahap pelaksanaan program/aktiviti menepati   0.5   5   0.50   Senaraikan program/aktiviti yang dirancang dan tahap pelaksanaan. Pastikan
                 Pelan Strategik Kementerian?                          program/aktiviti yang dilaporkan di dalam Sasaran Kerja Tahunan (SKT) bahagian-
                                                         bahagian di dalam kementerian adalah selaras dengan hala tuju / matlamat Pelan
                                                         Strategik yang disediakan. Penetapan program/aktiviti di dalam SKT setiap
                                                         bahagian perlu menyokong Pelan Strategik Kementerian.
            c.     Adakah Kajian Semula Pelan Strategik telah diadakan?  1.0   5   1.00   Nyatakan mekanisme yang diwujudkan seperti penubuhan jawatankuasa atau
                  Adakah pengukuran impak pelaksanaan Pelan Strategik              pelaporan secara berkala mengenai keberkesanan pelaksanaan Pelan Strategik
                  dibuat? Sebutkan tarikh dan nyatakan hasilnya.                 untuk menilai sama ada outcome yang dirancangkan tercapai. Sediakan salinan
                                                         dokumen kajian semula serta hasil kajian/pengukuran impak.

      A1.2    Usaha-usaha mengurangkan kerenah birokrasi             2.50      2.50
            a.  Adakah  usaha-usaha  penambahbaikan   berkaitan    1.5  5   1.50   Laporkan usaha-usaha penambahbaikan yang dilaksanakan untuk mengurangkan
               pengurangan kerenah birokrasi yang berorientasikan                 kerenah birokrasi seperti semakan semula sistem dan prosedur kerja serta
               outcome dilaporkan sepanjang tahun 2007 / suku tahun                penggunaan ICT sebagai enabler untuk memudahkan sesuatu urusan dengan
               pertama 2008?                                    memberi keutamaan kepada pelanggan kementerian.
            b.  Adakah   penilaian  keberkesanan   usaha-usaha     1.0   5   1.00   Nyatakan tarikh dan hasil kajian yang dijalankan untuk memastikan sama ada
               penambahbaikan dilaksanakan?                            sesuatu usaha penambahbaikan yang dilaksanakan memberi faedah dari segi kos,
                                                         masa atau peningkatan produktiviti.

      A1.3    Usaha-usaha ke arah pembudayaan kualiti              3.50      3.50
            a.   Program penambahbaikan kualiti yang dilaksanakan
              i. Berapakah program penambahbaikan kualiti yang        1.0   5   1.00   Senaraikan program kualiti yang dilaksanakan untuk tujuan penambahbaikan
                dilaksanakan? Contoh: Inovasi, Business Process                  secara berterusan. Nyatakan sama ada dilaksanakan secara ad-hoc atau secara
                Reengineering (BPR), Business Process Improvement                 sistematik (melibatkan penubuhan jawatankuasa khusus untuk menyelaraskan
                (BPI), Kaizen, Total Quality Management (TQM),                   pelaksanaan usaha-usaha kualiti).
                Knowledge Management (KM), 5S, Best Practices ,
                Penandaarasan (Benchmarking ), Balanced Scorecard
                (BSC), Blue Ocean Strategy, Kumpulan Meningkatkan
                Kualiti (KMK).
              ii. Peringkat penglibatan pelaksanaan program.         0.5   5   0.50   Senaraikan program kualiti yang dilaksanakan dengan tumpuan kepada peringkat
                                                         pelaksanaan program iaitu sama ada di peringkat Unit, Bahagian, Jabatan atau
                                                         melibatkan keseluruhan kementerian.
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                  Page 1 of 13
                                                                  SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                              PERINGKAT KEMENTERIAN
                                              Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria               Skor  Markah                   Keterangan
                                               100.0                                                    Status Tindakan

            b.    MS ISO 9001:2000
               i. Apakah status pelaksanaan MS ISO 9001:2000:         0.2   5   0.20  Nyatakan peringkat pelaksanaan MS ISO 9001:2000 serta tahap pendedahan
                 - Telah dipersijilkan;                               warga kementerian mengenai pelaksanaan MS ISO 9001:2000.
                 - Dalam pelaksanaan (penubuhan struktur mekanisme
                 pelaksanaan, dokumentasi, audit dalaman); atau
                 - Pra-pelaksanaan ( familiarisasi / pendedahan)
               ii. Nyatakan sama ada skop persijilan merangkumi        0.3   5   0.30  Senaraikan proses utama yang dipersijilkan. Tempoh sah laku persijilan.
                 keseluruhan proses-proses utama atau sebahagian
                 daripada proses-proses utama Kementerian

            c.    Adakah tindakan diambil untuk memantapkan dokumen
                 Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM)?
                i. MPK dikemas kini.                      0.1   5   0.10  Tarikh pengemaskinian MPK atau Manual Kualiti yang didokumenkan atau
                                                           dinyatakan dengan jelas. Sekiranya kementerian telah melaksanaan MS ISO
                                                           9001:2000 secara keseluruhan, dokumen Manual Kualiti boleh diterima sebagai
                                                           alternatif kepada dokumen MPK.
               ii. FM dikemas kini.                      0.2   5   0.20  Dapatkan sampel FM untuk pengesahan pengemaskinian. Sampel untuk
                                                           penyemakan FM ialah sebanyak 10% / minimum 30 sampel daripada jumlah
                                                           anggota organisasi. Pemilihan sampel akan dibuat secara rawak.
               iii. Apakah usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk      0.2   5   0.20  Nyatakan mekanisme yang digunakan seperti mesyuarat, bengkel, perbincangan
                  mengemas kini MPK dan FM? (contoh usaha -                     bagi memantapkan penyediaan dan pengemaskinan MPK dan FM.
                  mengadakan bengkel/ taklimat / mengeluarkan arahan
                  pentadbiran)

            d.     Pengiktirafan
                i. Nyatakan tahap / jenis pengiktirafan yang diperoleh di   0.1   5   0.10
                  peringkat Negeri
                ii. Nyatakan tahap / jenis pengiktirafan yang diperoleh di   0.2   5   0.20
                  peringkat Kebangsaan
               iii. Nyatakan tahap / jenis pengiktirafan yang diperoleh di   0.4   5   0.40
                  peringkat Antarabangsa
               iv. Pengiktirafan bukan berbentuk pertandingan         0.3   5   0.30  Pengiktirafan merujuk kpd pengiktirafan yang diterima oleh Kementerian atau atas
                                                           nama Menteri bagi pihak Kementerian.

      A1.4    Usaha ke arah mewujudkan hubungan harmoni majikan dan         3.00       3.00
            a.  Adakah pelaksanaan Majlis Bersama Jabatan (MBJ)         0.5   5   0.50  Penilaian adalah berdasarkan kepada pelaksanaan Surat Pekeliling
               berpandukan ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Jabatan                  Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002 - "Majlis Bersama Jabatan Di
               Perkhidmatan Awam (JPA) yang berkaitan? Nyatakan                    Kementerian/Jabatan/Pihak Berkuasa Badan Berkanun/Pihak Berkuasa
               tarikh penubuhan dan bilangan mesyuarat MBJ yang                    Tempatan". Semakan dokumen dibuat berdasarkan minit mesyuarat dan
               diadakan                                        pelaporan kepada pihak JPA.
            b.  Program-program lain yang diadakan bagi mewujudkan       1.5   5   1.50  Sediakan salinan dokumen seperti surat, memo, email panggilan serta laporan
               hubungan harmoni (Cth.: Hari Keluarga/Hari Sukan,                    pelaksanaan aktiviti-aktiviti tersebut.
               Perhimpunan Bulanan, Hari Perayaan, Kursus Kekitaan,
               dll)
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                  Page 2 of 13
                                                                    SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                                PERINGKAT KEMENTERIAN
                                                 Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria                 Skor  Markah                   Keterangan
                                                 100.0                                                    Status Tindakan
            c.    Kepuasan Pekerja
                i. Nyatakan sama ada kajian kepuasan pekerja (Staff         0.4   5   0.40  Tarikh SSI diadakan.
                 Satisfaction Index (SSI)) dilaksanakan.                         Sekali - hanya buat sekali sahaja
                                                              Dari semasa ke semasa - secara ad-hoc
                                                              Dilaksanakan secara berkala - ada jadual perancangan
                ii. Apakah hasil pelaksanaan SSI tersebut? Nyatakan tahap      0.4   5   0.40
                  kepuasan pekerja yang dicapai.
               iii. Adakah tindakan susulan yang diambil berdasarkan hasil     0.2   5   0.20  Nyatakan mekanisme tindakan susulan yang diambil terhadap hasil analisis SSI
                  soal selidik tersebut?                                 (seperti membentangkan hasil kajian di dalam mesyuarat utama kementerian dll).


 A2 Pengurusan Kewangan                                     12.0      12.00  Penilaian adalah berdasarkan tahun semasa (Januari sehingga pertengahan tahun
                                                              2008) dan juga 2007 untuk sebahagian sub-kriteria.
      A2.1    Bayaran dalam tempoh 14 hari                        1.5       1.50
              i. Nyatakan bilangan/peratus pembayaran bil yang telah         1.0   5   1.00  Merujuk kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 Tahun 2006 -
               dibuat dalam tempoh 14 hari                                 Pindaan Ke Atas Arahan Perbendaharaan 103. Ketua Jabatan atau Ketua
                                                              Pejabat hendaklah memastikan bahawa bil dan tuntutan dibayar dengan segera
                                                              tidak lewat daripada 14 hari dari tarikh ianya diterima. Tuntutan-tuntutan adalah
                                                              termasuk invois, borang perakuan bayaran (Borang Perakuan Bayaran Siri JKR
                                                              66) dan inden kerja sama ada di bawah Peruntukan Mengurus, Pembangunan,
                                                              Tanggungan atau Amanah.              Tahun penilaian - 2008

               ii. Nyatakan bilangan/peratus pembayaran bil dalam tempoh      0.5   5   0.50  Markah tambahan bagi pencapaian prestasi pembayaran dalam tempoh 7 hari.
                 7 hari                                          Tahun penilaian - 2008


      A2.2    Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun            2.5       2.50
              i. Nyatakan kekerapan mesyuarat JPKA bersidang dan tarikh        0.5   5   0.50  Merujuk kepada Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 2004 -
               terakhir bersidang                                      Penubuhan Jawatankuasa Kewangan dan Akaun (JPKA) dan penilaian
                                                              berdasarkan tahap pelaksanaan jabatan ke atas ketetapan/terma rujukan
                                                              pekeliling tersebut. Terma rujukan pekeliling meliputi perkara-perkara seperti
                                                              keahlian jawatankuasa, bidang tugas, kekerapan mesyuarat serta penyediaan
                                                              laporan   suku   tahun   kepada   Pegawai   Pengawal   agensi.
                                                              Tahun Penilaian - 2007
                ii. Nyatakan sama ada JPKA dipengerusi oleh Ketua          0.5   5   0.50  Sediakan salinan minit mesyuarat
                  Setiausaha / Timbalan Ketua Setiausaha atau pegawai
                  lain?
               iii. Bilangan   laporan  JPKA    dikemukakan    kepada   1.0   5   1.00  Sediakan   salinan  surat  dan  laporan untuk  tujuan  pengesahan.
                  Perbendaharaan?                                     Tahun Penilaian - 2007
               iv. Adakah     laporan  tahunan    dikemukakan    ke   0.5   5   0.50  Merujuk kepada Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 - Tatacara
                  Perbendaharaan, Kementerian Kewangan sebelum 15                     Pengurusan Aset Alih Kerajaan.              Sediakan salinan
                  Mac bagi:-                                       surat dan laporan untuk tujuan pengesahan.
                   (i) Laporan Harta Modal dan Inventori;                        Tahun Penilaian - 2008
                   (ii) Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori;
                   (iii) Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan
                   (iv) Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib (jika ada)
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                     Page 3 of 13
                                                                  SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                              PERINGKAT KEMENTERIAN
                                               Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria               Skor  Markah                    Keterangan
                                               100.0                                                      Status Tindakan
      A2.3    Pengurusan Aset                             2.0       2.00
            a.  Adakah mekanisme Pengurusan Aset diwujudkan?           0.5   5   0.50  Merujuk kepada Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 - Tatacara
                                                            Pengurusan Aset Alih Kerajaan.
            b.     Adakah surat pelantikan dikeluarkan bagi:          1.0   5   1.00
                   (i) Pegawai Aset di peringkat Kementerian/ Pusat
                  Tanggungjawab (PTJ);
                   (ii) Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas
                  aset;
                   (iii) Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan
                  aset; dan
                    (iv) Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes
                  kehilangan aset (jika ada)
            c.     Adakah Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan        0.5   5   0.50  Sediakan salinan dokumen bagi keahlian.
                  (JKPAK) ditubuhkan. Tarikh penubuhan?

      A2.4    Tindakan ke atas Laporan Audit                     2.0       2.00
            a.  Adakah Laporan Audit Negara diterima? Nyatakan tarikh      0.5   5   0.50  Sediakan salinan Laporan Audit Negara bersama-sama surat iringan (covering
               Laporan Audit Negara.                                  letter ) untuk tujuan semakan. Sekiranya tiada Laporan Audit diterima, kriteria A2.4
                                                            (a-c) tidak akan dinilai.
            b.     Nyatakan tempoh masa yang diambil untuk memberikan     1.0   5   1.00  Sediakan    salinan  surat maklum   balas  terhadap   teguran   Audit..
                  maklum balas terhadap teguran audit tersebut.                    Perlu ambil kira tempoh maklum balas yang diberikan oleh pihak Audit (sekiranya
                                                            ada)
            c.     Apakah status tindakan penyelesaian terhadap teguran di   0.5   5   0.50  Sediakan salinan surat maklum balas terhadap teguran Audit.
                  dalam Laporan Audit Negara tersebut?

      A2.5    Pemeriksaan Mengejut                          0.5       0.50
            a.  Adakah pemeriksaan mengejut dijalankan setiap 6 bulan      0.5   5   0.50  Arahan Perbendaharaan (AP) 309 - pemeriksaan dibuat 6 bulan sekali.
               terhadap peti besi, peti wang tunai, laci atau bekas-bekas                Gunakan sampel jika terdapat banyak panjar wang runcit.
               lain untuk wang dalam jagaan seseorang pegawai dalam
               organisasinya, yang diamanahkan dengan penyimpanan
               wang awam, setem, atau barang-barang lain yang
               berharga yang berkenaan? Nyatakan tarikh pemeriksaan
               dan hasil penemuan.

      A2.6    Perolehan                                1.0       1.00
            a.  Berapakah   peratus  perbelanjaan  bagi  perolehan    0.2   5   0.20  Rujuk maklumat mengenai peruntukan perolehan melalui OS35000
               berbanding dengan peruntukan yang diluluskan?
            b.  Adakah kajian analisis prestasi pembekal dilakukan?       0.2   5   0.20
            c.  Adakah kajian pasaran dijalankan bagi menentukan harga      0.2   5   0.20  Rujuk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 2007
               yang ditawarkan adalah munasabah?
            d.  Adakah pemeriksaan dijalankan terhadap aset yang telah      0.2   5   0.20  Semak Kad Inventori Harta Modal Bagi pemeriksaan dalam tempoh jaminan.
               diterima sebelum tamat tempoh jaminan?
            e.  Apakah peratus / tahap pelaksanaan ePerolehan?          0.2   5   0.20  Semakan dibuat berdasarkan laporan daripada Syarikat Commerce.com

      A2.7    Prestasi Perbelanjaan                          2.0       2.00
            a.   Apakah prestasi perbelanjaan Bajet Mengurus ?          1.0   5   1.00  Termasuk tanggungan (based on cash flow/as planned).
                                                            Tahun penilaian - 2008.
            b.     Apakah prestasi perbelanjaan Bajet Pembangunan?       1.0   5   1.00  Termasuk tanggungan.
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                    Page 4 of 13
                                                                   SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                               PERINGKAT KEMENTERIAN
                                             Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria                Skor  Markah                   Keterangan
                                             100.0                                                        Status Tindakan
      A2.8    Inisiatif Mengurangkan Pembaziran                  0.5         0.50
            a.    Adakah inisiatif-inisiatif yang diambil sebagai langkah  0.5      5   0.50  Rujuk kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2008 - Garis Panduan
                 memantapkan amalan belanja berhemat?                          Bagi Perbelanjaan Secara Berhemat.             Contoh - Kawalan
                                                            Perbelanjaan (Peranan Unit Audit Dalam, perbelanjaan mengikut peruntukan yang
                                                            diluluskan); Elaun Lebih Masa (ada arahan bertulis sebelum kerja lebih masa
                                                            dijalankan); Penjimatan Penggunaan Utiliti (Air, elektrik, alat perhubungan);
                                                            Penganjuran Persidangan / Mesyuarat / Kursus (menggunakan premis sesuai
                                                            dengan matlamat program, kos perbelanjaan pada tahap sederhana).


 A3 Pengurusan Sumber Manusia                                 10.00     10.00
    A3.1 Perancangan/Dasar/Strategi Sumber Manusia                      2.0      2.00
       a.  Adakah Pelan Strategik Sumber               Manusia  yang  1.0   5   1.00  5 ciri Pelan Strategik Sumber Manusia yang komprehensif:             1.
          komprehensif disediakan?                                      Pengambilan   2. Penempatan 3. Pembangunan Kerjaya     4. Latihan    5.
                                                            Pengiktirafan dan Penghargaan
            b.     Apakah   tahap liputan Pelan Strategik  Sumber      0.5   5   0.50  Penilaian terhadap tahap liputan Pelan Strategik Sumber Manusia.
                  Manusia?
            c.     Adakah pelaksanaan program / aktiviti mengikut Pelan     0.5   5   0.50  Sediakan salinan dokumen mengenai pelaksanaan        program/aktiviti  yang
                  Strategik Sumber Manusia?                              ditetapkan dalam pelan strategik sumber manusia.

      A3.2    Pengurusan Panel Pembangunan Sumber Manusia                2.5      2.50
            a.  Keberkesanan Panel Pembangunan Sumber Manusia                       Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002, Pekeliling
                                                            Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 - Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor
                                                            Awam dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2005 -
                                                            Pelaksanaan Pelan Latihan Sumber Manusia Sektor Awam bagi menilai
                                                            keberkesanan pelaksanaan subkriteria-subkriteria di bawah aspek ini.

                i. Adakah   Panel  Pembangunan   Sumber  Manusia     0.2   5   0.20  Sediakan salinan minit mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia yang
                 dikendalikan oleh organisasi bagi membincangkan perkara-               berkaitan untuk semakan.
                 perkara berkaitan dengan pengurusan sumber manusia?

               ii. Nyatakan sama ada liputan perbincangan merangkumi       0.2   5   0.20  Sediakan salinan minit mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia yang
                 semua aspek fungsi sumber manusia seperti pengambilan,                berkaitan untuk semakan.
                 penempatan, pembangunan kerjaya, latihan, pengiktirafan
                 dan penghargaan dll.

            b.    Pelan Operasi Latihan (POL)
                i. Nyatakan sama ada Training Need Analysis (TNA) telah      0.2   5   0.20  Sediakan dokumen mengenai jawatankuasa yang terlibat dan proses penyediaan
                 disediakan dan dilaksanakan melalui kaedah yang                    TNA seperti berikut:
                 komprehensif dan sistematik atau dilaksanakan secara ad-               1. Kenalpasti masalah dalam prestasi warga organisasi
                 hoc.                                         2. Menetapkan prioriti masalah dalam prestasi berdasarkan sumber sedia ada.
                                                            3. Analisis ke atas kompetensi dari segi kemahiran, kebolehan dan sikap.
                                                            4. Menyediakan program latihan yang diperlukan (POL).

                ii. Adakah pelaksanaan latihan mengikut POL yang         0.3   5   0.30  Sediakan     salinan     laporan     pelaksanaan  POL.
                  ditetapkan? Nyatakan peratus pelaksanaan.                      Tahun Penilaian - 2007
               iii. Nyatakan peratus pematuhan kepada arahan latihan 7 hari    0.3   5   0.30  Sediakan maklumat senarai pegawai dan kursus yang dihadiri.
                  bagi setiap warga organisasi                             Tahun penilaian - 2007.
                                                            Dapatkan juga maklumat bagi tahun 2008.
               iv. Adakah mekanisme pemantauan bagi pelaksanaan latihan      0.2   5   0.20  Sediakan maklumat mengenai mekanisme pemantauan yang digunakan seperti
                 untuk memastikan POL dilaksanakan dengan berkesan?                  mesyuarat/borang yang ditetapkan.

               v. Nyatakan sama ada sekurang-kurangnya 1% daripada        0.3   5   0.30  Sediakan salinan penyata kewangan bagi tahun 2008.
                 emolumen diperuntukkan untuk latihan

            c.    Keberkesanan Latihan
                i. Adakah kajian keberkesanan latihan dijalankan untuk      0.2   5   0.20  Sediakan salinan laporan kursus oleh pegawai yang telah menghadiri kursus.
                 menilai tahap kompetensi kakitangan sebelum dan                    Nyatakan mekanisme digunakan untuk menilai tahap kompetensi pegawai seperti
                 selepas menghadiri latihan?                              laporan oleh penyelia secara berkala.

            d.   ` Mentoring/Coaching
                i. Adakah  struktur dan program     mentoring    yang  0.3   5   0.30  Sediakan salinan maklumat sesi mentoring/coaching seperti senarai mentor-
                 dilaksanakan secara sistematik atau ad-hoc?                      mentee , jadual pelaksanaan mentoring/coaching serta rekod perjalanan sesi
                                                            mentoring/coaching yang berkenaan.
               ii. Apakah tahap liputan (coverage ) warga organisasi di      0.3   5   0.30  Sediakan salinan maklumat mengenai tahap liputan warga kementerian di dalam
                 dalam program mentoring / coaching (keseluruhan                    mentoring/coaching .
                 organisasi/Bahagian/Seksyen)?

      A3.3    Pembangunan Kerjaya                            1.0      1.00
            a.  Adakah Program Pembangunan Kerjaya / Pelan              1   5   1.00  Rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2006 - Panduan Mewujudkan
               Penggantian dilaksanakan seperti yang digariskan dalam                   Search Committee dan Proses Pelaksanaan Pelan Penggantian .
               pekeliling yang berkaitan?                                 Pelan Penggantian meliputi peringkat-peringkat pelaksanaan seperti berikut:
                                                            1. Pengenalpastian (Demografi jabatan mengenai perjawatan, gred dan
                                                            kekananan pegawai, hala tuju jabatan, keperluan kompetensi)
                                                            2. Penilaian (perbandingan kemahiran yang ada dan yang diperlukan)
                                                            3. Pembangunan (kenal pasti pegawai berprestasi tinggi/rendah serta pelan
                                                            tindakan bagi pembangunan diri pegawai yang berpotensi)           4.
                                                            Pelaksanaan Pelan Penggantian                    5. Kajian
                                                            keberkesanan dan penambahbaikan
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                   Page 5 of 13
                                                               SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                           PERINGKAT KEMENTERIAN
                                            Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria            Skor  Markah                   Keterangan
                                            100.0                                                 Status Tindakan
      A3.4    Pengiktirafan/Penghargaan                     1.0       1.00
            a.   Adakah Garis Panduan / Dasar Program Pengiktirafan /   0.4   5   0.40  Sediakan salinan Garis Panduan / Dasar Program Pengiktirafan / Penghargaan.
                Penghargaan yang spesifik disediakan? Contohnya APC,
                Anugerah Kebesaran, dan lain-lain pengiktirafan.
            b.   Pelaksanaan
              i. Adakah inisiatif diambil untuk memperakukan warga     0.3   5   0.30  Sediakan salinan senarai pegawai yang diperakukan.
                organisasi secara terancang bagi penerimaan Pingat /
                Bintang?
              ii. Tahap liputan (coverage ) program-program pengiktirafan  0.3   5   0.30  Sediakan salinan senarai personaliti/pekerja contoh.
                lain yang dilaksanakan? (contoh: program Personaliti
                Bulanan / Pekerja Contoh)
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                Page 6 of 13
                                                                   SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                               PERINGKAT KEMENTERIAN
                                                Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria                Skor  Markah                   Keterangan
                                                100.0                                                    Status Tindakan
      A3.5    Pengurusan Nilai dan Etika                        2.0       2.00
            a.  Usaha-usaha meningkatkan keutuhan pengurusan                        Merujuk kepada Arahan Y.A.B Perdana Menteri No.1 Tahun 1998 - Gerakan
                                                             Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia
                                                             yang meliputi penubuhan JKP di peringkat kementerian serta melaksanakan
                                                             tanggungjawab mengikut 8 terma yang telah digariskan serta kekerapan
                                                             mengadakan mesyuarat JKP serta jadual penghantaran laporan kepada pihak
                                                             berkuasa yang berkenaan.
                i. Mekanisme/jawatankuasa                     0.2   5   0.20  Sediakan salinan maklumat minit-minit mesyuarat JKP bagi tahun sebelum serta
                                                             tahun semasa.
                ii. Laporan JKP dikemukakan ke BPR                0.3   5   0.30  Sediakan salinan laporan.
               iii. Program-program Kesedaran / Pencegahan       yang   0.3   5   0.30  Sediakan salinan program yang dilaksanakan.
                  dijalankan
            b.     Pengurusan Audit Nilai
                i. Nyatakan peratus Nilai Komposit yang diperoleh        0.3   5   0.30  Sediakan salinan dokumen yang berkaitan mengenai pelaksanaan Audit Nilai di
                                                             kementerian.
            c.     Pengurusan tatatertib                                 Bagi kementerian yang tidak mempunyai kes-kes tatatertib, penilaian tidak dibuat
                                                             (tiada unsur penalty)
               i. Nyatakan tempoh penyelesaian bagi kes-kes tatatertib      0.3   5   0.30  Sediakan salinan senarai kes yang diselesaikan.
                 biasa (sekiranya ada)
               ii. Nyatakan peratus kes-kes tatatertib yang tertunggak pada    0.3   5   0.30  Sediakan salinan senarai kes yang tertunggak serta punca kelewatan tidak
                 tahun semasa (sekiranya ada)                              termasuk kes-kes mahkamah.
            d.    Nyatakan peratus warga organisasi yang telah          0.3   5   0.30  Sediakan salinan senarai pegawai yang telah mengisytiharkan harta kali pertama
                 mengisytiharkan harta                                 dan berulang

      A3.6    Program Kaunseling/Motivasi                        1.0       1.00
            a.   Program Kaunseling/Motivasi
              i. Adakah kementerian mempunyai mekanisme untuk           0.3   5   0.30  [Rujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1999 - Panduan
                melaksanakan program kaunseling/rakan pembimbing?                     Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling Di Agensi Awam. ] Sediakan salinan surat
                                                             pelantikan.
                ii Pelaksanaan program-program kaunseling             0.2   5   0.20
            b.    Nyatakan program-program motivasi / pencegahan yang      0.2   5   0.20  Sediakan salinan senarai program. Cth. Prog. Menangani Stress
                 diadakan seperti ceramah / seminar
            c.    Adakah aplikasi psikologi seperti Myers-Briggs Type      0.3   5   0.30  Sediakan maklumat dan hasil aplikasi psikologi
                 Indicator (MBTI) atau aplikasi psikometriks lain digunakan
                 dalam Pengurusan Sumber Manusia (seperti pengambilan,
                 penempatan, latihan dan lain-lain fungsi)?

      A3.7    Maklumat Sumber Manusia                          0.5       0.50
            a.  Nyatakan tahap pengemaskinian maklumat dalam Buku          0.2   5   0.20  Buku Rekod Perkhidmatan dipilih secara rawak untuk semakan. Sampel untuk
               Rekod Perkhidmatan warga organisasi                             penyemakan buku rekod perkhidmatan ialah sebanyak 10% / minimum 30 sampel
                                                             daripada jumlah anggota organisasi.
            b.     Peratusan maklumat sumber manusia dikemaskini dalam      0.2   5   0.20  Merujuk kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2007 -
                  HRMIS - Human Resource Management Information                     Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Aplikasi HRMIS serta
                  System? (berdasarkan kepada sampel)                          Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2005 - Pelaksanaan HRMIS.
                                                             Semakan HRMIS secara online dan sediakan salinan cetakan.
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                     Page 7 of 13
                                                                 SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                             PERINGKAT KEMENTERIAN
                                           Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria              Skor  Markah                   Keterangan
                                            100.0                                                      Status Tindakan
            c.     Adakah maklumat-maklumat strategik sumber manusia  0.1      5   0.10  Sediakan laporan sumber manusia menerusi HRMIS yang digunakan untuk
                  digunakan oleh pihak pengurusan atasan bagi tujuan                membuat keputusan.
                  fungsi-fungsi pengurusan sumber manusia seperti
                  perancangan sumber manusia, pengambilan dan
                  pemilihan, penempatan dan pertukaran, pembangunan
                  kerjaya, pengurusan prestasi dll.?

 A4 Pengurusan Projek Pembangunan                               8.0      8.00
    A4.1 Perancangan Sistem Pengurusan, Pemantauan dan Penilaian              4.0      4.00
       a.   Adakah mekanisme dan sistem perancangan diwujudkan            0.5  5   0.50  Nyatakan mekanisme (struktur/jawatankuasa) yang terlibat.
           bagi merancang / memantau / menilai projek-projek
           pembangunan?
       b.   Nyatakan bilangan / peratus project brief (ringkasan           0.5  5   0.50  Ringkasan projek adalah laporan ringkas yang mengandungi penjelasan ringkas
           projek) disediakan bagi pelaksanaan projek pembangunan.                     mengenai elemen-elemen projek, penilaian projek, dan penilaian awal mengenai
                                                           kos dan faedah projek.                     Rujuk kepada
                                                           PKPA 2/1992 - Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Projek
                                                           Pembangunan.
            c.     Adakah alat-alat pengurusan projek yang digunakan untuk   0.3  5   0.30  Senaraikan aplikasi/peralatan yang digunakan untuk memantau pelaksanaan
                  memantau pelaksanaan projek seperti penggunaan                  projek
                  Program Evaluation and Review Technique (PERT), Carta
                  GANTT, Earned Value Analysis (EVA), Carta Aliran Kerja,
                  Senarai Semak dan lain-lain?

            d.    Komunikasi berkesan melalui laporan kemajuan bulanan
                 antara agensi pelaksana dengan kementerian
               i. Nyatakan sama ada laporan dikemukakan daripada        0.2  5   0.20  Sediakan salinan laporan
                 juruperunding bagi pihak agensi pelaksana ke
                 Kementerian.
               ii. Nyatakan bilangan / peratus mesyuarat yang diadakan     0.2  5   0.20  Sediakan salinan minit mesyuarat
                 berdasarkan perancangan yang dibuat.
            e.    Nyatakan bilangan / peratus projek yang melibatkan      0.5  5   0.50  Merujuk kepada Pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan pelaksanaan V.O.
                 permohonan variations order (V.O).                         Sediakan salinan senarai projek yang mempunyai V.O dan sebab membuat
                                                           permohonan V.O
             f.    Adakah pengenalpastian projek-projek pembangunan      0.5  5   0.50  Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2005 - Garis Panduan Penilaian
                  untuk dinilai keberkesanannya dilaksanakan berdasarkan              Program Pembangunan.
                  ketetapan pekeliling berkaitan?                          Pemilihan program pembangunan yang akan dikaji adalah berdasarkan kriteria-
                                                           kriteria berikut:                       1. Mempunyai
                                                           kepentingan nasional                     2. Menjadi
                                                           keutamaan kementerian                      3. Memberi
                                                           kesan kepada kumpulan sasar dalam jumlah yang besar.
                                                           4. Melibatkan kos yang tinggi.                    5.
                                                           Memberi kesan berganda.                     Senaraikan
                                                           projek-projek yang telah dikenal pasti.
            g.     Pelaksanaan penilaian terhadap projek-projek yang dikenal  0.5  5   0.50  Sediakan salinan hasil penilaian.
                  pasti.
            h.     Nyatakan sama ada hasil penilaian dibentangkan di      0.4  5   0.40  Sediakan salinan minit-minit mesyuarat yang berkaitan.
                  mesyuarat-mesyuarat utama Kementerian.
             i.    Nyatakan sama ada hasil penilaian digunakan di dalam    0.4  5   0.40  Senaraikan aspek-aspek penambahbaikan hasil penilaian projek dikenal pasti bagi
                  Kajian Separuh Penggal/ permohonan projek baru /                 tujuan perancangan projek seterusnya.
                  perancangan projek seterusnya.
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                  Page 8 of 13
                                                                  SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                              PERINGKAT KEMENTERIAN
                                         Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria               Skor  Markah                   Keterangan
                                          100.0                                                        Status Tindakan
      A4.2    Pengendalian Jawatankuasa Tindakan Pembangunan        2.0            2.00
            a.  Nyatakan mekanisme yang diwujudkan untuk menyelaras  0.5        5   0.50  Rujukan kepada Arahan No.1, 2004 - Majlis Tindakan Negara Arahan ini bertujuan
               pelaksanaan projek seperti Mesyuarat Jawatankuasa                    mewujudkan Majlis Tindakan Negara (MTN) bagi menggantikan Majlis
               Tindakan Pembangunan Kementerian, Jawatankuasa                     Pembangunan Negara (MPN) sebagai jentera penyelarasan, pengawasan dan
               Penyelamat Projek Sakit, dll.                              pengesanan pelaksanaan dasar dan program/projek Kerajaan untuk
                                                           merealisasikan Dasar Wawasan Negara (DWN) serta mencapai matlamat
                                                           Wawasan 2020.
            b.     Nyatakan sama ada takwim Mesyuarat Jawatankuasa       0.5  5   0.50  Takwim mesyuarat perlu dikemukakan untuk semakan.
                  Tindakan Pembangunan Kementerian disediakan sebelum
                  Januari setiap tahun dan diedarkan kepada semua ahli
                  mesyuarat
            c.     Nyatakan bilangan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan      0.5  5   0.50  Minit-minit mesyuarat bagi tahun lepas perlu dikemukakan untuk semakan.
                  Pembangunan Kementerian yang diadakan dalam
                  setahun.
            d.     Nyatakan bilangan / peratus projek sakit yang diselesaikan  0.5  5   0.50  Senaraikan projek sakit yang diselesaikan.
                  di dalam mesyuarat tersebut.

      A4.3    Penggunaan Sistem Pemantauan Projek (SPP II)               2.0      2.00
            a.  Nyatakan sama ada SPPII digunakan secara langsung         0.3  5   0.30  Sediakan/dapatkan laporan penggunaan SPP II.
               dalam mesyuarat pemantauan projek
            b.  Nyatakan status / peratus pelaksanaan projek yang         0.3  5   0.30  Sediakan/dapatkan laporan penggunaan SPP II.
               mengikut jadual
            c.  Nyatakan tahap / peratus pengemaskinian maklumat          0.3  5   0.30  Sediakan/dapatkan laporan penggunaan SPP II.
               kewangan
            d.  Nyatakan tahap /peratus pengemaskinian maklumat          0.3  5   0.30  Sediakan/dapatkan laporan penggunaan SPP II.
               aktiviti
            e.  Nyatakan tahap / peratus pengemaskinian maklumat am        0.2  5   0.20  Sediakan/dapatkan laporan penggunaan SPP II.
            f.  Nyatakan peratus kekerapan log-in ID untuk mengemas        0.3  5   0.30  Berdasarkan laporan yang dikemukakan oleh pihak ICU.
               kini maklumat
            g.  Nyatakan peratus kakitangan yang telah menghadiri         0.3  5   0.30  Senaraikan salinan sijil/kehadiran kursus.
               latihan yang berkaitan dengan penggunaan SPPII

 A5 Pengurusan ICT                                       8.0      8.00
    A5.1 Pelan Strategik ICT (ISP)                              2.5      2.50
       a.   Adakah ISP diselaraskan dengan pelan strategik              0.3  5   0.30  Sediakan maklumat yang membuktikan ISP telah mengambil kira teras pelan
           Kementerian?                                          strategik kementerian.
       b.   Nyatakan sama ada pelaksanaan Pelan ISP meliputi             0.3  5   0.30  Senaraikan aplikasi ICT yang diluluskan mengikut Kementerian dan agensi-agensi
           peringkat Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya.                      di bawahnya.
       c.   Nyatakan pelaksanaan Pelan ISP berdasarkan aspek
           pengukuran seperti berikut:
         i. Peratus perbelanjaan peruntukan yang diluluskan              0.3  5   0.30  Sediakan salinan bajet diluluskan dan status perbelanjaan terkini.
         ii. Nyatakan prestasi pelaksanaan (%) projek ICT mengikut           0.3  5   0.30  Sediakan salinan minit-minit mesyuarat yang mengandungi arahan/keputusan bagi
           jadual yang ditetapkan.                                     melaksanakan perubahan di dalam modul / projek ICT yang telah dirancang.
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                  Page 9 of 13
                                                                    SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                                PERINGKAT KEMENTERIAN
                                                Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria                Skor  Markah                    Keterangan
                                                100.0                                                    Status Tindakan
            d.    Pemantauan:
                i. Adakah kelulusan spesifikasi teknikal hardware/software    0.2   5   0.20  Surat Pekeliling Am Bil. 1 Thn 2008 - Garis Panduan Mengenai Tatacara
                 diperoleh daripada Jawatankuasa Teknikal ICT (JTICT) ?                 Memohon   Kelulusan   Teknikal   Projek   ICT  Agensi   Kerajaan -
                                                             Semua permohonan daripada agensi Kerajaan Persekutuan hendaklah mendapat
                                                             kelulusan JPICT di peringkat Kementerian sebelum dikemukakan kepada JTICT.
                                                             Semua permohonan bagi agensi di bawah JPM hendaklah diselaras oleh JPICT
                                                             peringkat agensi dan dikemukakan terus kpd JTICT. Tempoh sah laku kelulusan
                                                             oleh JTICT adalah 3 tahun dari tarikh kelulusan (rujuk surat kelulusan).

               ii. Nyatakan kekerapan pelaporan kepada JTICT.           0.2   5   0.20  Rujukan kepada Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2008 -          Untuk
                                                             projek-projek yang diluluskan oleh JTICT, agensi yang memohon
                                                             perlu mengemukakan laporan kemajuan kepada JTICT melalui JPICT
                                                             Kementerian setiap enam (6) bulan dari tarikh kelulusan sehingga projek
                                                             selesai, mengikut format yang ditetapkan oleh Urus Setia JTICT.   Sediakan
                                                             laporan kemajuan yang dikemukakan kepada JTICT.
               iii. Adakah jawatankuasa pemantauan diwujudkan di         0.2   5   0.20  Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) adalah JK di peringkat kementerian.
                  peringkat kementerian?                                Sediakan minit mesyuarat jawatankuasa berkenaan.
               iv. Nyatakan sama ada mesyuarat JPICT diadakan atau tidak.     0.1   5   0.10  Sediakan minit mesyuarat jawatankuasa berkenaan.

            e.     Adakah kajian semula dibuat untuk tujuan penilaian      0.2   5   0.20  Sediakan salinan laporan hasil kajian semula.
                  keberkesanan pelaksanaan Pelan ISP?
             f.    Adakah Dasar Keselamatan ICT diwujudkan?           0.2   5   0.20  Rujuk   kepada   Pekeliling  Am   Bilangan  3  Tahun   2000.
                                                             Sediakan salinan Dasar Keselamatan ICT.
            g.     Adakah pelantikan Chief Information Officer (CIO) dibuat?   0.2   5   0.20  Rujuk Surat KSN bertarikh 22 Mac 2000 - Penamaan Ketua Pegawai Maklumat
                                                             Sektor Awam.                       Sediakan salinan
                                                             surat pelantikan.

      A5.2    Tadbir Urus Laman Web & Portal (termasuk penarafan)            3.0       3.00
            a.   Nyatakan ciri-ciri asas dan tambahan Laman Web yang        1.0   5   1.00  Merujuk kepada Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2006 - Pengurusan Laman
                disediakan                                        Web/Portal Sektor Awam dengan tumpuan kepada pematuhan kepada ciri-ciri
                                                             asas laman web/portal dan juga ciri-ciri tambahan. Semakan dibuat secara
                                                             online . Nyatakan sama ada Jawatankuasa Induk Pengurusan Laman Web/Portal
                                                             Agensi, Jawatankuasa Kerja Pengurusan Laman Web/Portal Agensi dan
                                                             Jawatankuasa Teknikal Laman Web/Portal Agensi diwujudkan.

            b.    Nyatakan hasil / kedudukan yang diperoleh bagi
                 Kementerian bagi:
               i. Penarafan laman web dan portal Kementerian secara        1.0   5   1.00  Berdasarkan penarafan oleh MDeC
                 keseluruhan
               ii. Penarafan terhadap perkhidmatan yang disediakan secara     1.0   5   1.00  Berdasarkan penarafan oleh MDeC
                 online

      A5.3    Pembudayaan IT DI Dalam Organisasi                    1.5       1.50
              i. Adakah pemantauan terhadap penggunaan aplikasi           0.5   5   0.50  Nyatakan mekanisme pemantauan yang diwujudkan.
                dilaksanakan?
              ii. Nyatakan aplikasi yang dibangunkan secara in-house        0.5   5   0.50  Sila senaraikan.
             iii. Nyatakan liputan warga organisasi dalam penggunaan ICT      0.5   5   0.50  Sila senaraikan laporan yang dihasilkan. Contoh, penggunaan GOE-EGDMS.
                sebagai satu forum / dialog / perbincangan secara online
                atau e-mel

      A5.4    Pengiktirafan Dan Inovasi ICT                       1.0       1.00
            a.   Nyatakan tahap / jenis pengiktirafan yang diperoleh di      0.1   5   0.10  Sediakan salinan sijil / surat pengiktirafan.
                peringkat Negeri
            b.   Nyatakan tahap / jenis pengiktirafan yang diperoleh di      0.2   5   0.20  Sediakan salinan sijil / surat pengiktirafan.
                peringkat Kebangsaan
            c.   Nyatakan tahap / jenis pengiktirafan yang diperoleh di      0.4   5   0.40  Sediakan salinan sijil / surat pengiktirafan.
                peringkat Antarabangsa
            d.   Pengiktirafan bukan berbentuk pertandingan            0.3   5   0.30  Sediakan salinan sijil / surat pengiktirafan.

 B PERKHIDMATAN TERAS (25.0)                                  25.0      25.00
 B1 Proses Penggubalan Dasar/Program                              6.0       6.00
       a. Senaraikan Dasar / Program yang digubal oleh organisasi                         Bagi aspek penggubalan Dasar / Perancangan Program, dokumen seperti minit
         selaras dengan perkhidmatan teras. Nyatakan sama ada                          mesyuarat (yang menunjukkan keputusan untuk melaksanakan suatu dasar /
         perancangan Dasar / Program tersebut merangkumi proses                         program) serta mekanisme lain seperti mengadakan bengkel penetapan SKT
         pengenalpastian keperluan dasar, mendapatkan input daripada                       boleh dikemukakan untuk tujuan semakan dan pengesahan. Sekiranya
         stakeholders / pelanggan kementerian, penetapan outcome                         kementerian tidak terlibat di dalam penggubalan dasar, tumpuan adalah ke atas
         dan penetapan kumpulan sasar serta merangka program-                          aspek perancangan program-program yang selaras dengan visi, misi, serta
         program selaras dengan matlamat dasar.                                 perkhidmatan teras kementerian.
          i. Kaedah penggubalan dasar/program                      2.0   5   2.00
          ii. Dasar/program memberi fokus kepada isu strategik -            2.0   5   2.00
            (adakah kita melaksanakan perkara yang betul?)
         iii. Dasar/program digubal secara proaktif atau reaktif            2.0   5   2.00

 B2 Prestasi Pelaksanaan Dasar/Program                             7.0       7.00
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                     Page 10 of 13
                                                                     SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                                 PERINGKAT KEMENTERIAN
                                              Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria              Skor   Markah                     Keterangan
                                              100.0                                                      Status Tindakan
               Nyatakan status pelaksanaan dan prestasi pencapaian                       Dokumen seperti SKT Kementerian boleh dikemukakan untuk menilai tahap
               program-program berdasarkan petunjuk prestasi (KPI) dan                     keberkesanan pelaksanaan program/aktiviti mengikut perkhidmatan teras yang
               timeline yang telah ditetapkan mengikut perkhidmatan teras                   telah ditetapkan. Selain itu, bagi kementerian yang telah melaksanakan MS ISO
               berikut:                                            9001:2000, dokumen tambahan seperti Laporan Pencapaian Objektif kualiti boleh
                                                               dikemukakan sebagai dokumen supplementary untuk tujuan pengesahan. Kedua-
                                                               dua dokumen SKT dan Laporan Objektif Kualiti sebaiknya mempunyai KPI,
                                                               penetapan sasaran serta penilaian pencapaian sebenar untuk tujuan pengukuran
                                                               pencapaian.
            a.     Penentuan sasaran terhadap pelaksanaan dasar /program   3.5   5     3.50     Berdasarkan kepada perancangan strategik, semua dasar mempunyai sasaran.

            b.   i. Tahap pencapaian pelaksanaan dasar/program         3.5   5     3.50

                 Jika tiada penentuan sasaran,
               ii. Tahap pencapaian hasil (output/outcome) pelaksanaan            sila pilih 1,3
                 dasar/program                                 atau 5
                                                      dalam ruang
                                                         skor

 B3 Mekanisme Pemantauan Dasar/Program                           6.0        6.00
        Nyatakan mekanisme pemantauan yang diwujudkan seperti                            Pelaksanaan mekanisme yang diwujudkan didokumenkan untuk tujuan rujukan
        jawatankuasa / taskforce , sistem & prosedur, pelaporan                           dan  penilaian.  Dokumen-dokumen   tersebut  merangkumi  keputusan
        mengikut perkhidmatan teras berikut:                                     mesyuarat,laporan-laporan pemantauan, serta pemantauan menggunakan ICT.
       a.   Sistem pemantauan/pelaporan                       3.0   5     3.00
       b.   Komitmen pengurusan atasan dalam pemantauan (hands-           3.0   5     3.00
          on )
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                    Page 11 of 13
                                                                   SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                               PERINGKAT KEMENTERIAN
                                               Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria               Skor  Markah                    Keterangan
                                               100.0                                                       Status Tindakan
 B4 Keberkesanan Dasar/Program Melalui Kajian Semula & Kajian Impak              6.0       6.00
       a. Nyatakan sama ada penilaian ke atas pencapaian                            Kajian Impak / semakan semula untuk menilai pencapaian outcomes dasar-dasar
         dasar/program dilaksanakan:                                      / program-program   yang dilaksanakan sebaiknya didokumenkan dan
                                                            dikemukakan untuk semakan serta pengesahan.
                i.  Mekanisme                         1.0   5   1.00
                ii.  Kajian Semula                       1.5   5   1.50
               iii.  Kajian Impak                       1.5   5   1.50
               iv.  Tindakan Susulan                     2.0   5   2.00


 C PENGURUSAN PELANGGAN (25.0)                                25.0      25.00
 C1 Piagam Pelanggan                                     3.0       3.00
       a. Adakah Piagam Pelanggan dilaksanakan berdasarkan ciri-ciri                      Rujuk PKPA Bil. 3 Tahun 1993 - Panduan Mengenai Piagam Pelanggan
          i. Penggubalan piagam pelanggan                       0.5   5   0.50
          ii. Promosi piagam kepada pelanggan                     0.4   5   0.40
         iii. Sistem Pemulihan Penyampaian Perkhidmatan (Service           0.5   5   0.50  Rujuk Surat PKPA Bil. 1 Tahun 1994 - Panduan Pelaksanaan Sistem
            Recovery)                                            Pemulihan Perkhidmatan
         iv. Pengesanan                                0.8   5   0.80
         v. Penilaian dan Penambahbaikan                       0.8   5   0.80

 C2 Pengurusan Aduan                                     4.00       4.00
       a.  Adakah mekanisme pengurusan aduan diwujudkan?               0.3   5   0.30  Merujuk Garis Panduan Mengenai Pelaksanaan Surat Pekeliling Kemajuan
                                                            Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2002 - Setiap kementerian/agensi diminta untuk
                                                            mewujudkan unit aduan awam masing-masing dan menamakan pegawai yang
                                                            bertanggungjawab untuk menguruskan aduan dan juga berperanan sebagai penghubung
                                                            antara Kementerian/Agensi dengan BPA sebagaimana yang dinyatakan dalam PKPA Bil. 4
                                                            Tahun 1992.                               Rujuk kepada
                                                            Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 4 Tahun 1992 -
                                                            Pengendalian Aduan Awam.
                                                            Dapatkan salinan surat lantikan serta senarai tugas PRO disediakan dan dibezakan dengan
                                                            tugas Customer Relations Officer (Pegawai Khidmat Pelanggan).
            b.      Nyatakan peratus Pegawai Khidmat Pelanggan yang telah   0.6   5   0.60  Dapatkan salinan senarai kursus yang dihadiri.
                   menghadiri latihan yang berkaitan untuk meningkatkan
                   kompetensi.
            c.      Adakah aduan dibentangkan dan dibincangkan di dalam    0.6   5   0.60  Sediakan salinan minit mesyuarat berkaitan.
                   mesyuarat pengurusan utama?
            d.      Adakah akuan terima dan status tindakan penyelesaian   1.0   5   1.00  Rujuk Surat Arahan KSN bertarikh 24 April 2004 - Usaha-usaha Meningkatkan
                   dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh masa                  Keberkesanan Sistem Penyampaian Perkhidmatan & Surat Arahan MAMPU
                   yang ditetapkan?                                 Mengenai   Langkah-langkah   Meningkatkan   Keberkesanan  Sistem
                                                            Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Menerusi Pemantapan Pengurusan Dan
                                                            Pengendalian Perkhidmatan Helpdesk Unit Khidmat Pelanggan

            e.      Nyatakan bilangan/peratus penyelesaian aduan.       1.0   5   1.00  Sediakan salinan laporan penyelesaian aduan. Tahun penilaian - 2008. Sekiranya
                                                            tiada aduan, item ini tidak dinilai ke atas agensi berkenaan.
             f.     Adakah laporan mengenai aduan awam dikemukakan      0.5   5   0.50  Rujuk kepada    Garis Panduan Mengenai Pelaksanaan Surat Pekeliling
                   kepada BPA berdasarkan format yang ditetapkan?                  Kemajuan     Pentadbiran      Awam    Bil.  1 Tahun   2002.
                                                            Sediakan salinan laporan yang dikemukakan kepada BPA (2 kali setahun).
                                                            Tahun penilaian 2007.
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                    Page 12 of 13
                                                                SENARAI KRITERIA DAN SUB-KRITERIA BAGI PENILAIAN SISTEM STAR RATING (SSR)
                                                                            PERINGKAT KEMENTERIAN
                                      Wajaran
 Bil.   Kriteria                      Sub-Kriteria            Skor  Markah                    Keterangan
                                       100.0                                                        Status Tindakan
 C3 Kepuasan Pelanggan (CSI)                        15.00           15.00
       a.  Adakah agensi membuat pengukuran kajian kepuasan     1.0        5    1.00   Senaraikan mekanisme.
          pelanggan?                                           Tahun penilaian - 2008
       b.  Nyatakan kekerapan pelaksanaan pengukuran kajian     2.0        5    2.00   Sediakan salinan laporan pelaksanaan CSI.
          kepuasan pelanggan. (Cth. - Customer Satisfaction Index
          (CSI))
       c.  Nyatakan peratus tahap kepuasan pelanggan.        5.0        5    5.00   Sediakan salinan hasil pelaksanaan CSI.
       d.  Adakah kajian kepuasan pelanggan dilaksanakan secara   2.0        5    2.00
          menyeluruh terhadap perkhidmatan teras?
       e.  Adakah usaha-usaha penambahbaikan telah dilaksanakan   5.0        5    5.00   Senaraikan usaha-usaha penambahbaikan.
          hasil daripada maklum balas pelanggan?

 C4 Usaha-usaha Promosi                                 3.00      3.00

            a.     Nyatakan penghebahan / promosi mengenai usaha-usaha  2.0   5    2.00   Senaraikan saluran-saluran yang digunakan untuk melaksanakan hebahan /
                  penambahbaikan melalui pelbagai saluran/media.                 promosi serta nyatakan tarikh.

            b.     Adakah keberkesanan usaha-usaha promosi dinilai?   1.0   5    1.00   Sediakan laporan mengenai cost-benefit analysis ke atas aktiviti promosi dan
                                                          penghebahan yang dijalankan.


                                                     100.00
                                                    5 Bintang
Source: Kriteria SSR Kementerian in 7697e014-849c-40d8-88ee-d3bb1d25b1f3.xls
Date Printed:12:07 PM, 4/21/2011                                                                Page 13 of 13

								
To top