Foreign Rights Template by nrj13839

VIEWS: 5 PAGES: 3

Foreign Rights Template document sample

More Info
									         PLNÁ MOC                       POWER OF ATTORNEY

[Doplnit   obchodní    firmu  společnosti],     [Fill in the commercial name of the
společnost založená a existující podle práva        company], a company incorporated and
[doplnit stát], se sídlem [doplnit adresu sídla       existing under the laws of [fill in the state],
společnosti],   [registrační]  číslo   [doplnit    whose registered office is at [fill in the address
(registrační) číslo společnosti, pokud je] (dále jen    of the registered office of the company],
"Zmocnitel")                        [registration] number [fill in the (registration)
                              number, if any] (the "Principal")

         tímto zmocňuje:                       hereby appoints:

[pana/paní] [doplnit jméno a příjmení],           [Mr/Ms] [fill in the name and surname], born
[narozeného/narozenou [doplnit datum narození],       on [fill in the date or birth], permanently residing
trvale pobytem [doplnit adresu][, rodné číslo        [fill in the address][, birth number [fill in the birth
[doplnit rodné číslo, pokud bylo přiděleno]] (dále     number if assigned]] (the "Attorney"):
jen "Zmocněnec"):aby se za Zmocnitele účastnil valné hromady         to participate on behalf of the Principal in the
společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem        general meeting of Philip Morris ČR a.s.,
Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ: 284 03, identifikační      whose registered office is in Kutná Hora,
číslo: 14803534, zapsané v obchodním rejstříku       Vítězná 1, Postal Code 284 03, identification
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,          number 148 03 534, registered in the
vložka 627 (dále jen "Společnost"), svolané na       Commercial Register maintained by the
30. dubna 2010 a aby vykonával na této valné        Municipal Court in Prague, Section B., Insert
hromadě všechna práva Zmocnitele jako            627 (the "Company") convened to take place
akcionáře Společnosti, zejména:               on 30 April 2010, and to exercise at this
                              general meeting all of the Principal's rights as a
                              shareholder of the Company, including:

1.   hlasovací právo;                  1.    the voting right;
2.   právo činit návrhy a protinávrhy,          2.    the right to make proposals and
    požadovat vysvětlení, podávat protesty a           counter-proposals,   to   demand
    žádat o jejich uvedení do zápisu z valné           explanations, make protests and
    hromady; a                          request that these protests be included
                                   in the minutes of the general meeting;
                                   and

3.   jakékoliv jiné právo Zmocnitele jako        3.    any other right of the Principal as the
    akcionáře  Společnosti, bude-li to             Company's shareholder     as the
    Zmocněnec považovat za nutné či               Attorney may in its discretion consider
    vhodné.                           necessary or desirable.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě       This power of attorney, as well as the
které je plná moc udělována a která je obsažena       agreement on power of attorney incorporated
                              herein on whose basis this power of attorney is
                            1
na této listině, se řídí českým právem.                  issued, are governed by Czech law.Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém               This power of attorney is made in the Czech
jazyce; v případě rozporů mezi oběma                   and English languages. In the event of any
jazykovými verzemi má přednost verze česká.                discrepancies between these two language
                                     versions, the Czech version prevails.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 10.              This power of attorney is granted for a definite
května 2010.                               period of time until May 10, 2010.
        V/In [Doplnit místo / Fill in the place] dne/on [Doplnit datum / Fill in the date]

                           Za/For and on behalf of

       [Doplnit obchodní firmu Zmocnitele / Fill in the Principal's commercial name]


                      [_____________________________

    Jméno/Name: [Doplnit obchodní firmu společnosti/Fill in the commercial name of the
                          1
                     company]
                                                    2
                Funkce/Position:        [Doplnit funkci/Fill in the title]]
 1
   Podpis Zmocnitele musí být úředně ověřen. V případě, že je plná moc podepsána v zahraničí, je taktéž potřeba ji opatřit
   apostilou, případně superlegalizovat, v závislosti na zemi, kde je dokument podepsán./ The signature of the Principal shall
   be officially verified and if signed abroad, the Hague Apostille or other form of legalisation, depending on jurisdiction, shall
   be attached.
 2
   Je-li třeba, doplňte další podepisující./If necessary, add signatories.
                                  2
Zmocnění přijímám a souhlasím s podmínkami       I accept the appointment and agree with the
vyjádřenými výše.                   terms set out above.
     V/In [Doplnit místo / Fill in the place] dne/on [Doplnit datum / Fill in the date]               __________________________
   Jméno/Name: [Doplnit jméno a příjmení / Fill in the name and surname of the Attorney]
                         3

								
To top