Forma Za Pisanje Zahtjeva - PowerPoint by tfk18369

VIEWS: 1,102 PAGES: 30

More Info
									PROGRAMSKI JEZIK JAVA
 Mrežno programiranje u Javi
 Osnovne odrednice

• mrežno programiranje – pisanje
 programa koji komuniciraju preko
 računarske mreže
• oslanja se na IP mrežni protokol
• mogudnost korišdenja TCP i UDP
 protokola
• komunikacija se odvija kroz stream-ove
 (stream za čitanje i stream za pisanje);
 jednako kao i sa fajlovima u okviru fajl-
 sistema; dvosmjerna komunikacija
• paket java.net
       Elemeni klijent-server arhitekture

   Klijent, server, mreža


  Klijent
                        Server
                Mrežaklijent
                    server
  Pojam Socket-a
• pojam socket-a: uređeni par (IP adresa, port)
 jednog učesnika u komunikaciji
• uspostavljena veza između dva programa – skup
 od dva socket-a


  program A           program B


(81.92.25.123,         (147.91.177.196,
7890)             2450)
  Pojam Socket-a
  • veza između 2 programa, ne 2 računara

čvor X (81.92.25.123)        čvor Y
                  (147.91.177.196)
          7890   2450
  program A             program B
        3652     5489
               6255   program C


čvor Z (215.23.5.12)
          2223
  program D
  IP adresa

• identifikator čvora u IP mreži je IP adresa
• IPv4 – 32-bitni broj – 4 grupe po 8 bita
• radi lakšeg pamdenja – 4 decimalno zapisana
 okteta, npr. 147.91.197.2
• pomodu simboličke adrese, npr. www.etfbl.net
• klasa InetAddress predstavlja adresu čvora u mreži
  – InetAddress a = InetAddress.getByName(“www.etfbl.net”);
  – InetAddress b = InetAddress.getByName(“147.91.197.2”);
  – InetAddress c = InetAddress.getLocalHost();
• IPv6 – 128-bitni
  – Otklanja nedostatke IPv4:
   • Ograničen adresni prostor
   • Sigurnost
 Klasa Socket

• objekti Socket klase predstavljaju uspostavljene
 TCP konekcije
• otvaranje konekcije:
  – Socket s = new Socket(addr, 80);//addr-InetAddress
  – Socket s = new Socket(“www.etfbl.net”, 80);
• metoda getInputStream()
• metoda getOutputStream()
 Klasa ServerSocket
• predstavlja serverski socket
• metoda accept() blokira izvršenje sve dok
 neki klijent ne uspostavi vezu; tada vrada
 konstruisan Socket objekat preko koga se
 komunicira sa klijentom
• kreiranje objekata klase ServerSocket:
  – ServerSocket ss = new ServerSocket(2345);
• osluškivanje:
  – ss.accept();
Tipičan tok komunikacije – server strana
     // čekam klijenta...
     ServerSocket ss = new ServerSocket(port);
     Socket s = ss.accept();

     // inicijalizacija
     BufferedReader in = new BufferedReader(...,s);
     PrintWriter out = new PrintWriter(...,s);

     // komunikacija
     String request = in.readLine();  // čitam zahtjev
     out.println(“odgovor”);      // šaljem odgovor

     // prekid veze
     in.close();
     out.close();
     s.close();
Tipičan tok komunikacije – klijent strana
       // inicijalizacija
       Socket s = new Socket(addr, port);
       BufferedReader in = new BufferedReader(...,s);
       PrintWriter out = new PrintWriter(...,s);

       // komunikacija
       out.println(“zahtjev”);     // šaljem zahtjev
       String response = in.readLine(); // čitam odgovor

       // prekid veze
       in.close();
       out.close();
       s.close();
           Tipičan tok komunikacije
       klijent                      server
                         ServerSocket ss = new ServerSocket(port)

                   TCP 3-way Handshake
Socket s = new Socket(addr, port);             Socket s = ss.accept();

šalje zahtjev koristeći s
                              prihvata zahtjev koristeći s

                              šalje odgovor koristeći s

prihvata odgovor koristeći s


zatvara s                             zatvara s
Server koji opslužuje više klijenata
    // beskonačna petlja
    while (true)
     server “sluša”
     prihvata konekciju
     kreira nit za komunikaciju sa
     klijentom
    end while
Server koji opslužuje više klijenata

  Klijent 1           Server

                  Server
                  Threads
            Mreža


    Klijent 2
Server koji opslužuje više klijenata
     // Serverska petlja
     ServerSocket ss = new ServerSocket(port);
     while (true) {
      Socket s = ss.accept();
      ServerThread st = new ServerThread(s);
     }

     // poseban thread – obrada pojedinačnog
      //zahtjeva
     class ServerThread extends Thread {
      public void run() {
       // inicijalizacija
       // komunikacija
       // prekid veze
      }
     }
         Java Socket-i
      ServerSocket(1234)
Server
     Output/write stream                    Klijent     Input/read stream

                  Socket(“147.91.197.2”, 1234)

                “www.etfbl.net”
 Primjer – Mini server

• Klijent:
  1. Uspostavlja vezu sa serverom.
  2. Šalje zahtjev serveru (tekst “HELLO”).
  3. Čita odgovor servera.
  4. Ispisuje odgovor na konzolu.
  5. Završava komunikaciju.
• Server:
  1. Čeka klijente u beskonačnoj petlji.
  2. Za svakog klijenta koji je uspostavio vezu pokrede
   posebnu nit koja radi sljedede:
  a. Čita zahtjev klijenta (tekst “HELLO”).
  b. Šalje odgovor – redni broj obrađenog zahteva.
 Klasa Client
import java.io.*;
import java.net.*;
public class Client {
public static final int TCP_PORT = 9000;
public static void main(String[] args) {
try {
// odredi adresu racunara sa kojim se povezujemo
// (povezujemo se sa nasim racunarom)
InetAddress addr = InetAddress.getByName("127.0.0.1");
// otvori socket prema drugom racunaru
Socket sock = new Socket(addr, TCP_PORT);
// inicijalizuj ulazni stream
BufferedReader in = new BufferedReader(new
  InputStreamReader(
sock.getInputStream()));
// inicijalizuj izlazni stream
PrintWriter out = new PrintWriter(
new BufferedWriter( new OutputStreamWriter(
sock.getOutputStream())), true);
  Klasa Client (2)
System.out.println("[Client]: HELLO");
out.println("HELLO");
// procitaj odgovor
String response = in.readLine();
System.out.println("[Server]: " + response);
// zatvori konekciju
in.close();
out.close();
sock.close();
} catch (UnknownHostException e1) {
e1.printStackTrace();
} catch (IOException e2) {
e2.printStackTrace();
}
}
}
Klasa Server
import java.io.*;
import java.net.*;
public class Server {
public static final int TCP_PORT = 9000;
public static void main(String[] args) {
try {
int clientCounter = 0;
// slušaj zahteve na datom portu
ServerSocket ss = new ServerSocket(TCP_PORT);
System.out.println("Server running...");
while (true) {
Socket sock = ss.accept();
System.out.println("Client accepted: " +
(++clientCounter));
ServerThread st = new ServerThread(sock, clientCounter);
}
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}}}
 Klasa ServerThread
import java.io.*;
import java.net.*;
public class ServerThread extends Thread {
public ServerThread(Socket sock, int value) {
this.sock = sock;
this.value = value;
try {
// inicijalizuj ulazni stream
in = new BufferedReader(
new InputStreamReader(
sock.getInputStream()));
// inicijalizuj izlazni stream
out = new PrintWriter(
new BufferedWriter(
new OutputStreamWriter(
sock.getOutputStream())), true);
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
start();
}
 Klasa ServerThread (2)
public void run() {
try {
// procitaj zahtjev
String request = in.readLine();
// odgovori na zahtjev
out.println("(" + value + ")");
// zatvori konekciju
in.close();
out.close();
sock.close();
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
private Socket sock;
private int value;
private BufferedReader in;
private PrintWriter out;
}
 Zadatak za domadi rad
Klijent i server za listanje sadržaja direktorijuma

Napisati klijent/server aplikaciju koja omogudava listanje sadržaja
  direktorijuma sa servera na klijentu. Na klijentov zahtjev koji
  sadrži putanju direktorijuma na serveru koga treba izlistati,
  server formira spisak i vrada ga klijentu kao odgovor. Klijent i
  server nemaju potrebe za GUI interfejsom.
Komentar: Jasno je da de klijent i server izgledati slično klijentu i
  serveru koji su prikazani u prethodnom primjeru. Ono što je
  neophodno uraditi prvo, je definisati protokol komunikacije
  klijenta i servera, prije svega format poruka koje se šalju tokom
  komunikacije. Za listanje sadržaja direktorijuma treba pogledati
  kako se koristi klasa java.io.File i njene metode exists, isDirectory
  i list. Odgovor servera bi trebalo da na odgovarajudi način
  reaguje na situacije kada traženi direktorijum ne postoji, ili kada
  je u pitanju fajl, a ne direktorijum.
PROGRAMSKI JEZIK JAVA
 Chat aplikacija
Zadatak
Napisati klijent/server GUI aplikaciju koja omogudava chat
 za sve korisnike koji se prijave na isti server. Zadatak
 klijenta je da omogudi unos novih i pregled pristiglih
 poruka (sa podacima o pošiljaocu poruke). Zadatak
 servera je da poruke poslate od strane jednog klijenta
 proslijedi do ostalih klijenata (ne i pošiljaocu). Svaki
 korisnik u sistemu je jednoznačno određen svojim
 korisničkim imenom (username) koga bira prilikom
 prijavljivanja na sistem. Odmah nakon pokretanja
 klijenta korisnik mora da se prijavi na željeni server
 (određen svojom simboličkom ili numeričkom
 adresom) pod određenim korisničkim imenom.
Uvodna razmatranja
Potrebno je realizovati klijent/server sistem gdje server mora da
  opslužuje više korisnika istovremeno. Na prvi pogled, sistem
  liči na prethodni primjer, ali je nešto složeniji. Njegove
  osnovne osobine su sljedede:

  • Klijent može da šalje poruke serveru, što se inicira akcijom
    nad korisničkim interfejsom.
  • Klijent može da prima poruke od servera u proizvoljnom
    vremenskom trenutku, što je posljedica slanja poruke od
    strane nekog drugog klijenta.

  • Server može da prima poruke od strane više klijenata
    istovremeno, i to u slučajnim vremenskim trenucima.
  • Server mora da proslijedi poruku jednog klijenta svim
    ostalim klijentima.
 Funkcije klijenta
• Prijava korisnika, tj. prozor za unos korisničkog
 imena i adrese (imena) servera
• Pristiglu poruku mora prikazati u odgovarajudoj
 komponenti korisničkog interfejsa
• Poruka može stidi u bilo kom trenutku, što znači
 da klijent mora neprestano osluškivati da li
 server šalje poruku – čitačka nit
• Poruka se šalje akcijom nad korisničkim
 interfejsom (npr. Klik na dugme pošalji)
Klijent
• Jednostavna varijanta – 4 klase:
  – Client – osnovna klasa, prikazuje Login dijalog,
   konekcija na server, ako je uspješna prikazuje
   se glavna forma (MainFrame) i kreira se čitačka
   nit. Ukoliko je neuspješna konekcija, prikazati
   poruku o grešci
  – LoginDialog – prozor za logovanje
  – MainFrame
  – ReaderThread – “čita” poruke iz mrežne
   konekcije i prikazuje ih u odgovarajućoj
   komponenti
 Server
• Jednostavna varijanta – 2 klase:
  – Server – osnovna klasa, očekuje
   konekcije klijenata, vrši provjeru
   korisničkog imena, dodaje prijavljenog
   korisnika u listu korisnika o kreira
   čitačku nit
  – ReaderThread – “čita” poruke iz
   mrežne konekcije (koje stižu od
   klijenta), prosljeđuje ih ostalim,
   odjavljene korisnike uklanja iz liste
   korisnika
 Protokol
• Server osluškuje u beskonačnoj petlji
• Klijent šalje korisničko ime
• Server provjerava da li korisnik postoji i šalje
 odgovarajudi odgovor
• Klijent prihvata odgovor
• Ako je odgovor negativan zatvara se konekcija (ako je
 neko ulogovan ved pod istim imenom)
• Ako je pozitivan, klijent kreira glavni prozor i čitačku
 nit
• Korisnik unosi poruku u odgovarajude polje i inicira
 slanje ostalim korisnicima
• Klijentska aplikacija šalje poruku sa podacima o
 pošiljaocu u formatu [username]+poruka
 Protokol (2)
• Server prihvata poruku
• Server prosljeđuje poruku ostalim klijentima
• Ako korisnik zatvara klijentsku aplikaciju serverskoj
 aplikaciji se šalje poruka end
• Kad serverska aplikacija prihvati end poruku, vrada
 klijentskoj aplikaciji end poruku i uklanja korisnika iz
 liste aktivnih klijenata
• Kad klijent prihvati end poruku zatvara aplikaciju

								
To top