Form Dan Surat Perjanjian Kredit Bank - PowerPoint

Document Sample
Form Dan Surat Perjanjian Kredit Bank - PowerPoint Powered By Docstoc
					       PUSAT PENDIDIKAN LUAR TAKLIMAT PELAJAR BAHARU
SEMESTER KEDUA SESI 2009/2010
   PROGRAM MASTER
 PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)
    PUSAT PENDIDIKAN LUAR
KEWANGAN PELAJAR
             PUSAT PENDIDIKAN LUARKadar Yuran
1.  Kadar yuran pengajian program PJJ, UPM adalah
   berbeza mengikut program dan ambilan.

2.  Jumlah yuran dikira berdasarkan kepada:-

     i.   jumlah jam kredit yang akan diambil oleh
         pelajar sebagai keperluan bergraduat
                   atau
     ii.   jumlah jam kredit yang diambil sebagai
         tambahan.
                PUSAT PENDIDIKAN LUAR
 PPL telah menyediakan satu jadual pembayaran berkala
 (tempoh pengajian biasa) seperti berikut
 a) 4 tahun – Program Bacelor
 b) 2 tahun – Program Master
 c) 2 tahun – Master P‟didikan (P‟tadbiran P‟didikan)

 Jika tuntutan pengajian melebihi 4 tahun, pelarasan dilakukan
 pada semester terakhir pengajian
               PUSAT PENDIDIKAN LUAR
            Cara Pembayaran
Pembayaran perlu dibuat melalui atau menggunakan :

i. Bayaran Secara on-line melalui CIMB Clicks atas nama
   Universiti Putra Malaysia melalui “Bil Payment”.
ii. Deposit tunai di CIMB Bank melalui:-
   No. Akaun : 12150008457 055 (Akaun Kutipan Yuran IDEAL)
iii. Bank draf / Kiriman Wang atas nama „Bendahari UPM‟ dan
      dihantar bersama maklumat pembayaran ke:
         Unit Kewangan
         Pusat Pendidikan Luar
         Universiti Putra Malaysia
         43400 UPM Serdang, Selangor.
                 PUSAT PENDIDIKAN LUAR


    iv.    Pembayaran kad kredit hanya boleh di buat di
         alamat berikut:
           Kaunter Penerimaan Bendahari
           Tingkat Bawah, Bangunan Pentadbiran
           Universiti Putra Malaysia
           43400 UPM Serdang
           Selangor Darul Ehsan
           (Waktu Pejabat Sahaja)
PERINGATAN:
salinan resit pembayaran kad kredit yang dikeluarkan oleh
Bendahari UPM perlu dihantar ke Unit Kewangan, PPL untuk
pengesahan dan kemaskini yuran.
** Sila ambil makluman bahawa kemudahan pembayaran secara tunai tidak
  disediakan.
           PUSAT PENDIDIKAN LUARBila Bayaran Perlu Dibuat ??

Pada atau sebelum 5hb pada setiap bulan
               PUSAT PENDIDIKAN LUAR


Garis Panduan Pengiraan Yuran Bagi Pelajar
Tarik Diri
1.  Membuat permohonan secara bertulis kepada Pengarah,
   Pusat Pendidikan Luar.
2.  Pelajar dibenarkan menarik diri - setelah menjelaskan semua
   hutang tertunggak kepada universiti selain mendapat
   kelulusan dari PPL.
3.  Jumlah yuran - berdasarkan jumlah kredit yang telah diambil
   oleh pelajar sebelum menarik diri.
4.  Bagi pelajar semester pertama, permohonan perlu dibuat dan
   diluluskan dalam masa 2 MINGGU dari tarikh pendaftaran
   semester pertama untuk dikecualikan dari yuran
   pengajian.Walaubagaimanapun, yuran pendaftaran tidak
   akan dikembalikan.
                PUSAT PENDIDIKAN LUAR


Garis Panduan Pengiraan Yuran Bagi Pelajar Yang
Menangguh Pengajian
1. Membuat permohonan secara bertulis kepada Pengarah, PPL.

2. Kelulusan penangguhan pengajian akan dikeluarkan oleh PPL
  secara bertulis kepada pelajar.

3. Pelajar dianggap masih tidak menangguhkan pengajian selagi
  tidak menerima surat kelulusan tangguh pengajian dari
  Pengarah.

4. Pelajar yang ingin tangguh pengajian haruslah tidak mempunyai
  yuran tertunggak kepada pihak universiti.
                PUSAT PENDIDIKAN LUAR


Garis Panduan Penetapan Kadar Yuran Bagi Pelajar
Gagal Berhenti
1.  Pelajar yang berstatus gagal berhenti akan dimaklumkan oleh
   PPL secara bertulis.

2.  Kadar yuran : berdasarkan jumlah kredit yang telah diambil
   sehingga pelajar itu gagal dan diberhentikan.

3.  Pelajar perlu bertanggungjawab ke atas semua yuran pengajian
   yang tertunggak sebelum ia gagal dan diberhentikan.
                PUSAT PENDIDIKAN LUARGaris Panduan Pengiraan Yuran Bagi Pelajar Digugurkan

1. Pelajar yang digugurkan akan dimaklumkan oleh PPL secara
 bertulis.

2. Kadar yuran :berdasarkan jumlah kredit yang telah diambil
  sehingga pelajar itu digugurkan.

3. Pelajar perlu bertanggungjawab ke atas semua yuran pengajian
  yang tertunggak sebelum ia digugurkan.
                PUSAT PENDIDIKAN LUAR
          Pembayaran Yuran Oleh Penaja
1. Pelajar perlu menghantar satu salinan perjanjian yang disahkan
  oleh penaja ke Unit Kewangan sebagai bukti pembiayaan.

2. Sila ambil makluman bahawa surat tawaran tidak boleh
  digunakan sebagai bukti pembiayaan.

3. Bagi penaja yang memerlukan invois untuk tujuan pembayaran,
  pelajar perlu membuat permohonan secara bertulis kepada
  Unit Kewangan.

4. Pelajar tidak akan dianggap mendapat pembiayaan jika penaja
  membuat pembayaran terus kepada pelajar. Oleh itu, pelajar
  bertanggungjawab sepenuhnya ke atas yuran pengajian.
                PUSAT PENDIDIKAN LUARPengecualian Yuran

1. Diberi kepada pelajar yang mendapat pengecualian kredit.

2. Kadar pengecualian yuran mengikut kadar yuran per kredit yang
  telah ditetapkan oleh UPM berdasarkan program dan ambilan.
               PUSAT PENDIDIKAN LUARTambahan Yuran

1. Dikenakan jika pelajar mengambil kursus lain yang tidak
  dianggap sebagai kursus keperluan bergraduat atau mengulang
  kursus.

2. Kadar tambahan yuran:
  jumlah kredit X kadar yuran per kredit
  yang telah ditetapkan oleh UPM mengikut program dan
  ambilan.
              PUSAT PENDIDIKAN LUAR


Pembayaran Yuran Melalui Pengeluaran KWSP
(Ahli/Anak Ahli)
1.   Dapatkan surat pengesahan yuran dari Unit Kewangan,
    PPL.-Sertakan penyata KWSP.
2.   Pengeluaran : 1 kali setahun.
3.   Pembayaran boleh di buat dalam 3 kaedah :
     a)   pembayaran terdahulu oleh pelajar
         –   cek yang akan diluluskan oleh KWSP
            akan dibayar terus kepada pelajar atas
            nama PELAJAR.
             PUSAT PENDIDIKAN LUARb)  Pembayaran terus kepada UPM
    •    cek yang dikeluarkan oleh KWSP akan
        dihantar kepada pelajar atas nama
        BENDAHARI UPM.
    •    cek yang diterima perlulah dihantar ke Unit
        Kewangan untuk ditunaikan (Sila ambil
        makluman bahawa cek ini tidak boleh
        ditunaikan sendiri oleh pelajar walaupun
        menggunakan akaun Kutipan Yuran IDEAL,
        UPM di mana cawangan CimB).
c)  Kombinasi (a) dan (b)
               PUSAT PENDIDIKAN LUAR4. Jika sebahagian dari jumlah yuran pengajian setahun telah
  dijelaskan oleh pelajar maka pihak KWSP akan mengeluarkan 2
  cek yang mana untuk jumlah yang telah dijelaskan oleh pelajar
  akan dibayar balik oleh KWSP atas nama pelajar manakala baki
  setahun tersebut akan di bayar atas nama BENDAHARI UPM.

** Sila ambil perhatian bahawa semua urusan pengeluaran perlulah
  diuruskan oleh pelajar. Pihak UPM hanya menyokong
  permohonan tersebut.
               PUSAT PENDIDIKAN LUARPembayaran Yuran Lewat

Pihak PPL berhak mengambil tindakan kepada pelajar yang lewat
menjelaskan yuran pengajian :
    a)   ditahan dari menduduki peperiksaan
    b)   ditahan dari pendaftaran untuk mengambil kursus
       semester seterusnya
    c)   ditahan dari mengambil transkrip keputusan
          PUSAT PENDIDIKAN LUAR
ORGANISASI PPL

 PEJABAT PENGARAH
 BAHAGIAN AKADEMIK
 BAHAGIAN JAMINAN KUALITI DAN SOKONGAN
 AKADEMIK
 UNIT PENTADBIRAN DAN PROMOSI
 UNIT KEWANGAN
          PUSAT PENDIDIKAN LUAR     BAHAGIAN AKADEMIK

 UNIT KEMASUKAN DAN HAL EHWAL TUTORIAL
 UNIT PENDAFTARAN DAN HAL EHWAL KURSUS
 UNIT PEPERIKSAAN
 UNIT REKOD PROGRAM PJJ
 UNIT SISWAZAH
 UNIT PROGRAM KERJASAMA (IPTS)
           PUSAT PENDIDIKAN LUAR
 BAHAGIAN JAMINAN KUALITI DAN
   SOKONGAN AKADEMIK

 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
 UNIT MODUL & PEMANTAUAN
 UNIT SISTEM PENGURUSAN KUALITI
         PUSAT PENDIDIKAN LUAR
ALAMAT RASMI PUSAT PENDIDIKAN LUAR

     PUSAT PENDIDIKAN LUAR
    UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
      43400 UPM SERDANG
     SELANGOR DARUL EHSAN
(U/P: NAMA KETUA UNIT YANG BERKAITAN)
                  PUSAT PENDIDIKAN LUARFAKULTI & PENYELARAS PROGRAM
Fakulti Pengajian Pendidikan (FPP)
 Master Pembangunan Sumber Manusia
  (Dr. Ismi Ariff bin Ismail)
 Master Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama)
  (Dr. Fadzilah Abd Rahman)
 Master Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
  (Dr. Soaib bin Asimiran)

Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi (FBMK)
 Master Komunikasi Korporat
  (Dr. Muhammad Pauzi Abd Latif)
 Master Bahasa Melayu
  (PM Dr. Noor Aina binti Dani)
                              PUSAT PENDIDIKAN LUAR
                              PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH
                               (PROGRAM BACELOR & MASTER)
                                        AKTIVITI
                                   PENDAFTARAN KURSUS
                                      SECARA ON -LINE
             PERMOHONAN ON      -LINE         (PELAJAR SENIOR    )
             Http :// www .ppl .upm .edu .my       Http :// www .ppl .upm .edu .my
                                     (PORTAL PELAJAR    )
                                                    TIDAK     BERGRADUAT
               PENGHANTARAN

CARTA ALIR         DOKUMEN AKADEMIK             PERJUMPAAN BERSEMUKA           - Senat UPM
                                    PERTAMA BERSAMA
                                     PENSYARAH UPM
                                                               YA


PENGAJIAN         PROSES PENYARINGAN                                      MENEPATI

PROGRAM PJJ  P
       E
       N
             - Pusat Pendidikan Luar
             - Fakulti
             - Jawatankuasa Pengambilan
                                                            KEPERLUAN
                                                                     K
                                                                     O
                                                                     N
       G      Pengajian Siswazah UPM                                             V
       I                             PERJUMPAAN BERSEMUKA                       O
       K                              KEDUA BERSAMA                         K
       L                               PENSYARAH UPM                         E
       A                                                              S
       N                                                              Y
       A         KEPUTUSAN                                                E
       N         PERMOHONAN                                                N


                                                         SEMAKAN BERGRADUAT
                                                        - Pusat Pendidikan Luar
                                                        - Fakulti

                PENDAFTARAN                 PEPERIKSAAN
               (PELAJAR BAHARU )
                   UPM                 PERTENGAHAN
                                    PERJUMPAAN BERSEMUKA            PEPERIKSAAN AKHIR
                                      KETIGA BERSAMA
                                      PENSYARAH UPM
       * Bagi Program Master PJJ - Perjumpaan Bersemuka bersama Pensyarah UPM diadakan
        sebanyak   3 kali dan tiada tutorial .
               PUSAT PENDIDIKAN LUARSISTEM PENGAJIAN
 Sistem Akademik & Kuliah – 14 minggu
 Sistem Semester – 2 kali setiap tahun
 Pendaftaran Kursus
 Pengambilan Modul
 3 kali Perjumpaan Bersemuka (Face To Face) kecuali Program
 MPPP
 Tugasan
 Peperiksaan (Pertengahan/Akhir)
 CE (Peperiksaan Komprehensif)/Viva Kertas Projek
 Keputusan Semester/Gred
 Bergraduat
            PUSAT PENDIDIKAN LUARPENGAJIAN SEMESTER

Semester 1 – Semester Kedua
 Sesi 2009/2010
Semester 2 – Semester Pertama
 Sesi 2010/2011
Semester 3 – Semester Kedua
 Sesi 2010/2011
Semester 4 – Semester Pertama
 Sesi 2011/2012
                    PUSAT PENDIDIKAN LUAR
          PENDAFTARAN KURSUS ON-LINE
 Melalui Portal Pelajar

 Penggunaan portal pelajar baharu (iGIMS) bermula pada Semester
 Pertama Sesi 2008/2009.

 Portal pelajar ini adalah berasaskan web iaitu capaian boleh dibuat
 melalui internet dan beroperasi sepanjang masa (24 jam).

 Menyediakan kemudahan kepada pelajar untuk :
   1. Membuat pendaftaran kursus
   2. Mengemaskini maklumat peribadi
   3. Menyemak senarai kursus yang telah didaftarkan.
   4. Menukar kata laluan.
   5. Melihat keputusan peperiksaan.
              PUSAT PENDIDIKAN LUAR
    BAGAIMANA UNTUK BERMULA

 Buka Web Browser, contoh:-
 Internet Explore/Netscape Navigator/Mozilla/Opera/Safari

 Taip halaman :
   http://www.ppl.upm.edu.my/masterpjj (Selain MPPP)
              atau
   http://www.ppl.upm.edu.my/masteredu (MPPP)
                  PUSAT PENDIDIKAN LUAR

               LAMAN WEB
http://www.ppl.upm.edu.my/masterpjj - Selain MPPP
http://www.ppl.upm.edu.my/masteredu - MPPP                          Klik disini                        Portal Pelajar v2
                   PUSAT PENDIDIKAN LUAR

           LOGIN PORTAL PELAJAR
http://www.ppl.upm.edu.my/masterpjj
                          Klik disini


                         Portal Pelajar v2
                 PUSAT PENDIDIKAN LUAR
          LOGIN PORTAL PELAJAR
http://www.ppl.upm.edu.my/masteredu
                        Klik disini                       Portal Pelajar v2
                      PUSAT PENDIDIKAN LUAR
              LOGIN PORTAL PELAJAR
    http://sgsportal.upm.edu.my/portal
  No Matrik
No Kad Pengenalan
    Baru
            PUSAT PENDIDIKAN LUAR
           PORTAL PELAJAR
Klik item peribadi
      PUSAT PENDIDIKAN LUAR
Maklumat
peribadi
           PUSAT PENDIDIKAN LUAR
      Saudara
     dihubungi
                    Alamat
Alamat                 rumah
pejabat

              Jika terdapat
               sebarang
              pertukaran
              sila kemaskini
       PUSAT PENDIDIKAN LUAR
Pendaftaran
 kursus

              Edit status
     Penambahan
             Maklumat
      kursus
              kursus
     PUSAT PENDIDIKAN LUAR
Panduan
             Pilih fakulti
             & klik search
      Klik search
PUSAT PENDIDIKAN LUAR
        Senarai
        kursus
   PUSAT PENDIDIKAN LUAR
Pilih kursus
& klik submit
  PUSAT PENDIDIKAN LUAR
  Cetak    Penambahan
pendaftaran    kursus
 kursus
PUSAT PENDIDIKAN LUAR
    Cetak
      PUSAT PENDIDIKAN LUAR
Calendar

      Help
PUSAT PENDIDIKAN LUAR
PUSAT PENDIDIKAN LUAR
PUSAT PENDIDIKAN LUAR

          Klik
         change
        password
          Klik
         Form
    PUSAT PENDIDIKAN LUAR

PENUKARAN KATA LALUAN


           Isi maklumat
          yang diperlukan
             Klik
             OK
    PUSAT PENDIDIKAN LUAR
Klik item Logout
  utk keluar
              PUSAT PENDIDIKAN LUAR

         PERJUMPAAN BERSEMUKA
            (LIP) - MPPP
 Diadakan di Pusat Pembelajaran masing-masing

 Ada 10 buah pusat pembelajaran

 Jumlah kelas bergantung kepada jumlah kursus yang
 diambil – 3 kursus bermakna terdapat 3 kelas dalam
 seminggu

 Dibuat secara LINTAS LANGSUNG menggunakan
 teknologi sidang video
               PUSAT PENDIDIKAN LUAR

         PERJUMPAAN BERSEMUKA
            (LIP) - MPPP

• Kelas secara LIP iaitu Lintas Langsung Interaktif PPL

• Dijalankan secara bersemuka di UPM dan dipancarkan
 terus di Pusat Pembelajaran KPTM yg terpilih :

    1) Alor Setar     6) Kuching
    2) Ipoh        7) Sibu
    3) Batu Pahat     8) Kota Kinabalu
    4) Kuantan      9) Sandakan (Terbaru)
    5) Kota Bharu
                 PUSAT PENDIDIKAN LUARMAKLUMAT TUGASAN


Tajuk tugasan akan diberi semasa Perjumpaan Bersemuka dan perlu
sentiasa merujuk laman web PPL bagi Program Master dari semasa ke
semasa bagi penambahan tugasan-tugasan lain.

Format muka hadapan tugasan perlu di cetak daripada laman web
PPL.

Tugasan perlu dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan oleh pengajar
kursus ke Unit Siswazah, Pusat Pendidikan Luar.
               PUSAT PENDIDIKAN LUAR
        AKTA UNIVERSITI

Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Perlembagaan UPM
       Kaedah Universiti Putra Malaysia
         (Pengajian Siswazah) 2003

   http://www.gso.upm.edu.my/download/SGSrules.pdf
               PUSAT PENDIDIKAN LUARKEPERLUAN KREDIT PENGAJIAN
  Pelajar yang mengikuti Ijazah Master secara PJJ hendaklah
  memenuhi keperluan kredit minimum 36 jam kredit atau
  lebih bagi sesuatu program pengajian seperti yang telah
  ditetapkan oleh UPM mengikut ambilan untuk layak
  bergraduat.
              PUSAT PENDIDIKAN LUARTEMPOH PENGAJIAN
 Program Ijazah Master PJJ disempurnakan dalam tempoh
 minimum satu (1) tahun dan maksimum tiga (3) tahun.
 Pelajar yang memerlukan tempoh pengajian yang lebih lama
 untuk menyempurnakan pengajiannya boleh memohon
 daripada Pengarah PPL, namun PPL berhak untuk menolak
 permohonan ini.
 Sekiranya gagal menyempurnakan pengajiannya dalam tempoh
 yang ditetapkan, calon ini boleh diberhentikan.
               PUSAT PENDIDIKAN LUAR
PERTUKARAN PROGRAM PENGAJIAN
 Permohonan perlu dikemukakan kepada Pengarah PPL
 sebelum atau pada minggu ke - 10 suatu semester dan jika
 diluluskan, pertukaran akan berkuatkuasa pada semester
 berikutnya.
 Permohonan pertukaran tidak dibenarkan selepas dua (2)
 semester pengajiannya, kecuali dan dengan keadaan tertentu
 setelah diluluskan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah
 Universiti.
               PUSAT PENDIDIKAN LUAR PENANGGUHAN SEMESTER
 Pelajar berdaftar boleh memohon untuk penangguhan semester
 pengajiannya tidak lewat daripada minggu ke - 7 selepas
 semester bermula.

 Penangguhan dikemukakan kepada Pengarah PPL.

 Tidak dibenarkan tangguh pengajian lebih daripada dua (2)
 semester kecuali atas alasan perubatan dan disokong dengan
 dokumen yang relevan.
               PUSAT PENDIDIKAN LUARMENARIK DIRI DARIPADA PENGAJIAN

 Permohonan boleh dibuat secara bertulis kepada Pengarah
 PPL.
 Bagi pelajar semester pertama, proses penarikan diri hendaklah
 dibuat dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pendaftaran untuk
 dikecualikan dari yuran pengajian. Walaubagaimanapun, yuran
 pendaftaran tidak akan dikembalikan.
               PUSAT PENDIDIKAN LUARPENDAFTARAN
Keperluan Pendaftaran:
 Mendaftarkan kursus yang berjumlah minimum 6 kredit dan
 maksimum 15 kredit pada setiap semester.
 Mendaftarkan kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum
 semester bermula.
 Pendaftaran lewat dibenarkan dalam tempoh tidak melebihi
 dua (2) minggu selepas semester bermula dengan membayar
 yuran pendaftaran lewat sebanyak RM 100.00.
 Pelajar yang tidak mendaftar pada permulaan minggu ke - 3
 semester akan digugurkan secara automatik.
                PUSAT PENDIDIKAN LUARTAMBAH DAN GUGUR KURSUS
  Pelajar boleh menambah kursus dalam tempoh dua (2) minggu
  permulaan sesuatu semester.
  Pelajar boleh menggugurkan mana-mana kursus atau menukar
  mana-mana status kursus daripada audit kepada wajib atau
  sebaliknya dalam tempoh tujuh (7) minggu permulaan sesuatu
  semester.
  Pelajar tidak dibenarkan membuat pengguguran kursus selepas
  minggu ke tujuh (7) pada sesuatu semester kecuali atas alasan
  perubatan dengan sokongan daripada penyelaras/penasihat
  akademik Fakulti dan mendapat kelulusan Pengarah, Pusat
  Pendidikan Luar (PPL). Pelajar yang menggugurkan kursus tanpa
  kelulusan akan diberikan gred F untuk kursus tersebut.
                PUSAT PENDIDIKAN LUARPENGECUALIAN KURSUS
Boleh memohon pengecualian kursus apabila :
a. Kursus berkenaan relevan dengan program pengajiannya.
b. Kredit yang dikecualikan adalah kursus yang setara dengan
  kursus yang ditawarkan oleh Universiti, dan lulus dengan gred
  minimum “B” atau 65% ke atas
c. Kursus tersebut diikutinya dalam tempoh 5 tahun sebelum
  tarikh pendaftarannya sebagai pelajar di Universiti.
d. Jumlah kredit yang dikecualikan tidak melebihi 30% daripada
  jumlah keperluan kredit program ; dan
e. Pengecualian kursus hendaklah diluluskan oleh Jawatankuasa
  Pengajian Siswazah Universiti.
                     PUSAT PENDIDIKAN LUARPEPERIKSAAN
  Pelajar yang telah mendaftar kursus pengajiannya hendaklah menduduki peperiksaan.

  Penilaian dibuat melalui tugasan, peperiksaan pertengahan dan/atau peperiksaan akhir.

  Bagi Program MPPP peperiksaan dijalankan di tiga (3) buah pusat peperiksaan iaitu di
  KPTM Cheras, Pusat Pembelajaran KPTM Kuching dan Pusat Pembelajaran PJJ Kota
  Kinabalu

  Bagi program selain daripada MPPP, peperiksaan dijalankan di UPM Serdang sahaja.

  Pelajar yang tidak dapat menduduki peperiksaan atas alasan perubatan boleh
  memohon untuk menduduki peperiksaan gantian yang tertakluk kepada kelulusan
  PPL.

  Apa-apa peperiksaan gantian yang dibuat akan diadakan dalam tempoh tiga (3) minggu
  dari tarikh peperiksaan asal atau kepada satu tarikh yang akan dimaklumkan.
               PUSAT PENDIDIKAN LUARPENGGANTIAN GRED

 Pelajar dibenarkan untuk mengulang kursus jika mendapat
 Gred F (gagal) dalam kursus berkenaan.
 Pelajar dibenarkan mengulang sekali sahaja bagi sesuatu kursus
 Gred baru yang diperoleh akan menggantikan gred F yang
 terdahulu dalam pengiraan PNGK namun gred asal kekal
 dalam transkripnya untuk semester berkenaan.
               PUSAT PENDIDIKAN LUAR SEMAKAN GRED
 Pelajar yang tidak berpuas hati dengan keputusan
 peperiksaannya boleh mengemukakan permohonan beserta
 bayaran RM 50.00 untuk setiap kursus selewat-lewatnya dua (2)
 minggu selepas keputusan diumumkan,
 Tempoh semakan akan dimaklumkan melalui laman web PPL
              PUSAT PENDIDIKAN LUARSTATUS PELAJAR

 Status BAIK : Apabila memperolehi PNGK minimum
 3.00 ke atas
 Status PERCUBAAN : PNGK 2.50 dan kurang dari 3.00
               PUSAT PENDIDIKAN LUARPEMBERHENTIAN PELAJAR
Boleh diberhentikan atas sebab-sebab yang berikut :
 Memperoleh PNGK 2.50 atau ke bawah pada sesuatu
 semester;
 Gagal mendapat PNGK minimum 3.00 pada semester
 berikutnya sedangkan pada semester lepas berstatus Percubaan;
 Gagal dalam peperiksaan komprehensif (jika berkenaan)
 selepas cubaan kali kedua;
 Gagal mendaftarkan diri sebelum atau pada minggu ke - 2
 semester; atau
 Melanggar mana-mana kaedah dan peraturan yang ditetapkan
 oleh Universiti
                PUSAT PENDIDIKAN LUARMAKLUMAN MENGENAI KEPUTUSAN
PEPERIKSAAN

 Akan diumumkan selepas Senat bersidang sebelum
 semester bermula.
 Diumumkan melalui portal pelajar.
 Pelajar-pelajar yang hanya dapat melihat keputusan ialah :
  1) pelajar yang tiada hutang tertunggak
  2) pelajar yang ada tajaan; dan
  3) mendapat pelepasan sementara daripada Unit
   Kewangan PPL.
                PUSAT PENDIDIKAN LUARCONTOH UNTUK MELIHAT KEPUTUSAN

Masuk laman web PPL (bagi Program Master PJJ @ MPPP),
klik pada portal pelajar (v2), masukkan id pengguna dan kata
laluan anda (pelajar).

Klik pada keputusan semester, gred akan dipaparkan mengikut
subjek yang didaftarkan.
        PUSAT PENDIDIKAN LUAR
    LAMAN WEB
http://www.ppl.upm.edu.my/masterpjj
                    Klik disini                   Portal Pelajar v2
       PUSAT PENDIDIKAN LUAR
    LAMAN WEB
http://www.ppl.upm.edu.my/masteredu
                    Klik disini


                   Portal Pelajar v2
                     PUSAT PENDIDIKAN LUAR
               LOGIN PORTAL PELAJAR
  http://sgsportal.upm.edu.my/portal
  No Matrik
No Kad Pengenalan
    Baru
             PUSAT PENDIDIKAN LUAR
            PORTAL PELAJAR
Klik semester result
 PUSAT PENDIDIKAN LUAR
         Keputusan
          semester
          gred
keputusan
                PUSAT PENDIDIKAN LUAR
        PERTANYAAN / PERSOALAN
Unit Siswazah boleh dihubungi di talian ini:-

Cik Nur Baiti Omar
Cik Maznah Basir
03-89468816

Puan Nuruzulakma Zainal
Cik Nur Syuhada Sulaiman
03-89468953

Encik Tarmizi Mohd Nor
Encik Kamarudin Khalid
03-89468829
    PUSAT PENDIDIKAN LUAR
 TAHNIAH!

TERIMA KASIH

SELAMAT BERJAYA
 JUMPA LAGI…

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:195
posted:4/21/2011
language:Malay
pages:73
Description: Form Dan Surat Perjanjian Kredit Bank document sample