Managementul Datoriei Publice - Download as DOC by zas92449

VIEWS: 0 PAGES: 13

More Info
									                                 APROB:
                     Nina LUPAN, Preşedintele Comisiei

                    ________________________________
                   „________”____________________2010
                 ANUNŢ
     cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor
              la data de 20 iulie 2010

   În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice
vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie
2009, Ministerul Finanţelor anunţă concursul pentru următoarele funcţii
vacante:

Informaţia necesară:
1. Denumirea autorităţii publice: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
2. Sediul autorităţii: mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 7

3. Denumirea funcţiei publice vacante: Aparatul central al Ministerului
Finanţelor, Direcţia generală datorii publice, Serviciu managementul datoriei
externe – consultant - 1 funcţie vacantă

a) scopul general al funcţiei:
- Coordonarea procesului de elaborare, modificare şi executare a bugetului
anual privind soldul datoriei de stat şi garanţiilor de stat externe, deservirea
datoriei de stat externe;
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
- Coordonarea procesului de elaborare, modificare şi executare a bugetului
anual privind soldul datoriei de stat şi garanţiilor de stat extern, deservirea
datoriei de stat externe;
- Efectuarea tragerilor din contul împrumuturilor acordate de către creditori
externi destinate implementării proiectelor investiţionale, precum şi suportului
bugetar;
- Gestionarea soldului datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe.


  Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă
 şi interviu la funcţia vacantă din cadrul Serviciului Managementul Datoriei
 Externe, Direcţia Finanţare Externă şi Datorii a Direcţiei Generale Datorii
                   Publice
                                        1
  1. Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul
   bugetar;
  2. Legea bugetară anuală;
  3. Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică,
   garanţiile de stat şi recreditarea de stat
  4. Legea instituţiilor financiare nr. 550-ХIII din 21 iulie 1995
  5. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
   funcţionarului public;
  6. Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
  7. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
  8. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a
   funcţionarului public;
  9. Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la
   reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor;
  10.Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18.10.2007 cu privire la unele măsuri de
   executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria
   publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat
  11.External Debt Statistics. Guide for compliers and Users
  12.Government Finance Statistics Manual.

4. Denumirea funcţiei publice vacante: Aparatul central al Ministerului
Finanţelor, Direcţia integrare europeană, relaţii internaţionale şi protocol,
Serviciu relaţii internaţionale – consultant - 1 funcţie temporar vacantă
a) scopul general al funcţiei:
- Asigurarea procesului de onorare a obligaţiunilor financiare ale Republicii
Moldova faţă de organizaţiile internaţionale şi regionale la care statul nostru
este membu;
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
- Elaboraea şi executarea bugetului de stat în materia ce ţine de capitolul
„Activitatea externă, colaborarea internaţională”;
- Efectuarea procedurilor legate de onorarea a obligaţiunilor financiare ale
Republicii Moldova faţă de organizaţiile internaţionale şi regionale, în
conformitate cu prevederile bugetare;
- Asigurarea unei evidenţe detaliate a tuturor datoriilor, contribuţiilor şi
finanţelor al Republicii Moldova faţă de organizaţiile internaţionale şi regionale;
- Participarea la coordonarea activităţii Republicii Moldova în cadrul
organizaţiilor internaţionale pe probleme financiare la care statul nostru este
membru;
- Monitorizarea statului de acţionar deţinut de Republica Moldova în cadrul
organizaţiilor financiare internaţionale

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi
 interviu la funcţia vacantă de consultant a Direcţia integrare europeană,
           relaţii internaţionale şi protocol


                                         2
  -  Legea nr.l58-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi
    statutul funcţionarului public;
  -  Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a
    funcţionarului public;
  -  Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
  -  Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
  -  Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului
    şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
  -  Legea nr.595 din 24.09.1999 cu privire la tratatele internaţionale a
    Republicii Moldova;
  -  Legea anuală a bugetului de stat;
  -  Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14.11.2008 „Cu privire la
    reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor";
  -  Hotărîrea Guvernului nr. 120 din 12.02.2001 despre aprobarea
    Regulamentului privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale;
  -  Hotărîrea anuală a Guvernului „Cu privire la achitarea din bugetul de stat
    pentru anul 2009 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii
    Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale".
  -  Hotărîrea Guvernului nr.454 din 24.03.2008 „Cu privire la optimizarea
    participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice,
    precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea
    angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale";
  -  Ordin nr.91 din 20.10.2008 privind clasificaţia bugetară.
  -  www.minfin.md
  -  www.europa.eu
  -  www.mfa.md
  -  www.gov.md

5. Denumirea funcţiei publice vacante: Aparatul central al Ministerului
Finanţelor, Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală, Direcţia
politică vamală – consultant - 2 funcţii vacante
a) scopul general al funcţiei:

  - pentru funcţia de consultant 1 – elaborarea şi reformularea documentelor de
   politici în domeniul vamal şi a obiectivelor politicii vamale; monitorizarea
   implementării politicii vamale şi a standardelor europene şi internaţionale în
   domeniul vamal.
  - pentru funcţia de consultant 2 – elaborarea metodologiei de efectuare a
   analizei impactului obiectivelor politicii vamale, de creare a bazelor de date
   pentru efectuarea analizei, organizarea procesului de furnizare a datelor şi
   informaţiilor pentru efectuarea analizei.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:

Consultant 1
1. Realizarea reformei vamale, elaborarea şi reformularea documentelor de
 politici în domeniul vamal.
2. Elaborarea şi reformularea obiectivelor politicii vamale pe termen mediu a
                                         3
  statului.
3. Consultarea recomandărilor, prezentarea constatărilor şi recomandărilor finale
  pentru factorii de decizie privind fiecare obiectiv al politicii vamale pe termen
  mediu.
4. Monitorizarea implementării obiectivelor politicii vamale pe termen mediu,
  evaluarea ex post a impactului acestora şi întocmirea de studii, documentări şi
  informaţii.
5. Monitorizarea implementării la nivel naţional a standardelor europene şi
  internaţionale în domeniul vamal, a recomandărilor organismelor
  internaţionale specializate în domeniul vamal, întocmirea rapoartelor şi
  notelor.
6. Monitorizarea şi studierea practicii internaţionale de implementare a
  instrumentelor de politică vamală, întocmirea de studii, documentări şi
  informaţii.
7. Colaborarea cu organismele internaţionale specializate, ministerele de finanţe
şi alte autorităţi din alte ţări în domeniul politicii vamale.

Consultant 2
1. Elaborarea metodologiei de efectuare a analizei impactului obiectivelor
  politicii vamale pe termen mediu.
2. Elaborarea metodologiei de creare a bazelor de date necesare pentru efectuarea
  analizei impactului obiectivelor politicii vamale pe termen mediu.
3. Organizarea procesului de furnizare a datelor şi informaţiilor la diferite nivele
  şi crearea bazei de date necesare pentru efectuarea analizei impactului
  obiectivelor politicii vamale pe termen mediu.
4. Monitorizarea şi studierea practicii altor ţări privind metodologia de efectuare
  a analizei impactului obiectivelor politicii vamale pe termen mediu.
5. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor de participare a Serviciului Vamal la
  diverse evenimente regionale şi internaţionale.
    Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba
 scrisă şi interviu la funcţiile vacante din cadrul Direcţiei politică vamală,
      Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală


 1. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
   funcţionarului public;
 2. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a
   funcţionarului public;
 3. Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 4. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.


                                          4
5. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997,
  (Republicat: Monitorul Oficial, ediţie specială din 08.02.2007), cu
  modificările ulterioare.
6. Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (Monitorul
  Oficial ediţie specială din 01.01.2007), cu modificările ulterioare.
7. Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII
  din 17.12.97 (Republicat: Monitorul Oficial, ediţie specială din
  08.02.2007), cu modificările ulterioare.
8. Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV
  din 16.06.2000 (Republicat: Monitorul Oficial, ediţie specială din
  08.02.2007) , cu modificările ulterioare.
9. Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal nr.408-XV
  din 26.07.2001 (Republicat: Monitorul Oficial, ediţie specială din
  08.02.2007), cu modificările ulterioare.
10.Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe
  teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1569-XV din
  20.12.2002 (Monitorul Oficial nr.185-189/1416 din 31.12.2002), cu
  modificările ulterioare.
11.Legea cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27.07.2001
  (Monitorul Oficial nr.108-109/834 din 06.09.2001), cu modificările
  ulterioare.
12.Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din
  08.06.2000 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.119-120/838 din
  21.09.2000).
13.Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997 ( Monitorul
  Oficial ediţie specială din 01.01.2007), cu modificările ulterioare.
14.Hotărîrea Guvernului cu privire la reglementarea activităţii Ministerului
  Finanţelor nr.1265 din 14 noiembrie 2008
15.Hotărîrea Guvernului cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii
  Moldova nr.501 din 14.08.2009 (Monitorul Oficial nr.127-130/562 din
  21.08.2009).
16.Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al
  Republicii Moldova nr. 1525 din 29.12.2007 (Monitorul Oficial 112-
  114/726, 27.06.2008).
17.Hotărîrea Guvernului cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate
  faţă de documentele de politici nr. 33 din 11.01.2007 (Monitorul Oficial
  nr.6-9 din 19.01.2007).
18.Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
  activitatea brokerului vamal şi a specialiştilor în domeniul vămuirii nr.1290
  din 09.12.2005 (Monitorul Oficial nr.8-10/41 din 15.01.2008 şi Monitorul
  Oficial nr.168-171/1389 din 16.12.2005), cu modificările ulterioare.
19.Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
  destinaţiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova
  nr.1140 din 02.11.2005 (Monitorul Oficial nr.157-160/1285 din
  25.11.2005), cu modificările ulterioare.
20.Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind
  transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control nr.792 din
                                        5
   08.07.2004 (Monitorul Oficial nr.112-118/952 din 16.07.2004), cu
   modificările ulterioare.
  21.Hotărîrea Guvernului cu privire la regulile de origine a mărfurilor nr. 1599
   din 13.12.2002 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.174-176/1755 din
   20.12.2002), cu modificările ulterioare.
  22.Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul
   de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii
   Moldova nr. 600 din 14.05.2002 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.66-
   68/697 din 23.05.2002), cu modificările ulterioare.
  23.Standardele – Cadru privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial
   Organizaţia Mondială a Vămii (SAFE).

6. Denumirea funcţiei publice vacante: Trezoreria Teritorială Chişinău –
bugetul de stat, Secţia operaţiuni bugetare şi extrabugetare - consultant -3
funcţii temporar vacante.

a) scopul general al funcţiei:
- Contribuirea la implementarea politicii statului în domeniul coordonării şi
asigurării procesului de executare de casă a bugetului de stat prin sistemul
trezorerial.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
- Coordonarea şi participarea la procesul de executare de casă a bugetului de stat
prin sistemul trezorerial;
- Deservirea instituţiilor publice de la bugetul de stat;
- Asigurarea aplicării legislaţiei referitoare la funcţionarea sistemului bugetar.


Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi
   interviu la funcţia vacantă de consultant al trezoreriei teritoriale

   1. Constituţia Republicii Moldova;
   2. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.39 din 10 martie1993 cu
     privire la Trezoreria de Stat;
   3. Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul
     bugetar;
   4. Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale;
   5. Legea bugetară anuală;
   6. Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
   7. Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007;
   8. Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la
     reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor;
   9. Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 privind
     clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr.195-196/581 din 31 octombrie
     2008).
   10.Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005 privind
     aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetului

                                         6
     public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor
     (Monitorul Oficial nr. 13-15/39 din 24 ianuarie 2006).
   11.Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
     funcţionarului public;
   12.Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a
     funcţionarului public;
   13.Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.
   14.Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.

7. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor publice vacante în
cadrul Ministerului Finanţelor


   I. Cerinţe generale:

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica
Moldova;
b) Să fie cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care
candidează;
e) Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
f) Să nu fi fost condamnaţi pentru săvîrşirea unei acţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvîrşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei
publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
g) Să nu depăşească limita vîrstei de pensionare (57 ani –femei; 62 ani - bărbaţi).

   II. Cerinţe specifice:

a) Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente,
- pentru consultant al trezoreriei teritoriale - în domeniul economic, financiar,
contabil, bancar;
- pentru funcţia de consultant al Serviciului managementul datorii externe - cu
pofil economic licenţiate sau echivalente în relaţii internaţionale, economiei,
finanţe;
- pentru funcţia de consultant al Direcţiei politică vamală - cu profil economic,
financiar, vamal;
- pentru funcţia de consultant al Serviciului relaţii internaţionale – studii în
relaţii internaţionale, economiei, finanţelor.

b) Vechime în muncă:
- pentru funcţiile de consultant din anunţ - preferabil cel puţin 1 an în domeniul
solicitat,
                                           7
 - pentru funcţia de consultant al Serviciului relaţii internaţionale – preferabil în
suplinirea funcţiilor publice şi în domeniul relaţiilor externe,
c) Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet,
E-mail, Power-Point.
d) Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul financiar, economic, contabil.
 - pentru Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală:
Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi vamal, tratatelor
internaţionale care reglementează normele privind impozitarea indirectă şi
domeniul vamal.
e) Preferabil cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (la nivel cel
puţin intermediar)
- pentru funcţia de consultant al Serviciului relaţii internaţionale –cunoaşterea
unei limbi de circulaţie internaţională preferabil engleza la nivel mediu,
cunoaşterea francezei un avantaj.
- pentru Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală: Obligatoriu
cunoaşterea limbei engleze, nivel mediu,
- pentru Direcţia generală datorii publice: Obligatoriu cunoaşterea limbei engleze,
nivel mediu.
f) Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare,
comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi
valorificare a experienţei dobîndite.
g) Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă,
flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională
continuă.

8. Conditiile de munca.

Regim de munca: 40 ore pe saptamînă, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste
program şi în zilele de repaus, după caz;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00
- Activitate preponderent de birou, deplasări în autoritaţi publice centrale si
locale, precum şi peste hotare.

9. Motivare.

- Remunerare: Grila de salarizare pentru funcţia de consultant în cadrul
Ministerului Finanţelor este de 1100-1650 lei + sporuri+premii+adausuri la
salariu, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.525 din 16 mai 2006.

- Instruire: cunoştinţele de bază se perfectează în continuu, cu diverse cursuri şi
workshopuri, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii
Moldova, seminare organizate de Guvern al RM, de Ministerul Finanţelor, etc.

- Perfecţionarea: schimb de experienţă, lucru cu ministerele de ramură, proiecte,
seminare peste hotare.


                                          8
- Participarea la elaborarea actelor normative: elaborări, propuneri,
modificări, etc.

- Promovarea: Creşterea profesională în dependenţă de evaluarea perfomaţelor
de la finele fiecărui an, la care se ia în consideraţie erudiţia, profesionalizmul,
autoinsruire, perfecţionarea şi dorinţa creşterii profesionale

- Participarea în viaţa socială: aderarea la sindicate, participarea activă la
şedinţe, organizarea competiţiilor sportive, serate de sărbători, beneficii ale
sindicatelor (concerte, călătorii, excursii, serate).

10. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru
participare la concurs:

- formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- copia carnetul de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale.

   Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau
prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii
acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă.

Notă: originalul certificatului medical şi al cazierului judiciar vor fi prezentate
şi anexate la dosarul de concurs în termen de maximum 10 zile calendaristice de
la data la care candidatul a fost declarat învingător al concursului, sub
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

11.Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 06
august 2010 inclusiv.

12. Locul desfăşurării concursului.
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a
concursului este mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 7, biroul nr.220. telefoane
de contact: 22-05-82; 22-10-30. E-mail: natalia.aparatu@mf.gov.md.
iurie.pasinschi@mf.gov.md;
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare - dna Natalia
Aparatu, consultant superior al Direcţiei resurse umane, iar de primirea
documentelor - dl Iuri Paşinschi, şef al Direcţiei resurse umane.                                         9
13. Cheltuielile.
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la
concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea
mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt
suportate de participanţii la concurs.


Important: În conformitate cu pct.6 al Regulamentul cu privire la ocuparea
a funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 201 din 11 martie 2009, la concursul anunţat de Ministerul Finanţelor
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante pot candida şi au acces liber de
participare toate persoanele, inclusiv şi angajaţii aparatului central al
ministerului, ai Trezoreriei de Stat şi ai trezoreriilor teritoriale, care
îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
                                      10
    Anexa nr.1 la anunţul cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor
    publice vacante în cadrul Ministerului Finanţelor


                             Formular
              de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

    Autoritatea publică _______________________________________________________________________

    Funcţia publică solicitată__________________________________________________________________

    I. Date generale

Nume                               Prenume
Data naşterii                           Domiciliu
Cetăţenia (inclusiv a
altor state)


Telefon              serv. –             E-mail
                 domic. –            Adresa poştală
                 mobil –


    II. Educaţie

    Studii de bază:

Nr.       Perioada         Instituţia, localizarea, facultatea        Specialitatea obţinută.
crt.                                              Diplomă/certificat
    Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

Nr.       Perioada           Instituţia, adresa, facultatea        Specialitatea, titlul obţinut.
crt.                                              Diplomă/certificat
    Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:

Nr.       Perioada        Instituţia, adresa       Denumirea cursului       Diplomă/certificat
crt.
Titluri ştiinţificeLucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

                                                            11
   III. Experienţa de muncă

Vechimea în serviciul public
Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate

   Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)

  Perioada       Organizaţia, adresa. Postul deţinut        Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
  Perioada       Organizaţia, adresa. Postul deţinut        Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
  Perioada       Organizaţia, adresa. Postul deţinut        Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
   IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

                 Calităţi                     Nivel de dezvoltare şi manifestare
                                         înalt          mediu
   V. Calităţi personale (autoevaluare)

                 Calităţi                     Nivel de dezvoltare şi manifestare
                                         înalt          mediu
   VI. Nivel de cunoaştere a limbilor

           Denumirea limbii                     Calificativ de cunoaştere
                                   cunoştinţe        bine      foarte
                                   de bază                  bine                                                          12
    VII. Abilităţi de operare pe calculator

             Programe                             Nivel de utilizare
    VIII. Relaţii de rudenie

Relaţii de rudenie cu funcţionarii
autorităţilor publice organizatoare a
concursului
    IX. Recomandări

       Nr.             Nume, prenume            Organizaţia, postul deţinut          Tel., e-mail
       1.
       2.
       3.

    Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a
verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

    În baza art. 8 al Legii privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor,
procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere nr. 1264-XV din 19 iulie 2002, mă oblig, în cazul
cîştigării concursului de ocupare a funcţiei publice vacante, la data numirii mele în funcţia publică, să depun declaraţia cu
privire la venituri şi proprietate Comisiei departamentale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate a
Ministerului Finanţelor.


    Data completării formularului                                Semnătura
                                   __________
                                   Hotărîrile Guvernului
                                   201/11.03.2009 Hotărîre privind punerea în aplicare a prevederilor Legii
                                   nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
                                   funcţionarului public
                                   Monitorul Oficial 55-56/249, 17.03.2009
                                                                 13

								
To top