Format Surat Tunjuk Sebab Program Bimbingan PTK Perlembagaan by iib73086

VIEWS: 5,635 PAGES: 33

Format Surat Tunjuk Sebab document sample

More Info
									      Program Bimbingan PTK

Perlembagaan Universiti,
Akta Universiti & Kolej Universiti,
Akta Badan Berkanun (Tatatertib
 dan Surcaj) 2000, Akta 605,
Statut-Statut Universiti
Zainon Hj. Din
12 Jun 2006
AKTA BADAN-BADAN BERKANUN
 (TATATERTIB & SURCAJ) 2000
    AKTA 605
   Matlamat Tatatertib
• Staf melaksanakan tugas dengan cekap,
 amanah dan bertanggungjawab
• Staf meletakkan kepentingan awam /
 Universiti di atas kepentingan sendiri
• Staf menjaga imej perkhidmatan dan
 Universiti
• Menghukum pegawai yang melakukan
 kesalahan / melanggar peraturan
     Akta 605
• Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib
 dan Surcaj) 2000, Akta 605
• Menggantikan Kaedah (Tatatertib
 Kakitangan) 1979
• Akta 605 dikuatkuasakan di USM mulai
 tahun 2001
  Penamatan Perkhidamtan Demi
    Kepentingan Awam
     Bahagian III Seksyen 9 - 12
• Lembaga mengarahkan Pegawai Atasan kepada
 pegawai terlibat mengemukakan laporan lengkap
 butir-butir berhubung dengan kerja dan kelakuan
 pegawai
• Jika selepas menimbang laporan, Lembaga
 berpuashati dengan mengambilkira syarat-syarat
 perkhidmatan, kerja, kelakuan dan demi
 kepentingan awam, Lembaga boleh menamatkan
 perkhidmatan pegawai itu demi kepentingan
 awam.
 Penamatan Perkhidmatan Demi
   Kepentingan Awam
• Jawatankuasa tatatertib boleh memperakukan
 PPDKA kepada Lembaga tanpa prosiding
 tatatertib
• Disertakan laporan penuh alasan
• Lembaga boleh mendapatkan maklumat
 tambahan drpd. Pegawai atasan
• Jika setelah menimbangkan laporan dan
 maklumat tambahan, Lembaga berpuas hati,
 maka Lembaga boleh menamatkan perkhidmatan
 pegawai itu demi kepentingan awam.
• Peluang untuk didengar
• Penamatan perkhidmatan bukan
 pembuangan kerja
• Persaraan demi kepentingan awam
  (seksyen 13)
     Tindakan surcaj
       Bah. IV Seksyen 14 - 22


a) Tidak atau telah gagal memungut apa-apa hutang
b) Bertanggungjawab bagi pembayaran yang tidak
  sepatutnya
c) Bertanggungjawab secara langsung atau t.l. bagi
  kekurangan atau kemusnahan wang atau barang
d) Gagal menyimpan atau memantau akaun
e) Tidak atau telah gagal membuat bayaran atau
  bertanggungjawab bagi kelewatan pembayaran
         Proses Surcaj

• Notis bertulis meminta tunjuk sebab
• Jika dalam 14 hari tidak diterima penjelasan yang
 memuaskan, Lembaga boleh:
    mensurcaj orang berkenaan sejumlah wang yang tidak
   melebihi bagi kes (a),(b),c)
    mensurcaj sejumlah yang difikirkan patut bagi kes (d)
   dan (e)
• Catatan dalam rekod perkhidmatan
• Potongan gaji atau pencen (tidak melebihi ¼)
• Surcaj tidak menghalang tidakan tatatertib
       Tatakelakuan Am
          Bahagian II Peraturan 3

• Memberikan Taat Setia kpd. YDP Agong, negara, kerajaan
 dan Universiti
• Tidak boleh membelakangkan kepentingan Universiti

• Berkelakuan sedemikian cara yang meletakkan
 kepentingan peribadi bercanggah dengan kepentingan
 Univ.

• Berkelakuan sedemikian cara yang munasabah pegawai
 telah membiarkan kepentingan peribadi bercanggah
 dengan kepentingan Universiti.
 Tatakelakuan Am
…..sambungan
• Berkelakuan sedemikian cara yang munasabah bahawa
 pegawai telah menggunakan kedudukan bagi faedah diri

• Berkelakuan sedemikian cara sehingga memburuk atau
 mencemar nama Universiti

• Kurang cekap atau kurang usaha

• Tidak jujur atau tidak amanah

• Tidak bertanggungjawab
  Tidak Bertanggungjawab
•  Meniru dalam peperiksaan
•  Tidak menjalankan tugas pengawasan
•  Tidak menjaga keselamatan peralatan
•  Tidak menjaga keselamatan pejabat
•  Tidak menjalankan tugas
•  Tidak memakai pakaian seragam
•  Gangguan Seksual
•  Kesalahan Mahkamah Syariah
  Tatakelakuan Am
…..sambungan

• Membawa atau cuba membawa pengaruh luar

• Engkar Perintah

• Cuai dalam melaksanakan tugas
     Lain-lain kesalahan
• Etiket pakaian

• Menyalahguna dadah

• Menerima atau memberi keraian

• Taraf hidup melebihi pendapatan

• Meminjam wang / menjadi penjamin

• Keterhutangan wang yang serius
• Refel atau loteri

• Penerbitan buku

• Penyunting akhbar atau jurnal

• Kegiatan politik

• Tidak hadir bertugas tanpa cuti
  Boleh Dengan Kebenaran

•  Hadiah
•  Penerbitan Buku
•  Penglibatan Dalam Aktiviti Politik
•  Pemilikan Harta
•  Kerja Luar
•  Pernyataan Awam
 Tanggungjawab Pegawai

• Adalah menjadi tanggungjawab tiap-tiap
 pegawai untuk menjalankan kawalan dan
 pengawasan tatatertib ke atas pegawai-
 pegawai bawahannya
 dan untuk mengambil tindakan yang
 bersesuaian bagi apa-apa pelanggaran
 peruntukan peraturan-peraturan ini.
              (peraturan 21(1))
• Seseorang pegawai yang tidak
 menjalankan kawalan dan pengawasan
 tatatertib ke atas pegawai-pegawai
 bawahannya yang melanggar mana-mana
 peruntukan Peraturan ini
 hendaklah disifat sebagai cuai dalam
 melaksanakan tugasnya dan tidak
 bertanggungjawab, dan dia boleh
 dikenakan tidakan tatatertib.
           (Peraturan 21 (2))
 Proses Mengurus Disiplin

• Langkah-langkah Pencegahan

• Pendidikan

• Kaunseling

• Peringatan / Amaran

• Surat Tunjuk Sebab

• Perakuan Tindakan Tatatertib
 Kelemahan Dlm Perakuan
• Maklumat tidak lengkap

• Maklumat tidak spesifik

• Pelanggaran telah lama berlaku

• Bahan Bukti tidak disertakan

• Tiada rekod tindakan-tindakan
 teguran/bimbingan sebelum perakuan

 - kaunseling, amaran, tunjuk sebab
   Perakuan Tatatertib
• Guna format yang disediakan

• Maklumat Staf

• Keterangan Pelanggaran

 - Tarikh, Masa, Tempat, Bahan Bukti,

  Saksi, maklumat lain yang berkaitan

• Tandatangan pelapor

• Pengesahan Ketua Jabatan
   Tidak hadir dan tidak dapat dikesan

• Tidak hadir dan tidak dapat dikesan 7 hari berturut-
 turut – hantar surat berdaftar dgn akuan terima ke
 alamat terakhir
• Jika pegawai tidak lapor diri Ketua Jab. Hendaklah
 mengemukakan laporan kpd. JK Tatatertib
• JK Tatatertib menyiarkan notis dalam satu akhbar
 bah. Kebangsaan
• Jika pegawai melapor diri dalam masa 7 hari Ket
 Jabatan laporkan kpd. JK Tatatertib yang akan
 memulakan prosiding
• Jika tidak pegawai disifatkan sebagai telah dibuang
 kerja mulai tarikh tidak hadir bertugas dan
 hendaklah diwartakan.
  Jenis-Jenis Hukuman

•  Amaran
•  Denda
•  Lucut hak emolumen
•  Tangguh pergerakan gaji
•  Turun gaji
•  Turun pangkat
•  Buang kerja
     Prosiding Jenayah
       Bahagian IV (27 – 30)

•  Prosiding jenayah telah dimulakan
•  Jika pegawai telah disabitkan
•  Akibat Pembebasan
•  Perintah tahanan atau buang negeri
     Penahanan Kerja
      Bahagian VII (45 – 46)


Penahan kerja bagi tujuan penyiasatan:
• Penahanan kerja tidak melebihi 2 bulan
• Tuduhan berkait secara lansung dgn.
 Tugas pegawai
• Kehadiran boleh mengendalakan siasatan
• Ditamatkan bila prosiding jenayah
 dimulakan atau bila tindakan tatatertib
 dijalankan
        Penahanan Kerja

• Prosiding jenayah telah dimulakan
• Prosiding tatatertib dengan tujuan buang
 kerja atau turun pangkat telah dimulakan
• Faktor-faktor diambil kira:
 -  jenis kesalahan
 -  kehadiran mengendalakan siasatan
 -  memalukan, menjejaskan nama atau imej jabatan
 -  menyebabkan kerugian
• Berhak terima tidak kurang drpd ½ emolumen
• Berhak terima emolumen sepenuhnya jika tidak
 disabitkan
      Penggantungan Kerja
      Bahagian VII Peraturan 47 – 51


• Jika telah disabitkan oleh mana-mana mahkamah
 jenayah
• jika dikenakan perintah tahanan atau buang
 negeri.
• berkuatkuasa tarikh sabitan atau tahanan
• tidak berhak mendapat emolumen
• jika dibuang kerja tidak berhak kpd. emolumen
• jika kurang, berhak dibayar balik emolumen
    Pihak Berkuasa Universiti

•  Lembaga Pengarah Universiti
•  Senat
•  Majlis Pusat Pengajian
•  Jawatankuasa Pemilih
•  Jawatankuasa Tetap Kewangan
    Kuasa-Kuasa Lembaga
    Pengarah Universiti
• Atas perakuan Senat Menubuhkana atau
 menamatkan Pusat-Pusat Pengajian, Pusat-
 Pusat atau Institut
• Mewujudkan jawatan-jawatan akademik, dan
 bukan akademik
• Melantik, menaikan pangkat, dan mengawal
 tatatertib
• Menerima pemindahan milik harta dan
 tanggungan
• Urusan kewangan, akaun, pelaburan, harta,
 perniagaan
     Kuasa-Kuasa Senat

• Mengawal dan bertanggungjawab ke
 atas arahan am tentang akademik -
 pengajaran, penyelidikan, peperiksaan,
 dan penetapan serta pengurniaan
 ijazah, diploma, sijil dan kepujian
 akademik lain.
    Kuasa-Kuasa Senat
• Pendaftaran Pelajar
• Pengajaran & Penyelidikan
• Sistem Pengajian & Peperiksaan
• Penganugerahan Ijazah
• Pelantikan Pemeriksa Luar Dan Dalam
• Perakuan mengadakan Fellowship, Biasiswa,
 Hadiah
• Perakuan mengadakan ijazah, Diploma, sijil
• Anugerah Kehormat
• Perakuan Penubuhan Pusat-Pusat Pengajian
 dan Pusat-Pusat
      Kuasa-Kuasa Majlis
      Pusat Pengajian
• Menasihat dan melaporkan kpd. Senat semua
 aspek akademik
• Menimbang prestasi pelajar dan melaporkan
 kepada senat
• Memperakukan pelantikan pemeriksa-
 pemeriksa
• Menguruskan perkara-perkara yang dirujuk
 oleh Senat
• Menjalankan tugas-tugas lain di bawah akta,
 statut, peraturan dan arahan Naib Canselor

								
To top