Manipulasi Pinjaman Bank 1 AMARAN Pelajar yang didapati memberi maklumat

Document Sample
Manipulasi Pinjaman Bank 1 AMARAN Pelajar yang didapati memberi maklumat Powered By Docstoc
					1
                 AMARAN


  Pelajar yang didapati memberi maklumat salah/tidak benar/ manipulasi

  maklumat dalam borang permohonan kemasukan berkaitan dengan:

       Kewarganegaraan Malaysia, bangsa Melayu, Bumiputera

       Sabah/Sarawak

       Kelayakan/keputusan peperiksaan

  Akan diambil tindakan dengan:

       Menarik balik surat tawaran

       Dikenakan tindakan undang-undang.

  Maklumat ini akan disemak secara terperinci pada hari pendaftaran.SEKIRANYA ANDA MELAKUKANNYA, ANDA DINASIHATKAN TIDAK HADIR MENDAFTAR.
         PERINGATAN PENTING


 JIKA ANDA SEORANG PENAGIH, PENGEDAR ATAU TERLIBAT DENGAN
 KEGIATAN PENYALAHGUNAAN DADAH, ANDA TIDAK LAYAK UNTUK
        MENDAFTAR ATAU MENJADI PELAJAR UITM.
                                    2
MAKLUMAT DI DALAM BUKU INI ADALAH BENAR SEHINGGA DICETAK
          PADA APRIL 2009
      TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH CALON SETELAH MENERIMA TAWARAN

o  Pelajar dimestikan membuat penerimaan  atau  penolakan tawaran dengan segera melalui laman web
  http://istudent.uitm.edu.my/intake

o  MAKLUMAT DIDALAM BUKU INI ADALAH BENAR
  Jika anda tidak memberi jawapan dalam tempoh yang ditetapkan dengan sendirinya tawaran tersebut
  akan terbatal dan keputusan pembatalan adalah muktamad.
    SEHINGGA DICETAK PADA APRIL 2008
      DIKELUARKAN OLEH:
   BAHAGIAN PENGAMBILAN PELAJAR

                                                    3
Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera

Tahniah dan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya, anda telah berjaya ditawarkan
tempat pengajian di Universiti Teknologi MARA (UiTM). Sesungguhnya anda adalah
golongan yang bertuah kerana telah berjaya terpilih daripada ribuan pemohon untuk
melanjutkan pengajian di UiTM. Kehadiran anda sebagai mahasiswa dan mahasiswi ke
UiTM sangat dialu-alukan.

Bagi memenuhi keperluan jasmani dan rohani pelajar, UiTM menyediakan pelbagai
kemudahan, aktiviti pembelajaran, pengajaran, kerohanian, sukan dan rekreasi.
Manfaatkanlah segala kemudahan yang disediakan dengan sebaik-baiknya demi kebaikan
anda sepanjang tempoh pengajian disini.

Saya juga menyeru anda mensyukuri rahmat yang diberikan dengan menunjukkan iltizam
yang tinggi sebagai mahasiswa dan mahasiswi UiTM. Gunakanlah peluang ini dengan
sepenuhnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan supaya menjadi graduan yang berdaya
saing, global dan beretika yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika
keprofesional.

Akhir kata, harapan dan doa saya semoga anda menjadi graduan yang berilmu,
berketrampilan dan beramal dalam mencapai visi, misi dan objektif UiTM bagi memenuhi
aspirasi pembangunan negara.

Selamat Maju Jaya.

Sekian
wassalam
Dato’ Seri Prof. Dr Ibrahim Abu Shah
Naib Canselor
Universiti Teknologi MARA
                                           4
                MAKLUMAT KORPORAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

FALSAFAH UiTM

Kepercayaan bahawa individu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-
nilai murni bagi melahirkan graduan profesional yang berperanan membangunkan diri, ilmu, masyarakat dan negara.

VISI UiTM

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui
dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan
beretika.

MISI UiTM

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional,
penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

OBJEKTIF AKADEMIK UiTM

Mengadakan program pendidikan di peringkat separa profesional dan profesional sesuai dengan keperluan guna tenaga manusia,
terutama dalam bidang sains dan teknologi, perniagaan serta menanam sikap positif dan membentuk keperibadian mulia
menerusi pendedahan kepada ilmu pengetahuan dari mana-mana tamadun secara terbuka serta penghayatan terhadap Islam,
khususnya kepada belia-belia Bumiputera yang kurang bernasib baik, agar mereka lebih bersedia menghadapi persaingan dunia
pekerjaan, sanggup berdikari dan berani menjadi agen perubahan dalam sebuah masyarakat majmuk.

MOTO UNIVERSITI

“USAHA, TAQWA, MULIA”

               LATARBELAKANG SEJARAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Universiti Teknologi MARA bermula daripada tahun 1956 dengan penubuhan Dewan Latehan RIDA (Rural Industrial Development
Authority), pusat kuliah yang menawarkan kursus persediaan kepada pelajar berorientasikan pendidikan Inggeris.

DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965)

Dewan Latehan RIDA adalah inspirasi Dato’ Onn Bin Ja’afar ekoran daripada lawatan ke Ceylon (Sri Lanka) pada tahun 1951.
Tujuan utama lawatan itu adalah untuk mendalami program pembangunan dalam negeri. Matlamat penubuhan Dewan Latehan
RIDA adalah untuk membina semula kehidupan masyarakat desa dan meningkatkan taraf ekonomi mereka. Pada tahun 1964,
Dewan Latehan RIDA mengadakan majlis Konvokesyen yang pertama. Seramai 50 graduan telah menerima sijil daripada Tun
Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu.

MAKTAB MARA (1965-1967)

Untuk mengukuhkan keberkesanan aktiviti yang dijalankan oleh pihak berkuasa, langkah pertama yang diambil ialah menukar
nama RIDA kepada MARA. Menurut Tun Abdul Razak, perubahan ini adalah untuk memberi nafas baru dan harapan kepada
RIDA. Ekoran daripada itu, pada bulan Disember 1965, akta Majlis Amanah Rakyat telah diluluskan oleh Parlimen.

Pada bulan Jun 1965, Dewan Latehan RIDA telah ditukarkan kepada Maktab MARA dan menjadi unit terpenting di bawah
Bahagian Latihan MARA.

INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1996)

Pada hari Sabtu, bersamaan 14 Oktober 1967 batu asas pembinaan kampus baru Maktab MARA telah diletakkan oleh Tun Abdul
Razak dan seterusnya telah menukar nama kepada Institut Teknologi MARA (ITM). Pada tahun 1970, ITM diberi autonomi penuh
untuk mentadbir di bawah Kementerian Pembangunan Dalam Negeri. Pada bulan Jun 1976, Akta ITM telah diluluskan oleh
Parlimen dan diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan.

ITM SEBAGAI SEBUAH UNIVERSITI (AKTA PINDAAN 1996)

Akta Institut Teknologi MARA (Pindaan 1996) meletakkan ITM seiring dengan universiti-universiti lain dalam negara. ITM telah
diberi kuasa sebagai universiti sepenuhnya. Namun begitu, nama ITM terus dikekalkan sehinggalah 26 Ogos 1999.

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 OGOS 1999)

Tanggal 26 Ogos 1999 meletakkan nama baru Institut kepada Universiti Teknologi MARA (UiTM) setelah perisytiharan di buat
oleh YAB Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, sewaktu perasmian Perhimpunan Siswazah ITM.

Kini UiTM menawarkan sejumlah 118 program pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda, 61 program pengajian di peringkat
diploma,4 program di peringkat Asasi, 2 program Pra Diploma di pelbagai fakulti. Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan
meliputi pelbagai bidang seperti pengurusan, pentadbiran, sains komputer, pentadbiran perniagaan, muzik, perhotelan,
kejuruteraan, seni bina dan lain-lain.
                                                             5
                 SET TAWARAN KEMASUKAN KE UiTM     Mulai sesi Julai 2008, surat tawaran dan bil bayaran yuran pelajar hanya akan
     dipaparkan melalui laman web sahaja.       TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH CALON SETELAH MENERIMA TAWARAN

o  Pelajar dimestikan membuat penerimaan  atau  penolakan tawaran dengan segera melalui laman web
  http://istudent.uitm.edu.my/intake

o  Jika anda tidak memberi jawapan dalam tempoh yang ditetapkan dengan sendirinya tawaran tersebut
  akan terbatal dan keputusan pembatalan adalah muktamad.Nota :


•  Anda dinasihatkan supaya membuat keputusan yang teliti termasuk berbincang dengan ibubapa
  samada menerima atau menolak tawaran. Setelah keputusan dibuat melalui laman web, ia tidak boleh
  lagi dipinda.

•  Tindakan calon yang membuat pengesahan penerimaan tetapi tidak datang mendaftar merupakan
  amalan yang amat dikesali. Perbuatan ini telah menutup peluang kepada calon-calon lain yang betul-
  betul berminat melanjutkan pelajaran di UiTM. Oleh itu, pihak UiTM berharap bahawa anda bukanlah
  salah seorang daripada mereka yang dimaksudkan.

•  Penolakan tawaran pada sesi ini tidak akan disenaraihitam atau memberi kesan kepada permohonan
  anda untuk sesi akan datang.

•  Sekiranya anda menerima tawaran ini bermakna anda bersetuju mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan
  oleh UiTM.
                                                     6
                SENARAI SEMAKAN SETELAH TERIMA SURAT TAWARAN

Sila tanda √ setelah anda melaksanakan setiap perkara berikut:


      Menerima   atau   menolak   tawaran   dengan  segera   melalui   laman  web
  1.   http://istudent.uitm.edu.my/intake
      Mencetak Surat Tawaran Kemasukan ke Universiti Teknologi MARA
  2.

      Mencetak Bil Bayaran Yuran Pelajar
  3.

  4.   Cetak dan lengkapkan semua borang yang disertakan

        •  Borang Pendaftaran Pelajar Baru PLK        – BPP - 04 (Pin. 05)
        •  Borang Maklumat Pelajar Baru            – BPP - 02 (Pin. 08)

  5.   Menjelaskan Bil Yuran Pelajar sebelum hari pendaftaran.

  6.   Melapor diri pada tarikh, masa dan kampus yang dinyatakan dalam surat tawaran.
                                                     7
                   PERSEDIAAN SEBELUM HARI PENDAFTARAN

Jika menerima tawaran anda perlu:

1.  Cetak Surat Tawaran Kemasukan ke Universiti Teknologi MARA

2.  Lengkapkan semua borang yang disertakan di dalam Buku Panduan Pendaftaran iaitu :

   •  Borang Pendaftaran Pelajar Baru Pengajian Luar Kampus (PLK)        – BPP - 04 (Pin. 05)
   •  Borang Maklumat Pelajar Baru                       – BPP - 02 (Pin. 08)
   •  Pengesahan Majikan                            – BPP - 05 (Pin. 05)

3.  Menjelaskan Bil Bayaran Yuran Pelajar

   •  Bil bayaran yuran pelajar perlu dijelaskan di mana-mana cawangan Bank Islam di seluruh Malaysia sebelum anda
     mendaftar. Bagi yang mendaftar di kampus UiTM Malaysia Shah Alam bayaran boleh juga dibuat terus melalui kad
     kredit utama.

   •  Kaunter Bank Islam disediakan di Dewan Sri Budiman sahaja (Kampus Shah Alam) pada hari pendaftaran bagi
     mereka yang tidak berkesempatan untuk menjelaskan bil bayaran yuran pelajar.

   •  Sila pastikan anda membawa bil bayaran yuran pelajar yang telah dicetak oleh bank apabila datang mendaftar bagi
     mengelak sebarang masalah semasa pendaftaran.

   •  Anda dinasihatkan menyimpan bil ini dengan baik sehingga menamatkan pengajian.

   •  Anda digalakkan membuat bayaran sebelum hari pendaftaran untuk mengelakkan sebarang kesulitan.

     2.1 Cara Mudah Pembayaran Yuran Pengajian UiTM

        •  Kini para pelajar boleh membayar yuran pengajian UiTM dengan mudah. Semuanya boleh dilakukan di
          hujung jari anda! Anda tidak perlu lagi beratur di cawangan kerana ianya boleh dibuat di mana sahaja dan
          pada bila-bila masa.

        •  Bayaran yuran boleh dibuat melalui:

          i. Mesin ATM Bank Islam dengan tiga (3) langkah mudah:

                  Pilih Menu > Lain > Pembayaran Bil / Yuran IPT
                  Masukkan > No. Kad Pengenalan Pelajar
                  Pilih > Bil Anda & > Masukkan Amaun Yang Betul

               Nota : Sila Simpan Resit Anda.

          ii. Perbankan Internet melalui laman web www.bankislam.biz

          Untuk menggunakan kemudahan ini, pelajar mestilah pemegang akaun individu Bank Islam dan telah
          mendaftar sebagai pengguna bankislam.biz.

          Cara Pembayaran Yuran melalui laman web www.bankislam.biz

                  Layari www.bankislam.com.my.

                  Klik butang "Login How" pada logo bankislam.biz dan tekan "OK".

                  Masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk memasuki bankislam.biz.

                  Pilih "Bill Presentment" pada bahagian "Bill Payment".

                  Pilih "Universiti Teknologi MARA" pada bahagian senarai penyedia perkhidmatan.

                  Klik butang "Next". Skrin berikutnya akan menunjukkan senarai Bil yang perlu dijelaskan
                  oleh pelajar.

                  Pilih Bil yang hendak dibayar. Klik butang "Pay". Skrin berikutnya akan menunjukkan butiran
                  pembayaran seperti nama pelajar, nombor pelajar, nombor bil dan amaun yang perlu
                  dibayar.

                  Pilih sumber akaun untuk membuat pembayaran.

                  Klik butang "Pay" untuk meneruskan pembayaran. Skrin berikutnya akan menunjukkan
                  butiran pembayaran yang hendak dibayar sebelum pengesahan dibuat.

                  Klik butang "Confirm" untuk mengesahkan pembayaran atau sebaliknya. Skrin pengesahan
                  pembayaran akan dipaparkan beserta nombor rujukan.


                                                               8
                  Pelanggan adalah dinasihatkan untuk mencetak pembayaran yang telah dibuat sebagai
                  rujukan.

          iii. Laman Web UiTM (www.uitm.edu.my)

          Untuk menggunakan kemudahan ini, pelajar mestilah memiliki akaun perbankan internet bank-bank yang
          menyertai kemudahan pembayaran melalui:

          Cara Pembayaran Yuran Pengajian Universiti melalui FPX(Financial Process Exchange) adalah:

                  Layari http://bendahari.uitm.edu.my.

                  Sila pilih Perkhidmatan di sebelah kiri skrin dan klik "Pelajar". Senarai
                  Perkhidmatan/Kewangan akan dipaparkan.

                  Sila pilih FPX (Financial Process Exchange). Skrin berikutnya akan memaparkan
                  "Disclamer Page".

                  Sila klik butang "I Agree" untuk melakukan proses pembayaran bil secara online.

                  Sila masukkan Nombor Pelajar dan Nombor Kad Pengenalan dan klik "Search". Senarai Bil
                  akan dipaparkan di skrin berikutnya.

                  Klik pada petak di sebelah kiri untuk memilih bil-bil yang ingin dibayar dan klik "View Cart".

                  Klik butang "Pay" untuk membuat pembayaran. Skrin seterusnya akan memaparkan "FPX
                  terms and condition page".

                  Sila klik di sebelah kiri "I accept the Terms & Conditions of FPX, as listed above". Masukkan
                  alamat email serta pilih Bank anda dan klik "Submit".

                  Masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk memasuki laman web Bank pilihan anda.

                  Maklumat mengenai bayaran akan dipaparkan seperti tujuan pembayaran, nombor rujukan
                  dan amaun. Klik butang "Pay" untuk meneruskan pembayaran, Skrin berikutnya akan
                  menunjukkan butiran pembayaran yang hendak dibayar sebelum pengesahan dibuat.

                  Klik butang "Confirm" untuk mengesahkan pembayaran atau sebaliknya. Skrin pengesahan
                  pembayaran akan dipaparkan beserta nombor rujukan.

                  Pelanggan adalah dinasihatkan untuk mencetak pembayaran yang telah dibuat sebagai
                  rujukan. Pelanggan bolehlah mencetak resit yang dikeluarkan oleh pihak UiTM sebagai
                  bukti pembayaran.

                  Bagi pemegang akaun Internet Banking Bank Islam Malaysia Berhad, Public Bank Berhad,
                  Hong Leong Bank Berhad, CIMB Bank Berhad boleh membuat bayaran melalui FPX
                  dengan melayari laman web : www.uitm.edu.my


Sebarang keterangan lanjut sila hubungi :

JABATAN PERBANKAN ELEKTRONIK
Bank Islam Malaysia Berhad
Tingkat 16, Darul Takaful, Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur.
Tel: 03 - 2616 8000 Help Desk IB: 03 - 2698 8008 Fax: 03 - 2698 9687
Laman web: www.bankislam.com.my


4.  Pemeriksaan Kesihatan

   •  Anda TIDAK PERLU menjalani pemeriksaan kesihatan.

5.  Melapor Diri

   •  Melapor diri pada tarikh, masa dan di kampus yang dinyatakan dalam surat tawaran.
                                                                  9
            SENARAI SEMAKAN DOKUMEN YANG PERLU DIBAWA SEMASA HARI PENDAFTARAN

Dokumen yang perlu dibawa semasa mendaftar sebagai pelajar UITM adalah seperti berikut:

  •   Dokumen Asal
  •   Salinan Dokumen

  SEMASA PENDAFTARAN PELAJAR DIKEHENDAKI MEMBAWA DOKUMEN ASAL SEPERTI BERIKUT:

        1.   Surat Tawaran yang dicetak dari laman web http://istudent.uitm.edu.my/intake
        2.   Borang Pendaftaran Pelajar Baru
        3.   Borang Maklumat Pelajar Baru bertampal gambar
        4.   Bil Bayaran Yuran Pelajar yang telah dijelaskan
        5.   Kad Pengenalan pelajar
        6.   Sijil Kelahiran pelajar
        7.   SPM/SPMV/setaraf (bagi calon semua program)
        8.   STPM/setaraf (bagi program Matrikulasi/ setaraf)
        9.   Surat Pengesahan Tamat Pengajian (pelajar lulusan Diploma/ Ijazah IPT lain yang belum
            menerima penganugerahan konvokesyen)
        10.   Skrol Diploma/ Ijazah (bagi lulusan IPT lain)
        11.   Keputusan MUET bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda sahaja
        12.   Dokumen yang berkaitan (jika ada)

    Nota:
        •    Sekiranya kehilangan sijil SPM/SPMV anda perlu mendapatkan salinan yang dikeluarkan oleh Lembaga
            Peperiksaan Malaysia manakala sijil STPM mendapatkan salinan yang dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaan
            Malaysia.
        •    Sekiranya kehilangan sijil kelahiran pelajar/ibu/bapa anda perlu mendapatkan Surat Akuan Sumpah dari
            Pesuruhjaya Sumpah yang diiktiraf.
        •    Sekiranya kehilangan Kad Pengenalan pelajar/ibu/bapa anda perlu membuat Kad Pengenalan sementara.
        •    Bagi ibu/ bapa yang telah meninggal dunia, salinan sijil kelahiran ibu/ bapa tidak perlu bawa semasa hari
            pendaftaran.  SEMASA PENDAFTARAN PELAJAR DIKEHENDAKI MEMBAWA SALINAN DOKUMEN SEPERTI BERIKUT:

        1.   Salinan Kad Pengenalan pelajar, ibu dan bapa
        2.   Salinan Sijil Kelahiran pelajar, ibu dan bapa
        3.   Salinan SPM/SPMV/setaraf (bagi calon semua program)
        4.   Salinan STPM/setaraf (bagi program Matrikulasi/ setaraf)
        5.   Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian (pelajar lulusan Diploma/ Ijazah IPT lain yang
            belum menerima penganugerahan konvokesyen)
        6.   Salinan Skrol Diploma/ Ijazah (bagi lulusan IPT lain)
        7.   Salinan keputusan MUET bagi program Ijazah Sarjana Muda sahaja

        Nota:

               Dokumen salinan (1-7) hendaklah disediakan dengan menggunakan kertas bersaiz A4 dan perlu mendapat pengesahan
               daripada Pegawai Kerajaan Kumpulan A/ Pengetua/ Gurubesar/ Guru Penolong Kanan/ Wakil Rakyat/ Penggawa
               /Penghulu/ Ketua Kampung/ Pengerusi JKKK(Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung)/ Ketua Kaum/ Ketua
               Anak Negeri.

               Semua pegawai atau saksi hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia. Cop pegawai atau saksi
               hendaklah mempunyai nama dan jawatan pegawai serta jabatan atau alamat dimana pegawai bertugas.
                                                                     10
                    SAHSIAH RUPA DIRI SEMASA MENDAFTAR

Anda dikehendaki mematuhi etika seperti berikut semasa anda mendaftar sebagai pelajar UiTM.


SISWA

•  Memakai baju kemeja, berseluar ‘slack’dan berkasut. Seluar jeans TIDAK DIBENARKAN sama sekali.

•  Memakai tali leher/ baju batik lengan panjang

•  Berambut pendek dan kemas (dilarang mewarnakan rambut)

•  Dilarang bertindik/ memakai subang/ gelang/ rantai

•  Dilarang memakai kemeja ”T” tanpa kolar

•  Dilarang berselipar/ bercapal

•  Memakai pakaian formal yang kemas, bersih, menutup aurat dan bersopan.SISWI

•  Memakai baju kurung/ baju batik dan berkasut.

•  Seluar jeans TIDAK DIBENARKAN sama sekali.

•  Dilarang mewarnakan rambut

•  Memakai pakaian formal yang kemas, bersih, menutup aurat dan bersopan.
                        PERINGATAN PENTING

ANDA TIDAK DIBENARKAN MENDAFTAR SEKIRANYA TIDAK MEMATUHI SAHSIAH RUPA DIRI SEPERTI
YANG DITETAPKAN OLEH UiTM.                           SELEPAS PENDAFTARAN


PENDAFTARAN KURSUS

   •  Pendaftaran kursus mestilah dilakukan secara atas talian (online) melalui Gerbang Maklumat Pelajar (i-Student Portal)
     dengan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Universiti.
                                                              11
                  SYARAT-SYARAT TAWARAN KEMASUKAN KE UiTM

Tawaran kemasukan ke UiTM adalah tertakluk kepada perkara-perkara berikut:

1.  Mematuhi Peraturan

   •   Sepanjang tempoh pengajian di UiTM anda diwajibkan mematuhi :

        Undang-undang dan Perlembagaan Negara
        Akta 174 Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976
        Peraturan Akademik Universiti Teknologi MARA
        Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan dari masa ke semasa yang dikeluarkan oleh pihak Pengurusan
        Universiti.

2.  Pembatalan Surat Tawaran

   Pihak UiTM berhak membatalkan tawaran yang telah dikeluarkan sekiranya didapati:

      •  Anda tidak memenuhi syarat kelayakan masuk. Anda dinasihatkan meneliti kelayakan masuk sebelum datang
        mendaftar.

      •  Anda mengemukakan maklumat/dokumen palsu semasa permohonan kemasukan/pendaftaran.

      •  Anda gagal melapor diri pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.

      •  Anda mempunyai kesan penggunaan dadah (tawaran ini tertakluk kepada keputusan ujian air kencing yang akan
        diadakan selama tempoh pengajian).

      •  Anda tidak menamatkan pengajian pada tarikh pendaftaran serta tidak memenuhi syarat kelayakan minimum
        yang ditetapkan oleh UiTM bagi pelajar-pelajar tahun akhir Sijil/Diploma/Ijazah Sarjana Muda dari IPT untuk
        mengikuti program Diploma/Ijazah Sarjana Muda.

      •  Anda BUKAN BUMIPUTERA seperti yang ditakrifkan dalam perkara 160 (2) atau dalam perkara 161 a (6) (a)
        atau perkara 161 a (6) (b) berdasarkan perlembagaan persekutuan bagi urusan pemprosesan dan pemilihan
        kemasukan ke IPTA.


     Nota:  Segala perbelanjaan yang timbul bersabit dengan pembatalan tawaran ini TIDAK akan
     ditanggung oleh UiTM
3.  Menarik Diri Selepas Mendaftar

   •   Pelajar yang telah mendaftar dan kemudian menarik diri sebagai pelajar, yuran pengajian anda TIDAK
      DIKEMBALIKAN.


4.  Tanggungjawab Calon

   •   Dengan penerimaan tawaran ini bermakna anda bersetuju mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh UiTM.

   •   Adalah menjadi tanggungjawab calon membaca dan memahami semua maklumat yang dibekalkan oleh UiTM.
                                                            12
                         MAKLUMAT PENTING

PERTUKARAN KAMPUS DAN PROGRAM

•  Program dan kampus yang ditawarkan adalah muktamad. Sebarang permohonan pertukaran tidak diberi pertimbangan.

PENANGGUHAN PENGAJIAN

•  Tawaran ini ini sah untuk sesi kemasukan yang dinyatakan sahaja.   Sebarang penangguhan pengajian adalah tidak
   dibenarkan dan perlu memohon semula pada sesi berikutnya.

PENDAFTARAN LEWAT

•  Tawaran adalah terbatal sekiranya calon tidak mendaftar pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Walaubagaimanapun
   calon-calon yang terpaksa mendaftar lewat seperti ketiadaan tiket kapal terbang (calon Sabah dan Sarawak), sila
   maklumkan melalui email ke alamat bpp.salam.uitm.edu.my atau secara bersurat kepada Ketua Bahagian Pengambilan
   Pelajar (bagi calon yang mendaftar di kampus Shah Alam) atau Pengarah Kampus negeri berkenaan (bagi pelajar yang
   mendaftar di Kampus Negeri).

•  Bagi calon-calon yang menerima surat tawaran selepas tarikh pendaftaran, sila hubungi Bahagian Pengambilan Pelajar
   dengan segera.

MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET)

•  Semua calon yang akan mengikuti program Ijazah Sarjana Muda disyaratkan mencapai :

  TAHAP                           PROGRAM
Band Empat (4)   Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian ( Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) (TESL)
          Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian)
Band Tiga (3)   Sarjana Muda Dengan Kepujian (Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Gunaan)
          Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
          Ijazah Doktor Perubatan Dan Pembedahan
          Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
Band Satu (1)   Program lain selain di atas


•  Mulai kemasukan sesi Julai 2006, calon-calon yang belum menduduki MUET selain dari mengikuti program seperti di
   atas adalah dibenarkan mengambil MUET dan mencapai band satu (1) dalam tempoh pengajian mereka. Kegagalan
   mematuhi peraturan ini menyebabkan pelajar tidak diberi status tamat pengajian.

AKUJANJI UNIVERSITI, AKUJANJI KOLEJ KEDIAMAN, AKUJANJI MAKAN DI KOLEJ DAN AKUJANJI AKTIVITI

•  Semua pelajar baru diwajibkan menandatangani Surat Akujanji semasa Minggu Mesra Siswa.
                                                           13
                      KEMUDAHAN-KEMUDAHAN UMUM

PENGANGKUTAN BAS

•  Bagi Kampus Shah Alam kemudahan pengangkutan bas disediakan untuk memudahkan pelajar pergi dan balik ke fakulti
  masing-masing yang beroperasi pada waktu kuliah mulai jam 7.00 pagi hingga 11.00 malam.

PINJAMAN PTPTN

  Permohonan pinjaman PTPTN terbuka kepada semua pelajar UiTM di semua peringkat pengajian kecuali bagi program
  Asasi / Sijil.

  Pelajar yang telah mendapat pinjaman PTPTN untuk pengajian terdahulu tetapi gagal menamatkan pengajian atau
  mendapat penaja lain boleh memohon pinjaman kali kedua untuk meneruskan pengajian mereka setelah kesemua hutang
  pinjaman terdahulu diselesaikan.

KAEDAH PERMOHONAN PINJAMAN PTPTN

  Permohonan pinjaman dan semakan kelulusan permohonan pinjaman boleh dibuat melalui kaedah Online. Pemohon-
  pemohon boleh mendapatkan maklumat lanjut dengan melayari Laman Web PTPTN iaitu http://www.ptptn.gov.my

  Pemohon yang berjaya ditawarkan pinjaman PTPTN dan telah mencetak dokumen tawaran dan perjanjian berserta
  dokumen jaminan hendaklah menyerahkan dokumen tersebut kepada Pegawai PTPTN melalui Bahagian Hal Ehwal Pelajar
  (HEP). Sila semak tarikh serahan dokumen tersebut yang telah ditetapkan oleh HEP.

  Pemohon-pemohon juga perlu menyerahkan juga dokumen sokongan berikut semasa sesi serahan dokumen iaitu :

  1.  Salinan Kad Pengenalan pemohon;
  2.  Salinan Surat Tawaran Kemasukan ke UiTM (surat tawaran dari cetakan website UiTM diterima tetapi hendaklah
     disahkan oleh Pegawai UiTM sahaja);
  3.  Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);
  4.  Salinan transkrip keputusan peperiksaan dan sijil kelayakan masuk lain. Contoh : STPM / DIPLOMA / MATRIKULASI /
     IJAZAH SARJANA MUDA / IJAZAH SARJANA (MASTER) (Sila sertakan surat pengesahan tamat pengajian dari IPT
     yang mengendalikan kelayakan masuk tersebut jika pemohon belum menerima sijil dan transkip peperiksaan juga tidak
     dinyatakan bahawa pelajar telah menamatkan pengajian/layak dianugerahkan sijil);
  5.  Salinan Penyata Akaun Bank Persendirian Pemohon. Bagi UiTM Kampus Induk & Kampus Cawangan selain Kampus
     Mukah menggunakan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Manakala Kampus Mukah adalah Public Bank Berhad
     (PBB). (Salinan tersebut mestilah mempunyai maklumat iaitu nama, nombor kad pengenalan dan nombor akaun
     pemohon);
  6.  Salinan Borang Cukai Pendapatan (B/BE/EA/EC)/ Slip Gaji / Kad Pesara / Penyata Pencen / Borang atau surat
     pengesahan pendapatan / Pengesahan Tidak Bekerja Penjaga dan pasangan Penjaga / Pemohon dan Pasangan
     Pemohon (jika telah berkahwin) [Salah satu dari mana-mana yang berkaitan sahaja diperlukan];
  7.  Salinan kad pengenalan ibu dan bapa kandung sebagai penjamin;
  8.  Salinan sijil kematian / permit perkuburan sekiranya ibu / bapa kandung telah meninggal dunia / akaun sumpah dari
     pesuruhjaya sumpah sekiranya ibu / bapa kandung tidak dapat dikesan;
  9.  Salinan Surat pengesahan / surat akuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat / Pusat Zakat / PERKESO / penghuni
     rumah anak yatim sekiranya pemohon / ibu / bapa / penjaga merupakan penerima bantuan bulanan dari agensi
     berkenaan;
  10.  Mulai 1 Januari 2008, pemohon / ibubapa pemohon / penjaga pemohon yang sah hendaklah mempunyai akaun SSPN
     mengikut syarat yang ditetapkan oleh PTPTN dari semasa ke semasa. [Sila bawa salinan kad keahlian/ slip bank/
     penyata akaun/ surat makluman keahlian/ cetakan penyata akaun dari laman web PTPTN);

     Akaun SSPN hendaklah dibuka selewat-lewatnya 2 minggu sebelum mengemukan permohonan pinjaman PTPTN

  11.  2 (dua) keping Setem Hasil bernilai RM10.00 setiap satu. Sila dapatkan di Pejabat Pos

Syarat tambahan (WAJIB) bagi pelajar yang mengemukan permohonan pada semester 2 dan ke atas:

  1.  Salinan keputusan peperiksaan bagi setiap semester yang lepas.
  2.  Salinan surat pengesahan aktif mendaftar sebagai pelajar UiTM dari Fakulti [ Pengesahan daripada Dekan / Ketua
     Program sahaja]

  Salinan dokumen sokongan di atas hendaklah disediakan pemohon dengan menggunakan kertas BERSAIZ A4 dan
  DISAHKAN oleh Pegawai yang layak.

  Antara Pegawai yang layak untuk menjadi saksi penjamin dan untuk pengesahan dokumen sokongan di atas adalah seperti
  berikut:

  a)  Wakil Rakyat/Senator
  b)  Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional
  c)  Pengamal Undang-undang
  d)  Pesuruhjaya Sumpah/Jaksa Pendamai
  e)  Pengetua/Guru Besar (sekolah kerajaan sahaja)
  f)  Pegawai Polis berpangkat ASP dan ke atas/Pegawai Tentera berpangkat Kapten atau setaraf dan ke atas.
  g)  Ketua Kampung/Penggawa/Penghulu/Ketua Masyarakat/Sidang/Pegawai Pembangunan Mukim/Pengerusi JKKK
     (Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung).
  h)  Untuk SABAH dan Sarawak – Ketua Kaum/ Ketua Anak Negeri/ Kapitan/Pemanca/Pegawai Taman Sabah.
                                                            14
  (Semua pegawai atau saksi hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia. Cop pegawai atau saksi
  hendaklah lengkap mempunyai nama dan jawatan pegawai serta jabatan/alamat di mana pegawai bertugas)

  Maklumat lanjut berkenaan syarat-syarat dan Kaedah Permohonan pinjaman PTPTN boleh diperolehi dari laman web
  PTPTN http://www.ptptn.gov.my

BAYARAN PINJAMAN PTPTN

  Bayaran pinjaman akan dikreditkan ke akaun pelajar. Pengeluaran pinjaman kali pertama hanya dibuat setelah perjanjian
  yang sempurna diterima oleh PTPTN;

  Bagi bayaran semester berikutnya, pembayaran akan dibuat setelah PTPTN menerima pengesahan daripada IPT masing-
  masing bahawa pelajar berjaya meneruskan pengajian dan memperolehi keputusan GPA 2.0 dan ke atas.

PENAHANAN BAYARAN PINJAMAN

     Pelajar mendapat keputusan peperiksaan dengan GPA kurang daripada 2.0;

     Menangguhkan pengajian;dan

     Dikenakan tindakan tatatertib dimana hukuman digantung pengajian.

PENAMATAN / PEMBATALAN PINJAMAN

     Pemberhentian pengeluaran pinjaman akan dibuat apabila pelajar gagal / berhenti / mendapat penajaan lain / menukar
     kursus pengajian dengan mengulang semester / membatalkan pinjaman PTPTN dalam peringkat jurusan atau IPT
     yang ditetapkan semasa tempoh perjanjian pinjaman dengan PTPTN.

     Pelajar dikehendaki membayar balik wang yang telah diperoleh daripada PTPTN sepanjang tempoh pengajian yang
     telah diikuti sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)

•  Pihak UiTM mengalu-alukan calon-calon OKU yang memohon atau ditawarkan tempat ke UiTM. Buat masa ini, semua
  kampus UiTM belum mempunyai kemudahan asas untuk pelajar OKU. Walau bagaimanapun pihak UiTM sedang membuat
  perancangan masa depan bagi menyediakan kemudahan asas kepada pelajar OKU agar dapat tinggal dan belajar dengan
  lebih sempurna.

•  Oleh itu, pelajar yang memohon ke UiTM dan berjaya ditawarkan tempat haruslah bersedia menghadapi segala kesulitan
  dengan ketiadaan kemudahan ini terutamanya dengan keadaan fizikal sediada.

PUSAT/UNIT KESIHATAN

•  Setiap kampus UiTM mempunyai Pusat/Unit Kesihatan yang memberikan perkhidmatan perubatan dan kesihatan kepada
  pelajar UiTM.

•  Waktu perkhidmatan dari jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang pada hari bekerja.

•  Untuk kes kecemasan yang memerlukan rawatan kecemasan selepas dari waktu bekerja, pelajar perlu berhubung dengan
  Pegawai Pembangunan Pelajar/Pegawai Keselamatan yang bertugas di kolej masing-masing untuk menghubungi pegawai
  yang bertugas “on call’.

•  Perkhidmatan–perkhidmatan yang diberikan kepada pelajar adalah Rawatan Pesakit Luar Perubatan dan Pergigian, wad
  pemerhatian sementara, perkhidmatan makmal perubatan, perkhidmatan x-ray, perkhidmatan ambulan dan perkhidmatan
  kesihatan meliputi pendidikan kesihatan, kawalan penyakit berjangkit, penyakit bawaan vektor dan
  kawalan kebersihan makanan serta premis makanan.

PERPUSTAKAAN

•  Setiap kampus UiTM dilengkapi dengan perpustakaan, antara kemudahan yang disediakan ialah :

     Pinjaman/pemulangan bahan
     Tempahan buku
     Perkhidmatan rujukan
     Perkhidmatan majalah
     Portal
     Perkhidmatan pembaca
     Perkhidmatan Pusat IT
     Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan
     Perkhidmatan salinan foto
     Bilik 24 jam
     Bilik Loker
                                                            15
KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN

•    Kolam Renang bertaraf Olimpik (di kampus Shah Alam sahaja)
•    Kompleks Sukan merangkumi gelanggang badminton, bola tampar, squash dan lain-lain lagi
•    Stadium
•    Gymnasium
•    Padang Kawad dan Padang Sasar
•    Pusat Islam
•    Pejabat Pos
•    Affin Bank Berhad
•    Bank Simpanan Nasional
•    ATM-Maybank, Bank Islam, Bank Rakyat, CIMB Bank dan Affin Bank


                         SOALAN – SOALAN LAZIM

S1:     Bolehkah saya mendaftar jika tidak membayar yuran pengajian?
J1:     Tidak boleh.

S2:     Bolehkah saya mendaftar jika dokumen-dokumen tidak mendapat pengesahan?
J2:     Tidak boleh.

S3:     Apakah kesannya jika saya tidak mendaftar pada tarikh pendaftaran yang ditetapkan?
J3:     Tawaran kemasukan akan terbatal kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada BPP.

S4:     Adakah kemudahan perubatan di sediakan di setiap kampus cawangan?
J4:     Ada. Setiap kampus cawangan mempunyai Pusat Kesihatan yang diketuai oleh Pegawai Perubatan dan
       jururawat terlatih.

S5:     Jika saya lewat mendaftar, apakah yang harus saya lakukan?
J5:     Anda dinasihatkan supaya berhubung dengan Bahagian Pengambilan Pelajar dengan segera.

S6:     Apakah pakaian yang sesuai semasa pendaftaran?
J6:     Berpakaian formal dan sopan seperti yang telah ditetapkan dalam garis panduan sahsiah rupa diri siswa/siswi.

S7:     Bagaimana saya boleh dapatkan jadual kuliah?
J7:     Jadual kuliah boleh diperolehi dari Fakulti masing-masing

S8:     Bolekah saya menarik diri selepas selepas mendaftar?
J8:     Boleh, tetapi TIADA PEMULANGAN YURAN PENGAJIAN

S9:     Apa itu PLK?
J9 :     PLK adalah program separuh masa yang dijalankan pada hari bekerja di luar waktu pejabat.

S10:     Apa itu e-PJJ?
J10 :    e-PJJ adalah program separuh masa yang dijalankan setiap hujung minggu serta menggunakan kaedah elektronik
       untuk berinteraksi dengan pensyarah.

S11:     Bolehkah saya menukar mod pengajian daripada PLK ke e-PJJ?
J11 :    Boleh. Permohonan hendaklah dikemukakan secara bertulis kepada Pengarah Institut Perkembangan
       Pendidikan (InED) Universiti Teknologi MARA dalam masa empat (4) minggu sebelum tarikh rasmi kuliah
       bermula.
                                                            16
                            KETERANGAN LANJUT

Segala pertanyaan berkaitan dengan tawaran dan pendaftaran sila hubungi :

Ketua
Bahagian Pengambilan Pelajar
Bangunan UiTM International Centre (UIC)
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Tel: (+603) 5544 3164/ 3165/ 3166/ 3174/ 3175
Faxs: (+603) 55443170
E-mel: bpp@salam.uitm.edu.my
Web : www.bpp.uitm.edu.my

Segala pertanyaan berkaitan dengan kebajikan, kolej kediaman dan pinjaman sila hubungi:

Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Tel: (+603) 5544 3545/ 3538 (Pinjaman)
Web: www.hep.uitm.edu.my

Segala pertanyaan berkaitan program pengajian seperti silibus , masa kuliah dan lain-lain , sila hubungi fakulti
berkenaan:

Tel: (+603) 5544 2000
Web : www.uitm.edu.my (lihat pautan FACULTIES)                           PENGGUGUSAN FAKULTI

Universiti Teknologi MARA telah menyelaraskan fakulti-fakulti berdasarkan gugusan-gugusan tertentu iaitu:

GUGUSAN SAINS & TEKNOLOGI

*  Fakulti Sains Gunaan
*  Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif
*  Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur
*  Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi
*  Fakulti Perubatan
*  Fakulti Pergigian
*  Fakulti Sains Kesihatan
*  Fakulti Farmasi
*  Fakulti Kejuruteraan Awam
*  Fakulti Kejuruteraan Elektrik
*  Fakulti Kejuruteraan Kimia
*  Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

GUGUSAN SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN

*  Fakulti Undang-Undang
*  Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi
*  Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media
*  Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka
*  Fakulti Pendidikan
*  Fakulti Teknologi Kreatif dan Artistik
*  Fakulti Muzik

GUGUSAN PENGURUSAN & PERNIAGAAN

*  Fakulti Perakaunan
*  Fakulti Pengurusan Perniagaan
*  Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan
*  Fakulti Pengurusan Maklumat
*  Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat


PUSAT AKADEMIK

* Akademi Pengajian Bahasa
                                                       17
                        KAMPUS-KAMPUS UiTM

KAMPUS-KAMPUS UiTM

Universiti Teknologi MARA berbangga dengan kewujudan kampus cawangannya di setiap negeri di Malaysia kecuali di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Berikut adalah kampus-kampus UiTM seluruh negara:

Kampus Induk UiTM

UiTM Shah Alam,
40450 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan
No. Tel : 03-55442000

Kampus Cawangan UiTM
UiTM Sabah                           UiTM Melaka
Beg Berkunci 71,                        Km. 26, Jalan Lendu,
88997 Kota Kinabalu,                      78000 Alor Gajah,
Sabah                             Melaka Bandaraya Bersejarah
No. Tel : 088-325151                      No. Tel : 06-5582000

UiTM Sabah, Kampus Tawau,                   UiTM Melaka, Kampus Bandar Melaka,
Lot 1 Tingkat 5,                        110 Off Jalan Hang Tuah,
Wisma MAA, Jalan Bunga                     75300 Melaka
91000 Tawau Sabah                       No. Tel: 06-2857000
No. Tel: 089-755733

UiTM Sarawak                          UiTM Pahang
Jalan Merenek,                         Lintasan Semarak,
94300 Kota Samarahan,                     26400 Bandar Pusat Jengka,
Sarawak                            Pahang Darul Makmur
No. Tel : 082-677200                      No. Tel : 09-4602000


UiTM Sarawak, Kampus Mukah                   UiTM Pahang
Lot 661, Blok 68, Boulevard Setia Raja Mukah          Kampus Kuantan Satu (1)
96400 Mukah Sarawak                      Jalan Bukit Sekilau
No. Tel: 084-874102                      25200, Kuantan Pahang
                                Pahang Darul Makmur
                                No. Tel : 09-5138143

UiTM Perlis                          UiTM Pulau Pinang
Peti Surat 41,                         Jalan Permatang Pauh,
02600 Arau,                          13500 Seberang Prai,
Perlis Indera Kayangan                     Pulau Pinang
No. Tel : 04-9861001                      No. Tel : 04-3822888

UiTM Johor                           UiTM Kedah
Km.12 Jln. Muar,                        Peti Surat 187,
85200 Segamat,                         08400 Merbok,
Johor Darul Takzim                       Kedah Darul Aman
No. Tel : 07-9352000                      No. Tel : 04-4562000

UiTM Johor, Kampus Bandaraya Johor Bahru            UiTM Negeri Sembilan
Jalan Heman,Kg. Aman                      Kompleks IADP/NST,
Larkin,                            Jalan Melang , Lot 323, 787, 2003 72000 Kuala Pilah,
80350 Johor Bahru                       Negeri Sembilan Darul Khusus
No. Tel: 07-2342275                      No. Tel : 06-4821200

UiTM Perak                           UiTM Terengganu
Bandar Sri Iskandar,                      Sura Hujung,
32600 Bota,                          23000 Dungun,
Perak Darul Ridzuan                      Terengganu Darul Iman
No. Tel : 05-3742000                      No. Tel : 09-8400400

UiTM Kelantan                         UiTM Terengganu,
Bukit Ilmu,                          Kampus Kuala Terengganu
18500 Machang,                         21080 Kuala Terengganu,
Kelantan Darul Naim                      Terengganu Darul Iman
No. Tel : 09-9762000                      No. Tel : 09-6175255


UiTM Kelantan Kampus Kota Bharu                UiTM Terengganu,
Wisma KUB                           Kampus Bukit Besi
Jalan Sultan Ibrahim                      d/a Kolej Ketengah,
15050 Kota Bharu                        Bandar AMBS,
                                23400 Al-Muktafi Billah Shah,
                                Terengganu Darul Iman
                                No. Tel : 09-8221995                                                           18
                     PROGRAM PENGAJIAN LUAR KAMPUS

PENGENALAN

   •  Pengendalian semua program Pengajian Luar Kampus (PLK) yang dahulunya diuruskan oleh Pusat Perkembangan
      Pendidikan (EDC) dan sekarang dikenali sebagai Institut Perkembangan Pendidikan (InED) telah diambil alih oleh
      Fakulti mulai Oktober 1998. Objektifnya adalah untuk memantapkan urusan pentadbiran serta kaedah pembelajaran
      dan pengajaran. Program-program yang terlibat adalah diperingkat Diploma dan Sarjana Muda.

   •  Selaras dengan pengendalian program Pengajian Luar Kampus (PLK) di Fakulti, proses pengambilan pelajar baru
      dikendalikan sepenuhnya oleh Bahagian Pengambilan Pelajar (BPP) dengan kerjasama Fakulti dan Kampus
      Cawangan yang berkenaan.

MASA KULIAH

Kuliah bagi program Pengajian Luar Kampus dijalankan seperti jadual berikut:


  HARI                            MASA
  ISNIN HINGGA JUMAAT                     6.00 petang hingga 10.00 malam

  AHAD HINGGA KHAMIS                     6.00 petang hingga 10.00 malam (Kedah, Kelantan &
                                Terengganu)


Nota :   Masa kuliah tertakluk kepada jadual yang dikeluarkan oleh Fakulti/Kampus Cawangan.


TAMADUN ISLAM

   •  Kursus Tamadun Islam mesti diambil sebagai salah satu subjek wajib dalam program yang diikuti oleh pelajar yang
      bukan beragama Islam yang mengikuti program diploma.

PEPERIKSAAN

   •  Semua pelajar adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan peperiksaan universiti. Peperiksaan dilakukan
      serentak dengan peperiksaan bagi pelajar sepenuh masa. Kertas soalan adalah sama seperti yang disediakan kepada
      pelajar sepenuh masa.


                          TEMPOH PENGAJIAN

Tempoh pengajian sepenuh masa untuk program-program di UiTM adalah seperti berikut:Tempoh maksimum Pengajian Luar Kampus (PLK) tidak melebihi sekali (1) ganda tempoh pengajian program sepenuh masa bagi
tempoh pengajian PLK adalah seperti berikut :


•   Program Diploma
   Tempoh pengajian ialah enam (6) semester atau enam belas (16) semester.

•   Program Ijazah Sarjana Muda
   Tempoh pengajian ialah enam (6) semester atau enam belas (16) semester.

Nota : Tempoh pengajian tertakluk kepada program yang ditawarkan.
                                                            19
              SENARAI SEMAKAN SEMASA PENDAFTARAN DI KAUNTER BPP

Sila pastikan dokumen-dokumen berikut dibawa dan disusun mengikut urutan senarai semakan.

Sila tanda √ pada setiap dokumen yang telah disusun mengikut urutan senarai semakan

SENARAI SEMAKAN


  1.  Borang Pendaftaran Pelajar Baru Pengajian Luar Kampus (PLK) - BPP - 04 (Pin. 05)

  2.  Surat Tawaran cetakan dari laman web

  3.  Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran Pemohon yang telah disahkan

  4.  Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran ibu dan bapa yang telah disahkan
             SENARAI SEMAKAN SEMASA PENDAFTARAN DI KAUNTER FAKULTI

Sila pastikan dokumen-dokumen berikut dibawa dan disusun mengikut urutan senarai semakan.

Sila tanda √ pada setiap dokumen yang telah disusun mengikut urutan senarai semakan

SENARAI SEMAKAN

  1.  Surat tawaran cetakan dari laman web

  2.  Borang Pendaftaran Pelajar Baru Pengajian Luar Kampus (PLK) - BPP - 04 (Pin. 05)

  3.  Borang Maklumat Pelajar Baru - BPP - 02 (Pin. 08)

  4.  Sijil asal SPM/Setaraf (bagi calon semua program)

  5.  Sijil asal STPM/setaraf (bagi program Asasi/ Matrikulasi/ setaraf)

  6.  Surat Pengesahan Tamat Pengajian (pelajar lulusan Diploma/ Ijazah IPTA lain yang belum
     menerima penganugerahan konvokesyen)


  7.  Skrol Diploma/ Ijazah (bagi lulusan IPTA lain)

  8.  Slip keputusan MUET (Malaysian University English Test) bagi program ijazah sahaja yang telah
     disahkan

  9.  Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran Pemohon yang telah disahkan

  10.  Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran ibu dan bapa yang telah disahkan

  11.  Salinan SPM/Setaraf (bagi calon semua program) yang telah disahkan

  12.  Salinan STPM/setaraf (bagi program Asasi/ Matrikulasi/ setaraf) yang telah disahkan

  13.  Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian (pelajar lulusan Diploma/ Ijazah IPTA lain yang belum
     menerima penganugerahan konvokesyen) yang telah disahkan

  14.  Salinan Skrol Diploma/ Ijazah (bagi lulusan IPTA lain) yang telah disahkan

  15.  Salinan slip keputusan MUET (Malaysian University English Test) bagi program ijazah sahaja yang
     telah disahkan yang telah disahkan
                                                      20
        UiTM di Hatiku  Wujudmu di sini di tanah anak merdeka

 Bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya

Pelopor hidup, budaya bangsa, agama, negara

Pembentuk akhlak manusia agar jadi sempurnaKu yang melangkah ke sini ingin mempelajari

 Rahsia di muka bumi dengan cara hakiki

Tunjukkan aku jalan ilmuMu untukku menuju

  Destinasi cita-cita negara dan bangsaku        Majulah bangsa

        Maju Negara

     Berkat usaha jaya MARA

     Kami berikrar akan berjasa

   Hingga kita berjaya...... demi bangsa Watikah yang kumiliki kan ku semat dihati

 Janjiku pada pertiwi untuk menabur bakti

Ku sempurnakan seikhlas hati membela negara

  Doa restu ayah bonda ku untuk semua    UiTM.......Usaha Taqwa Mulia
                       21
AHLI JAWATANKUASA PANDUAN PENDAFTARAN
                  PENAUNG

          Y. Bhg. Dato’ Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah

                Naib Canselor UiTM                  PENASIHAT

               Encik Mazlan Bin Salleh

                  PENGERUSI

           Tuan Syed Mohd Shukram Bin Tuan Said

                  SETIAUSAHA

              Puan Norainman Binti Nordin

               AHLI JAWATANKUASA

            Encik Mohd Nahar Bin Mohd Sanusi                 PENGHARGAAN

     Ucapan ribuan terima kasih kepada semua staf Unit Ijazah Sarjana

      Muda, Unit Diploma/ Asasi/ Pra Diploma dan Unit Pentadbiran

           di atas sumbangan idea dan kerjasama.               Unit Ijazah Sarjana Muda

              Puan Hajah Noorsiah Daud

               Puan Badariah Bahruddin

             Puan Nadiatul Indah Mohd Tahir

              Puan Noradilah Binti Md Zen

            Puan Siti Nailah Asnawi Hj Mohd Amir

              Puan Siti Mahmudah Sarbini

                Cik Salizawati Shahri

              Encik Mohd Nazim Bin Ishak

              Encik Mohd. Rizael Ros Tahir             Unit Diploma/ Asasi/ Pra Diploma

             Encik Muhamad Nizam Noordin

               Encik Azman Samsudin

            Encik Mohd Suhaimi Bin Paharul Radzi

              Encik Mohd Razis Bin Kaswati

                Puan Suraya Ahmad

               Cik Norhaliza Abu Bakar                 Unit Pentadbiran

                Puan Jamilah Che Din

               Encik Jalaluddin Banun

               Encik Abdul Jabar Ahmad

              Puan Zarimah Abdul Razak

                 Puan Zaini Ismail

                 Cik Aznida Azmee

                Puan Zalina Zakaria

                Puan Ikhrima Sandimo

                Encik Azmi Mohd Nor
                                       22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:205
posted:4/19/2011
language:Malay
pages:22
Description: Manipulasi Pinjaman Bank document sample