Marketing Informacioni Sistem - Excel

Document Sample
Marketing Informacioni Sistem - Excel Powered By Docstoc
					          Datat e provimeve mbartje, Janar 2010
Dita dhe data Ora
E martë  12  8.00
        11.00
        14.00
E mërkurë 13   8.00
        11.00
        14.00
E enjte  14  8.00
        11.00
        14.00
E premte  15  8.00
        11.00
        14.00
E shtunë  16  8.00
        11.00
E dielë  17  8.00
        11.00
E hënë   18  8.00
        11.00
        14.00
E martë  19  8.00
        11.00
        14.00
E mërkurë 20   8.00
        11.00
Datat e provimeve mbartje, Janar 2010
                 Lëndët provim
Sipërmarrje biz vogël, Admin publik, Kërkim market, Analizë fin, Integrim BE
Ekonom zhvillimi, Projekt sistem info
Manaxh shpërblimi, Baza qeverisje, Market shërbime, Teknikë bank, Kontab avanc
Manaxh projekte, Manaxh ndër instituc, Market ndërk, Taksim, Ek financiar, Kërk operac
Biznes ndërkomb, Projektim bazë të dhëna
Manaxh cilësie, Adm Evropian, Market shpërndarje, Kont publik/Auditim, Kontab nac
Baza marketingu, Arkitekturë kompjuterash
Matematikë 1 (Dega ekonomiks) Algoritmikë, Histori ekonomie
Drejtim financiar 1, Drejtim Financiar (Dega ekonomiks)
Manaxhim, Etikë biznesi, Organizim ndërmarrjesh
Makroekonomi, Programim, Hyrje ne finance (Ekonomiks)
E dr biznesi, Mar vendime, Ekonomiks publik, Promoc, Sigurime, Sistem tatim treg, Int artific
Hyrje në ekonomi
Matematikë e zbatuar, Statistikë 2 (Info ekonomike)
Parime kontabiliteti
Drejtim prodhimi, Shkrim akademik, Mikroekonomi (Info ekonomike)
DBNj, Mikroekonomi 2
Kontab kosto, Informatikë (Dega Ekonomiks) Hyrje në informatikë (Dega info ekon)
Kontabilitet kosto drejtimi, Ekonomi monetare
Gjuhë e huaj, Ekonomiks pune, Analizë mikroekonomike
Ekonometri, Ekonometri 1
Sjellje organizative, Tregti ndërkombëtare. Komunikim të dhënash,
Drejtim strategjik
Para dhe banka, Multimedia
tab avanc
iar, Kërk operac

, Kontab nac
m treg, Int artific
ga info ekon)
 Datat e provimeve, semestri I-të, sistemi ditës, Shkurt, 2010
  DEGA BIZNES, Viti I
Nr Lenda                 DATAT    ORA
 1 Gjuhë e huaj             29.01.2011     9.00
 2 Manaxhim biznesi           04.02.2011     8.30
 3 Histori e ekonomisë          11.02.2011     14.30
 4 Hyrje në ekonomi           18.02.2011     8.30
 5 Baza marketingu            25.02.2011     8.30

  DEGA FINANCE, Viti I
Nr Lenda                DATAT     ORA
 1 Gjuhë e huaj             29.01.2011     9.00
 2 Manaxhim biznesi           04.02.2011     11.30
 3 Histori e ekonomisë         11.02.2011     11.30
 4 Hyrje në ekonomi           18.02.2011     11.30
 5 Baza marketingu           25.02.2011     11.30
  DEGA EKONOMIKS, Viti I
Nr Lenda                DATAT     ORA
 1 Gjuhë e huaj             29.01.2011     9.00
 2 Manaxhim biznesi           04.02.2011     8.30
 3 Informatikë             11.02.2011     14.30
 4 Hyrje në ekonomi           18.02.2011     8.30
 5 Matematikë 1             25.02.2011     8.30

  DEGA INFORMATIKE EKONOMIKE, Viti I
Nr Lenda          DATAT           ORA
 1 Gjuhë e huaj      29.01.2011            9.00
 2 Algoritmikë       01.02.2011            8.30
 3 Programim 1        07.02.2011   8.30
 4 Hyrje në ekonomi      13.02.2011   11.30
 5 Matematikë 1        18.02.2011   14.30
 6 Hyrje në informatikë    25.02.2011   14.30
  DEGA BIZNES, Viti II
Nr LENDET           DATAT    ORA
 1 Gjuhë e huaj        29.01.2011   9.00
 2 Makroekonomi        05.02.2011   11.30
 3 Matematikë e zbatuar    11.02.2011   8.30
 4 Parimet e kontabilitetit  19.02.2011   14.30
 5 Statistikë 1        25.02.2011   14.30

  DEGA FINANCE, Viti II
Nr LENDET           DATAT    ORA
 1 Gjuhë e huaj        29.01.2011   9.00
 2 Makroekonomi        05.02.2011   14.30
 3 Matematikë e zbatuar    11.02.2011   8.30
 4 Parimet e kontabilitetit  19.02.2011   11.30
 5 Statistikë 1        26.02.2011   14.30

  DEGA EKONOMIKS, Viti II
Nr LENDET           DATAT    ORA
 1 Gjuhë e huaj        29.01.2011   9.00
 2 Parime kontabiliteti    02.02.2011   8.30
 3 Hyrje ne ekonometri    07.02.2011   8.30
 4 Mikro 2          13.02.2011   14.30
 5 Shkrim akademik      18.02.2011   11.30
 6 Makroekonomi        26.02.2011   14.30
  DEGA INFORMATIKE EKONOMIKE, Viti II
Nr LENDET             DATAT    ORA
 1 Gjuhë e huaj          29.01.2011    9.00
 2 Programim 2           01.02.2011   11.30
 3 Statistikë 2          07.02.2011   11.30
 4 Arkitekturë komjuterash     13.02.2011   11.30
 5 Matematikë e zbatuar      19.02.2011   14.30
 6 Mikroekonomi          27.02.2011   14.30
  DEGA BIZNES, Viti III
Nr LENDET             DATAT    ORA
 1 Drejtim financiar        02.02.2011    8.30
 2 Manaxh burimeve njerezore    07.02.2011   11.30
 3 Manaxhimi operacioneve     12.02.2011   14.30
 4 Sjellje Organizative      17.02.2011    8.30
 5 Sipermarrja dhe biznesi i vogel 22.02.2011    8.30
 6 Menaxhim Strategjik       27.02.2011    8.30
  DEGA FINANCE, Viti III
Nr LENDET             DATAT    ORA
 1 Drejtim financiar 1       02.02.2011   11.30
 2 Manaxh burimeve njerezore    08.02.2011    8.30
 3 Manaxhimi operacioneve     14.02.2011    8.30
 4 Kontabilitet kosto       20.02.2011    8.30
 5 Teknike bankare         26.02.2011   11.30

  DEGA EKONOMIKS, Viti III
Nr LENDET             DATAT    ORA
 1 Ekonomiks ndërkombëtar     01.02.2011   11.30
 2 Ligje              06.02.2011   11.30
 3 Modul ekonomiksi 1         12.02.2012   11.30
 4 Kontabilitet Nacional       17.02.2011    8.30
 5 Ekonomiksi i parasë dhe bankave  22.02.2011    8.30
 6 Sem special mbi ekon shqiptare   25.02.2011    8.30
  DEGA INFORMATIKE EKONOMIKE, Viti III
Nr LENDET               DATAT    ORA
                   01.02.2011
 1 Komunikim të dhënash dhe rrjetat kompjuterike   11.30
 2 Lenda me zgjedhje 1        07.02.2011   11.30
 3 Ekonometri             14.02.2011   11.30
 4 Drejtim financiar         19.02.2011   11.30
 5 Teoria e bazave të të dhënave   26.02.2011   14.30


  Manaxhim, Viti IV
Nr LENDET              DATAT     ORA
 1 Manaxhimi cilësisë        02.02.2011    14.30
 2 Marrje vendimesh         08.02.2011    14.30
 3 Sipërmarrje bizesit vogël     14.02.2011    14.30
 4 Manaxhimi projekteve       21.02.2011    8.30
 5 Manaxhimi shpërblimit       28.02.2011    14.30
  Administrim publik, Viti IV
Nr LENDET              DATAT     ORA
 1 Admin Evropian i krahasuar    02.02.2011    14.30
 2 Ek publik/Kontab publik      08.02.2011    14.30
 3 Admin publik           14.02.2011    14.30
 4 Bazat e qeverisjes        21.02.2011    8.30
 5 Manaxh ndërmarrje instituc    28.02.2011    14.30
  Marketing, Viti IV
Nr LENDET             DATAT    ORA
 1 Promocion/Konsumerizim     02.02.2011   14.30
 2 Market shpër/ Drforcë shitje  08.02.2011   14.30
 3 Kërkim marketingu       14.02.2011   14.30
 4 Marketing shërbimesh      21.02.2011    8.30
 5 Marketing ndërkombëtar     28.02.2011   14.30

  Finance, Viti IV
Nr LENDET             DATAT    ORA
 1 Kontabilitet publik/Auditim  03.02.2011    8.30
 2 Softe aplikative/Sigurime   09.02.2011    8.30
 3 Analizë financiare       15.02.2011    8.30
 4 Teknika bankare        22.02.2011   11.30
 5 Taksim             28.02.2011   11.30

  Kontabilitet, Viti IV
Nr LENDET             DATAT    ORA
 1 Auditim            03.02.2011    8.30
 2 Sspecial/Sistem tatim treg   09.02.2011    8.30
 3 Analizë financiare       15.02.2011    8.30
 4 Kontab avanc/Tekn bakare    22.02.2011   11.30
 5 Kontabilitet publik      28.02.2011   11.30

  EKONOMIKS, Viti IV
Nr LENDET             DATAT    ORA
 1 Kontabilitet nacional     01.02.2011   14.30
 2 Integrim Ekonomik Evropian   08.02.2011   11.30
 3 Ekonomiks zhvillimi      14.02.2011   11.30
 4 Biznes ndërkombëtar/MBNj    21.02.2011   11.30
 5 Ekonomiks financiar       28.02.2011   11.30

  INFORMATIKE EKONOMIKE, Viti IV
Nr LENDET             DATAT     ORA
 1 Inteligjencë artificiale    03.02.2011    8.30
 2 Kërkime operacionale      09.02.2011    8.30
 3 Projektim bazë të dhëna    15.02.2011    8.30
 4 Projektim sistem informac   22.02.2011   11.30
 5 Tregje institucione financiare 27.02.2011   14.30
       Datat e provimeve, semestri II-të, sistemi ditës
             Qershor - Korrik, 2010
              Dega biznes, viti I
Nr  Lënda                    Data     Ora
 1  Gjuhë e huaj                 11.06.2011   9.00
 2  Baza finance                 17.06.2011   8.00
 3  Komunikim në biznes             24.06.2011   8.00
 4  Matematikë                  01.07.2011   8.00
 5  Mikroekonomi                 08.07.2011   8.00
            Dega financë, viti I
Nr  Lënda                    Data     Ora
 1  Gjuhë e huaj                 11.06.2011   9.00
 2  Baza finance                 17.06.2011  11.00
 3  Komunikim në biznes             24.06.2011  11.00
 4  Matematikë                  01.07.2011  11.00
 5  Mikroekonomi                 08.07.2011  11.00
           Dega ekonomiks, viti I
Nr  Lënda                    Data     Ora
 1  Gjuhë e huaj I                11.06.2011   9.00
 2  Mikroekonomi                 15.06.2011  17.00
 3  Shkrim akademik               21.06.2011  17.00
 4  Histori e ekonomisë             27.06.2011  17.00
 5  Matematikë e zbatuar             03.07.2011  17.00
 6  Statistikë                  09.07.2011  17.00

     Dega informatikë ekonomike, viti I
Nr Lënda              Data             Ora
 1  Gjuhë e huaj                 11.06.2011   9.00
 2  Org sisteme kompjuterike           15.06.2011  17.00
 3  Manaxhim biznesi               21.06.2011  17.00
 4  Matematikë 2                 27.06.2011  17.00
 5  Strukturë të dhënash             03.07.2011  17.00
 6  Marketing                  09.07.2011  14.00
             Dega biznes, viti II
Nr  Lënda                   Data     Ora
 1  Statistikë 2               15.06.2011   8.00
 2  Informatikë                21.06.2011   8.00
 3  Investime                 27.06.2011   8.00
 4  Kontabilitet financiar          03.07.2011   8.00
 5  Ligje                   09.07.2011   8.00

            Dega financë, viti II
Nr  Lënda                   Data     Ora
 1  Statistikë 2               15.06.2011  11.00
 2  Informatikë                21.06.2011  11.00
 3  Investime                 27.06.2011  11.00
 4  Kontabilitet financiar          03.07.2011  11.00
 5  Ligje                   09.07.2011  11.00
           Dega ekonomiks, viti II
Nr  Lënda                   Data     Ora
 1  Gjuhë e huaj               11.06.2011   9.00
 2  Hyrje në sociologji            15.06.2011  11.00
 3  Manaxhim financiar            21.06.2011  11.00
 4  Makroekonomi 2              27.06.2011  11.00
 5  Kërkim tregu               03.07.2011  11.00
 6  Statistikë zbatuar            09.07.2011  11.00
        Dega informatikë ekonomike, viti II
Nr  Lënda                   Data     Ora
 1  Statistike 2                15.06.2011   8.00
 2  Shkrim akademik              21.06.2011   8.00
 3  Sisteme shfrytëzimi            27.06.2011   8.00
 4  Makroekonomi                03.07.2011   8.00
 5  Kontabilitet financiar           09.07.2011   8.00

            Dega biznes, viti III
Nr  Lënda                   Data     Ora
 1  Biznes nderkombetar            16.06.2011   8.00
 2  Kontabilitet kosto drejtimi        22.06.2011   8.00
 3  Drejtim marketingu             28.06.2011   8.00
 4  L zgjedhje Novac ose Menaxh markës     04.07.2011   8.00
 5  Mikroteze                 10.07.2011   8.00

            Dega financë, vitit III
Nr  Lënda                   Data     Ora
 1  Drejtim financiar 2            16.06.2011  11.00
 2  Kontabilitet drejtimi           22.06.2011  11.00
 3  Menaxhim marketingu            28.06.2011  11.00
 4  Sipermara/Kont aplikativ-Sem special    04.07.2011  11.00
 5  Mikroteze                 10.07.2011  11.00
           Dega ekonomiks, viti III
Nr  Lënda                   Data    Ora
 1  Modul i hapur II 3             14.06.2011  8.00
 2  Modul i hapur I 2             19.06.2011  8.00
 3  Ekonomiks industrial            124.06.2011  8.00
 4  Ekonomiks i sektorit publik        28.06.2011  8.00
 5  Seminar special për ekonominë botërore   03.07.2011  8.00
 6  Diplome                  10.07.2011  8.00
        Dega informatikë ekonomike, III
Nr  Lënda                   Data     Ora
 1  Çeshtje ligjore te Informatikes      16.06.2011  11.00
 2  Programim ne Internet           22.06.2011  11.00
 3  Sistemet e informacionit të drejtimit   28.06.2011  11.00
 4  Lenda me zgjedhje 2            04.07.2011  11.00
 5  Mikroteze                 10.07.2011  11.00            Dega ekonomiks, viti IV
Nr Lënda                     Data    Ora
 1 Seminar për politikat            18.06.2011  8.00

        Dega informatikë ekonomike, viti IV
Nr Lënda                     Data    Ora
 1 Kurs special 1                11.06.2011  8.00
 2 Kurs special 2                18.06.2011  8.00
 3 Seminar special               25.06.2011  8.00
          Datat e provimeve të vjeshtës, viti IV Maj-Qershor 2011 (sitemi ditës)
Dita dhe data  Ora                        Lëndët provim
E martë 31    14.00 Statistikë, Statistikë 1
         17.00 Manxhim operacionesh
E mërkurë 1   14.00 Manaxhim biznesi, Modul Biznesi
         17.00 MBNj, Para dhe banka,
E enjte   2  14.00 Sjell konsumatore, Drejtim Portofoli,
         17.00 Sisteme informacioni,
E premte   3  11.00 Programim sistemesh, Drejtimi i forcës së shitjes, Administrim publik
         14.00 Matematikë, Matematikë 1
         17.00 Komunik dhënash e rrjeta, Marrje vendime, Market shërbime, Kompjuteriz Ekon BE
E shtunë   4  11.00 Ekonometri 2, Biznes ndërkomb, E drejtë administ, Ek financiar,
         14.00 Auditim, Hyrje në inform, Projektim analizë bazë të dhëna
         17.00 Baza Finance
E dielë   5  11.00 Arkitekturë dhe vlerësim kompjuterash
         14.00 Ekonometri 1, Sjellje organizative, Kontabilitet drejtimi
         17.00 Sip manaxh biz vogël, Dr publik, Analizë financ, Financë ndërk, Analizë projekt sist informac
E hënë    6  11.00 Histori doktrinash, Multimedia Market ndërkombëtar, Makro zb,
         14.00 Informatikë, Informatikë dhe Sist informacioni Algoritmikë
         17.00 Parimet e kontabilitetit Analizë e serive kohore
E martë   7  11.00 Makro 2, Qeverisje korporatashManxh mardh me klientin
         14.00 Makroekonomi Makroekonomi 2
         17.00 Manaxh shpërb, Baza qeveri, Strategji market, Taksim, Dr bankar, SNK, Ek zhvill, Int artific,
E mërkurë  8  11.00 Komunikim në biznes, Statstikë 2
         14.00 Baza Marketingu, Organizim i ndërmarrje, Etikë profesionale, Sigurime
         17.00 Ek industrial, Manaxhim i cilësisë, Admin europ, Promoc, Teknikë bank, Kontab nac, Kërkim operac
E enjte   9  11.00 Kontabilitet financiar, Gjuhë e huaj, Shkrim akademik,
         14.00 Kontab kosto drejtimi, Kontab Kosto, Tregti ndërkomb
         17.00 Dr projekte, Manaxh instituc, Market shpërndarje, Tregje inst financ, Kont avancuar, Ekon monetare
E premte  10  14.00 Mikroekonomi, Mikroekonomi 1, Mikro 2 Teori bazë të dhëna
         17.00 Manaxhim strategjik, Sistem Shfrytëz, Histori Ekonomie
Datat e provimeve të vjeshtës, viti IV Qershor 2011 (sitemi ditës + PT+Korespondenca)
E shtunë  11 11.00  Hyrje në ekonomi, Programim, Sem special
       14.00  Matematikë e zbatuar, Matematikë 2
       17.00  Etikë e komunik, Etikë bznes, Org territor Kërk marketing, Kontab Publik, Kontab bankar, Mikro zb
E dielë  12 11.00  E drejtë biznesi, Ligje
       17.00  Drejtim Marketingu, Strukturë të dhënash
E hënë   13 11.00  Org Sisteme kompjutera, Legjislacion Tatimor tregtar
       14.00  Drejtim Financiar, Ek sektori publik, Progr në internet
       17.00  E drejtë admin, Sjell konsum, DFN, Ekonom financiar, Proj analiz bazë dhëna
E martë  14 14.00  Ekonomiks pune, Financa publike, Organizim sistem kontabel
       17.00  Investime,
         Datat e provimeve të vjeshtës, Shtator 2010, sistemi i ditës
 Dita dhe data Ora                         Lëndët provim
E premte   2 8.00 Parime kontabiliteti
        11.00 Hyrje ne ekonomi,
        14.00 Komunik dhënash e rrjeta, Marrje vendime, Market shërbime, Kompjuteriz Ekon BE
E shtunë   3 8.00 Informatikë, Informatikë dhe Sist informacioni Algoritmikë, softe aplikative
        11.00 Hyrje në inform, Projektim analizë bazë të dhëna
        14.00 Ekonometri 2, E drejtë administ, Auditim
E dielë    4 8.00 Manaxhim biznesi, Arkitekturë dhe vlerësim kompjuterash
        11.00 Ekonometri 1, Sjellje organizative, Kontabilitet drejtimi
        14.00 Sip manaxh biz vogël, Ad publik, Analizë financ, Financë ndërk, Analizë projekt sist informac
E hënë    5 8.00 Matematikë, Matematikë 1
        11.00 Mikroekonomi, Multimedia
        14.00 Manaxhim operacionesh, Sociologji, Mikroekonomi 1
E martë    6 8.00 Makroekonomi Makroekonomi 1, Programim 2
        11.00 Makro 2, Sisteme informacioni, Qeverisje korporatash
        14.00 Org sist shpërb, Baza qeveri, Str market, Taksim, Dr bankar, Ek zhvillim, Int artific
E mërkurë   7 8.00 Statistikë 2, Kërkim marketing
        11.00 Baza Marketingu, Organizim i ndërmarrje, DFSH
        14.00 Ek industr, Manaxhim i cilësisë, Admin europ, Promoc, Teknikë bank, Kontab nac, Kërkim operac
E enjte    8 8.00 MBNj, Programim 2
        11.00 Kontab kosto drejtimi, Kontab Kosto, Tregti ndërkombëtare, SNK,
        14.00 Manaxh projekte, Manaxh instituc, Market shpërndarje, Tr instituc financ, Kontab avancuar, Ek monetare
E premte   9 8.00 Statistikë, Statistikë 1, Manaxh mardh klient
        11.00 Histori doktrinash, Teori bazë të dhëna, Sigurime
        14.00 Para dhe banka, Mikro 2
E shtunë   10 8.00 Matematikë e zbatuar, Matematikë 2
        11.00 Kontabilitet financiar, Demografi, Etikë profesionale
        14.00 Etikë e komunik, Etikë bznes, Org territor Kërk marketing, Kontab Publik, Kontab bankar, Mikro zbatuar
E dielë   11 8.00 Gjuhë e huaj, Shkrim akademik, Shkrim akademik 2, E drejtë biznesi, Ligje, Legjislacion tatimor tregtar
        11.00 Ekonomiks pune, Financa publike, Organizim sistem kontabel
        14.00 Drejtim Marketingu, Strukturë të dhënash, Seminar special
E hënë    12 8.00 Baza Finance. Programim 1, Sjell konsum
        11.00 Drejtim Financiar, Ek sektori publik, Progr në internet
        14.00 Biznes ndërkomb, E drejtë admin, DFN, Ekonom financiar
E martë   13 8.00 Investime, Org Sisteme kompjutera.
        11.00 Manaxhim strategjik, Sistem Shfrytëz, Histori Ekonomie
        14.00 Market ndërkombëtar, Drejtim Portofoli, Makro zb, Analizë e serive kohore
E mërkurë  14 8.00 Komunikim në biznes,
11.00
14.00

				
DOCUMENT INFO
Description: Marketing Informacioni Sistem document sample