Managementul Serviciilor Publice - PowerPoint by mnr82744

VIEWS: 90 PAGES: 35

More Info
									Managementul Calităţii


    - Studiu de caz –


    Instituţia Prefectului –
    judeţul Hunedoara
                 1
De ce ISO 9001?
 HG 1723/2004 –instituie obligaţia implementării unui sistem
  de management al calităţii pentru serviciile către cetăţeni,
  conform cu acest standard.
                            “III. Măsuri pe termen lung:
a) implementarea sistemului de management al calităţii, respectiv al
  procesului de certificare a calităţii serviciilor - ISO 9001, pentru serviciile
  către cetăţeni”


19 aprilie 2011                                 2
Beneficiile implementării ISO 9001 (1)

  simplificarea şi degrevarea semnificativă a
  proceselor de management şi de execuţie, ca urmare
  a elaborării unor proceduri bine definite şi
  structurate;
  creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor
  desfăşurate în instituţie;
  crearea unui sistem de pregătire continuă a
  funcţionarilor publici şi a conducătorilor instituţiilor
  publice;
  amplificarea gradului de motivare a funcţionarilor
  pentru calitate în activitatea desfăşurată;
 19 aprilie 2011                     3
Beneficiile implementării ISO 9001 (2)

  sistemul de management este flexibil şi permite
  îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor
  publice oferite;
  permite identificarea modalităţilor de îmbunătăţire
  continuă a relaţiilor cu clienţii instituţiilor şi cu
  partenerii instituţionali;
  cadrul încurajează descoperirea deficienţelor
  sistemului informaţional şi corectarea acestora;
  îmbunătăţirea procesului de management al resurselor
  umane, materiale, informaţionale şi financiare din
  cadrul instituţiilor publice;

 19 aprilie 2011                  4
Beneficiile implementării ISO 9001 (3)

  îmbunătăţirea procesului de coordonare şi comunicare;
  implementarea presupune o ordonare a activităţii unei
  organizaţii uşurând fluxul activităţii;
  devine clar, pentru orice persoană care intră în
  organizaţie, modul în care se desfăşoară un anumit tip de
  activitate;
  o mai mare înţelegere a proceselor organizaţiei, ce
  implică angajamentul ferm al managementului, definirea
  clară a responsabilităţilor şi autorităţilor;
  plasează “clientul” în centrul sistemului de management
  al calităţii;
 19 aprilie 2011                     5
Beneficiile implementării ISO 9001 (4)
  promovează un alt tip de abordare a activităţii
  fiecărui serviciu;
  transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale
  organizaţiei;
  evitarea erorilor în locul corectării lor – măsurile
  preventive costă mai puţin decât corectarea
  erorilor;
  nu se evaluează activitatea unor persoane sau
  compartimente, ci calitatea serviciilor/produselor
  pe care le furnizează organizaţia;
  utilizarea mai eficientă a resurselor şi reducerea
  costurilor de neconformitate.
 19 aprilie 2011                     6
TERMINOLOGIE (1)
  PROCES
         ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune, care
         transformă elemente de intrare în elemente de ieşire.   cerinţe          realizarea produsului      produs
  CERINŢĂ - nevoie sau aşteptare (declarată, implicită
    sau obligatorie)

19 aprilie 2011                              7
  TERMINOLOGIE (2)
 PRODUS
   rezultat al unui proces.
 CLIENT
   organizaţie sau persoană care primeşte un produs.
 SATISFACŢIA CLIENTULUI
   percepţie a clientului despre măsura în care cerinţele clientului au fost
   îndeplinite
 EFICACITATE
   măsura in care sunt realizate activităţile planificate şi sunt obţinute
   rezultatele planificate
 EFICIENŢĂ
   relaţie între rezultatul obţinut şi resursele utilizate

  19 aprilie 2011                                8
TERMINOLOGIE (3)
SISTEM DE MANAGEMENT AL
 CALITĂŢII
      sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele
       legate de calitatea serviciilor pentru cetăţeni şi prin care
       se realizează acele obiective
PROCEDURĂ
      mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui
       proces19 aprilie 2011                             9
     Principiile de management
       propuse de ISO 9001
  Orientarea către client.
  LEADERSHIP - Capacitatea managerială a conducerii
  organizaţiei.
  Implicarea angajaţilor.
  Abordarea bazată pe proces.
  Abordarea managementului ca sistem.
  Fundamentarea deciziilor pe baza analizei
  datelor/informaţiilor.
  Îmbunătăţirea continuă aplicată tuturor proceselor.
  (Ciclul Deming)
  Relaţie reciproc avantajoasă cu “furnizorii”.
19 aprilie 2011                   10
 Ciclul Deming (PDCA) (1)

“Planifică - Efectuează - Verifică - Acţionează”
 poate fi descris astfel:
 Planifică (Plan) - stabileşte obiectivele şi procesele necesare
  obţinerii rezultatelor în concordanţă cu cerinţele clientului şi cu
  politicile organizaţiei.
 Efectuează (Do) - implementează procesele.
 Verifică (Check) - monitorizează şi măsoară procesele şi
  produsul faţă de politicile, obiectivele şi cerinţele pentru produs şi
  raportează rezultatele.
 Acţionează (Act) - întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea
  continuă a performanţelor proceselor.
 19 aprilie 2011                               11
19 aprilie 2011  12
CERTIFICAREA ISO 9001
 documentarea sistemului de management al calităţii
(elaborarea documentelor cerute de ISO 9001:2001)
 implementarea sistemului de management al calităţii
(documentele elaborate trebuie difuzate, cunoscute, utilizate de către
  întregul personal al organizaţiei şi trebuie să se genereze toate
  înregistrările conform cerinţelor documentaţiei Sistemului de
  Management al Calităţii)
 solicitarea adresată unui Organism de Certificare a
 Sistemelor de Management al Calităţii
 evaluarea sistemului de management al calităţii in vederea
 certificării conform cerinţelor ISO 9001:2001
 emiterea certificatului
 audituri ale sistemului de management al calităţii (interne şi
 externe)
19 aprilie 2011                             13
Ce documente sunt necesare?
   Manualul calităţii
         Document de sinteză – poate fi folosit ca instrument de marketing
   Declaraţia – referitoare la calitate şi obiectivele calităţii
   Proceduri documentate:
         Controlul documentelor;
         Controlul înregistrărilor;
         Audit intern;
         Controlul produsului neconform;
         Măsuri corective;
         Măsuri preventive.
   Documente necesare pentru asigurarea eficacităţii planificării,
   operării şi controlului proceselor;
   Înregistrări.

19 aprilie 2011                                    14
Angajamentul Prefectului
 să devenim un punct de referinţă pentru transformarea administraţiei
 publice din judeţul Hunedoara:

    să conferim activităţii noastre cel mai înalt grad de
    transparenţă ;
    să menţinem un sistem de management care să conducă la
    îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor noastre;

 să punem cetăţeanul în centrul preocupărilor noastre;

 să creăm, prin motivare şi parteneriat în luarea deciziilor, o echipă
 profesionistă, unită, integră, modernă şi deschisă, care să
 împărtăşească aceleaşi valori comune.
19 aprilie 2011                           15
Valorile noastre
Legalitate;      Respect faţă de
Moralitate;       cetăţean;
Etică;         Inovaţie;
Echidistanţă;     Transparenţă;
            Comunicare;
Încredere;
            Consultare;
Decizie fundamentată  Eficienţă;
 pe dovezi;       Colegialitate.
Obiectivitate;

19 aprilie 2011              16
  Misiunea            A acţiona, în calitate de reprezentant al
                   Guvernului în teritoriu, ca un garant al
                   aplicării şi respectării Constituţiei, a
                   legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor
                   Guvernului, a celorlalte acte normative,
                   precum şi a ordinii publice.

Prin :
 verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de
  autorităţile administraţiei publice locale;
 îndeplinirea obiectivelor stabilite în Programul de Guvernare;
 asigurarea unui climat normal de linişte şi ordine publică, în beneficiul
  cetăţeanului;
 menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu
  toate nivelurile instituţionale şi sociale, prevenirea tensiunilor sociale;
 gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a masurilor de apărare fără caracter
  militar;
 conducerea serviciilor publice deconcentrate;
 realizarea politicilor naţionale şi europene, în beneficiul comunităţii
  judeţene;
 adoptarea de măsuri şi activităţi menite să conducă la dezvoltarea
  economică armonioasă a Judeţului.
 19 aprilie 2011                               17
   Viziunea
 Instituţia Prefectului - judeţul
  Hunedoara va deveni un partener
  activ, deschis şi obiectiv al cetăţenilor,
  al instituţiilor publice şi al autorităţilor
  administraţiei publice locale, prin
  promovarea exemplului propriu de
  comunicare internă, colaborare şi
  menţinere în actualitate a sistemului
  de management, pentru a asigura în       Va fi un mentor pentru
  permanenţă îmbunătăţirea calităţii       implementarea corectă a politicilor
  serviciilor oferite beneficiarilor săi.    publice pe teritoriul judeţului
                         Hunedoara şi va promova, prin
                         toate mijloacele legale disponibile,
                         politicile publice elaborate la nivel
                         local şi iniţiativele locale şi judeţene
                         care aduc un plus de valoare
                         dezvoltării economice.
   19 aprilie 2011                                 18
  Obiective
 ne vom îndeplini toate         să promovăm comunicarea
  atribuţiile legale ţinând cont de   internă eficientă permanentă,
  valorile comune împărtăşite, în    fundamentând deciziile pe
  scopul îmbunătăţirii permanente    dovezi obiective şi asigurând
  a satisfacţiei beneficiarilor     consultarea tuturor factorilor
  noştri;                implicaţi în procesul decizional;
 să oferim cetăţenilor servicii de    să asigurăm funcţionarea
  calitate, la termenele stabilite,   sistemului de management,
  astfel încât să venim în        inclusiv a celui de management
  permanenţă în întâmpinarea       al calităţii prin mediatizarea
  aşteptărilor şi nevoilor acestora;   misiunii, viziunii, valorilor
 să construim o echipă          proprii, a obiectivelor calităţii şi
  profesionistă, unită, integră,     a tuturor cerinţelor standardului
  modernă şi deschisă, capabilă să    SR EN ISO 9001:2001 în
  facă faţă oricăror provocări,     rândul angajaţilor proprii şi prin
  prin asigurarea tuturor        diseminarea exemplului propriu
  resurselor necesare ca aceasta     la nivel interinstituţional.
  să funcţioneze într-un mediu de
  lucru modern
 19 aprilie 2011                              19
 Manualul Calităţii – structură:
 (http://www.sips.ro/prefectura/fileadmin/user_upload/_temp_/MC_IPHD_01_rev1.pdf)

ANGAJAMENTUL PREFECTULUI
1. DOMENIU DE APLICARE
2. REFERINŢE NORMATIVE
3. TERMENI ŞI DEFINIŢII. PREZENTAREA INSTITUŢIEI PREFECTULUI
  – JUDEŢUL HUNEDOARA
4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
  4.1. Cerinţe generale
  4.2. Cerinţe referitoare la documentaţie
       4.2.1.  Generalităţi
       4.2.2.  Manualul calităţii
       4.2.3.  Controlul documentelor
       4.2.4.  Controlul înregistrărilor
5.  RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
6.  MANAGEMENTUL RESURSELOR
7.  REALIZAREA PRODUSULUI/SERVICIULUI
8.  MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE
9.  DISPOZIŢII FINALE
 19 aprilie 2011                                20
Sistemul de Management al Calităţii (SMC)

 Aplicabilitate


Sistemul se aplică la nivelul întregii instituţii – în toate
 structurile de specialitate - pentru prestarea de
 servicii în domeniul administraţiei publice. 19 aprilie 2011                      21
  Procese                       Procese de management
    Analiza               Audit intern;                                   Activitatea de
    managerială             Managementul               Comunicare                  planificare
                         riscului                                                   Monitorizarea        Realizarea
Aplicarea şi                               Realizarea politicilor
   respectarea                  Soluţionarea        naţionale, a         serviciilor         obiectivelor din
             Verificarea          petiţiilor şi     politicilor privind     publice           Programul de
   Constituţiei, a      legalităţii                                 deconcentrate        guvernare în
   legilor şi a                    primirea        integrarea
                actelor şi        cetăţenilor      europeană, a         ale ministerelor       vederea
   celorlalte acte                              măsurilor privind      şi ale celorlalte      dezvoltării
   normative         Contenciosul       în audienţă                     organe ale
                administrativ                  intensificarea                      economice a
                                        relaţiilor externe      administraţiei
                                                      publice centrale       judeţului
                                                                     Hunedoara                                                      Gestionarea regimului
            Gestionarea        Aplicarea şi        Eliberarea şi evidenţa       permiselor de
              situaţiilor de       urmărirea          paşapoartelor         conducere,
              urgenţă şi a        strategiilor de       simple            certificatelor de
              măsurilor de        reformă a                         înmatriculare şi al
              apărare fără        administraţiei                      plăcilor de
              caracter          publice                          înmatriculare
              militar
 Activitatea financiar-       Activitatea         Achiziţii publice          Administrarea       Managementul resurselor
     contabilă          administrativă                          sistemelor IT           umane
     19 aprilie 2011                                                              22
                                                     BENEFICIARI/CLIENŢI/
                                                      FACTORI
                                                      INTERESAŢI
                                                     • Răspunsuri;
                                                     • Adrese;
                         Procese de realizare                  • Planuri de acţiune;
                           a serviciului                   • Ordine ale Prefectului;
                                                     • Rapoarte/rapoarte de
                                                      monitorizare;
BENEFICIARI/CLIENŢI/
  FACTORI                         Procese de                 • Proiecte de acte
  INTERESAŢI                           realizare a               normative;
  SESIZĂRI;                            serviciului de realizare
                                    Procese              • Proiecte;
  PETIŢII;     Procese de                       a serviciului        • Consultanţă de
  CERERI;        management                                    specialitate;
  ADRESE;              Procese de                            • Prezentări;
                     susţinere
                                          Procese de realizare
  RADIOGRAME;                                      a serviciului •  Analize;
  OBLIGAŢII LEGALE                                           • Autorizaţii;
  DE FURNIZARE A                                            • Certificate de
  UNOR SERVICII                            Procese de realizare        înmatriculare;
                                       a serviciului       • Autorizaţii de
                                                      conducere provizorii;
                              Procese de
                                 realizare a               • Autorizaţii de probă;
                                 serviciului               • Permise de conducere;
                         Procese de realizare                  • Paşapoarte;
                            a serviciului                   • Înscrieri de menţiuni;
                                                     • Avize;
                                                     • Documente cu caracter
                                                      administrativ,
                                                      financiar contabil,;
                                                     • etc.

      19 aprilie 2011                                                23
19 aprilie 2011  24
 Cerinţe
 Referitoare la documentaţie - minim:
    Angajamentul Prefectului referitor la calitate;
    Manualul Calităţii, cod MC_IPHD_01;
    Proceduri de sistem:
        Controlul documentelor, cod PS_IPHD_01;
        Controlul înregistrărilor, cod PS_IPHD_02;
        Audit intern, cod PS_IPHD_03;
        Controlul produsului neconform, cod PS_IPHD_04;
        Acţiuni corective, cod PS_IPHD_05;
        Acţiuni preventive, cod PS_IPHD_06;
    Proceduri operaţionale:
        Elaborarea planurilor de acţiune, cod PO_IPHD_01;
        Elaborarea procedurilor operaţionale, cod PO_IPHD_02;
    Instrucţiuni de lucru, diagrame flux, etc.
  19 aprilie 2011                           25
Structura procedurilor
 Procedură operaţională cadru;
 Etapele pentru elaborarea procedurilor
 operaţionale;
 Scop:
      asigură elaborarea unitară a tuturor procedurilor din
       instituţie;
      asigură realitatea etapelor, a formularelor, a
       fluxului informaţional


19 aprilie 2011                         26
1. Scop.
 Ce se urmăreşte prin procedura operaţională elaborată?
 Ce responsabilităţi, cerinţe specifice defineşte?
 De ce este necesară?

2. Domeniu de aplicare.
 Structurile din cadrul instituţiei pentru care aplicarea este obligatorie.
 Procesele pentru care este aplicabilă.

3. Definiţii şi abrevieri.
3.1. Definiţii
 Dacă există termeni care au un înţeles diferit de cel comun sau care pot
  conduce la interpretări care denaturează sensul cerinţei.
3.2. Abrevieri
 (dacă este cazul)
 19 aprilie 2011                                27
4. Referinţe normative
 (În plus faţă de standardele privind sistemele de management al calităţii,
  se vor trece actele normative, dacă procesul procedurat este reglementat
  de acte normative speciale.)
5. Descrierea procesului.
 Se descriu toate ETAPELE care constituie procesul pentru care se
 elaborează procedura.
 Pentru o vizualizare mai clară a fluxului procesului este utilă elaborarea
 unei diagrame – flux.
 Se vor trece sub-procesele în ordinea logică, aşa cum contribuie la
 transformarea elementelor de intrare în elemente de ieşire (servicii sau
 elemente de intrare pentru alte procese).
6. Responsabilităţi
 (Se vor lista responsabilităţile tuturor structurilor şi funcţiilor implicate în
  proces, atât la nivel executiv, cât şi la nivel decizional, fiind luate în
  calcul şi persoanele care, deşi nu au responsabilităţi directe, contribuie la
  realizarea serviciului).
 19 aprilie 2011                                28
7. Interacţiuni cu alte procese
 O parte dintre procesele din cadrul instituţiei nu sunt procese de realizare
   a serviciului cerut sau asumat, cu destinaţie evidentă către cetăţean sau
   altă instituţie solicitantă.
   Acestea reprezintă, însă, o parte importantă a activităţii instituţiei,
   contribuind la atingerea obiectivelor privind calitatea, asumate de
   conducerea instituţiei şi fiind denumite procese de susţinere.
   Pentru acestea, fie elementele de ieşire (output-urile) reprezintă elemente
   de intrare (input-uri) pentru alte procese principale, fie input-urile lor sunt
   output-uri ale altor procese.
   Interacţiunea cu alte procese constituie un element important al procedurii
   operaţionale, cu precădere pentru acest tip de procese.
   Legătura procesului procedurat (pentru care există o procedură scrisă) cu
   restul proceselor din cadrul instituţiei, se evidenţiază folosind o hartă a
   interacţiunii dintre procese conform tabelului din figura 1.
Fig. 1. Interacţiunea dintre procese

  Element        Furnizori    Proces  Element     Beneficiari
    de                      e de
  intrare      externi  Interni       ieşire   Externi   interni
  19 aprilie 2011                                 29
8. Înregistrări
 În general, înregistrările se regăsesc în documentele elaborate,
   formulare etc. şi sunt controlate conform proceduri de sistem referitoare
   la controlul înregistrărilor.

9. Anexe
 Interacţiunea dintre procese;
 Model Diagramă Flux;
 Formulare (toate formularele necesare pentru procedura stabilită).
 (formularele vor fi codificate după următoarea formulă: F (formular).
   PO (procedură operaţională).(acronimul structurii).(numărul procedurii
   operaţionale pentru structura în cauză).(numărul formularului).

Exemplu:
 F.PO.CMP (compartiment management public).01.01
19 aprilie 2011                               30
 RESPONSABIL          TERMEN                Elementul de intrare                DOVEZI/ÎNREGISTRĂRI
                                  (Documentul care determină
                                   începerea procesului)                        Documente,
  (Angajatul care      Termenul legal /                                              formulare –
  răspunde de        stabilit prin                                                care atestă
  efectuarea etapei     rezoluţie sau                                                respectarea
  din cadrul         decizie pentru        Primul sub-proces, cel de „înregistrare”                   procedurii
  procedurii)        efectuarea etapei         a elementului de intrare/cerinţei
                                      (sub-proces)
                                                    NU
                                                       Ce se întâmplă dacă în urma
                                                      etapei decizionale se constată o
                                       Decizie             neconformitate cu procedura?

                                   DA


                                      (sub-proces)


                                 Ultimul sub-proces, acela de
                                „remitere” a serviciului finit către
                                beneficiar (cetăţean/altă instituţie
                                publică sau altă structură din cadrul
Legendă:
                                      instituţiei)
    -Proces/sub-proces;

    Decizie;

    -Fluxul aprilie 2011
      19 proceselor;                                                                31
                                                          Fig.2 – Model Diagramă – flux.
    -Întoarcere în lanţul decizional, în urma deciziei.
   Etape
1. Identificarea proceselor şi a     8.  Negocieri;
    sub-proceselor;          9.  Stabilirea elementelor de
2.   Stabilirea ordinii logice a       intrare şi de ieşire pentru
    proceselor;               procesul procedurat;
3.   Stabilirea interacţiunii cu
    alte procese din cadrul      10.  Stabilirea formularelor şi a
    instituţiei;              modelelor necesare;
4.   Stabilirea actelor normative   11.  Elaborare procedură;
    incidente;            12.  Avizare;
5.   Stabilirea termenelor legale   13.  Aprobare;
    şi a resurselor necesare;
                     14.  Difuzare;
6.   Stabilirea responsabilităţilor;
                     15.  Audit intern SMC
7.   Consultare;
   19 aprilie 2011                          32
Îmbunătăţirea continuă a sistemului de
  management al calităţii
             “Pentru a se asigura că misiunea, viziunea şi valorile comune ale
               instituţiei nu rămân la nivel declarativ, echipa managerială
               trebuie sa implice în mod activ personalul în căutarea
               oportunităţilor de îmbunătăţire a performanţei proceselor,
               activităţilor şi serviciilor.”

Instrumente:
           angajamentul referitor la calitate (misiune, viziune, valori);
           obiectivele calităţii;
           rezultatele auditurilor interne şi de certificare;
           analiza datelor;
           acţiuni corective şi preventive;
           analiza efectuată de management.

19 aprilie 2011                                     33
Realizări
 Sistemul de management este certificat din data de
   17.07.2007
   (http://www.sips.ro/prefectura/fileadmin/imag/Certificat_ISO.jpg)
 Documentaţia a fost elaborată la nivel intern, fără
 costuri suplimentare;
 Documentele au fost revizuite, pe măsura efectuării
 de audituri ale SMC;
 Se elaborează în continuare proceduri operaţionale.19 aprilie 2011                              34
                          Vă mulţumesc!
Instituţia Prefectului – judeţul Hunedoara
                Alexandra Irina Pădurean, Manager Public


                                  35

								
To top