Docstoc

281-08154296

Document Sample
281-08154296 Powered By Docstoc
					Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Acetaldehyde EUSI/SN MSDS tevilka 80001 Datum dopolnjene izdaje 13.avg.2008 íslo revízie 3.01 Datum izdaje 13.avg.2008 _______________________________________________________________________________________________

1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju
Ime proizvoda

Acetaldehyde
Proizvajalec, uvoznik, dobavitelj/distributer Celanese Chemicals Europe GmbH Frankfurter Straße 111 D-61476 Kronberg/Ts. Informacija o proizvodu PS.Chemicals.EU@celanese.com Telefonska tevilka za klic v sili +49 (0)69-305 6418 Koncna uporaba: kemicni vmesni produkti (vkljucno z monomeri)

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH
Oznacevanje nevarnosti Zelo lahko vnetljivo Carc. cat. 3 dra ilno

R -stavek(stavki) R12 - Zelo lahko vnetljivo. R40 - Mo en rakotvoren u inek R36/37 - Dra i oci in dihala.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH
Komponente Acetaldehyde CAS- t 75-07-0 EC- t. 200-836-8 Razvrstitev Carc. Cat.3;R40 F+;R12 Xi;R36/37 Odstotek % > 99.5

1 (8)

Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Acetaldehyde EUSI/SN MSDS tevilka 80001 Datum dopolnjene izdaje 13.avg.2008 íslo revízie 3.01 Datum izdaje 13.avg.2008 _______________________________________________________________________________________________

4. UKREPI ZA PRVO POMO
Splo ne informacije Umazana, prepojena oblacila takoj slecite in jih okolju varno odstranite . Bodite pozorni na svojo lastno za cito. In any case show the physician the Safety Data Sheet. Po kodovanec naj miruje. Umaknite se na sve zrak. Takoj pokli ite zdravnika. Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Obvezna zdravni ka pomo . Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Takoj pokli ite zdravnika. Izprati z obilo vode. Ce oseba pogoltne, ji takoj ponudite 1- 2 kozarca vode. Takoj pokli ite zdravnika.

Vdihavanje Ko a O i

Zau itje

Navodila za zdravnika Glavni simptomi Oskrba Para lahko povzro a dra enje o i, dihalnega sistema in ko e. Simptomatsko zdravljenje. Pri dra enju plju prva pomo z aerosolom (razpr ilom) Junik (Declometasondipropionate). Pri absorpciji ve jih koli in gastroskopija z iz rpavanjem.

5. UKREPI OB PO ARU
Primerna gasila pena. suha kemikalija. ogljikov dioksid (CO2). razpr ena voda. Sredstva za ga enje, ki iz varnostnih razlogov ne smejo biti uporabljena Da bi prepre ili irjenje ognja ne uporabljajte mo nega curka vode. Posebna nevarnost pri izpostavljenju, ki izvira iz same snovi ali pripravka, njihovih zgorevalnih produktov, ali spro enih plinov pri pogojih, ki dajejo nepopolno zgorevanje, lahko obstaja nastali nevarni plin iz Ogljikov monoksid ogljikov dioksid (CO2) Plini, ki nastajajo pri po aru organskih materialov, se morajo nacelno uvrstiti kot dihalni strupi Posebna za itna oprema za gasilce neodvisen/avtonomen dihalni aparat (EN 133). Okoljevarstveni ukrepi Zaha te a zachytávajte vodu na hasenie po iaru. Druge informacije Hladite vsebnike/cisterne(rezervoarje) z razpr eno vodo.

2 (8)

Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Acetaldehyde EUSI/SN MSDS tevilka 80001 Datum dopolnjene izdaje 13.avg.2008 íslo revízie 3.01 Datum izdaje 13.avg.2008 _______________________________________________________________________________________________

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH
Osebni varnostni ukrepi Prepre ite stik s ko o in o mi. Pazite na varno razdaljo od vro ine in virov v iga. Poskrbite za zadostno prezra evanje. Okoljevarstveni ukrepi Prepre ite nadaljnji izpust ali razliv. Preprecite, da bi snov za la v kanalizacijo / povr insko vodo / podtalnico. Postopki i enja Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Za i enje razlitja ne uporabiti krp, brisa ali vnetljivih snovi, ker lahko pride do samov iga.. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADI
Ravnanje (rokovanje)

ENJE

Navodilo za varno rokovanje Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Tlak v zatesnjenih vsebnikih lahko naraste pod vplivom toplote. Produkt pretakajte (presipajte) in rokujte samo v zaprtem sistemu. Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odzra evanje v delovnih prostorih. Navodila za za cito pred po arom in eksplozijo Hraniti lo eno od virov v iga - Ne kadite. Hlapi/pare so te ji od zraka in se lahko irijo po tleh. Ukrenite vse potrebno za preprecitev staticnega naelektrenja . Pri premiest ovaní materiálu nádoby uzemnite a propojte. V primeru, da bi lahko pri lo do po ara v okolici, je potrebno poskrbeti za zasilno hlajenje z razpr eno vodo. Temperaturni razred T4 Shranjevanje/skladi enje Shranjevanje materiala Proizvod se bo na zraku oksidiral in spro al toploto. Oksidacija tvori kisline in perokside, ki lahko povzro ijo korozijske po kodbe na opremi za shranjevanje izdelka in opremi za ravnanje z izdelkom.. Tehni ne mere/Pogoji pri shranjevanju/skladi enju Hranite hermeti no zaprto na suhem, hladnem in dobro prezra evanem mestu. Previdno rokujte z vsebniki in jih odpirajte. Hranite pod du ikom . Nezdru ljivi/nekompatibilni proizvodi Hraniti lo eno od:. kisline. baze. amini. kisik. oksidanti. reducenti. Po Nem ki skladi ni klasifikaciji uvrstitev v razred 3A: Vnetljive tekoce snovi.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
3 (8)

Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Acetaldehyde EUSI/SN MSDS tevilka 80001 Datum dopolnjene izdaje 13.avg.2008 íslo revízie 3.01 Datum izdaje 13.avg.2008 _______________________________________________________________________________________________

Nacionalne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
Komponente Acetaldehyde TWA 91 mg/m3 50 PPM

Tehni ni ukrepi

Splo no prezra evanje ali prezra evanje z red enjem zraka je pogosto nezadostno kot edino sredstvo za nadzor izpostavljenosti zaposlenih. Obi ajno je bolj priljubljeno lokalno prezra evanje.. V mehanskih prezra evalnih sistemih je potrebno uporabiti opremo, odporno proti eksplozijam (npr. ventilatorji, stikala in ozemljene cevi)..

Osebna varovalna oprema Splo na navodila Prepre ite stik s ko o in o mi. Ne vdihavajte hlapov(par) ali razpr ene meglice. Uporabljajte samo na podro ju, ki je opremljeno z varnostno prho. Pripravljena mora biti steklenica za izpiranje oci. Med uporabo ne jejte, pijte ali kadite. Takoj slecite vsa kontaminirana obla ila. Roke si umivajte pred odmori in takoj po rokovanju s proizvodom. respirator s AX Filtrom. Kompletna za citna maska z zg. omen. filtrom v skladu s proizvajalcevo predpostavko o uporabi, ali od obtocnega zraka neodvisna dihalna naprava. Oprema mora ustrezati EN 136 ali EN 140 in EN 143. tesno prilegajo a varovalna o ala. Poleg za itnih o al nosite mo nost pljuska v obraz. Oprema mora ustrezati EN 166. neprepustna obla ila rokavice, odporne proti kemikalijam butilni kav uk Butoject (Company KCL) ali uporabljajte primerljive artikle; ev. Po pogovoru s proizvajalcem rokavic po EN 374: stopnja 6 pribli no 0.3 mm 480 min it za obraz, e obstaja

Higienski ukrepi

Za

ita dihal

Za

ita o i

za cita ko e Za ita rok Primeren material Tip Rezultat Debelina materiala Prebojni as

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
Izgled Oblika Barva teko e brezbarvna 4 (8)

Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Acetaldehyde EUSI/SN MSDS tevilka 80001 Datum dopolnjene izdaje 13.avg.2008 íslo revízie 3.01 Datum izdaje 13.avg.2008 _______________________________________________________________________________________________

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
Vonj oster

Molekulska masa Plameni e Metoda Vneti e Spodnja eksplozivna meja Zgornja eksplozivna meja Tali ce/obmocje Vreli ce/obmocje Gostota Viskoznost Parni tlak Gostota hlapov/pare Vodotopnost Porazdelitveni koeficient (noktanol/voda)

44.05 -39°C zaprta a a 155°C 4 vol. % 57 vol. % -123°C 20°C @ 1013 hPa 0.78 g/ml @ 20°C 0.2456 mPa*s @ 15°C 1001 hPa @ 20°C 2602 hPa @ 50°C 1.52 (Air=1) 1000 g/l @ 25°C -0.34 (izmerjeno)

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
Obstojnost Obstojno, e se za iti pred toploto in zrakom.

Pogoji, ki se jim je treba izogibati Izogibajte se virom v iga. Izogibajte se stiku z vro ino, iskrami, odprtim plamenom in stati no razelektritvijo Materiali, ki se jim je treba izogibati Termicna razgradnja in razkroj Nevarne reakcije Hraniti lo eno od:, kisik, oksidanti, reducenti, kisline, baze.

Pri predpisani uporabi ne razpade. Utegne tvoriti eksplozivne perokside, Utegne priti do polimerizacije, Polimerizacija je mo no eksotermna reakcija in lahko sprosti dovolj toplote za toplotno razgradnjo in/ali razpoke vsebnikov.

11. TOKSIKOLO KI PODATKI
Acetaldehyde Oralno

LD50: 1930 mg/kg, podgana 5 (8)

Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Acetaldehyde EUSI/SN MSDS tevilka 80001 Datum dopolnjene izdaje 13.avg.2008 íslo revízie 3.01 Datum izdaje 13.avg.2008 _______________________________________________________________________________________________

11. TOKSIKOLO KI PODATKI
Dermalno: Vdihavanje Dra enje ko e Vrste Dra i ko o Vrste Metoda Dra i oci Vrste in vitro mutagenost LD50: 3540 mg/kg, kunec LC50: 13300 ppm, podgana, 4h Lahno dra enje ko e kunec negativno morski pra i ek OECD 406 Zelo dra i o i kun je oko Ames test - negativno

12. EKOTOKSIKOLO KI PODATKI
Acetaldehyde Strupenost za ribe Vrste Metoda Vrste Metoda Strupenost za daphnia Vrste Metoda Strupenost za alge Vrste Metoda Strupenost za bakterije Vrste Biolo ki razpad Metoda Biokoncentracijski faktor (BCF)

LC50: 30.8 mg/l (96h) Pimephales promelas Flow-through LC50: 53 mg/l (96h) Lepomis macrochirus staticni pogoji EC50: 48.3 mg/l (48h) Daphnia magna (Vodna bolha) staticni pogoji EC50: 236.6 mg/l (96h) Navicula seminulum staticni pogoji IC50: 44 mg/l (9h) Tetrahymena pyriformis 80 % (14d) OECD 301 C 3.2 (calculated)

13. ODSTRANJEVANJE
Informacija o proizvodu Ob upo tevanju pravnih zakonov ter uredb o odpadkih treba okolju primerno odstraniti. Izbor postopka o odstanjevanju odpadkov je odvisen od sestave proizvodov v trenutku odstranjevanja ter od krajevnih zakonodaj in mo nosti okolju primernega odstranjevanj Kontaminirana embala a se mora optimalno izprazniti, po ustreznem ci cenju pa se lahko nato reciklira.

Kontaminirana pakiranje

6 (8)

Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Acetaldehyde EUSI/SN MSDS tevilka 80001 Datum dopolnjene izdaje 13.avg.2008 íslo revízie 3.01 Datum izdaje 13.avg.2008 _______________________________________________________________________________________________

14. TRANSPORTNI PODATKI
ADR/RID UN/ID t. Proper Shipping Name Trieda nebezpe enstva Embala a iz skupine tevilka nevarnosti ADNR UN/ID t. Proper Shipping Name Trieda nebezpe enstva Embala a iz skupine UN 1089 Acetaldehyde 3 I 33 ADNR (Sporazum o prevozu nevarnih snovi po Renu): rezervoar in tanker UN 1089 Acetaldehyde 3 I

ICAO/IATA UN- t Proper Shipping Name Trieda nebezpe enstva Embala a iz skupine IMDG UN/ID t. Proper Shipping Name Trieda nebezpe enstva Embala a iz skupine EmS

UN 1089 Acetaldehyde 3 I

UN 1089 Acetaldehyde 3 I F-E, S-D

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH
Oznacevanje v skladu s smernicami ES

Oznaka ES Simbol(i) F+ - izjemno vnetljiv. Xn - Zdravju kodljivo.

R -stavek(stavki) R12 - Zelo lahko vnetljivo. R40 - Mo en rakotvoren u inek R36/37 - Dra i oci in dihala. Stavek(stavki) 'S' 7 (8)

Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Acetaldehyde EUSI/SN MSDS tevilka 80001 Datum dopolnjene izdaje 13.avg.2008 íslo revízie 3.01 Datum izdaje 13.avg.2008 _______________________________________________________________________________________________ S16 - Hraniti lo eno od virov v iga - ne kaditi. S33 - Prepre iti stati no naelektrenje. S36/37 - Nositi primerno za citno obleko in za citne rokavice. Razred ogro anja vode (WGK): WGK - Razred ogro anja vode WGK reg. t. WGK vir

1 1 Klasifikacija v skladu s Predpisom o snoveh, ki ogro ajo vodo, aneks 1 ali 2

16. DRUGE INFORMACIJE
R -stavek(stavki) R12 - Zelo lahko vnetljivo. R40 - Omejeni dokazi za rakotvorno delovanje R36/37 - Dra i oci in dihala.

Za nadaljnje informacije glejte: Za nadaljnje informacije, druge varnostne liste za material ali tehni ne podatke se obrnite na doma o stran dru be Celanese (www.celanese.com). Druge informacije: Upo tevati se morajo nacionalni in lokalni zakonski predpisi. Spremembe v primerjavi s prej njo verzijo so oznacene z ***. Viri kljucnih podatkov, uporabljeni pri sestavljanju varnostnega lista Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na podatkih, ki jih ima v lasti dru ba Celanese, in javnih virih, za katere se meni, da so veljavni ali zadovoljivi. Druge informacije Ti podatki temeljijo na na em trenutnem znanju. Opisujejo na e izdelke glede na varnostne zahteve in ne predstavljajo garancije ali izjave o stanju in/ali kakovosti

8 (8)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:6/25/2009
language:Slovenian
pages:8