การสร้างวัฒนธรรมองค์กร by iamok

VIEWS: 4,721 PAGES: 36

									Total Management Integration System

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ครั้งที2 การออกแบบเครื่องมือและจัดทาแผนดาเนินงาน ่

ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์ มิถุนายน 2549

วัตถุประสงค์

สรุปค่านิยม ออกแบบเครื่องมือ จัดทาแผนดาเนินงาน
2

ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กร

ให้ท่านดูตัวอย่างจากหนังที่เปิด ตัวอย่างที่ทานดูมีวัฒนธรรมอย่างไรในองค์กร ่ ท่านมีเวลา 30 นาที
3

คาถามระดมสมอง

หนังที่ท่านดูมีค่านิยมอย่างไรในองค์กร (นาซ่า, ทหาร) มีเหตุผลสนับสนุนอะไรในการใช้ค่านิยม ค่านิยมนั้นดีหรือไม่ดี อย่างไร เวลาถึงเที่ยง เตรียมคนนาเสนอ 5 นาที
4

1

แนวทางการสรุปค่านิยม
จดจำและเข้ำใจ

แนวทางการสรุปค่านิยม
ทาให้จดจาง่าย
สร้างหน่วยความจา (Memorizing Technique) สื่อด้วยภาพ (Visual Technique) สื่อด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic Technique)

ให้นิยาม
ระบุพฤติกรรมที่ควรทา ในบางกรณีอาจต้องอธิบาย ความสาคัญ

6

ตัวอย่างของกรมควบคุมโรค-SMART

S ervice Mind M astery/Evidence-based R elationship T eamwork
7

ตัวอย่าง-โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
vision เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนาของฝั่งธนบุรีที่ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมด้วย มาตรฐานระดับสากล mission เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ที่ให้บริการทางการแพทย์ทั้งในด้าน การรักษาโรค การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ โดยบุคลากรทาง การแพทย์ที่มีความสามารถและประสบการณ์ พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ แพทย์ที่ทันสมัย เพื่อผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด ค่านิยมองค์กร (corporate value) - One Stop Service - Service Mind - Learning Organization

8

ตัวอย่าง-ศาลยุติธรรม

คงความศรัทธาในผลแห่งการพิพากษา บริหารและพัฒนาด้วยความโปร่งใส สร้างความเข้าถึงได้ให้แก่สาธารณชน มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงานศาลยุติธรรม

9

ตัวอย่าง-ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

ค่านิยมองค์กร ร. ถ. ย. รวดเร็ว คือ รวดเร็วทันเวลา ทันเทคโนโลยี รวดเร็วต่อการปรับตัว (พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง) ถูกต้อง คือ เป็นไปตามกฎระเบียบ ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ บทบาท หน้าที่ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ยิ้มแย้ม คือ มีความเต็มอกเต็มใจต่องานที่รบผิดชอบหลัก(เป็นเจ้าภาพ) ต่อ ั ทีมงาน (เป็นทีมงาน) มีอัธยาศัยไมตรี

10

ตัวอย่าง-Danfoss

Core Values Our business is trust A very safe and reliable choice Passionate about technology Global culture, local representation Environmentally and socially responsible

11

12

13

Environment & society Our commitment is to manage our social and environmental impacts responsibly, and to contribute to sustainable development.

Nutrition, hygiene & personal care We're constantly striving to create more foods that make a positive contribution to health.

Science & technology Innovation is how we bring great ideas to life.

Our people The Unilever community is shaped and led by its people, who operate creatively within a framework of shared values and business goals.
14

ตัวอย่าง-TOYOTA
มีการพัฒนาอย่างต่อเนืองโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ่ ไม่ว่าเราทาได้ดีเพียงใดแล้วก็ตาม เราจะทาให้ "ดียิ่งขึ้น" ตลอดเวลา ดังนั้น เราจะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทาย สถานการณ์ ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ

ยอมรับผูคนและความต้องการของเขา ้ เราจะทุ่มเทความพยายามในการเสริมสร้างความไว้วางใจกัน ความพึงพอใจ ความกลมกลืน และการทางานเป็นทีม เราจะใส่ ใจต่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ทมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เช่น ลูกค้า ผู้รวมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ (ผู้แทนจาหน่ายและผู้ ี่ ่ จัดหาชินส่วน) ชุมชน และผู้ถือหุน ้ ้
ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความตระหนักว่าลูกค้าเป็นหัวใจของความสาเร็จ เราไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในและ ต่างประเทศ แต่ยังคานึงถึงความต้องการในอนาคตของลูกค้าด้วย ทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด ไม่เพียงแต่บรรลุมาตรฐานระดับสูงในปัจจุบันเท่านั้นแต่เราจะกาหนดมาตรฐานใหม่ให้กบ ั อุตสาหกรรม ทังในด้านคุณภาพ เทคโนโลยี ความสามารถ และความรับผิดชอบ เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ทาให้ ้ ลูกค้าพอใจเหนือกว่าระดับที่คาดหวัง

ปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เรามุ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งรักษา สิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด
15

ตัวอย่าง-การบินไทย
1. Treat all clients and business associates fairly and honestly and protect the interests of all our customers. 2. Be politically impartial for the sake of the nation and society. 3. Run our business on the basis of fair competition. 4. Support the efficient use of domestic resources while preserving natural resources and the environment.

16

นา ไม่ใช่ จัดการ องค์กร

17

ลดความเป็น ไม่ใช่ เพิ่มความเป็น ทางการ ทางการ

18

เผชิญหน้ากับความ ไม่ใช่ คิดเดาเองว่าไม่มีปัญหา จริง

19

ทาให้ยากเป็นง่าย ไม่ใช่ ทาให้ง่ายเป็นยาก

20

มองเห็นการเปลียนแปลงเป็นโอกาส ่ ไม่ใช่ มองว่าเป็นภัยคุกคาม

21

WORKSHOP1

นาค่านิยมมาเรียบเรียงให้จดจาได้ง่าย กาหนดความหมาย อ่านแล้วเข้าใจ จูงใจและสละสลวย 30 นาที

22

2

แนวทางการออกแบบเครื่องมือ
Advantages and Disadvantages

กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4Ds PHASING

1
Define

2
Deploy

3
Drive

4
Deepen

กาหนดค่านิยมจาก ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
Strategic Linkage Analysis Survey Value Assessment

สื่อสารค่านิยมให้ กลายเป็นพฤติกรรม
Training

เสริมแรงพฤติกรรม ตามค่านิยม
Monitoring System Performance Appraisal Reward System

สร้างหลักประกันให้ เกิดความต่อเนื่อง
Learning Continuity of Leadership Continuity of Team Member

Meeting
Internal Communication

24

Advantages and Disadvantages of Organization Assessment Methods

Method
ตรวจสอบจากข้อมูลจริง (Examine existing data)
เอกสารแสดงผลการดาเนินงาน Brochures เอกสารแผน โครงสร้างองค์กร ความเคลือนไหวเกี่ยวกับการดาเนินงาน ่ ด้านต่างๆ

Advantages
เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มอยู่แล้ว ี เข้าถึงง่าย ประหยัดเงินและเวลา เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์

Disadvantages
มักไม่ตรงกับความจริง ผิวเผิน

สัมภาษณ์ (Interviews)
Structured (คาถามเจาะจง) Non-structured (คาถามเปิดกว้าง) รายบุคคล กลุ่ม Face-to-face ทางโทรศัพท์หรือช่องทางการสือสารอื่น ่ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก สามารถสอบถามประเด็นเพิมเติมได้ ่ ช่วยสร้างความไว้วางใจ ใช้เวลาและงบประมาณมาก หาก กลุ่มเป้าหมายมีจานวนมาก อาจเบี่ยงเบนด้วยอคติของผู้ทาการ สัมภาษณ์ ยากแก่การตีความและสรุปความ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันหากผู้ทาการ สัมภาษณ์มีมากกว่า 1 คน

25

Advantages and Disadvantages of Organization Assessment Methods
Method
แบบสอบถาม (Questionnaires) รวบรวมข้อมูลทั้งในระดับองค์กรหรือกลุ่ม บุคคล เชิงปริมาณ

Advantages
ทาให้วิเคราะห์เชิงปริมาณได้ ครอบคลุมจานวนกลุ่มเป้าหมายได้มาก ตัวเลขเชิงปริมาณ ใช้สาหรับโน้มน้าวจูงใจ ได้ สามารถเปรียบเทียบก่อน-หลังได้

Disadvantages
อาจไม่สะท้อนเชิงคุณภาพ ไม่สะท้อนสาเหตุ คาตอบมักบิดเบือนเนืองจากอคติหรือความ ่ ไม่รู้ ต้องใช้ความชานาญการและประสบการณ์ สูงในการวิเคราะห์

สังเกตการณ์ (Observations) เป็นการกาหนดขอบเขตการเก็บข้อมูลอย่าง เจาะจง ไม่เป็นทางการ

ทาให้สามารถเข้าถึงพฤติกรรมที่เป็นจริง ทาให้สามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สก ึ Real-time data มีความยืดหยุ่นสูง

ดาเนินการยากและสิ่งทีสังเกตการณ์อาจ ่ เบี่ยงเบนเพราะถูกจับตามอง การตีความอาจไขว้เขวเพราะอคติของผู้ สังเกตการณ์ ใช้เวลาและงบประมาณมาก ยากแก่การวิเคราะห์

26

Advantages and Disadvantages of Organization Assessment Methods

Method
ประเมินสด (Live Assessments) เป็นการราบรวมข้อมูลจากการประชุมที่ผู้ เก็บข้อมูลมีโอกาสสือสารกับกลุ่มเป้าหมาย ่ เป็นการประมวลผลแบบ real-time

Advantages
สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายจานวนมาก หากกระบวนกรมีความสามารถ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

Disadvantages
ขาดการเก็บข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กบองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมาย ั เสี่ยงต่อการถูกครอบงาโดยการแสดงออก ของคนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งหรือจากปัจจัย แวดล้อมอื่น

27

องค์ประกอบของ แบบสอบถามความคิดเห็น (Survey)
คือ แบบสอบถามที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความ คิดเห็นต่อประเด็นที่กาหนดไว้ เพื่อค้นหา Preference เปิดโอกาสให้แสดงระดับของความคิดเห็น (Degree of Opinion) มีการกาหนดประเด็นอย่างเจาะจง ชัดเจน โดยคานึงถึงพื้น ฐานความรู้ ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่เห็นด้วย

28

องค์ประกอบของ แบบประเมิน (Assessment)
คือ แบบสอบถามที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายให้น้าหนัก ความสาคัญของประเด็นที่กาหนด
ผลกระทบ ความเป็นไปได้ ความเร่งด่วน

กาหนด Degree หรือ ให้เรียงลาดับเอง ประเด็นต้องเจาะจง ชัดเจนโดยคานึงถึงพื้นฐานความรู้ ความ เข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ระบุประเด็นเพิ่มเติม

29

WORKSHOP2

กลุ่ม1-2: ออกแบบ Survey กลุ่ม3-4: ออกแบบ Assessment ใช้เวลา 50 นาที

30

3

จัดทาแผนดาเนินงาน
ปฏิทนงำน ิ

กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4Ds PHASING

1
Define

2
Deploy

3
Drive

4
Deepen

กาหนดค่านิยมจาก ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
Strategic Linkage Analysis Survey Value Assessment

สื่อสารค่านิยมให้ กลายเป็นพฤติกรรม
Training

เสริมแรงพฤติกรรม ตามค่านิยม
Monitoring System Performance Appraisal Reward System

สร้างหลักประกันให้ เกิดความต่อเนื่อง
Learning Continuity of Leadership Continuity of Team Member

Meeting
Internal Communication

32

ตัวอย่าง
3-Years Big Goals
ปรับบทบาทไปสู่การเป็น Manager of Expertise ในการ ป้องกันและลด Economic Risk

2549 Priorities
พัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้ง องค์กร โดยมุ่งเน้นคุณภาพของ Scientific Risk Analysis
บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ เครือข่ายความชานาญการที่ เกี่ยวข้อง ระบบฐานความรู้- Economic Risk Cockpit เกื้อหนุนต่อการ ดาเนินการเชิงรุกและสนับสนุน มาตรฐานการทางานของภูมิภาค

2550 Priorities
บรรลุมาตรฐานคุณภาพทั่วทั้ง องค์กร

2551 Priorities
บรรลุมาตรฐานคุณภาพโดยใช้ การเทียบเคียงกับต้นแบบ (Benchmarking) จากต่างประเทศ
มีการถ่ายโอนภารกิจไปยัง เครือข่ายผ่านระบบควบคุม คุณภาพ เป็นองค์กรต้นแบบด้านการ จัดการความรู้ด้าน Economic Riskที่ได้รับการรับรองจาก กพร. และองค์กรกลางที่เกี่ยวข้อง

ขีดสมรรถนะของเครือข่าย บรรลุระดับความชานาญการ (Proficiency Level) ที่พร้อมต่อ การถ่ายโอนภารกิจ มีการใช้ IPA และ Career Path ในการประเมินและเลื่อนขั้น บุคลากรตามระดับความชานาญ การและความสามารถในการ ทางานที่หลากหลาย (Multitasking)

33

ตัวอย่าง
แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ดาน Risk Management ้

Q2

Q3

Q4

• มีการจัดทามาตรฐาน สมรรถนะด้าน Risk Management ของ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

• มีการ update และ upgrade ระบบ e-learning
(สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

• มีการเรียนรู้และ ประเมินผลด้วยตน เองผ่านระบบ e-learning
(กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

Quarterly Critical Points

• ขาดความเชียวชาญด้าน ่ การจัดทาคาอธิบายสมรรถนะ

• องค์ความรู้เปลียนแปลงไปอย่าง ่ รวดเร็ว

• ความกระตือรือร้นในการ เรียนรู้ด้วยตนเอง

34

ตัวอย่าง
แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Risk Management Q2 มีการจัดทามาตรฐานสมรรถนะด้าน Risk Management ของบุคลากรที่เกียวข้อง ่ เม.ย. มีการจัดทาคาอธิบายสมรรถนะและ ระดับความชานาญการ W16: เขียน Key Behavior ในแต่ละ ระดับความชานาญการ W15: กาหนดระดับความชานาญการ W14: กาหนดนิยามของ Risk Management W13: แต่งตังคณะทางานจัดทา ้ คาอธิบายสมรรถนะ พ.ค. มีการขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการระดับกรมฯ W20:นาเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการระดับกรมฯ W19:ประสานวาระการประชุม W18:ปรับแก้ร่างคาอธิบาย W17:รับฟังความคิดเห็นจาก บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มิ.ย. มีการสรุปผลการประเมินตนเองใน รูปของมาตรฐานและระดับความ ชานาญการทีเป็นอยูในปัจจุบัน ่ ่ W24: หาค่าเฉลี่ยมาตรฐานและระดับ ที่เป็นอยู่ W23:Carry ผลการประเมินตนเอง W22:จัดประชุมประเมินตนเอง W21: ออกแบบสอบถามและ หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง

35

WORKSHOP3

จัดทาแผนปฏิบัติการตั้งแต่ DefineDeploy-Drive ระยะเวลาถึงสิ้นปีงบประมาณ ลง Gantt Chart 60 นาที

36


								
To top