Docstoc

IV

Document Sample
IV Powered By Docstoc
					IV. Poročilo učitelja-izvajalca

Ime in priimek učitelja: Sabina Grabar
Naziv in naslov šole: Srednja šola Slovenska Bistrica, Ulica dr. Jožeta Pučnika 21, 2310
Slovenska Bistrica

Predmet in razred: slovenščina, 2. f (poklicno-tehniško izobraževanje)

Naziv e-gradiva: projekt slovenščina za 2.- letnik srednjih šol in gimnazij
Naslov na internetu: sers.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/000_mapa/index.html -

             vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=362 -

Opis, kako je pouk potekal drugače (priprava in izvedba pouka, tudi časovna zahtevnost ter
didaktična vrednost drugačne izvedbe pouka):
Pouk je potekal v računalniki učilnici. Dijaki so delali v parih. Tematski sklop (Henrik Ibsen,
Hiša lutk) smo obravnavali tri šolske ure. Večina dijakov je bila nad takšnim delom
navdušena. Predvidevam, da so dosegli cilje, ki sem jih zastavila pred obravnavo tematskega
sklopa.
Mnenje o e-gradivu (pozitivno, negativno, možnosti za uporabo pri pouku):
Menim, da je e-gradivo za slovenščino, ki je pripravljeno za 2. letnik srednjih šol, zelo
uporabno. Raba e-gradiv pomeni popestritev pouka, dijaki so tako bolj motivirani za
sprejemanje učnih vsebin. Res pa je, da je treba rabo e-gradiv včasih prilagoditi, saj imamo
zaradi zasedenosti računalniške učilnice večkrat na voljo le en računalnik.
     Ocenite e-gradivo s šolskimi ocenami (obkrožite):
        Uporabljeno e-gradivo                Ocena (1-5)
        sers.s-                       5
        sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/000_mapa/index.html
        -Nove ideje, ki so se porodile ob takem delu in predlogi avtorjem e-gradiv:
Šele z izvajanjem projekta sem izvedela, da so e-gradiva za 2. letnik slovenščine tako
dodelana. Vsekakor bom ta gradiva večkrat uporabila, prav tako so dobrodošla za utrjevanje
in preverjanje znanja. Dijaki jih lahko uporabljajo tudi izven pouka (domače delo).
Prilagam podroben opis izvedbe uporabe e-gradiv pri pouku (za vsaj 3 ure) skupaj z učnimi
listi in izdelki učencev/dijakov ter vprašalnik za učence/dijake. Objavljeno je tudi na spletni
strani šole.
Avtorsko delo je bilo opravljeno izven rednega delovnega časa.
Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
Datum: 24. 11. 2008                         Podpis: _____________________


       OPIS IZVEDBE UPORABE e-GRADIV PRI POUKU ( obrazec za učitelje)

  Nivo /Razred:                   Šolski predmet: slovenščina
  PTI (poklicno-tehniško izobraževanje)
  2. f

  Uporabljeno e-gradivo /IKT orodja/Projekt/Programska oprema…
  1. sers.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/000_mapa/index.html –
  2. vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=362 -

  Učni sklop                     Medpredmetna povezava
  Henrik Ibsen, HIŠA LUTK (NORA) −           - zgodovina
  evropski realizem in naturalizem           - sociologija

  Trajanje (šol. ure): učni sklop smo obravnavali tri šolske ure.
  Učni cilji /UN:
  - dijaki spoznajo življenje in dela Henrika Ibsena;
  - spoznajo položaj žensk v 19. stoletju;
  - poznajo vsebino drame Hiša lutk (Nora);
  - spoznajo motive, temo, idejo obravnavanega besedila;
  - razlikujejo med realizmom in naturalizmom;
  - prepoznajo značilnosti meščanske drame, tezne (problemske) drame, analitične
  tehnike;
  - izražajo svoje mnenje o ravnanju književnih oseb in ga utemeljujejo;
  - napišejo vodeno interpretacijo besedila.
  Potek dela in izdelki učencev/dijakov
  1. in 2. učna ura
    1. Dijaki so dramo Henrika Ibsena, Hiša lutk (Nora) prebrali doma (domače
      branje). Za domačo nalogo so izpostavili temeljni problem, ki so ga zaznali v
      besedilu, in so napisali svoje razmišljanje o njem. Prav tako so iz besedila
      izpisali vsaj pet citatov.
    2. Pri pouku smo se najprej pogovorili o položaju žensk nekoč in danes. Nato so
      dijaki prebrali članek Začetki ženskega gibanja za enakopravnost, ki so ga našli
      na svetovnem spletu (vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=362 -).
    3. Nekaj dijakov je prebralo svoje razmišljanje o problemu, ki so ga zaznali v
      besedilu.
    4. Sledila je interpretacija besedila, pri čemer so dijaki uporabljali e-gradivo
      (sers.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/000_mapa/index.html –).
      Delo je potekalo po korakih, ki jih je predlagala avtorica e-gradiva: razlaga
      naslova, Ibsenova dramska tehnika, kraj in čas dogajanja, književne osebe,
Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
      realistično gledališče, tematika, motivi, sporočilo, tezna drama, literarna
      smer, simboli, podatki o avtorju. Pri vsaki obravnavi (od 1 do 8) so dijaki tudi
      reševali naloge in jih sproti preverjali. Delo je potekalo v parih. Tako so
  besedilo v celoti samostojno interpretirali.
  3. učna ura
  Dijaki so reševali učni list in tako utrdili znanje, ki so ga pridobili pri prejšnjih učnih
  urah. Pri delu so si pomagali z uporabljenim e-gradivom.
  Nato so prebrali odlomek iz Ibsenove drame Hiša lutk in so napisali vodeno
  interpretacijo odlomka (priprava na pisno ocenjevanje znanja). Nekateri dijaki so
  interpretacije tudi prebrali.


  Učiteljeve aktivnosti/naloge

  V uvodnem delu je bila moja naloga vodenje pogovora. Pri uporabi e-gradiva sem jih
  usmerjala, jih spodbujala in jim pomagala pri nalogah, ki so jim povzročale težave.
  Po branju vodenih interpretacij sem pohvalila domiselne ideje dijakov in opozorila na
  napake, ki jih je treba odpraviti.
  Refleksija, zanimivosti, prednosti/slabosti/predlogi …

  Menim, da je uporaba e-gradiv zanimiva tako za dijake kot za učitelje, saj so dijaki
  pri pouku zelo aktivni, medtem ko je učiteljevo delo v glavnem osredotočeno k
  usmerjanju dijakov (učitelj kot mentor). Prepričana sem, da je znanje, ki ga pridobijo
  dijaki s samostojnim delom, tudi trajnejše.

  Vsekakor pozdravljam rabo pripravljenih e-gradiv pri pouku slovenščine.
  Opombe
  /

POVZETEK ANKET DIJAKOV:
Ali se je pouk razlikoval od običajnega pouka pri tem predmetu? V čem je bil drugačen? Kaj
vam je bilo najbolj všeč?
Dijaki menijo, da se je pouk razlikoval od običajnega pouka pri tem predmetu. Pouk je bil drugačen v
tem, da so dijaki uporabljali računalnik namesto zvezka. Ker dijakom ni bilo potrebno toliko pisati v
zvezke, so bolj sodelovali in si snov bolje zapomnili. Všeč jim je bilo elektronsko gradivo, ki je bilo
pregledno in razumljivo zapisano, prav tako so jim bile všeč vaje, ki so jih delali preko računalnika. Učne
ure so bile bolj pestre, aktivne in bolj zanimive.

Ali bi si želeli še več takega pouka in zakaj?
Dijaki si želijo več takega pouka predvsem zato, ker je način dela drugačen kot sicer. Dijaki si pri uri
veliko več zapomnijo, tako jim ostane manj učenja doma. Vzdušje je bolj sproščeno, več je sodelovanja me
dijaki. Več takega pouka dijaki želijo tudi zato, ker lahko gradivo ponovno pregledajo tudi doma.
En dijak ne želi več takih ur, ker meni, da si manj zapomni, kot pri klasičnem pouku.

Predlogi in pripombe:
Dijaki predlagajo še več takih ur, predlagajo da bi jih vključili še pri drugih predmetih. Predlagajo
vključitev zanimivih nalog v e-gradiva.


ŠOLA: Srednja šola Slovenska Bistrica, Ul. dr. Jožeta Pučnika 21, 2310 Slovenska Bistrica
UČITELJ: Sabina Grabar
DNE: 12. 11. 2008
Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
          Henrik Ibsen, Hiša lutk (Nora) – interpretacija odlomka


  1. Pozorno preberite odlomek iz drame Hiša lutk na spletni strani
sers.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/000_mapa/index.html – (gradivo za 2. letnik,
evropski realizem in naturalizem; Henrik Ibsen, Hiša lutk – nove naloge)
    in izpišite ključne povedi.
  2. Napišite vodeno interpretacijo odlomka in pri tem upoštevajte
  naslednja navodila:
    Opredelite odlomek glede na književno zvrst in ga povzemite.
    Predstavite in razložite problem, ki je prikazan v odlomku: Kako ga doživlja Nora,
    kako Helmer? Kaj je za Helmerja nesprejemljivo? Svojo razlago ponazorite s citatom
    iz besedila.
    Povzemite ugotovitve o problemu in ocenite Helmerjevo ravnanje. Ob primeru iz
    življenja izrazite svoje mnenje o odnosu moških do žensk v zakonu današnjih dni.
    Svoje besedilo ustrezno členite, pri pisanju upoštevajte pravopisna in slovnična pravila
    ter slogovno ustreznost.
Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
Henrik Ibsen, HIŠA LUTK (NORA)
Če boste imeli pri reševanju nalog težave, si pomagajte z e-gradivom, ki ste ga uporabljali pri
prejšnjih učnih urah.

1. Določite dramsko tehniko v prebrani drami:            a) analitična.      b) sintetična.
Odgovor utemeljite.
___________________________________________________________________________
2. Dopolnite.
Dogajalni prostor v drami Hiša lutk je _____________________________ in je v vseh treh
dejanjih ________________________________. Dogajanje obsega _________ dni okrog
__________________. Kaj simbolizira božič?3. Določite osrednji dogodek v drami. ____________________________________________

4. V drami velja torej načelo trojne enotnosti. Pojasnite. ______________________________


5. Kakšen odnos sta imela Torvald in Nora?


6. Nora, Helmer in Krogstad so lutke. Zakaj?
7. Hiša lutk je tezna drama. Pojasnite, katera teza je pojasnjena v besedilu.


8. Dopolnite miselni vzorec.

              Motivi                          Tematika                          Henrik Ibsen,
                          Hiša lutk

          Sporočilo                             Glavni konflikt


                         Simboli

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:17
posted:4/18/2011
language:Slovenian
pages:5