Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Misir Alir Choshma

VIEWS: 52 PAGES: 24

Misir Alir Choshma by Humayun Ahmed

More Info
									www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com
--------------------------------------
 C k jqJ x


 KoKxr IJKur YvoJ
 yMoJ~Nj IJyPoh
                                                                                            KoKxr IJKur YvoJ
                                                                                               yMoJ~Nj IJyPoh
                                                                                               (SkJv ßgPT ßTC KTZM muuÇ)      FTaJ jJaT ßhUuJo, IJkKj ßxUJPj KZPuj ?
                                                                      IØMf FT pπÇ
CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj

                                                                                               cJÜJr : UmrhJr kMrPjJ k´xñ fáuPm     K\-jJÇ
                                                                        pPπ mJKar oPfJ \J~VJ, mJKaPf gMfKj   jJÇ                      IKf ßmJVJx FT jJaTÇ fJrkPrS ßvw
                                                                      ßrPU ßYJU ßoPu fJKTP~ gJTPf y~Ç pPπr
                                                                                              (SkJPvr TgJÇ)             kpt∂ ßhPUKZÇ jJaPTr jJoaJ oPj kzPZ
                                                                      ßnfr ßgPT ãPe ãPe fLms IJPuJ FPx
                                                                                              cJÜJr : TL! IJoJPT KmP~ TPr náu    jJÇ j KhP~ jJPor ÊÀ FAaáTá oPj kzPZÇ
                                                                      ßYJPUr ßnfr dáPT pJ~Ç fUj mMPTr ßnfr
                                                                                            TPrZ ? IJPrTmJr FA TgJaJ mPuJ ßfJ ?    IJòJ ÊjMj, IJkKj yJl Kl ßhPmjÇ IJoJr
                                                                      iT TPr CPbÇ oPj y~ ßTC FT\j fLå
                                                                                            FTmJr ÊiM mPu ßhUÇ             YJrv' aJTJ Kl, IJkKj hM'v ßhPmjÇ
                                                                      FmÄ u’J FTaJ xMÅY ßYJPUr ßnfr KhP~
                                                                      oVP\ dáTJPjJr ßYÓJ TrPZÇ            oPj yPò cJÜJr xJPyPmr ˘L IJPrTmJr     yJl ßTj ?
                                                                        krLãJ-KjrLãJ ßvw yP~ pJmJr TgJÇ     FA TgJKa muPujÇ                k´gomJr mJA KoxPaT Kl∑ mPuKZuJo
                                                                      ßvw yPò jJ, TJre cJÜJr xJPyPmr TJPZ       cJÜJr : KY“TJr TrKZ ? IJKo KY“TJr   FA\PjqÇ IJkKj IJvJ TPr mPxKZPuj Kl∑
                                                                      ßaKuPlJj FPxPZÇ KfKj CP•K\f nKñPf      TrKZ ? IJKo FT ßkPvP≤r ßYJU krLãJ     yP~ ßVPZÇ pUj ßhUPuj y~ Kj, fUj
                                                                      TgJ muPZjÇ KoKxr IJKu mM^Pf kJrPZj jJ,   TrKZÇ fáKo UMm nJPuJ TPr \JPjJ ßkPvP≤r   IJvJnñ yP~PZÇ yP~PZ KT jJ muMj ?
                                                                      KfKj KT mJKa ßgPT gMfKj CKbP~ ßjPmj ? jJ-  xJoPj IJKo KY“TJr ßYÅYJPoKY TKr jJÇ vJa    KoKxr IJKu TL muPmj ßnPm ßkPuj
                                                                      KT ßpnJPm mPx IJPZj ßxnJPmA mPx       IJk, vJa IJk muuJoÇ Yes, I say shut    jJÇ ßmJ^J pJPò FA cJÜJr KmKY© ˝nJPmrÇ
                                                                      gJTPmj ? jPz ßVPu pPπr KrKcÄ-F V§PVJu    up and go to hell.             fJr xPñ KY∂J-nJmjJ ZJzJ TgJ muJ KbT
                                                                      yPf kJPrÇ fUj y~PfJ IJmJr ßVJzJ ßgPT      yJÀj KoKxr IJKur KhPT fJKTP~ KmrÜ   jJÇ Kl KhP~ YPu ßpPf kJrPu mÅJYJ ßpfÇ
                                                                      ÊÀ TrPf yPmÇ KyKªPf pJPT mPu— ÈKlr     VuJ~ muPuj, IJkKj FUPjJ FAnJPm mPx     ßYJPUr csPkr jJoaJ FUPjJ KfKj KuPU ßhj
                                                                      ßkyPu ßxÇ'                 IJPZj TL \Pjq ? IJkjJr ßYJU ßhUJ ßfJ    KjÇ
                                                                        KoKxr IJKu jzPuj jJÇ cJÜJr       ßvwÇ                      yJÀj náÀ TáÅYPT muPuj, TL yPuJ,
                                                                      xJPyPmr ßaKuPlJj IJuJk mº ymJr \Pjq       KoKxr IJKu muPuj, krLãJ ßvw yP~PZ   \mJm KhPòj jJ ßTj ? IJkjJr IJvJnñ
                                                                      IPkãJ TrPf uJVPujÇ cJÜJr xJPyPmr      mM^Pf kJKr KjÇ oJ^UJPj IJkjJr ßaKuPlJj   yP~PZ jJ ? ojaJ UJrJk yP~PZ jJ ?
                                                                      jJo yJÀj Ir rvLhÇ jJPor ßvPw        FPuJÇ                     xJoJjq yP~PZÇ
                                                                      IPjTèKu Iãr IJPZÇ oPj y~ KmPhPvr        IJkjJr ßYJU KbT IJPZ, ÊiM ßk´xJr      FA\PjqA Kl yJl TPr KhuJoÇ
                                                                      xm KcKV´A KfKj ß\JVJz TPr ßlPuPZjÇ     yJAÇ VäMPTJoJÇ FTaJ csk KhKòÇ WMoMmJr     ßk´xKâkvjaJ KuPU KhPu YPu ßpfJoÇ
                                                                        cJÜJr xJPyPmr m~x kûJPvr        IJPV ßYJPU FT ßlÅJaJ TPr ßhPmjÇ náu      yJÀj TJV\ ßaPj KjPujÇ TuohJKj
                                                                      TJZJTJKZ ymJr TgJÇ YMPu kJT iPr Kj, fPm   TrPmj jJÇ                 ßgPT Tuo ßmr TrPfA IJmJr ßaKuPlJjÇ
                                                                      hMA ßYJPUr náÀr ßmv KTZM YMu kJTJÇ KYoaJ    KoKxr IJKu muPuj, pKh náu TKr     oPj yPò fÅJr ˘LÇ TJre cJÜJr ßaKuPlJj
                                                                      KhP~ náÀr kJTJYMuèKu fáPu ßluPu fÅJr    fJyPu TL yPm ?               iPrA UqJTUqJT TPr CbPujÇ
                                                                      m~x IJPrJ To uJVPfJÇ              cJÜJr KjKmtTJr VuJ~ muPuj, Iº yP~     ßfJoJr k´mPuoaJ TL ? ßrJVL ßhUKZ, Fr
                                                                        nhsPuJT ßmÅPaÇ nJKr vrLrÇ ßVJuJTJr   pJPmj— IJr TLÇ               oPiq FPTr kr FT ßaKuPlJjÇ IJoJPT
                                                                      oMUÇ ßYJPUr hOKÓPf xJruq IJPZ, fPm Ç      Iº yP~ pJm ?              vJK∂oPfJ KTZM TrPf ßhPm jJ ?
                                                                      ß^JPkr oPfJ mPu hOKÓr xJruq ßYJPU kPz      yÅqJÇ kPjPrJKhj kr IJmJr IJxPmjÇ      (SkJPvr KTZM TgJÇ)
                                                                      jJÇ KfKj ^T^PT vJhJ IqJk´j kPr IJPZjÇ    nJPuJ TgJ, IJkjJPT Kl KhPf yPm jJÇ       xmxo~ aJAo ßojPaj TrJ pJ~ jJÇ
                                                                      IqJk´jaJ fÅJPT oJKjP~PZÇ ßmKvrnJV        KoKxr IJKu KmK˛f yP~ muPuj, ßTj ?   ßrJVLr YJk gJPTÇ KâKaTqJu ßTAx gJPTÇ
                                                                      cJÜJPrr VJP~ IqJk´j oJjJ~ jJÇ                             fTt TrPm jJÇ ˆk fTtÇ ˆkÇ pJS IJ\
                                                                                              yJÀj muPuj, IJkjJPT IJKo KYKjÇ
                                                                        cJÜJr yJÀj FUj Yro rJVJrJKV ÊÀ     IJkKj KmUqJf oJjMwÇ IJKo KmUqJf oJjMwPhr  IJKo mJxJPfA pJm jJÇ KTîKjPT gJTmÇ
                                                                      TPrPZjÇ fÅJr TgJ ßvJjJ pJPò, SkJPvr     TJZ ßgPT Kl ßjA jJÇ KmUqJf oJjMwrJ hv   ßxJlJ~ WMoJmÇ pJ nJmZ fJ-jJÇ ßY’JPr ßTC
                                                                      TgJ ßvJjJ pJPò jJÇ KoKxr IJKur iJreJ    \J~VJ~ IJoJr TgJ mPujÇ fJPhr TgJr     vU TPr gJPT jJÇ
                                                                      SkJPv ßaKuPlJj iPrPZj yJÀj xJPyPmr     IPjT èÀfôÇ FPf kxJr hs∆f mJPzÇ         yJÀj ßaKuPlJj jJKoP~ KoKxr IJKur
                                                                      ˘LÇ rJVJrJKVr irjaJ ßxrToÇ cJÜJr                            KhPT fJKTP~ KmrÜ VuJ~ muPuj, IJkKj
                                                                                              KoKxr IJKu muPuj, IJkKj oPj y~ náu
                                                                      xJPyPmr VuJr ˝r nJKr FmÄ UxUPxÇ fÅJr                          mPx IJPZj ßTj ?
                                                                                            TrPZjÇ IJoJPT Ijq TJPrJr xPñ èKuP~
                                                                      KY“TJr FmÄ ‰yQY ÊjPf nJPuJ uJVPZÇ
                                                                                            ßlPuPZjÇ IJKo KmUqJf ßTC jJÇ IJKo IKf     ßk´xKâkvjaJr \Pjq IPkãJ TrKZÇ
                                                                        cJÜJr : IJoJr xPñ lJ\uJKo TrPm     xJiJre FT\jÇ                IJA cskÇ
                 V· k´mº
                                                                      jJÇ FA K\KjxaJ IJoJr kZª jJÇ          yJÀj náÀ TáÅYPT muPuj, IJkjJr jJo     yJÀj cs~Jr UMPu FTaJ kqJPTa KoKxr
                                                                      FPTmJPrA kZª jJÇ              TL ?                    IJKur KhPT mJKzP~ KhP~ muPuj, ßo\J\
                                                                                              KoKxr IJKuÇ              UMmA UJrJkÇ ßk´xKâkvj KuUPf kJrm jJÇ
                                                                                              yJÀj muPuj, fJyPu ßfJ náuA       FaJ KjP~ pJjÇ rJPf WMoJmJr xo~ FT csk
                                                                                            TPrKZÇ ßo\r KoxPaTÇ IJKo IJkjJPT      TPr ßhPmjÇ
                                                                                            jJaT TPr Foj ßTC ßnPmKZÇ ßYyJrJ UMm      hJo Tf ?
                                                                                            kKrKYf ßuPVPZÇ nJPuJ TgJ, IJkKj KT       hJo KhPf yPm jJÇ Hwi ßTJŒJKj ßgPT
                                                                                            IKnj~ TPrj ? Vf x¬JPy KaKnPf TL ßpj    xqJŒu KyPxPm kJAÇ ßxŒPur SwMi KmKâ

               044                                                           Bh xÄUqJ 2007

                                                                                        www.MurchOna.com
                                                                                        www.MurchOna.com
                                                                          V· k´mº
TrJr InqJx IJoJr ßjAÇ hKrhs ßrJVLPhr      KogqJ YPu pJS~J mPu KTZM IJPZ ?   IJKur KhPT fJKTP~ muPuj, FUj IJKo
Kl∑ KhP~ ßhAÇ                VJiJr oPfJ TgJÇ Get Lost. ßmVo      IJkjJPT KYPjKZÇ IJkjJPT KjP~ IPjT mA
   ijqmJhÇ                xJPymPT KVP~ muPm, xqJr IJ\ IJxPm jJÇ  ßuUJ yP~PZÇ IJoJr ˘L IJkjJr KmPvw
                                                                CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
   kPjPrJKhj kr IJmJr IJxPmjÇ         nLf oJjMwaJ xJmiJPj hr\J mº TruÇ   nÜÇ M KhP~ IJkjJr jJo, ßoPyr IJKu mJ
                      mº TrJr IJPV FTaJ hLWt Kj”võJx ßluuÇ   FA \JfL~ KTZMÇ IJkjJr KT ßaKuPlJj
   K\ IJxmÇ
                        yJÀj KoKxr IJKur KhPT fJKTP~     IJPZ ?
   KoKxr IJKu CPb hÅJzJPfA cJÜJr
                      muPuj, xm VJiJÇ               ßxu ßlJj FTaJ IJPZÇ
muPuj, FTaá mxMjÇ
                        KoKxr IJKu muPuj, IJKo KT IJkjJPT    yJÀj IJV´y KjP~ muPuj, jJ’JraJ
   KoKxr IJKu mPx kzPujÇ
                      ßZJ¢ FTaJ IjMPrJi Trm ? IJkKj mJxJ~   KuUMj ßfJÇ vJ~uJPT KhmÇ ßx UMmA UMKv
   IJkKj IJoJr xŒPTt UJrJk iJreJ KjP~                       yPmÇ IJòJ IJkKj jJKT ßp-ßTJPjJ xoxqJr
pJPòjÇ FA \PjqA mxPf muKZÇ IJoJr      YPu pJjÇ IJkjJr ˘L FTJÇ CjJr KjÁ~
                      ojaJ UJrJkÇ IJ\ IJkjJPhr FTaJ KmPvw   xoJiJj ßYJPUr KjKoPw TPr ßlPuj, FaJ KT
xPñ YJ ßUP~ fJrkr pJPmjÇ FmÄ FTaJ                          xKfq ?
Kmw~ oPj rJUPmj, IJKo cJÜJr ßpoj      KhjÇ oqJPr\ ßcÇ
                        ßT mPuPZ IJkjJPT ?            xKfq jJÇ
nJPuJ, oJjMw KyPxPmS nJPuJÇ ˝JoL-˘Lr
^VzJ xm \J~VJ~ y~Ç FaJ KTZM jJÇ nJPuJ      IjMoJj TrKZÇ               ßp-ßTJPjJ oJjMwPT ßhPU nNf-nKmwq“-
oJjMwrJ ^VzJ TPrÇ oª oJjMPwr ßYP~                          mftoJj xm mPu KhPf kJPrj FaJ KT xKfq ?
                        yJÀj rJVL VuJ~ muPuj, IJKo KogqJ
ßmKvA TPrÇ                 kZª TKr jJÇ IJkjJPT ßTC KjÁ~ mPuPZÇ     xKfq jJÇ
   KoKxr IJKu muPuj, IJKo IJkjJr     IjMoJj mPu kOKgmLPf KTZM ßjAÇ        oV nKft YJ YPu FPxPZÇ IJPVr ßuJTA
xŒPTt ßTJPjJ UJrJk iJreJ KjP~ pJKò jJÇ     KoKxr IJKu muPuj, IJkjJr IKlPx    YJ FPjPZÇ cJÜJr ioT KhP~ muPuj,
IJkKj UMm nJPuJ cJÜJr— FaJ ß\PjA      IJkjJr FmÄ IJkjJr ˘Lr ZKm IJPZÇ     l\uM, ßfJoJPT jJ YPu ßpPf muuJo ? fáKo
IJkjJr TJPZ FPxKZÇ IJkKj hJKo FTaJ     mJóJTJóJr ZKm ßjAÇ KpKj IKlPx ˘Lr ZKm  WMrWMr TrZ ßTj ? Stupid. pJS xJoPj
IJA csk KmjJ aJTJ~ IJoJPT KhP~PZjÇ FaJ                        ßgPTÇ VJKzPf mPx gJTÇ
                      rJPUj KfKj mJóJTJóJr ZKmS ImvqA
k´oJe TPr ßp, IJkKj oJjMw KyPxPmS      rJPUjÇ ßxA ßgPT IjMoJj TrKZ, IJkjJPhr    xqJr KT mJxJ~ pJPmj ?
nJPuJÇ                   ßZPuPoP~ ßjAÇ IJkjJr ˘L mJxJ~ FTJÇ      ßpPf kJKrÇ FUPjJ Kx≠J∂ KjPf kJKr
   hJKo IJA csk mM^Puj TLnJPm ?        IJ\ IJoJPhr oqJPr\ ßc FaJ mM^Puj   KjÇ YJ ßUP~ fJrkr Kx≠J∂ KjmÇ FUj Get
   kqJPTPar VJP~ ßuUJ mJrPvJ aJTJ     TLnJPm ?                 lost.
KrPau k´JAxÇ                  IJ\ Z~ fJKrUÇ ßh~JPu ßp TqJPu¥Jr     l\uM YPu ßVuÇ KoKxr IJKu uã
   IJPr fJA ßfJ! Ff xy\ mqJkJr oJgJ~   ^áuPZ ßxUJPj Z~ fJKrUaJ uJu TJKu KhP~  TrPuj l\uMr oMU ßgPT nP~r ZJk
IJPx KjÇ                  ßVJu TrJÇ                TPoPZÇ fJPT IJjKªf oPj yPòÇ
   KoKxr IJKu muPuj, FrTo y~Ç oJP^      IJoJr ˘Lr mJ IJoJr \jìKhjS ßfJ yPf    yJÀj KoKxr IJKur KhPT fJKTP~
oJP^ kptPmãe vKÜ FmÄ uK\T FTxPñ       kJPrÇ                  muPuj, YJ nJPuJ yP~PZ UJjÇ KmKÛa IJPZÇ
TJ\ TPr jJÇ                                     KmKÛa ßhm ? nJPuJ KmKÛaÇ
                        KoKxr IJKu muPuj, IJkjJr \jìKhj
   yJÀj IJjKªf VuJ~ muPuj, jJoaJ                            KmKÛa uJVPm jJÇ
                      yPm jJ, TJre KjP\r \jìKhj oPj gJPTÇ
oPj kPzPZ— jhLr ßoJyjJÇ           IJkjJr ˘Lr \jìKhjS yPm jJÇ ˘LrJ       yJÀj xJoJjq ^áÅPT FPx UJKjTaJ VuJ
   KoKxr IJKu muPuj, jJaPTr jJoaJr    \jìKhPj ˝JoL ßhKr TPr mJKz KlrPu ßfoj  jJKoP~ muPuj, IJkKj KT nëf KmvõJx TPrj ?
TgJ muPZj ?                 rJV TPr jJÇ oqJPr\ ßc náPu ßVPu mJ ßxA    KoKxr IJKu KmK˛f yP~ muPuj, jJÇ
   K\Ç K\Ç jJoTreaJ náu yPuJ jJ ?     KhPj ßhKr TPr ˝JoL WPr KlrPu rJV TPrÇ    yJÀj IJjKªf VuJ~ muPuj, IJKoS
ßoJyjJ ßfJ jhLrA yPm ? xoMPhsr ßoJyjJ yPm  fJZJzJ ßVJu KYP¤r ßnfr ßuUJ M. FaJ    jJÇ
jJÇ jJaPTr jJo ÊiM ÈßoJyjJ' rJUPuA     oqJPr\ ßc'r IJhqJãr yS~Jr TgJÇ        KoKxr IJKu muPuj, nëPfr k´xñ FPuJ
yPfJÇ fJA jJ ? KTÄmJ ÈjhL' jJo yPuS       yJÀj muPuj, IJkKj ßfJ pPgÓ      ßTj ?
YufÇ jJK~TJr jJo jhLÇ u’J FTaJ ßoP~,    mMK≠oJj ßuJTÇ                yJÀj \mJm KhPuj jJÇ fÅJPT FUj
fPm fJr ßYJPU oPj y~ xoxqJ IJPZÇ                           Kmmsf oPj yPòÇ KogqJ TgJ irJ kPz ßVPu
                        KoKxr IJKu muPuj, UMm mMK≠oJj jJÇ
xJrJãe ßYJU KoaKoa TrPZÇ IJoJr TJPZ                         oJjMw ßpoj Kmmsf y~ ßxrToÇ KoKxr IJKu
                      fPm TJptTJre KjP~ KY∂J TrPf IJoJr
FPu KmjJ KnK\Pa ßYJU ßhPU KhfJoÇ                           muPuj, IJkKj KT TUPjJ nëf ßhPUPZj ?
                      nJPuJ uJPVÇ
   hr\J lÅJT TPr ßT FT\j CÅKT KhPòÇ                          yJÀj ãLe˝Pr muPuj, ÉÅÇ
                        IJkKj TPrj TL ?
fJr ßYyJrJ~ n~Ç cJÜJr fJr KhPT fJKTP~
ioPT CbPuj, TL YJS ?              IJKo KTZMA TKr jJÇ ImxPr IJKZÇ
   xqJr mJxJ~ pJPmj jJ ?           IJPV TL TrPfj ?
   jJÇ fáKo VJKz KjP~ YPu pJSÇ xJoZMPT    xJAPTJuK\ kzJfJoÇ
mPuJ, hM'TJk YJ KhPfÇ KYKj IJuJhJ KhPf     IJkjJr KT ßTJPjJ TJct IJPZ ?
muPmÇ KuTJr ßpj Wj y~Ç             K\-jJÇ
   xKfq YPu pJm xqJr ?            yJÀj ßmv KTZMãe FThOKÓPf KoKxr

                                                       Bh xÄUqJ 2007 045

                      www.MurchOna.com
                      www.MurchOna.com
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, FTaá IJPVA     ßlPuPZj mPu fÅJPT IjqrTo uJVPZÇ          KoKxr IJKu muPuj, fJyPu IJoJPT
CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
                                                                      mPuPZj, IJkKj nëf KmvõJx TPrj jJÇ     cJÜJPrr yJPf KxVJPraÇ KfKj KoKxr IJKur    ßp-ßTJPjJ \J~VJ~ jJKoP~ YPu pJjÇ
                                                                        yJÀj muPuj, nëf ßhKU KjÇ IJ®J     KhPT fJKTP~ muPuj, VJKzPf CbájÇ IJkjJPT   IJkjJr ßhKr yPòÇ
                                                                      ßhPUKZÇ IJ®JÇ IJoJr oJP~r IJ®JÇ      ßkÅRPZ ßhAÇ IJkKj gJPTj ßTJgJ~ ?         yJÀj muPuj, IJkjJPT mJxJ~ ßkÅRPZ
                                                                        S IJòJÇ                  KoKxr IJKu muPuj, IJKo K^TJfuJ~     ßhmJr TgJ mPu VJKzPf fáPuKZÇ FUj kPgr
                                                                        IJoJr xJoPj pUj ßTJPjJ mz Kmkh    gJKTÇ IJkjJPT ßkÅRZJPf yPm jJÇ IJKo     oJ^UJPj jJKoP~ ßhm jJÇ
                                                                      IJPx, fUj IJoJr oJP~r IJ®J FPx       KrTvJ KjP~ YPu pJmÇ                KoKxr IJKu muPuj, kPg jJoJPuA
                                                                      IJoJPT xJmiJj TPrÇ               IJkjJPT VJKzPf CbPf muKZ CbájÇ     IJoJr \Pjq xMKmiJÇ TJre IJKo ßyJPaPu
                                                                        fJA jJ-KT ?              csJAnJPrr kJPvr KxPa mxPmjÇ         nJf ßUP~ fJrkr mJxJ~ pJmÇ mJxJ~ IJoJr
                                                                                              KoKxr IJKu CbPujÇ FA oJjMwaJPT ÈjJ'   rJjúJr mqm˙J ßjAÇ
                                                                        K\!
                                                                                           mPu uJn yPm jJÇ yJÀj ßxA ßvseLr oJjMw       IJKo IJkjJPT mJxJ~ jJKoP~ ßhmÇ
                                                                        IJ®Jr VJP~ ßp Vº gJPT FaJ \JPjj ?
                                                                                           pJrJ pMKÜ kZª TPr jJÇ            ßxUJj ßgPT IJkKj ßpUJPj AòJ pJPmjÇ I
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, \JKj jJÇ                             keep my words.
                                                                                              yJÀj muPuj, csJAnJPrr kJPvr KxPa
                                                                        yJÀj YJkJ VuJ~ muPuj, Vº gJPTÇ    mxPf KT IJkjJr I˝K˜ uJVPZ ?           KoKxr IJKu YMk TPr ßVPujÇ IxoP~
                                                                      ßTœPrr VºÇ ßmv TzJ VºÇ                                 YJ UJS~Jr \Pjq ãMiJ oPr KVP~KZuÇ FUj
                                                                                              jJÇ
                                                                        xm IJ®Jr VºA KT ßTœPrr ? jJKT                           IJmJr fJr IK˜fô ßar kJS~J pJPòÇ TKu\J
                                                                                              I˝K˜ uJVJ ßfJ CKYfÇ IJKo IJrJo
                                                                      FPTT IJ®Jr Vº FPTT rTo ?                                nájJ ßUPf AòJ TrPZÇ ^Ju TKu\J nájJ,
                                                                                           TPr ßkZPjr KxPa mxmÇ IJr IJkKj
                                                                        yJÀj KmrÜ yP~ muPuj, IJKo ßfJ     csJAnJPrr kJPv ßy·JPrr oPfJ mxPmj FaJ    xPñ ßkÅ~J\ TÅJYJoKrYÇ
                                                                      IJ®J ÊÅPT ÊÅPT ßmzJA jJ ßp mum ßTJj    ßfJ FT irPjr IkoJjÇ IJkKj IkoJj         KoKxr IJKu xJPym!
                                                                      IJ®Jr Vº TL ? IJKo ÊiM IJoJr oJ'r     ßmJi TrPZj jJ ?                 K\Ç
                                                                      IJ®JPTA ßhKUÇ fJS xmxo~ jJÇ pUj
                                                                                              KoKxr IJKu muPuj, IkoJj ßmJi TrKZ      ßTJPjJ Vº KT kJPòj ?
                                                                      IJKo KmkPh kKz fUj ßhKUÇ KfKj IJoJPT
                                                                                           jJÇ fJZJzJ VJKz csJAnJr YJuJPm jJ, IJkKj     F~Jr ßl∑vjJPrr Vº kJKòÇ
                                                                      xJmiJj TPr ßhjÇ
                                                                                           YJuJPmjÇ FA ßãP© IJkjJr kJPv mxJA        yJÀj VJj mº TPr KhP~ muPuj, F~Jr
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, CKj ßvw TPm     ßvJnjÇ
                                                                      IJkjJPT xJmiJj TPrPZj ?                                 ßl∑vjJraJr Vº IJkjJr TJPZ ßToj
                                                                                              VJKz IJKo YJuJm IJkKj mM^Puj TLnJPm ?  uJVPZ ?
                                                                        yJÀj k´Pvúr \mJm jJ KhP~ Ya TPr CPb
                                                                                              KoKxr IJKu muPuj, IJkKj VJKz KjP~      ßoJaJoMKa uJVPZÇ F~Jr ßl∑vjJPrr Vº
                                                                      hÅJKzP~ muPuj, ßhKr yP~ pJPò, pJAÇ mPuA
                                                                                           YPu pJj KjÇ IJoJr \Pjq IPkãJ         IJoJr TUPjJA nJPuJ uJPV jJÇ
                                                                      IPkãJ TrPuj jJÇ IqJk´j krJ Im˙JPfA
                                                                                           TrKZPujÇ TJre IJkKj IJoJPT IJPrJ KTZM      yJÀj muPuj, IJkKj ßTœPrr Vº
                                                                      hr\J UMPu ßmr yP~ ßVPujÇ
                                                                                           muPf YJjÇ ßxA ßãP© IJkKj IJoJPT       kJPòjÇ VJKzPf ßTJPjJ F~Jr ßl∑vjJr
                                                                        KoKxr IJKur TJPkr YJ FUPjJ ßvw y~   IJkjJr kJPv mxJPmj FaJA ˝JnJKmTÇ
                                                                      KjÇ YJ-aJ ßUPf IxJiJre yP~PZÇ fÅJr KT                          ßjAÇ IJoJr oJP~r IJ®J IJoJPhr xPñ
                                                                                           IJoJPT csJAnJPrr kJPv mKxP~PZj, ßxUJj    IJPZ mPuA FA VºÇ
                                                                      CKYf YJ ßvw jJ TPrA CPb pJS~J ? FTJ    ßgPT iJreJ TPrKZ, VJKz IJkKj YJuJPmjÇ
                                                                      FTJ cJÜJPrr ßY’JPr mPx YMTYMT TPr                              S IJòJÇ
                                                                                              yJÀj yJA fáuPf fáuPf muPuj, KbTA
                                                                      YJP~r TJPk YMoMT ßh~JS ßfJ I˝K˜TrÇ                             IJkKj UMm ßyuJPluJ TPr ÈS IJòJ'
                                                                                           iPrPZjÇ IJkjJr mMK≠ nJPuJÇ IJoJr mMK≠
                                                                      ybJ“ TPr mJAPr ßgPT ßTC iJÑJ KhP~                            mPuPZjÇ FaJ KbT TPrj KjÇ IJKo
                                                                                           ßjAÇ ÛáPu IJoJr jJo KZu yJmJ yJÀjÇ
                                                                      hr\J mº TPr fJuJ uJKVP~ KhPuS ßfJ                            KxK\SPl∑KjT ßkPv≤ jJÇ Ûáu\LmPj
                                                                                           yJÀj jJPo ßTC IJoJPT cJTf jJÇ xmJA
                                                                      KmrJa xoxqJÇ pKhS ßxA x÷JmjJ UMmA ToÇ                          IJoJPT yJmJ yJÀj muJ yPuS IJKo yJmJ
                                                                                           cJTf yJmJ yJÀjÇ TPuP\ IJoJr jJo yPuJ
                                                                      fJrkPrS x÷JmjJ ßgPT pJ~Ç k´mJKmKuKar                          jJÇ
                                                                                           ÈyJyJ'Ç yJmJ ßgPT yJ FmÄ yJÀj ßgPT yJ
                                                                      FTaJ mA-F kPzKZPuj ßp-ßTJPjJ oJjMPwr                            IJkjJr oJ KT k´J~A IJkjJr xPñ
                                                                                           KjP~ yJyJÇ
                                                                      ybJ“ TPr vNPjq KoKuP~ pJS~Jr x÷JmjJS                          gJPTj ?
                                                                      IJPZÇ                      VJKz KorkMr xzPT CPb FPxPZÇ rJf
                                                                                           FVJPrJaJr TJZJTJKZÇ FUPjJ rJ˜J~ KnzÇ       pUj ßTJPjJ mz Kmkh IJoJr xJoPj
                                                                        KoKxr IJKu YJ ßvw TrPujÇ fJzJÉzJ                          gJPT fUj KfKj IJoJr xPñ gJPTjÇ
                                                                                           VJKz YuPZ iLrVKfPfÇ k´J~A gJoPf yPòÇ
                                                                      TrPuj jJ, iLPrxMP˙A ßvw TPr ßY’Jr ßgPT                           KoKxr IJKu muPuj, IJkKj KT ßTJPjJ
                                                                      ßmr yPujÇ ßVPar TJPZ cJÜJr xJPyPmr       yJÀj KmrÜ yPòj jJÇ TqJPxPa VJj
                                                                                           ßZPz KhP~PZjÇ KyKª VJj yPòÇ m~Û FmÄ     mz KmkPhr IJvïJ TrPZj ?
                 V· k´mº
                                                                      xPñ fÅJr ßhUJ yP~ ßVuÇ KfKj VJKzr kJPv
                                                                                           èÀfôkNet aJAk oJjMwrJ xJiJref VJKzPf       TrKZÇ
                                                                      hÅJKzP~ IJPZjÇ VJ ßgPT IqJk´j UMPu
                                                                                           KyKª VJj ßvJPjj jJÇ AKj ßp ÊiM ÊjPZj fJ     \JjPf kJKr KmkhaJ TL ?
                                                                                           jJ, pPgÓ IJjªS kJPòjÇ VJPjr xPñ         IJKo UMj yP~ pJmÇ ßTC FT\j
                                                                                           Kˆ~JKrÄ-F yJf KhP~ fJuS KhPòjÇ KoKxr     IJoJPT UMj TrPmÇ ßT UMj TrPm ßxaJS
                                                                                           IJKu muPuj, IJkKj IJoJPT KTZM muPmj ?    IJKo \JKjÇ My mother told me.
                                                                                              yJÀj muPuj, ßnPmKZuJo mumÇ FUj       KoKxr IJKu muPuj, KfKj KT xrJxKr
                                                                                           KbT TPrKZ mum jJÇ              IJkjJr xPñ TgJ mPuj ? jJKT ˝Pkú mPuj ?

                046                                                          Bh xÄUqJ 2007

                                                                                        www.MurchOna.com
                                                                                        www.MurchOna.com
                                                                        V· k´mº
                                                              CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
  yJÀj muPuj, KfKj jJjJjnJPm IJoJr  IxM˙ fJ ÊÀPf ßmJ^J pJ~ KjÇ        IJkjJr IJkK• ßjA ßfJ ?
xPñ ToMqKjPTa TPrjÇ oJP^ oJP^ ˝PkúS     IJoJPT TLnJPm oJrPm \JjPf YJj ?      ßTJPjJ IJkK• ßjAÇ
TPrjÇ                    TLnJPm ?                 IJoJr oJ'PTS IJkjJr mJxJaJ ßYjJPjJ
  IJkjJr oJ TL mPuPZj ? ßT IJkjJPT    Kmw UJAP~ oJrPmÇ KmPwr jJo \JjPf   hrTJrÇ k´P~J\Pj KfKj IJkjJr xPñ
UMj TrPm ?               YJj ? kaJKv~Jo xJ~JjJAcÇ kaJKv~Jo     ßpJVJPpJV TrPmjÇ IJoJr oJP~r jJo xJuoJ
  IJkKj ß\Pj TL TrPmj ?        xJ~JjJAPcr jJo \JPjj ßfJ ? KCN.      ryoJjÇ
  ßTRfëyu ßgPT k´vú TPrKZÇ muPf jJ    jJo \JKjÇ IJkjJr ˘L kaJKv~Jo       KoKxr IJKur \JjPf AòJ TrPZ xJuoJ
YJAPu muPmj jJÇ                                  ryoJj KT KÆfL~ KmmJy TPrKZPujÇ yJÀjMr
                    xJ~JjJAc kJPmj ßTJgJ~ ?
  IJoJPT UMj TrPm IJoJr ˘LÇ Sr jJo                       rKvh cJÜJPrr jJoÇ fJr mJmJr jJo pKh
                      fJr TJPZ IJPZÇ ßx FTaJ k´JAPna    rKvh y~ fJyPu xJuoJ ryoJj jJ yP~
vJ~uJÇ
                    ACKjnJKxtKa'r ßTKoKˆsr ßY~JroqJjÇ ßx TL  xJuoJ rKvh jJo ymJr TgJÇ
  UMj TPm yPmj ßxaJ KT IJkjJr oJ   TrPm \JPjj ? ßTJPjJ FTaJ UJmJPr FA
IJkjJPT mPuPZj ?                                   KoKxr IJKu muPuj, IJkjJr mJmJr jJo
                    K\Kjx KoKvP~ KhPmÇ            \JjPf kJKr ?
  mPuPZjÇ fPm UMm KjKhtÓ TPr KTZM
                      IJkKj KT IJkjJr IJvïJr TgJ        ßTj ?
mPuj KjÇ \jì-oOfáqr Kmw~ KjKhtÓ TPr
IJ®JrJ KTZM muPf kJPr jJÇ SPhr ãofJr  IJkjJr ˘LPT \JKjP~PZj ?            ßTRfëyuÇ
xLoJm≠fJ IJPZÇ IJoJr UMj ymJr TgJ IJ\    \JKjP~KZÇ fJr iJreJ IJoJr kqJrJj~J    IJoJr mJmJr jJo IJmhJr rvLhÇ
rJPfÇ                  yP~PZÇ nJPuJ xJAKT~JKasˆ KhP~ IJoJr      IJkjJr mJmJ KT \LKmf ?
  KoKxr IJKu iJÑJr oPfJ ßUPujÇ    KYKT“xJ TrJ CKYfÇ FA TJrPeA IJkjJPT
  jJjJj TJ~hJTJjMj TPr FA TJrPeA   ßx UMÅ\PZÇ
mJxJ~ pJS~J ßkZJKòÇ IJkjJPT jJKoP~     KoKxr IJKu muPuj, IJoJPT FAUJPj
KhP~ ßTJPjJ FTaJ ßyJPaPu YPu pJmÇ    jJKoP~ KhjÇ xJoPjr VKuPfA IJoJr mJxJÇ
  KoKxr IJKu TL muPmj ßnPm ßkPuj     yJÀj muPuj, IJkjJPT IJkjJr mJxJr
jJÇ oJjMwaJ oJjKxTnJPm IxM˙Ç FfaJ    xJoPj jJoJmÇ IJkjJr mJxJaJ KYPj IJxmÇ

                                                     Bh xÄUqJ 2007 047

                    www.MurchOna.com
                    www.MurchOna.com
                                                                        mJmJ oJrJ ßVPZjÇ              IJkjJr ßvJmJr WPrÇ           xMªr TPr ßxP\PZjÇ TuJkJfJ rPXr
CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj

                                                                        IJkjJr oJKT KÆfL~ KmmJy TPrKZPuj ?     KoKxr IJKu muPuj, IJoJr ßvJmJr     KxP‹r vJKz kPrPZjÇ TkJPu Kak
                                                                        yJÀj KmrÜ VuJ~ muPuj, mqKÜVf      WPrr ßh~JPu FTaJ WKz IJPZÇ WKzPf T'aJ    KhP~PZjÇ fÅJr jJPTr yLPrr jJTláu FA
                                                                      k´vú TrPmj jJÇ               mJP\ KfKj muPf kJrPmj ?           IºTJPrS ^ToT TrPZÇ
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, IJKo IJkjJr       yJÀj muPuj, IJkKj krLãJ TPr         yJÀj mJrJªJ~ dáTPfA vJ~uJ ßY~Jr
                                                                      xJAKT~JKasˆ, ßxA TJrPeA mqKÜVf k´vú     ßhUPZj oJP~r mqJkJraJ IJoJr oPjr T·jJ    ßgPT CPb hÅJzJPf muPuj, yqJPuJÇ
                                                                      TrKZÇ                    KT-jJ, KbT mPuKZ ?                yJÀj ˘Lr KhPT fJKTP~ muPuj, ÉÅÇ
                                                                        yJÀj muPuj, IJkKj IJoJr          KbT mPuPZjÇ FA krLãJ IJkjJr oPjr       mPuA KfKj hr\Jr KhPT FèPujÇ
                                                                      xJAKT~JKasˆ jJÇ IJkKj IJoJr FT\j      vJK∂r \PjqS k´P~J\jÇ            vJ~uJ muPuj, hMaJ KoKja mJrJªJ~ mPxJÇ
                                                                      ßrJVLÇ nhsfJ TPr IJKo pJPT mJxJ~ jJKoP~     yJÀj muPuj, IJ®J xŒPTt IJkjJr      bJ§J yS, fJrkr WPr pJPmÇ
                                                                      KhKòÇ                    iJreJ ßjAÇ ßhyiJrL oJjMw FmÄ IJ®J FT       yJÀj TgJ mJzJPuj jJÇ ˘Lr xJoPjr
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, FA xJoPj VJKz    jJÇ IJ®J \JVKfT kOKgmL KbTbJT mM^Pf     ßY~JPr FPx mxPujÇ vJ~uJ muPuj, uJKò
                                                                      rJUMjÇ cJjKhPTr lîqJa mJKzr FTfuJ~     kJPr jJÇ \JVKfT kOKgmL fJPhr TJPZ      mJKjP~ ßrPUKZÇ uJKò UJSÇ
                                                                      IJKo gJKTÇ IJkKj KT jJoPmj ?        I¸ÓÇ VJ| Tá~JvJr \V“Ç IJ®J k´mu         yJÀj ßaKmPur KhPT fJTJPujÇ hM'aJ
                                                                        jJÇ                  IJTwtPer TJrPe fJr IKf Kk´~\jPhr xPñ    VäJPx uJKòÇ VäJx KkKrY KhP~ dJTJÇ vJ~uJ
                                                                                            oJP^ oJP^ ßpJVJPpJV TPrÇ KT∂á \V“      FTaJ VäJx FKVP~ KhPujÇ yJÀPjr Ç TáÅYPT
                                                                        IJkKj mPuKZPuj IJkjJr oJ'PT IJoJr
                                                                                            xŒPTt KTZMA \JPj jJÇ            ßVuÇ kaJKv~Jo xJ~JjJAc jJoT n~ïr Kmw
                                                                      mJxJ KYKjP~ ßhPmjÇ
                                                                                              KoKxr IJKu muPuj, fJr oJPj KT FA    KT FA VäJPxA ßovJPjJ ? KfKj ˘Lr KhPT
                                                                        yJÀj rJ˜Jr kJPv VJKz kJTt TPr hr\J                         fJTJPujÇ mJrJªJr I· IJPuJ~ vJ~uJr oMU
                                                                                            ßp IJkjJr oJ IJoJr ßvJmJr WPrr WKzPf
                                                                      UMPu jJoPujÇ fÅJr ßYJPU nrxJ yJrJPjJ                          kKrÏJr ßhUJ pJPò jJÇ
                                                                                            T~aJ mJP\ muPf kJrPmj jJ ?
                                                                      oJjMPwr hOKÓÇ ßp oJjMw mMP^ CbPf kJrPZ jJ
                                                                                              muPf jJ kJrJr TgJÇ fJrkPrS fÅJPT       uJKò UJm jJÇ
                                                                      fJr TL TrJ CKYfÇ
                                                                                            K\Pùx TrmÇ                    vJ~uJ muPuj, KmP~r KhPj uJKò UJS~J
                                                                                              KoKxr IJKu muPuj, IJkKj KT YJ UJPmj ?  IJoJPhr IPjT KhPjr KrYM~JuÇ Kkä\ VäJPx
                                                                      KoKxr IJKur mxJr WPrr ßmPfr ßY~JPr                           YMoMT hJSÇ
                                                                                            TzJ TPr FT TJk YJ mJKjP~ ßhA ?
                                                                      cJÜJr yJÀj mPx IJPZjÇ fJPT Ix÷m                               yJÀPjr WJz vÜ yP~ ßVPZÇ KvrKvr
                                                                      TîJ∂ uJVPZÇ oPj yPò ßY~JPrA WMKoP~       jJ, IJKo CbmÇ
                                                                                                                  TrPZÇ Ff xJiJxJKi TrPZ ßTj ? IJ\A KT
                                                                      kzPmjÇ fÅJr oJgJ ^áPu IJPZÇ gMfKj mMPTr     yJÀj CPb hÅJzJPf hÅJzJPf muPuj, oJ
                                                                                                                  fJyPu ßxA KmPvw Khj ?
                                                                      xPñ k´J~ uJVJPjJÇ fÅJr ßYJU ßUJuJ, fPm   IJoJPT \JKjP~PZj— IJkjJr ßvJmJr WPrr
                                                                                            ßh~JPu ßTJPjJ ßh~JuWKz ßjAÇ           vJ~uJ muPuj, IJ\ xJrJrJf IJorJ
                                                                      WMo∂ oJjMPwr jJT KhP~ ßpoj WzWz                             WMoJm jJÇ V· TrmÇ KmP~r rJfaJ ßpnJPm
                                                                      IJS~J\ y~ ßxrTo IJS~J\ yPòÇ           KoKxr IJKu iJÑJr oPfJ ßUPujÇ fÅJr    V· TPr TJKaP~KZÇ ßfJoJr oPj IJPZ jJ ?
                                                                        ybJ“ IJS~J\ mº yPuJÇ yJÀj oJgJ fáPu   ßvJmJr WPrr ßh~JPuJ ßTJPjJ WKz ßjAÇ
                                                                                                                    ÉÅÇ
                                                                      muPuj, IJkKj FTJ gJPTj ?          TUPjJ KZu jJÇ IPjTKhj ßgPTA KfKj
                                                                                            nJmKZPuj FTaJ ßh~JuWKz KTjPmjÇ          rJf KfjaJr xo~ ßT hM'VäJx uJKò KjP~
                                                                        KoKxr IJKu yÅqJ-xNYT oJgJ jJzPujÇ                          hr\J iJÑJ Khu ßfJoJr oPj IJPZ ?
                                                                                            ßnJrPmuJ WMo nJXPuA ßpj xo~ ßhUPf
                                                                        yJÀj muPuj, IJkjJr mJxJ~ KT FéasJ                            ÉÅÇ
                                                                                            kJPrjÇ
                                                                      ßmc IJPZ ?                                          ÉÅ ÉÅ jJ TPr fÅJr jJoaJ mPuJÇ ßhKU
                                                                                              KoKxr IJKu cJÜJrPT VJKz kpt∂ FKVP~
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, ßjAÇ                               ßfJoJr ˛OKfvKÜ ßTojÇ
                                                                                            KhPf pJPòjÇ yJÀj xJPyPmr FTaJ KmwP~
                                                                        FéasJ ßmc gJTPu IJkjJr FUJPjA      KfKj ImJT yPòj, FA oJjMwaJ FTmJrS        ßfJoJr nJKm uJKò FPjKZPujÇ
                                                                      ßgPT ßpfJoÇ ßyJPaPu ßpfJo jJÇ IJoJr     K\Pùx TPrj Kj— ßh~JuWKz IJxPuA KT        ècÇ ßfJoJr ˛OKfvKÜ nJPuJÇ FUj
                                                                      oJP~r IJkjJr mJxJ kZª yP~PZÇ KfKj      ßjA ? UMmA ˝JnJKmT k´vúÇ I˝JnJKmT oJjMw   uãìLPZPur oPfJ uJKòaJ UJSÇ IJKo IPjT
                                                                      kMPrJ mJKz WMPr ßhPUPZjÇ          ˝JnJKmT k´vú TPr jJÇ            pfú TPr mJKjP~KZÇ
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, FUj KT KfKj                              yJÀj FTmJr nJmPuj yJf mJKzP~
                                                                      IJoJPhr xPñ IJPZj ?                                   muPmj, ßfJoJr yJPfr uJKòaJ IJoJPT
                                                                                            cJÜJr yJÀj mJKz ßkÅRZPuj rJf FTaJ
                                                                        ÉÅÇ                   hPvÇ ßVa KhP~ ßdJTJr xo~ KfKj ßVPar     hJSÇ IJoJraJ fáKo UJSÇ pMKÜ KhP~ muPu
                 V· k´mº
                                                                        FA oMyëPft KfKj ßTJgJ~ ?        xPñ VJKzr iJÑJ uJVJPujÇ mJŒJPrr FTaJ    ßx xPªy TrPm jJÇ muPuA yPm ßfJoJr
                                                                                            IÄv ^áPu kzuÇ VJKz VqJPrP\ ßdJTJPjJr    yJPfr VäJxaJ ßmKv kKrÏJrÇ G VäJxaJ hJSÇ
                                                                                            xo~S VqJPrP\r hr\Jr xPñ iJÑJ uJVuÇ        vJ~uJ muPuj, TL yPuJ! YMoMT hJSÇ
                                                                                            krkr hM'Ka IqJTKxPc≤A yJÀj xJPyPmr        yJÀj yJfWKzr KhPT fJTJPujÇ oOfáqr
                                                                                            ˘Lr ßYJPUr xJoPj WauÇ KfKj mJrJªJr     xKbT xo~aJ \JjJ gJTJ hrTJrÇ ImKvq
                                                                                            ßmPfr ßY~JPr mPxKZPujÇ fÅJr ßYJPU CPÆV   ß\PjS ßTJPjJ uJn ßjAÇ KfKj TJCPT mPu
                                                                                            FmÄ C“T£JÇ mJrJªJr mJKf ßjnJPjJÇ      ßpPf kJrPmj jJ, FTaJ ßfr KoKja FTáv
                                                                                            mJAPr ßgPT fÅJPT ßhUJ pJPò jJÇ KfKj IJ\   ßxPT¥ xoP~ KfKj oJrJ ßVPZjÇ

              048                                                            Bh xÄUqJ 2007

                                                                                        www.MurchOna.com
                                                                                        www.MurchOna.com
                                                                          V· k´mº
  WKzr KhPT fJKTP~A yJÀj VäJPx YMoMT   TPrKZ jJ ? FrTo IJr yPm jJÇ Cb ßfJ,      yJÀj! mJKf KjKnP~ ßhÇ
KhPujÇ ßxPTP¥r TÅJaJ jzPZÇ FTáv      ßVJxu TrPmÇ                  mJKf ßjnJPu IJoJr n~ uJVPm oJÇ
ßxPT¥ ßgPT yPuJ ßfAv ßxPT¥Ç FUj        yJÀj CPb hÅJzJPujÇ vJ~uJ muPuj,      uJèT n~Ç mJKf ßjnJÇ IJPuJr oPiq
                                                                CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
yPuJ kÅKYv ßxPT¥Ç             mPuJ ßhKU IJ\ rJjúJ TL ?          gJTPf kJrKZ jJÇ Km~JPrr TqJj FUPjJ
  TL ßhUZ ?                 IJoJr kZPªr ßTJPjJ IJAPaoÇ       yJPf iPr IJKZx ßTj ? ßlPu ßhÇ
  KTZM ßhUKZ jJÇ               yP~PZÇ TKu\J nájJ, KUYMKzÇ         yJÀj TqJj ßrPU CPb hÅJzJPujÇ mJKf
  uJKòaJ ßUPf nJPuJ yP~PZ jJ ?        gqJÄT ~MqÇ ßkÅ~J\ TáKY TPr KnPjVJPr  ßjnJPujÇ mJgÀo ybJ“ IºTJPr cáPm ßVuÇ
  ÉÅÇ                  KhSÇ TKu\J nájJr xPñ KnPjVJr ßovJPjJ    yJÀj TÅJkJ TÅJkJ VuJ~ muPuj, oJ n~
  KmP~r rJPfr oPfJ yP~PZ ?        ßkÅ~J\ nJPuJ uJPVÇ             uJVPZÇ
  ÉÅÇ                    vJ~uJ muPuj, ßh~J IJPZÇ ßfJoJr       nP~r TL IJPZ ? IJKo IJKZ jJ!
  FA uJKòaJr ‰h WPr kJfJÇ        IJPrTaJ IKfKk´~ UJmJrS IJPZÇ KWP~ nJ\J     ßfJoJPT ßhUPf kJKò jJ ßfJÇ
  ÉÅÇ                  ÊTjJ oKrYÇ                   IJoJPT ßhUKm TL TPr VJiJ ? TgJ ßp
  fáKo ßhKU ÉÅ ÉÅ TPrA pJòÇ nJPuJ TgJ,    gqJÄT ~Mq FPVAjÇ            ÊjPf kJKòx FA pPgÓÇ
fáKo YJP~r oPfJ YMTYMT TPr UJò ßTj ?                           oJ, fáKo ßfJ TgJS náunJu mPuJÇ
FTaJPj ßvw TPrJÇ              mJgaJPmr kJKjPf VJ cáKmP~ yJÀj ÊP~       TUj náunJu TgJ muuJo ?
  yJÀj FTaJPj VäJx ßvw TrPujÇ WKz    IJPZjÇ kJKj vLfuÇ kJKjr vLfufJ vrLPr      fáKo mPuKZPu IJ\ rJPf Kmw UJS~JPmÇ
ßgPT ßYJU KlKrP~ KjPujÇ oOfáq ymJr yPu   ZKzP~ kzPZÇ IJrJohJ~T IKnùfJÇ       UJS~J~ Kj ßfJÇ
FfãPe yP~ ßpfÇ vJ~uJ muPuj, IJKo      yJÀPjr yJPf Km~JPrr TqJjÇ Km~JPrr
                                             rJf KT ßvw yP~PZ ?
mJgaJm kJKj KhP~ nKft TPr ßrPUKZÇ fáKo   TqJPjr C•Jk KyoJPïr TJZJTJKZÇ bJ§J
IJrJo TPr xo~ KjP~ ßVJxu TrPmÇ       Km~JPr YMoMT KhPf nJPuJ uJVPZÇ ˚J~M      jJÇ
fJrkr IJorJ FTxPñ UJmÇ           K^KoP~ kzPZÇ ˚J~MPT Iux TPr ßh~JaJS      fáA Tf mz VJiJ mM^Pf kJrKZx ?
  IJKo ßUP~ FPxKZÇ            IJjªo~ k´Kâ~JÇ                 KcjJPrr xo~ Kmw ßhPm oJ ?
  ßTJgJ~ ßUP~ FPxZ ?             ˚JPjr xo~ mrlvLfu Km~JPrr TqJPj      ßfJPT KTZMA mum jJÇ
  FT ßkPvP≤r mJxJ~ KVP~KZuJoÇ      YMoMT ßh~Jr InqJx KfKj KmPuPf IJ~•       oJÇ oJÇ
ßkPv≤ ß\Jr TPr UJAP~ KhP~PZÇ        TPrPZjÇ oJP^ oJP^A fÅJr oPj y~, KmPhPv     ßfJr TgJ ÊjPf kJKòÇ oJ oJ TrPf
  ßojM TL KZu ?             ßp I·KTZM nJPuJ InqJx KfKj TPrPZj FaJ   yPm jJÇ TL muPf YJx muÇ
  ‰T oJPZr ß^Ju IJr IJr...        fJr FTaJÇ                   IJoJr FTaJ xPªy ‰fKr yP~PZÇ oPj
  IJr TL ?                  yJÀj!                 yPò fáKo IJxPu IJoJr oPjr T·jJÇ
  AKuv oJZ nJ\JÇ               yJÀj YoPT CbPujÇ fÅJr oJr VuJÇ      IJKo T·jJ ?
                      FA VuJ Km~JPrr TqJPjr oPfJA vLfuÇ
  IJrJo TPr ßUP~Z ?                                   ÉÅÇ FT irPjr IxMU IJPZ ßp IxMPU
                      FojnJPm YoTJPuj ßp Km~JPrr TqJj fÅJr
  ÉÅÇ                                        ßrJVLr ßyuMKxPjvj y~Ç ßx TgJ ÊjPf
                      yJf lxPT mJgaJPmr kJKjPf kPz ßVuÇ
  vJ~uJ ßZJ¢ Kj”võJx ßlPu muPuj, ‰T                         kJ~Ç jJjJj KTZM ßhPUÇ
                      TqJjaJ KfKj IKf hs∆f fáPu ßluPujÇ fJr
oJPZr TÅJaJr \Pjq rJPf fáKo ‰T oJZ UJS   IJPVA IPjTUJKj kJKj TqJPj dáPT ßVuÇ      ßfJr iJreJ ßfJr ßxA IxMU yP~PZ ?
jJÇ AKuv oJZ UJS jJ Vº uJPV FA                              ÉÅÇ
                        yJÀjÇ
TJrPeÇ IJ\ FA hMA KjKw≠ m˜áA ßUP~                             ßrJV mÅJKiP~ WPr mPx IJKZx ßTj ?
FPxZ ? fJS ßfJoJr FT ßkPvP≤r          K\ oJÇ
                                           KYKT“xJr mqm˙J TrÇ
mJKzPfÇ ßpUJPj fáKo \JPjJ IJ\ IJoJPhr      fáA kLr mÄPvr ßZPu, FaJ \JKjx ?
                      ßfJr mJmJr hJhJ É\MPr ßTmuJ ArlJjM¨Lj     TrmÇ
oqJPr\ ßcÇ mJxJ~ KmPvw UJmJPrr mqm˙J
TrJ yP~PZÇ \JPjJ jJ ?           TáfáKm Tf mz kLr KZPuj ßxaJ \JKjx ?      IJ\ ßp VJiJaJr TJPZ KVP~KZKu ßx-A
  \JKjÇ                    KTZM KTZM \JKjÇ fáKo mPuZÇ      KT ßfJr KYKT“xJ TrPm ?
  fáKo KT xKfq ßUP~ FPxZ ?          fáA Ff mz kLPrr kMKf ! IJr fáA KTjJ    FUPjJ KbT TKr KjÇ
  jJÇ                  ßjÄPaJ yP~ oh UJKòx ?             ßhKr TrKZx ßTj, KbT TPr ßluÇ ßxS
                        yJÀj yJf mJKzP~ aJSP~u KjP~ ßTJoPr  VJiJ fáAS VJiJÇ VJiJr KYKT“xJ ßfJ VJiJA
  vJ~uJ muPuj, KogqJ TgJaJ ßTj mPuZ
IJKo \JKj jJÇ KjÁ~ ßTJPjJ TJre IJPZÇ    \zJPf \zJPf muPuj, Km~Jr oh jJ oJÇ     TrPmÇ
TJre \JjPf YJKò jJÇ IJKo IJ\ ßTJPjJ    ACPrJk IJPoKrTJ~ kJKjr mhPu FA K\Kjx
KTZM KjP~A ‰yQY Trm jJÇ ^VzJ Trm jJÇ    UJS~J y~Ç IqJuPTJyPur kKroJe kÅJY
  yJÀj muPuj, fáKo ßfJ TUPjJA ‰yQY    kJPxtP≤rS KjPYÇ
TPrJ jJÇ ^VzJ TPrJ jJÇ             YMkÇ
  fJ KbTÇ oJP^ oJP^ TrPf AòJ TPrÇ       yJÀj YMk TPr ßVPujÇ fJr Kj”võJx
IJ\ rJPf ßaKuPlJj TPr KxKr~Jx ^VzJ     nJKr yP~ IJxPZÇ oMU ÊKTP~ IJxPZÇ

                                                       Bh xÄUqJ 2007 049

                      www.MurchOna.com
                      www.MurchOna.com
                                                                        IJoJPT VJiJ muZ mPuJÇ CjJPT ßTj   KuUPf CPb KVP~ IJmJr KuUPf mxPu ÊÀr       mJmJ cJTKZ fJ Ijq ßTJPjJ Khj
CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
                                                                      VJiJ muZ ?                ßuUJ~ aJjJ nJm TPo pJ~Ç ßuUJr VKf TPo      mqJUqJ TrmÇ
                                                                        ßp mPu pMKÜr mJAPr KTZM ßjA fJPT   pJ~ mPuA FaJ y~Ç                KoKxr IJKu IJmJPrJ uJu TJKu KhP~ hJV
                                                                      VJiJ mum jJ ßfJ TL mum ? ZJVu mum ?      KYKb jJ kPzA KoKxr IJKu k© ßuKUTJr   KhPujÇ ÈIjq ßTJPjJ Khj mqJUqJ Trm' FA
                                                                      FaJA nJPuJ— ßx ZJVu fáA VJiJÇ VJiJ    KmwP~ KTZM Kx≠JP∂ ßkÅRZPujÇ        mJPTqr KjPY hJV kzuÇ
                                                                      ßvJj, rJPf ßUPf KVP~ ßhUKm TKu\J nájJ      (T) oKyuJ ‰iptvLuJÇ KpKj FT           IJkKj IPjPTr IPjT
                                                                      hM'aJ ßkäPa rJUJÇ FTaJ ßfJr \Pjq FTaJ      ‰mbPT Ff mz KYKb KuUPmj,          \Kau xoxqJr xy\ mqJUqJ
                                                                      fJr \PjqÇ ßfJraJ~ Kmw ßh~JÇ pJ muJr       fJr ‰ipt gJTPfA yPmÇ            KhP~ xmJAPT YoPT KhP~PZjÇ
                                                                      IJKo mPu KhuJoÇ FUj mJKf \ôJuJÇ ßfJr      (U) oKyuJ vJ∂Ç fÅJr oPiq          IJKo IJkjJPT IKf \Kau
                                                                      mC FãáKj ßfJPT ßUPf cJTPmÇ pKh ßhPU       IK˙rfJ ßjAÇ oJjKxT             FTaJ xoxqJ KhKòÇ xoxqJr
                                                                      mJKf ßjnJPjJ fJyPu jJjJj k´vú TrPmÇ       IK˙rfJr ZJk ßuUJ~ YPu           mqJUqJ IJKo KjP\ KjP\ ßmr
                                                                        yJÀj mJKf \ôJuJPujÇ k´J~ xPñ xPñA     IJPxÇ FA oKyuJr yJPfr           TPrKZÇ mqJUqJ KbT IJPZ KT-jJ
                                                                      mJgÀPor hr\J~ ßaJTJ kzuÇ vJ~uJ         ßuUJ~ IK˙rfJ ßjAÇ             fJ ÊiM IJkKj mPu KhPmjÇ FA
                                                                      muPuj, FA FfãPe uJVJò ßTj ? ßaKmPu       (V) oKyuJ Ifq∂ ßVJZJPjJÇ          hLWt KYKbPf IJKo ÊiM xoxqJKa
                                                                      UJmJr ßh~J yP~PZÇ xm ßfJ bJ§J yP~ pJPòÇ     TJre KfKj KYKb ßuUJr xo~          mumÇ mqJUqJ~ pJm jJÇ IJkKj
                                                                                              mJÄuJ KcTvjJKr kJPv KjP~          ryxq xoJiJPjr kr IJKo
                                                                      yJÀj ßUPf mPxA muPuj, TKu\J nájJ hM'aJ     mPxPZjÇ náu mJjJj KcTvjJKr         IJoJr xoJiJj mumÇ
                                                                      mJKaPf ßTj ?                  ßhPU Ê≠ TPrPZjÇ                 IJkjJr xPñ Èryxq-
                                                                        vJ~uJ muPuj, ßfJoJraJ~ ^Ju KhP~KZÇ     (W) oKyuJ mMK≠ofLÇ TJre          xoJiJj' ßUuJ IJKo ßUuPf
                                                                      IJKo ^Ju ßUPf kJKr jJ mPu IJoJraJ        KfKj mqm˙J TPrPZj ßpj KoKxr        kJKr jJÇ IJoJr iOÔfJ ãoJ
                                                                      IJuJhJÇ                     IJKu kMPrJ KYKb kPzjÇ           TrPmjÇ pJA ßyJT, FUj
                                                                                              xP’JiPjA ßxA mqm˙J TrJÇ          xoxqJKa mKuÇ
                                                                        ^Ju UJS~J ßfJ IJKoS ßZPz KhP~KZÇ
                                                                                              oKyuJ KoKxr IJKuPT ÈmJmJ'            I·m~Px IJoJr mJmJ-oJ
                                                                        TPm ZJzPu ?
                                                                                              xP’Jij TPrPZjÇ ÈmJmJ'           hM'\jA oJrJ pJjÇ IJKo mz yA
                                                                        yJÀj IJofJ IJofJ TrPZjÇ TL                               IJoJr ßZJa YJYJr IJvsP~Ç
                                                                                              xP’JiPj ßuUJ KYKb IV´Jyq TrJ
                                                                      muPmj ßnPm kJPòj jJÇ vJ~uJ muPuj,                             YJYJ-YJKY hM'\jA oyJkMÀw
                                                                                              ßTJPjJ kMÀPwr kPãA x÷m
                                                                      fáKo ^Ju UJS~J ßZPz KhP~Z FA fgq                              kptJP~r oJjMw KZPujÇ IJoJr
                                                                                              jJÇ ßoP~Phr kPã ÈoJ'
                                                                      \JjfJo jJÇ FA oJ© \JjuJoÇ FUj ßgPT                             mJmJ-oJ ßjA, FaJ fÅJrJ
                                                                                              xP’JiPjr KYKb IV´Jyq TrJ
                                                                      xmKTZMA To ^JPu rJjúJ yPmÇ IJ\ ßUP~                            ßTJPjJKhjA mM^Pf ßhj KjÇ
                                                                                              UMmA x÷mÇ fJrJ jJjJjnJPm
                                                                      ßluÇ Kkä\Ç                                         ßZJa YJKYPT IJKo YJKY jJ ßcPT
                                                                                              ÈoJ' cJT ÊPj Inq˜Ç kMÀwrJ
                                                                        vJ~uJ ˝JoLr ßkäPa TKu\J nájJ fáPu      ÈmJmJ' ÊPj Inq˜ jJÇ ßTC          xmxo~A oJ ßcPTKZÇ YJYJPT
                                                                      KhPujÇ                     mJmJ cJTPuA ßxA cJT            mJmJ cJTPf ÊÀ TPrKZuJoÇ
                                                                        yJÀj UJPòjÇ ßUPf IxJiJre yP~PZÇ       kMÀwPhr oJgJr ßnfr dáPT          YJYJ cJTPf ßhj KjÇ
                                                                      KnKjVJr ßh~J ßkÅ~JP\r TJrPe TKu\J nájJr     pJ~Ç                   KoKxr IJKu uJu TuPo kMPrJ kqJrJaJ
                                                                      ˝Jh hvèe ßmPz ßVPZÇ yJÀj WKz         KoKxr IJKu KYKb kzPf ÊÀ TrPujÇ     hJV KhPujÇ fÅJr náÀ xJoJjq TáKûf yPuJÇ
                                                                      ßhUPujÇ Z~ KoKja iPr UJPòjÇ kaJKv~Jo   fÅJr yJPf FTaJ uJu TJKur mu kP~≤Ç     ßoP~Ka fÅJPT ßTj mJmJ xP’Jij TPrPZ fJ
                                                                      xJ~JjJAc ßh~J gJTPu IPjT IJPVA ÈTot    KYKbr ßTJPjJ ßTJPjJ \J~VJ uJu TJKu KhP~  oPj y~ kKrÏJr yPf ÊÀ TPrPZÇ ßx
                                                                      TJmJr' yP~ ßpfÇ oJ IJmJPrJ náu TrPujÇ   IJ¥Jr uJAj TrPf yPm mPu fÅJr iJreJÇ    KjP\r mJmJPT mJmJ cJTPf kJPr KjÇ YJYJPT
                                                                                           FA TJ\aJ k´go kzJPfA ßvw yP~ pJS~J     cJTPf KVP~KZu, IjMoKf kJ~ KjÇ TJCPT
                                                                              hMA           nJPuJÇ                   mJmJ cJTJr fLms AòJ ßgPTA KT mJmJ
                                                                                                                xP’Jij ?
                                                                      KoKxr IJKu TáKr~JPr FTaJ hLWt KYKb       Kk´~ mJmJ,
                                                                      ßkP~PZjÇ KYKbr ßk´rPTr jJo vJ~uJ rKvhÇ                             IJoJr YJYJ-YJKY IPjT
                                                                                                IJoJr KmjLf xJuJo KjjÇ        pJYJA-mJZJA TPr IJhvt FT
                                                                      kMjÁPf ßuUJ— c. yJÀj rKvh jJPo ßp       KoKxr IJKu uJu TJKu KhP~ ÈKk´~ mJmJ'
                                                                      ßYJPUr cJÜJr IJkjJr KYKT“xJ TrPZj                             kJP©r xPñ IJoJr KmP~ KhPujÇ
                                                                                           IJ¥Jr uJAj TrPujÇ                kJ© IJhvt, TJre fJr ßYyJrJ
                 V· k´mº
                                                                      IJKo fÅJr ˘LÇ hv kOÔJr hLWt KYKb, FT
                                                                      ‰mbPT ßuUJ FaJ ßmJ^J pJPòÇ KYKb KuUPf        xP’Jij kPz IJkKj           rJ\kMP©r oPfJÇ IJKl∑TJj
                                                                                              KjÁ~A ImJT yP~PZjÇ             TJPuJ rJ\kM© jJ, KV´T rJ\kM©Ç
                                                                                              FT\j KYrTáoJr oJjMPwr TjqJ         IJpt x∂JjÇ IJkKj ßfJ IJoJr
                                                                                              gJTJr TgJ jJÇ TjqJ˙JjL~J          ˝JoLPT ßhPUPZjÇ muMj ßx
                                                                                              IPjPTA gJTPm, fJrJ mJmJ          rJ\kM© jJ ? FUj ImKvq KY∂J~
                                                                                              cJTPm jJÇ YJYJ cJTPm KTÄmJ         nJmjJ~ ßYJPUr KjPY TJKu
                                                                                              IJiMKjT ßTfJ~ IJÄPTu            \PoPZÇ oJgJ~ aJT kPzPZÇ
                                                                                              cJTPmÇ IJkjJPT IJKo ßTj          oπLkM© ßaPTJ yPuS oJKjP~

               050                                                           Bh xÄUqJ 2007

                                                                                       www.MurchOna.com
                                                                                       www.MurchOna.com
                                                          V· k´mº
                                                CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
pJ~Ç aJT oJgJr rJ\kM© oJjJ~   mKxP~ KfKj muPuj, IJoJr    TrPZ n~ïr TJu xJkÇ
jJÇ               ßZPu IJoJPT cJPT mJmMAÇ      IJoJr vJÊKz vJ∂ k´TíKfr
  pJA ßyJT, IJoJr rJ\kM©    fJPT ßvUJPjJ yP~KZu ÈmJmJA'  oJjMw KZPujÇ TgJmJftJ UMm To
cJÜJrÇ kzJPvJjJ TPrPZj      cJTÇ ßx cJTJ ÊÀ Tru      muPfjÇ ÊiM KjP\r ßZPur
IJPoKrTJ~Ç KmsKu~J≤ ZJ©Ç     mJmMAÇ IJKo fJr TJPZ yP~   xPñ VuJ KjYM TPr jJjJj TgJ
ßYJPUr TKjt~J KrPkäxPoP≤r    ßVuJo—    ÈkãL'Ç fáKoS   muPfjÇ KfKj FT IPgt
FTKa KmPvw IkJPrvj fÅJr     IJoJPT mJmMA cJTPmÇ kM© FmÄ  nJVqmfL KZPujÇ ßZPu
IJKmÏJrÇ ßoKcPTu \JjtJPu     kM©miN hM'\Pjr TJP\A IJKo   ßkP~PZj oJfínÜÇ KmhqJxJVr
Haroon's cornia grafting     kãL KyPxPm gJTmÇ yJ yJ yJÇ  oJP~r \Pjq xÅJfPr hJPoJhr
KyPxPm Fr CPuäU IJPZÇ         IJoJr võÊr xJPymPT    jhL kJr yP~KZPujÇ IJoJr
  FA rJ\kMP©r dJTJ vyPrr    IJoJr mJmMA cJTJ y~ KjÇ    vJÊKzr ßZPu oJP~r \Pjq
S~JrLPf FTaJ ßhJfuJ mJKz     IJoJPhr KmP~ yPuJ rJf     xÅJfPr poMjJ kJr yPfJÇ pKh
IJPZÇ mJKzr jJo ÈZJ~JTáKar'Ç   IJaaJ~Ç CKj ßxA rJPfA     ßx xÅJfJr \JjfÇ yJÀj xÅJfJr
ZJ~J IJoJr vJÊKzr cJTjJoÇ    FVJPrJaJr KhPT oJrJ ßVPujÇ  \JPj jJÇ
IJoJr võÊr xJPym ˘LPT ßp     KmP~r IJjªmJKz ßvJPT cáPm     yJÀPjr oJfínKÜr joMjJ
jJPo cJTPfj mJKzr TkJPuS     ßVuÇ IJoJr vJÊKz FojnJPm   jJ KhPu IJkKj mM^Pmj jJÇ
ßxA \MauÇ fJPhr hM'aJ VJKz    IJoJr KhPT fJTJPuj ßpj    IJKo joMjJ KhKòÇ IJoJr
IJPZÇ FTaJ TJPuJ rPXr      IJKo xJãJ“ cJAKjÇ IJKo
oKrx oJAjr, FTaJ uJu rPXr    KhPvyJrJ yP~ ßVuJoÇ
néS~JVjÇ               mJxr rJf KjP~ Tf xMªr
  IJoJr võÊr xJPym mqJÄTJr   xMªr V· ÊPjKZÇ IJoJPhr
KZPujÇ yJKxUMKv lMKftmJ\     mJxr KZu ßmÉuJ-uKãªr
oJjMwÇ KmP~r kJjKYKjPf fÅJPT   aJAk mJxrÇ ßpj IJoJPhr
IJKo k´go ßhKUÇ IJoJPT kJPv   hM'\Pjr oJ^UJPj KTuKmu
                                         Bh xÄUqJ 2007 051

                www.MurchOna.com
                www.MurchOna.com
                                                                      vJÊKz fÅJr ßvJmJr WPrr hr\J    ßmzJuJoÇ TÅJYJoKrY, kaPur   ßyJT, IJoJr mJmMr jJo yPm
CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
                                                                      TUPjJ mº TrPfj jJÇ         hJo TruJoÇ yJÀj muu, G    xJVrÇ
                                                                      xJrJrJf hr\J ßUJuJ gJTfÇ      ßhU VÀ ZJVPur yJaÇ hrhJo      TémJ\Jr ßgPT ßlrJr
                                                                      TJre fÅJr ßZPur n~ kJS~J      TPr FTaJ ZJVu KTPj ßlum    IJaoJPxr oJgJ~ xJVPrr \jì
                                                                      ßrJV IJPZÇ n~ ßkPu ßx ßpj     jJKT ? IJKo muuJo, KTjPmA   yPuJÇ TL xMªr láaláPa ßZPu!
                                                                      ßp-ßTJPjJ xo~ oJ'r WPr ßpPf    pUj ZJVu ßTj, FPxJ FTaJ    mz mz ßYJUÇ IJKo fJr ßYJPUr
                                                                      kJPr ßxA mqm˙JÇ Foj        VÀ KTPj ßlKuÇ VJKzr ZJPh   KhPT fJTJPuA xJVr ßhUPf
                                                                      IPjTmJr yP~PZ VnLr rJPf      TPr KjP~ pJAÇ         kJAÇ mJmMPT pUjA ßTJPu
                                                                      WMo ßnPX ßhPUKZ, IJoJr         IJjª TrPf TrPf IJorJ   KjfJo IJoJr TJPZ oPj yPfJ,
                                                                      KmZJjJr kJPv ßx ßjAÇ IJKo     TémJ\JPr ßkÅRZuJo rJf     IJoJr pJ kJS~Jr IJKo ßkP~
                                                                      IJoJr vJÊKzr WPr CÅKT KhP~     IJaaJr KhPTÇ kptaPjr FTaJ   ßVKZÇ FA kOKgmLPf IJoJr IJr
                                                                      ßhPUKZ, oJfJ-kM© UJPar Ckr     ßoJPau IJPZ, ‰vmJu jJoÇ    KTZM YJAmJr ßjAÇ FT
                                                                      mPx V· TrPZÇ hM'\jA        ßxUJPj IJoJPhr FTaJ      ßxPTP¥r \PjqS mJmMPT ßYJPUr
                                                                      IJjKªfÇ IJKo xmxo~ ßYÓJ      KcuJéÀo mMKTÄ ßh~J KZuÇ    IJzJu TrPf AòJ Trf jJÇ
                                                                      TrfJo SrJ ßpj IJoJr        ‰vmJPur uJCP† FPx IJKo    mJiq yP~ IJKo mJmMPT jJ ßhPU
                                                                      CkK˙Kf ßar jJ kJ~Ç KT∂á      yfn’ yP~ ßhKU, IJoJr vJÊKz  gJTfJo, TJre IJKo fUj
                                                                      k´KfmJrA IJoJr CkK˙Kf       KmvJu FT xMqaPTx KjP~     ßTKoKˆsr   ßuTYJrJrKvPkr
                                                                      IJoJr vJÊKz ßar ßkPfj FmÄ     uJCP† mPx IJPZjÇ k´go     YJTKr ßkP~KZÇ xrTJKr
                                                                      KmrÜ KT∂á vJ∂ VuJ~ muPfj,     nJmuJo ßYJPU náu ßhUKZÇ    TPuP\r YJTKrÇ TîJx ßmKv jJ,
                                                                      ßmRoJ fáKo ÊP~ kz, IJKo SPT    IJKo yJÀPjr KhPT fJTJuJoÇ   KT∂á ZMKar Khj ZJzJ k´KfKhjA
                                                                      kJbJKòÇ              ßx IJjKªf VuJ~ muu, fáKo   ßpPf yPfJÇ Kk´K¿kqJu KZPuj
                                                                        IJoJr FmÄ yJÀPjr        xJrk´JA\ yP~Z KT-jJ mPuJ ?  UMmA TzJÇ
                                                                      IJuJhJ ßTJPjJ \Lmj KZu jJÇ     IJKo vLfu VuJ~ muuJo,       KYu IJTJPv CPz, fJr hOKÓ
                                                                      oPj TÀj ßrˆáPrP≤ ßUPf pJm,     xJrk´JA\ yP~KZÇ        gJPT ˙PuÇ IJKo TPuP\ ZJ©
                                                                      ßxUJPjS IJoJr vJÊKzÇ yJÀj        ßx muu, ßmKv xJrk´JA\  kzJA, IJoJr oj kPz gJPT mJmMr
                                                                      oJ'PT ZJzJ ßTJgJS pJPm jJÇ     jJ KoKc~Jo xJrk´JA\ ?     TJPZÇ IJoJr vJÊKz KT KbToPfJ
                                                                      IJoJr vJÊKz IJkK• TrPfjÇ        IJKo muuJo, ßmKv     ßhUJPvJjJ TrPZj ? TJP\r
                                                                      KfKj muPfj, ßfJrJ hM'\j      xJrk´JA\Ç           ßoP~aJ KT kJKj ßx≠ TPr loMtuJ
                                                                      ßUPf pJKòx pJÇ IJKo ßTj ?                    mJjJPò ? jJ-KT aqJPkr kJKj KhP~
                                                                                          yJÀj muu, ßfJoJPT
                                                                      yJÀj ßrPV KVP~ muf—                       TJ\ xJrPZ ? xJVr KT ßn\J
                                                                                       xJrk´JA\ ßh~Jr \Pjq IJKo
                                                                      ßfJoJPT ZJzJ IJKo pKh                      TÅJgJ~ ÊP~ IJPZ ? fJr TÅJgJ KT
                                                                                       FA TJ\ TPrKZÇ oJ'PT ßkäPjr
                                                                      ßrˆáPr≤ ßUPf pJA, fJyPu                     xo~oPfJ mhuJPjJ yPò ? fJPT
                                                                                       KaKTa ßTPa KhP~ FPxKZuJoÇ
                                                                      IJoJr jJo yJÀj rvLh jJÇ                     ßVJxu ßh~Jr xo~ TJPj kJKj
                                                                                       IJorJ rSjJ ymJr kr oJ ßkäPj
                                                                      IJoJr jJo Tá•J rvLhÇ Frkr                    dáPT Kj ßfJ ? KmZJjJr KbT
                                                                                       CPbPZjÇ IJoJPhr IJPV
                                                                      IJr TJPrJA muJr KTZM gJPT                    oJ^UJPj fJPT ßvJ~JPjJ yPò
                                                                                       ßkÅRPZPZjÇ nJPuJ TPrKZ jJ ?
                                                                      jJÇ                               ßfJ ? KxKuÄ lqJPjr KjPY
                                                                                          IJKo muuJo, nJPuJ    ßvJ~JPjJ yPò jJ ßfJ ? TfrTo
                                                                        fPm FTmJr ÊiM IJorJ
                                                                                       TPrZÇ             hMWtajJ y~Ç ßhUJ ßVu, lqJj
                                                                      hM'\j TémJ\JPr ßmzJPf
                                                                      KVP~KZuJoÇ VJKz KjP~          yJÀj muu, IJKo xÅJfJr  KxKuÄ ßgPT UMPu KjPY kPz
                                                                      KVP~KZuJoÇ VJKz yJÀj csJAn     \JKj jJ ßfJÇ oJ kJPv gJTPu  ßVPZÇ
                                                                      TPrPZÇ IJKo mPxKZ fJr       n~ ßjAÇ oJ IJmJr xÅJfJPr      FTaJ KvÊPT FTJ mz TrJ
                                                                      kJPvÇ TL IJjPªr Ãoe ßp       FékJatÇ            pJ~ jJÇ xmJr xJyJpq uJPVÇ
                                                                      ßxaJ KZu! gJoPf gJoPf          IJKo vJÊKzr TJPZ KVP~  yJÀPjr ßTJPjJ xJyJpq IJKo
                                                                      pJS~JÇ hKrhs YJP~r ßhJTJPj     fÅJr kJ ZMÅP~ xJuJo TruJoÇ  ßkuJo jJÇ xm mJmJA k´go
                                                                      VJKz gJKoP~ YJ UJS~JÇ pJS~Jr    KfKj IJoJr oJgJ~ yJf ßrPU   x∂Jj KjP~ IPjT IJyîJh TPrÇ
                 V· k´mº
                                                                      kPg FT \J~VJ~ yJa kzuÇ       IPjTãe ßhJ~J TrPujÇ      mJóJ ßTJPu KjP~ mPx gJTJ,
                                                                      IJorJ V´Joq yJPa WMPr          TémJ\Jr KaskaJ IJoJr   ZKm ßfJuJ... yJÀj fJr KTZMA
                                                                                       \Pjq UMmA èÀfôkNet KZuÇ    Tru jJÇ FTxo~ ßx IJuJhJ
                                                                                       IJoJr iJreJ ßxUJPjA IJKo   KmZJjJ TPr WMoMPf ÊÀ TruÇ
                                                                                       ÈTjKxn' TKrÇ FAxm K\Kjx    rJPf mJóJ ß\PV gJPT,
                                                                                       ßoP~rJ mM^Pf kJPrÇ IJKo    TJjúJTJKa TPr, fJr jJ-KT
                                                                                       IJoJr mJmMr jJoS KbT TPr   WMPor xoxqJ y~Ç
                                                                                       ßlKuÇ ßZPu ßyJT mJ ßoP~A      FTKhj ImJT yP~ ßhKU

                052                                                       Bh xÄUqJ 2007

                                                                                     www.MurchOna.com
                                                                                     www.MurchOna.com
                                                             V· k´mº
yJÀPjr VuJ~ hM'aJ fJKm\Ç        jJ ßTj ?           ßhPU IJKo oMêÇ yJÀjPhr
IJKo muuJo, fJKm\ KTPxr ?       oJ rJV TrPmÇ         kMrPjJ mJKzr CÅYM KxKuÄ IJoJr
  ßx \mJm ßh~ jJÇ IJofJ       oJ-A KT ßfJoJr xm ? IJKo   UMm IkZª KZuÇ ßxA mJKzr
                                                   CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
IJofJ TPrÇ UMm ßYPk irJ~     KTZM jJ ? ßfJoJr ßZPu KTZM jJ ?  YJrKhPT mz mz VJZkJuJÇ
muu, oJ KhP~PZjÇ xJoPj                       VJPZr \Pjq mJKzPf IJPuJ
                    yJÀj \mJm Khu jJÇ IJKo
IJoJr oyJKmkh, FA \PjqA                       dáTPf kJrf jJ Foj Im˙JÇ
                 muuJo, ßfJoJPT FTaJ
fJKm\Ç              IjMPrJi TrmÇ ßfJoJPT ßxA       FKk´u oJx ßgPT mJKz
  IJKo muuJo, CKj TL TPr    IjMPrJi rJUPf yPmÇ mPuJ      nJzJ ßj~J yPuJÇ IJorJ KbT
mM^Puj, xJoPj ßfJoJr       rJUPmÇ              TruJo FKk´u oJPxr FT
oyJKmkh ?               yJÀj muu, rJUmÇ       fJKrU April fool's day. ßxKhj
  yJÀj muu, oJ ˝Pkú                        jfáj lîqJPa jJ KVP~ hM' fJKrPU
                    IJoJr yJf iPr mPuJ
ßhPUPZjÇ CKj ˝Pkú pJ ßhPUj                     CbmÇ IJKo ßnPmKZuJo IJoJr
                 rJUPmÇ
fJA y~Ç                               vJÊKz mqJkJraJ KjP~ UMm ‰yQY
                    yJÀj IJoJr yJf iPr      TrPmj, ßmÅPT hÅJzJPmjÇ
  ˝Pkú TL ßhPUPZj ?       muu, ßx IjMPrJi rJUPmÇ
  yJÀj IjqKhPT ßYJU                        ßxrTo KTZMA TrPuj jJÇ mrÄ
                    FmÄ IJoJr FA IjMPrJPir    vJ∂VuJ~ muPuj, KbT IJPZ
KlKrP~ muu, oJ'r ˝kú       TgJ oJ'PT \JjPf kJrPm jJÇ
ßfJoJPT mum jJÇ                           pJSÇ x¬JPy FTKhj mJmMPT
                    \JjJm jJÇ          FPj IJoJPT ßhKUP~ KjP~
  ßTj muPm jJ ?
                    IJoJr IjMPrJi yPò, fáKo   pJPmÇ
  oJ KjPwi TPrPZjÇ       FTaJ lîqJa mJKz nJzJ TrPmÇ      IJKo muuJo, ImvqAÇ
  IJKo IKf hs∆f hMA F hMA    ßxA lîqJPa IJKo, fáKo FmÄ mJmM
F YJr ßouJuJoÇ IJoJPT ˝kú                        vJÊKz muPuj, ßfJoJr
                 gJTmÇ ßfJoJr oJ gJTPmj jJÇ    YJYJr mJKz ßgPT TJCPT
muPf KjPwi TrJ yP~PZ, Fr        yJÀPjr oMU ybJ“ lqJTJPv
Igt FTaJA— ˝Pkú IJoJr                        ˙J~LnJPm FPj ßfJoJPhr lîqJPa
                 yP~ ßVuÇ KhPjhMkMPr nëf      rJUPf kJr KT-jJ ßhUÇ fáKo
nëKoTJ IJPZÇ UMm x÷m yJÀPjr    ßhUPu oJjMPwr ßp Im˙J y~
oyJKmkPhr xPñ IJKo pMÜÇ                       TPuP\ YPu pJPm, TJP\r
                 ßxA Im˙JÇ ßx KmzKmz TPr      ßoP~Phr yJPf Ff ßZJa mJóJ
  IJKo muuJo, ßfJoJr      muu, FA ˝kúaJA oJ
oyJKmkPh KT IJoJr ßTJPjJ                      ßrPU pJS~J KbT jJÇ
                 ßhPUPZjÇ
nëKoTJ IJPZ ? oyJKmkhaJ KT                       IJKo muuJo, ßxA mqm˙J
                    IJKo muuJo, KmzKmz
IJKo WaJKò ?                            TrmÇ
                 TrPm jJÇ kKrÏJr TPr mPuJÇ
  yJÀj ßoP^r KhPT fJKTP~                       oyJ IJjPª IJKo ßVJZVJZ
                    yJÀj muu, oJ ˝kú
muu, ÉÅÇ                              ÊÀ TruJoÇ jfáj xÄxJr ÊÀ
                 ßhPUPZj oJ'PT F mJKzPf
  IJKo muuJo, ßfJoJPT                       TrPf pJKò ßxA IJjPªS IJKo
                 ßrPU IJorJ Kfj\j IJuJhJ
IJKo UMj TrKZ FrTo KTZM ?                      IJ®yJrJÇ oJ'r TKbj mu~
                 lîqJa nJzJ TPrKZÇ fJrkr fáKo
  yJÀj IJmJr muu, ÉÅÇ      IJoJPT UMj TPrZÇ         ßgPT yJÀPjr oMKÜS IPjT
                                  mz mqJkJrÇ
  UMjaJ TrKZ TLnJPm ? VuJ      IJKo TKbj VuJ~ muuJo,
KaPk ?              ßfJoJr oJ ˝Pkú pJA ßhUMj, fáKo    FKk´u oJPxr hM'fJKrU mJKz
                 IJoJPT TgJ KhP~Z IJuJhJ      ZJzm, FT fJKrPU hMWtajJ
  yJÀj muu, ZMKr KhP~ VuJ
ßTPaÇ               lîqJa nJzJ TrPmÇ fáKo pKh     WauÇ IJoJr mJmM oJrJ ßVuÇ
                 lîqJa nJzJ jJ jJS fJyPu IJKo   IJKo    fUj    TPuP\Ç
  FA \PjqA KT fáKo IJuJhJ
                 KT∂á mJmMPT KjP~ YJYJr mJxJ~   k´JTKaTqJu TîJx KjKòÇ
WMoJS ?
                 YPu pJmÇ mJKT\Lmj fáKo      TPuP\r Kk´K¿kJu ybJ“ TîJPx
  ÉÅÇ                               dáPT muPuj, vJ~uJ IJkKj
                 IJoJr mJ ßfJoJr ßZPur ßhUJ
  fáKo mMK≠oJj IJiMKjT     kJPm jJÇ I mean it.        FãMKj mJKz pJjÇ IJkjJr mJóJ
FT\j    oJjMwÇ   KmPhPv                    IxM˙Ç IJoJr VJKz IJPZ, VJKz
kzJPvJjJ TPrZÇ ˝Pkúr oPfJ       yJÀj muu, lîqJa nJzJ
                 TrmÇ               KjP~ pJjÇ
yJxqTr K\Kjx fáKo KmvõJx Tr ?
  jJÇ                xKfq ?
  fJyPu VuJ~ fJKm\          yÅqJ xKfqÇ
^áKuP~ WMrZ ßTj ? fJKm\        yJÀj xKfq xKfq lîqJa
ßUJuÇ               nJzJ TruÇ KfjfuJ~ YJr
  jJÇ              TJorJr xMªr lîqJaÇ hKãPe
                 ßUJuJÇ mJrJªJ IJPZÇ lîqJa

                                            Bh xÄUqJ 2007 055

                www.MurchOna.com
                www.MurchOna.com
                                                                        mJKzPf ßkÅRPZ ßhKU IJoJr      cJ~Kr~J yP~ oyJUJuL TPurJ       muJr nKñ, muPf muPf yJA ßfJuJ ßgPT
CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
                                                                      vJÊKz oOf mJóJ ßTJPu KjP~        yJxkJfJPu ßvw Kj”võJx         ßvsJfJPhr iJreJ yPm— ßU\MPrr TÅJaJ KhP~
                                                                      kJgPrr oNKftr oPfJ mPx         ßlPuPZjÇ KT∂á oOfáqr krS       ßYJU ßfJuJ Kjfq ‰jKoK•T mqJkJrÇ Foj
                                                                      IJPZjÇ KfKj ãLeVuJ~           KfKj IJoJr ˝JoLPT ZJPzj KjÇ      KTZM jJÇ
                                                                      muPuj, ßmRoJ xm ßvwÇ          FUPjJ yJÀPjr WJPz nr TPr          IJKo IPjTKhj ßgPTA KoKxr IJKuPT
                                                                        IJoJr mJóJKa TLnJPm oJrJ      IJPZjÇ KfKj yJÀjPT TP≤sJu       muKZuJo, fÅJr ryxq xoJiJPjr k´Kâ~J~ UMm
                                                                      ßVu, fJr TL yP~KZu, IJKo        TPr pJPòjÇ yJÀj fJr \LKmf       TJZ ßgPT IJKo pMÜ yPf YJAÇ IJKo ßhUPf
                                                                      KTZMA \JjPf kJKr KjÇ IJoJr       oJP~r ÆJrJ ßpnJPm YJKuf        YJA KfKj TJ\aJ TLnJPm TPrjÇ uK\PTr
                                                                      vJÊKz IJoJPT mPuj KjÇ ßp        yPfJ, oOf oJ'S fJPT ßxnJPmA      KxÅKz TLnJPm kJPfjÇ ryPxqr k´Kf IJoJr
                                                                      TJP\r    ßoP~Ka   mJóJr      YJKuf TrPZÇ              IJV´y jJÇ IJoJr IJV´y ryxqPnh k´Kâ~Jr
                                                                      ßhUJPvJjJ Trf fJPTS kJS~J          IJoJPhr IJr ßTJPjJ        k´KfÇ xMPpJV ßx IPgt IJPx KjÇ IJKo KjP\
                                                                      pJ~ KjÇ hMWtajJr Khj TJPYr       ßZPuPoP~ y~ KjÇ TJre IJoJr      Ifq∂ mq˜ gJKT, KoKxr IJKu WrTáPjJ oJjMwÇ
                                                                      \V nJXJr oPfJ IKf èÀfr         vJÊKz fÅJr IKf IJhPrr         KfKj KjP\S fÅJr oJjKxT \V“ KjP~ mq˜Ç
                                                                      IkrJPi (?) fJr YJTKr YPu        ßZPuPT mPuPZj ßpj IJoJr        IJoJPhr hM'\Pjr ßhUJ y~ jJ muPuA y~Ç
                                                                      pJ~Ç IJoJr vJÊKz fJPT          xPñ ßTJPjJ vJrLKrT xŒTt jJ         FA xo~ IJKo IJoJr kJKrmJKrT
                                                                      ßmfj KhP~ KmhJ~ TPr ßhjÇ        y~Ç                  asqJP\Kcr jJ~T yP~ mxuJoÇ xoJP\r
                                                                      mJxJ~ FT\j ßT~JrPaTJr            IJKo IJkjJPT ßuUJ         FT\j hMÓ oJjMw KyPxPm IJoJr kKrY~ Wau
                                                                      gJTf, xmMr Ko~JÇ xmMr Ko~JS       IJoJr FA hLWt KYKb FUJPj ßvw     FmÄ KoKaÄ TPr KjP\r mJKz ßgPT ßmr TPr
                                                                      WajJr xo~ mJxJ~ KZu jJÇ         TrKZÇ IJkjJPT ÈmJmJ' xP’Jij      ßh~J yPuJÇ k©-kK©TJèKuPf ZJkJr oPfJ
                                                                      vJÊKz fJPT TL FT TJP\          TPrKZ ßpj IJkKj KYKbr FT       Umr IPjT Khj KZu jJÇ fJrJ oPjr IJjPª
                                                                      jJrJ~eV† kJKbP~KZPujÇ IJKo       TjqJr k´Kf h~J TPrj FmÄ        IJoJPT KjP~ jJjJj V· lÅJhPf uJVuÇ
                                                                      vJÊKzr TJZ ßgPT WajJ          KYKb-TjqJr kMP©r oOfáqryxq      KoKxr IJKu xJPyPmr ßp V·Ka FUJPj
                                                                      \JjPf ßYP~KZ, KfKj KTZMA        ßmr TPrjÇ IJoJr iJreJ FA       KuUKZ, ßxUJPj IJoJr mqKÜVf VP·r ˙Jj
                                                                      mPuj KjÇ ÊiM mPuPZj, IJKo        ryxq ßnh yS~J oJ© yJÀPjr       ßjA mPuA KjP\r V· mJh gJTuÇ Ijq
                                                                      KTZM mum jJ, ßfJorJ lîqJa        ßoJyoMKÜ WaPmÇ ßx fJr oOf       ßTJPjJKhj ßxA V· muJ yPmÇ
                                                                      mJKzPf YPu pJSÇ IJoJPT KTZM       oJ'PT WJz ßgPT ß^Pz            pJA ßyJT, IJKo mJKz ßgPT KmfJKzf
                                                                      K\Pùx TrPm jJÇ             ßluPmÇ IJKo yJÀjPT KjP~        yP~ KTZMKhj mºá-mJºmPhr xPñ gJTJr ßYÓJ
                                                                        IJKo mJóJaJr xMrfyJu        xKfqTJr xÄxJr ÊÀ TrPf         TruJoÇ mºá-mJºmrJ ßfoj IJV´y ßhUJu
                                                                      TrJPf kJrfJo, fJr \Pjq         kJrmÇ                 jJÇ ÈoyJKmkh' ßT ßxPi kMwPf YJ~ ? mJiq
                                                                      kMKuv ßTAx TrPf yPfJÇ                     KmjLfJ     yP~ C•rJ~ FTaJ lîqJa nJzJ TruJoÇ
                                                                      ßxaJ TrJ x÷m KZu jJÇ IJoJr              KYKbTjqJ vJ~uJ     KfjfuJ~ FTJ gJKTÇ KhPjrPmuJ IKlPxr
                                                                      KjP\r oJgJS fUj kMPrJkMKr                           FT\j Kk~j gJPTÇ ßyJPau ßgPT UJmJr
                                                                      UJrJk yP~ KVP~KZuÇ ßYJU mº                          FPj KhP~ xºqJ~ KjP\r mJxJ~ YPu pJ~Ç
                                                                      TrPuA ßhUfJo IJoJr ßZJ¢               Kfj            IJKo fJPT YãáuöJ~ muPf kJKr jJ ßp fáKo
                                                                      mJmM yJoJèKz KhP~ IJoJr KhPT   (ßuUPTr TgJ)                gJPTJÇ Ff mz lîqJPa FTJ gJTPf n~ kJAÇ
                                                                      IJxPZÇ fJr xm KbT IJPZ—      FPTT\j oJjMPwr V· muJr Style FPTT        n~ kJS~Jr TJre yPò, IJKo ßoJaJoMKa
                                                                      yJKx yJKx oMU, mz mz oJ~JnKft   rToÇ IKf xJiJre TgJ KoKxr IJKu pUj     KjKÁf lîqJPa IJKo FTJ gJKT jJÇ IJoJr xPñ
                                                                      ßYJU; ÊiM oMU KhP~ akak TPr    mPuj fUj oPj y~ hJÀe ryxqo~         KmPhyL ßTJPjJ IJ®JS gJPTjÇ KfKj VnLr
                                                                      rPÜr ßlÅJaJ kzPZÇ hLWtKhj     ßTJPjJKTZMr metjJ KhPòjÇ ChJyre ßhA—    rJPf TJPbr ßoP^Pf yÅJaJyÅJKa TPrjÇ v»
                                                                      èuvJPjr FT oPjJPrJV        FTKhj fÅJr mJxJ~ ßVKZÇ KfKj \JjJuJr     TPr Kj”võJx ßjjÇ rJjúJWPr kJKjr ßak ßZPz
                                                                      KTîKjPT IJoJPT TJaJPf       kJPv mPx V· TrPZjÇ VP·r FT kptJP~      yJPfoMPU kJKj ßhjÇ FT rJPfr WajJ ßfJ
                                                                      yP~PZÇ ßxUJPjA IJKo FTmJr     muPuj— ÈmM^Puj nJA! fUj \JjJuJ KhP~     n~ïrÇ rJf KfjaJ mJP\Ç mJgÀPo pJmJr
                                                                      WMPor SwMi ßUP~ xMAxJAPcr     fJKTP~ ßhKU F• mz FTaJ YÅJhÇ' ÊPj      \Pjq KmZJjJ ßZPz ßjPoKZ, ybJ“ ßhKU WPrr
                                                                      ßYÓJ TKrÇ             IJoJr VJ ZoZo TPr CbuÇ IJKo YoPT      oPiq ßmÅPa oPfJ FT ZJ~J oNKftÇ ßx IJoJr
                                                                        fJrkr IPjTKhj ßTPa      KoKxr IJKur \JjJuJ KhP~ fJTJuJoÇ IgY    ßYJPUr xJoPj WPrr FT oJgJ ßgPT IJPrT
                 V· k´mº
                                                                      ßVPZÇ IJoJr vJÊKz oJrJ      YoTJmJr KTZM ßjAÇ kNKetoJr rJPf \JjJuJ   oJgJ~ YPu ßVuÇ IJKo KmTa KY“TJr KhPf
                                                                      ßVPZjÇ ˝JnJKmT oOfáqÇ       KhP~ ÈF• mz YÅJh' ßhUJ ßpPfA kJPrÇ     KVP~S KhuJo jJÇ KY“TJr KhP~ ßfJ uJn ßjAÇ
                                                                                         FA KfKjA IJmJr IKf n~ïr mqJkJr     ßp KmPhyL IJ®J IJoJr xPñ mJx TPrj, KfKj
                                                                                       Foj xJhJoJaJnJPm mPuj ßpj FaJ KTZMA     ZJzJ IJoJr KY“TJr ßTC ÊjPm jJÇ
                                                                                       jJÇ FrTo ßrJ\A WaPZÇ FT KxKrP~u         Frkr ßgPT G mJKzPf rJf TJaJPjJ
                                                                                       KTuJr k´xPñ muPf KVP~ yJA fáuPf fáuPf    IJoJr \Pjq KmrJa xoxqJ yP~ hÅJzJuÇ
                                                                                       muPuj— ÈßuJTaJr InqJx KZu ßU\MPrr      xºqJr kr k´KfKa WPrr mJKf \ôJKuP~ rJKUÇ
                                                                                       TÅJaJ KhP~ KnTKaPor ßYJU ßVPu ßh~JÇ' fÅJr  TJPr≤ YPu ßpPf kJPr FA nP~ xm WPrA

                056                                                       Bh xÄUqJ 2007

                                                                                      www.MurchOna.com
                                                                                      www.MurchOna.com
                                      V· k´mº
       YJ\tJrÇ IJoJr mJKuPvr KjPY gJPT
       aYtuJAaÇ yJPfr TJPZ ßaKmPu ßh~JvuJA
       FmÄ ßoJomJKfÇ ßuJyJ xPñ rJUPu nëf IJPx
                            CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ ßVJuPaKmu ‰mbT KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
       jJÇ IJoJr ßvJmJr WPr FA TJrPeA ra
       IJ~rPjr UJa KTPj ßxa TrJ yPuJÇ
       fJrkPrS n~ TJPa jJÇ rJfèKu muPf
       ßVPu ß\PVA TJaJAÇ
         IJoJr FA Kmkpt˜ oJjKxT Im˙J~
       KoKxr IJKu ybJ“ UMÅP\ UMÅP\ mJxJ~ CkK˙f
       yPujÇ KfKj FPxPZj k©kK©TJ kPzÇ
       KoKxr IJKu IJPmVk´me oJjMw TUPjJ KZPuj
       jJÇ fÅJr IJPmV FmÄ CòõJx UMmA Kj~KπfÇ
       fJrkPrS KfKj pPgÓ IJPmV ßhUJPujÇ
       IJoJPT muPuj, IJkjJr oPfJ VOyL oJjMwPT
       WrZJzJ ßhPU UJrJk uJVPZÇ muMj IJkjJr
       \Pjq TL TrPf kJKr ?
         IJKo muuJo, IJkJff IJkKj IJoJPT
       nëPfr yJf ßgPT mÅJYJjÇ FTaJ nëf IJoJPT
       rJPf WMPoJPf KhPò jJÇ TJPbr ßlîJPr ßx
       rJPf yÅJaJyÅJKa TPrÇ IJKo KjP\ nëfaJPT
       ßhPUKZÇ
         KoKxr IJKu muPuj, TJb KhPjr VrPo
       k´xJKrf y~Ç rJPfr bJ§J~ xïáKYf y~Ç
       fUjA jJjJj v» y~Ç
         IJKo muuJo, TJPbr FA mqJkJraJ
       oJjuJoÇ KT∂á rJjúJWPr nëfaJ kJKjr Tu
       ZJPzÇ ZzZz TPr kJKj kzJr v» IJKo
       ßrJ\ rJPfA hMA KfjmJr ÊKjÇ
         KoKxr IJKu vJ∂VuJ~ muPuj, rJPf
       YJrKhT gJPT jLrmÇ IJkjJr KjPYr fuJ mJ
       CkPrr fuJr ßuJT\j pUj Tu ZJPz fUj
       ßxA v» ßnPx IJPxÇ Fr ßmKv KTZM jJÇ
       IJkKj nëPfr nP~ oJjKxTnJPm CP•K\f
       gJPTj mPuA yJuTJ kJKj kzJr v» mz yP~
       TJPj mJP\Ç
         IJKo muuJo, xrJxKr ßp nëf ßhPUKZ
       ßxaJ TL ? KmZJjJ ßgPT ßjPo mJgÀPo
       ßVuJo, yÅJaá xJAP\r FTaJ nëf ßh~JPur
       FoJgJ ßgPT SoJgJ kpt∂ ßVu FmÄ KoKuP~
       ßVuÇ
         KoKxr IJKu muPuj, IJkKj KjP\r ZJ~J
       ßh~JPu ßhPUPZjÇ WPrr xm mJKf KjKnP~
       KhjÇ G rJPfr oPfJ KmZJjJ ßgPT jJoMjÇ
       mJgÀPo pJjÇ KjP\r ZJ~J ßhUPmjÇ
         IJKo fJA TruJoÇ KjP\r ßTJPjJ ZJ~J
       ßhUuJo jJÇ
                   Bh xÄUqJ 2007 057

www.MurchOna.com
www.MurchOna.com
                                                                        KoKxr IJKu ßoJPaA KmYKuf yPuj jJÇ  ˙J~L yKòÇ nJPuJ TgJ, IJkjJr FUJPj KT    ßj~Ç IJKo fJr k´P~J\j ßhKU jJÇ ßkÅ~J\-
CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
                                                                      KfKj muPuj, G rJPf KjÁ~A IJkjJr TV    YJ UJS~Jr mqm˙J IJPZ ?           rxMj ZJzJ cJu rÅJPi KmimJrJÇ ßxA cJu
                                                                      ßUJuJ KZuÇ TV KÙj ßgPT IJxJ IJPuJ~       mqm˙J ßjAÇ               ßUPf xM˝JhMÇ AKuv oJZ UMm I· IÅJPY Kx≠
                                                                      IJkjJr ZJ~J kPzPZÇ KaKn ZJzMjÇ         rJPf WMo jJ FPu IJoJPT YJ ßUPf y~Ç   y~, FaJ KT \JPjj ?
                                                                        IJKo KaKn ZJzPfA ßh~JPu KjP\r ZJ~J  Ka mqJV, YJ-KYKjr mqm˙J TrKZÇ rJjúJr YMuJ    \JKj jJÇ
                                                                      ßhUuJoÇ                  KbT IJPZ ßfJ ?                  oxuJ oJKUP~ AKuv oJPZr aáTPrJ ßrJPh
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, ßyÅPa mJgÀo kpt∂    \JKj jJÇ                ßrPU KhPuS Kx≠ yP~ pJ~Ç IJkjJPT ßrJPh
                                                                      pJjÇ ZJ~JPT ßyÅPa ßpPf ßhUPmjÇ         KoKxr IJKu muPuj, IJkKj KYKb kzMj,   rJUPf yPm jJÇ Vro nJPfr Ckr ßrPU
                                                                        IJKo muuJo, FUj IJr fJr k´P~J\j   IJKo kKrK˙Kf kptJPuJYjJ TKrÇ        dJTjJ KhP~ rJUPuA yPmÇ
                                                                      ßhUKZ jJÇ                   IJKo KYKb KjP~ mxuJoÇ pPgÓ oPjJPpJV     oxuJ TL ?
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, n~ ßTPaPZ ?    KhP~A kzPf ÊÀ TruJoÇ FT-hMA kOÔJ         oxuJ yPò umeÇ IJr KTZM jJÇ mJXJKu
                                                                        IJKo yÅqJ-xNYT oJgJ jJzuJoÇ     kzJr krA ˝LTJr TrPf mJiq yuJo,       ßoP~rJ nJkJ AKuPv jJjJj oxuJ ßh~Ç
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, FUj KT rJPf mJKf  rxJ~Pjr FA IiqJKkTJr mJÄuJ VPhqr Ckr    oxuJ oJPZr ˝Jh jÓ TPrÇ ßTJPjJ rTo
                                                                      KjKnP~ WMoMPf kJrPmj ?          nJPuJ hUu IJPZÇ yJPfr ßuUJS ßVJaJ      oxuJ ZJzJ nJkJ AKuv FTmJr ßUPuA
                                                                        IJKo muuJo, jJÇ           ßVJaJÇ Kjnátu mJjJjÇ            IJkjJr IJr oxuJ ßUPf AòJ TrPm jJÇ
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, mJKf \ôJKuP~A      KYKbr oNu mÜmq x∂JPjr oOfáq ryPxqr     IJKo ßWJweJ TruJo, IJVJoLTJu rJPfr
                                                                      WMoMPmjÇ xoxqJ KTZM ßjAÇ WMoMmJr \Pjq   xoJiJjÇ IJoJr TJPZ xoJiJj UMm TKbj mPu   xm rJjúJ IJKo TrmÇ ßojMq AKuv oJZ, cJu,
                                                                      IºTJr ßTJPjJ kNmtvft jJÇ nJPuJ TgJ, F   oPj yPuJ jJÇ x∂JPjr oJ xoJiJj KjP\A     @uM nftJÇ nJPuJ KWS KTPj IJjmÇ Vro
                                                                      mJKzPf ßVˆÀo IJPZ jJ ?          TPrPZjÇ xoJiJPjr ¸Ó AKñfS KYKbPf      nJPfr Ckr FT YJoY KW ßZPz ßh~J yPmÇ
                                                                                           ßh~JÇ nhsoKyuJ fÅJr vJÊKzPT hJ~L      nJPfr VPºr xPñ KWP~r Vº KoPv IoOfxo
                                                                        IJKo muuJo, IJPZÇ
                                                                                           TPrPZjÇ ßxaJA ˝JnJKmTÇ FA mO≠J       KTZM ‰fKr ymJr TgJÇ ßnPmA IJjª kJKò
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, IJVJoL TP~TKhj   yfqJTJ§ KjKmtPWú TrJr \Pjq mJKzr xmJAPT   FmÄ FT irPjr CP•\jJS ßmJi TrKZÇ
                                                                      pKh IJKo IJkjJr ßVˆÀPo mJx TKr fJyPu   mJAPr kJKbP~ KhP~KZPujÇ UMKj mO≠Jr     hMkMPr mJ\Jr TrPf yPmÇ FTaJ Kl∑\ ßTjJ
                                                                      KT ßTJPjJ xoxqJ yPm ?           ßoJKanS kKrÏJrÇ FA mO≠J fJr ßZPuPT     hrTJrÇ
                                                                        TPm ßgPT gJTJ ÊÀ TrPmj ?       TJPZ rJUPf YJjÇ KfKj YJj jJ ßZPu IJuJhJ     KoKxr IJKu ybJ“ muPuj, mqJPYur
                                                                        IJ\ ßgPTAÇ IJKo k´P~J\jL~ TJkz-   lîqJa nJzJ TPr gJTáTÇ ßZPuPT kJPv rJUJr   \LmPj KTZM IJjª IJPZ, fJA jJ ?
                                                                      ßYJkz xPñ TPr FPjKZÇ ÊiM aágPkˆ IJjJ   \Pjq ßp n~ïr kKrT·jJ KfKj TPrPZj fJ       IJKo iJÑJr oPfJ ßUuJoÇ IJoJr oPj
                                                                      y~ KjÇ aágmsJv FPjKZÇ           TJ\ TPrPZÇ ßZPu jfáj lîqJPa CPb KjÇ     yPuJ, rJjúJmJjúJr FA Kmw~Ka KoKxr IJKu
                                                                        Ffãe ßYJPU kPz Kj FUj ßYJPU kzu,     ßp ryPxqr TgJ KYKbPf muJ yP~PZ ßxA   AòJ TPr IJoJr ßnfr dáKTP~PZj ßpj IJKo
                                                                      KoKxr IJKu ßZJ¢ FTaJ YJozJr xMqaPTx    ryxq xJhJoJaJ ryxqÇ ryxqPnPhr \Pjq     mq˜ gJTPf kJKrÇ
                                                                      FmÄ yJf mqJV KjP~ FPxPZjÇ TJ\aJ KfKj   KoKxr IJKur oPfJ oJjMw uJPV jJÇ IJoJr      rJPfr UJS~J ßvPw hM'\j mJrJªJ~
                                                                      TPrPZj ÊiMoJ© IJoJPT xñ ßhmJr \PjqÇ    oPfJ VzkzfJ ßoiJr ßp-ßTJPjJ oJjMwA FA    ßY~Jr ßkPf mPxKZÇ hKãeoMUL mJrJªJÇ
                                                                      IJjPª IJoJr ßYJPU kJKj IJxJr ß\JVJz    ryxqPnh TrPmÇ                nJPuJ yJS~J KhPòÇ hM'\Pjr yJPfA
                                                                      yPuJÇ                                         KxVJPraÇ KoKxr IJKu KxVJPrPa u’J aJj
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, IJkKj IPjTKhj   IPjTKhj kr ßyJPaPur rJjúJr mJAPr UJmJr   KhP~ muPuj, IJ\TJu KxVJPrPar kqJPTPa
                                                                      ßgPT muKZPuj IJoJr ßTJPjJ FTaJ      ßUuJoÇ mJmMKYt KoKxr IJKu xJPymÇ KYTj    ßuUJ gJPT ÈiNokJj oOfáq WaJ~'Ç kPzPZj ?
                                                                      ryxqPnh k´Kâ~Jr xPñ pMÜ gJTPf YJjÇ    YJPur nJfÇ IJuM nftJÇ Kco nJK\ FmÄ        IJKo muuJo, kPzKZÇ
                                                                      FA oMyëPft IJKo FTaJ ryxq KjP~ nJmKZÇ   cJuÇ ßUPf mPx oPj yPuJ, IPjTKhj Ff
                                                                      IJkKj YJAPu FA k´Kâ~Jr xPñ pMÜ gJTPf                            KoKxr IJKu muPuj, IJoJr KjP\r
                                                                                           nJPuJ UJS~J y~ KjÇ             iJreJ KxVJPrPar kqJPTPa FA xfTtmJeL
                                                                      kJPrjÇ                    KoKxr IJKu muPuj, mJXJKu rJjúJ hMA   ßh~Jr kr ßgPT KxVJPrPar KmKâ IPjT
                                                                        IJKo IJV´Pyr xPñ muuJo, ImvqA pMÜ  rToÇ mqJkT IJP~J\Pjr rJjúJ FmÄ       ßmPzPZÇ
                                                                      gJTPf YJAÇ                IJP~J\jyLj rJjúJÇ IJkjJPT KTZM rJjúJ IJKo    IJKo ImJT yP~ muuJo, ßTj ?
                                                                        hv kOÔJr FTaJ KYKb FUj IJkjJPT    KvKUP~ ßhmÇ KjP\ rÅJiPmjÇ KjP\r rJjúJ
                                                                      KhKòÇ rxJ~Pjr FT\j IiqJKkTJ KYKbaJ    UJPmjÇ IJuM nftJr \Pjq @uM IJuJhJ Kx≠      KoKxr IJKu yJA fáuPf fáuPf muPuj,
                 V· k´mº
                                                                      KhP~PZjÇ IJkKj oj KhP~ KYKbaJ KfjmJr   TrPf yPm jJÇ nJPfr xPñ KhP~ ßhPmjÇ     oJjMPwr oOfáq KmwP~ IJPZ k´Y§ nLKfÇ ßx
                                                                      kzPmjÇ APfJoPiq IJKo IJkjJr ßVˆÀPo    cJu rJjúJr oNu oπ yPò Kx≠Ç pf Kx≠ yPm    oOfáq TL \JjPf IJV´yLÇ FA IJV´Pyr TJrPe
                                                                                           cJu ff ßUPf nJPuJ yPmÇ fPm ßfPu       ImPYfjnJPm oJjMw oOfáqr TJZJTJKZ ßpPf
                                                                                           mJVJr KhPf yPmÇ Kx≠ yPf yPf cJu pUj     YJ~Ç KxVJPra ßxA TJZJTJKZ gJTJr xy\
                                                                                           ÈTuP~c' lPot YPu pJPm fUj mJVJr k´Kâ~J   CkJ~Ç
                                                                                           ÊÀ TrPmjÇ mJVJPrr TJrPe ßfu cJPur        IJKo muuJo, pMKÜ UJrJk jJÇ
                                                                                           TeJr Ckr IJ˜re ‰fKr TrPmÇ mJVJPrr        KoKxr IJKu IJV´Pyr xPñ muPuj, pJrJ
                                                                                           ßfPu mJXJKu ßoP~rJ ßkÅ~J\-rxMj ßnP\     ZJPh ßmzJPf YJ~ fJPhrPT ßhUPmj FT

              058                                                            Bh xÄUqJ 2007

                                                                                       www.MurchOna.com
                                                                                       www.MurchOna.com
                                                                         V· k´mº
xo~ ZJPhr ßrKuÄ-F mPxPZÇ IKf       ßVPujÇ FoKjPfA fÅJr ßYJU ßhUJmJr TgJÇ    fJPhr náu nJXJj Kj ?
Kmkh\jT ß\PjS FA TJ\aJ TrPZÇ oNu     xPñ IJKoS ßhUJmÇ nhsPuJPTr IJYJr-      jJÇ ÊiM IJkjJraJA nJKXP~KZÇ
TJre FTaJA, oOfáqr TJZJTJKZ pJS~JÇ    IJYre uã TrmÇ ßfoj xMPpJV yPu KTZM      IJoJr náu nJXJPuj ßTj ?
                                                               CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
oJjMw IKf KmKY© k´JeLÇ nJPuJ TgJ, IJkKj  k´vúS TrmÇ fPm k´Pvúr k´P~J\j ßjAÇ
                                            cJÜJr yJxPf yJxPf muPuj, IJkKj
KT IJoJr TjqJr KYKbaJ kPzPZj ?      oJjKxTnJPm Kmkpt˜ FT\j oJjMwPT
                                          mºM oJjMwÇ ßmPyvPf IJorJ KT∂á
  KfjmJr kzPf mPuKZPuj, IJKo hM'mJr   ßhUPuA ßYjJ pJPmÇ fJPhr ßYJPU gJTPm
                                          IJ®L~˝\j kM©TjqJ kJm jJÇ mºM kJmÇ
kPzKZÇ                  nrxJ yJrJPjJ hOKÓÇ
                                          IJoJPhrPT ßh~J yPm x•ár\j ÉrÇ FrJ
  KoKxr IJKu IJV´y KjP~ muPuj, KYKb   IJKo cJÜJr xJPymPT ßhPU yfJvA yuJoÇ   xmJA mºMÇ kKm© xñLÇ ßTC IJ®L~ jJÇ
kPz KT ßTJPjJ UaTJ ßuPVPZ ?        xŒNet xy\-˝JnJKmT FT\j oJjMwÇ
                     yJKxUMKvÇ fJr ßaKmPu mrl ßovJPjJ yuMh    IJkKj KT ßmPyvf ßhJ\U FAxm KmvõJx
  IJKo muuJo, Éa TPr IJkjJPT mJmJ                        TPrj ?
cJTJaJ~ xJoJjq UaTJ ßuPVPZÇ ÈmJmJ' cJT  rPXr kJjL~Ç rX ßhPU oPj yPò ÉAKÛÇ
                     pKh ÉAKÛ y~ fJyPu mqJkJraJ ImvqA       ImvqA TKrÇ
ZJzJ KYKbPf UaTJ ßjAÇ KYKbr ryxq
IJkjJr oPfJ oJjMPwr kPã oMyëPftA ßmr   I˝JnJKmTÇ ßTJPjJ cJÜJrA ÉAKÛ ßUPf      jJoJ\ kPzj ?
TrJr TgJÇ                 ßUPf ßrJVL ßhUPf kJPrj jJÇ IJKo VäJPxr    xo~oPfJ kzJ y~ jJ, fPm rJPf WMoMmJr
                     KhPT AKñf TPr muuJo, TL UJPòj ?     IJPV TJ\J kKzÇ
  KoKxr IJKu KjYM VuJ~ muPuj, ryxq
ßmr TPrKZÇ FTaJ TJVP\ KuPU UJPo mº       cJ. yJÀj IJoJPT ˜K÷f TPr KhP~      ßmPyvPf pJmJr \Pjq kPzj ?
TPr ßrPUKZÇ UJoaJ IJkKj rJUPmj, fPm    muPuj, ÉAKÛ UJKòÇ IJkKj UJPmj ?       cJÜJr ßmvKTZM xo~ YMk TPr ßgPT
UMPu FUPjJ kzPmj jJÇ              IJKo jJ-xNYT oJgJ jJzuJoÇ      muPuj, ßmPyvf ßhUJr k´Kf IJoJr IJV´y
  TUj kzm ?                 ßUP~ ßhUPf kJPrjÇ UJrJk uJVPm jJÇ  IJPZÇ ßxUJPj ßpxm kKm© xKñjL IJPZ,
  IJkKj KjP\ pUj ryxqPnh TrPmj     KhPjr ßvPw TîJK∂ KjmJrTÇ         fJPhr FT\jPT IJKo ßhPUKZÇ
fUj kzPmjÇ                   IJKo muuJo, IJkKj TîJK∂ KjmJre     ˝Pkú ßhPUPZj ?
  IJKo ryxqPnh Trm ?          TÀjÇ IJKo ßfoj TîJK∂ ßmJi TrKZ jJÇ      ˝Pkú jJ, ßWJPrr oPiq ßhPUKZÇ ßxA V·
  yÅqJ IJkKj TrPmjÇ IJKo IJkjJPT       cJÜJr VäJPx YMoMT KhP~ IJoJr ßYJU  Ijq FTKhj mumÇ
xJyJpq TrmÇ IJkKj FTJ mJx TrPZj,     ßhUPf mxPujÇ pfú TPrA ßYJU ßhUPujÇ      IJorJ YPu pJmJr \Pjq CPb hÅJKzP~KZ
ryxq KjP~ KTZMKhj mq˜ gJTPmjÇ oJjm    Kmu KhPf ßVuJoÇ KfKj muPuj, KoKxr IJKu  ybJ“ cJÜJr KoKxr IJKur KhPT fJKTP~
                     xJPym IJoJr mºM oJjMwÇ IJkjJPT Kmu    muPuj, IJoJr oJ IJoJPT \JKjP~PZj,
oPjr VKf k´TíKf \JjPmjÇ IJkKj ßuUT
                     KhPf yPm jJÇ
oJjMw, FPf IJkjJr uJnA yPmÇ                            IJkKj FUj KjP\r mJxJ~ gJPTj jJÇ Ijq
                        IJKo muuJo, IJkKj KT mºMr mºáPhr  FT \J~VJ~ gJPTjÇ IJkKj ßp WPr gJPTj,
  IJKo muuJo, xJVr jJPor mJóJaJ fJr
                     TJZ ßgPT Kmu ßjj jJ ?          ßxUJPj ßh~Ju WKz IJPZÇ WKzaJ mºÇ
hJKhr yJPf UMj yP~PZ— FaJ ßfJ ßmJ^J
pJPòÇ                     jJÇ                 WKzPf xmxo~ KfjaJ ßmP\ gJPTÇ IJoJr
  KoKxr IJKu muPuj, Ya TPr Kx≠JP∂      fJyPu ßfJ FTxo~ ßhUJ pJPm, TJPrJ  oJ KT KbT muPZj ?
pJPmj jJÇ oJjKxTnJPm xŒNet IxM˙ jJ yPu  TJZ ßgPTA IJkKj Kmu KjPf kJrPZj jJÇ     KoKxr IJKu KYK∂f VuJ~ muPuj, yÅqJÇ
ßTC FA TJ\ TrPf kJPr jJÇ KYKb kPz KT   xmJA Kl∑Ç
                                            FUj KT KmvõJx TrPZj, IJoJr oJ'r
oPj y~, ßZPuKar hJKh oJjKxTnJPm IxM˙ ?     IJKo Foj ßTJPjJ yJKxr TgJ mKu Kj  xPñ IJoJr TgJ y~ ? ßhUJ y~ ?
  fJ oPj y~ jJÇ fJyPu KT ßZPuKar mJmJ  KT∂á nhsPuJT oPj yPuJ UMm o\J ßkPujÇ
                                            KoKxr IJKu muPuj, jJÇ
oJjKxT ßrJVL ? KYKbPf ßx rTo IJPZÇ    FT YMoMPT VäJx ßvw TPr IPjTãe
                     yJxPujÇ IqJuPTJyPur IqJPlÖS yPf       TUj KmvõJx yPm ?
yJÀj jJPor cJÜJr fJr oJ'PT ßhPU
                     kJPrÇ KfKj lîqJÛ ßgPT G m˜á IJPrJ      pUj fÅJPT KjP\ ßhUmÇ
FAxmÇ
                     UJKjTaJ dJuPf dJuPf muPuj, IJKo       cJÜJPrr ßbÅJPar ßTJjJ~ yJuTJ yJKxr
  KoKxr IJKu muPuj, FT TJ\ TrPu     KaaJPaJuJr oh KxVJPra KTZMA UJA jJÇ   IJnJx ßhUJ ßVuÇ ßpj KfKj o\Jr ßTJPjJ
ßToj y~ ? cJÜJr nhsPuJPTr xPñ ßhUJ    VäJPx ßp m˜á ßhUPZj fJ yPuJ ßfÅfáPur   TgJ muPmj mPu nJmPZjÇ Kx≠J∂ KjPf
TÀjÇ fÅJPT ßYJU ßhUJPf pJjÇ IJkKj     kJKjÇ ßfÅfáPur kJKj Arteriosclerosis   kJrPZj jJÇ
ßuUT oJjMwÇ CKj IJkjJPT KYjPf       ToJ~Ç IJKo pJ TrKZ fJ yPuJ ßhvL~
kJrPmjÇ IJoJr iJreJ, CKj oj UMPu                            KoKxr IJKu muPuj, IJ\ CKb ?
                     ßnwP\r oJiqPo KYKT“xJÇ
IJkjJr xPñ TgJ muPmjÇ rJf IPjT                             cJÜJr muPuj, IJPrJ KTZMãe mxMj,
                        IJKo muuJo, IJkKj ßfÅfáPur kJKj   VJKz KhP~ jJKoP~ ßhmÇ FTaJ k´Pvúr \mJm
yP~PZ, YuMj WMoMPf pJS~J pJTÇ
                     UJPòj, IJoJPT ßTj muPuj ÉAKÛ UJKò!
  UJoaJ KhjÇ
                        yJÀj xJPym muPuj, IJkKj Ç TáÅYPT
  KoKxr IJKu kJ†JKmr kPTa ßgPT UJo   VäJxaJr KhPT fJTJKòPujÇ FA \PjqA
ßmr TPr KhPujÇ KfKj UJo kPTPa KjP~A    mPuKZÇ IJkjJr IJPVS TP~T\j ßrJVL
V· TrPf FPxKZPujÇ             IJkjJr oPfJA Ç TáÅYPT VäJPxr KhPT
                     fJKTP~ mPuPZ, TL UJPòj ? IJKo
cJ. yJÀPjr TJPZ KoKxr IJKu IJoJPT KjP~  fJPhrPTS mPuKZ, ÉAKÛ UJKòÇ
                                                      Bh xÄUqJ 2007 059

                     www.MurchOna.com
                     www.MurchOna.com
                                                                      Khj, IJkKj KT APuTasj, ßk´Jaj, KjCasj      ÈIJ®J yPuJ KkSr lro Im FjJK\tÇ      KoKxr IJKu IJoJr TgJ~ èÀfô KhPuj
CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
                                                                      KmvõJx TPrj ?                IJorJ ßpxm FjJK\tr xPñ kKrKYf fJr    jJÇ mrÄ oPj yPuJ KTZMaJ KmrÜA yPujÇ
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, TKrÇ         mJAPrr FjJK\tÇ IJoJPhr FjJK\tr      IJoJPT yfJv VuJ~ muPuj, vrLraJ UJrJk
                                                                        cJÜJr muPuj, FPhr ßfJ IJkKj ßYJPU   asJ¿lrPovj y~Ç FT lro ßgPT Ijq      uJVPZÇ cJuaJ KT jÓ KZu ?
                                                                      ßhPUj Kj, fJyPu ßTj KmvõJx TPrj ?      lrPo ßpPf kJPrÇ IJ®J jJoT FjJK\tr      IJKo muuJo, yÅqJÇ
                                                                                            ßTJPjJ asJ¿lrPovj ßjAÇ mM^Pf kJrPZj     KoKxr IJKu muPuj, IJoJr TJPZ
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, IJKo ßYJPU jJ
                                                                                            ßfJ ?'                  aTaT ImKvq uJVKZuÇ IJKo nJmuJo TÅJYJ
                                                                      ßhUPuS jJjJj pπkJKf FPhr IK˜fô ßmr
                                                                      TPrPZÇ FTKa pPπr jJo xJATîasjÇ kOKgmLr     IJKo KTZMA mM^Pf kJrKZ jJ, fJrkPrS  IJo KhP~ cJu aT TrJ yP~PZÇ
                                                                      ßTJPjJ pπkJKf oOf oJjMPwr IK˜fô ßmr     k´mu ßmPV yÅqJ-xNYT oJgJ jJzuJoÇ       FA Kx\Pj TÅJYJ IJo kJPmj ßTJgJ~ ?
                                                                      TrPf kJPr jJÇ                                      KoKxr IJKu muPuj, fJS ßfJ TgJÇ
                                                                        cJÜJr muPuj, ßx rTo pπkJKf ‰fKr    rJPf KoKxr IJKu xJPymPT KjP~ ßUPf      KTZMãPer oPiqA fÅJr ßnhmKo ÊÀ
                                                                      y~ Kj mPuA kJPr jJÇ IJoJr kzJPvJjJ pKh   mPxKZÇ IJP~J\j xJoJjqÇ hMkMPrr cJu Vro  yPuJÇ ßYJU-oMU CPfi IùJj yP~ KmZJjJ~
                                                                      khJgtKmhqJ~ yPfJ IJKo KjP\A FrTo FTaJ    TrJ yP~PZÇ Kco nJ\J yP~PZÇ k´Y§ VrPo   kPz ßVPujÇ xJoJjq aT cJu FA Im˙J QfKr
                                                                      pπ mJjJPjJr ßYÓJ TrfJoÇ pπaJr jJo      cJu aPT ßVPZÇ KoKxr IJKu xJPym      TrPf kJPr fJ IJoJr iJreJPfS KZu jJÇ
                                                                      KhfJo Soul Searcher. ßp pπ IJ®J       mqJkJraJ irPf kJrPZj jJÇ aT cJu ßUP~
                                                                                                                  mJÄuJPhPvr KYKT“xJ ßxmJr oPj y~
                                                                      IjMxºJj TPr ßmzJPmÇ oPj TrJ pJT FA     pJPòjÇ fÅJPT ßhPU oPj yPò KfKj IJPZj   KTZMaJ CjúKf yP~PZÇ ßaKuPlJj TrJ oJ©
                                                                      WPr FTaJ IJ®J IJPZ, pPπr TJ\ yPm      VnLr KY∂J~Ç IJKo muuJo, KoKxr IJKu    IqJ’MPu¿ YPu FPuJÇ fÅJPT KTîKjPT nKft
                                                                      WPrr k´KfKa Û~Jr APûr ßrKcS         xJPym, IJkKj KT IJ®J KmvõJx TPrj ?    TruJoÇ fÅJr ùJj Klru ßnJr rJPfÇ ùJj
                                                                      IqJTKaKnKa oJkPm, fJk oJkPm,          KfKj IJoJPT YoPT KhP~ muPuj, yÅqJÇ  ßlrJr kr k´go ßp mJTqKa muPuj fJ
                                                                      APuKasTqJu YJ\t oJkPm, oqJVPjKaT        UMm ßp ßnPmKYP∂ KfKj yÅqJ muPuj fJ  yPuJ— IJVJoL hMA mZr IJKo cJu mJ
                                                                      muPrUJr oqJk ‰fKr TrPmÇ xo˜ cJaJ      KT∂á oPj yPuJ jJÇ muPf y~ mPu muJÇ    cJu\JfL~ KTZM UJm jJÇ
                                                                      TKŒCaJr xlaS~qJPrr oJiqPo KmPväwe      IJ®J-Kmw~T KÆfL~ k´vú TrPf pJKò fJr
                                                                      TrJ yPmÇ xlaS~qJPrr TJ\ yPm         IJPVA KoKxr IJKu muPuj, cJÜJr xJPym            YJr
                                                                      anamoly detect TrJÇ             VJKz TPr IJkjJr mJxJ~ IJoJPhr ßkRPZ
                                                                                                                hM'irPjr oJjMPwr oPiq kJVuJKo k´TJKvf
                                                                        cJÜJr xJPym k´mu C“xJPy mÜífJ KhP~   KhP~PZj, mqJkJraJ IJkjJr ßToj ßuPVPZ ?  y~Ç k´KfnJmJj oJjMw FmÄ TotvNjq oJjMwÇ
                                                                      pJPòjÇ ßpj KfKj TîJx KjPòj, IJorJ hMA      IJKo muuJo, nJPuJ ßuPVPZÇ nhsPuJT  KoKxr IJKu k´KfnJmJj oJjMwÇ fÅJr oPiq
                                                                      oPjJPpJVL ßvsJfJÇ fÅJr WPr ßmJct jJ gJTJ~  KjfJ∂A nJPuJ oJjMwÇ nJPuJ oJjMwrJ    kJVuJKo k´TJKvf yS~JaJA ˝JnJKmT FmÄ
                                                                      xJoJjq xoxqJ yPòÇ pPπr UMÅKajJKa ßmJPct   kJVuJPa y~, CKjS kJVuJPaÇ        yJxkJfJPur KmZJjJ~ fJ kNetoJ©J~ k´TJKvf
                                                                      FÅPT ßhUJPf kJrPZj jJÇ TJV\-TuPo        KoKxr IJKu muPuj, CjJr VJKzr     yPuJÇ KfKj Ff Kmw~ gJTPf Ènëf' KjP~
                                                                      FÅPT ßhUJPf yPòÇ              csJAnJr KT∂á IJkjJr mJKzr KbTJjJ \JjPf  k´mº ßuUJ ÊÀ TrPujÇ IKf mq˜
                                                                        IJorJ rJf xJPz FVJPrJaJ~ ZJzJ     YJ~ KjÇ ßx KbTJjJ \JjPfJÇ IJPV FPxPZÇ  k´mºTJrÇ pUjA fÅJr TJPZ pJA fÅJPT
                                                                      ßkuJoÇ cJÜJr xJPym KjP\A ßkÅRPZ       KbT mJKzr xJoPj FPx hÅJKzP~PZÇ      k´mPºr ßTJPjJ Kmw~ KjP~ mq˜ ßhKUÇ
                                                                      KhPujÇ fPm VJKzPfS KfKj mTmT TrPfA       IJKo muuJo, fJA ßfJ!           yJxkJfJPu fÅJr KTZM nÜ \MPa ßVuÇ
                                                                      gJTPuj, FT oMyëPftr \PjqS gJoPuj jJÇ      KoKxr IJKu muPuj, cJÜJr xJPym    Fr oPiq FT\j jJxt, jJo— KoKfÇ fJr
                                                                        Èk´go ßpaJ ‰fKr TrPf yPm fJ yPuJ    IJkjJPT ßYPjj jJÇ IJ\A k´go KYjPujÇ   k´iJj FmÄ FToJ© hJK~fô yP~ hÅJzJu KoKxr
                                                                      oqJVPjKaT aJPju, KTÄmJ Magnetic Cone    CKj IJkjJr mJKz ßYPjj, TJre CKj IJoJPT  IJKuPT nëPfr V· ßvJjJPjJÇ \JjJ ßVu fJr
                                                                      ‰fKr TrJÇ IJ®JPT pKh ßTJPjJâPo náKuP~    IjMxre TrPZjÇ IJoJr ßkZPj ßuJT      V´JPor mJKz (j~JmJKz vsLkMr) nëPfr
                                                                      nJKuP~ aJPjPu dáKTP~ ßluJ pJ~ fJyPuA    uJKVP~ ßrPUPZjÇ             ßyJPˆuÇ Foj ßTJPjJ nëf jJA, ßp FA
                                                                      Tot TJmJrÇ'                   IJkjJr ßkZPj ßuJT uJKVP~ rJUPm    ßoP~r V´JPor mJKzPf gJPT jJÇ ÈTá~Jnëf'
                                                                        IJKo ßmJTJ ßmJTJ oMU TPr muuJo, Tot  ßTj ?                  jJPo FT nëPfr jJo fJr TJPZA ÊjuJoÇ
                                                                      TJmJr oJPj TL ? IJ®J oJrJ pJPm ? oJjMw                        FA nëf gJPT Tá~J~Ç ybJ“ ybJ“ Tá~J ßgPT
                                                                                              ßxaJA ßfJ mM^Pf kJrKZ jJÇ      CPb Tá~Jr kJPz mPx KYÀKj KhP~ YMu
                                                                      oPr IJ®J y~, IJ®J oPr TL yPm ?
                                                                                              IJKo muuJo, WKzr mqJkJraJ KT∂á    IÅJYzJ~Ç oJjMw\Pjr v» ÊjPu ^kJÄ TPr
                                                                        ßnPmKZuJo IJoJr rKxTfJ~ KfKj rJV    Ifq∂ èÀfôkNetÇ CKj ßp mPu KhPuj     Tá~J~ ^ÅJk KhP~ kPzÇ
                 V· k´mº
                                                                      TrPmjÇ nJVq nJPuJ, rJV TrPuj jJÇ KfKj    IJkjJr WPrr WKzaJ mºÇ KfjaJ ßmP\
                                                                      mM^JPf ßYÓJ TrPuj IJ®J TL ?                                ÈßfÅfáu nëf' mPu FT irPjr nëPfr
                                                                                            IJPZÇ                  TgJ ßvJjJ ßVu, fJrJ gJPT ßfÅfáu VJPZÇ
                                                                                              KoKxr IJKu muPuj, FaJ fáò Kmw~Ç   FKk´u-ßo oJPx pUj ßfÅfáPur yuMh láu
                                                                                            fáò Kmw~ KjP~ KY∂J TPr xo~ jÓ TrJr    ßlJPa fUj fJrJ ßfÅfáu láu YMPw láPur oiM
                                                                                            KTZM ßjAÇ                UJ~Ç ßpxm VJPZ ßfÅfáu nëf gJPT ßxxm
                                                                                              IJKo muuJo, fáò muPZj ßTj ? WKzaJ  VJPZ FA TJrPeA ßfÅfMu y~ jJÇ KoKfPhr
                                                                                            ßfJ mJAPr ßgPT ßhUJ pJ~ jJÇ FA WKz    V´JPor mJKzPf KfjKa ßfÅfáu VJPZr
                                                                                            ßhUPf yPu WPr dáTPf yPmÇ yPm jJ ?    ßTJPjJKaPfA ßfÅfáu y~ jJÇ KmvJu VJZ,

                060                                                          Bh xÄUqJ 2007

                                                                                        www.MurchOna.com
                                                                                        www.MurchOna.com
                                                                           V· k´mº
                                                                 CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
k´YMr láu láPa, KT∂á ßfÅfáu y~ jJÇ             kPz     KVP~KZuÇ            TUPjJ ßvJPj Kj, fPm
   KoKxr IJKu FAxm CØa V· ßp ÊjPZj            Tá~JnëfrJ mJóJKaPT             yJKxr v» IPjPTA
fJ-jJ, rLKfoPfJ ßjJa TrPZjÇ jJjJ o∂Pmq           WJPz iPr ^áKuP~               ÊPjPZÇ
UJfJ nKft TrPZjÇ Tá~Jnëf KmwP~ fJr             ßrPUKZuÇ mJuKf        IJKo KTZMPfA ßnPm kJA jJ KoKxr
o∂Pmqr kJfJèKu kzuJo—                    jJKoP~ KhPu Tá~JnëfrJ  IJKur oPfJ IKf mMK≠oJj FT\j oJjMw
         Tá~Jnëf                  mJóJaJPT mJuKfPf     Tá~Jnëf KmwP~ FfèKu TgJ Ff èÀPfôr
                              fáPu ßh~Ç        xPñ ßTj KuUPZj! IJKo K\Pùx TruJo,
    kJKjPf mJx TPr Foj k´\JKf
                        Vº    :  Tá~JnëfPhr VJP~ kMrPjJ  nJA IJkKj KT Tá~JnëPfr mqJkJraJ KmvõJx
         jJrLiotL
                              vqJSuJr VºÇ ßTC     TrPZj ?
   TJre Tá~JnëfPT xmxo~ Tá~Jr kJPz
                              ßTC mPu oJPZr VºÇ      KoKxr IJKu muPuj, IJKo KmvõJxS
YMu IÅJYzJPf ßhUJ pJ~Ç fPm FojS yPf
                        UJhq   :  FPhr   UJhq xŒPTt   TrKZ jJ, IJmJr IKmvõJxS TrKZ jJÇ KoKf
kJPr kJKj\LmL FA nëfPvseLr xmJrA u’J
                              ßTJPjJ iJreJ kJS~J    ßoP~aJ mJKjP~ mJKjP~ nëf KmwP~ Ff TgJ
YMuÇ xmJA YMu IÅJYzJPf kZª TPrÇ
                              pJPò jJÇ fPm SPhrPT   ßTj muPm ?
   k´TíKf   : nLfá k´TíKfrÇ oJjMPwr
                              Tá~Jr kJPz mPx kJj-     IJKo muuJo, oJjMw mJKjP~ mJKjP~ KogqJ
          IJVoPjr AvJrJ ßkPuA
                              xMkJKrr oPfJ TL ßpj   mPu jJ ? oJjMw k´P~J\Pj KogqJ mPu,
          FrJ Tá~JPf ^ÅJKkP~
                              KYmJPf ßhUJ ßVPZÇ    Ik´P~J\Pj KogqJ mPu, mJKjP~ mPu, IjqPT
          kPzÇ
                        ßkJvJT  :  FPhr Kk´~ FmÄ FToJ©   KmkPh ßluJr \Pjq mPuÇ
   TotTJ§ : FPhr k´iJj TotTJ§
          Tá~Jr kJKjPf ßZJaJZMKa         ßkJvJT xJhJ rPXrÇ
          TrJ     FmÄ kJKj          xJhJ rPXr TJkz ZJzJ
          KZaJKZKar ßUuJ TrJÇ           FPhrPT ßTC Ijq
   YKr©    : CkTJrL YKrP©r nëfÇ            ßTJPjJ rPXr TJkPz
          KoKfr FT UJuJr ßZJa           ßhPU KjÇ
          ßZPu FTmJr kJKjPf     TgJmJftJ :  FPhr TgJmJftJ ßTC

                                                       Bh xÄUqJ 2007 061

                       www.MurchOna.com
                       www.MurchOna.com
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, IJkjJr KT iJreJ  IiqJKkTJ vJ~uJ IJoJPT ßhPU pPgÓA KmrÜ    FT fJKrPU uJu ßVJu KY¤ ßh~JÇ xrTJKr
CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
                                                                      KoKf ßoP~aJ IJoJPT KmkPh ßluJr \Pjq    yPujÇ KvKãf oJjMwrJ xMVJr ßTJPac       ZMKaÇ
                                                                      ÈTá~Jnëf' jJoT KogqJ muPZ ?        TáAjJAPjr oPfJ KmrKÜ IJzJu TrPf          nhsoKyuJ gfof ßUPuj jJÇ TKbj oMU
                                                                        IJKo yJu ßZPz YMk TPr ßVuJoÇ KoKxr  kJPrjÇ nhsoKyuJ nhsnJPm IJoJPT mxJPujÇ    TPr mPx rAPujÇ IJKo muuJo, pKh IjMoKf
                                                                      IJKuPT ßp ßrJPVr TJrPe yJxkJfJPu nKft   ßm~JrJ ßcPT YJ KmxKTa KhPujÇ IJPuJYjJ    ßhj fJyPu CbmÇ nhsoKyuJ FA k´PvúrS
                                                                      TrJ yP~PZ, ßxA ßrJV fÅJr ßxPr ßVPZ, fPm  ÊÀ TrPf pJKò, fUj KfKj IJoJPT gJKoP~     C•r KhPuj jJÇ IJoJr ßcÛ TqJPu¥Jr yJPf
                                                                      ßhUJ ßVPZ KfKj jJjJ irPjr ßrJPV náVPZjÇ  KhP~ yJxPf yJxPf muPuj, vJutT ßyJoPxr    KjP~ mPx rAPujÇ fJr nJm-nKñ ßgPT oPj
                                                                      vrLPrr ßmKvrnJV pπkJKfA jJ-KT jÓÇ     xPñ FT\j xyTJrL gJPTjÇ CKj IPjT       yPò FA TqJPu¥JraJ KfKj yJfZJzJ TrPf
                                                                      hM'aJ KTcKjr FTaJ pJ~ pJ~ Im˙J~ IJPZÇ   ßmJTJKo TPrjÇ kJbTrJ fJr ßmJTJKo FmÄ     YJj jJÇ IJKo TqJPu¥Jr ßrPUA Wr ßgPT ßmr
                                                                      KunJPr \PoPZ lqJaÇ fÅJr KYKT“xJ cJÜJrrJ  náu uK\T kPz o\J kJ~Ç IJkKjS KT Foj     yuJoÇ
                                                                      oyJC“xJPy YJuJPòjÇ KoKf jJPor jJxt    FT\j ?                      KoKxr IJKu mPu KhP~KZPuj vJ~uJr
                                                                      YJuJPò Ènëf-KYKT“xJ'Ç             nhsoKyuJr TgJ~ IPjTaJ gfof ßUP~     xPñ ßhUJ TrJr krkrA ßpj IJKo cJÜJr
                                                                        KoKxr IJKu FTKhj IJV´y KjP~ muPuj,  ßVuJoÇ ßpxm TgJ mum mPu èKZP~        yJÀPjr xPñ TgJ mKuÇ FmÄ fJPT K\Pùx
                                                                      ßoP~aJr V´JPor mJKzPf FTKhj ßmzJPf    ßrPUKZuJo xmA FPuJPoPuJ yP~ ßVuÇ IJKo    TKr, ßTJj fJKrPU IJkjJr mJóJaJ oJrJ
                                                                      ßVPu ßToj y~ ?              IJofJ IJofJ TPr muuJo, KoKxr IJKu      KVP~KZu ? fJKrU \JjJ UMm \ÀKrÇ
                                                                        IJKo muuJo, IJkKj KoKfr V´JPor    xJPym IxM˙Ç yJxkJfJPu nKft yP~PZjÇ
                                                                      mJKzPf ßpPf YJPòj ?            KfKj IJoJPT kJKbP~PZj IJkjJPT FTaJ k´vú
                                                                                                                 IJoJr iJreJ KZu cJÜJr yJÀj IJoJPT
                                                                                           TrJr \PjqÇ
                                                                        yÅqJÇ Tá~Jr kJPz xJrJrJf mPx gJTmÇ                        KYjPf kJrPmj jJÇ KfKj ÊiM ßp KYjPuj fJ-
                                                                      Tá~JnëPfr yJKx ÊjmÇ fJrJ \uPTKu TrPm,     FTaJ k´vú ?               jJ, IJoJPT oyJxoJhr TPr mxJPujÇ ßpj
                                                                      ßxA v»S ÊjmÇ                  K\ FTaJA k´vúÇ             hLWtKhj kr KfKj fJr Kk´~ oJjMwaJr ßhUJ
                                                                        IJkKj KT xKfq ßpPf pJPòj ?        FA k´vúaJ ßfJ KfKj ßaKuPlJPjS TrPf   ßkP~PZjÇ xm TJ\Tot ßlPu FUj KfKj
                                                                        ImvqAÇ                kJrPfjÇ fJ-jJ TPr IJkjJPT ßTj        \KoP~ IJ`J ßhPmjÇ
                                                                                           kJbJPuj ?                     IJoJPT yJf iPr mxJPf mxJPf muPuj,
                                                                        ßYJPUr cJÜJr xJPyPmr xoxqJ KmwP~
                                                                      FUj fJyPu nJmPZj jJ ?             vJ~uJr FA k´Pvúr \mJm IJKo KhPf     nJA ßToj IJPZj muMj ßfJ ?
                                                                                           kJruJo jJÇ IJPrJ yTYKTP~ ßVuJoÇ          IJKo UJKjTaJ Kmmsf VuJPfA muuJo,
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, ßxA xoxqJr
                                                                      xoJiJj ßfJ TPrKZÇ IJr TL ?           vJ~uJ muPuj, YJ UJjÇ YJ bJ§J yPòÇ    nJPuJÇ
                                                                        fJPhr ßfJ KTZM \JjJPòj jJ !        IJKo YJP~r TJPk YMoMT KhuJoÇ         Umr ßkP~KZ KoKxr IJKu xJPym
                                                                                             vJ~uJ muPuj, IJoJr FTaJ TîJx IJPZÇ   yJxkJfJPuÇ CjJPT IJoJr UMm ßhUPf pJmJr
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, IJkjJr \Pjq
                                                                                           TîJPx ßpPf yPmÇ yJPf xo~ IJPZ xJf      AòJ, xo~ TrPf kJrKZ jJÇ CKj IJPZj
                                                                      IPkãJ TrKZÇ IJkKj pMKÜr Ckr pMKÜ hÅJz
                                                                                           KoKjPar oPfJÇ k´vúaJ TÀjÇ          ßToj ?
                                                                      TKrP~ xoxqJr xoJiJj TPr VnLr IJjª
                                                                      kJPmjÇ IJkjJr IJjª ßhUPf AòJ TrPZÇ       KoKxr IJKur KvKUP~ ßh~J k´vúaJ        IJKo muuJo, nJPuJ IJPZjÇ kJKjnëf
                                                                                           TruJoÇ IJKo KjP\ ßp xm k´vú Trm mPu     KjP~ FTaJ VPmweJioLt k´mº KuUPZjÇ
                                                                        KoKxr IJKu ybJ“ VuJ jJKoP~ muPuj,
                                                                      FTaJ IØMf mqJkJr TL \JPjj ? IPjT mz    KbT TPr ßrPUKZ xmA TkMtPrr oPfJ CPm        kJKjnëfaJ TL ?
                                                                      ryxq uMKTP~ IJPZ KoKfr TJPZÇ       ßVuÇ                       FrJ kJKjPf gJPTÇ k´myoJj kJKjPf jJÇ
                                                                        IJKo muuJo, TL ryxq ?           IJKo YJP~r TJPk ßvw YMoMT KhP~ muuJo,  hLKWPf KTÄmJ kMrPjJ Tá~JPfÇ
                                                                                           IJkKj KoKxr IJKu xJPyPmr TJPZ ßuUJ        \JjfJo jJ ßfJ !
                                                                        KoKxr IJKu fÅJr KmUqJf ryxqo~ yJKx
                                                                                           KYKbPf KuPUPZj FKk´u oJPxr FT fJKrU        yJÀj FojnJPm \JjfJo jJ ßfJ muPuj,
                                                                      ßyPx muPuj, IJkKj YMkYJk mPx jJ ßgPT
                                                                                           hMWtajJ WPaKZuÇ fJKrU KbT IJPZ ßfJ ?     ßpj kOKgmLr IKf èÀfôkNet ùJj ßgPT fJPT
                                                                      IJoJr KYKbTjqJr xPñ ßhUJ TPr IJxMj jJÇ
                                                                      k´JgKoT fh∂Ç IJkKj IJkjJr oPfJ TgJ       ImvqA KbT IJPZÇ April fools day—    AòJ TPr mKûf TrJ yP~PZÇ IJKo muuJo,
                                                                      muPmj, k´vú TrPmjÇ ÊiM FTaJ k´vú IJKo   náu ymJr TgJ jJÇ               nëf k´xñ gJTÇ IJkjJr ßp ßZPuKa oJrJ
                                                                      KvKUP~ ßhmÇ                  IJKo muuJo, IJkKj KjÁ~A \JPjj      ßVPZ fJr xŒPTt muMjÇ ßx TPm oJrJ ßVPZ ?
                                                                        ßTJgJ~ ßhUJ Trm, fÅJr mJxJ~ ?    KoKxr IJKu xJPym IjMxºJPjr mqJkJPr        yJÀj yfn’ VuJ~ muPuj, IJoJr ßfJ
                                                                                           Ifq∂ meticulus. KfKj ßUÅJ\Umr TPr      ßTJPjJ ßZPuPoP~A y~ KjÇ oJrJ pJPm
                                                                        jJÇ fÅJr TPuP\Ç KfKj YJPòj jJ fÅJr
                                                                                           ß\PjPZj IJkjJr hMWtajJr mZPrr kPyuJ
                 V· k´mº
                                                                      ˝JoL KYKbr mqJkJraJ \JjMTÇ TJP\A KoKaÄ                         TLnJPm ?
                                                                                           FKk´u xrTJKr ZMKa KZuÇ              IJKo kMPrJkMKr yTYKTP~ ßVuJoÇ
                                                                      IKlPx yS~JA mJüjL~Ç
                                                                                             vJ~uJ muPuj, ImvqA jJÇ            yJÀj muPuj, x∂Jj jJ ymJr xoxqJaJ
                                                                                             IJKo muuJo, IJKo G mZPrr FTaJ      IJoJrÇ IJoJr ˘Lr jJÇ IJoJr Sperm
                                                                                           TqJPu¥Jr KjP~ FPxKZÇ IJkjJPT KT ßhUJm ?   count UMm KjPYÇ cJÜJr KyPxPm FA fgq
                                                                                             vJ~uJ yÅqJ-jJ muJr IJPVA IJKo TÅJPi   IJKo \JKjÇ nKmwqPfS ßp IJoJr ßTJPjJ
                                                                                           ß^JuJPjJ YPar mqJV ßgPT FTaJ ßcÛ       ßZPuPoP~ yPm fJ-jJÇ IJoJr mJóJ yPm FA
                                                                                           TqJPu¥Jr ßmr TPr fJPT ßhUJuJoÇ FKk´Pur    fgq IJkjJPT ßT Khu ?

                 062                                                        Bh xÄUqJ 2007

                                                                                       www.MurchOna.com
                                                                                       www.MurchOna.com
                                                                       V· k´mº
   IJKo IJofJ IJofJ TPr muuJo, náu         jJ\oMPur IPjT m~xÇ           n~ïr TgJ CKj ßTj
yP~PZÇ KTZM oPj TrPmj jJÇ           yJÀPjr \Pjìr IJPV ßgPTA           mJjJPuj ßxaJ UMm
   yJÀj muPuj, KTZM oPj TrKZ jJÇ oJjMw    fJPhr mJKzr ßT~JrPaTJrÇ           kKrÏJr jJÇ IJoJr
                                                             CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
náu TrPm FaJA ˝JnJKmTÇ FUj muMj, TL      ߈sJPTr TJrPe cJjyJf FmÄ           iJreJ KfKj KoKxr
UJPmj ? YJ jJKT TKlÇ FT TJ\ TÀj, hMaJA     kJ jJzJPf kJPrj jJÇ oMPUr          IJKu xJPyPmr xPñ
UJjÇ k´gPo YJ fJrkPr TKlÇ YJ-TKl ßUPf     TgJS I¸Ó FmÄ \zJPjJÇ             FTaJ mMK≠r ßUuJ
ßUPf kJKjnëf KmwP~ TL \JPjj muMj ßfJÇ     fPm fJr ßxP¿x kMPrJkMKr           ßUPuPZjÇ    KoKxr
   IJKo muuJo, IJKo KTZMA \JKj jJÇ      TJ\ TrPZÇ IJoJr k´Pvúr            IJKu FT\jPT KvÊr
\JjPf YJKòS jJÇ FAxm IKfk´JTíf KmwP~      \mJPm muPuj—                 yfqJTJrL    KyxJPm
IJoJr ßTJPjJ IJV´y ßjAÇ               IJoJr KjP\r ßTJPjJ           KYK¤f TrJr kr KfKj
   yJÀj oyJC“xJPy muPuj, IJV´y ßTj      ßZPuPoP~ jJAÇ IJKo KmmJy           muPmj, ßTJPjJ KvÊr
gJTPm jJ ? IJkjJr KT iJreJ nëf-ßk´f ßjA ?   TKr jJAÇ IJKo oPj TKr            IK˜fôA jJAÇ xÿJKjf
rmLªsjJg nëf KmvõJx TrPfj, FaJ \JPjj ?     IJoJr ßZPu yJÀjÇ IJKo            oJjMwPT ßZJa TPr
käqJjPYa TPr IJ®J IJjPf kZª TrPfjÇ       fJPT ßTJPuKkPb mz TPrKZÇ           IPjPT IJjª kJ~Ç
KfKj fJr È\Lmj˛OKf'Pf kKrÏJr KuPUPZjÇ     WJPz TPr ÛáPu KjP~ ßVKZÇ           vJ~uJ ßxrTo FT\j
IJkKj È\Lmj˛OKf' kPzj Kj ? IJoJr TJPZ     Ûáu ßgPT FPjKZÇ fJr             mPu IJoJr iJreJÇ
IJPZ, IJkKj iJr KjPf kJPrjÇ fPm mA iJr     ßTJPjJ x∂JjJKh y~ jJA, FA     KoKxr IJKu IJV´y KjP~ IJoJr KrPkJat
KjPu ßTC ßlrf ßh~ jJ, FaJA xoxqJÇ       hM”U yJÀPjr ßYP~ IJoJr    kzPujÇ FmÄ yJKxoMPU muPuj, KrPkJat KbT
   kMKuv fh∂ TPr lJAjJu KrPkJat ßh~,     IPjT ßmKvÇ IJr I·       IJPZ, fPm ...Ç
IJKoS vJ~uJr x∂Jj KmwP~ FTaJ lJAjJu      KTZMKhj ßmÅPY gJTm—        IJKo muuJo, KrPkJat KbT gJTPu fPm
KrPkJat ‰fKr TruJoÇ KoKxr IJKu xJPymPT     yJÀPjr mJóJr oMPU hJhM cJT  IJxPm ßTj ?
KrPkJat ßhKUP~ YoPT ßhm FaJA IJoJr       Êjm jJ, FA TPÓr ßTJPjJ      KoKxr IJKu muPuj, fPm IJxPZ, TJre
mJxjJÇ IJoJr iJreJ KrPkJataJ nJPuJ       xLoJ jJAÇ           yJÀj xJPyPmr ßTJPjJ ßZPu kPyuJ FKk´u
KuPUKZÇ                       cJ. yJÀPjr csJAnJPrr  oJrJ pJ~ Kj mPu ßp Kx≠J∂ KjP~PZj fJ
      cJ. yJÀPjr x∂JPjr         xJPg IJoJr ßp TgJ yP~PZ    pMKÜKjntr jJÇ IJkKj yJÀj xJPyPmr TgJ,
       oOfáqKmw~T \KaufJ         fJ FrTo—           fÅJr ßT~JrPaTJr FmÄ csJAnJPrr TgJ xKfq
     (T) cJ. yJÀPjr ßTJPjJ            IJKo : ßfJoJr jJo ?   mPu iPr KjP~PZjÇ
        x∂Jj ßjA, x∂JPjr           csJAnJr : xqJr, IJoJr    fJrJ ßTj KogqJ muPm ?
        oOfáqr k´vúS ßxA        jJo l\uMÇ l\uM Ko~JÇ       yJÀj xJPyPmr ˘LAmJ ßTj KogqJ muPm ?
        TJrPeA ßjAÇ              IJKo : fáKo cJÜJr      IJKo muuJo, yJÀj xJPyPmr ˘Lr KogqJ
        cJ. yJÀPjr k´TíKf        xJPyPmr VJKz TfKhj iPr    muJr TJre KT∂á IJKo mqJUqJ TPrKZÇ KfKj
     nJPuJ oJjMPwr k´TíKfÇ nJPuJ      YJuJò ?            IJkjJr xPñ FTaJ ßUuJ ßUuPZjÇ
     oJjMwrJ KjP\r KmvõJPxr k´Kf         csJAnJr : KyxJm jJAÇ    KoKxr IJKu muPuj, FA ßUuJ ßfJ yJÀj
     vs≠JvLu y~, FA nhsPuJTS        TJ\ KvUJr kPr k´go xqJPrr   xJPymS ßUuPf kJPrjÇ kJPrj jJ ?
     ßxrToÇ nëf-ßk´f-IJ®J         FUJPj TJ\ ßjAÇ UMm To       IJKo muuJo, fÅJr mJKzr mJKT hM'\j ßfJ
     FAxm KmwP~ fJr KmvõJx         yAPuS hv mZr iArJ xqJPrr   ßTJPjJ ßUuJ ßUuPm jJÇ fJPhr ˝Jgt TL ?
     IJPZÇ KmvõJx rãJr mqJkJPr       xJPg IJKZÇ            IjúhJfJ oMKjmPT rãJ TrJ ˝Jgt yPf
     KfKj pfúvLuÇ FaJ ßhJPwr           IJKo : ßfJoJr KcCKa   kJPrÇ mJKzr KmvõJxL kMrPjJ ßuJT\j oMKjPmr
     KTZM jJÇ FirPjr oJjMwrJ        ßToj ?            k´Kf Loyal gJPTÇ
     Ik´P~J\jL~ KogqJ mPuj jJÇ
                           csJAnJr : IJoJr KcCKa    IJKo muuJo, IJkKj KT fJyPu iJreJ
     TJP\A fJr ßTJPjJ x∂Jj
     ßjA— Foj KogqJ Kfj          jJA muPuA YPuÇ xqJPrr     TrPZj ßp kPyuJ FKk´u xKfq xKfq mJóJaJ
     muPmj jJÇ               x∂JjJKh jJA, AÛáu KcCKaS   UMj yP~PZ ?
                        jJAÇ               KoKxr IJKu muPuj, ßxrTo iJreJS
        fJrkPrS     yJÀj
     xJPyPmr TgJr xfqfJ             IJKo : oqJcJPor KcCKa  TrKZ jJÇ fPm IJKo oPj TKr G fJKrPU
     xŒPTt kMPrJkMKr Kj”xPªy        Tr jJ ?            cJÜJr yJÀPjr ßTJPjJ mJóJ oJrJ KV~JKZu
     ymJr \Pjq IJKo hM'\Pjr           csJAnJr : oqJcJPor
     xPñ TgJ mPuKZÇ FT\j          IJuJhJ VJKzÇ IJuJhJ
     yJÀj xJPyPmr VJKzr          csJAnJrÇ
     csJAnJr FmÄ Ijq\j yJÀj        (U) x∂JjKmw~T KogqJ
     xJPyPmr mJKzr ßT~JrPaTJr           TgJaJ vJ~uJ mJKjP~
     jJ\oMuÇ                   mPuPZjÇ Foj FTaJ

                                                   Bh xÄUqJ 2007 067

                      www.MurchOna.com
                      www.MurchOna.com
                                                                      KT-jJ ßxA KmwP~ KjKÁf yS~JaJ UMm \ÀKrÇ   kg ßmPZ KjuJoÇ KoKxr IJKu xJPyPmr UJoaJ  ßxA\PjqA oJjMw vqJSzJ VJZPT nëPfr \Pjq
CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj

                                                                        IJKo muuJo, TLnJPm KjKÁf ym ?     UMPu ßluuJoÇ ßxUJPj ßuUJ—         ßmPZ KjP~PZÇ
                                                                      mJÄuJPhPv ßfJ \jì-oOfáqr ßTJPjJ ßrTct     ͉ipt irPf kJrPuj jJ ? IJPVnJPVA      KoKxr IJKu muPuj, ßmuVJZ ßfJ
                                                                      gJPT jJÇ                  UJo UMPu ßluPuj ? pJAPyJT, yfqJTJrLr    ^ÅJTzJ VJZ jJÇ ZJ~JhJK~jL mOãS jJÇ
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, \jìPrTct gJPT jJ,  jJo KuUKZÇ xJÄPTKfTnJPm KuUKZÇ ßhKU    fJyPu ßmuVJZ mJZu ßTj ?
                                                                      oOfáqPrTct KT∂á gJPTÇ ßVJr˙JPj gJPTÇ    xÄPTf ßnh TrPf kJPrj KTjJÇ yfqJTJrLr      ßmuVJPZ TÅJaJ IJPZ FA TJrPeÇ nëfrJ
                                                                      ßVJr˙JPjr IKlPx TJr Tmr yPuJ fJ ßuUJ    jJo—                    y~PfJ TÅJaJ kZª TPrÇ
                                                                      gJTPmÇ                         ÈIJ oJrk ©T jqJÇ'         ßfÅfáu FmÄ mÅJv VJPZ ßfJ TÅJaJ ßjAÇ
                                                                        IJoJPT FUj ßVJr˙JPj ßVJr˙JPj WMrPf  IJoJr oJgJ~ yJf KhP~ mxJ ZJzJ CkJ~ rAu   nëfrJ fJyPu G VJPZ ßTj gJTPZ ?
                                                                      yPm ?                   jJÇ xJÄPTKfT nJwJ C≠Jr IJoJr Tot jJÇ      IJKo YMk TPr ßVuJoÇ k´xñ ßWJrJmJr
                                                                        KoKxr IJKu yJxPf yJxPf muPuj,     KoKxr IJKu xJPyPmr KjPhtv oPfJ IjMxºJj   \Pjq muuJo— vJ~uJr kMP©r oOfáqryxq
                                                                      ImvqAÇ IJkKj FTaJ ryPxqr oLoJÄxJ      YJKuP~ pJS~J FrPY' xy\Ç oPj yPò      ßnPhr TJ\aJ ßvw TPr nëPfr VPmweJaJ
                                                                      TrPmj, KmjJ kKrvsPo fJ KT y~ ?       ßkPfKZ xoMPhs vpqJÇ            TrPu nJPuJ y~ jJ ?
                                                                        IJKo muuJo, IJkKj ßfJ KmjJ kKrvsPoA                          KoKxr IJKu muPuj, ryxq ßfJ IPjT
                                                                      ryPxqr oLoJÄxJ TPr ßlPuPZjÇ IPjT               kÅJY           IJPVA ßnh yP~PZÇ C•r KuPU UJPo
                                                                      IJPVA UJPo KuPU IJoJPT KhP~PZjÇ      KoKxr IJKu yJxkJfJu ßgPT KlPrPZj FmÄ    xLuVJuJ TPr IJkjJr yJPf KhP~KZÇ FUj
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, KmjJ kKrvsPo TKr  VnLr IJV´Py rJf ß\PV nNfKmw~T k´mº     IJkjJr hJK~fô KjP\r oPfJ TPr ryPxqr
                                                                      KjÇ IPjT kKrvso TPrA Kx≠JP∂ FPxKZÇ     KuPU pJPòjÇ kJKjnëf KmwP~ IJPVA ßuUJ    oLoJÄxJ~ IJxJÇ
                                                                      TKbj FT IÄT iJPk iJPk TPr Kx≠JP∂      yP~PZÇ FUj KuUPZj mOãmJxL nëfÇ ßpxm       ßTJj KhPT IJVJm mM^Pf kJrKZ jJ ßfJÇ
                                                                      FPxKZÇ IJkjJr kPã ßVJr˙JPj ßVJr˙JPj    nëf VJPZ mJx TPr fJPhr KjP~ \Kau k´mºÇ     IJoJr KYKbTjqJ vJ~uJ IJoJPT ßp KYKb
                                                                      ßWJrJ x÷m yPm jJ IJKo mM^Pf kJrKZÇ FT   pJ ßuPUj ßxaJ IJoJPT WMoMPf pJmJr IJPV   KuPUPZ ßxaJ iPr IJVJPmjÇ
                                                                      TJ\ TÀj, KTZM aJTJk~xJ KhP~ TJCPT     kPz ßvJjJjÇ IJKo KTZMPfA mM^Pf kJKr jJ     ßxaJ iPr IJVJPjJr ßfJ IJr KTZM ßjAÇ
                                                                      uJKVP~ Khj, ßp IJkjJr yP~ TJ\aJ TrPmÇ   KjfJ∂ lJufá TJP\ FA oJjMwaJ ßTj fJr
                                                                      kÅJYv' aJTJ UrY TrPuA yPmÇ                                 KoKxr IJKu muPuj, ImvqA IJPZÇ
                                                                                           ßoiJ jÓ TrPZÇ nëfKmw~T IJPuJYjJ~ IJKo   KYKbPf ßuUJ— cJ. yJÀj ßYJPUr TKjt~J
                                                                        IJoJPT FT yJ\Jr aJTJ UrY TrPf     IÄvV´ye TrKZÇ FTaJ KvÊ pKh VnLr      V´JlKaÄ-Fr FTaJ k≠Kf ßmr TPrPZ, pJr
                                                                      yPuJÇ ßVJr˙Jj ßgPT ßVJr˙JPj pJmJr nJzJ   IJV´Py ßTJPjJ ßUuJ ßUPu ßxA ßUuJ~ mJiJ   jJo Haroon's Cornia grafting. ßhUPf
                                                                      kÅJYv' aJTJÇ TJ\aJr \Pjq kÅJYv' aJTJÇ   KhPf ßjAÇ nëfKmw~T VPmweJ KvÊr ßUuJ
                                                                      \JjPf kJruJo dJTJ vyPr G fJKrPU                            yPm IJxPuA Foj ßTJPjJ k≠Kf cJÜJr
                                                                                           ZJzJ IJr TL ? KvÊr ßUuJPT k´vs~ ßh~J    yJÀj ßmr TPrPZ KT-jJ ?
                                                                      FVJPrJ\j KvÊ oJrJ ßVPZÇ Fr oPiq kÅJY\j   xJiJre jPotr oPiq kPzÇ
                                                                      ßoP~Ç Z~\j ßZPur oPiq YJr\Pjr m~x                             fJr k´P~J\jaJ TL ? CKj FA k≠Kf ßmr
                                                                      YJr mZPrr ßmKvÇ FrJ mJhÇ mJKT hM'\Pjr      rJPf hM'\j ßUPf mPxKZ, KoKxr IJKu   jJ TrPuS ßfJ KTZM IJPx pJ~ jJÇ KvÊr
                                                                      FT\j \Pjìr krkrA oJrJ ßVPZÇ ßxS      muPuj, muMj ßfJ ßhKU ßTJj ßTJj VJPZ nëf  oOfáqr xPñ TKjt~J V´JlKaÄ-Fr ßTJPjJ xŒTt
                                                                      mJhÇ FT\j ÊiM oJrJ ßVPZ FT mZr m~PxÇ    gJPT ?                   ßjAÇ
                                                                      fJr jJo Ko\JjÇ fJr mJmJ IJuyJ\ IJ»Mu      IJKo muuJo, \JKj jJÇ IJKo FUj kpt∂     KoKxr IJKu muPuj, ryxqPnPhr \Pjq
                                                                      uKflÇ gJPTj kMrPjJ dJTJ~Ç         ßTJPjJ VJPZ nëf gJTPf ßhKU KjÇ       ßTJPjJ fgqA Ik´P~J\jL~ jJÇ
                                                                        IJKo IJoJr KrPkJPat KuUuJo—        KoKxr IJKu muPuj, YJr irPjr VJPZ      IJKo muuJo, V´JlKaÄKmw~T fgq kJm
                                                                      KjKÁfnJPm muPf kJrKZ kPyuJ FKk´Pu     nëf gJPTÇ ßmuVJZ, ßfÅfáuVJZ, vqJSzJVJZ   ßTJgJ~ ?
                                                                      yJÀj xJPyPmr ßTJPjJ x∂Jj oJrJ pJ~ KjÇ   FmÄ mÅJvVJZÇ Fr mJAPr ßTJPjJ VJPZ gJPT     KoKxr IJKu muPuj, xm ßoKcPTu
                                                                        KrPkJataJ KuPU vJK∂ ßkuJo jJÇ oPjr  jJÇ IJo FmÄ TÅJbJu VJPZ nëf gJPT FrTo   TPuP\r uJAPmsKrPf \JjtJu IJPZÇ ßxUJj
                                                                      oPiq UYUY TrPf uJVuÇ IJoJr iJreJ Fr    TgJ TUPjJ ÊjPmj jJÇ            ßgPT kJPmjÇ fJrPYP~S xy\ mMK≠ yPuJ
                                                                      oPiqS KoKxr IJKu KTZM náu ßmr TPr        IJKo muuJo, S IJòJÇ          Internet. Haron's cornia grafting KuPU
                                                                      ßluPmjÇ IJmJr IJoJPT jfáj TPr ßZJaJZMKa     KoKxr IJKu muPuj, nëf oJjMPwr T·jJ,  xJPYt KhPuA kJS~J pJPmÇ IJKo ßfJ ßxnJPmA
                                                                      ÊÀ TrPf yPmÇ y~PfJ KoKxr IJKu muPmj,    FaJ muJr IPkãJ rJPU jJÇ KT∂á oJjMw ßTj   ßmr TPrKZÇ FmÄ IJkjJr TKŒCaJPrA ßmr
                                                                      IJuyJ\ IJ»Mu uKfl xJPyPmr A≤Jrnáq     nëf gJTJr \Pjq YJraJ oJ© VJZ ßmPZ Kju   TPrKZÇ
                 V· k´mº
                                                                      KjPfÇ                   FaJr VPmweJ yS~J hrTJrÇ             TL ßkP~PZj ?
                                                                        IPjT KY∂JnJmjJ TPr IJKo FTaJ xy\      FA VPmweJ~ IJoJPhr uJn ?          ßxaJ ßfJ IJkjJPT mum jJÇ IJkKj
                                                                                              KoKxr IJKu muPuj, FA VPmweJ      ryxqPnh k´Kâ~Jr xPñ pMÜ yP~PZjÇ IJkKj
                                                                                           oJjMPwr T·jJr \V“ xŒPTt KTZM iJreJ     KjP\ ßmr TrPmjÇ
                                                                                           ßhPmÇ                      FãáKj ßmr TrKZÇ
                                                                                              IJKo muuJo, vqJSzJ Wj ^ÅJTzJ VJZÇ     KoKxr IJKu muPuj, ßnKr ècÇ kÅJY
                                                                                           KhPjrPmuJPfS IºTJr yP~ gJPTÇ        KoKjPar ßmKv xo~ uJVJr TgJ jJÇ A≤JrPja

               068                                                           Bh xÄUqJ 2007

                                                                                        www.MurchOna.com
                                                                                        www.MurchOna.com
                                                                         V· k´mº
                                                               CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
IJoJPhr \Lmj IPjT xy\ TPr KhP~PZÇ     IJyPoh jJPo jfáj FA YKr©Kar xPñ      Kj, FA KYKbPfS KTZM kJm jJÇ
   A≤JrPja ßWÅPa ßhUJ ßVu Haroon's   ryPxqr TL xŒTt KTZMA mM^Pf kJrKZ jJÇ      KoKxr IJKu ßyJ ßyJ TPr yJxPZj, ßpj
Cornia grafting mPu KTZM ßjA, fPm Jalal  \a UMuPf KVP~ IJPrJ \a kJKTP~ KhKò FA   IJKo UMmA o\Jr ßTJPjJ TgJ mPuKZÇ
Ahmed's Cornia grafting mPu jfáj FT    yPuJ xoxqJÇ KoKxr IJKur ryxqPnh k´Kâ~J     FAmJPrr KYKbaJ IJKo krkr KfjmJr
k≠Kf IJPZÇ                ßp Foj ^JPouJr fJS IJPV mMK^ KjÇ      kzuJoÇ IJPVr KYKb KoKxr IJKu KfjmJr
   KoKxr IJKuPT FA fgq KhPfA KfKj    FUJPj-SUJPj pJS~J, ßWJrJWMKr, KmrJa    kzPf mPuKZPuj, FA TJrPeA FA KYKbS
muPuj, \JuJu IJyPoh oMxuoJj jJoÇ fJr   kKrvsPor mqJkJrÇ              KfjmJr kzJÇ KYKbaJ yPuJ—
oJPj FA jJ ßp fJr ßhv mJÄuJPhvÇ ßx      KoKxr IJKu muPuj, IJoJr KYKbTjqJr      mJmJ,
kJKT˜JKj yPf kJPr, Kocu APˆr yPf kJPrÇ  KYKbaJ oPj TÀjÇ ßxUJPj ßuUJ— IJoJr          IJKo IJkjJr KYKbTjqJ
IJkjJr TJ\ yPò ßoKcPTu TPu\èKuPf     ˝JoL rJ\kMP©r oPfJÇ FUj IJkKj muMj,       vJ~uJÇ IJkjJr vrLr UJrJk
ßUÅJ\ ßj~J— FA jJPo ßTJPjJ ßZPu kJv    yJÀj xJPym KT rJ\kMP©r oPfJ ?          FmÄ IJkKj yJxkJfJPu nKft
TPrPZ KT jJÇ                 jJÇ                     yP~PZj, FA Umr IJKo yJÀPjr
   IJKo yfJv VuJ~ muuJo, IJkKj KT      yJÀj'x TKjt~J V´JlKaÄ mPu KTZM ßjA,     TJZ ßgPT ßkP~KZÇ ßx IJkjJr
FAnJPmA ryxq ßnh TPrj ?          IgY \JuJu IJyPoh'x TKjt~J V´JlKaÄ IJPZÇ     xm Umr rJPUÇ IJkKj ßp
   KoKxr IJKu muPuj, ImvqAÇ KÆfL~    ßp \JuJu rJ\kMP©r oPfJ xMªrÇ KTZM KT       FT\j ßuUPTr mJKzPf
KmT· ßfJ ßjAÇ pJAPyJT, IJkjJr FA     ßmJ^J pJPò ?                   CPbPZj, FA UmrS fJr TJPZ
TJ\aJ xy\ TPr KhKòÇ IJKo ßUÅJ\ KjP~      IJKo yfJv VuJ~ muuJo, jJÇ          ßkP~KZÇ IJoJr iJreJ ßx
ß\PjKZ \JuJu IJyPoh jJPo Ix÷m KmsKuP~≤    KoKxr IJKu muPuj, IJoJr KYKbTjqJ
FT\j ZJ© dJTJ ßoKcPTu TPu\ ßgPT kJv    yJxkJfJPur KbTJjJ~ FTaJ KYKb kJKbP~PZÇ
TPrPZÇ ßx ßp ÊiM KmsKuP~≤ fJ-jJ, ßx    KYKbaJ kPz ßhUPf kJPrjÇ IJPrJ ßTJPjJ TîM
rJ\kMP©r oPfJ „kmJjÇ fJPT Kk´¿ jJPo    pKh kJS~J pJ~Ç
cJTJ yPfJÇ                  IJKo muuJo, KYKb kPz TîM ßmr TrJ
   IJKo ÊiM muuJo, S IJòJÇ \JuJu    IJoJr kPã Ix÷mÇ IJPVr KYKbPf KTZM kJA

                                                      Bh xÄUqJ 2007 069

                     www.MurchOna.com
                     www.MurchOna.com
                                                                      IJkjJr   ßkZPj    ¸JA      KfjmJr KYKb kzJr kr IJKo muuJo,       IJKo muuJo, mJóJ ßZPuaJ KT fJr jJo
CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
                                                                      uJKVP~PZÇ             IJKo pJ ßnPmKZuJo WajJ ßfJ ßxrToAÇ     mPuPZ ?
                                                                        mJmJ, IJkjJPT ßp TgJ     oJouJ KcxKoxÇ                  yJÀj mPuPZj, jJPor IJhqãr mPuPZÇ
                                                                      muJr \Pjq KYKb KuUKZ fJ        KoKxr IJKu V÷Lr VuJ~ muPuj, oJouJ   mPuPZ ÈS'. IJkKj KjP\ C“xJyL yPu
                                                                      yPuJ— ãoJ k´JgtjJÇ KogqJ TgJ   oJ© ÊÀÇ KcxKox ßoJPaA jJÇ IJKo       IJkjJPT KjP~ FTKhj mxmÇ nP~r KTZM
                                                                      mPu IJkjJr xo~ jÓ TPrKZ,     ßoP~KaPT ßxJomJr xºqJ~ IJxPf mPuKZÇ     ßjAÇ FTaJ ßmJfJPo IJKo FmÄ IJkKj IJXMu
                                                                      FA\Pjq ãoJ k´JgtjJÇ IJKo     rJPf IJoJPhr xPñ ßUPf mPuKZÇ Fr oPiq    ßYPk mxmÇ ßmJfJoaJ gJTPm CA\J ßmJPctÇ
                                                                      Ifq∂ ßZPuoJjMKw FTaJ TJ\     IJkjJPT FTaJ TJ\ TrPf yPm— \JuJu         IJKo muuJo, CA\J ßmJctaJ TL ?
                                                                      TPrKZÇ mJKjP~ mJKjP~ mPuKZ    IJyPoPhr FTaJ ZKm ß\JVJz TrPf yPmÇ        FTaJ TJct ßmJctÇ ßxUJPj A ßgPT Z
                                                                      IJoJr ßZPur oOfáqr TgJÇ        ßTJP™PT ß\JVJz Trm ?          kpt∂ IãrèKu ßuUJÇ FT \J~VJ~ Yes FmÄ
                                                                      IJkjJPT ryxq ßnh TrPf                             No ßuUJÇ pUj ßmJfJPo IJ®Jr nr yPm
                                                                                         IJKo mPu ßhm ßTJP™PTÇ
                                                                      mPuKZÇ TJreaJ mqJUqJ TKrÇ                           fUj IJ®J TÅJkPf gJTPmÇ IJ®JPT fUj
                                                                      IJKo IJkjJPT KjP~ ßuUJ k´J~      IJr KTZM TrPf yPm ?
                                                                                                             k´vú TrPmj, IJkKj KT FPxPZj ? IJ®J fUj
                                                                      xm mAA kPzKZÇ ybJ“ AòJ         cJÜJr yJÀPjr xPñ nëfKmw~T FTaJ
                                                                                                             ßmJfJoaJ ßaPj Yes-Fr WPr KjP~ pJPmÇ FA
                                                                      yPuJ IKf mMK≠oJj KoKxr      KoKaÄÇ IJkKj fÅJPT nëfKmw~T jJjJj fgq
                                                                                                             yPò ßmKxT Kk´K¿kqJuÇ mMP^PZj ?
                                                                      IJKuPT KmÃJ∂ TrJ pJ~ KT-jJ    ßhPmjÇ
                                                                                                               KTZMaJÇ TJZ ßgPT jJ ßhUPu kMPrJkMKr
                                                                      ßhUJ pJTÇ               IJKo KmK˛f yP~ muuJo, nëfKmwP~ IJKo  mM^m jJÇ
                                                                        IJoJr iJreJ KZu KYKb     TL fgq ßhm ? IJKo ßfJ KTZMA \JKj jJÇ
                                                                                                               FTKhj rJPf KoKxr IJKu xJPymPT KjP~
                                                                      kPzA IJkKj mM^Pmj kMPrJaJA       KoKxr IJKu yJKxoMPU muPuj, IJKo    mJxJ~ YPu IJxPmjÇ yJPfTuPo ßhUJmÇ
                                                                      mJjJPjJÇ fJ-jJ TPr IJkKj ßp    KvKUP~ ßhmÇ
                                                                                                               IJKo muuJo, yJPfTuPo ßfJ ßhUJPmj
                                                                      rLKfoPfJ VPmweJ ÊÀ TPrPZj       FPf uJn TL yPm ?            jJÇ IJkKj ßhUJPmj IJXMPu ßmJfJPoÇ
                                                                      fJ \JjuJo pUj IJkKj
                                                                                         krTJPu KmvõJxL ßuJT\j oOfPhr xPñ      IJoJr rKxTfJ~ yJÀj Ifq∂ KmrÜ
                                                                      IJkjJr ßuUT mºáPT IJoJr
                                                                                       ßpJVJPpJPVr \Pjq IPjT TotTJ§ TPr, ßpoj   yPujÇ V÷Lr VuJ~ muPuj, IJ\ IJKo mq˜
                                                                      TJPZ kJbJPujÇ IJkjJr ßuUT
                                                                                       käqJjPYa, YâÇ IJKo ÊiM \JjPf YJA KfKj    IJKZÇ Ijq FTKhj IJxMjÇ
                                                                      mºá muPuj, G mZPrr kPyuJ
                                                                                       oOf ßTJPjJ oJjMPwr xPñ ßpJVJPpJPVr ßYÓJ     IJKo CPb kzuJoÇ nëfKmw~T FA
                                                                      FKk´u xrTJKr ZMKaÇ KogqJ muJr
                                                                      FA KmkhÇ             TPrPZj KT-jJÇ                IJPuJYjJ ßgPT KoKxr IJKu TL C≠Jr TrPmj
                                                                        xKfq xKfq WajJaJ WaPu       IJKo muuJo, nëf-ßk´f Kmw~T       IJKo mM^Pf kJrKZ jJÇ mJóJ FTaJ ßZPur
                                                                      IJoJr oPj gJTPfJ ßx mZPrr     IJPuJYjJ~ IJkKj gJTPmj ßfJ ?        IJ®J FPxKZu pJr jJPor IJhqãr ÈS', FaJ
                                                                      kPyuJ FKk´u xrTJKr ZMKa KZuÇ      KoKxr IJKu jJ-xNYT oJgJ jJzPujÇ    èÀfôkNet fgq yPf kJPrÇ fPm IJKo uã
                                                                                       nJmPuvyLj VuJ~ muPuj, kMPrJ k´Kâ~JKa    TPrKZ, IJoJr TJPZ èÀfôkNet xm fgqA
                                                                        mJmJ, IJkKj IJoJPT ãoJ                          KoKxr IJKur TJPZ èÀfôyLjÇ FA ßãP©S
                                                                      TrPmjÇ IJkjJPT mJmJ        IJKo IJkjJPT KhP~ TrJPf YJAÇ KjP\ KjP\
                                                                                       ryxqPnh TrPf YJKòPuj ßxA xMPpJV TPr     y~PfJ fJA yPmÇ
                                                                      ßcPTKZ, TJP\A TjqJ KyPxPm
                                                                                       KhKòÇ fPm FUPjJ xo~ IJPZÇ IJkKj pKh       cJ. yJÀPjr TJZ ßgPT KmhJ~ KjP~
                                                                      ãoJ ßkPf kJKrÇ
                                                                                       xPr IJxPf YJj xPr IJxPmjÇ          \JuJu IJyPoPhr ZKmr ßUÅJP\ ßmr yuJoÇ
                                                                        IJoJr    AòJ    KZu                         \JuJu IJyPoPhr oJ oJrJ ßVPZjÇ mJmJ FTJ
                                                                      yJxkJfJPu IJkjJr xPñ ßhUJ       IJKo xPr IJxPf YJA jJÇ         ßmAuL ßrJPcr FT lîqJa mJKzPf gJPTjÇ
                                                                      TrJÇ YãáuöJ~ ßhUJ TrPf                            IJoJPT KTZMPfA dáTPf ßhPm jJÇ IPjT
                                                                      kJKr KjÇ             cJ. yJÀPjr xPñ nëfKmw~T IJPuJYjJ ßfoj    ^JPouJ TPr \JuJu xJPyPmr mJmJr xPñ
                                                                        mJmJ, IJkKj IJoJPT pKh    \ou jJÇ KfKj ßxKhj TgJ muJr oMPc KZPuj   ßhUJ TrJr IjMoKf kJS~J ßVuÇ mO≠ Ifq∂
                                                                      ãoJ TPrj fJyPuA FTKhj       jJÇ fPm KfKj muPuj, rmLªsjJPgr oPfJ fÅJr  xPªymJKfTV´˜Ç mO≠ IJoJPT vLfu VuJ~
                                                                      FPx IJkjJPT ßhPU pJmÇ       KjP\rS käqJjPYPar Ckr IVJi KmvõJxÇ fÅJr   muPuj, IJKo IJkjJPT KYKj jJ, \JKj jJÇ
                                                                      IJoJr FfA UJrJk uJVPZ, AòJ    oJ \LKmf gJTJr xo~ oJ'r xPñ IPjTmJr     ßTJPjJKhj IJkjJr xPñ IJoJr ßhUJS y~
                                                                      TrPZ KCN ßUP~ oPr pJAÇ      käqJjPYa TPrPZjÇ käqJjPYPa xJiJre oJjMPwr  KjÇ IJkjJPT IJKo IJoJr ßZPur ZKm ßTj
                                                                                       IJ®J ßpoj FPxPZ KmUqJf mqKÜPhr IJ®JS    ßhm ? IJkKj ßfJ hNPrr TgJ, IJKo ßfJ IJoJr
                 V· k´mº
                                                                      AKf                FPxPZÇ k´Pvúr \mJm KhP~PZÇ KmUqJf      IJ®L~˝\jPTS ßTJPjJ ZKm ßhm jJÇ IJoJr
                                                                             KYKbTjqJ vJ~uJ   mqKÜPhr oPiq IJPZj, rmLªsjJg bJTár, TKm   ßZPu oJrJ ßVPZ, iPr ßjj fJr ZKmS oJrJ
                                                                                       xMTJ∂, jmJm KxrJ\CP¨RuJ ...Ç fÅJr TJZ    ßVPZÇ
                                                                                       ßgPT \JjuJo KfKj FmÄ fÅJr ˘L vJ~uJ        IJkjJr ßZPu oJrJ ßVPZ fJ ßfJ \JjfJo
                                                                                       FTmJrA mPxKZPuj käqJjPYPaÇ UMmA mJóJ    jJÇ TPm oJrJ ßVPZ ?
                                                                                       FTaJ ßZPur IJ®J FPx CkK˙f y~Ç vJ~uJ       TPm oJrJ ßVPZ ß\Pj TL TrPmj ? KouJh
                                                                                       FA WajJ~ k´Y§ n~ ßkP~ IxM˙ yP~ kPzjÇ    kzJPmj ? IPjT TgJ mPu ßlPuKZ, pJj
                                                                                       Frkr KfKj IJr TUPjJ käqJjPYPa mPxj KjÇ   KmhJ~ ßyJjÇ

               070                                                         Bh xÄUqJ 2007

                                                                                      www.MurchOna.com
                                                                                      www.MurchOna.com
                                                                         V· k´mº
   IJKo ßh~JPur KhPT fJTJuJoÇ      \JKjP~PZj xºqJ xJfaJ jJVJh YPu       náunJu KYKb KuPU IJkjJPT KmrÜ TPrKZÇ
ßh~JunKft FT pMmPTr jJjJj nKñoJr xMªr   IJxPmjÇ                  mJmJ IJoJPT ãoJ TPrPZj ßfJ ?
xMªr ZKmÇ rJ\kMP©r oPfJ „kmJj ßxA pMmT     IJKo TP~TKa TJrPe KTZMaJ CP•\jJr     KoKxr IJKu yJxPujÇ vJ~uJ muPuj,
                                                               CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
mxJr WPrr ßh~Ju IJPuJ TPr ßrPUPZÇ FA   oPiq IJKZÇ k´go TJre, IKfKgr \Pjq     ãoJ TPr gJTPu oJgJ~ yJf rJUMjÇ KoKxr
pMmT ßp \JuJu IJyPoh fJPf xPªy ßjAÇ    rJjúJr hJK~fô kPzPZ IJoJrÇ ßojM KoKxr   IJKu oJgJ~ yJf rJUPujÇ xMªr xºqJ ÊÀ
FTKa ZKm Ff xMªr ßp ßxA ZKm KhP~     IJKu KbT TPr KhP~PZj—           yPuJÇ IJorJ Kfj\j FT xPñ mPxKZÇ
TqJPu¥Jr TrJ pJ~Ç pMmT \JyJP\r ßcPT                         IJoJPhr xJoPj ßumM YJÇ ^z-mOKÓr rJPf
                          ˆJatJr : K\rJkJKj
hÅJKzP~ IJPZÇ fJr ßkZPj jLu xoMhsÇ                          ßumM YJP~ YMoMT KhPf IxJiJre uJVPZÇ
pMmPTr ßYJPU KmweúfJÇ fJr yJPf FTaJ oVÇ      xJAc Kcx : ßmèj nftJ,
                          aPoPaJ nftJÇ           ßUJuJ \JjJuJ KhP~ bJ§J yJS~J IJxPZÇ
oPj yPò ßx oPV TPr TKl UJPòÇ
                          ßoAj Kcx : AK˘ AKuv        yJS~J~ ßoJomJKfr KvUJ TÅJkPZÇ FUj oPj
   IJKo mOP≠r KhPT fJKTP~ muuJo,                          yPò ^z-mOKÓr rJPf APuTKasKxKa YPu
IJkjJr ßZPur ZKm ?                 KlKjKvÄ : oMPVr cJu
                                           pJS~J Foj UJrJk KTZM jJÇ
   mO≠ hÅJf oMU KUKYP~ muPuj, IJoJr       ßc\Jat : ‰hÇ
                                             KoKxr IJKu KxVJPra irJPf irJPf
ßZPur ZKm jJÇ kJzJr ßZPur ZKmÇ kJzJr      ßoAj Kcx KjP~ IJKo pPgÓ hMKÁ∂J~    vJ~uJr KhPT fJKTP~ muPuj, fáKo ßfJoJr
ßZPur ZKm KhP~ IJKo ßh~Ju nKft TPr    IJKZÇ ßoAj KcPxr jJoA hMKÁ∂Jr \Pjq     yqJ¥mqJPV KT xm xo~ kaJKx~Jo xJ~JjJAc
ßrPUKZÇ                  pPgÓ— AK˘ AKuvÇ FA rJjúJ KoKxr IJKur    rJU ?
   IJKo oMê TP£ muuJo, kMÀwoJjMw ßp   IJKmÏJrÇ AKuv oJPZ xPwt mJaJ, TÅJYJoKrY
                                             vJ~uJr oMU ybJ“ rÜvNjq yP~ ßVuÇ
Ff „kmJj yPf kJPr FA k´go ßhUuJoÇ     FmÄ ume ßh~Jr kr uJCkJfJ KhP~ oMzPf
                                           vJ~uJr TgJ mJh gJTáT, IJKo KjP\A
   FA TgJPfA TJ\ yPuJÇ mOP≠r ßYJU    yPmÇ fJrkr Vro AK˘r KjPY mKxP~ KhPf
                                           yTYKTP~ ßVuJoÇ vJ~uJ pKh fJr
ßgPT TJKbjq oMPZ ßVuÇ ßxUJPj YPu FPuJ   yPmÇ KTZMãe kr oJZ CPfi IJmJr AK˘ YJkJ
                                           yqJ¥mqJPV kaJKv~Jo xJ~JjJAc ßrPUS
FT irPjr KmweúfJÇ mO≠ muPuj, YJ UJPmj ?  ßh~JÇ AK˘ KhP~ Tfãe YJkJ KhP~ rJUPf
                                           gJPTj KoKxr IJKur kPã fJ \JjJ
   IJKo muuJo, YJ jJ, TKl ßUPf AòJ   yPm, ßxA xŒPTt KoKxr IJKu KTZM muPZj
                                           ßTJPjJâPoA x÷m jJÇ CjJr IJr pJA gJTáT
TrPZÇ \JyJP\r ßcPT IJkjJr ßZPur TKl    jJÇ IJoJr iJreJ ßoAj Kcx yPm TÅJYJoJZÇ
                                           X-ray ßYJU ßjAÇ
UJS~J ßhPU IJoJr TKl ßUPf AòJ TrPZÇ      KoKxr IJKuPT FA TgJ muPfA KfKj
                                             KoKxr IJKu xy\ VuJ~ muPuj, ßfJoJr
IJkjJr mJxJ~ TKlr mqm˙J KT IJPZ ?     muPuj, TÅJYJoJZ ßfJ UJrJk KTZM jJÇ
                                           mqJPV kaJKx~Jo xJ~JjJAPcr FTaJ lJAu
   mO≠ muPuj, ImvqA IJPZÇ IJoJr ßZPu  \JkJKjrJ xMKx UJ~Ç xMKx mJjJPjJ y~
                                           IJPZ TL TPr ßxaJ mM^uJo ßfJoJPT mKuÇ
ßp oPV TPr TKl UJPò ßxA oVaJS IJPZÇ    TÅJYJoJZ KhP~Ç
                                           kaJKv~Jo xJ~JjJAc KjP~ ßfJoJr ImPxvJj
G oPV TPr ßUPf YJj ?              xoxqJ yPò IJorJ \JkJKj jJ, TÅJYJoJZ  IJPZÇ võÊrmJKzPf FA v»aJ fáKo k´J~A
   IJKo muuJo, Ff ßxRnJVq IJKo IJvJ   ßUPf Inq˜ jJÇ TJP\A IJKo xTJu ßgPT     CóJre TPrJÇ ßp TJrPe ßfJoJr vJÊKzS
TrKZ jJÇ TKl yPuA IJoJr YuPmÇ       Stop watch KhP~ AK˘YJkJ ßh~Jr xo~aJ    v»Ka KvPUPZj FmÄ fJr kM©PT xJmiJj
   mO≠ IJoJPT ßZPur TKl oPVA TKl    ßmr TrJr ßYÓJ TrKZÇ FTaJ AKuv oJPZr    TPrPZjÇ
KhPujÇ ßYJU oMZPf oMZPf ßZPur oOfáqr   ßu\ FmÄ oJgJ ZJzJ kMPrJaJA jÓ yP~PZÇ      ßTKoKˆsr KvãT KyPxPm kaJKv~Jo
WajJ muPujÇ KjCA~PTtr xJmSP~Pf ßasPjr   FUj Experient ÊÀ yP~PZ KÆfL~ AKuv     xJ~JjJAc ß\JVJz TrJ ßfJoJr kPã ßTJPjJ
\Pjq IPkãJ TrPf TrPf oOfáqÇ        oJZ KhP~Ç pPgÓA ßajvj ßmJi TrKZÇ IJKo   Kmw~ jJÇ fJrPYP~S mz TgJ fáKo M. S
                     FTKhPjr ßajvPjA IK˙r, mJÄuJPhPvr      TPrPZJ New York ACKjnJKxtKa ßgPTÇ
   \JuJu IJyPoPhr ZKm KjP~ mJxJ~
KlruJoÇ \JyJP\ TKl UJS~Jr ZKmaJA     ßoP~rJ ßrJ\A FA ßajvPjr ßnfr KhP~     ßfJoJr KgKxx KZu ßTJPjJ FTKa Inorganic
IJoJPT KhPujÇ ßYJU oMZPf oMZPf muPuj,   pJ~— FaJ ßnPm UMm ImJT uJVPZÇ       ßpRPV KCN-Fr xJyJPpq Carbon pMÜ
IJoJr ßZPur FA ZKmaJ IJkjJr kZª                           TrJÇ Inorganic ßpRPVr jJoaJ ßpj TL ?
yP~PZ, IJkKj KjP~ pJjÇ ßlrf KhPf yPm   xºqJ ßgPT ^áo mOKÓÇ              vJ~uJ pPπr of muPuj, KxKuKj~Jx
jJÇ ZKm IJkjJr ßTj hrTJr, ZKm KhP~ TL     xJfaJr oPiq dJTJ vyPrr xm rJ˜J~    yJAcsJAcÇ
TrPmj KTZMA \JjPf YJKò jJÇ IJ\TJu     kJKjÇ FA ^z-mOKÓr oPiq TJaJ~ TJaJ~       KoKxr IJKu muPuj, FA WPr ßdJTJr
KTZMA \JjPf AòJ TPr jJÇ TKl ßUPf     xJfaJ~ vJ~uJ CkK˙f yPujÇ fUKj       kr ßgPT uã TrKZ, fáKo ßfJoJr yqJ¥mqJV
YJAPu IJoJr TJPZ FPx TKl ßUP~ pJPmjÇ   APuTKasKxKa YPu PVuÇ IJoJr oJgJ~ yJfÇ   vrLPrr xPñ ÊiM ßp \KzP~ ßrPUZ fJ-jJ,
IJoJr ßZPur TKl UMm kZª KZuÇ oOfáqr    APuTKasKxKa ZJzJ KmUqJf AK˘ AKuv ‰fKr   vJKzr IÅJYu KhP~ ßdPTS rJUZÇ mJfJPxr
xo~S fJr yJPf TKlr TJk KZuÇ        yPm jJÇ                  ^JkaJ~ FTmJr ßfJoJr vJKzr IÅJYu xPrS
                       mxJr WPrr ßaKmPu ßoJomJKf \ôJuJPjJ
         Z~            yP~PZÇ ßoJomJKfr IJPuJ~ vJ~uJ jJPor
IJ\ ßxJomJrÇ               oKyuJPT Ik„k ßhUJPòÇ IiqJKkTJrJ
  KoKxr IJKu xJPyPmr KYKbTjqJ vJ~uJr   kzJPf \JPjj, xJ\Pf \JPjj jJ— TgJaJ
IJoJPhr FUJPj KcjJPrr KjoπeÇ KfKj     KbT jJÇ vJ~uJ IKf KmjP~r xPñ KoKxr
Kjoπe V´ye TPrPZjÇ ßaKuPlJPj       IJKuPT ThomMKx TrPf TrPf muPuj,

                                                      Bh xÄUqJ 2007 071

                     www.MurchOna.com
                     www.MurchOna.com
                                                                      ßVuÇ fáKo xPñ xPñ IKf mq˜fJr xPñ       xJVr jJPor ßZPuKa KT ßfJoJPhr IQmi   mJx TKr ßpj oJ^UJPjr hM'aJ mZr ybJ“ mJh
CkjqJx KmPvw xJãJ“TJr TKmfJ KmPvw rYjJ BPhr rJjúJ Ik´TJKvf rYjJ KY©TuJ Ãoe KjxVt lqJvj KmPvw KlYJr roq kKrPmv rJjúJ IqJcPnûJr xJP~¿KlTvj
                                                                      ßfJoJr mqJVaJ dJTPuÇ FUj mPuJ ßfJoJr   x∂Jj ?                   kPz ßVPZÇ yJÀj TUPjJ KTZM K\Pùx TPr
                                                                      mqJPV kaJKv~Jo xJ~JjJAc IJPZ jJ ? fáKo    vJ~uJ oMU fáPu fJTJPuj FmÄ TKbj    KjÇ IJKoS KTZM mKu KjÇ IJoJr vJÊKz
                                                                      pKh mPuJ jJA fJyPu jJAÇ IJKo ßfJoJr    VuJ~ muPuj, jJÇ IJKo yJÀjPT        mqJkJraJ FPTmJPrA ßoPj ßjj KjÇ KfKj
                                                                      mqJV UMPu ßhUm jJÇ            Kj~ooJKlT fJuJT KhP~ \JuJuPT KmP~     IJoJPT y\o TPrPZj TJre IJoJPT k´Y§
                                                                        vJ~uJ KmzKmz TPr muPuj, kaJKv~Jo   TKrÇ yJÀPjr xPñ FoKjPfA IJoJr KmP~     n~ ßkPfjÇ fJr iJreJ yP~ KVP~KZu ßp
                                                                      xJ~JjJAc IJPZÇ K©v V´JPor FTaJ lJAuÇ   ‰mi KZu jJÇ IJkKj Ff KTZM ß\PjPZj, FA   IJKo \JuJuPT UMj TPr KlPr FPxKZ fJr
                                                                        ßYJU TkJPu CbJr mqJkJraJ mJViJrJ~   fgqS KjÁ~A \JPjj— ßx Impotent.       ßZPuPT UMj TrPfÇ mJmJ, IJkjJr mMK≠
                                                                      IJPZÇ mJ˜Pm FA WajJ TUPjJ WPa jJÇ       \JKjÇ                 IJkjJr uK\PTr KxÅKz ‰fKr TrJr ãofJr
                                                                      WaJr xJoJjq x÷JmjJ gJTPu IJoJr ßYJU      kMPrJ AxuJKo oPf KjCA~PTtr FT     ßTJPjJ fáujJ ßjAÇ IJKo mqJPV kaJKv~Jo
                                                                      TkJPu CPb gJTfÇ              oxK\Ph IJoJPhr KmP~ y~Ç fJrkrA xoxqJ    xJ~JjJAc KjP~ WMKr— FaJ kpt∂ ßmr TPr
                                                                        KoKxr IJKu IJoJr KhPT fJKTP~     ÊÀ y~Ç                   ßlPuPZjÇ KT∂á IJoJr KmwP~ IJkjJr
                                                                      muPuj, IJkjJPT FTaJ UJo rJUPf                            Kx≠J∂ KZu náuÇ
                                                                                             TL xoxqJ ?
                                                                      KhP~KZuJoÇ UJoaJ IJ\ ßUJuJ yPm FmÄ                            KoKxr IJKu muPuj, ßfJoJr ßZPu xJVr
                                                                      UJPo TL ßuUJ kzJ yPmÇ             fJr iJreJ y~ IJKo oJjKxTnJPm
                                                                                                                ßTJgJ~ IJPZ ?
                                                                                           IxM˙Ç ßp-ßTJPjJ xo~ fJPT IJKo UMj
                                                                        IJKo UJo FPj KjP\r \J~VJ~ mxuJoÇ                           ßx fJr hJhMr xPñ gJPTÇ G mJKzPf
                                                                                           TrPf kJKrÇ FAxm yJKm\JKmÇ
                                                                      KoKxr IJKu vJ~uJr KhPT fJKTP~ muPuj,                         IJoJr pJS~J KjPwiÇ fPm yJÀj G mJKzPf
                                                                      fáKo k´go KYKbPf \JjPf ßYP~KZPu ßfJoJr    cJ. yJÀPjr ßp xoxqJ IJPZ ßxA
                                                                                                                pJ~Ç IJoJr ßZPu fJPT UMm kZª TPrÇ
                                                                      kM© xJVPrr yfqJTJrL ßT fJ fáKo \JPjJÇ   xoxqJ ?                  yJÀjA fJPT IJoJr xPñ ßhUJ TrJPjJr
                                                                      IJKo \JKj KT-jJ ? IJKoS \JKjÇ ßxaJ FTaJ    yÅqJÇ                 \Pjq k´J~A IJoJPhr mJKzPf KjP~ IJPxÇ
                                                                      TJVP\ KuPU rJUPf KhP~KZuJoÇ ßfJoJr      IJoJPhr ßp mJóJaJ y~— xJVr, ßxA    ßZPuKa fJr mJmJr ßYP~S IPjT xMªr
                                                                      xJoPj FTKhj UMum FA IJvJ~Ç FUj ßUJuJ   mJóJaJPT \JuJu xKrP~ ßlPuKZuÇ fJr     yP~PZÇ
                                                                      yPmÇ                   iJreJ yP~KZu mJóJaJPTS IJKo ßoPr        APuTKasKxKa YPu FPxPZÇ IJKo AK˘
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, TJVP\ TL ßuUJ    ßlumÇ ßx xJVrPT fJr FT IJ®L~ mJKzPf    AKuv mJjJPjJ~ mq˜Ç oJjKxTnJPm UJKjTaJ
                                                                      kzMjÇ                   xKrP~ KhP~KZu pJPf IJKo mM^Pf jJ kJKr   Kmkpt˜Ç xºqJr kr ßgPT IPjT WajJ Ff
                                                                        IJKo muuJo, TJVP\ ßuUJ—        ßx ßTJgJ~Ç IJKo AòJ TrPu kMKuPvr      hs∆f WPaPZ ßp fJu rJUPf xoxqJ yPòÇ
                                                                             ÈIJ oJrk ©T        xJyJpq KjP~ mJóJ ßmr TPr ßluPf       vJ~uJ kMPrJkMKr xKfq muPZ FaJ IJoJr
                                                                             jqJ'Ç           kJrfJoÇ fJ TKr KjÇ KjP\A UÅMP\ UÅMP\ ßmr  TJPZ oPj yPò jJÇ KoKxr IJKuPT ßhPU
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, IKf xy\       TPrKZ ßx ßTJgJ~ IJPZÇ IJKo IJoJr      KTZM mM^Pf kJrKZ jJÇ
                                                                      xJÄPTKfT nJwJ~ KuPUKZÇ IãrèKu IJV     ßZPur ßUÅJP\ \qJTxj yJAPar mJKzPf        rJf jaJ~ hr\Jr TKuÄPmu ßmP\
                                                                      KkPZ TrPuA oNuaJ ßmr yPmÇ         CkK˙f yP~ \JjuJo, fJPT mJÄuJPhPv      CbuÇ hr\J ßUJuJr \Pjq CPb hÅJzJu
                                                                        IJKo KuPUKZ—             kJKbP~ ßh~J yP~PZÇ IJKo FT TJk TKl     vJ~uJÇ uKöf VuJ~ muu, IJKo yJÀjPT
                                                                                           UJmÇ TKl KT IJPZ ? oJjMw YPu pJ~ fJr    rJf jaJ~ KcjJr ßUPf FUJPj IJxPf
                                                                             ÈIJoJr k©
                                                                                           KTZM InqJx ßrPU pJ~Ç \JuJu ßjA KT∂á    mPuKZÇ SPT mJh KhP~ KcjJr ßUPf UMm
                                                                             TjqJÇ'
                                                                                           fJr TKlr InqJx IJoJr oPiq ßrPU ßVPZÇ    UJrJk uJVPmÇ
                                                                        IJKo vJ~uJr KhPT fJTJuJo, fJr
                                                                      ßYyJrJ nJmPuvyLjÇ TL WaPZ jJ WaPZ fJ     IJKo TKl mJKjP~ vJ~uJr xJoPj        KoKxr muPuj, nJPuJ TPrZÇ IJoJr
                                                                      ßx ßpj KbT mMP^ CbPf kJrPZ jJÇ      iruJoÇ vJ~uJ TKlr TJPk YMoMT KhP~     CKYf KZu hM'\jPT hJS~Jf ßh~JÇ
                                                                                           KoKxr IJKur KhPT fJKTP~ muu, \JuJu ßp      vJ~uJ muPuj, yJÀjPT mPuKZ
                                                                        KoKxr IJKu muPuj, vJ~uJ fáKo KmP~r
                                                                                           KjCA~PTtr FT xJmSP~Pf TKl ßUPf ßUPf    xJVrPTS ßpj KjP~ IJPxÇ oPj y~ FPjPZÇ
                                                                      kr M.S. TrPf IJPoKrTJ pJS, KbT jJ ?
                                                                                           oJrJ KVP~KZu FA Umr KT IJkKj ß\JVJz       hr\J ßUJuJ yPuJÇ yJÀj xJPym FT
                                                                        vJ~uJ yÅqJ-xNYT oJgJ jJzuÇ
                                                                                           TPrPZj ?                  ßVJZJ ßhJujYÅJkJ yJPf KjP~ hÅJKzP~ IJPZjÇ
                                                                        \JuJu IJyPoPhr xPñ ßxUJPjA ßfJoJr
                                                                                             KoKxr IJKu muPuj, yÅqJÇ        fÅJr VJP~r xPñ VJ uJKVP~ ßp KvÊKa hÅJKzP~
                                                                      kKrY~ ?
                 V· k´mº
                                                                                             ßx yJat FaJPT oJrJ pJ~ KjÇ TKlPf    IJPZ ßx ßhJujYÅJkJr ßYP~S xMªrÇ
                                                                        yÅqJÇ
                                                                                           kaJKv~Jo xJ~JjJAc KoKvP~ ßUP~KZuÇ ßx      vJ~uJ muPuj, IJoJr hMÓá mJmJaJ
                                                                                           xMAxJAc TPrKZuÇ kaJKv~Jo xJ~JjJAc YMKr   ßTJgJ~ ?
                                                                                           TPrKZu IJoJr TJZ ßgPTÇ KjCA~Tt         xPñ xPñ ßx ZMPa FPx oJ'PT \KzP~
                                                                                           kMKuPvr mMK≠r Tf jJoiJo ÊKj, fJrJ irPf   iruÇ
                                                                                           kJPr KjÇ fJrJ ßnPmPZ yJat FaJTÇ         KoKxr IJKu muPuj, vJ~uJ! ßfJoJr hMÓá
                                                                                             fJr oOfáqr kr IJKo ßhPv KlPr IJKxÇ   mJmMaJPT FTaá IJoJr TJPZ IJPjJÇ fJr
                                                                                           mJx TrPf gJKT yJÀPjr xPñÇ FojnJPm     oJgJ~ yJf mMKuP~ IJhr TPr ßhAÇ ■

                072                                                          Bh xÄUqJ 2007

                                                                                      www.MurchOna.com
                                                                                     www.MurchOna.com
                                                                                   ----------------------------------------
                                                                                        suman_ahm@yahoo.com

								
To top