Docstoc

DIE FEESTYE VAN DIE HERE

Document Sample
DIE FEESTYE VAN DIE HERE Powered By Docstoc
					E-pos: kontak@nuwelied.info
Webwerf: http://www.nuwelied.info

                   DIE WARE PASGA

 Dit is die feestye van YHVH, die heilige vierdae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. In
  die eerste maand, op die veertiende van die maand, teen die aand, is die pasga van YHVH.
                     Lev. 23:4 en 5

Die Pasga (Pesach, Paasfees) is die fondament waarop die ander ses feeste soos in Levitikus 23
beskryf word, gebou word. Volgens Ex. 12:14 moet die Pasga as ‘n ewige insetting gevier word.

 En hierdie dag moet vir julle ‘n gedenkdag wees, en julle moet dit as ‘n fees tot eer van YHVH
        vier. Julle moet dit in julle geslagte as ‘n ewige insetting vier.

Bogenoemde teksverse sê ook duidelik dat die Pasga op die 14e dag van die eerste maand gehou
moet word. Hierdie eerste maand volgens YHVH se kalender is vandag bekend as die maand
Nisan en is die datum soos deur YHVH bepaal is. Dit is dus belangrik dat ons moet weet wat is
hierdie datum volgens die Gregoriese kalender wat ons gebruik, want op hierdie dag moet ons die
Pasga van YHVH ons Elohiem en Vader gedenk!

Die sewe Feeste van YHVH bestaan uit drie feesseisoene en die Pasga, saam met die Fees van
Ongesuurde Brood en die Fees van die Eerstelingsgerf, vorm die eerste feesseisoen. Dit word
gevolg deur die feesseisoen bekend as Pinksterfees (Shavuot) en laastens die feesseisoen bekend
as die Fees van Tabernakels (Sukkot)

Alvorens ons die datums van hierdie feeste op die kalender soos aan ons bekend is kan bepaal,
moet ons eers die verskil tussen YHVH se kalender en die wêreld se Gregoriese kalender
verstaan. Volgens YHVH se kalender, en soos steeds deur die Jode gebruik word, word die
maande en jare vasgestel volgens die beweging van die maan om die aarde. Dit neem die maan
29,5 dae om `n voltooide sirkel om die aarde te maak. Dus 12 maande het 354 dae in `n maanjaar.
Volgens YHVH se berekening van tyd, en soos steeds deur die Jode gebruik word, is daar ook 24
uur in ‘n dag, maar `n nuwe dag begin teen sononder (ongeveer 18:00) en eindig teen sononder
die volgende dag. Bevestiging hiervoor vind ons ondermeer in Gen. 1:5 waar ons lees: en
Elohiem het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was
môre, die eerste dag, asook in Lev. 23:5.

Die kalender wat die ganse wêreld gebruik is die Gregoriese kalender, ook bekend as die
sonkalender waar ‘n jaar bereken word as die tyd wat dit die aarde neem om een volledige
omwenteling om die son te maak. ‘n Sonjaar het dus 365 dae. Hierdie kalender is aanvanklik deur
Julius Ceaser ingestel en toe in 1582 deur Pous Gregory XIII aangepas. `n Sonjaar is dus sowat
11,25 dae langer as `n maanjaar. Derhalwe voeg die Jode `n maand van 29 dae aan die einde van
elke derde jaar by om in harmonie te bly by die vier seisoene van ‘n jaar, asook met die sonjaar.
                        2

Weens die verskil in die maan- en sonkalender sal die Pasga, en die ander feeste van YHVH, nie
jaar na jaar op dieselfde datum volgens die Gregoriese (son-) kalender wees nie. Hierdie jaar
(2010) begin die Pasga teen sononder op Sondag, die 28 Maart en duur tot sononder Maandag,
die 29 April. Dit is die datum volgens die ortodokse Rabbynse kalender, naamlik 14 Nissan,
waarop die Pasga hierdie jaar gevier moet word. [Sien nota aan einde van artikel ten opsigte van
die verskillende sieninge oor die Bybelse kalender].

Volgens bogenoemde datum vir die viering van die Pasga kan ons dan wel vra: Wat dan nou van
Goeie Vrydag en Opstanding Sondag? Dit is ‘n kerkdwaling om te glo dat Jahushua Messias op
‘n Vrydag gekruisig was en op ‘n Sondag uit die dood opgestaan het! Die doel is nie om in
hierdie skrywe bewys daarvan te lewer nie. Meer inligting kan wel verkry word deur op die
volgende skakel te kliek:

        http://www.nuwelied.info/downloads/Les3FeesPasgaDwaling2.doc

Elkeen moet egter besef dat talle van ons gebruike en tradisies `n afgode oorsprong en verbintenis
het, of is deur heidense gebruike beïnvloed. Die viering van die Pasga is `n goeie voorbeeld van
‘n Bybelse fees wat deur afgodery, naamlik die heidenfees van Easter, besoedel geraak het. Daar
is ‘n verskil tussen die ware Pasga (Paasfees) en Easter. In Afrikaans verwys ons na die Paasfees
of die Pasga (Pesach in Hebreeus). In Engels word twee woorde gebruik, naamlik: Passover en
Easter. Die meeste glo dat hierdie twee Engelse woorde dieselfde betekenis het en dat dit na
dieselfde fees verwys. Hierdie siening is totaal verkeerd. Easter is `n heidenfees wat se oorsprong
teruggevoer kan word na die Babiloniese godsdiens.

Geskiedkundiges en Bybelkenners is dit eens dat Easter van heidense oorsprong is en nêrens in
die oorspronklike vertaling van die Bybel genoem word nie, en ook geen verband het met die
dood en opstanding van Jahushua Messias nie. Feitlik alle volke en kulture in die omgewing van
die Middelandse See en verder Noord in Europa het reeds vir eeue voor Messias `n fees gehou
wat saamval met die lente-ewening in Maart (Noordelike halfrond). Hierdie was heidenfeeste
waar bepaalde afgode vereer is en as basis die viering van nuwe lewe en oorwinning oor die dood
gehad het. Dit was feeste wat die somer, en die nuwe lewe en vrugbaarheid wat daarmee gepaard
gaan, verwelkom het. Die simbole van Easter is ondermeer die easter bunny (paashaas),
sjokolade- en gekleurde eiers, asook passbolletjies (hot cross buns). Hierdie simbole het niks te
doen met die ware Pasga nie!! Meer inligting oor hierdie dwaling kan verkry word deur op die
volgende skakel te kliek:

          http://www.nuwelied.info/downloads/DwalingPaasfees.doc

Die naam Easter is afkomstig van die Germaanse Lentekoningin met die naam Eastre wat ook
onder die Anglo-Sakse bekend was as Eostre. Die oorsprong van die naam kan egter verder
teruggevoer word na die Babiloniese tydperk.

Die feit dat beide Paasfees en Easter gedurende dieselfde tyd van die jaar gevier was, het spoedig
gelei tot konflik tussen gelowiges in Jahushua en die wat afgode aanbid. Beide die Romeinse staat
en Kerk was in die eerste vier eeue na Messias by hierdie konflik betrokke. Dit het direk
aanleiding gegee dat die viering van die Pasga met afgodery besoedel geraak het.

Ten einde beide die staat en die heidene tevrede te stel, en in ‘n poging tot versoening, het die
kerk in Rome begin om sekere heidenfeeste en gebruike binne die kerk toe te laat. Op dié wyse
wou hulle alle mense na die kerk lok en dié wat afgode dien, akkomodeer. So het die Roomse
Kerk tydens die sitting van die Raad van Nicea in 325 na Messias eenparig besluit dat die
                        3

opstanding van Jahushua op die eerste Sondag na die volmaan wat volg op die lente-ewening
gevier sal word. Die volgende aanhaling uit die Kategismus van die Katolieke Kerk onder die
afdeling: Die Liturgiese Jaar (1995, blasy 332) bevestig dit: At the Council of Nicaea in 325, all
the churches agreed that Easter..... should be celebrated on the Sunday following the first full
moon..... after the vernal equinox. Hierdie metode van die vasstelling van Opstanding Sondag is
dieselfde as wat gebruik was om die datum van die heidenfees Easter te bepaal.

Tot op daardie stadium het die meerderheid Christene die Pasga gevier op die dag soos deur
YHVH self bepaal was. Met die Romeinse Ryk se ondersteuning het die Roomse Kerk egter die
besluit van die Raad van Nicea afgedwing. Die gelowiges in Jahushua wat nie hieraan voldoen
het nie, is vervolg. Die Roomse Kerk het dus ‘n Christenkarakter aan Easter gegee en dit is slaafs
nagevolg deur die Protestantse beweging.

Die vroeë kerk het dus die ware Pasga (Paasfees) gevier en nie Easter nie. Selfs in die
Encyclopedia Britannica, 11e uitgawe, Vol. 8 p 828, vind ons die volgende verduideliking:

    There is no indication of the observance of the Easter festival in the New Testament, or in
    the writings of the Apostolic Fathers...... The first Christians continued to observe the
    Jewish festivals (God’s festivals of Leveticus 23), though in a new spirit, as
    commemorations of events which those festivals had foreshadowed. Thus the Passover,
    with a new conception added to it, of Christ as the true Paschal Lamb....continued to be
    observed.

Talle Christengelowiges wil nie hierdie waarheid hoor nie. Onwilligheid om te glo dat ons
voorvaders en geestelike leiers kon fouteer, is vir baie genoegsame rede om voort te gaan met die
viering van die Pasga op wyses en op ‘n datum wat nie Skriftuurlik is nie.

Elk van die sewe feeste van YHVH ons Elohiem is `n profetiese afbeelding van Jahushua die
Messias, asook van die Vader se totale reddingsplan. Hierdie feeste is `n afbeelding van dit wat
reeds gebeur het, dit wat tans gebeur en dit wat nog gaan gebeur, asook van hoe sommige reeds in
Jahushua Messias vervul is, tans vervul word en nog vervul sal word. Elk van hierdie feeste is `n
afbeelding en verteenwoordigend van `n stap in YHVH se reddingsplan en van alghele herstel tot
soos wat dit was voor die sondeval.

Die sewe feeste verteenwoordig die volgorde, tydplan en die belangrikste fases in hierdie plan.
Dit begin by die kruisiging van Jahushua Messias as die Paaslam (die Pasga) en eindig met die
duisendjaar vrederyk (Millennium)(Fees van Tabernakels) waar Jahushua as die Koning van
konings sal regeer.

‘n Volledige studie oor YHVH se feeste kan verkry word deur op die volgende skakel te kliek:

               http://www.nuwelied.info/feestye.htm

Pasga 2010

Hierdie jaar het ons elkeen weer die geleentheid om terug te keer na die waarheid en die Pasga te
gedenk op die dag en wyse soos YHVH dit bepaal het. Kom ons herinner onsself aan die dag toe
die Pasga ingestel was en soos dit opgeteken is in Ex. 12:3 tot 8:

Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees; dit moet vir julle die eerste van die
                  maande van die jaar wees.
                        4

  Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: Op die tiende van hierdie maand moet hulle
         elkeen ‘n lam neem volgens die families, ‘n lam vir ‘n huisgesin.
Maar as ‘n huisgesin te klein is vir ‘n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis
 is, dit neem volgens die sieletal; na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die
                       lam bereken.
 Julle moet ‘n lam hê sonder gebrek, ‘n jaaroud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan
                      julle dit neem.
   En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele
        vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand.
En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die bo-drumpel, aan
                  die huise waarin hulle dit eet.
 En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai; saam met ongesuurde brode
                 moet hulle dit met bitter kruie eet.

YHVH die Almagtige, ons Elohiem en Vader, het sy volk van die Egiptiese slawejuk bevry. Die
prys vir hierdie bevryding was `n onskuldige lam wat geslag was en die bloed wat aan die
deurkosyne van elke huis gesmeer moes word. Elke Israeliet moes dit in geloof doen! Die
geslagde lam en die bloed was hulle redding – die bevryding van die slawejuk. Israel het dit nie
verdien nie!! Nee, hulle bevryding was alleenlik deur YHVH se genade en geloof in die bloed
van die geslagde lam.

Elke lam wat daardie aand tydens die eerste Pasga geslag was, asook elke lam wat daarna ter
viering van die Pasga geslag was, het heengewys na die ware Lam van Elohiem wat vir ons
sondes gesterf het en wie se bloed die prys was vir bevryding van ons slawejuk van sondeskuld.
Jahushua Messias is ons Paaslam wat vir ons geslag is (1 Kor. 5:7) – ‘n Lam sonder gebrek (Heb.
4:15; 1 Pet. 1:19).

Kom ons vier die Pasga hierdie jaar met dankbare harte en sonder die suurdeeg van
opgeblasenheid deur te glo dat ons dit op die datum kan gedenk soos deur mense (die kerk)
vasgestel is en op ‘n wyse wat met afgodery besoedel is.

 Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit
julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare
 bloed van die Messias, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit
geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is
 om julle ontwil, julle wat deur Hom glo in Elohiem wat Hom uit die dode opgewek en
  Hom voortreflikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op Elohiem kan wees.
                  1 Pet. 1:19 tot 21

Kom ons vier ook hierdie jaar:
      die Fees van Ongesuurde Brode vanaf sononder 29 Maart tot sononder 5 April
      2010, asook
      die Fees van die Eerstelingsgerf, vanaf sononder 3 April tot sononder 4 April 2010.

Meer inligting oor hierdie twee feeste is verkrygbaar deur op die volgende skakels te kliek:

 Fees van Ongesuurde Brood: http://www.nuwelied.info/downloads/Les4FeesOngesuurde.doc

Fees van die Eerstelingsgerf: http://www.nuwelied.info/downloads/Les5FeesEerstelingsgerf.doc
                        5


HANDLEIDING VIR DIE SEDERMAAL

Talle gelowiges vier die Pasga op gepaste wyse deur ‘n Paasmaaltyd (Sedermaal/ Paasseder) as
gesin, of saam met familie en vriende, te eet soos wat dit vir eeue reeds gedoen word en ook soos
dit in die tyd van Jahushua Messias gedoen was. Hierdie jaar (2010) word die Paasmaaltyd geëet
teen sononder van die 29 Maart (teen sononder 14 Nissan). Dit beteken dat die sedermaal deel sal
vorm van die begin van die 15 Nissan wat ook die begin is van die Fees van Ongesuurde Brode
wat sewe dae duur.

Ons het ‘n handleiding in Afrikaans saamgestel wat gebruik kan word om hierdie Paasmaaltyd ‘n
spesiale geleentheid te maak. Dit bevat die nodige verduidelikings met Skrifverwysings wat by
die Paasseder gebruik kan word. Hierdie handleiding is gratis en kan elektronies aangevra word
deur aan ons ‘n e-pos te stuur by kontak@nuwelied.info en te vra vir Die Paasseder.

NOTA: BYBELSE KALENDER

Daar bestaan ‘n meningsverskil oor die korrekte Bybelse (Hebreeuse) kalender. Hierdie is ‘n baie
kort en eenvoudige verduideliking oor hoekom daar ‘n meningsverskil bestaan en is nie bedoel
om beide kante van die saak volledig toe te lig nie. Dit is ‘n studie op sy eie waaroor daar nog
baie debat gevoer sal word. Kortliks kan die verskille soos volg verduidelik word:

Die huidige Joodse kalender is bekend as die ortodokse Rabbynse kalender (kalender van
Rabbynse Judaïsme) wat deur Rabbi Hillel II in die vierde eeu na Messias in gebruik gestel is.
Hierdie kalender is wel gebaseer op die siklus van die maan, maar word vooraf wiskundig
bereken en vasgestel. In Bybelse tyd was die begin van ‘n nuwe maand egter vasgestel deur die
sigbare waarneming deur betroubare getuies van die nuwe maan (eerste sekelmaan) in Israel en
soos dan deur die Sanhedrin bevestig was.

Daar is ‘n beweging onder sekere Jode (die Karaïete) en sommige Messiane om terug te keer na
hierdie wyse van die bepaling van die begin van elke nuwe maand van die jaar, aangesien dit as
die korrekte kalender van YHVH beskou word. Weens hierdie verskil tussen ortodokse Judaïsme
en die Karaïete ten opsigte van die vasstelling van die begin van ‘n nuwe maand, is daar ook
dikwels ‘n verskil in die datums van YHVH se feeste. Hierdie verskil is ook hierdie jaar ten
opsigte van die datum van die Pasga. Volgens die ortodokse Joodse kalender, en soos reeds
genoem, begin die 14 Nisan hierdie jaar (2010) teen sononder op die 28 Maart, maar volgens die
Karaïete is die begin van 14 Nisan eers teen sononder op 30 Maart 2010. Hiervolgens is die
feesdatums vir die eerste feesseisoen soos volg:

      Pasga: Sononder 30 Maart tot sononder 31 Maart.
      Fees van Ongesuurde Brood: Sononder 31 Maart tot sononder 7 April.
      Fees van die Eerstelingsgerf: Sononder 3 April tot 4 April.

Die 1ste Nisan is ook die begin van die Bybelse nuwe jaar soos wat ons in Ex. 12:2 met die
instelling van die Pasga lees: Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees; dit
moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Volgens die Karaïete siening word
hierdie datum, 1 Nisan, vasgestel deur die fisiese waarneming van die eerste sekelmaan, maar ook
volgens die rypwording van die garsoes in Israel waar die gars ‘n gevorderde stadium van
rypwording (Aviv – in die aar) moet vertoon om die begin van die Bybelse nuwe jaar (Head of
the year) aan te kondig. Beide hierdie faktore dra dus by tot die verskil in die datums wanneer
YHVH se feeste gevier word.
                         6

Hierdie verskille in die Bybelse kalender veroorsaak verwarring, veral by gelowiges in Jahushua
Messias wat terugkeer tot hulle Hebreeuse wortels. Dit is ook rede vir sommige van die kritiek
deur die kerk teen die Messiaanse beweging. Die vraag is dus wat die korrkete wyse is om YHVH
se kalender vas te stel?

Intussen moet die feit egter nie vergeet word nie dat die kerk die datum van die Pasga volgens
heidense gebruik vasstel en dat sekere heidense gebruike dit beïnvloed het. Hierdie feit en ook die
feit dat die kerk die dwaling glo dat Jahushua op ‘n Vrydag gekruisig is, is genoeg motivering om
terug te keer na die ware Pasga, al is daar meningsverskil oor hoe die datum van die 14 Nisan
vasgestel word.

Ons elkeen moet met ywer en met ‘n leerbare gees na die waarheid soek terwyl dit ons hartsgebed
is om daagliks te groei in die kennis en die genade van ons Verlosser en Saligmaker, Jahushua
Messias (2 Pet. 3:18).

Shalom
Johan Kriel

 Kopieë mag gemaak of elektronies versprei word, maar mag nie verkoop word nie. Geen veranderinge
 mag aan die oorspronklike teks aangebring word en dit dan onder die naam van Nuwe Lied Bediening
                       versprei nie.

GB9Maart2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:102
posted:4/18/2011
language:Afrikaans
pages:6
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About