Docstoc

基于遗传算法的联合循环机组建模和参数辨识

Document Sample
基于遗传算法的联合循环机组建模和参数辨识 Powered By Docstoc
					     34  ¡¡  4˘                                                  Vol. 34 ¡¡ No . 4
    2010 ˜Œ 2 ´  25 ¨                                                  Feb. 25 , 2010
                           1        1
                             , ˇ˜ ¿¡ ¨    ,·     1
                                          ˘‰ , ª ˛ ˆæ 2
   ( 1. ˛ † ‰»¤ · § ¶ ´ »œ——¿ ¸ø , ´ ˛ ˚¡ ˛ † ˚—710049 ; 2. „ª ¶«
        ˝                                    ˝ł „« ¸  `ƒ ¿˘ § —¿ ” , „ª ¶«˚¡ „ª   ˚—510000)


    “ “  : ¸ ¯ `“ ”ˇ › »• »œØ ˜ †»¶ˇ … ,˘ ¶     `ƒ ˇ ˝‡ ˛¨ ¶¤—˜  ˇ †    ˆ        `
                                          †‰ ‰ ˚ ,‰¤¢ •ß ”ˇ `“ ”ˇ
    › »• »œØ ‚·   •˙ ˇ — —†¢     ˝¤ „ †˛ ˚ † ˚ »æˆ ˜ ˚ § ˜£ —˝ — “ ˜ ˇ ˚         ¡£˛˜ —· ˜£ —˝
            ¶
    †˛ ˚ – ˚¶ ˜ ‰˙ ¨ ‡ •¢ , ›                  ˜
                    `“ ”ˇ › »• »œØ •˙ ˇ —˜£ —˝ »ø·¡ ˇ ,Æ ‡ `¸ ˚˚ ˆ     †˛ ˚ † ˚ ”˝ – ˚¶ ˜
                 ‰ „„
    `“ ”ˇ › »• »œØ ˚ § ˜£ —˝ Æ ,º ¶ †˛ ˚ – ˚¶ ˜                     †
                               ª Æ ‡ `¸ »ø ¯ ·« ¸ª •¤ ˜ ‚˜ ‰ł ˛ ˚ – ˚¶ ¸ª •¤ ,†¢‰«
    ˘ ƒ ˆ                          ˜                  `
          ˜‡ 400 M W `“ ”ˇ › »• »œØ ˜ †˛ ˚ † ˚ ‰¤£ ¡£»ø ¯ ·« ¸ª •¤ †˛ ˚ – ˚¶ ¸ø ‰¤¢ ˜ `“ ”ˇ › »•
            ˜     „ß      ”
    »œØ ˚ § ˜£ —˝ •´ ‰Æ º ˚ † —¯ ¯ ˇ » ´ ,⁄ ˆ `¸ ¸ø Æ ‡ ˜ ˜£ —˝ ˝ ‰¤£ •‰ ˜ ¿ —— º ——§ ¡£
                                        ”   ˜  •¤     —    —
    „ …·˚ : `“ ”ˇ › »• ˘ß ´ »œØ ; ¯ ·« ¸ª •¤ ; ˚ § ˜£ —˝; †˛ ˚ – ˚¶

0 ¡¡                                                    ‰ „„
                                        1 ¡¡ `“ ”ˇ › »• »œØ ˚ § ˜£ —˝ Æ
              Ø
    »ø †˛˚ – ˚¶ ˜ ˘ß´ »œ ˚ § ‰¤ ˜£…˘ †˛˚ †                      ˜
                                            —˝ ˆ               Ø
                                                 `ƒˇ ˝‡• ˛ ˜ `“ ”ˇ › »•»œ ˚ §
˚      ˆ  ”
    › »æ `¸ ‰ˇ ˆ ˜ ˚ …˚ ˆ ,« `“ ”ˇ › »• »œØ
             ƒ                            ¿
                                        ˜£—˝   ˆ ¨ ˝…1 ¸ø ˚ ˜ ˜£ —˝ ˆŁ ˚ ,˘ ˇŒˇ‚ ˜ ˜£
                                                      ·
˘ ˜     ˜ ‚·  •˙ ˇ —…´ ˜£ —˝ Æ ‚·    ‰ „„     ¡¢ ˛ ˚
                              †    ¶ ,    —˝ ˛ ˚ ¸ ˆ ¿ †˛ ˜ ˛˜ ˇ [ 7211 ] ¡£ ˘ —‡ ¿ ˘ ˇ ˝‡ ´
                                         †
˜              •¤
    ˝¤ „ ˚ Ø ˜ •‰ »æˆ ,‡£‡£            › Ø · ¡ æ ˜£       …› ˛ ˚ ˝ ,˘
                                         †        ” ¶ †˛ ˚ ˜ ¨¡      †»˝‹ »œØ ¶ł    ,†
—˝ Æ ”˝ †˛ ˚ ,»
  ‰ „„            † ˆ …»fl˜ ˇ —˜£ —˝, ¶… ”             ˆ › Ø —¡ ¨¡ ˜ †˛ ˚ ˜      ´œª ¨     Æ‚ ˜    `ƒ ˇ ˝‡
· ‡ ¶¨ ˇ ˘ …`¸ ˘ ¿ ¿¿ — ,˜           ´œª ¨    ˇ ‚æ˜ ¶                           ‰ „„
                                        • ˛ « ¶¨ ˜ “ ˙ ¡£»ø ‚ł ¶¤˜£ —˝ Æ ˜ †˛ ˚ – ˚¶ ˚˙
  `ƒ ˇ ˝‡ ˛¨ ¶¤—• ˛ ˜ « ¶¨ “ ˙ ¡£                       »æˆ ¶ ˇ « ¨• ˚ § ˜£ —˝    ˜   “ ˚ ¶˛ fi » ,« ‚ˆ ˜£ —˝
                ˘ł
    `“ ”ˇ › »• —˜ ¨… ´ »œ˚˙ `ƒ ˇ ˝‡ • ˛ ˜ ”¸ —˜                „„         — †˛
                                        ‰Æ †»˚˚ ”ˇ – ‰‰ł — ˚ – ˚¶ , “ ›           —:
fi » ,” ¶ §      ¶ ¨… ´ »œ˜ ‰¤ ‰ł—— —¿ [ 122 ] ,
                ˘ł        ˜£    `¸             1) ˜£ —˝—˜ ” ¶ „ …—¯ ¯ ª ˝ø ˝ø ˜
                                                          ”         – ‰˝¤ „
« —„ ˜£ —˝ ¶   ·      Rowen     1983 ˜ŒÆ ‡ ˜      ¨…                   ”
                                        † `¿ ˜ ˚ ¶˛ »æˆ ˚ Ø —¯ ¯ , ¨ ¨… `¿ wf ,‚ˆ —¯ `ˇ        ”¯
            [3 ]
˘ł ´ »œ˚ § ˜£ —˝ ˛“ »ø ·¡ ¡£ 20 ˚ …˝ , IEEE •¢ –   ˜'            – ‰ ˇ ¨…         ¨…
                                               »œ„ƒ ´˚ ¡¢ »œ¯¯ ˘ł ˛´ ¶¨ ”˝ ¨¨ „ł ´fl ¡“
`¸ ˆ      `ƒ ˇ ˝‡ —¿ ˜ `“ ”ˇ › »•             [
                             ˜£ —˝4 ] ,˘ ¨…    ˘ß ´ »œ˜ ¶fl‹    — ,« ‚ˆ —¯ ¯ ˜”     – ‰† `¿ ¡£
»œ†¿ • º ˛˜ ˇ [ 3 ] ¸˘ ,† ˆ ¨ ‚ •˙ ˇ —˜ ˙œˇ ¡¢            ¸        2) †˛ ˚ ˜ – ˚¶ “ ˚˙ ˝¤ „ ˜£ —˝ ´ ˚ ‡ º ˚ †
                                                               •
¸ª ”˝ ·« ”fl˚ · ˆŁ˚ ¸« „          ¨¨ „ł ´fl ”˝ ˘ß ´ »œ˜ ¶fl       ˚ ‡ fi …˜ ˘« † · »æˆ ‚ …« ¨• ˜ †˛ ˚ ,« ˝…1 ˜
‹   — ¡£˛˜ ˇ [ 5 ] ·¸ »ø·¡ ˇ ¿… `¸      ´˙    ¨· ¿ ˘ł `¿ ”˝    ˜£ —˝ ˙ »ø —¯ ¯ ˇ ¶ `¿ ˜ ˜£ —˝ ˝…,˘ •´ —Ł Æ
                                           ˚     ”            ¿         “
˝‚ ˘‰ ´˚ ˜
    —§      ˇ ¡£˛˜ ˇ [ 6 ] ˛˜ ˇ [ 4 ]˜ »ø·¡ ˇ Æ ‡           „' ¨ ‚ – `¿ ˚ Ø „⁄ ¿ ¨¯ ¶fl˙ ˜ ˛¨ ‹          ,˘ —˜ „»
`¸ `“ ”ˇ › »• ¨ „            ˘ß
               ¨¨ „ł ´fl ¡¢ ´ »œ…˘ ¿ ˘ ˇ ˝‡ ˜           ˝¤ „ – ‰† `¿ ¶ł »æˆ ˜ ˛¨ ‹ „⁄ ¿ ˜ †˛ ˚ —¯ ¯ ”     ”     ,
•˙ ˇ —˚ § ˜£ —˝¡£ ˚„ ¨¨ „ł ´fl ”˝ ˘ß ´ »œ˜ ˜£ —˝                      †
                                        ¶ł ˜£ —˝ ˛ ˚ ˆ» —– ˚¶ ‡ · fi ˙ ˛ •¤ ˝¤ „ …˘ ª »æˆ     ¸
—Ł ‚ł ¶¤ · `¿ ˜ ˇ ˚ ”˝ •˙ ˇ — — ˙œˇ †¯ ˜ „» ˚„
  “                                      ˘   †˛ ˚ ˜ ˛¨ ‹   , ˇ ˘ `¸ ˜£ —˝ •´   ˜      … ·¸
ˆ ,«     ¨¨ „ł ´fl ”˝ ˘ß ´ »œ        ‡£˙Ø¿ ˇ´ †»†˛ º        »ø·¡ ˇ ˜ – ˚¶ ,¸ † ˆ »ø           ”
                                                           `¿ —¯ ¯ ˜ ˚ § ˜£ —˝¡£
‰ , —ˇ – · ˜ „ — ,˘ ¶ ˇ ˝‡ ¨¯ ¶fl˜ ¶fl‹ ˇ ƒ ‰ˇ                     3) ‚ø ¿             ˚     ”
                                                  † `¿ ˜ ˚ ¨º ¡¢ ‡ —¯ ¯ ‰ł—— ‰˜£    »•
¨… ´ »œ´ ˆ ¶ ,ˆ» —– “ † ˆ –¨ ¨… ´ »œ‚ ‚·
  ˘ł                         ˘ł             ˜
                                        —˝ †˛ ˚ – ˚¶ ˚– ,” ¶ †˛ ˚ ˜ – ˚¶ ‰Æ ˝ø ˝ø †» —  „ß
˜ •˙ ˇ —˜£ —˝, ·¸ —¶ §            ˙ª ˇ   † ˆ …¥ ·fi `“                       `ˇ
                                        ˛¤ » — ¡£ ¨ ˝…1 —˜ ¨… ˇ ˝‡ ”˝ „ ˘ł »œ»• ‰˜ ˚–
˜ „ —»• ‰ · ˆŁ ˚         ¨¨ „ł ´fl ”˝ ˘ß ´ »œ˜ ¶fl ‹          …‡£˚ ,¿         `ˇ
                                               ˚„ ˆ ¨… •§ ¿“ ¶¨ ˛“ ˚ ¨º ¡¢ ¨… ´ »œ    ˘ł
— [ 7210 ] ¡£ ˇ — ˜ ˜£ —˝ †˛ ˚ » ª ‰ˇ ˜ ¡ ¨¡ ,˙ — „ †˛                       — †˛
                                        „ƒ´˚ ˛“ ˚ ‡ ‰ł — ˚ – ˚¶ ,«          2 ‚ »• ‰˜ ˚– …
˚ ˜ – ˚¶ ˙     § ˜ ”˝ ‚·      ,ˇ   ˘ …`¸ ˜£ —˝ ˚ …˚ ˜      ‡£˚ »¥»»˚– †» ˇ ¨…    »œ„ƒ ´˚ ˜ ˚ ‡      — , ·¸ † ˆ
ƒ ˆ ¡£                                        »• ‰˜        ˚        ”   —–
                                                †¿ ˚ ¨º ¡¢ ‡ † ø —¯ ¯ ‰ł — ˚¶ ˚– ,˜£
                                         †
                                        —˝ ˛ ˚ †» —˛¤ » — ,—Ł     “    ¯ ”ˇ ˘ ¸ß † `¿ †˛ ˚ ‰ł
                                         ˇ
                                        —— ˝‡ ˜    ”ˇ – ˚¶ , ˛ —˛    — …`¸ – ˚¶ †˛ ˚ ˜ ‚
˚ ‚ ¨ ˘ : 2009210224 ; —» ¨ ˘ : 2009212203 ¡£                 ˚ ”˝ – ˚¶ ˜ ‚·                   ˜
                                                  ¶¨ ,Æ ‚ `¸ –»– ˚¶ ˜£ —˝ ‰˚ ,˚„ ˆ

  ¡“ 34   ¡“
           ¡⁄ § ˚ı —¿ ¡⁄ ¡¡‚ ¡¡` ,¨ ¡¡ »ø ¯ ·« ¸ª •¤ ˜ `“ ”ˇ › »• »œØ ‰¤£ ”˝ †˛ ˚ – ˚¶
                                         ˜
                          `            ¿
                      1 ¡¡ —˝ “ ”ˇ › »• »œØ ˚ § ˜£ —˝ ˝…
               Fig. 1 ¡¡ Mathematic model of typical combined cycle power plant

– ˚¶ ‰Æ ˜ « ¶¨ · •ø ¶¨ ‰ ˝
   „ß           ¡£                ˜£ —˝¡£
  – ˛˜ ‰« 1 ˜ ˜£ —˝ »»˛“ »ø
     ˝…    “         —¯ ¯ `¿ ˜ ¨ —§
                     ”              3) ‰«£ —˝ »»˛“ »ø —¯ ¯ `¿ ˜ ˜£ —˝¡£
                                       ˜   “        ”
˜£ —˝,˛“ `¸ ‰˝ – ˚¶ ˇ ˝‡ ˜ ‚·   ‡ ¶¨ ,Æ ‚ – ˚¶ ‰Æ „ß        4 ) ‰«·‚   ˜ ˝ł ´ ”˝ ”fl˚ „ ˇ …ˇ ˚     ‚ – `¿ ‰ł
˜ « ¶¨ ”˝ ¿ †         ˜ ‰ — `¸
          — ,¶ ¨ —§£ —˝ ł — – »» ,¶ ˜£ —˝         ˝        “
                                —— ˜ ¨ —§ »»º ”ˇ †¢ ¡£ ¨ ˝…1 — ¨¨ „ł ´fl ˜
  „„ —      • ˆ
‰Æ ‰ł — ˇ´ …‚ ‰ ˜ ‚˜ ‰ł:                                  “
                                ˚ ¨º ˛“ „ ¸ı »œ• `¿ ¡¢ ¸ ˇ ¶ `¿ ”˝ ¯¯ ˘ł ˛´ ¶¨ fi » ,¶ł
   1) ˆ   •¢ ˜ `“ ”ˇ › »• »œØ ˜ “ ¸ » ˘ ´˚ – »fl                  `ˇ
                                ¯¯ ˘ł ˛´ ¶¨ ˚˙ ˆ ¨… •¢ ¨¨ `¿ ‡    „ ˘ł »œ• `¿ ˆ ‰˜ ,
» ª       ˜             ¸
     •˙ ‡£—¡ •¶ ˛§ ˜ , ·¸ – ˛˜ …˘ ª ¨… `¿ ¡¢…
                        `ˇ  ¨       ·¸                `ˇ
                                     ¨¨ „ł ´fl ˜ ˚ ¨º ¨ … ¨… •¢ ¨¨ `¿ º “ ¸ ˇ ¶
»œ„ƒ ´˚ ”˝ „ ¸ı »œ• `¿ ˚– ” ´ ·ł —“ ¸ – »fl`¿ ˜ 2 ‰       `¿ fi » ,†¢¿       º
                                           ‰« “ ¸ ˜ „ ˇ ”ˇ †¢‰ F2 ˜£ ¿Ø— ,
…2‰ ˇ      `¿ ¡£                       ø –ª ¿       `ˇ       ¸
                                        · ¨… •¢ ¨¨ `¿ ˜ …˘ ª – ‰ˆ ‰ ¨¨ „ł ´fl
   2 ) ˇ ¶ ¨… `¿ wf ˚˙ `‹ ‰ ‚
        `ˇ         †¿ ˜£ —˝ ˜ „ … ,«      ˜ ˚ ¨º ,†»–                  ¸  ˘ł
                                           – ˚¶ ˘ß ´ »œ˜£ ¿Ø˚– …˘ ª ¨… ˝‚ ˘‰
               `ˇ
¨· ˛ •¤ – ‰† `¿ ¡£˘ º ¨… •§ ˆ¯ ¿“ ¶¨ fi …‰·     »      ¯¯ ˘ł ˛´ ¶¨ fi …˜ ”fl˚ „ ˇ ¡£
   —˜           ¨ `ˇ
‚ ‰ˇ ¡ „ — , ·¸ ¿ ‰«… ˇ ˝‡ ˜ „ —”ˇ †¢‰‚                ‚ø    ˇ ›     `
                                             ‰¤¢ ˜ ˚˚ ˆ  †˛ ˚ – ˚¶ ˜ `“ ”ˇ ›
   •          `ˇ
˜£ —˝ § ˜ ˇ´ ˛ , ¨… •§ ˆ¯ ˜ ¿“ ¶¨ · `‹ ‰‚      †¿                  ‰ „„
                                »• »œØ ˜ ˚ § ˜£ —˝ Æ ¨ ˝…2 ¸ø ˚ ¡£
                   ˝… ¡¡ `“ ”ˇ › »• »œØ ˇ ¶ – »fl`¿ ˚ § ˜£ —˝ ˝…
                     2                   ¿
           Fig. 2 ¡¡ Mathematic model of combined cycle power plant with relative variations

                                                       ¡“ 35  ¡“
 2010 , 34 (4)                                                                                       ¡¡


        2 ˜ `“ ”ˇ › »• »œØ ˇ ¶ – »fl`¿ ˚ § ˜£              ˚‰ : f i
                                         —        ˛“      i ‚ ø – ˜ ˚˚ ƒ ¶¨ ; a ”˝ b ˛“ 2 ‚ ‚ł ¶¤
                                                                 N
     ˚'
—˝,» —Ł …“ ¸ ‚ł ¶¤ » ¯¯ ˘ł ˛´ ¶¨ ‚ł ¶¤ ‰ˇ ¡ ¨¯ —˜                                   1
                                        ˜ ‡£˚ ; EMS =                      ( ^k - y k ) 2 ; ^k
                                                                     y       y       ”˝  yk   •  –
¶fl ,˝¤ „ † `¿ ¨… •§ ¿“ ¶¨ ¡¢…
         `ˇ    ¨ »œ„ƒ ´˚ ¡¢ß ´ »œ„ƒ´˚ ¡¢…
                    ˘      ¨                               N - 1 k¡˘1
                                                              =

        „     ¿
»œ¯¯ ˘ł ˛´ ¶¨ ¡¢ ˘ł »œ‰ł …¶ ¿“ ¶¨ ”˝ “ ¸ ,…·¿ ¶ ˜£               ˛“  „  …˘ ˚   ‡    ”˝  ˚  †  ˚   ‡  —¯ ”¯   –  »fl  ˚–  …  —  `— ˇ    ˜

  ‚        —–     ‚
—˝ †¿• • – ‰ł — ˚¶ , ‰ˇ ˜ « ¶¨ – ˚¶ ‰ˇ ˜                    k ª ; N ˛“ ‚ł ¶¤˚– … — `—ˇ ˜ † ø ª ˚ ¡£
†˛ ˚ ,    ˆ ‰ß ‚ `“ ”ˇ › »• »œØ ˜ ˚ § ˜£ —˝¡£ ˜£                   ‚ˆ ˚˚ ƒ ¶¨ ”fl˚ ¿                     —¡˜ ø – »æ
                                                                 –£ ˇ ˚ ‡ ˘« † ‰ˇ
  ‚         —”
—˝ †¿• – ˚¶ ¸ø —Ł ¯ ¯ ”˝ – ˚¶ †˛ ˚ ¨ – 1 ¸ø ˚ ¡£                ˆ ‚ ‚ ˜ ˚˚ ƒ ¶¨ ,…ı ‰ł»fl‡ı ˘ ˜                         ˚ ˇ ˇ ¡£ ¿
       – 1 ¡¡ †¿˜£ ¿Ø†˛ ˚ – ˚¶ ˚„ ˆ —¯ ¯”                ˝¤ „ ¡ æ ”ˇ ˚˚ ˜          a ”˝ b       · »æˆ       †¿    ¯ º – ˆ
 Table 1 ¡¡ Signal list used by model parameter identif ication             ”
                                        ˚ fi … ˜ ˘‰ ¡£
    ˜£—˝            ˚ ¨º     ˚ ‡    – ˚¶†˛˚      2. 2 ¡¡ ¡ æ ¸ª
    `ˇ
   ¨… •§ˆ¯            vF , n    LF     KVP , T VP       ¡ æ ¸ª ˚˙ ¨• –£‚ ˚˚ ƒ ¶¨ ˜ ‚      —‚ ¶ ˜ »œ»Æ
   ¨… ˘ł ˝‚ ˘‰          L F ,n    P GT    K GT , T CD
                                         —
                                        ‰« · ¯ ·« ‰ˇ´ » ·œ˜ †        ¡£›  ˜ ¯ ·« ¸ª •¤ † ˆ
                             KRS , T RS , T TC ,
  ¯¯ ˘ł ˛´ ¶¨ †  `¿     L F , n , L IGV  T EX1             ¶˜ ´ ¡ æ ¸ª      ø
                                                ,‰« – ˜ ˚˚ ƒ ¶¨ –¨       ˛“ ‚ˆ ø – –»
                             C1 , C2 , C3 ,ƒ 1
  ¨¨ „ł ´fl   ˘ß ´   »œ  L F , n , L IGV  PST           ƒ
                             KST , T M , T H , 2  ¡ æ ‰¯ ·« †     ˜ ‚¯ ´˚ ¡£ « ˚˙   ‰ł»fl˜ ˙ ˘ ”˝ ”
   ‰ł ¿  … ¶       … ¶  PID ˚ ‡   L IGV     TV       ˘ , ¨” —· †¿ • ø – ˜ ˚˚ ƒ ¶¨ “ »»‡ ˜ ¡ æ ‚¯ ´˚
                                        ˇ – , ˚„ ˆ »ø ¶˜ ´ ¡ æ ˜ ¯ ·« ¸ª •¤ ¨        ˇ ¨º
2 ¡¡ »ø    ¯ ·« ¸ª •¤ ˜ `“ ”ˇ › »• »œØ †˛ ˚ – ˚¶              ˚ »   ˜   »
                                               ‰ł †‰ †¿ ¯ ¡£– ˛˜ ¡ ˆ ¯¯ —¡ æ
                                        ˛“ †˛ ˚ – ˚¶ ¯ ·« ¸ª •¤ ˜ ¡ æ ¸ª     ,‚ø ‚    ˚˚ ƒ ¶¨
   ·« ˝‡˜ › ¸ª •¤˜            Ø
            ´œª ¨«†¿`“ ”ˇ › »•»œ ‰¤
                                        ¯¯ —˜ ˛» ˆ · ¨• ¶¤ ø – ¡ æ ˜ ‚¯ ´˚ ,¶ł †»˚˙ ‚ø ˚˚
˜£˜ †˛˚ – ˚¶ “ ˙ ¡£– ˛˜ † ˆ »ø ¯ ·« ¸ª •¤˜ †˛˚
                                        ƒ ¶¨ ˜   ¡£  i ( i ¡˚ [ 1 , N ]) ‚ ø – ˜ ¡ æ ‚¯ ´˚ p i
    •¤¶      ‰ł —
– ˚¶ •‰ ‚ »•‰˜£ —˝ —– ˚¶ ,      ˚ ˇ ¶ `“ ”ˇ
                                        ¶¤    ¨  ˇ´    :
           ˜
› »• »œØ ˜ ˚ § ‰¤£ ¡£—„ ¯ ·« ¸ª •¤ ˜ …‰Ø ˘    º                                           N                   -1
                                                      1                    1
  `ƒ ˇ ˝‡ †˛ ˚ – ˚¶ —˜ ƒ ˆ ˙º †˛ ˜ ‚‰  ´…A ¡£– ˛˜ ‚ø             ¡¡ p i =                - c2                   - c2         ( 2)
                                                   R i + c1            ¡˘
                                                                   k =1    R k + c1
  – ˚¶ ¶ ˇ ˜    ª ,› „ •· ‚· ˜ † ˚ ”˝ ˚ Ø ,Æ ‡ `¸
                                         —
                                        ˚‰ : R i ˛“   i ‚ ø – ˚˚ ƒ ¶¨ ˜ ¯¯ — — ”¯ ; c1 ”˝
»ø ¯ ·« ¸ª •¤ ˜ `“ ”ˇ › »• »œØ †˛ ˚ ˜ – ˚¶ ¸ª •¤ ¡£‚ˆ
                                        c2 ˚˙ 2 ‚ ·    0 ˜ ‡£˚ ¡£
¸ª •¤ ˚ ˚ – ´º ¯ ·« ¸ª •¤ ˛“ »ø·¡ ,¶ ˘ ˚˚ ƒ ¶¨ ”fl˚ ¡¢
                                        2. 3 ¡¡ ˚˚ ƒ ¸ ¸ ¿ …
         — `¸
¡ æ »œ˘ ¨ ‰ł — º ¶ ˜¿ –Œ     ˛˚ ˜ ‚˜ ‰ł¡£
                                                       “
                                           ¯ ·« ¸ª •¤ ˜ †˛ ˚ – ˚¶ —Ł ⁄ ˇ¨ ‚ł ¶¤‚ †˛ ˚ ˜ ¿
2. 1 ¡¡ ˚˚ ƒ ¶¨ ”fl˚
                                        ˜ ¨¡ •¶ ˛§ …·¸ ¸ ¿ … ¡£‚ˆ ‚ł ¶¤¸ ¸ ¿ …˜ · —¡    ¶
   ˚˚ ƒ ¶¨ ”fl˚ ˚˙ ¯ ·« ¸ª •¤ ˛“ „ …˜ “ ¸ fi » ¡£
                                            ´
                                        – ˚¶ —§˚ ˜    ˇ ˚˙ ˇ ł ˜ ,– ˛˜ † ˆ ˛˜ ˇ [ 12 ]—Æ
†˛ ˚ – ˚¶ ˛˚ ˜ „†˝‹ ˜¿ –Œ   ˚˙ ‚ł ¶¤˚ † ˚ ¨º ˜ ˙Ø¿             ‡ ˜   ˚˚ ƒ ¸ ¸ ¿ … , ‰ł»fl” ˘ Æ ‚ `¸ ¯ ·« ¸ª •¤
    —»    ˜   ˜
ˇ´ ,…« ¡ fl„ …˘ £ —˝ •´ ˚ ‡ º ˚ † ˚ ‡ ˜ ˘« † ¡£                      ´
                                        ˜ – ˚¶ —§˚ ”˝ « ¶¨ ¡£
           †    ˚ ·
‚ˆ ˘« † ˝¤ ‡£ ø •‰ ˜ —˛ ‰ – ˚ ,« ˘ ˚ `¿ …¶      ¿
˜      †
   ˜£ —˝ ˛ ˚ ˜ †»˝‹ ¶ł ‡ ˇ ˇ ł ˜ †     ,¨ „ß ˘                                ˜£
                                        3 ¡¡ »ø ¯ ·« ¸ª •¤ ˜ `“ ”ˇ › »• »œØ ‰¤ ”˝ †˛
„ ˚ ˛“ ˚˚ ƒ ¶¨ ”fl˚ , ¿ ˜ …´ ¸ª •¤ ” ¿ ‰ł¨º      ˚             ˚ – ˚¶
¶ł ‡ – ˚¶ ˚§ ¡£ ¨ , ¯ ·« ¸ª •¤ ˜ ‰ł fl‡ı ˘ ,ł »                   º ¶ ˜‡ 400 M W `“ ”ˇ › »• »œØ ‰ł—— †˛ ˚ †
                                                              `¸
· ¶ ˚ ø – ¶… ˘« º      ¯ ª » ¶¤ º ¶ł ˚„ ˆ „ …˘ ˚                             ¨
                                        ˚ ˚ Ø , “ ¸ ‚ł ¶¤ ¶¸ ˚' …—¡ ¯ ¶fl ,† `¿ ˇ „ —¯ ¯ , ”
‡ º ˚ † ˚ ‡ ‡ ˇ ‰ˇ ˚ `¿ …¶ ˘« † ( ¨ 1020 ) ,˘
             ·     ˜                                         —˚
                                        † ˆ – ˛˜ Æ ‡ ˜ – ˚¶ ¸ª •¤ ¶ ‚ˆ »œØ ‰ł — § ‰¤£ ”˝ ˜
—‚ – ø – ˜ •´ ˚ ‡ ˘« † ˇ ¶ ˘ ¸ß ø – ‰ˇ ¡( ¨    —                                 ,˘
                                        †˛ ˚ † ˚ ¡£˚ Ø »œØ ·ƒ †¢˝ł ¸ —— “ ¸ º ˝ł ˘
  18
10 ) , ¶ł    —ˇ ¶    ˘ ¸ß ø – •˙ ‡£ ‚ ˜ ˚˚ ƒ ¶¨            » ´ ,‰·    ˇ‚ ˛¢ ˜ †¤¶fl , ·¸  ¨¯ ¶fl„ ‡ —” ´ ‚ˆ
( … 100 –¶ ) , ø ˜ – ‰‰Æ ˝ ˚˙ ˘ ¸ß ø – …‚ ı ˆ»
                 „ß           ”           »œØ “ ¸ ˜ ˇ ¶ – »fl ¡£‚ø ˚ † ˚      ¶ ˙ ˚ ˜£ —˝ ł‰
—–»¡ æ ‰˜ »œ»Æ,ˇ´ » ·œ ‚         ¨« †¿ ˚˙    ‚
                          ˚ …‚ ø            •               ‰ „„
                                        —— ¿Ø– ˚¶ ,‚ø ¸ø ‚ł ¶¤ ˜ ˜£ —˝ Æ ”˝ – ˚¶ †˛ ˚ ‰ł
– ˜ ” ·œ ,· ¶ł ‡ ˇ     ˚ ¡£ – ˛˜ † ˆ ¶ ˚ —˛ ‰ ˚˚ ˚ ˜            •´       „ߨ
                                        —— ˜ ˚ ‡ ‰Æ ˝…3¡« ˝…6 ¸ø ˚ ¡£•´ ‰Æ º       „ß
ƒ ¶¨ ”fl˚ ,¿ ‚˜ ˘ ø – ˚˚ ƒ ¶¨ ˚ `¿ …¶ ˜ · •ø †   ˇ              ˚ † ˚        ”ˆ
                                             »æˆ `¸ `… ˜ » ´ — ,˘ — ˘ß ´ »œ„ƒ ´˚
  ,¨˛ » ‚ ø – ˜ ˚˚ ƒ ¶¨ ¿             …˘
                    † ˆ ˇ´ ˚‰ ¸ª ¡£                   —¯
                                         ˘ ¸ß ‡ı ˚… ”¯ ˛· •¢ œ ˆ ˇ – »fl˚– †»¶ˇ ‚ ,˚˙
        b - log a E MS ¡¡ ¡¡ b ¡ log a E MS                ˙ » ·˛ ¨¯ ¶fl¯ ` ˇ´ · ˜ „ — ˘ ˜ ¡£– ˚¶ ‰Æ ‰ł  „ß
   ¡¡ f i =                       ( 1)
        0          ˘ ¸ß                       Ø                   `
                                        » †‰ ⁄ `¸ – ˛˜ »ø ¯ ·« ¸ª •¤ †˛ ˚ – ˚¶ ‰¤¢ ˜ `“ ”ˇ

 ¡“ 36    ¡“
              ¡⁄ § ˚ı —¿ ¡⁄ ¡¡‚ ¡¡` ,¨ ¡¡ »ø ¯ ·« ¸ª •¤ ˜ `“ ”ˇ › »• »œØ ‰¤£ ”˝ †˛ ˚ – ˚¶
                                            ˜


                                    ˘ß ´ »œ˜£ ¿Ø˜ ·¿          ‡ ˚– …‡£˚ ƒ 1       ”˝  ¨… »œ ¯¯  ˘ł  ˛´

                                  ¶¨  †  `¿  ˜£  ¿Ø ˜  ·¿   ‡  ˚–  … ‡£ ˚  ƒ 2 ˜  ˚     ¶… –¨  ‰ˇ ·    ,
                                       ˜  —˜
                                  º ‚ ˜£ —˝ ‰ˇ ¡ ˚– …‡£˚ ˇ – ,†»˜ ” ´ ˘ ¶ ˇ
                                  ˝‡ ¶fl‹   —˜  ˇ ¡£
                                                         `
                                     ˛“ Ø ⁄ ˇ ˚ »ø ¯ ·« ¸ª •¤ †˛ ˚ – ˚¶ ‰¤¢ ˜ `“ ”ˇ
                                  › »• »œØ ˚ § ˜£ —˝,† ˆ ¨ ˝…2 ¸ø ˚ ˜ ˜£ —˝ ˝‹ » ¶
                                  `“ ”ˇ › »• »œØ ˜ ` » Ø ¨¯ ¶fl˚      `¸
                                                    ‰ł—— •´    ,•´
                                   „ß   `ˇ
                                  ‰Æ ˜ ¨… •§ ¿“ ¶¨ – »fl…¨…   »œ”˝ ˘ß »œ„ƒ ´˚ – »fl¶… ˛˙
      3 ¡¡ ¨… ˝‚ ˘‰
         ˘ł   „ƒ´˚ – »flº †˛ ˚ – ˚¶ ‰Æ „ß•´           ”
                                  ”ˇ ˆ ‰ˇ ˆ ¡£˝…7 ‚ł ‡ `¸ `“ ”ˇ › »• »œØ ˚ ‡ „ƒ ´˚ ˜
 Fig. 3 ¡¡ Variation of gas turbine power and its simulation          •  „ß        `
                                  – »flº ˜£ —˝ ´ ‰Æ ˜ ¶ –¨ ,¸ø ‰¤¢ ˜ ˚ § ˜£ —˝      ”
         with the identif ied parameters
                                  ”ˆ ˜£ ˜ `¸ ˇ ˝‡ „ƒ´˚ ˚ ‡ ˜ ¶fl‹ – »fl ¡£
          `ˇ
    ˝…4 ¡¡ ¨… •§ ¿“¶¨ – »flº †˛ ˚ – ˚¶ ‰Æ   „ß•´
   Fig. 4 ¡¡ Variation of oil valve opening degree and its           ˝… ¡¡ `“ ”ˇ › »• „ƒ´˚ – »flº ˜£ —˝ ´ ˚ ‡
                                           7                 •
      simulation with the identif ied parameters            Fig. 7 ¡¡ Total power variation and its simulation output


                                  4 ¡¡ ‰Æ
                                       – ˛˜ `“ ”ˇ › »•›      ˜
                                                ˚ § ˜£—˝ »ø·¡ ˇ Ƈ `¸
                                  ˚˚ ”ˇ          ˜£   ‰Æ
                                        †˛˚ – ˚¶ ‰¤ ˜ ˜£ —˝ „„ ,‚˜ ‰ł`¸ »ø ¯ ·«
                                                        ‰ „„
                                  ¸ª •¤ ˜ †˛ ˚ – ˚¶ ¸ª •¤ ¡£† ˆ – ˛˜ Æ ‡ ˜ ˜£ —˝ Æ ”˝
                                  – ˚¶ ¸ª •¤ ,¿                 `
                                          ˝¤ „ …¥ ˜ † ˚ ”˝ • ˛ ,¿ ¸ ‰¤¢ `“
                                                  ˜  ˜
                                  ”ˇ › »• »œØ ˜ ˚ § ˜£ —˝¡£¸ø ‰¤£ —˝ •´ ˚ ‡ º ˚
   ˝…5 ¡¡ ˘ß ˝‚ ˘‰  „ƒ´˚ – »flº †˛ ˚ – ˚¶ ‰Æ„ß•´        † ˚      »     ”
                                      ˜ –¨ ‰ˇ æˆ `¸ ‰ˇ ˆ ˜ » ´ — ,⁄ ˆ `¸ ¸ø Æ ‡
   Fig. 5 ¡¡ Variation of steam turbine power and its
     simulation with the identif ied parameters            …           —
                                  ˜ ˜£ —˝ ˘ – ˚¶ ¸ª •¤ ˜ ——§ ,˛“ ˚ ˇ `“ ”ˇ › »• »œ
                                      ˜
                                  Ø ˜ ‰¤£ ”˝ †˛ ˚ † ˚    … `ƒ ˇ ˝‡ ¶fl‹   ——¿
                                  ¶¤`¸ »ø·¡ ¡£
                                    ‚‰ ´……ß ¿fl ˝ł ´
                                         –        ( http :/ / www. aep s2info .
                                  co m/ aep s/ ch/ index. asp x ) ¡£

                                                    †˛ ¿… ˛˜ ˇ
                                  [ 1 ] · ˜ ,˝ı –ł ˚ ,¸ ´ ,¨ .         ¨ »œ¨¨ `ƒ ˇ ˝‡ ¶fl‹ •´
                                                        —˝ …                .
                                                                        ˜£ —˝ —„œ
                                       »œ„⁄ ‡ § –¤ ,2008 ,28 (2) :1102117.
                                      CU I Ning , WAN G Bingshu , DEN G Yong , et al . Dynamic
   ˝…6 ¡¡ ¨… »œ¯¯ ˘ł ˛´ ¶¨ – »flº †˛ ˚ – ˚¶ ‰Æ „ß•´
  Fig. 6 ¡¡ Variation of gas turbine outlet temperature and        simulation model for t he heavy dut y gas t urbine t hermodynamic
     its simulation with the identif ied parameters           system. Proceedings of t he CSEE , 2008 , 28 (2) : 1102117.
                                  [ 2 ] ¯ »fl„ ,¸       ,„¢ …ˆæ . •¢      ˘ł        ˜
                                                         ˆ ¨… ´ »œ˜ •˙ ˇ —˚ § ‰¤£ …˛¨
   ‚ ˜£ ¿Ø˜ †˛ ˚ – ˚¶ ‰Æ ¨ ˇ´ : KV P = 0. 76 , TV P
             „ß                         ¶¤—• ˛ . —„œ »œ„⁄ ‡ § –¤ ,2007 ,27 (26) :1082114.
                             ƒ
= 0. 10 s , TM = 6. 66 s , T H = 50. 10 s , KGT = 1. 41 , 1         ZHAN G Huaguang , DEN G Wei , GEN G Jiamin. Nonlinear
                                      modeling and stabilit y analysis of gas t urbine used for elect ricit y
= 4. 65 s , TCD = 0. 94 s , KRS = 0. 93 , T RS = 24. 74 s ,
                                      generating. Proceedings of t he CSEE , 2007 , 27 (26) : 1082114.
                            ƒ
C1 = 1. 07 , C2 = 5. 77 , T TC = 3. 56 s , KST = 0. 34 , 2 =
                                               ( ˇ´ “    83 ‡ ¡¡ co ntinued o n page 83)
1. 55 s ¡£‚ †˛ ˚ ø     ´ •¶ ˛§ ˜ ,˘ — ¨¨ „ł ´fl …

                                                                      ¡“ 37      ¡“
              ¡⁄ —˘ º ¿“•¢ ¡⁄ ¡¡—˛⁄ »“ ,¨ ¡¡ »ø „            · ˜ „      ƒ
                                                   —§ ˜     ”
                                                        „ —¯ ¯ – ¸˝ ›


  Voltage Signal Transmission Principle Based on the Inverse Piezoelectric Effect of Piezoelectric Ceramic
                        X U W ei hua , B A O H ai , YA N G Yi han , W EI X i aomi n g
                    (Nort h China Elect ric Power University , Beijing 102206 , China)

Abstract : A new voltage signal t ransmission p rinciple using piezoelect ric ceramic materials and reflective fiber optic
displacement senso r is p resented. The inverse piezoelect ric effect of piezoelect ric ceramic is used to obtain t he measured voltage
dynamic variations. The reflective fiber optic displacement senso r is used to measure t he dynamic voltage variations. Thro ugh
t he test s of linearity , co rrect ness and temperat ure characteristics of t he voltage t ransformer , t he result s show t hat t he
measurement accuracy can reach 0. 1 in a laborato ry environment wit h stable temperat ure characteristics.

Key words : potential t ransfo rmer ; t ransmission p rinciple ; piezoelect ric ceramic ; reflective fiber optic displacement senso r(ˇ ‰    37 ‡ ¡¡ co ntinued f ro m page 37)
[ 3 ] ROWEN W I. Simplified mat hematical rep resentations of heavy2           Elect rical Engineering in J apan , 2003 , 143 (3) : 9219.
  dut y gas t urbines. ASM E Journal of Engineering for Power ,               ˆ
                                           [ 10 ] Ł —¡ ,—ˇ ¶« . ˆ        `ƒ ˇ ˝‡ •´  ˜ `“ ”ˇ › »•       .
                                                                             ¶fl‹ ˜£ —˝
  1983 , 105 (4) : 8652869.                               ˙ »“ · § § –¤ :    ¨» ¿˘ §    ,2006 ,46 (5) :6872690.
[ 4 ] Working Group on Prime Mover and Energy Supply Models for              L UAN Xiao ming , XU Xiangdong.          Dynamic modeling of
  System Dynamic Performance St udies. Dynamic models for                combined cycle power plant s power system simulations.
  combined cycle plant s in power system st udies. IEEE Trans on            Journal of Tsinghua Universit y : Science & Technology , 2006 ,
  Power Systems , 1994 , 9 (3) :169821708.                       46 (5) : 6872690.
[ 5 ] SU ZA KJ  S,  KAVA TA    K,   SE KO GUCHI      M,   et  al .  [ 11 ] ¸ ”£     `
                                                   ,” —¡ œ. `“ ”ˇ › »• »œØ              •¤
                                                                    ‰ˇ ˝‡ †˛ ˚ † ˚ •‰ —¿ . ¨…
  Mat hematical model for a combined cycle plant and it s                ˘ł ´ »œ…… ,2009 ,22 (1) :33236.
                                                 ˚ı
  implementation in an analogue power system simulator/ /                SUN Haijun , HOU Xiaolong. Reasearch on parameter test on
  Proceedings of   IEEE  Power   Engineering    Societ y  Winter      governing system of co mbined cycle unit s.         Gas Turbine
  Meeting , J anuary 23227 , 2000 , Singapore.                      Technology , 2009 , 22 (1) : 33236.
[ 6 ] KUN I TOMI K , KU RI TA A , TADA Y , et al . Modeling             [ 12 ] C HAN Chehang , L IU Guangjun. Hysteresis identification and
  combined2cycle power    plant  for   simulation   of  f requency      compensation using a genetic algorit hm wit h adaptive search
  excursions. IEEE Trans on Power Systems , 2003 , 18 ( 2 ) :              space. Mechat ronics , 2007 , 17 (7) : 3912402.
  7242729.
[ 7 ] BA GNASCO A , DEL FINO B , DEN E GRI G B , et al .                 ‚  ¡¡ `  ( 1981 ¡“) ,˜—,˝¤ —¯       ,†' ˚¿ —¿ œ ,   “ —¿
  Management and dynamic performances of combined cycle power
                                            ˇ
                                           •‰ :˘ß ´ »œ» ·˛       ˘ º •´      ˘ł    “
                                                                 ¡¢ ` …⁄æ ¡¢      ˛¨ ¶¤ — ¨ ¡£
  plant s during parallel and islanding operation. IEEE Trans on
                                           E2mail : gaolin. cn @gmail. com
  Energy Conversion , 1998 , 13 (2) : 1942201.
                                             ˇ˜ ¿¡ ¨ (1985 ¡“) ,˜—,†' ˚¿ —¿ œ ,             ˇ
                                                                        “ —¿ •‰ :˘ß ´
[ 8 ] ZHAN G Q , SO P L . Dynamic modeling of a co mbined cycle
                                           »œ» ·˛    ˘ ¡¢
                                                   •   „ƒ ´˚ ⁄ † ¨ ¡£ E2mail : xiajnrng @st u. xjt u.
  plant for power system stabilit y st udies/ / Proceedings of IEEE
  Power Engineering Societ y Winter Meeting , J anuary 23227 ,           edu. cn
  2000 , Singapore.                                   ·    ˘‰( 1961 ¡“) ,˜—,‰˚ ,†' ˚¿ œ …˚ƒ ,             ˇ
                                                                            “ —¿ •‰ :
[ 9 ] BABA K , KA KIMO TO N. Dynamic behavior of a co mbined             ¶ ´ »œ—        „˚
                                                    ‰ ¡¢ ˇ         ˝
                                                             ¶ˇ ¡¢ ˛´     ¨¨ ß ˆ ¡¢—´˜ ·   ¨ ¡£
  cycle power power plant in t he p resence of a f requency drop .         E2mail : ypdai @mail. xjt u. edu. cn

         Modeling and Identif ication of Combined Cycle Units Based on the Genetic Algorithm
                     GA O L i n 1 , X I A J un ron g 1 , DA I Yi pi n g 1 , KA N W ei mi n 2
                        ( 1. Xi¡fl Jiaoto ng U niversity , Xi¡fl 710049 , China ;
                            an              an
              2. Guangdo ng Elect ric Power Research Instit ute , Guangzho u 510000 , China)

Abstract : Wit h the steady increase of combined cycle unit s , t heir influence o n t he elect ric power system stability is being given
increasingly great attentio n. It is of impo rtant p ractical significance to develop a mat hematical model in conformity wit h t heir
complicated no nlinear characteristics and easily accessible t hro ugh t he test of t he parameters. Based on t he classical nonlinear
model of combined cycle unit s , t his paper p resent s a new nonlinear model fo r testing and identif ying t he combined cycle unit s.
The imp roved parameter identif ying met hod is p ropo sed based on t he genetic algorit hm and applied to a 400 MW combined cycle
unit . The feasibility and effectiveness of t he model and t he met hod p ropo sed are p roved.

Key words : combined cycle unit s ; genetic algo rit hm ; mat hematic model ; parameter identification

                                                                            ¡“ 83  ¡“

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:4/18/2011
language:English
pages:5