Råd og tips ved kjøp og montering av ildsteder - Download as PDF

Document Sample
Råd og tips ved kjøp og montering av ildsteder - Download as PDF Powered By Docstoc
					Råd og tips ved kjøp og
montering av ildsteder

Husk at installasjon av ildsted må
kontrolleres av en kvalifisert kon-
trollør før det brukes. Kvalifisert
kontrollør kan være feier, mur-
mester, varmeforhandler eller
andre med tilstrekkelig kom-
petanse. Det er en fordel for
din egen del at du kan doku-
mentere denne kontrollerer
skriftlig.

Det er derfor viktig å fylle ut og ta
vare på skjemaet på neste side som
dokumentasjon ved tilsyn/kontroll fra
feiervesenet. Dokumentasjon for riktig
montering av ildstedet er og viktig ved kjøp og salg av
boligen.

Ved å sende en kopi til kommunens feiervesen vil du sikre at de utfø-
rer regelmessig behovsprøvet feiing og at ildstedet ikke represente-
rer brannfare ved bruk.

Installasjon av gass- eller parafinfyrte ildsteder tilknyttet tank er
fremdeles søknadspliktig i henhold til plan – og bygningslovens §93.
1  Fyr med tørr ved
  Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i skorsteinen og
  minimal forurensing. Vanligvis inneholder friskt trevirke ca 60% vann.
  Dersom vanninnholdet reduseres til 20%, som er normalt for tørr
  ved, blir varmeutbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin
  eller andre brannfarlige væsker til opptenning.

2  Fyr med god trekk
  Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyp-
  pig ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen. Med
  små ilegg unngås så kraftig fyring at det oppstår skade på ovn og
  skorstein.

3  Unngå rundfyring
  Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med
  trekken mest mulig gjennskrudd. På den måten dannes beksot i
  skorsteinen som kan ta fyr og mye forurensinger i form av gasser og
  partikler slippes ut i luften. Det kan oppstå forpufninger som kan gi
  store sotskader i boligen. I verste fall kan også giftig gass lekke ut i
  rommet og føre til forgiftning og død.

4  Hvis sotbrann
  Hvis sotbrann skulle oppstå, må vi straks stenge igjen alle ovnsventi-
  ler og luker som fører til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på
  peisspjeld. (Spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres i pei-
  sen) Hold godt øye med loft og kjeller og vær oppmerksom på even-
  tuelle røykutvikling ved etasjeskillene og de steder der treverket
  kommer inntil skorsteinen. Slokkingen må vi overlate til brannvese-
  net. Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av feievesenet.

  Ta gjerne kontakt med kommunens feiervesen på forhånd ved spørs-
  mål om installasjon av ildsteder eller andre spørsmål om skorstein
  fyring etc.   Leverandør