Nieuwsbrief Sailing Letters - PDF by MarvinGolden

VIEWS: 23 PAGES: 3

									                         Nieuwsbrief Sailing Letters
                  NR  . 6, M E I 2 0 0 9
                  ●  ●  ● ●   ● ●   ● ●  ● ●  ● ●  ● ●   ●  ● ●   ● ●   ● ●   ● ●
In The National Archives (TNA)   Er zijn gelukkig wel wat nieuwe ontwikkelingen te melden na het verschijnen van de
in Londenc bevindt zich een
                  laatste nieuwsbrief (september 2008) In chronologische volgorde komen ze hier voorbij.
grote hoeveelheid zeventiende-
en achttiende-eeuwse brieven                                           ●  ●  ●
van en aan Nederlandse zee-
varenden en kooplieden en hun   ●  ●  ● ●   ● ●   ● ●  ● ●  ● ●  ● ●   ●  ● ●   ● ●   ● ●   ● ●
familie-leden. Deze brieven en
                  De presentatie van het eerste Sailing Letters Journaal vormde voor ons het hoogtepunt
een schat aan ander materiaal
(scheeps-journalen, aanbeve-    van de maand november 2008. Over die gebeurtenis bent u via een fotospecial geïnfor-
lingsbrieven, ladingboekjes,    meerd. Wat u wellicht nog niet weet is dat het boek goed is ontvangen door zowel onze
kwitanties etc.) waren aanwezig  reguliere lezers als door diverse (vak) tijdschriften en kranten.
op Nederlandse schepen die
tijdens de Engelse oorlogen zijn
veroverd. De Koninklijke      ●  ●  ● ●   ● ●   ● ●  ● ●  ● ●  ● ●   ●  ● ●   ● ●   ● ●   ● ●
Bibliotheek (KB) is bezig een   In afwachting van de bouw van een compleet nieuwe website hebben we onze huidige
inventarisatie te maken van deze  website geactualiseerd en uitgebreid. Iedere maand probeert webmaster Peter de Bode
belangrijke archiefschatten,
                  een brief uit onze groeiende voorraad over het voetlicht te brengen.
waarvan het merendeel
honderden jaren ongelezen is
gebleven. Het project Sailing   ●  ●  ● ●   ● ●   ● ●  ● ●  ● ●  ● ●   ●  ● ●   ● ●   ● ●   ● ●
Letters, dat de KB uitvoert in   Kort na ons januaribezoek aan The National Archives (TNA) in Kew, zijn we begonnen
samenwerking met het
                  met de voorbereiding van de publicatie van ons 2e Sailing Letters Journaal dat in novem-
Nationaal Archief en de
Universiteit Leiden, wordt     ber van dit jaar zal verschijnen. Ditmaal is het thema ‘De West’. In de loop van dit jaar
mede gefinancierd door de     zal de relatie die Nederland heeft met de Antillen fundamenteel wijzigen. Deze belangrij-
Samenwerkende Maritieme      ke staatkundige gebeurtenis zal veel publiciteit gaan veroorzaken. Een mooi moment om
Fondsen.
                  te laten zien dat aspecten van onze eeuwenlange relatie met De West in nog onbekende
                  brieven en documenten zijn terug te vinden. We kunnen nu al zeggen dat ons bezoek
                  een succes was. We hebben zeker twee brieven gevonden die publiciteit voor het project
                  Sailing Letters kunnen genereren. (zie verder in deze nieuwsbrief).

                  ●  ●  ● ●   ● ●   ● ●  ● ●  ● ●  ● ●   ●  ● ●   ● ●   ● ●   ● ●
                  Een wel heel bijzonder moment was het openen van een tweetal brieven waarvan we ver-
                  moedden dat ze belangrijk materiaal zouden kunnen opleveren. Twee Britse restaurato-
                  ren hebben zich met de kwestie beziggehouden en toen was het moment daar dat Erik
The National Archives       van der Doe echt voor het eerst in ruim tweehonderd jaar de inhoud kon lezen. Die viel
                  jammergenoeg tegen, maar de gebeurtenis was er niet minder om. Gelukkig vond Erik
                  later wel een brief die de moeite waard is. Dat betreft een brief die een apotheker of arts
                  uit Demerary stuurde aan de eigenaar van de plantage waarvoor hij werkt. De apothe-
                  ker/arts meldt dat hij niet zeker is dat de medicijnen die hij heeft aangetroffen op de
                  plantage wel goed zijn. In de brief doet hij twee vouwbriefjes met poeder/medicijnen die
                  hij graag in Nederland onderzocht wil zien. De brief – maar dat had u al begrepen- komt
                  nooit in Nederland aan. Het leek ons wel leuk om daar iets mee te doen. We vonden
                  Carel de Haseth (ooit opgeleid tot apotheker) bereid om de brief in deel 2 van het Sai-
                  ling Letters Journaal te behandelen. Toen moest TNA worden overtuigd van het belang
                  van een analyse door een modern laboratorium. Dat ging wel heel eenvoudig, men was
                  direct enthousiast. Op 7 mei heeft Perry Moree in Kew, onder grote belangstelling van
                                                         ●  ●  ●
●  ●  ●
de staf van TNA, de brief uit de doos gelicht. De conservator van dienst heeft vervol-
gens een deel van de poeders afgezonderd en gereedgemaakt voor nader onderzoek. Eer-
ste onderzoek leverde op dat het om een opiumproduct ging. Het echte antwoord moet
nog komen wanneer de poeders in een hightech laboratorium in Manchester zijn on-
derzocht.

●  ●  ● ●  ● ●   ● ●   ● ●   ● ●  ● ●   ●  ● ●   ● ●   ● ●  ● ●
                                              Openen van brieven
De vondst van Dirk Tang was ook niet mis. Even dacht hij dat zijn hart het zou bege-
ven toen hij zich realiseerde dat de brief die hij in zijn hand hield wellicht geschreven
was door een (ex) slavin. Drie keer lezen bevestigde zijn eerste indruk. Wilhelmina van
Kelderman schreef in 1795 aan haar ‘eigenaar’ in Amsterdam over haar droevig lot.
Eenmaal terug in Amsterdam werd de zeer gewaardeerde hulp van Jean Jacques Vrij
ingeroepen. (deskundige op het terrein van de Surinaamse genealogie) Die deed, in een
recordtempo, archiefonderzoek en samen schreven ze een artikel voor het Geschiedenis
Magazine. Het leven van deze oudere dame en (ex) slavin wordt er uitvoerig in ver-
beeld. In het julinummer is het allemaal te lezen en het zal in ieder geval ook worden
opgenomen in deel 2 van het Journaal.

●  ●  ● ●  ● ●   ● ●   ● ●   ● ●  ● ●   ●  ● ●   ● ●   ● ●  ● ●
Op woensdag 18 februari 2009 ontving de Koninklijke Bibliotheek zowel de voormali-
ge als de huidige Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen, respectievelijk
de heren Carel de Haseth en Paul Comenencia. Dit bezoek stond in het teken van het
project ‘Sailing Letters’, aangezien het komende journaal hiervan geheel gewijd zal zijn
aan de relatie Nederland en de West. De delegatie werd welkom geheten door waarne-
mend algemeen directeur Martin Bossenbroek, waarna de heren een uitgebreide intro-
ductie kregen over het project en het Nationale Conserveringsprogramma Metamorfo-
ze. Ja, ja en die Carel de Haseth is inderdaad de man die voor Journaal 2 de brief over
de medicijnen gaat behandelen. (rechts op de foto)                     Carel de Haseth en Paul
                                              Comenencia

●  ●  ● ●  ● ●   ● ●   ● ●   ● ●  ● ●   ●  ● ●   ● ●   ● ●  ● ●
In maart ontvingen alle auteurs die hadden toegezegd om mee te werken aan deel 2
briefmateriaal voor hun artikel. De redactie heeft besloten dat deel 2 een iets andere
vorm krijgt dan deel 1. In deel 2 komt een aantal thema’s aan de orde die de vorm van
een essay krijgen. De essays worden geschreven op basis van verschillende brieven. De
gekozen thema’s zijn:
•   Vrouwen in de West door dr. Aspha Bijnaar
•   De Surinaamse slavenstaat en haar bewoners door Jean Jacques Vrij
•   De joodse diaspora in de West door drs. Hilde Pach
•   De bijna vergeten kolonies Essequibo en Demerary door dr. Ruud Paesie
•   Het Antilliaanse eilandenrijk door drs. Luc Alofs

Naast deze essays zal in deel 2 ook nog een aantal op zich zelf staande bijdragen ver-
schijnen op basis van één brief. We hebben dr. Henk den Heijer, WIC deskundige,
van de Universiteit Leiden bereid gevonden een inleiding te schrijven. Ook dit keer zal
er een dvd met opnamen van het materiaal worden bijgevoegd. We hebben al een aan-
tal bijdragen ontvangen en daar ontlenen we de optimistische conclusie aan: we liggen
op schema!
                                              2
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●        ●  ●  ● ●   ● ●  ● ●   ● ●   ● ●   ● ●   ●  ● ●   ● ●   ● ●   ● ●
Colofon              Van verschillende kanten hebben we het verzoek gekregen om een soort protocol/
Deze nieuwsbrief informeert    instructie te ontwikkelen voor het fotograferen van materiaal (in Kew) door individuele
over de voortgang van het     onderzoekers. Een dergelijk protocol kan helpen om opnamen geschikt te maken voor
project Sailing Letters en     onderlinge uitwisseling en gebruik. Bovendien kan het helpen de kwaliteit van de opna-
verschijnt onregelmatig.
                  men te vergroten. Op grond van onze ervaring heeft Peter de Bode een eerste opzet ge-
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met        maakt en die op de website geplaatst. Ons advies is: kijk er naar als je naar Kew gaat en
projectleider Dirk Tang of Peter  doe er je (en ons) voordeel mee. Voor alle helderheid: als je zelf nog betere tips of sugges-
de Bode.              ties hebt, laat het ons weten dan doen we die er bij. (kijk op de website bij de knop: con-
E-mail: sailingletters@kb.nl.
                  tact, discussie en onderzoek)
U kunt zich aanmelden voor
de nieuwsbrief via
www.kb.nl/sl/contact.html.     ●  ●  ● ●   ● ●  ● ●   ● ●   ● ●   ● ●   ●  ● ●   ● ●   ● ●   ● ●
                  We werken ook aan een overzicht dat zal gaan tonen wie met wat bezig is. Het kan voor-
                  komen dat onderzoekers niet van elkaar weten dat ze op hetzelfde gebied onderzoek
                  doen. Om daar helderheid in te brengen en om de mogelijkheid van onderlinge uitruil
                  van kennis en inzicht te vergroten komt er een overzicht van interessegebieden. Ga je aan
                  een onderzoek beginnen, laat het ons weten. We kunnen je dan laten weten of iemand
                  anders er al mee in de weer is. We kunnen natuurlijk ook zo’n overzicht op de website
                  plaatsen maar dat is afhankelijk van toestemming van betrokkenen .
               3

								
To top