Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

UXORs Unique Opportunity to Study Disk Structure Gemini

VIEWS: 16 PAGES: 6

									UXORs: A Unique Opportunity to Study Disk Structure

         Gemini Preprint #83

           B. Rodgers
  Gemini Observatory, Gemini-South, AURA/Chile
     P.O. Box 26732, Tucson, AZ 85726
¶¶ÌÁÌÄ ¶¶
 ËÈ ÓÒ Ö Ò    Ë Ö ×¸ ÎÓк ¶¶ÎÇÄÍÅ ¶¶¶¸ ¶¶      Ê Ç ÈÍ ÄÁ  ÌÁÇƶ¶
¶¶Æ Å Ë Ç     ÁÌÇÊ˶¶


   Í   ÇÊ×    ÍÒ ÕÙ     ÇÔÔÓÖØÙÒ ØÝ ØÓ ËØÙ Ý        ×  ËØÖÙ ØÙÖ     ÖÒ ØØ ÊÓ Ö×
     Ñ Ò   Ç × ÖÚ ØÓÖݸ    Ñ Ò ¹ËÓÙØ ¸    ÍÊ  »  Ð ¸ ȺǺ  ÓÜ ¾  ¿¾¸
   ÌÙ ×ÓÒ¸       ¾   ÖÓ  Ö×    Ñ Ò º  Ù     ×ØÖ   Ï Ø ×Ø Ò Ù × × Í ÇÊ× ÑÓÒ Ø × Ñ Ò ÐÝ Ù ÕÙ ØÓÙ×
          غ
   Ô ÓØÓÑ ØÖ Ò ÔÓÐ Ö Ñ ØÖ Ú Ö Ð ØÝ Ó ÔÖ ¹Ñ Ò × ÕÙ Ò ×Ø Ö׸ × Ø
   Ñ Ò ØÙ Ó Ø Ö Ú Ö Ø ÓÒ× ´ º º¸ ¡Î ½ ¸ ¡Ô ¾±µº Á Ó ÙÐØ Ø ÓÒ
    Ý Ö ÙÑ×Ø ÐÐ Ö × Ñ Ø Ö Ð × Ø Ù× Ó Ø Ú Ö Ð ØÝ Ò Ø × ×Ø Ö׸
   Ø × Ó × ÙÖ Ø ÓÒ Ú ÒØ× ÔÖÓÚ Ò ÓÔÔÓÖØÙÒ ØÝ ØÓ ×ØÙ Ý Ø ×ØÖÙ ØÙÖ
    Ò   Ú ÓÖ Ó × × Ø ÖÓÙ Ø « Ø× Ø Ý Ú ÓÒ Ø ×Ø ÖРغ
     ËÔ ØÖ Ð ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ó Ø Í ÇÊ ×Ø Ö ÊÊ Ì Ù ´ÊÓ Ö×    ¾¼¼¾µ       Ø  к
   × ÓÛ× Ø Ø Ú Ö Ð ØÝ ÖÓ×× Ø ÓÔØ Ð ×Ô ØÖÙÑ × Û Ðй ÓÖÖ Ð Ø Û Ø
   Ø Ô ÓØÓÑ ØÖ    Ò × Ò ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ ÔÐ ÓÒ×ØÖ ÒØ× ÓÒ Ø × Þ
   Ó Ó × ÙÖ Ò Ñ Ø Ö Ðº Ï Ø ÑÓÖ Ø Ð ÑÓ Ð Ò ¸ Ø × Ò Ó Ø
    Ú Ø ÔÓØ ÒØ Ð ØÓ ÔÖÓ Ò Ø Ð ÓÛ Ø Ö ÙÑ×Ø ÐÐ Ö × × « Ø
    Ò »ÓÖ ÑÔÐ Ø Ò Ø Ú Ö Ð ØÝ ÒÓÛÒ × Ø Í ÇÊ Ô ÒÓÑ ÒÓÒ º

½º  ÁÒØÖÓ  Ù Ø ÓÒ


Ì ×Ó¹ ÐÐ Í ÇʹØÝÔ ÓÖ Í ÇÊ ×Ø Ö× Ö     ÐÝ Ú Ö Ð ×Ù × Ø Ó À Ö
  ×Ø Ö׸ ÔÖ ¹Ñ Ò × ÕÙ Ò ×Ø Ö× Ó ÒØ ÖÑ Ø Ñ ×׸ Ò Ñ Ø Ö Ø ÔÖÓ¹
ØÓØÝÔ Ó Ø Í ÇÖ º Ì Ò ØÙÖ Ó Í ÇÊ× × Ñ ØØ Ö Ó ÓÒ¹ Ó Ò       ظ
 ÙØ ÓÒ ÔÓ×× Ð ØÝ × Ø Ø Ø Ý Ö ÝÓÙÒ ×Ý×Ø Ñ× Ú Û Ø ÖÓÙ ×ÓÑ ÔÓÖ¹
Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ö ÙÑ×Ø ÐÐ Ö ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ø Ø Ó × ÓÒ ÐÐÝ Ó × ÙÖ × Ø ÒØÖ Ð
×Ø Öº Á Ø × × Ø × ¸ Ø Ð ×ØÙ Ý Ó Ø Ô ÓØÓÑ ØÖ ¸ ÔÓÐ Ö Ñ ØÖ Ò
×Ô ØÖÓ× ÓÔ Ú Ö Ð ØÝ Ó Ø × ×Ý×Ø Ñ× ÙÖ Ò Ó ÙÐØ Ø ÓÒ Ú ÒØ× Ò Ö Ú Ð
 Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø Ó ÙÐØ Ò Ñ Ø Ö Ð Ò Ò ¸ Ø Ö ÙÑ×Ø ÐÐ Ö × ×º
    Ø Ø ÓÒ Ö Ò ¸ ÑÝ Ø Ð Û × Ú ÒØÓ ØÛÓ Ô ÖØ× Í ÇÊ ÔÖÓÔ ÖØ ×
 Ò Ò Ö Ð¸ Ò Ö ×ÙÐØ× Ó ×Ô ØÖÓ× ÓÔ ÑÓÒ ØÓÖ Ò ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ø Í ÇÊ ×Ø Ö
ÊÊ Ì ÙÖÙ׺ Ë Ò Ø Ð ØØ Ö Ö ÐÖ Ý ÔÙ Ð × ´ÊÓ Ö× Ø Ð ¾¼¼¾ Ö Ø Ö
ÊÏ ËƵ¸ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ó Ø × ×Ô × ÚÓØ ØÓ Ø ÙÒ ÕÙ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó
Í ÇÊ× ´Ë Ø ÓÒ ¾µ¸ ÓÐÐÓÛ Ý Ö ×ÙÑÑ ÖÝ Ó ÊÏ ËÆ ´Ë Ø ÓÒ ¿µº
¾º  Ï  Ø  ×   Í  ÇÊ ËØ Ö


Ì Ö Ö ÓÒ ÐÓÓ × ÓÖ ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú Ò×Û Ö ØÓ Ø × ÕÙ ×Ø ÓÒ¸ Ø ÑÓÖ ÐÙ× Ú
 Ø ÓÑ ×º ÓÖ Ò ØÓ Ö Ò Ò      ´½ ½µ¸ Í ÇÊ× Ö Ò Ö ÐÐÝ À Ö
                    Ø  к
×Ø Ö× Ø Ø Ü Ø ½µ Ó × ÓÒ Ð ÒÓÒÔ Ö Ó Ñ Ò Ñ Û Ø ÑÔÐ ØÙ × ¡Î ³ ½ ¿
Ñ ¾µ Ò Ö × Ð Ò Ö ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ ÙÖ Ò Ñ Ò Ñ Ò ¿µ ÐÙ Ò « Ø
ÓÖ ÓÐÓÖ ØÙÖÒ ÖÓÙÒ ×Ù Ø Ø Ø Ö Ò Ø Ð Ö Ò Ò Ø ×Ø Ö ÓÑ × ÐÙ Ö Ò
                 ½
¾              ÙØ ÓÖ ² Ó¹ ÙØ ÓÖ
            B0  B5  A0   A5  F0     F5  G0  G5  K0    K5
          6

                                     a)
   ∆ V [mag]  4


          2


          0
         10
                                     b)
∆ pol [%]
          8

          6

          4

          2

          0
         300
                                     c)
v sin i [km/s]
         250
         200
         150
         100
         50
          0
            B0  B5  A0   A5  F0     F5  G0  G5  K0    K5
                      Spectral Type
          ÙÖ ½º ÈÖ ¹Ñ Ò × ÕÙ Ò ×Ø Ö× ËÔ ØÖ Ð ØÝÔ Ú׺ µ Ê Ò Ò
         Î Ñ Ò ØÙ ÖÓÑ Ø ÓÑÔ Ð Ø ÓÒ Ø Ó À Ö ×Ø²Ë Ú Ò Ó´½ ¸
         À˵ µ Ê Ò Ò Ð Ò Ö ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø ÓÑÔ Ð Ø ÓÒ Ó Ù Ò
         ´¾¼¼¼µ µ Ú× Ò Ñ ×ÙÖ Ý ÅÓÖ    Ø  ´¾¼¼½¸ ÅÅ˵º ÁÒ ÐÐ Ô Ò Ð׸
                           к
         ×ÓÐ ×ÝÑ ÓÐ× Ö ÒÓÛÒ Í ÇÊ× ¸ ×      ×ÝÑ ÓÐ× Ö ÔÓ×× Ð Í ¹
         ÇÊ× ´× Ø Üصº ËÔ ØÖ Ð ØÝÔ × ÖÓÑ ÅÅË × ÓÛÒ × ×ÕÙ Ö ×¸ ÓØ Ö
         ×ÓÙÖ × ´ Ù Ò¸ ÀË ÓÖ ËÁÅ µ Ö ÑÓÒ ×º ÖÓ×× × Ò Ô Ò Ð Ö
         Ñ Ò × ÕÙ Ò ×Ø Ö× ÖÓÑ ÅÅ˺ ÀÓÖ ÞÓÒØ Ð Ð Ò × Ö Ö ÛÒ Ø ¡Î ½
         Ò ¡Ô ¾ ´× Ø Üصº ´Ì ØÛÓ    ¡Î ÓÔ Ò ×ÕÙ Ö × Ò Ô Ò Ð Ö
         Ì ÇÖ Ò Î½    Ý ºµ
                           ÈË ÓÒ º Ë Öº ËØÝÐ        ¿
      Î Ø Ô ×Ø Ñ Ò Ñ º Ì Ý ØØÖ ÙØ ´½µ ØÓ Ø ×Ø Ö Ò ÓÚ Ö ÐÑÓ×Ø
   ÙÐÐÝ Ý Ò ÓÔ ÕÙ Ù×Ø ÐÓÙ ÒØ Ö× Ø Ò Ø Ð Ò Ó × Ø ¸ Ò ´¾µ Ò ´¿µ
   ÓÐÐÓÛ × ÓÒ× ÕÙ Ò Ó × ØØ Ö Ð Ø ÖÓÑ Ø × ÓÑ Ò Ø Ò Ø Ó × ÖÚ
  Ö Ø ÓÒ ÙÖ Ò Ø × Ó ÙÐØ Ø ÓÒ Ú ÒØ׺ ÆÓØ Ø Ø Û Ð Ø Ð ØØ Ö ØÛÓ Ö
  ×ØÖÓÒ Ú Ò ÓÖ Ö ÙÑ×Ø ÐÐ Ö × × Ò Ø ×ÓÑ Ò Ð Ò Ø ÓÒ¸ Ø Ý Ó ÒÓØ
  ×ØÖÓÒ ÐÝ ÓÒ×ØÖ Ò Ø Ò ØÙÖ Ó Ø Ñ Ò Ñ Ú ÒØ׺
     Ì × ¬Ò Ø ÓÒ × Ò ÐÙÖÖ Ò Ö ÒØ Ý Ö׸ Ñ ÒÐÝ Ù ØÓ Ø Ò Ö ×
   Ò Ú Ð Ð Ø Ò Ø ÔÖÓÔ Ò× ØÝ ÓÖ Ú Ö Ð ØÝ Ò ÐÐ ÔÖ ¹Ñ Ò × ÕÙ Ò ×Ø Ö׺
  À Ö ×Ø ² Ë Ú Ò Ó ´½ ¸ À˵ ×Ù ×Ø Ú ÖØÙ ÐÐÝ ÐÐ À Ö      » ×Ø Ö× ÓÙÐ
     ÓÒ× Ö Í ÇÊ׸ ÙØ Û Ø Û Ö Ò Ó ÑÔÐ ØÙ × ´¡Î µº × ÓÒ
  × ÑÔÐ Ó ¾ À      Ò Ì Ì ÙÖ ×Ø Ö׸ ÇÙ Ñ Ö    ´¾¼¼½µ Ó × ÖÚ Ú Ö Ð
                               Ø  к
  Ð Ò Ö ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ø Ø ÔÔ Ö× ØÓ ÒØ ¹ ÓÖÖ Ð Ø Û Ø ÓÔØ Ð Ö ØÒ ×× Ò
    ÒÙÑ Ö Ó ×ÓÙÖ ×¸ Ò ×Ù ×Ø × Ú Ö Ð Ò Û Í ÇÊ׸ ÙØ Ø Ö Ò Ó Ú Ö ¹
    Ð ØÝ Ø Ò × ØÓ ×Ñ ÐÐ ´¡Î ½ ¡Ô ½±µº Ë Ò ÐÐ Ó Ø × ×Ý×Ø Ñ× Ð ÐÝ
    Ö ÓÖ Ö ÙÑ×Ø ÐÐ Ö × ×¸ Ø × ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ú ÓÖ × Ô Ö Ô× ÒÓØ ×ÙÖÔÖ × Ò ¸
  Ö Ö Ð ×× Ó Ø Ù× Ó Ø ÓÔØ Ð Ú Ö Ð Øݺ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ò Û ÔÓ¹
  Ð Ö Ñ ØÖÝ Ó × Ú Ö Ð Û Ðй ÒÓÛÒ Í ÇÊ× ×Ù ×Ø× Ø Ø Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ñ Ý ÒÓØ
    ×Ó ×ØÖ Ø¹ ÓÖÛ Ö ´ÀÙØ Ò×ÓÒ      ½ µº
                      Ø  к
       ÙÖ ½ ÔÐÓØ× Ñ ×ÙÖ Ó Ô ÓØÓÑ ØÖ Ò ÔÓÐ Ö Ñ ØÖ Ú Ö Ð ØÝ ÖÓÑ
  Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÖ ÒÙÑ Ö Ó ÔÖ ¹Ñ Ò × ÕÙ Ò ×Ø Ö׺ Ï Ò ÓÒ× Ö Ò
  ×Ø Ø ×Ø Ð ÓÑÔ Ð Ø ÓÒ¸ Ø × Ø Ò ØÙÖ Ó Ú Ö Ð ØÝ Ø ØÓ Ò ÓÑÔÐ Ø ½º
  Á Ú ØØ ÑÔØ ØÓ ÒØ Ý ÒÓÛÒ Í ÇÊ× Ò ÙÖ ½ × Ø Ó× Ó Ø×
  Ø Ø Ö Û Ðй×ØÙ ÓÖ Ú ÑÙÐØ ÔÐ ÓÖÖÓ ÓÖ Ø Ò Ø Ò Ø ÓÒ Ð ½ Ø Ø
    Ú Ò ×Ù ×Ø Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ × ÓÒ Ð Ñ Ø Ø Ö Ð Ð ÔÓ×× Ð
  Í ÇÊ× º ÆÓØ Ø Ø Ø Ø × Ø× « Ö ØÛ Ò Ø Ø Ö Ô Ò Ð׸ ÙØ Û Ø Ñ ÒÝ
  ÓÚ ÖÐ ÔÔ Ò Ó Ø׺
     Ì Ñ Ò ØÙ Ó Ø Ú Ö Ð ØÝ Ó Í ÇÊ× × ÔÔ Ö ÒØ Ò Ø ØÓÔ ØÛÓ
  Ô Ò Ð׸ × × Ø Û Ðй ÒÓÛÒ ÔÖ Ö Ò ØÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð ØÝÔ × ß º ÀÓÛ Ú Ö¸
  Í ÇÊ× Ö ÓÒÐÝ ×Ù × Ø ´ ¾¼   ¼±µ Ó À Ö        ׸ Ñ ÒÝ ÐÓÛ Ú Ö Ð ØÝ
  Ó Ø× Ü ×Ø × Û Ðк È Ö Ô× ÙÒ ÕÙ ×Ô Ø Ó Í ÇÊ× × Ø Ø Ø Ð Ö
  Ú ÐÙ × Ó ¡Î Ò ¡Ô Ò Ø Ø Ø Ø × ØØ Ö Ð Ø Ú × Ð Ø ÓÔØ Ð Ñ Ò Ñ
   × ÒÓØ Ø ÓÑ Ò ÒØ Ð Ø ×ÓÙÖ Ò Ø × ×Ý×Ø Ñ׺ Ì ¬ ÙÖ ×Ù ×Ø× Ø ×
   ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÙØÓ«× ØÛ Ò Í ÇÊ× Ò ÒÓÒ¹Í ÇÊ× ¡Î ½ ´ ± Ó Ø
  ÓÔØ Ð Ð Ø × ÔÔ Ö×µ Ò ¡Ô ¾± ´Ö Ñ Ò Ò Ð Ø × ×ØÖÓÒ ÐÝ ÔÓÐ Ö Þ µº
      Ö Í ÇÊ× ¹ÓÒ Ú Ö× ÓÒ× Ó ÓØ ÖÛ × ÒÓÖÑ Ð À Ö       ×Ø Ö× Æ ØØ
  Ø  к ´½ µ ¬Ò ÒÓ × Ò ¬ ÒØ « Ö Ò × Ò ÓÖ × Ñ ×× ØÛ Ò Ø ØÛÓ
   ÖÓÙÔ׺ Ä Ö Ö Ð Ò Ö ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ ´ º ½ µ¸ Ò    Ö Ú× Ò Ö ÔÓ×× Ð ¹
    ÒÓ×Ø × Ó Ð Ö Ö Ò Ð Ò Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ׺ ÈÖ Ú ÓÙ× ØØ ÑÔØ× Ú ÒÓØ ÓÙÒ ÒÝ
   ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ú× Ò Ò ¡Î ´ º º¸ À˸ Ù Ò ¾¼¼¼µ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ò ÓÒ× ×Ø Ò¹
  Ø × ØÛ Ò Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ× Ò ÒØÖ Ò× × ØØ Ö Ñ Ý Ú Ò ØÓÖ׺ Ì
   ÓØØÓÑ Ô Ò Ð Ó ÙÖ ½ ÔÐÓØ× Ø Ö ÒØ Ú× Ò Ø Ó ÅÅË ÓÖ ¾ ÔÖ ¹Ñ Ò
  × ÕÙ Ò ×Ø Ö× ´ Ò ÐÙ Ò ÒÓÛÒ Í ÇÊ×µ Ò ½ Ñ Ò × ÕÙ Ò ×Ø Ö׺ ÁÒ Ø ×
    Ø × Ø Ø Ø Ò Ò Ý ØÓÛ Ö    Ö Ú ÐÙ × ÓÖ Ø Í ÇÊ ×Ø Ö× × Ð Ö ´ ÐØ ÓÙ
  ÒÓØ Û Ø ÓÙØ Ü ÔØ ÓÒµº

½
    ÇÖ ¸  É Ì Ù¸ ÊÊ Ì Ù¸ ËÎ  Ô¸ Í  ÇÖ ¸ ÎÎ Ë Ö¸ Î  ׸ ÏÏ ÎÙи Î  ÅÓÒ¸ Î  ÇÖ ¸
  Ê  ÄÙÔ  Ò  Å  Ò
                  ÙØ ÓÖ ² Ó¹ ÙØ ÓÖ
         1
                                         1.2
      0.8
                                         1
      0.6                          Fe II (42)   0.8    ÙÖ ¾º ÊÊ
                                            ÌÙ     ×Ô ¹
      0.4 CaII K
                    CaII H                  0.6
                                            ØÖ × ÓÛ Ò Ö¹
                                             ÙÑ×Ø ÐÐ Ö Ñ Ø Ð
                    & Hε
Relative Flux

                                         0.4
        0.2                                   ÐÒ × Ò Ö Ð ØÚ
                                         0.2
                                            ­ÙÜ
         0                                0   ÙÒ Ø× ´ÊÏ ËƸ
         1
          3900   3950    4000   4900   5000   5100   5200
                                              º ½¼µº Ì
                                         0.8
                                            ÐÒ × Ú Ö
      0.8
                                   Ca II
                                            Ó Ö Ø ×Ô ¹
                                         0.6  ØÖ ´ Ð×Ó × ÓÛÒµº
      0.6      He I                             ËØÖÓÒ     ¹
                 NaI D                         ×ÓÖÔØ ÓÒ × Ò Ø
                                            Ñ Ü ÑÙÑ Ð Ø
                           OI      Pa13-17    0.4
      0.4
                                             × Ö ÔÐ Û Ø
        0.2                                0.2
                                            Û Ñ ×× ÓÒ Ò
                                              ÒØ ×Ø ÔÓ ×º
         0                                0
           5850    5900   5950  8400   8500   8600   8700
                     Wavelength


¿º        ËÔ  ØÖ Ð ÅÓÒ ØÓÖ Ò       Ò  Ê ×ÙÐØ×    ÓÖ ÊÊ Ì ÙÂÙ×Ø × ÔÓÐ Ö Ñ ØÖ ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ó Ø × ×Ý×Ø Ñ× × ÔÖÓÚ Ú ÐÙ Ð Ò Û
 Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ ×Ô ØÖ Ð ÑÓÒ ØÓÖ Ò ¸ ×Ó Ö Ú ÖÝ Ð Ñ Ø Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ¸ Ð×Ó ×
Ø ÔÓØ ÒØ Ð ØÓ ÔÖÓÚ     Ø Ð× Ó Ø   Ú ÓÖ Ó Ø × ÒÓØ ×× Ð ÖÓÑ
Ô ÓØÓÑ ØÖ Ø ÐÓÒ º
   Ê ×ÙÐØ× Ó ×Ô ØÖ Ð ÑÓÒ ØÓÖ Ò ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ø Í ÇÊ ×Ø Ö ÊÊ Ì Ù Ö
ÔÖ × ÒØ Ò ÊÏ Ëƺ ÁÒ ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó ½¾ ×Ô ØÖ Ø Ò ÓÚ Ö ØÛÓ Ó × ÖÚ Ò
× ×ÓÒ× Ò ×Ô ÒÒ Ò      ØÓÖ Ó ½¼ Ò ÓÔØ Ð Ö ØÒ ×× ´½½ Î ½¿ µ¸ Û
¬Ò Ø ÕÙ Ú Ð ÒØ Û Ø ´ ϵ Ú ÓÖ Ó Ø Ð Ò × Ö Ð ÖÐÝ ÓÖÖ Ð Ø Û Ø
Ø Ô ÓØÓÑ ØÖ     Ú ÓÖº Ì × Ú ÓÖ ÐÐ× ÒØÓ Ø Ö Ø ÓÖ × Ð Ò × Û Ø
 ÓÒ×Ø ÒØ Ï¸ Ð Ò × Ó ÓÒ×Ø ÒØ ­ÙÜ ´ Ò Ö × Ò Ï Û Ø Ò ÓÒØ ÒÙÙѵ Ò
Ð Ò × Û Ó× Ï Ú Ö × ÖÓÑ ×ÓÖÔØ ÓÒ ØÓ Ñ ×× ÓÒ × Ø ×Ø Ö ×º Ì ¬Ö×Ø
 ÖÓÙÔ ÓÒ× ×Ø× Ó Ô ÓØÓÑ ØÖ ØÙÖ × ´Ñ Ø Ð Ð Ò × Ò Ø Û Ò × Ó Ø ÐÑ Ö
Ð Ò ×µ Û    Ò Û Ø Ø ÓÒØ ÒÙÙÑ Ø × ÓÒ ÖÓÙÔ Ö ×ØÖÓÒ Ñ ×× ÓÒ
Ð Ò × ÔÖ Ñ Ö ÐÝ ××Ó Ø Û Ø ×Ø ÐÐ Ö Û Ò ´ ÇÁ ¸ À«µ Ò Ð Ö ÐÝ ÙÒ « Ø
 Ý Ø Ñ Ò Ñ Ú ÒØ׺ Ì Ø Ö ÖÓÙÔ¸ × ÓÛÒ Ò ÙÖ ¾¸ Ö ÐÓÛ¹ ÓÒ Þ Ø ÓÒ
Ñ Ø Ð Ð Ò × ÖÓÑ Ö ÙÑ×Ø ÐÐ Ö ×º Ï × ÓÛ Ò ÊÏ ËÆ Ø Ø Ø × Ð Ò × Ò
  ¹ ÓÑÔÓ× ÒØÓ Ù Ð Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Ø ÓØ Ö ØÛÓ ØÝÔ × ×ØÖÓÒ ×ÓÖÔØ ÓÒ
Ð Ò × Ó ÓÒ×Ø ÒØ ÕÙ Ú Ð ÒØ Û Ø ¸ Û    ÓÑ Ò Ø ÙÖ Ò Ö Ø ÔÓ ×¸ Ò
Û Ñ ×× ÓÒ Ð Ò × Ó ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÓÒ×Ø ÒØ ­Ùܸ Û ÓÒÐÝ ÓÑ Ú × Ð
Û Ò Ø ÓÒØ ÒÙÙÑ ÖÓÔ× × Ò ¬ ÒØÐݺ
                   ÈË ÓÒ º Ë Öº ËØÝÐ

                     ÙÖ ¿º   ÖØÓÓÒ Ó Ò Ó × ÙÖ ¹
      "Extended Gas"
                   Ø ÓÒ Ú Òظ × ÓÛ Ò ÓÒ×ØÖ ÒØ× ÓÒ
                   Ø Ö Ð ØÚ ×Þ Ó Ø × Ö Ò × ¹
          Star        Ù Ý ÊÏ ËÆ
                   Ê£ Ê× Ö Ò    Ê ÒÚ ¸ Û Ö Ê ÒÚ
   Screen              Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ö ÓÒ Ó ÜØ Ò
                    Ñ ×× ÓÒ¸ ÖÓÑ × ÓÖ ÓØ ÖÛ ×
                   ´ÒÓØ Ö ÛÒ ØÓ × Ð µº

   ÁÒ Ø ÓÒØ ÜØ Ó Ø Ó × ÙÖ Ø ÓÒ ÑÓ Ð¸ Û ×Ô ÙÐ Ø Ø Ø Ø ×ÓÖ Ø ÓÒ
ÓÖ Ò Ø × Ò ÓÔØ ÐÐÝ Ø     × ÐÓ× ØÓ Ø ×Ø Ö Ø Ø × Ó ÙÐØ Û Ø Ø¸ Û Ð
Ø Û Ñ ×× ÓÒ Ö × × ÖÓÑ ÜØ Ò       × Ø Ø × ×× ÒØ ÐÐÝ ÙÒ « Ø Ý Ø
Ó ÙÐØ Ø ÓÒ Ú ÒØ׺ Ì × ÓÒ ÐÙ× ÓÒ ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ ÓÒ×ØÖ Ò Ø Ô Ý× Ð ÜØ ÒØ Ó
Ø Ó ÙÐØ Ò × Ö Ò¸ × Ô Ø Ò ÙÖ ¿º ÆÓØ Ø Ø¸ ×Ô Ø Ø ¬ ÙÖ ¸ ÓÙÖ
 ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ÓÒ×ØÖ Ò× ÓÒÐÝ Ø × Þ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÓ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÔØ ÐÐÝ
Ø Ñ Ø Ö Ð ÙØ × Ý× ÒÓØ Ò ÓÙØ Ø× Ò ØÙÖ ÓÖ ÑÓÖÔ ÓÐÓ Ýº
 º  ÓÒ ÐÙ× ÓÒ


Ì ÑÓ Ð Ú ÐÓÔ Ò ÊÏ ËÆ × Ú ÖÝ × ÑÔÐ ×Ø Ò ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ Ô Ý× ¹
  ÐÐÝ Ö Ð ×Ø ´Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ò Ø ÓÑÔ ÒÝ Ó Ø  ÙØ Ùи ×ÓÔ ×Ø Ø ÑÓ Ð×
 Ð× Û Ö Ò Ø × ÔÖÓ Ò × µº ÀÓÛ Ú Ö¸ Û Ø Á Ú ÓÔ ØÓ ÓÒÚ Ý Ö ×
   ¯ Í ÇÊ ×Ø Ö× Ö ÙÒ ÕÙ ×Ù × Ø Ó ÔÖ ¹Ñ Ò × ÕÙ Ò ×Ø Ö׸ ÛÓÖØ Ý Ó
     ÙÖØ Ö ×ØÙ Ý Ò ØØ Ö ÑÓ Ð Ò
   ¯ ÓÖÖ Ð Ø ×Ô ØÖ Ð Ò Ô ÓØÓÑ ØÖ Ú Ö Ð ØÝ Ð ÖÐÝ × ÓÛ Ø    Ú ÓÖ
    Ó ×ÓÑ × Ñ ×× ÓÒ × Ð Ò ØÓ Ø Ô ÓØÓÑ ØÖ Ú Ö Ð ØÝ Ò
   ¯ ËÔ ØÖ Ð ÑÓÒ ØÓÖ Ò ´ Ò ÑÓ Ð Ò µ Ò ÔÖÓÚ   Ø Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ
    Ø Ò ØÙÖ Ó Ö ÙÑ×Ø ÐÐ Ö Ø Ú ØÝ ÙÖ Ò Ø × ÓÔØ Ð Ñ Ò Ñ Ú ÒØ׺
Ê  Ö Ò  ×


 Ö Ò Ò¸ κ Ⱥ¸ Ã × Ð Ú¸ ƺ ƺ¸ Å Ò ÙÐÓÚ¸ ƺ ÃÀº¸ ÖÒÓÚ ¸ º Ⱥ¸ ÎÓ× Ò¹
   Ò ÓÚ¸ ƺ κ ½ ½¸ Ô²Ë˸ ½ ¸ ¾ ¿
À Ö ×ظ Ϻ ² Ë Ú Ò Ó¸ κ ˺ ½ ¸ ¸ ½½ ¸ ½¼ ¿ ´À˵
ÀÙØ Ò×ÓÒ¸ ź º¸ Ð Ò×ÓÒ¸ º ˺¸ ÖÖ Øظ Ⱥ Ú ×¸ º ú¸ Ú Ò׸ º¸ ÓÐ ¹
   ×Ñ Ø ¸ ź º¸ Å ×ÓÒ¸ ʺ º ½ ¸ ² ¸ ¾ ¸ ¿
ÅÓÖ ¸ º¸ Å Ö Ò¸ º¸ ËÓÐ ÒÓ¸ º¸Ø  к ¾¼¼½¸ ² ¸ ¿ ¸ ½½ ´ÅÅ˵
Æ ØØ ¸ º¸ Ö Ò Ò¸ κ Ⱥ¸ Å ÒÒ Ò ×¸ κ¸ ² ÍÒ Ö Ø׸ Àº ½ ¸ Ô¸ ½¸
ÇÙ Ñ Ö¸ ʺ º¸ È Ð Ó׸ º¸ ÖÓ ¸ º¸   Ø  к ¾¼¼½¸ ² ¸ ¿ ¸
ÊÓ Ö׸ º¸ ÏÓÓ Ò¸ º¸ Ö Ò Ò¸ κ¸ Ë ÓÚ× Ý¸ ¸ ² Æ ØØ ¸ º ¾¼¼¾¸ Ô¸
     ¸ ¼ ´ÊÏ ËƵ
 Ù Ò¸ ʺ κ ¾¼¼¼¸ ² ˸ ½ ¸ ¾

								
To top