Pastiersky list biskupov Slovenska o svätení nedele Bratia a by RyanSheridan

VIEWS: 69 PAGES: 3

									Pastiersky list biskupov Slovenska o svätení nedele


Bratia a sestry,

 na Vianoce sme počúvali úvodné slová do evanjelia sv. Jána: „Na počiatku bolo
Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh" (Jn 1, 1). To je druhá božská
osoba, Ježiš Kristus. „Všetko povstalo skrze neho" (Jn 1, 3) a „Slovo sa telom
stalo" (Jn 1, 14). V dnešnom evanjeliu predstavuje sv. Ján Ježiša ako „Božieho
Baránka" (Jn 1, 29). Dvaja učeníci, ktorí to počuli, išli za Ježišom. Aj my všetci
túžime ísť za Ježišom. Pomôže nám k tomu pravidelné slávenie nedele. „Konečne
sobota" vzdychnú si ľudia po celotýždňovej práci. Prirodzene túžime po odpočinku.
Pričom sám Boh vychádza v ústrety tejto túžbe človeka tým, že sám odpočíva po
svojom stvoriteľskom diele. My kresťania by sme však úplne prirodzene mali zvolať:
„konečne nedeľa", ten krásny deň, ktorý po zmŕtvychvstaní nášho Pána žiari ako
nádherná skutočnosť po predobraze starozákonnej soboty.
 Moderný svet strhuje človeka ako prúd. Pre mnohých ľudí je to už iba „víkend" -
koniec týždňa, koniec robote. V piatok pri rozlúčke si ľudia želajú: „Pekný víkend,"
ako to počúvame z oznamovacích prostriedkov, čo súvisí so zámerom vytlačiť z
nášho života všetko kresťanské bez ohľadu na to, že tento zvrat je cudzí duchu
slovenskej reči.
 Na druhej strane konzumný spôsob života ženie ľudí do práce bez oddychu. Boh,
Stvoriteľ a Zákonodarca, vo veľkej láske k človekovi výslovne mu ukladá ako
príkaz: „Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!" (Ex 20, 8). V Novom zákone
tento deň odpočinku je nedeľa. Na Turíce 31. mája 1998 vydal Svätý Otec
významný dokument s názvom Deň Pána - Dies Domini, v ktorom hovorí o Božom
ustanovení tohto dňa a o slávení Eucharistie.
 1. Nedeľa je deň Pána - Dies Domini. Kniha Genezis opisuje stvorenie sveta a v
tejto knihe čítame: „I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od
všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil" (Gn 2, 3). Odpočinok u Stvoriteľa znamená
obdiv pre celé stvorenie, pretože všetko, čo stvoril, bolo dobré. Boh Stvoriteľ
napokon stvoril človeka, ktorému dáva do daru siedmy deň odpočinku, aby sa aj on
zastavil a obdivoval Božie dielo. V nedeľu, v deň Boha Stvoriteľa, má sa zastaviť
každý človek i celé ľudstvo, oddýchnuť si od každodennej práce, obdivovať krásu
stvorenia, ďakovať Bohu za celý vesmír. Osobitne máme ďakovať za každodenný
chlieb a za všetky dobrá nebeskému Otcovi, ktorý sa stará o nebeských vtákov,
šatí poľné ľalie, avšak viacej sa stará o človeka, o každého jedného z nás. To
znamená nedeľný odpočinok.
 O tento zážitok oberá človeka nedeľný zhon za prácou, ziskom a hľadaním
vlastných záujmov, čo aj prístupných, ako je šport, rekreácie, turizmus. Aj štátne
zákony rešpektujú deň pokoja pre veriacich. Avšak supermarkety, podnikatelia ale
aj iné inštitúcie nezachovávajú tento zákon. Týmto trpí naša spoločnosť, naše
rodiny i jednotlivci. Nový Zákonník práce, ktorý bude platiť od 1. 4. 2002 tiež chráni
nedeľu svojím článkom: „Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby
zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého
odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok"
(§ 93, 1). Preto vás vyzývame, milí veriaci, aby ste sa usilovali pri zachovaní
Božieho i štátneho zákona o nedeľnom pokoji postaviť sa proti takémuto trendu,
ktorý z vás robí len nástroje a otrokov svojich finančných záujmov.
 2. Nedeľa je deň Ježiša Krista, ktorý silou svojho zmŕtvychvstania s nami slávi
eucharistické spoločenstvo. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych v nedeľu a preto už od
počiatku Cirkvi kresťania slávili každú nedeľu ako oslavu Kristovho
zmŕtvychvstania.
 Ten istý Ježiš Kristus ako sa stretol s apoštolmi po svojom zmŕtvychvstaní, stretá
sa aj a nami, osobitne na nedeľnej svätej omši, aby nám dal ten najkrajší dar -
pokoj duše -blaženosť človeka, aby nás upevnil vo viere a tak urobil svojimi
učeníkmi.
 Svätá Cirkev nám prikazuje účasť na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky,
ako to uvádza cirkevné prikázanie. Nerobí to preto, aby nám pridala ďalšiu
povinnosť, ale pre naše dobro, lebo slávenie Eucharistie je prameňom všetkých
milostí. V spoločenstve rodiny veriacich máme možnosť počúvať Božie slovo ako
svetlo a smernicu správneho života, s Cirkvou vzdávať vďaky a oslavovať Boha za
dar života, za všet-ky duchovné i hmotné dary a najmä za dar vykúpenia a napokon
zúčastniť sa na eucharistickej hostine, aby sme mohli žiť spolu s Kristom: Ja som
vo vás a vy ste vo mne.(porov. Jn 14, 20), „Ja som vinič, vy ste ratolesti" (Jn 15, 5),
aby sme mohli spolu so svätým Pavlom vyznávať: „Pre mňa žiť je Kristus." (Flp 1,
21)
 Pri nedeľnej svätej omši vylieva na nás Duch Svätý svoje turíčne dary a ovocie
radosti, pokoja a lásky a uskutočňuje sa prísľub nebeského Otca: „Potom budem
na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od všetkých
vašich modiel vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás"
(Ez 36, 25-26).
 Preto ani jeden kresťan katolík, nikto z nás, nemá bez vážnej príčiny vynechať
nedeľnú svätú omšu, ale ako jednotlivci i ako rodina a celé farské spoločenstvo
máme sa stretnúť so vzkrieseným Pánom, ktorý nás pozýva na svoju hostinu.
Katechizmus Katolíckej cirkvi stanovuje: „Preto tí, čo si vedome a dobrovoľne
neplnia túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu" (KKC 2181).
 Kresťanskí rodičia nech si uvedomia veľkú zodpovednosť za svoje deti, ktoré im
Boh zveril do výchovy, a za príklad, ktorý im dávajú, lebo je pre ne rozhodujúci a
väčšinou ich poznačuje na celý život. Preto veľmi prosíme všetkých našich rodičov,
aby si uvedomili túto zodpovednosť pre dobro a spásu svojich detí a spolu s nimi sa
zúčastňovali na nedeľnej svätej omši.
 3. Nedeľa je sviatok Cirkvi, veľkej duchovnej rodiny veriacich, ale aj našich rodín.
Je vždy znamením kresťanskej rodiny spoločná účasť na nedeľnej svätej omši,
účasť pri eucharistickom stole a odtiaľ spoločne sa vrátiť domov k nedeľnému stolu.
Deti čakajú na toto týždňové stretnutie s rodičmi, pretože celý týždeň sú členovia
rodiny rozdelení školou a zamestnaním. Spoločný nedeľný obed utužuje rodinné
zväzky, vzájomnú lásku, vytvára harmonickú jednotu. Kresťanská rodina aj v tomto
spoločenstve prežíva tajomnú prítomnosť Ježiša Krista: „Ja som s vami, vy ste moji
priatelia" (porov. Jn 15).
 Súčasná rodina sa dostala do krízy a jednou z príčin je znesvätenie nedele,
rozbitie rodinného spoločenstva. Rodinné spoločenstvo je viac ako sú záujmy
jednotlivcov, či už je to šport, turistika, rekreácia. Šťastná rodina je akoby
pozostatkom raja.
 Keď sme oslávili Veľké jubileum a vstúpili sme do tretieho tisícročia, Svätý Otec
nám kladie ako životný program svätosť kresťanského života, ktorá pramení zo
sviatosti krstu (NMI 39). K tejto svätosti nám veľmi pomáha svätenie nedele, deň
odpočinku, deň obdivu Pánovho diela, deň s Kristom v Duchu Svätom. Spoločne
prosme, aby nás Duch Svätý na príhovor nepoškvrnenej Panny Márie naplnil
svojimi darmi, aby sme objavili krásu nedele a prežívali ju ako Deň Pána.
 K tomu Vám všetkým zo srdca žehnáme
Vaši biskupi

(20.1.2002)

								
To top