Docstoc

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA DEPARTAMENTUL AGRICULTURĂ ŞI ECOLOGIE Adresa s

Document Sample
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA DEPARTAMENTUL AGRICULTURĂ ŞI ECOLOGIE Adresa s Powered By Docstoc
					          UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI
          FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA
           DEPARTAMENTUL AGRICULTURĂ ŞI ECOLOGIE
          Adresa: str. Călăraşilor nr. 29, Brăila
          Nr. telefon / fax: 0239-612572
          E-mail: decanatbr@ugal.ro                     FIŞA DISCIPLINEI1

Denumirea disciplinei                 INTRODUCERE ÎN AGRICULTURĂ
Anul de studiu         I     Semestrul  I       Tipul de evaluare finală (E/V)         E
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)                               Ob    Nr. de     5
                                                   credite
Total ore din planul de învăţământ      42    Totalul ore studiu individual      68
Titularul disciplinei              Titular curs            Titular seminar / lucrări practice
( grad didactic şi ştiinţific,  Ing. Buzdugan Gheorghe Lucian        Asist. drd. ing. Cioromele Gabriela
nume, prenume)                                 Alina
Catedra de specialitate                   Departamentul Agricultură şi Ecologie

    Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ
             Total                C               S        LP
              42                28               -        14


Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
          1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare
       - Însuşirea, cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei Introducere în
       agricultură de către studenţi
       - Aplicabilitatea noţiunilor predate în fizică şi agrometeorologie, agrochimie, irigaţii,  combaterea
       eroziunii solului, tehnologia culturilor de câmp, ecologia şi protecţia mediului, ameliorarea plantelor,
       conducerea unităţilor agricole, economia şi legislaţia agrară.

         2. Instrumental-aplicative
         explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup si
         individual, metode de dezvoltare a gândirii şi de studiu a bibliografiei
Competenţe    - proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice disciplinei Introducere in agricultură
 specifice    - utilizarea unor metode, tehnici folosite în agricultură
 disciplinei

         3. Atitudinale
         - manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul agricol
         - valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice agricole
         - Implicarea în promovarea şi dezvoltarea inovaţiilor ştiinţifice şi tehnice agricole
         - Participarea la propria dezvoltare profesională si ştiinţifică.
1
 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de
studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.
                       Conţinutul disciplinei
                  Tematică curs              Tematică seminar / lucrări practice
          - Importanţa agriculturii pentru existenţa şi     - Cunoaşterea ştiinţelor care sunt cuprinse
          activitatea umană                   în domeniul agriculturii
          - Ştiinţele care se cuprind în domeniul        - Agricultura sursa de hrană a omenirii.
          agriculturii                     - Condiţiile în care se dezvoltă activitatea
          - Factorii mediului natural, factori de        agricolă în România
          vegetaţie şi de producţie în agricultură,       - Cunoaşterea factorului climatic
          - Unitatea agricolă, sistem tehnic, economic şi    - Zonarea culturilor
          social complex                    -   Elemente generale privind factorul
          - Fitotehnia - ştiinţa şi tehnica de cultivare a   umiditate în activitatea agricolă (la sol)
 Tematică     plantelor agricole                  - Elemente generale privind factorul
 generală     - Principiile fundamentale fitotehnice şi       umiditate în activitatea agricolă (la
          mijloacele de producţie în agricultură,       produsele agricole, s.a.)
          - Măsurile agrotehnice principale,mijloace de     - Cunoaşterea fondului funciar al României
          creştere a producţiei                - Cunoaşterea solului
          agricole.                       - Cunoaşterea particularităţilor lucrărilor
          - Cultura plantelor din grupa cerealelor       agrotehnice
          - Cultura plantelor din grupa leguminoaselor     - Asolamentul şi rotaţia culturilor
          pentru boabe                     - Cunoaşterea particularităţilor măsurilor
          - Cultura plantelor tehnice              fitotehnice la plantele cultivate
          - Cultura plantelor medicinale şi           - Consumul de elemente nutritive al
          aromatice                       plantelor

Bibliografie    1.Berbecel.O, Văluţă Gh. Zonarea ecologică a plantelor agricole,Ed. Academică Bucureşti 1960
obligatorie    2. Oancea I. – Tratat de agricultură - Ed. Ceres 1996
 selectivă     3.Popescu St. Victor. “Creşterea şi hrănirea animalelor” – Ed. Agrosilvica Bucureşti 1965 La stabilirea notei finale se iau în considerare          Ponderea exprimată în %
                                   {total = 100%}
     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice             10
     Notele obţinute la testele periodice sau parţiale               5
     Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi            5
     Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri,            8
      traduceri, studii de caz …
    Notele acordate pentru participarea la cercuri                    -
      ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale
    Nota acordată la examinarea finală                         70%
    Alte note                                       -
 Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) :        Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :
 - Obţinerea notei minime 5 la lucrările practice şi la    - Efectuarea tuturor temelor de casa
 examinarea finală                       - Sa frecventeze toate orele de lucrari practice si cel
                                putin 90% din cursuri;
                                - Sa rezolve corect si integral subiectele colocviului
                                aferent lucrarilor practice
                                - Sa rezolve corect toate subiectele de la examinarea
                                finala
   Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
   (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
   1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs      5      8. pregătire prezentări orale   0
   2. studiu după manual, suport de curs         5      9. pregătire examinare finală   5
   3. studiul bibliografiei minimale indicate      2      10. consultaţii          8
   4. documentare suplimentară în bibliotecă       12      11. documentare pe net      10
   5. activitate specifică de pregătire pt. seminar /  8      12. alte activităţi        0
     lucrări practice
   6. realizare teme de casă, eseuri, referate,     8      13. alte activităţi        0
     proiecte, traduceri etc.
   7. pregătire teste periodice sau parţiale       5      14. alte activităţi        0
                         Total ore studiu individual (pe semestru) 68
Data întocmirii: 20.01.2007

Titular curs: Ing.Buzdugan Gheorghe Lucian
Semnătura:
Titular seminar / lucrări practice: Asist. drd. ing. Cioromele Gabriela Alina
Semnătura:
                        Şef departament
                   S.l. dr. ing. Gheorghe VOICU
          UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI
          FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA
           DEPARTAMENTUL AGRICULTURĂ ŞI ECOLOGIE
          Adresa: str. Călăraşilor nr. 29, Brăila
          Nr. telefon / fax: 0239-612572
          E-mail: decanatbr@ugal.ro                     FIŞA DISCIPLINEI2

Denumirea disciplinei                 INTRODUCERE ÎN AGRICULTURĂ
Anul de studiu         I     Semestrul  II       Tipul de evaluare finală (E/V)         V
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)                               Ob    Nr. de     4
                                                   credite
Total ore din planul de învăţământ      42    Totalul ore studiu individual      14
Titularul disciplinei              Titular curs            Titular seminar / lucrări practice
( grad didactic şi ştiinţific,  Ing. Buzdugan Gheorghe Lucian        Asist. drd. ing. Cioromele Gabriela
nume, prenume)                                 Alina
Catedra de specialitate                   Departamentul Agricultură şi Ecologie

    Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ
             Total                C               S        LP
              28                14              -        14


Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
          1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare
       - Însuşirea, cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei Introducere în
       agricultură de către studenţi
       - Aplicabilitatea noţiunilor predate în fizică şi agrometeorologie, agrochimie, irigaţii,  combaterea
       eroziunii solului, tehnologia culturilor de câmp, ecologia şi protecţia mediului, ameliorarea plantelor,
       conducerea unităţilor agricole, economia şi legislaţia agrară.

         2. Instrumental-aplicative
         explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup si
         individual, metode de dezvoltare a gândirii şi de studiu a bibliografiei
Competenţe    - proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice disciplinei Introducere in agricultură
 specifice    - utilizarea unor metode, tehnici folosite în agricultură
 disciplinei

         3. Atitudinale
         - manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul agricol
         - valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice agricole
         - Implicarea în promovarea şi dezvoltarea inovaţiilor ştiinţifice şi tehnice agricole
         - Participarea la propria dezvoltare profesională si ştiinţifică.
2
 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de
studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.
                       Conţinutul disciplinei
                   Tematică curs             Tematică seminar / lucrări practice
          - Cultura plantelor legumicole            -   Cunoaşterea    particularităţilor
          - Cultura viţei de vie                diferitelor grupe de plante agricole:
          - Pomicultura-cultura pomilor şi arbuştilor      cereale,  leguminoase pentru boabe;
          fructiferi. Arhitectura peisageră           plante tehnice şi uleioase; plante textile;
          - Probleme generale privind creşterea         tuberculifere şi rădăcinoase; plante
 Tematică
          animalelor                      aromatice şi medicinale; plante furajere
 generală
          - Caracteristicile fizico-chimice –biologice a    - Cunoaşterea particularităţilor     de
          produsele agricole şi păstrarea lor          cultură a plantelor horticole
          - Noţiuni generale despre cadastru funciar      -Elemente de management marketing in
          - Activitatea de mecanizare în agricultură      agricultura
          - Protecţia şi securitatea muncii în agricultură   -Particularităţi privind complexitatea
                                     protecţiei muncii în agricultură

Bibliografie    1.Berbecel.O, Văluţă Gh. Zonarea ecologică a plantelor agricole,Ed. Academică Bucureşti 1960
obligatorie    2. Oancea I. – Tratat de agricultură - Ed. Ceres 1996
 selectivă     3.Popescu St. Victor. “Creşterea şi hrănirea animalelor” – Ed. Agrosilvica Bucureşti 1965 La stabilirea notei finale se iau în considerare          Ponderea exprimată în %
                                   {total = 100%}
     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice             10
     Notele obţinute la testele periodice sau parţiale               5
     Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi            5
     Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri,            8
      traduceri, studii de caz …
    Notele acordate pentru participarea la cercuri                    -
      ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale
    Nota acordată la examinarea finală                         70%
    Alte note                                       -
 Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) :        Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :
 - Obţinerea notei minime 5 la lucrările practice şi la    - Efectuarea tuturor temelor de casa
 examinarea finală                       - Sa frecventeze toate orele de lucrari practice si cel
                                putin 90% din cursuri;
                                - Sa rezolve corect si integral subiectele colocviului
                                aferent lucrarilor practice
                                - Sa rezolve corect toate subiectele de la examinarea
                                finala
   Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
   (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
   1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs      1      8. pregătire prezentări orale   0
   2. studiu după manual, suport de curs         3      9. pregătire examinare finală   3
   3. studiul bibliografiei minimale indicate      1      10. consultaţii          0
   4. documentare suplimentară în bibliotecă       3      11. documentare pe net      2
   5. activitate specifică de pregătire pt. seminar /  1      12. alte activităţi        0
     lucrări practice
   6. realizare teme de casă, eseuri, referate,     0      13. alte activităţi        0
     proiecte, traduceri etc.
   7. pregătire teste periodice sau parţiale       0      14. alte activităţi        0
                         Total ore studiu individual (pe semestru) 14
Data întocmirii: 20.09.2006

Titular curs: Ing.Buzdugan Gheorghe Lucian
Titular seminar / lucrări practice: Asist. drd. ing. Cioromele Gabriela Alina
                        Şef departament
                   S.l. dr. ing. Gheorghe VOICU

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:178
posted:4/17/2011
language:Romanian
pages:6