Docstoc

banggia BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ

Document Sample
banggia BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ Powered By Docstoc
					BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE Ô TÔ, MÔ TÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2008/QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2008
              của UBND tỉnh Hậu Giang)


STT                    Mục lục                     Tra ng

I. XE Ô TÔ ........................................................................................ 1-164
1   Xe do hãng TOYOTA sản xuất.......................................................... 1-11
2   Xe do hãng NISSAN sản xuất ........................................................... 12-21
3   Xe do hãng NISSAN DIESEL sản xuất.............................................. 22-24
4   Xe do hãng MITSUBISHI sản xuất.................................................... 25-34
5   Xe do hãng HONDA sản xuất ........................................................... 35-38
6   Xe do hãng MAZDA sản xuất ........................................................... 39-45
7   Xe do hãng ISUZU sản xuất .............................................................. 46-52
8   Xe do hãng SUBARU-FUJI sản xuất ................................................. 53-54
9   Xe do hãng DAIHATSU sản xuất ...................................................... 55-57
10 Xe do hãng SUZUKI sản xuất ........................................................... 58-60
11 Xe do hãng HINO sản xuất................................................................ 61-63
12 Xe do hãng PEUGEOT sản xuất ........................................................ 64-66
13 Xe do hãng RENAULT sản xuất........................................................ 67-68
14 Xe do hãng CITROEL sản xuất ......................................................... 69-71
15 Xe do hãng MERCEDES sản xuất ..................................................... 72-79
16 Xe do hãng BMW sản xuất................................................................ 80-81
17 Xe do hãng AUDI sản xuất................................................................ 82
18 Xe do hãng OPEL sản xuất................................................................ 83
19 Xe do hãng WOLKWAGEN sản xuất ................................................ 84-85
20 Xe do hãng PORSCHE sản xuất ........................................................ 86
21 Xe do hãng IFA sản xuất ................................................................... 87
22 Xe do hãng MULTICAL sản xuất...................................................... 88
23 Xe do hãng VOLVO sản xuất .......................................................... 89-90
24 Xe do hãng FORD sản xuất ............................................................. 91
25 Xe do hãng LINCOLN sản xuất....................................................... 92
26 Xe do hãng CADILAC sản xuất ...................................................... 93
27 Xe do hãng CHRYSLER sản xuất ................................................... 94
28 Xe do hãng CHEVROLET sản xuất ................................................. 95
29 Xe do hãng MERCURY sản xuất .................................................... 96
30 Xe do hãng PLYMOUT sản xuất ..................................................... 97
31 Xe do hãng PONTIAC sản xuất ....................................................... 98
32 Xe do hãng OLDSMOBILE sản xuất ............................................... 99
33 Xe do hãng DOGGE sản xuất .......................................................... 100
34 Xe do hãng JEEP WRANGLER sản xuất ......................................... 101-102
35 Xe do hãng FIAT sản xuất............................................................... 103
36 Xe do hãng SEC-SLOVEKIA sản xuất ............................................ 104-105
37 Xe do hãng RUMANI sản xuất ........................................................ 106
38 Xe do hãng BALAN sản xuất .......................................................... 107-108
39 Xe do hãng NGA-SNG sản xuất ...................................................... 109-113
40 Xe do hãng HUYNDAI sản xuất...................................................... 114-118
41 Xe do hãng KIA sản xuất ................................................................ 119-123
42 Xe do hãng ASIA sản xuất .............................................................. 124-128
43 Xe do hãng DAEWOO sản xuất ...................................................... 129-132
44 Xe do hãng VIET NAM sản xuất ..................................................... 133-139
45 Xe do các hãng khác sản xuất .......................................................... 144-164
II. XE MÔ TÔ................................................................................... 165-209
1  Xe mô tô Trung Quốc ..................................................................... 1-178
2  Xe mô tô Việt Nam lắp ráp .............................................................. 178-201
3  Xe mô tô Hàn Quốc ........................................................................ 201-204
4  Xe mô tô Nhật ................................................................................ 204-205
5  Xe mô tô Đài Loan.......................................................................... 205-206
6  Các hãng xe khác ............................................................................ 206-208
             XE MÔ TÔ
                  N¦íC S¶N
STT      LO¹I XE              §¥N GI¸
                   XUÊT
1   FUSIN C50 D¹NG WAVE     Trung quèc   9.500.000đ
2   FUSIN C50 D¹NG WAVE     Hµn quèc    9.400.000đ
3   FUSIN C50 D¹NG DREAM    Trung quèc   9.900.000đ
4   SIRENA C50 D¹NG DREAM CAO  Trung quèc   7.500.000đ
5   FUIJLIR C50 DREAM CAO    Trung quèc   10.000.000đ
6   FUIJLIR C50 WAVE      Trung quèc   7.900.000đ
7   HOPE C50 DREAM       Trung quèc   8.118.000đ
8   HOPE C50 WAVE        Trung quèc   9.350.000đ
9   HALIM C50 WAVE       Trung quèc   10.560.000đ
10  HALIM C50 DREAM       Trung quèc   10.000.000đ
11  GCV C50 WAVE        Trung quèc   10.500.000đ
12  SINDY C50 SPACY       Hµn quèc    9.400.000đ
13  NEW SIVA 50 D¹NG WAVE    Hµn quèc   10.000.000đ
14  MAJESTY HSD C50 WAVE    Trung quèc   5.700.000đ
15  VECSTAR C50 WAVE       VN r¸p    5.885.000đ
16  MAJESTY FT50         Hµn quèc    5.400.000đ
17  SUPER SIVA C50 DREAM    Trung quèc   10.120.000đ
18  SWEAR C50 WAVE       Trung quèc   7.700.000đ
   HADO SUPER SIVA 50 DREAM
19                Trung quèc   9.000.000đ
   LïN
20  HADO SUPER SIVA 50 DREAM  Trung  quèc  11.220.000đ
21  CPI C50 WAVE, FX, FUTURE  Trung  quèc  8.500.000đ
22  HOLDER C50 DREAM CAO    Trung  quèc  9.700.000đ
23  HOLDER C50 DREAM LïN    Trung  quèc  9.400.000đ
24  SWEAR B LFD 50 DREAM LïN  Trung  quèc  7.700.000đ
25 SAVI II 100 DREAM CAO     Trung quèc   7.500.000đ
26 SAVI 110 D¹NG FUTURE      Trung quèc   8.300.000đ
27 SAVI 100 DREAM LïN       Trung quèc   7.920.000đ
28 SAVI II DREAM LïN       Trung quèc   7.000.000đ
29 SAVI 110 - 100 D¹NG WAVE    Trung quèc   8.800.000đ
30 DAYANG 110 WAVE        Trung quèc   8.800.000đ
31 DAYANG DREAM CAO - LïN     Trung quèc   8.500.000đ
32 DAYANG WAVE          Trung quèc   8.500.000đ
33 XIONG SHI D¹NG WAVE 100    Trung quèc   9.000.000đ
                  N¦íC S¶N
STT      LO¹I XE              §¥N GI¸
                   XUÊT
34 XIONG SHI D¹NG WAVE 110   Trung quèc   9.500.000đ
35 CICERO DREAM CAO 100    Trung quèc   7.500.000đ
  cicero d¹ng wave 1101 -
36               Trung quèc   8.800.000đ
  100
37 fashion 100 dream cao    Trung  quèc  8.400.000đ
38 fashion 100 dream lïn    Trung  quèc  8.500.000đ
39 fashion 4fc 110 wave    Trung  quèc  8.000.000đ
40 linda lifan wave 110    Trung  quèc  8.200.000đ
  linda lifan dream cao -
41               Trung quèc   7.000.000đ
  lïn
42 dame d¹ng dream cao 100   Trung  quèc  7.100.000đ
43 dame d¹ng dream lïn     Trung  quèc  7.300.000đ
44 damsel 100 wave       Trung  quèc  6.930.000đ
45 darling 110 wave      Trung  quèc  7.500.000đ
  darling 100 dream cao -
46               Trung quèc   7.300.000đ
  lïn
47 dona 110wave        Trung  quèc  7.000.000đ
48 dona 100 dream cao     Trung  quèc  6.500.000đ
49 dioam 100 dream cao     Trung  quèc  6.700.000đ
50 dragon 100 dream cao    Trung  quèc  6.000.000đ
51 drin 100 dream cao     Trung  quèc  5.800.000đ
52 drum 100 dream cao - lïn  Trung  quèc  5.500.000đ
53 drini 100 - 110 dream cao  Trung  quèc  5.800.000đ
54 ducan 100b (loncin)     Trung  quèc  7.500.000đ
55 ducan 100b (lifan)     Trung  quèc  7.300.000đ
56 fuljir 100 wave       Trung  quèc  7.700.000đ
57 fuljir 100 dream      Trung  quèc  7.600.000đ
58 fuljir 100 dream lïn    Trung  quèc  8.250.000đ
59 majesty ft 100       Trung  quèc  8.300.000đ
60 majesty ft 110       Trung  quèc  5.400.000đ
61 faster 110 wave       Trung  quèc  8.000.000đ
62 faster 100 fx        Trung  quèc  16.800.000đ
63 guanjun 110 wave      Trung  quèc  7.300.000đ
64 hope 100 -110 wave     Trung  quèc  8.800.000đ
65 honlei 110 wave       Trung  quèc  8.700.000đ
66 honlei 100dream cao     Trung  quèc  8.300.000đ
67 halong 100 - 110 wave    Trung  quèc  8.500.000đ
68 halong 100 dream cao    Trung  quèc  7.040.000đ
69 inco 100 wave        Trung  quèc  9.000.000đ
70 inco ic 100 dream      Trung  quèc  6.000.000đ
                 N¦íC S¶N
STT     lo¹i xe             §¥N GI¸
                  XUÊT
 71 incomiss 110 wave      Trung quèc  8.000.000đ
 72 incomiss 100 dream cao   Trung quèc  8.580.000đ
 73 intimex 110 wave      Trung quèc  7.200.000đ
 74 jinhao 110 wave       Trung quèc  7.500.000đ
 75 lexim 110 fx        Trung quèc  8.500.000đ
 76 lexim 110 wave       Trung quèc  8.200.000đ
 77 lexim 100 - 110 dream cao  Trung quèc  7.000.000đ
 78 loncin 100 - 110 wave    Trung quèc  8.500.000đ
 79 loncin 100 - 110 dream   Trung quèc  7.000.000đ
 80 mangostin 100 - 110 wave  Trung quèc  8.500.000đ
 81 mangostin 100 dream cao   Trung quèc  7.095.000đ
 82 mingxing 110 wave      Trung quèc  7.300.000đ
 83 mingxing 100 dream cao   Trung quèc  9.500.000đ
 84 pomuspancyan 110 wave    Trung quèc  8.200.000đ
 85 support 110 wave      Trung quèc  11.110.000đ
 86 support 100 wave      Trung quèc  9.500.000đ
 87 stream 110 wave       Trung quèc  8.000.000đ
 88 stream 100 dream cao    Trung quèc  6.900.000đ
 89 stream 100 dream lïn    Trung quèc  6.700.000đ
 90 supel 100 - 110 wave    Trung quèc  8.500.000đ
 91 simba 100 wave       Trung quèc  9.700.000đ
 92 simba 110 – 100       Trung quèc  9.500.000đ
 93 team 100 - 110 wave     Trung quèc  10.000.000đ
 94 team 110 dream cao     Trung quèc  9.500.000đ
 95 successful 100 fl wave   Trung quèc  7.480.000đ
 96 victory 110 wave      Trung quèc  5.900.000đ
 97 quick new wave 110     Trung quèc  5.900.000đ
 98 zebra 110 wave       Trung quèc  9.500.000đ
 99 zongshen 110 wave      Trung quèc  11.300.000đ
100 zongshen 100        Trung quèc  8.800.000đ
101 wake up 110 wave      Trung quèc  8.500.000đ
102 wiewi 110 wave       Trung quèc  8.300.000đ
103 wazelet 110 wave      Trung quèc  9.000.000đ
104 wazelet 100 dream cao    Trung quèc  9.000.000đ
105 well 110 wave        Trung quèc  8.100.000đ
  well 100 dream cao            7.000.000đ
106               Trung quèc
                N¦íC S¶N
STT     lo¹i xe             §¥N GI¸
                 XUÊT
107 ware 110 wave        Trung  quèc  8.500.000đ
108 world 110 wave       Trung  quèc  7.500.000đ
109 waythai 110 wave      Trung  quèc  7.500.000đ
110 westncap 110 wave      Trung  quèc  9.700.000đ
111 westncap 100 dream cao   Trung  quèc  7.000.000đ
112 wayman 110 wave       Trung  quèc  8.000.000đ
113 wayman 100 dream cao    Trung  quèc  7.500.000đ
114 wayman 100 dream lïn    Trung  quèc  6.800.000đ
115 weal 110 - 100 wave     Trung  quèc  8.500.000đ
116 warm 100 - 110 wave     Trung  quèc  8.500.000đ
117 vecstar 100 dream cao    Trung  quèc  7.300.000đ
118 vecstar 110 wave      Trung  quèc  8.800.000đ
119 atiantic 100 dream cao   Trung  quèc  6.400.000đ
  fanlim ii 100 - 110 dream
120               Trung quèc   8.500.000đ
  cao
121 fimex 100 dream cao     Trung  quèc  6.800.000đ
122 fimex 110 wave       Trung  quèc  8.900.000đ
123 imppressa 100 dream cao   Trung  quèc  9.500.000đ
124 knight 100 dream cao    Trung  quèc  6.400.000đ
125 lucky 100 dream cao     Trung  quèc  6.000.000đ
126 flyer 100 - 110 dream cao  Trung  quèc  7.000.000đ
127 prealm ii 100 dream cao   Trung  quèc  7.600.000đ
128 prety 110 - 100 wave    Trung  quèc  9.300.000đ
129 prety 100 dream cao     Trung  quèc  6.400.000đ
130 romantic 110 wave      Trung  quèc  9.400.000đ
131 sindo 100 dream cao     Trung  quèc  9.500.000đ
132 seaport 100 dream cao    Trung  quèc  6.800.000đ
133 seaport 110 wave      Trung  quèc  7.700.000đ
134 sufat 110 wave       Trung  quèc  9.400.000đ
  vina minh hoµng ii 100
135               Trung quèc   6.600.000đ
  dream
  vina minh hoµng i – 110
136               Trung quèc   8.100.000đ
  wave
  vina minh hoµng ii – 110
138               Trung quèc   8.100.000đ
  wave
139 huanghe 100 dream cao    Trung quèc   6.200.000đ
  m«t« warm, d¹ng wave,
140               Trung quèc   6.300.000đ
  c50-1

                N¦íC S¶N
STT     lo¹i xe              §¥N GI¸
                 XUÊT
  damsan 100h-1, c100, d¹ng
141               Trung quèc  7.150.000đ
  wave
142 jiulong, c110, d¹ng wave   Trung quèc  8.000.000đ
  mangosting, c110, d¹ng
143               Trung quèc  7.700.000đ
  wave
144 sulfat, c100, d¹ng dream   Trung quèc  7.250.000đ
145 river, c110, d¹ng wave    Trung quèc  7.200.000đ
146 gcv, c50, d¹ng wave     Trung quèc  8.800.000đ
  fusinii.ci of-lfd, c110,
147               Trung quèc  10.000.000đ
  d¹ng wave
  romantic, c110, d¹ng wave-
148               Trung quèc  7.200.000đ
  future
  fashion-he ac, c100, d¹ng
149               Trung quèc  7.370.000đ
  dream cao
  fashion 4t, c110, d¹ng
150               Trung quèc  7.700.000đ
  wave
151 savi, c110, d¹ng future   Trung quèc  7.810.000đ
  m« t« swear, c50, d¹ng
152               Trung quèc  7.150.000đ
  wave
  m« t« cicero, c110, d¹ng
153               Trung quèc  6.820.000đ
  wave
  swear, c100, d¹ng dream
154               Trung quèc  7.150.000đ
  lïn
  m« t« orietal, c100, d¹ng
155               Trung Quèc  7.400.000đ
  dream cao
  m« t« havico, c100, d¹ng
156               Trung Quèc  6.000.000đ
  dream cao
  m« t« amigo sanda, c100,
157               Trung Quèc  10.700.000đ
  d¹ng best
  m« t« daze, c110, d¹ng
158               Trung Quèc  6.300.000đ
  wave
159 nature, c100, d¹ng wave   Trung Quèc  5.900.000đ
160 m« t« warm, c50, d¹ng wave  Trung Quèc  7.000.000đ
161 jiulong b, c110, d¹ng wave  Trung Quèc  7.000.000đ
  m« t« successful, c100,
162               Trung Quèc  7.200.000đ
  d¹ng wave
163 m« t« gcv, c100, d¹ng wave  Trung Quèc  8.200.000đ
164 m« t« gcv, c50, d¹ng wave  Trung Quèc  8.500.000đ

                 N¦íC S¶N
STT     lo¹i xe              §¥N GI¸
                  XUÊT
  m« t« vecstar, c50, d¹ng
165               Trung Quèc  7.000.000đ
  wave
166 m« t« honlei, c100, d¹ng   Trung Quèc  6.000.000đ
  dream lïn
  m« t« damsan, c100, d¹ng
167               Trung Quèc   6.400.000đ
  dream cao
  m« t« damsan, c110, d¹ng
168               Trung Quèc   6.500.000đ
  wave
  m« t« dayang, c100, d¹ng
169               Trung Quèc   6.800.000đ
  dream cao, wave
170 fusin, c100, d¹ng wave    Trung  Quèc  9.000.000đ
171 fimex, c100, d¹ng wave    Trung  Quèc  8.600.000đ
172 halim, c100-110, d¹ng wave  Trung  Quèc  10.200.000đ
173 sufat, c100, d¹ng cao    Trung  quèc  7.260.000đ
174 m« t« damsan 100 h-1, c100  Trung  Quèc  8.000.000đ
  wayman 110 th5 108cc, d¹ng
175               ViÖt Nam    6.500.000đ
  wave
  m« t« ama, c100, d¹ng
176               Trung Quèc   8.000.000đ
  dream cao
  m« t« lisohaka, c110, d¹ng
177               Trung Quèc   6.100.000đ
  wave
  m« t« lisohaka, c110, d¹ng
178               Trung Quèc   6.000.000đ
  dream cao
  m« t« especial, c100, d¹ng
179               Trung Quèc   6.300.000đ
  dream cao
  m« t« prety 100, c100,
180               Trung Quèc   6.750.000đ
  d¹ng dream
  m« t« lisohaka prety 100,
181               Trung Quèc   6.750.000đ
  c100, d¹ng dream
  m« t« zongshe 110, c110,
182               Trung Quèc   8.900.000đ
  d¹ng wave
  m« t« zongshe 100, c100,
183               Trung Quèc   8.100.000đ
  d¹ng dream
  m« t« cpi, c100, d¹ng
184               Trung Quèc   8.500.000đ
  dream cao
  m« t« daze, c110, d¹ng
185               Trung Quèc   6.700.000đ
  wave

                 N¦íC S¶N
STT     lo¹i xe              §¥N GI¸đ
                  XUÊT
  m« t« detel, c110, d¹ng
186               Trung Quèc   8.700.000đ
  wave
  m«t« tianma, c100, d¹ng
187               Trung Quèc   8.100.000đ
  dream cao
  m« t« lifan 5c 100, c100,
188               Trung Quèc   7.100.000đ
  d¹ng dream lïn
189 savi 10, c110, d¹ng wave   Trung Quèc   7.700.000đ
  m« t« xiongshi 125, c125,
190               Trung Quèc   17.150.000đ
  d¹ng spacy
  m« t« sufat 110, c110,
191               Trung Quèc   8.300.000đ
  d¹ng wave
  m« t« veestar 50, c50,
192               Trung Quèc   8.000.000đ
  d¹ng dream cao
  m« t« wayman, c100, d¹ng
193               Trung Quèc   7.700.000đ
  wave
  m« t« xiongshi, d¹ng wave,
194               Trung Quèc   8.800.000đ
  c110
195 m« t« SAVI C125 D¹NG SPACY  Trung  Quèc  18.000.000đ
196 cracif c125 hsfd       Trung  Quèc  29.100.000đ
197 longbo lb 150t-19      Trung  Quèc  20.680.000đ
198 longbo lb 150t-26      Trung  Quèc  32.670.000đ
199 epicuro c125         Trung  Quèc  22.100.000đ
  m« t« majesty ft110, c110,
200               Trung Quèc   7.500.000đ
  d¹ng wave
  m« t« majesty ft100, c100,
201               Trung Quèc   7.000.000đ
  d¹ng wave
  m« t« majesty ft50, c50,
202               Trung Quèc   6.900.000đ
  d¹ng wave
  m« t« fashion 4t c110,
203               Trung Quèc   7.920.000đ
  c100, d¹ng wave
204 epicuro lo¹i 150 jc1     Trung  Quèc  23.000.000đ
205 espcial c100 d¹ng dream   Trung  Quèc  7.400.000đ
206 havico c100 d¹ng dream    Trung  Quèc  6.700.000đ
207 gcv c100 d¹ng dream     Trung  Quèc  9.300.000đ
208 daze c110 d¹ng wave     Trung  Quèc  6.300.000đ
  lisohaka perty 100-110
209               Trung Quèc   7.500.000đ
  wave
210 zipstar zs 110 wave     Trung Quèc   7.480.000đ
                 N¦íC S¶N
STT     lo¹i xe               §¥N GI¸
                  XUÊT
211 romantic d¹ng future 110   Trung Quèc   9.200.000đ
212 sirena c100 d¹ng dream    Trung Quèc   5.400.000đ
213 skyway c100         Trung Quèc   6.558.200đ
214 prealim c100 d¹ng dream   Trung Quèc   7.700.000đ
215 wish 110 d¹ng wave      Trung Quèc   7.480.000đ
216 faster c100 d¹ng fx     Trung Quèc   16.800.000đ
217 lifan 4c-100 dream cao    Trung Quèc   8.400.000đ
218 lifan 5c-100 dream lïn    Trung Quèc   8.400.000đ
219 sirena c100 d¹ng wave    Trung Quèc   8.700.000đ
220 sido c100 d¹ng dream lïn   Trung Quèc   9.300.000đ
221 amac100 dream cao      Trung Quèc  8.700.000đ
222 tianma c100 dream cao    Trung Quèc  8.200.000đ
223 havico c100 d¹ng dream cao  Trung Quèc  8.400.000đ
224 dragon c100 d¹ng dream cao  Trung Quèc  8.700.000đ
225 detech c110 d¹ng wave    Trung Quèc  9.500.000đ
226 detech c100 d¹ng wave    Trung Quèc  9.000.000đ
227 camelia c100 d¹ng wave    Trung Quèc  8.400.000đ
228 view c110 d¹ng wave     Trung Quèc  10.120.000đ
229 hanco 100a d¹ng dream    Trung Quèc  7.260.000đ
230 sanyang win c100       Trung Quèc  11.000.000đ
231 wana c110 d¹ng wave     Trung Quèc  7.800.000đ
232 vico c100 d¹ng dream cao   Trung Quèc  6.710.000đ
233 wayman c110 d¹ng wave    Trung Quèc  9.000.000đ
234 Fusaco, 97cc , dream cao   Trung Quèc  7.000.000đ
          cc
235 Xiong shi, 50 , d¹ng wave  Trung Quèc  6.200.000đ
236 best wan 110 wave       Hµn quèc  12.000.000đ
237 deahan 100cc , d¹ng wave   Hµn Quèc  10.000.000đ
238 damsel 100 wave        Hµn quèc  11.000.000đ
239 honciti 110 wave       Hµn quèc  10.000.000đ
240 mando c100          Hµn Quèc  11.500.000đ
241 swan 110 wave         Hµn quèc  11.550.000đ
242 super halim 100 wave     Hµn quèc  14.800.000đ
243 halim daesin wave       Hµn quèc  11.600.000đ
  deahan 100cc , d¹ng dream
244               Hµn Quèc   9.900.000đ
  cao
245 daehan ii 100 dream cao   Hµn quèc   12.100.000đ
                 N¦íC S¶N
STT     lo¹i xe              §¥N GI¸
                  XUÊT
246 daehan apra 100 dream cao  Hµn quèc   10.600.000đ
247 damsel 100 dream cao     Hµn quèc   11.000.000đ
248 hansom 100 dream cao     Hµn quèc   10.000.000đ
249 hansom 110 dream cao     Hµn quèc   12.430.000đ
250 hanlim 100 dream cao     Hµn quèc   11.500.000đ
251 hado siva 100 daelim dream  Hµn quèc   14.000.000đ
252 hado viva 100 korea     Hµn quèc   12.000.000đ
253 inco ic 100 dream cao    Hµn quèc   16.000.000đ
254 meritus 100 dream cao    Hµn quèc   9.700.000đ
255 new siva 100 dealim dream  Hµn quèc   14.300.000đ
256 new siva 100 k korea dream  Hµn quèc   12.500.000đ
257 super halim 100 dream cao  Hµn quèc   12.500.000đ
  super siva 100 dealim
258               Hµn quèc    14.500.000đ
  dream
259 super siva 100 k korea    Hµn  quèc   12.500.000đ
260 halim daesin dream cao 100  Hµn  quèc   11.200.000đ
261 halim daesin wave      Hµn  quèc   11.600.000đ
262 ama c 100 dream lïn     Hµn  quèc   12.200.000đ
263 hansom 100 d¹ng dream lïn  Hµn  quèc   10.000.000đ
264 inco ic 100 dream lïn    Hµn  quèc   16.000.000đ
265 marcato 100 dream lïn    Hµn  quèc   12.400.000đ
  super dl ii sè lo¹i di ii
266               Hµn quèc    15.000.000đ
  lïn
267 support sè lo¹i 110 - 1a   Hµn quèc    9.300.000đ
  halim daocin, c100, d¹ng
268               Hµn Quèc    11.770.000đ
  wave
  fusin iic 110f lfd, c110,
269               Hµn Quèc    9.500.000đ
  d¹ng wave
  m« t« hansom, d¹ng wave,
270               Hµn Quèc    8.000.000đ
  c100
  Super siva, 48cc , d¹ng
271               Hµn Quèc    9.500.000đ
  wave
      xe indonesia
272 suprema 100 d¹ng wave    Indonesia   25.500.000đ
    xe ®µi loan (vn r¸p)
273 angel hi 80 sym d¹ng wave  §µi loan    16.700.000đ
274 atila 125 sym d¹ng apacy   §µi loan    26.840.000đ
275 amigo 110 d¹ng best     §µi loan    11.000.000đ
276 boss sanda dream cao     §µi loan    10.500.000đ
277 cpi 110           §µi loan    10.800.000đ
                 N¦íC S¶N
STT     LO¹I XE               §¥N GI¸
                  XUÊT
278 new angel hi c85 wave    §µi loan    12.900.000đ
279 star metin c97        §µi loan    14.800.000đ
280 star 110 th¾ng ®ïm      §µi loan    17.600.000đ
281 star 110 th¾ng ®Üa      §µi loan    18.100.000đ
282 sym poweer hi        §µi loan    12.700.000đ
283 shark 125          §µi loan    47.000.000đ
   xe trung quèc d¹ng sapcy
284 lisohaka c125        Trung  quèc  15.000.000đ
285 sindy 125a          Trung  quèc  21.600.000đ
286 sindy 125 @         Trung  quèc  24.640.000đ
287 sindy 125          Trung  quèc  17.300.000đ
288 sindy 125z          Trung  quèc  22.300.000đ
289 majesty 125         Trung quèc  11.000.000đ
      xe hµn quèc
290 dachan 125 tay ga      Hµn  quèc  24.500.000đ
291 super halim c125       Hµn  quèc  27.700.000đ
292 datstar c125 d¹ng daelim   Hµn  quèc  51.690.000đ
293 haesun f125         Hµn  quèc  32.000.000đ
   xe th¸i lan viÖt nam r¸p
294 dream cao 100        Th¸i lan   24.500.000đ
295 wave 100           Th¸i lan   28.100.000đ
296 dream lïn 100        Th¸i lan   23.500.000đ
    xe nhËt viÖt nam r¸p
297 wave alpha 100         NhËt    12.900.000đ
298 super dream 100        NhËt    21.900.000đ
299 future d¹ng wave 110      NhËt    26.900.000đ
300 suzuki best 110        NhËt    22.000.000đ
301 suzuki viva cdx        NhËt    22.000.000đ
302 suzuki viva crx        NhËt    23.500.000đ
303 yamaha 5sd1          NhËt    24.000.000đ
304 yamaha 5sd2          NhËt    23.500.000đ
305 yamaha sirus 5hu2       NhËt    19.500.000đ
306 yamaha sirus 5hu1       NhËt    20.500.000đ
307 yamaha jupiter 5vt1      NhËt    24.200.000đ
308 yamaha jupiter 5 vt2      NhËt    25.200.000đ
  yamaha nouvo c115             27.720.000đ
309                NhËt
                 N¦íC S¶N
STT     LO¹I XE              §¥N GI¸
                  XUÊT
310 yamaha force 125 a       NhËt    51.670.000đ
311 yamaha 125t d¹ng wave     NhËt    47.848.000đ
  yamaha-jupiter 5vt1, c110,
312                NhËt    25.000.000đ
  d¹ng wave
  yamaha-jupiter 5vt2, c110,
313                NhËt    25.700.000đ
  d¹ng wave
  yamaha-jupiter 5sd1, c110,
314                NhËt    24.500.000đ
  d¹ng wave
  yamaha-jupiter 5sd2, c110,
315                NhËt    24.000.000đ
  d¹ng wave
316 suzuki epicuro. c153      NhËt   60.000.000đ
                 NhËt (nhËp
317 cha jf04 c125 d¹ng spacy    nguyªn   77.000.000đ
                  chiÕc)
318 suzuki burman c150      NhËt (nhËp  80.080.000đ
                  nguyªn
                  chiÕc)
319 suzuki smash fd 110       NhËt   18.500.000đ
                 NhËt (nhËp
320 dylan d¹ng spacy 150      nguyªn   90.200.000đ
                  chiÕc)
321 max ii             NhËt   22.000.000đ
  wave nf 125m c124 d¹ng
322                 Lµo    18.040.000đ
  wave
323 zipstaezs 110a d¹ng wave   Trung quèc  7.480.000đ
324 havico dream cao       Trung quèc  6.700.000đ
325 metallicstar 100 lfa c100  Trung quèc  6.500.000đ
326 prealm 100 dream cao     Trung quèc  7.700.000đ
327 wish d¹ng wave        Trung quèc  7.480.000đ
328 Lisohaka           Trung quèc  6.765.000đ
                 NhËt (nhËp
329 honda sh 150          nguyªn   89.511.400đ
                  chiÕc)
                 NhËt (nhËp
330 honda sh 125          nguyªn   76.975.000đ
                  chiÕc)
  hansom-cf, d¹ng dream,
331               VN l¾p r¸p  7.260.000đ
  c100
  hansom-ca, d¹ng dream,
332               VN l¾p r¸p  7.260.000đ
  c100
  dayang dy, d¹ng dream,
333               VN l¾p r¸p  5.940.000đ
  c100
334 fimex, c110, d¹ng wave    VN l¾p r¸p  8.560.000đ
335 havico, d¹ng dream, c100   VN l¾p r¸p  6.490.000đ
336 nong san, d¹ng dream, c100  VN l¾p r¸p  5.500.000đ
337 honda super dream, c100   VN l¾p r¸p  15.900.000đ
338 m« t« majesty ft110     VN l¾p r¸p  5.400.000đ
                 N¦íC S¶N
STT     lo¹i xe              §¥N GI¸
                  XUÊT
  m« t« 2 b¸nh, wave α +
339               VN l¾p r¸p  13.300.000đ
  (krsr), honda
340 m« t« majesty ft100     VN l¾p r¸p  5.300.000đ
341 m« t« majesty ft50      VN l¾p r¸p  5.400.000đ
  m« t« honda future, c110,
342               VN l¾p r¸p  24.900.000đ
  d¹ng future
343 suzuki tsd c110, d¹ng wave  VN r¸p   24.000.000đ
  m« t« yamaha mio-amore,
344               VN l¾p r¸p  17.000.000đ
  lo¹i 115, d¹ng wave
  m« t« yamaha mio-classico
345               VN l¾p r¸p  17.800.000đ
  5wpi, lo¹i 115, d¹ng wave
  m« t« yamaha mio-maximo
346               VN l¾p r¸p  19.000.000đ
  5wp4, lo¹i 115, d¹ng wave
347 suzuki best 110        VN r¸p   22.000.000đ
348 suzuki viva cdx 110      VN r¸p   22.000.000đ
349 suzuki viva rdx 110      VN r¸p   23.500.000đ
350 m« t« yamaha savi, c125   VN l¾p r¸p  37.000.000đ
351 lisohaka 100         VN l¾p r¸p  4.500.000đ
352 lisohaka 110         VN l¾p r¸p  4.500.000đ
353 lisohaka 125         VN l¾p r¸p  11.500.000đ
354 lisohaka 150         VN l¾p r¸p  11.500.000đ
355 sirius 5hu9, phanh ®Üa    VN l¾p r¸p  20.500.000đ
356 nouvo, d¹ng wave, c115    VN l¾p r¸p  22.500.000đ
357 havico-hv100         VN l¾p r¸p  4.951.000đ
358 dachan smart         VN l¾p r¸p  23.050.000đ
359 daehan II          VN l¾p r¸p  11.050.000đ
360 daehan super         VN l¾p r¸p  11.000.000đ
361 daehan apra         VN l¾p r¸p  10.000.000đ
362 fulfir, d¹ng dream, c50   VN l¾p r¸p  7.700.000đ
363 wayec, 108cm         ViÖt Nam   7.200.000đ
364 river, d¹ng wave, c110    VN l¾p r¸p  6.200.000đ
365 daze, d¹ng wave, c110    VN l¾p r¸p  6.710.000đ
366 well, d¹ng wave, c100-c110  VN l¾p r¸p  6.400.000đ
  zongshen, d¹ng wave, c110-
367               VN l¾p r¸p  9.300.000đ
  c100
368 detech, d¹ng wave, c50    VN l¾p r¸p  8.600.000đ
369 majesty, d¹ng wave, c110   VN l¾p r¸p  6.000.000đ
                 N¦íC S¶N
STT     lo¹i xe              §¥N GI¸
                  XUÊT
370 sufat, d¹ng wave, c100    VN l¾p r¸p  8.400.000đ
371 GMC 100, D¹ng wave      VN l¾p r¸p  14.355.000đ
  excel h5k, tay ga (spacy)
372              VN l¾p r¸p   38.000.000đ
  150
  m« t« honda es, c150, d¹ng
373                NhËt    92.000.000đ
  spacy
374 damsan, c100, d¹ng dream  ViÖt Nam   7.200.000đ
  damsan, c100-110, d¹ng
375               ViÖt Nam   7.200.000đ
  wave
376 piaggo x9, c125         ý     55.000.000đ
377 honda wave gmn 100     ViÖt nam   14.900.000đ
378 m« t« sindy, c125, d¹ng   Hµn Quèc   17.500.000đ
  spacy
  m« t« detech, c50, d¹ng
379               ViÖt Nam  7.700.000đ
  wave
  m« t« angel vµ, c100, d¹ng
380               §µi Loan  14.400.000đ
  wave
381 m« t« batte bt t2, c125         24.700.000đ
  m« t« attila m9b, c125,
382               §µi Loan  29.000.000đ
  th¾ng ®Üa
  m« t« sindy, c125, d¹ng
383               Hµn Quèc  17.500.000đ
  spacy
  m« t« detech, c50, d¹ng
384               ViÖt Nam  7.700.000đ
  wave
  m«t« angel vµ, c100, d¹ng
385               §µi Loan  14.400.000đ
  wave
386 m« t« jupiter phanh c¬   ViÖt Nam  23.000.000đ
387 m« t« jupiter phanh ®Üa   ViÖt Nam  24.200.000đ
  m« t« river, c110, d¹ng
388               ViÖt Nam  5.500.000đ
  wave
  m« t« sirena, c100, d¹ng
389               ViÖt Nam  5.400.000đ
  dream
390 m« t« bet & win, c150    D¹ng IKD  43.000.000đ
  m« t« nouvo, c115, d¹ng
391                NhËt   26.000.000đ
  wave
  m« t« attila m9b th¾ng
392               §µi Loan  26.840.000đ
  ®ïm, c125, d¹ng spacy
  M« t« ATTILA M9B th¾ng
393               §µi Loan  29.000.000đ
  ®Üa, C125, d¹ng SPACY
  m« t« super siva 100,
394               Hµn Quèc  12.700.000đ
  c100, d¹ng dream
  m« t« daehan II, c100,
395               Hµn Quèc  12.650.000đ
  d¹ng dream
  m« t« fashion 5hm, c100,
396              Trung Quèc  7.370.000đ
  d¹ng dream cao
  m« t« river, c110, d¹ng
397               ViÖt Nam  5.200.000đ
  wave
  m« t« sirena, c100, d¹ng
398               ViÖt Nam  5.300.000đ
  dream
                N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe            §¥N GI¸
                 XUÊT
399 m« t« victory        ViÖt Nam   5.600.000đ
400 fashion c125        Hµn Quèc  17.000.000đ
401 dealim c125         Hµn Quèc  19.000.000đ
402 sindy c50 d¹ng spacy    Trung Quèc  7.300.000đ
403 td 110 w          TØnh ®éi   9.000.000đ
                  r¸p
  td 100 w          TØnh ®éi
404                     9.000.000đ
                  r¸p
405 jiulong c100dream cao, lïn Trung Quèc  8.000.000đ
406 win c100-110        Trung Quèc  10.000.000đ
407 suzuki rgx 120       Malaysia  47.960.000đ
408 honda @ d¹ng spacy 153    NhËt   92.000.000đ
409 fashion c110 d¹ng wave   Hµn Quèc  12.000.000đ
410 fashion c100 d¹ng wave   Hµn Quèc  11.300.000đ
  darling c100 d¹ng dream
411               Hµn Quèc  9.200.000đ
  cao
412 darling c100 d¹ng WAVE   Hµn Quèc  12.000.000đ
  suzuki stinger c125 sx
413                NhËt   34.000.000đ
  1995
  m« t« fuljir, c110, d¹ng
414              Trung Quèc  6.600.000đ
  wave
  lisohaka-prety, c150, d¹ng
415              Trung Quèc  23.500.000đ
  wave
416 sirius 5hu8, phanh c¬   VN l¾p r¸p  19.500.000đ
  m« t« fashion, sè lo¹i
417               Hµn Quèc  9.400.000đ
  sm6-t, d¹ng wave, c110
  m« t« excel, sè lo¹i h5k,
418               §µi Loan  38.000.000đ
  d¹ng spacy 150
  m« t« isuzu, sè lo¹i rgx,
419               Malaysia  52.800.000đ
  lo¹i 120
420 m« t« isuzu óc, lo¹i 150   NhËt   68.710.400đ
421 m« t« betwin, lo¹i 150   §µi Loan  44.000.000đ
422 wand, c110, d¹ng wave   VN l¾p r¸p  5.050.000đ
423 vecstar, c110, d¹ng wave  VN l¾p r¸p  6.160.000đ
424 vecstar, c100, d¹ng dream VN l¾p r¸p   6.050.000đ
  honlei, d¹ng wave, c100-
425               Hµn Quèc  10.200.000đ
  110
426 honlei, d¹ng dream, c100  Hµn Quèc  10.000.000đ
  piaggio, sè lo¹i beverly
427               Lo¹i CKD  65.200.000đ
  125
428 SIRENA, 49 cm        ViÖt Nam   6.000.000đ
429 HOPE, 48 cm         ViÖt Nam   7.400.000đ
430 angel x, 97 cm3       ViÖt Nam  12.000.000đ
431 jiulong, c50        ViÖt Nam   6.300.000đ

                N¦íC S¶N
STT     lo¹i xe             §¥N GI¸
                 XUÊT
443 waytec c110-1 107cc, d¹ng  ViÖt Nam  7.200.000đ
  wave
  wayman 110 th5 108cc, d¹ng
444                 ViÖt Nam  6.500.000đ
  wave
445 honda future kfls, 109cm3    ViÖt Nam  24.900.000đ
446 wayec, 108cm          ViÖt Nam   7.200.000đ
447 nakasei, d¹ng wave, 108cc    ViÖt Nam   6.900.000đ
                  N¦íC S¶N
stT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                   XUÊT
   Mô tô NESTA 100, Dạng Wave
 1                 VN lắp ráp  5.800.000 đ.
   97cc
   Mô tô HECMEC 110, Dạng
 2                  VN lắp ráp  6.300.000 đ.
   Wave 107cc
   Mô tô YAMAHA EXCITER 135-
 3                  VN lắp ráp  26.300.000 đ.
   1S91, (phanh đĩa)
   Mô tô YAMAHA EXCITER
 4                  VN lắp ráp  27.700.000 đ.
   RC135-1S92, (phanh đĩa)
   Mô tô AMIGO II (SA1), Dạng
 5                  VN lắp ráp  8.800.000 đ.
   Wave 100cc
   Mô tô ROSSINO 110, Dạng
 6                  VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   Wave 107cc
   Mô tô DAEMOT 110, Dạng
 7                  VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   Wave 107cc
   Mô tô NOVELFORCE 110C,
 8                  VN lắp ráp  8.000.000 đ.
   Dạng Wave 107cc
   Mô tô LENOVA 110, Dạng
 9                  VN lắp ráp  8.100.000 đ.
   Wave 107cc
   Mô tô SUNGGU 100K, Dạng
10                  VN lắp ráp  6.000.000 đ.
   Dream cao 97cc
   Mô tô KORESIAM 110, Dạng
11                  VN lắp ráp  8.500.000 đ.
   Wave 108cc
   Mô tô VINASHIN 110, Dạng
12                  VN lắp ráp  12.000.000 đ.
   spacy 107cc
   Mô tô SAMWEI 110-5, Dạng
13                  VN lắp ráp  8.700.000 đ.
   Wave 109cc
   Mô tô EMPIRE 100, Dạng Dream
14                  VN lắp ráp  6.400.000 đ.
   cao 97cc
   Mô tô YOSHIDA 50, Dạng Wave
15                  VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   49cc
   Mô tô ORIGIN 100, Dạng Dream
16                  VN lắp ráp  6.200.000 đ.
   cao 97cc
   Mô tô DYOR 110ZX, Dạng
17                  VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   Wave 107cc
   Mô tô HARMONY 110, Dạng
18                  VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   Wave 107cc
   Mô tô SAVANT 100, Dạng Wave
21                  VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   97cc
   Mô tô SUNTAN 100R, Dạng
22                  VN lắp ráp  6.000.000 đ.
   Dream cao 97cc
                   N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                    XUÊT
   Mô tô TENGFA 110S, Dạng
23                  VN lắp ráp  6.000.000 đ.
   Wave 109cc
   Mô tô EVERY 110, Dạng Wave
24                  VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   107cc
   Mô tô YUMATI 110, Dạng Wave
25                 VN lắp ráp  8.500.000 đ.
   107cc
   Mô tô SMASH (phanh cơ)
26                 VN lắp ráp  14.200.000 đ.
   FD110XCD
   Mô tô SMASH (phanh đĩa)
27                 VN lắp ráp  14.990.000 đ.
   FD110XCSD
   Mô tô SHOGUN-R 125
28                 VN lắp ráp  22.500.000 đ.
   FD125XSD
   Mô tô DYOR 150, Dạng Spacy
29                 VN lắp ráp  33.500.000 đ.
   150cc
   Mô tô GENTLE, Dạng Wave
30                 VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   107cc
   Mô tô SWEAR 110C, Dạng
31                 VN lắp ráp  5.800.000 đ.
   Wave 109cc
   Mô tô HONCITI C110-1, Dạng
32                 VN lắp ráp  6.000.000 đ.
   Wave 107cc
   Mô tô LORA 110, Dạng Wave
33                 VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   107cc
   Mô tô ADONIS C110, Dạng
34                 VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   Wave 107cc
   Mô tô HAESUN II, Dạng Wave
35                 VN lắp ráp  10.050.000 đ.
   97cc
   Mô tô DAISAKI 110-6, Dạng
36                 VN lắp ráp  5.600.000 đ.
   Wave 107cc
   Mô tô NAORI 110C, Dạng Wave
37                 VN lắp ráp  6.700.000 đ.
   107cc
   Mô tô MASTA 110, Dạng Wave
38                 VN lắp ráp  8.500.000 đ.
   109cc
   Mô tô MARRON 110, Dạng
39                 VN lắp ráp  6.900.000 đ.
   Wave 107cc
   Mô tô FUSACO 110ZX, Dạng
42                 VN lắp ráp  7.600.000 đ.
   Wave 107cc
43  SUPER DREAM KFVZ-STD     VN lắp ráp  15.900.000 đ.
                  N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                   XUÊT
44  SUPER DREAM KFVZ-LTD     VN lắp ráp  16.900.000 đ.
   Mô tô REBAT 110TH1, Dạng
45                 VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   Wave 107cc
   Mô tô BUTAN 100, Dạng Wave
46                 VN lắp ráp  6.000.000 đ.
   97cc
   Mô tô MYSTIC 110, Dạng Wave
47                 VN lắp ráp  6.900.000 đ.
   108cc
   Mô tô SAVANT 110, Dạng
48                 VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   Dream cao 97cc
   Mô tô SUZUKI SMASH FD110
49                 VN lắp ráp  14.200.000 đ.
   XCDL
   Mô tô HELLO@ 110-A, Dạng
50                 VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   Wave 109cc
   Mô tô ZALUKA 100, Dạng
51                 VN lắp ráp  6.000.000 đ.
   Dream 97cc
   Mô tô JOLAX 110, Dạng Wave
52                 VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   107cc
   Mô tô HENGE 100, Dạng Wave
53                 VN lắp ráp  6.000.000 đ.
   97cc
   Mô tô WIDER 110, Dạng Wave
54                 VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   106cc
   Mô tô SEACO 110, Dạng Wave
55                 VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   107cc
   Mô tô MILKYWAY 100, Dạng
56                 VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   Dream cao 97cc
   Mô tô HONDA FUTURE NEO
57                 VN lắp ráp  24.000.000 đ.
   GT KTMJ
   Mô tô MANGOSTIN 110F1,
58                 VN lắp ráp  6.200.000 đ.
   Dạng Wave 107cc
   Mô tô NEWKAWA 110A, Dạng
59                 VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   Wave 109cc
   Mô tô PLAZIX 110, Dạng Wave
60                 VN lắp ráp  6.000.000 đ.
   107cc
   Mô tô NOUBON 110, Dạng
61                 VN lắp ráp  9.000.000 đ.
   Wave 107cc
   Mô tô FANTOM 100, Dạng
64                 VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   Dream cao 97cc
   Mô tô ARIGATO 110, Dạng
65                 VN lắp ráp  6.000.000đ.
   Wave 107cc
                  N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                   XUÊT
66  Mô tô HONDA WAVE α KTLN    VN lắp ráp  12.900.000 đ.
   Mô tô HONDA FUTURE NEO
67                 VN lắp ráp  22.500.000 đ.
   KTMJ
   Mô tô KWA CKD-110, Dạng
68                 VN lắp ráp  8.500.000 đ.
   Wave 107 cc
   Mô tô APONI 110, Dạng Wave
69                  VN lắp ráp  6.200.000 đ.
   107cc
   Mô tô JAMOTO 100, Dạng
70                  VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   Dream cao 97cc
   Mô tô SHADOW 110, Dạng
71                  VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   Wave 108 cc
   Mô tô YAMAHA MIO AMORE
72                  VN lắp ráp  16.720.000 đ.
   5WPE, Dạng Wave 113.7 cc
   Mô tô EXCEL II VS1, Dạng tay
73                  VN lắp ráp  39.500.000 đ.
   ga 150cc
   Mô tô YOSHIDA 110, Dạng
74                  VN lắp ráp  5.000.000 đ.
   Wave 108cc
   Mô tô HAND@ 100, Dạng
75                  VN lắp ráp  8.000.000 đ.
   Dream 97cc
   Mô tô SAVI 125S, Dạng Spacy
76                  VN lắp ráp  21.500.000 đ.
   124cc
   Mô tô YAMAHA SIRIUS-3S31,
77                  VN lắp ráp  15.000.000 đ.
   Dạng Wave 110.3cc
   Mô tô FUSIN X.STAR C125,
78                  VN lắp ráp  27.600.000 đ.
   Dạng xe tay ga 124.6cc
   Mô tô HONDA SPACY GCCN
81                  VN lắp ráp  30.800.000 đ.
   102cc
   Mô tô VYEM 110, Dạng Wave
82                  VN lắp ráp  10.000.000 đ.
   107cc
   Mô tô YAMAHA SIRIUS-3S41,
83                  VN lắp ráp  17.500.000 đ.
   Dạng Wave 110.3cc
86  FLASH 110, Dạng Wave 107cc   VN lắp ráp  7.000.000 đ.

87  MIKADO 110, Dạng Wave 108cc  VN lắp ráp  7.000.000 đ.
                   N¦íC S¶N
STT       lo¹i xe              §¥N GI¸
                    XUÊT
88  DRAMA 110, Dạng tay ga 107cc  VN lắp ráp  10.000.000 đ.
   HONDA WAVE RS KTLN,
89                  VN lắp ráp  14.900.000 đ.
   Dạng Wave 97cc
   FASHION SAPPHIRE 125, Dạng
90                  VN lắp ráp  30.000.000 đ.
   Spacy 124cc
   VINA HOÀNG MINH II C110F-
91                  VN lắp ráp  6.000.000 đ.
   LFD, Dạng Wave 108cc
   SPACEMAN 100, Dạng Dream
92                 VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   97cc
   SUCCESSFUL C50-S1, Dạng
93                 VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   Wave 49cc
   HONLEI VINA 110, Dạng Wave
94                 VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   107cc
   HOASUNG 110C, Dạng Wave
95                 VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   107cc
   LOTUS C110-1, Dạng Wave
96                 VN lắp ráp  6.600.000 đ.
   108cc
97  SAVI 50A, Dạng Wave 48cc   VN lắp ráp  7.000.000 đ.

98  CYBER 100, Dạng Wave 97cc   VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   SUSABEST 100, Dạng Wave
99                 VN lắp ráp  8.000.000 đ.
   97cc
   YAMAHA SIRIUS-5HU8, Dạng
100                 VN lắp ráp  16.000.000 đ.
   Wave 101,8cc

103  FAVOUR 110, Dạng Wave 108cc  VN lắp ráp  7.000.000 đ.

104  SAVANT 110, Dạng Wave 108cc  VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   FOREHAND 100, Dạng Wave
105                 VN lắp ráp  7.200.000 đ.
   97cc
   FREEWAY 110, Dạng Wave
106                 VN lắp ráp  7.700.000 đ.
   109cc
   Mô tô FOCOL 110, Dạng Wave
109                 VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   107cc
   NONGSAN 100, Dạng Wave
110                 VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   97cc
                  N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                   XUÊT
111  SINOSTAR X, Dạng Wave 107cc  VN lắp ráp  7.000.000 đ
   SUPERMALAYS 110, Dạng
112                 VN lắp ráp  8.500.000 đ.
   Wave 107cc
   SUNTAN 110S, Dạng Wave
113                 VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   107cc
114  SILVA 110, Dạng Wave 107cc  VN lắp ráp  7.500.000 đ.
115  TENSIN 100, Dạng Wave 97cc   VN lắp ráp  7.000.000 đ.

116  ZALUKA 110, Dạng Wave 108cc  VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   Mô tô YAMAHA JUPITER-
117  4B21 (Vành đúc), Dạng Wave   VN lắp ráp  24.500.000 đ.
   110,3cc
118  NOBLE 110, Dạng Wave 108cc   VN lắp ráp  6.000.000 đ.
   FUGIAR C110B, Dạng Wave
119                 VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   109cc
   PENMAN 110M, Dạng Wave
120                 VN lắp ráp  8.000.000 đ.
   107cc
121  NEWEI 110-5, Dạng Wave 109cc  VN lắp ráp  8.800.000 đ.

122  ORIGIN 110, Dạng Wave 108cc  VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   SUPPER HAESUN III, Dạng
123                 VN lắp ráp  8.600.000 đ.
   Wave 97cc
   HONGCIN C100, Dạng Dream
124                 VN lắp ráp  6.000.000 đ.
   cao 97cc
125  SUNKI 110, Dạng Wave 109cc   VN lắp ráp  9.000.000 đ.
   SINUDA C110, Dạng Wave
126                 VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   107cc
127  TALENT 110, Dạng Wave 108cc  VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   ANGEL II [VAD], Dạng Wave
128                 VN lắp ráp  13.000.000 đ.
   97.2cc
129  LEVIN 110, Dạng Wave 108cc   VN lắp ráp  6.500.000 đ.
                   N¦íC S¶N
STT       lo¹i xe              §¥N GI¸
                    XUÊT
   WAYSEA 100, Dạng Wave 100
130                 VN lắp ráp  6.000.000 đ.
   cc
   WAYSEA 110, Dạng Wave
131                 VN lắp ráp  6.200.000 đ.
   107cc
132  MILKYWAY 110-1, Dạng Wave   VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   LUXARY 110, Dạng Wave
133                 VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   107cc
134  KOBE 110, Dạng Wave 109cc   VN lắp ráp  7.200.000 đ.
   VINAWIN 110U, Dạng Wave
135                 VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   107cc
   FOCOL 100S, Dạng Dream cao
136                 VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   97cc
137  GLAD 110, Dạng Wave 108cc   VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   ATTILA phanh cơ, dạng spacy
138                 VN lắp ráp  23.900.000 đ.
   125cm3
   ATTILA phanh đĩa, dạng spacy
139                 VN lắp ráp  25.900.000 đ.
   125cm3
   JUPITER phanh cơ 5VT1, dạng
140                 VN lắp ráp  21.500.000 đ.
   jupiter 110.3cm3
   JUPITER phanh đĩa 5VT2, dạng
141                 VN lắp ráp  22.500.000 đ.
   jupiter 110.3cm3
   LIFAN LF125T-2DF, Dạng
142                 VN lắp ráp  17.000.000 đ.
   spacy 124.5cc
   ANGEL II [VAG], Dạng Wave
143                 VN lắp ráp  14.300.000 đ.
   97.2cc
   HAMCO 110C, Dạng Wave
144                 VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   107cc
   LINHAI 100DR, Dạng Dream
145                 VN lắp ráp  7.000.000 đ.
   97cc
148  FUTURE II           VN lắp ráp  22.500.000 đ.
   LEVIN 100, Dạng Dream cao
149                 VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   97cc
150  JAMOTO 110, Dạng Wave 107cc  VN lắp ráp  8.000.000 đ.
                   N¦íC S¶N
STT       lo¹i xe              §¥N GI¸
                    XUÊT
   ROONEY 110TH1, Dạng Wave
151                 VN lắp ráp  7.500.000 đ.
   107cc
   HECMEC 100, Dạng Dream cao
152                 VN lắp ráp  7.400.000 đ.
   97cc
   VINASIAM 110, Dạng Wave
153                 VN lắp ráp  8.000.000 đ.
   108cc
   VALOUR 110, Dạng Wave
154                 VN lắp ráp  8.000.000 đ.
   108cc
   WANHAI 110 , Dạng Wave
155                  VN lắp ráp    7.400.000 đ.
   108cc
   HONCITI C100-1, Dạng Dream
156                  VN lắp ráp    8.000.000 đ.
   cao 97cc
157  NAORI 50, Dạng Wave 49cc     VN lắp ráp    8.000.000 đ.

158  YAMEN 110, Dạng Wave 108cc    VN lắp ráp    6.000.000 đ.

159  SUPERB 100, Dạng Dream 97cc   VN lắp ráp    7.000.000 đ.

160  HAESUN F14, Dạng Wave 108cc   VN lắp ráp    11.000.000 đ.

161  Xe hiệu KITAFU dạng Wave 100   VN lắp ráp    7.000.000 đ.

   Xe hiệu HONGCIN C110, Dạng
162                  VN lắp ráp    6.000.000 đ.
   Wave 107cc
   Xe hiệu GLINT 110, Dạng wave
165                  VN lắp ráp    8.000.000 đ.
   108cc
166  VICTORY 50S, Dạng Wave 49cc Việt Nam lắp ráp    8.200.000 đ.

167  ROSIE 125 cc          Việt Nam lắp ráp  30.350.000 đ.

   YAMAHA JUPITER V-Vành
168  Đúc 5VT7, Dạng Jupiter 110,3   Việt Nam    26.200.000 đ.
   cm3

169  Mio-Classico 5WPA         Việt Nam    15.000.000 đ.

170  Mio-Amore 5WP2          Việt Nam    15.000.000 đ.
                    N¦íC S¶N
STT       lo¹i xe                 §¥N GI¸
                     XUÊT
171  Mio-Amore 5WP6          Việt Nam    15.000.000 đ.

172  Mio-Maximo 5WP3          Việt Nam    17.000.000 đ.

173  Mio-Maximo 5WP4          Việt Nam    17.000.000 đ.

174  MAGIC 110 VAA, 110cc       Việt Nam    15.000.000 đ.
175  MAGIC 110R VA9, 110cc     Việt Nam   16.500.000 đ.

176  STEED 110, dạng Wave 108cc   Việt nam   7.000.000 đ.

177  ATTILA VICTORIA M9P 125cc   Việt Nam   29.000.000 đ.
   Sanda RS RS1M, dạng Wave
178                 Việt Nam   9.300.000 đ.
   107cc
   WAND 100S, Dạng Dream cao
179                 Việt Nam   6.300.000 đ.
   97cm3
200  FULAI 100X, dạng Wave 110cc  Việt Nam   8.000.000 đ.

201  SINUDA C100, Dạng Dream cao  Việt Nam   7.500.000 đ.

202  ESPERO C110, Dạng Wave    Việt Nam   7.500.000 đ.
   Mô tô JARGON 110, Dạng Wave
203                 VN Lắp ráp  8.100.000 đ
   107cc
   Môtô WARE 110BSLD, Dạng
204                 VN Lắp ráp  8.300.000 đ
   Wave 107cc
   HONDA WAVE ZX KTLK,
205                 Việt Nam   14.400.000 đ.
   Dạng Wave
   HONDA FUTURE II KTMA,
206                 Việt Nam   24.900.000 đ
   Dạng Future
207  Honda SPACY GCCN       Việt Nam   34.500.000 đ.

208  FANTOM 100, Dạng Wave 97cc  Việt Nam   8.000.000 đ

209  PRASE C110, dạng Wave     Việt Nam   5.400.000 đ.
                  N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                   XUÊT
   SUNGGU 110S, 108 cm3, dạng
210                 Việt Nam   7.000.000 đ.
   wave
211  MEDAL 100R, Dạng Dream 97cc  Việt Nam   6.500.000 đ

212  NEW VMC 100          Việt Nam   5.775.000 đ.

213  NEW VMC 110          Việt Nam   6.105.000 đ.
   BEST FAIRY, C110-1, dạng
214                   Việt Nam     6.700.000 đ.
   wave
215  LANKHOA 100, dạng wave      Việt Nam     5.500.000 đ.

216  ARROW.6 110            Việt Nam     7.535.000 đ.

217  ARROW.6 110D           Việt Nam     7.800.100 đ.

218  JIULONG C110           Việt Nam     6.320.000đ.

219  JIULONG C100           Việt Nam     6.090.000đ.

   Mô tô NATURE, NT 100-C3a1,
220                   Việt Nam     7.500.000đ.
   100cm3, dạng DREAM cao

221  DRIN DR 100-1         Việt Nam lắp ráp  4.920.000 đ.

222  DRINI DI 100          Việt Nam lắp ráp  4.920.000 đ.

223  GENIE 100           Việt Nam lắp ráp  5.000.000 đ.

224  WISE 110            Việt Nam lắp ráp  5.100.000 đ.

   HAVICO 110, dạng Wave,
225                   Việt Nam     6.050.000 đ.
   107cm3

226  NAGAKI, 100K, 97 cm3       Việt Nam     7.200.000 đ.

227  SUZUKI, SMASH FD110 XCD      Việt Nam    15.900.000 đ.
                    N¦íC S¶N
STT        lo¹i xe                §¥N GI¸
                     XUÊT
   FANLIM II, FR110-1, 108 cm3,
228                   Việt Nam     7.400.000 đ.
   dạng Wave
229  LONCSTAR LX 110          Việt Nam     5.598.003 đ.
   1. Xe Honda GMN 100, dạng
230                  VN lắp ráp    14.355.000đ.
   Wave
   Mô tô FUSKI 110, Dạng Wave
231                  VN lắp ráp    6.000.000 đ.
   107cc
   Mô tô SVN 100, Dạng Wave
232                  VN lắp ráp    7.500.000 đ.
   97cc
   Mô tô ZYMAS 110, Dạng Wave
233                 VN lắp ráp  8.000.000 đ.
   107cc
   Mô tô SUZUKI VIVA FD 110
234                 VN lắp ráp  20.500.000 đ.
   CDX 109,7cc
   Mô tô SUZUKI VIVA FD 110
235                 VN lắp ráp  21.500.000 đ.
   CSD 109,7cc
   Mô tô POLICE 110 , Dạng Wave
236                 VN lắp ráp  6.500.000 đ.
   108cc
   Mô tô HONDA FUTURE NEO
237                 VN lắp ráp  21.500.000 đ.
   KVLA 124cc
   Mô tô SUPERWAYS 110R,
238                 VN lắp ráp  8.300.000 đ
   Dạng Wave 107cc
   Mô tô ESENSO 110, Dạng Wave
239                 VN lắp ráp  8.100.000 đ
   107cc
   Mô tô PRESENT 110, Dạng
240                 VN lắp ráp  6.800.000 đ
   Wave 108cc
   Mô tô SUKAWA C110-1, Dạng
241                 VN lắp ráp  7.600.000 đ
   Wave 108cc
   Mô tô FUGIAR C100B, Dạng
242                 VN lắp ráp  6.500.000 đ
   Dream 97cc
   Mô tô FERVOR C50-1, Dạng
243                 VN lắp ráp  7.000.000 đ
   Wave 49cc
   Mô tô AURIGA 110, Dạng Wave
244                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   108cc
   Mô tô BACKHAND SPORT 110,
245                 VN lắp ráp  14.900.000 đ
   Dạng Wave 109cc
                   N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                    XUÊT
   Mô tô YAMAHA JUPITER MX -
246  2S11(phanh cơ), Dạng Wave   VN lắp ráp  20.600.000 đ
   110.3cc
   Mô tô YAMAHA JUPITER MX -
247  2SO1(phanh đĩa), Dạng Wave   VN lắp ráp  21.600.000 đ
   110,3cc
   Mô tô YAMAHA JUPITER MX -
248  4B21 (Vành đúc), Dạng Wave   VN lắp ráp  23.000.000 đ
   110,3cc
   Mô tô HONDA WAVE RSV
249                 VN lắp ráp  16.900.000 đ
   KTLN
   Mô tô SHMOTO 100, Dạng
250                 VN lắp ráp  7.000.000 đ
   Dream cao 97cc
   Mô tô SASUNA 110RS, Dạng
251                 VN lắp ráp  7.000.000 đ
   Wave 108cc
   Mô tô KITAFU 110, Dạng Wave
252                 VN lắp ráp  7.500.000 đ
   109cc
   Mô tô ALISON C110, Dạng
253                 VN lắp ráp  7.200.000 đ
   Wave 109cc
   Mô tô ZINDA 110, Dạng Wave
254                 VN lắp ráp  7.000.000 đ
   107cc
   Mô tô BELITA C50, Dạng
255                 VN lắp ráp  7.200.000 đ
   Dream cao 49.5cc
   Mô tô ZX MOTOR 110, Dạng
256                 VN lắp ráp  7.500.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô POLISH 110, Dạng Wave
257                 VN lắp ráp  6.500.000 đ
   108cc
   Mô tô GUIDA GD50-1, Dạng
258                 VN lắp ráp  7.400.000 đ
   Wave 49cc
   Mô tô SALUT SA2, Dạng Wave
259                 VN lắp ráp  9.400.000 đ
   97cc
   Mô tô AURIC 110, Dạng Wave
260                 VN lắp ráp  6.100.000 đ.
   108cc
   WAYTEC C110-1 107cc, dạng
261                 Việt Nam   7.200.000 đ.
   WAVE
   WAYMAN 110 TH5 108 cc, dạng
262                 Việt Nam   6.500.000 đ.
   WAVE
                  N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                   XUÊT
   Mô tô KEEWAY F14 , Dạng
263                 Việt Nam   9.500.000 đ
   Wave 109cc (Thắng đĩa)
   Mô tô KEEWAY F14 , Dạng
264                 Việt Nam   9.200.000 đ
   Wave 109cc (Thắng cơ)
   Mô tô YAMAHA NOUVO -
265                 Việt Nam   25.300.000 đ
   2B52, Dạng Wave 113,7cc
   Mô tô WADER 110, Dạng Wave
266                 Việt Nam   8.000.000 đ
   110cc
   Mô tô BALMY 110, Dạng Wave
267                 Việt Nam   5.610.000 đ
   108cc
   Mô tô TOXIC 110 , Dạng Wave
268                 Việt Nam   6.000.000 đ
   107cc
   Mô tô CANARY 110 , Dạng
269                 Việt Nam  7.000.000 đ
   Wave 108cc
   Mô tô HARMONY 110T, Dạng
270                 Việt Nam  6.000.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô PLASMA SKD 110, Dạng
271                 Việt Nam  9.500.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô FERVOR 110, Dạng Wave
272                 Việt Nam  6.500.000 đ
   108cc
   Mô tô BELITA C50, Dạng Wave
273                 Việt Nam  7.000.000 đ
   49.5cc
   Mô tô SHMOTO 110, Dạng
274                 Việt Nam  6.500.000 đ
   Wave 108cc
   Mô tô AVARICE 110, Dạng
275                 Việt Nam  6.000.000 đ
   Wave 49.5cc
   Mô tô SPARI@ 110, Dạng Wave
276                 Việt Nam  7.000.000 đ
   107cc
277  Mio-Classico 5WP1       Việt Nam  16.000.000 đ

278  Mio-Classico 5WP5       Việt Nam  16.000.000 đ

279  Mio-Amore 5WP6        Việt Nam  15.000.000 đ

280  Mio-Maximo 5WP3        Việt Nam  17.000.000 đ

281  Mio-Maximo 5WP4        Việt Nam  17.000.000 đ
                  N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe             §¥N GI¸
                   XUÊT
282  Magic 110 VAA, 110cc     Việt Nam  15.000.000 đ

283  Magic 110R VA9, 110cc     Việt Nam  16.500.000 đ
   Mô tô LXMOTO 110, Dạng
284                 Việt Nam  6.000.000 đ
   Wave 108cc
   Mô tô HAMADA 110, Dạng
285                 Việt Nam  6.800.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô NAVAL 110, Dạng Wave
286                 Việt Nam  5.800.000 đ
   108cc
   Mô tô ANWEN C110, Dạng
287                 Việt Nam  10.500.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô WARY 110, Dạng Wave
288                 Việt Nam   5.000.000 đ
   107cc
   Mô tô WAYXIN 110TH1, Dạng
289                 Việt Nam   6.000.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô NOMUZA 110, Dạng
290                 Việt Nam   9.800.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô CAVALRY 110 , Dạng
291                 Việt Nam   7.000.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô SURUMA 110 , Dạng
292                 Việt Nam   7.500.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô AURIC 110, Dạng Wave
293                 Việt Nam   7.000.000 đ
   108cc
   Mô tô ANSSI 110, Dạng Wave
294                 Việt Nam   7.000.000 đ
   107cc
   Mô tô ACUMEN 110, Dạng
295                 Việt Nam   6.200.000 đ
   Wave 108cc
   Mô tô YADLUXE 110, Dạng
296                 Việt Nam   7.500.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô HONDA CLICK EXCEED
297                 VN Lắp ráp  25.500.000 đ
   KVBG
   Mô tô FERROLI 110, Dạng
298                 VN Lắp ráp  6.500.000 đ
   Wave 108cc
299  MAGIC 110RR, VA1, 108 cm3   Việt Nam   18.000.000 đ.
   Mô tô VIJABI VB110, Dạng
300                 VN Lắp ráp  5.400.000 đ
   Wave 108cc
                  N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                   XUÊT
301  Mô tô ATTILA M9T 124,6 cc   VN Lắp ráp  24.000.000 đ
   Mô tô SUZUKI AMITY
302                 VN Lắp ráp  25.900.000 đ
   UE125CT 124,5cc
   Mô tô SUFAT 100A, Dạng Win
303                 VN Lắp ráp  7.500.000 đ
   97cc
   Mô tô DAZAN 110+, Dạng Wave
304                 VN lắp ráp  7.500.000 đ
   107cc
   Mô tô WUYANG WY125T-11,
305                 VN lắp ráp  22.000.000 đ
   Dạng xe tay ga
   Mô tô FUJIKI 110-6, Dạng
306                 VN lắp ráp  6.200.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô HONDA FUTURE NEO
307                VN lắp ráp  21.500.000 đ
   KVLN (D)
   Mô tô HONDA FUTURE NEO
308                VN lắp ráp  22.500.000 đ
   KVLN
   Mô tô HONDA FUTURE NEO
309                VN lắp ráp  24.000.000 đ
   GT KVLN
   Mô tô ANGEL II (thắng đùm)
310                VN lắp ráp  11.600.000 đ
   VAD 100cc
   Mô tô ANGEL II (thắng đĩa)
311                VN lắp ráp  12.300.000 đ
   VAG 100cc
   Mô tô ATTILA VICTORIA VT1
312                VN lắp ráp  27.500.000 đ
   125cc
   Mô tô ATTILA VICTORIA VT2
313                VN lắp ráp  25.900.000 đ
   125cc
   Mô tô ATTILA VICTORIA M9P
314                VN lắp ráp  27.900.000 đ
   125cc
   Mô tô ATTILA VICTORIA M9R
315                VN lắp ráp  25.900.000 đ
   125cc

316  Mô tô HONDA WAVEαKVRL    VN lắp ráp  12.900.000 đ

   Mô tô HONDA WAVE 100S
317                VN lắp ráp  17.500.000 đ
   KVRJ
   Mô tô VALOUR 100, Dạng
318                VN lắp ráp  6.000.000 đ
   Dream cao 97cc
   Mô tô SUNDAR 110-6, Dạng
319                VN lắp ráp  6.700.000 đ
   Wave 107cc
                  N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe             §¥N GI¸
                   XUÊT
   Mô tô YAMAHA JUPITER-
320                VN lắp ráp  24.000.000 đ
   5B93
   Mô tô TECH@ 110, Dạng Wave
321                VN lắp ráp  7.200.000 đ
   108cc
   Mô tô WAYTEC C110-1, Dạng
322                VN lắp ráp  5.700.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô KINEN 100, Dạng Wave
323                VN lắp ráp  5.500.000 đ
   97cc
   Mô tô GENZO 100, Dạng Wave
324                VN lắp ráp  6.000.000 đ
   97cc
   Mô tô YAMAHA JUPITER-
325                 VN lắp ráp  22.000.000 đ
   5B92
   Mô tô WALLET 110, Dạng
326                 VN lắp ráp  7.000.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô YAMAHA SIRIUS-5C61
327                 VN lắp ráp  15.000.000 đ
   (Phanh cơ)
   Mô tô YAMAHA SIRIUS-5C62
328                 VN lắp ráp  16.000.000 đ
   (Phanh đĩa)
   Mô tô YAMAHA MIO
329                 VN lắp ráp  20.200.000 đ
   CLASSICO 4D11
   Mô tô BEGIN 110B, Dạng Wave
330                 VN lắp ráp  5.500.000 đ
   107cc
   Mô tô HAESUN F14-FH, Dung
331                 VN lắp ráp  11.000.000 đ
   tích 109cc
   Mô tô SALUT SA2, Dạng Wave
332                 VN lắp ráp  9.000.000 đ
   97cc
   Mô tô KOZUMI-110, Dạng Wave
333                 VN lắp ráp  5.000.000 đ
   107cc
   Mô tô HENGE 100, Dạng Dream
334                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   cao 97cc
   Mô tô FETCHING 110, Dạng
335                 VN lắp ráp  7.100.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô OYEM 100, Dạng Wave
336                 VN lắp ráp  8.000.000 đ
   97cc
                  N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                   XUÊT
   Mô tô SUKONY 110, Dạng
337                 VN lắp ráp  6.300.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô SEASPORTS 100X, Dạng
338                 VN lắp ráp  7.000.000đ
   Wave 97cc
   Mô tô KORESIAM 110, Dạng
339                 VN lắp ráp  8.000.000đ
   Wave 108cc
   Mô tô SHOZUKA 110TH1, Dạng
340                 VN lắp ráp  5.000.000đ
   Wave 107cc

   Mô tô DRAO 110, Dạng Wave
341                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   107cc
   Mô tô NEW MOTO STAR 110
342                 VN lắp ráp  14.000.000 đ
   VAE
   Mô tô ASHITA 110, Dạng Wave
343                 VN lắp ráp  7.000.000 đ
   107cc
   Mô tô MODEL II 110-1, Dạng
344                 VN lắp ráp  5.600.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô DANY 110-6, Dạng Wave
345                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   107cc
   Mô tô ZUKEN 100, Dạng Wave
346                 VN lắp ráp  5.700.000 đ
   97cc
   Mô tô NAGAKI 110T, Dạng
347                 VN lắp ráp  7.000.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô FERROLI 100, Dạng
348                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   Wave 97cc
   Mô tô YAMAHA NOUVO -
349                 VN lắp ráp  24.002.000 đ
   2B56, Dung tích 113,7cc
   Mô tô AURIC 50-1, Dạng Wave
350                 VN lắp ráp  5.500.000 đ
   49cc
   Mô tô SUNTAN 110S, Dạng
351                 VN lắp ráp  5.700.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô WARLIKE 110, Dạng
352                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô YAMAHA EXCITER-
353                 VN lắp ráp  27.500.000 đ
   1S94, Dung tích 134,4cc
                  N¦íC S¶N
STT       lo¹i xe             §¥N GI¸
                   XUÊT
   Mô tô SUZUKI SMASH Revo
354                 VN lắp ráp  15.500.000 đ
   FK110D
   Mô tô SUZUKI SMASH Revo
355                 VN lắp ráp  16.500.000 đ
   FK110SD
   Mô tô SKYGO X110, Dạng
356                 VN lắp ráp  6.500.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô GSIM 110, Dạng Wave
357                 VN lắp ráp  9.000.000 đ
   107cc
   Mô tô YAMAHA JUPITER-
358                 VN lắp ráp  21.000.000 đ
   5B91
   Mô tô SIAMMOTOR, Dạng
359                 VN lắp ráp  6.800.000 đ
   Wave (loại 110cc)
   Mô tô WENDY, Dạng Wave (loại
360                 VN lắp ráp  6.800.000 đ
   110cc)
   Mô tô ELGO 110A, Dạng Wave
361                 VN lắp ráp  8.200.000 đ
   107cc
   Mô tô FERVOR 100, Dạng
362                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   Dearm cao 97cc
   Mô tô LENOVA 110, Dạng
363                 VN lắp ráp  7.500.000 đ
   Wave 107cc
    Mô tô AVARICE 110TH1, Dung
364                 VN lắp ráp  5.600.000 đ
   tích 107cc
    Mô tô ADUKA 110, Dạng Wave
365                 VN lắp ráp  7.000.000 đ
   107cc
   Mô tô JAPATO 110, Dạng Wave
366                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   107cc
   Mô tô RENDO 110, Dạng Wave
367                 VN lắp ráp  11.500.000 đ
   109cc
   Mô tô RETOT 100, Dạng Wave
368                 VN lắp ráp  10.500.000 đ
   97cc
   Mô tô KSHAHI 110, Dạng Wave
369                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   107cc
   Mô tô TENDER 100, Dạng
370                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   Dream cao 97cc
                   N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                    XUÊT
   Mô tô CALYN 100, Dạng Dream
371                 VN lắp ráp  7.000.000 đ
   cao 97cc
    Mô tô AVARICE 110TH1, Dung
372                 VN lắp ráp  5.600.000 đ
   tích 107cc
   Mô tô DAIMU 110, Dạng Wave
373                 VN lắp ráp  8.300.000 đ
   108cc
   Mô tô KSHAHI 110, Dạng Wave
374                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   107cc
   Mô tô TENDER 100, Dạng
375                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   Dream cao 97cc
   Mô tô CALYN 100, Dạng Dream
376                 VN lắp ráp  7.000.000 đ
   cao 97cc
   Mô tô WAMUS 110, Dạng Wave
377                 VN lắp ráp  8.300.000 đ
   107cc
   Mô tô STARFA 110+, Dạng
378                 VN lắp ráp  7.500.000 đ
   Wave 107cc
    Mô tô SOEM 110, Dạng Wave
379                 VN lắp ráp  6.500.000 đ
   108cc
   Mô tô PSMOTO 110, Dạng Wave
380                 VN lắp ráp  7.500.000 đ
   108cc
   Mô tô NAKADO 110, Dạng
381                 VN lắp ráp  7.700.000 đ
   Wave 107cc

382  Mô tô Hon da WAVE RS KVRL   VN lắp ráp  14.900.000 đ

   Mô tô VCM 110, Dạng Wave
383                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   107cc
   Mô tô DRAMA 110-1, Dạng
384                 VN lắp ráp  8.000.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô VEMVIPI 110, Dạng
385                 VN lắp ráp  6.200.000 đ
   Wave 108cc
   Mô tô DEMAND DM 110, Dạng
386                 VN lắp ráp  6.500.000 đ
   Wave 108cc
   Mô tô YAMAHA MIO ULTIMO
387                 VN lắp ráp  21.000.000 đ
   4P83, Dạng tích 113,7cc
                   N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                    XUÊT
   Mô tô AURIC 100, Dạng Dream
388                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   97cc
   Mô tô NEWEI 110-6, Dạng Wave
389                 VN lắp ráp  6.500.000 đ
   107cc

   Mô tô YAMAHA MIO ULTIMO
390                 VN lắp ráp  19.000.000 đ
   4P84, Dạng tích 113,7cc

   Mô tô WAXEN 110, Dạng Wave
391                 VN lắp ráp  8.500.000 đ
   107cc
   Mô tô YAMAHA MIO
392  MAXIMO 4P82, Dạng tích     VN lắp ráp  21.000.000 đ
   113,7cc
   Mô tô JUMPETI 110, Dạng
393                 VN lắp ráp  11.000.000 đ
   Wave 108cc
   Mô tô RS II SA4, Dạng Wave
394                 VN lắp ráp  8.000.000 đ
   97cc
   Mô tô @XTREM 110, Dạng
395                  VN Lắp ráp  7.000.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô KEEWAY 125F2, Dạng
396                  VN Lắp ráp  24.500.000 đ
   tay ga 125cc
   Mô tô PARISA C110, Dạng
397                  VN Lắp ráp  7.000.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô SAVI 50Z, Dạng Wave
398                  VN Lắp ráp  7.000.000 đ
   48cc
   Mô tô HONDA AIR BLADE
399                  VN Lắp ráp  28.000.000 đ
   KVGF (C)
   Mô tô HALIM 100-I, Dạng
400                  VN Lắp ráp  11.200.000 đ
   Dream cao 97cc
   Mô tô HANWON 110, Dạng
401                  VN Lắp ráp  7.000.000 đ
   Wave 107cc
402  Mô tô SHOGUN FD 125 XSD     VN Lắp ráp  16.500.000 đ
   Mô tô STEED 100, Dạng Dream
403                  VN Lắp ráp  6.000.000 đ
   cao 97cc
   Mô tô FUTURE NEO FI KVLH
404                  VN Lắp ráp  27.000.000 đ
   (C) (Vành đúc)
   Mô tô PUSANCIRI 110, Dạng
405                  VN lắp ráp  5.500.000 đ
   Wave 107cc
                   N¦íC S¶N
STT       lo¹i xe              §¥N GI¸
                    XUÊT
   Mô tô 2 bánh hiệu JACKY, Dạng
406                  VN lắp ráp  6.500.000 đ
   Wave 110cc
   Mô tô KENBO C110-1, Dạng
407                  VN lắp ráp  6.500.000 đ
   Wave 108cc
   Mô tô VARLET 110, Dạng Wave
408                  VN lắp ráp  7.500.000 đ
   107cc
   Mô tô FAMYLA 110, Dạng
409                  VN lắp ráp  8.000.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô SAVI 110S, Dạng Wave
410                  VN lắp ráp  7.500.000 đ
   109cc
   Mô tô YAMASU 110, Dạng
411                  VN lắp ráp  7.500.000 đ
   Wave 107cc

412  Mô tô HONDA WAVE S KVRR     VN lắp ráp  14.900.000 đ
   Mô tô KIREI 110, Dạng Wave
413                  VN lắp ráp  5.100.000 đ
   107cc
   Mô tô SHADOW 100, Dạng
414                 VN Lắp ráp  6.000.000 đ
   Dream cao 97cc
415  Mô tô ATTILA M9T 124,6 cc   VN Lắp ráp  19.500.000 đ
   Mô tô SWEET 110I, Dung tích
416                 VN Lắp ráp  7.000.000 đ
   109cc
   Mô tô PISTO PS110, Dạng Wave
417                 VN lắp ráp  6.500.000 đ
   109cc
   Mô tô VALENTI 110, Dạng
418                 VN lắp ráp  7.500.000 đ
   Wave 107cc
     Mô tô HALIM 50, Dạng
419                 VN lắp ráp  8.500.000 đ
   Wave 47cc
     Mô tô STARMAX 110, Dạng
420                 VN lắp ráp  7.500.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô AILES SA7, Dung tích
421                 VN lắp ráp  9.700.000 đ
   107cc
     Mô tô PLUCO 110, Dạng
422                 VN lắp ráp  7.500.000 đ
   Wave 107cc
   Mô tô ENGAAL 110, Dạng
423                 VN lắp ráp  6.500.000 đ
   Wave 107cc
                   N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                    XUÊT
     Mô tô ANDZO 110, Dạng
424                 VN lắp ráp  6.300.000 đ
   Wave 107cc
     Mô tô SAPPHIRE 125S,
425                 VN lắp ráp  22.700.000 đ
   Dung tích 125cc
   Mô tô CANARY, Dạng Dream
426                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   cao 97cc
     Mô tô NEWSIM 110, Dung
427                 VN lắp ráp  10.000.000 đ
   tích 107cc
   Mô tô NASSZA 110, Dạng Wave
428                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   107cc
   Mô tô AMGIO 50-1, Dạng Wave
429                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   49cc
   - Mô tô ELEGANT SA6, Dung
430                 VN lắp ráp  11.000.000 đ
   tích 97.2cc.
   - Mô tô SUZUKI HAYATE UW
431                 VN lắp ráp  21.800.000 đ
   125S (vành nan hoa).
   - Mô tô SUZUKI HAYATE UW
432                 VN lắp ráp  22.800.000 đ
   125SC (vành đúc).
   - Mô tô WAYMOTO 110, Dạng
433                   VN lắp ráp  6.500.000 đ
   Wave 108cc.
   - Mô tô ESPERO 110, Dạng
434                   VN lắp ráp  6.400.000 đ
   Wave 107cc.
   - Mô tô YAMAHA MIO
435  CLASSICO 4D12, Dung tích     VN lắp ráp  20.800.000 đ
   113,7cc.
   Mô tô PROMOTO 110, Dung
436                   VN lắp ráp  5.500.000 đ
   tích 108cc
   Mô tô YAMAHA NOUVO-
437                   VN lắp ráp  23.000.000 đ
   2B51, Dung tích 113,7cc
   Mô tô BAZAN, Dạng Wave
438                   VN lắp ráp   6.500.000đ
   107cc
   Mô tô MYWAY ES110, Dạng
439  Wave               VN lắp ráp   8.400.000đ
   109cc
   Mô tô YMH MAXNEO,
440                   VN lắp ráp   8.500.000đ
    dung tích 97 cc
   Mô tô FATAKI dạng Wave 110,
441                   VN lắp ráp   5.200.000đ
   dung tích 107cc
                    N¦íC S¶N
STT       lo¹i xe               §¥N GI¸
                     XUÊT
   Mô tô NADAMOTO dạng Wave
442                   VN lắp ráp   6.000.000đ
   110, dung tích 107cc
   Mô tô ATTILA ELIZABETH,
443                   VN lắp ráp  31.500.000đ
   dung tích 124,6cc
444  NAKITA 100, Dạng Dream 97cc    VN lắp ráp  6.600.000 đ.
   KEEWAY F25, Dạng xe tay ga
445                   VN lắp ráp  22.500.000 đ.
   124,6cc
   Mô tô AUCUMA Loại 110,
446                   VN lắp ráp   6.500.000đ
   dung tích 108 cc
   Mô tô hai bánh , hiệu AURIC 50-
447                   VN lắp ráp   6.000.000đ
   2
   Mô tô hai bánh , hiệu GANASSI-
448                   VN lắp ráp   7.500.000đ
   110-1
   Mô tô hai bánh , hiệu JASPER-
449                   VN lắp ráp   7.500.000đ
   110
   Mô tô hai bánh SHLX@-110,
450                   VN lắp ráp   7.500.000đ
   dung tích 107cc
   Mô tô hai bánh BONNY,
451                 VN lắp ráp  6.000.000 đ
   dung tích 108cc
   Xe mô tô hai bánh hiệu
452  HANWON-100, dạng Dream cao,  VN lắp ráp   7.000.000đ
   dung tích 97cc

II           XE MÔ TÔ TRUNG QUỐC
   CYBER C110, Dạng Wave
 1                 Trung Quốc   6.500.000 đ.
   108cc
 2  NAGAKI , Dạng Dream cao 50  Trung Quốc   7.300.000 đ.
   FAIRY C100-1, Dạng Dream
 3                 Trung Quốc   6.500.000 đ.
   97cm3
   BELITA C110, Dạng Wave 107
 4                 Trung Quốc   8.000.000 đ.
   cm3
   SONHA 100, Dạng Wave 97
 5                 Trung Quốc   7.900.000 đ.
   cm3


                  N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                   XUÊT
   FEELING 110S, Dạng Wave
 6                 Trung Quốc   8.600.000 đ.
   109 cm3
   XINHA 11D, Dạng Wave 107
 7                 Trung Quốc   8.200.000 đ.
   cm3
   FUZEKO 110, Dạng Wave
 8                 Trung Quốc   6.500.000 đ.
   107cm3
   AWARD 110, Dạng Wave 108
 9                 Trung Quốc   6.500.000 đ.
   cm3
II           XE MÔ TÔ TRUNG QUỐC
   AWARD 100, Dạng Dream cao
10                 Trung Quốc   6.500.000 đ.
   97cm3
   TIRANA 110, Dạng Wave
11                 Trung Quốc   8.000.000 đ.
   107cc
   NAGAKI 110K, Dạng Wave
12                 Trung Quốc   9.000.000 đ.
   108cc
   SADOKA 110, Dạng Wave
13                 Trung Quốc   8.200.000 đ.
   107cc
14  HAESUN II, 100 II       Trung Quốc  8.000.000 đ.

15  HAESUN 100@          Trung Quốc  8.200.000 đ.

16  HAESUN 110 A         Trung Quốc  9.240.000 đ.

17  MING XING MX100 B-U      Trung Quốc  7.400.000 đ.

18  MING XING MX100 II-U     Trung Quốc  7.200.000 đ.

19  HAESUN tay ga 125 F      Trung Quốc  22.000.000 đ.

20  HAESUN tay ga 125 F1     Trung Quốc  18.000.000 đ.

21  HAESUN tay ga 125 F2     Trung Quốc  26.500.000 đ.

222  HAESUN tay ga 125 F3     Trung Quốc  17.000.000 đ.

23  HAESUN tay ga 125 F5     Trung Quốc  19.000.000 đ.
                  N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                   XUÊT
   DELIGHT 100, Dạng Dream
26                 Trung Quốc  7.200.000 đ.
   cao
   DAMSEL C110-2, Dạng Wave
27                 Trung Quốc  7.000.000 đ.
   110cc
   HONCITI C50-1, Dạng Dream
28                 Trung Quốc  8.500.000 đ.
   cao 50cc
29  HONDA SDH125T-22       Trung Quốc  48.000.000 đ.

II            XE MÔ TÔ TRUNG QUỐC

30  NAGAKI 50, dạng Wave 49cc   Trung Quốc  7.300.000 đ.

31  EMPIRE 110, dạng Wave 108cc  Trung Quốc  6.600.000 đ.
   FANLIM II FR110-1 Dạng
32                 Trung Quốc  6.000.000 đ.
   Wave 108cc
   NAGOASI 110 Dạng Wave
33                 Trung Quốc  6.500.000 đ.
   108cc
   MANCE MC110, dạng Wave
34                  Trung Quốc  8.000.000 đ.
   110cc
   SAVAHA 110, dạng Wave
35                  Trung Quốc  6.600.000 đ.
   110cc
   MEDAL 110α, dạng Wave
36                  Trung Quốc  6.300.000 đ.
   110cc
   MANCE MC100, dạng Dream
37                  Trung Quốc  8.000.000 đ.
   100cc

38  HONOR 110, dạng Wave 110cc   Trung Quốc  5.700.000 đ.

   HAESUN 125F2, 125cc dạng
39                  Trung Quốc  28.500.000 đ.
   Spacy

40  WAVINA 110, 108cc       Trung Quốc  8.000.000 đ

   FUSIN C110-A, Dạng Wave
41                  Trung Quốc  8.500.000 đ
   108cc
   MINGXING MX100B-U, 97
42                  Trung Quốc  7.600.000 đ.
   cm3 dạng Wave
                   N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe              §¥N GI¸
                    XUÊT

   FASHION C50, Dạng Dream
44                  Trung Quốc  7.800.000 đ.
   cao
   VINA Hoàng Minh , III C100F,
47                  Trung Quốc  6.000.000 đ.
   97 cm3

48  WAND, dạng Wave, 97cm3     Trung Quốc  5.500.000 đ.

II           XE MÔ TÔ TRUNG QUỐC

   REMEX, 97cm3, dạng Dream
49                  Trung Quốc  5.500.000 đ.
   cao

50  WAIT, dạng Wave, 107cm3    Trung Quốc  7.100.000 đ.

51  FUSIN, dạng SPACY C-125    Trung Quốc  11.000.000 đ.

52  FAIRY, C110, 107 cm3      Trong nước  5.900.000 đ.
53  MAJESTY FT 100         Trung Quốc   5.300.000 đ.
   Mô tô HONDA SDH125T-22,
54                  Trung Quốc   29.000.000 đ
   Dung tích 124,6cc
   Mô tô HONDA SDH125T-22,
55                  Trung Quốc   29.000.000 đ
   Dung tích 124,6cc
   Mô tô HONDA SCR 110
56                  Trung Quốc   32.000.000 đ
   (WH110T), Dung tích 108cc
   Mô tô HONDA JOYING
57                  Trung Quốc   34.000.000 đ
   WH125T-3, Dạng tích 124,6cc
   HONDA @STREAM
58                  Trung Quốc   22.000.000 đ.
   (WH125T-2), 124,6 cm3
59  WEINA, 97cm3          Trung Quốc   8.000.000 đ.

60  JALING 100 - 110        Trung Quốc   8.700.000 đ.
   Mô tô WANGYE WY150-2,
61                  Trung Quốc   26.000.000 đ
   Dung tích 150cc
III       XE MÔ TÔ TRUNG QUỐC & VIỆT NAM
                   N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe               §¥N GI¸
                    XUÊT
   ACE STAR C110-1, dạng Wave  Trung Quốc &
 1                          8.000.000 đ.
   110               Việt Nam
   SWEET 110TP, Dạng Wave    Trung Quốc &
 2                          8.300.000 đ.
   107cm3             Việt Nam
   FANTOM 110, Dạng Wave 108   Trung Quốc &
 3                          8.000.000 đ.
   cm3               Việt Nam
                  Trung Quốc và
 4  ESH@ C150, 149.6cm3              25.000.000 đ.
                   Việt Nam
   DEARY 110V, Dạng Wave
 5                  TQ và VN    7.500.000 đ.
   110cc
 6  DEARY , Dạng Wave 100cc    TQ và VN    7.500.000 đ.
   KYMCO-VIVIO 125, Tay ga
 7                  TQ & VN    22.500.000 đ.
   124,6cc
   Mô tô XINHA 100A, Dạng
 8                  TQ & VN    7.600.000 đ.
   Dream cao 97cc
   Mô tô PLASMA CKD-110,
 9                  TQ & VN    9.000.000 đ.
   Dạng Wave 108 cc
   KYMCO DANCE 100, Dạng
10                   TQ & VN     13.500.000 đ.
   Wave 97cc
   KIMCO DANCE 110D, Dạng
11                   TQ & VN     14.500.000 đ.
   Wave 107cc
                   Việt Nam Lắp
12  FUSIN, dạng SPACY C-125     Ráp (linh kiện  17.000.000 đ.
                   Trung Quốc)
13  LEVER 100, 97cm3        TQ và Việt Nam   7.480.000 đ.

IV            XE MÔ TÔ ĐÀI LOAN

   ATTILA VICTORIA M9R,
 1                   Đài Loan    27.000.000 đ.
   Dạng Spacy 125

 2  FOTSE X4V125 124cc        Đài Loan    54.000.000 đ.

   FLAME 125SR 124cm3 (xe tay
 3                   Đài Loan    38.000.000 đ.
   ga)

 4  FOTSE X4V125, C125        Đài Loan    18.395.500 đ.

                    N¦íC S¶N
STT      lo¹i xe                 §¥N GI¸
                     XUÊT


   Mô tô YAMAHA CYGNUS X
 5                   Đài Loan    40.000.000 đ
   (NXC125L), Dung tích 124,9cc


   SYM RS21-150, Dạng Spacy
 6                   Đài Loan    25.000.000 đ.
   152cc

V         XE MÔ TÔ ĐÀI LOAN & VIỆT NAM

   FLAME 125SR 125cc        VN-Đài Loan   22.400.000đ.

VI            XE MÔ TÔ HÀN QUỐC
   FUSIN C125-i, dạng Wave
 1                   Hàn Quốc    14.500.000 đ.
   125cc
   DAEHAN NOVA 110, dạng
 2                   Hàn Quốc    14.000.000 đ.
   Wave 110cc
    HALIM XO 125, 125cm3, dạng
 3                   Hàn Quốc   27.300.000 đ.
    spacy
    HAESUN 100@, C100, dạng
 4                   Hàn Quốc   10.200.000 đ.
    wave
    HAESUN, 100II, 97cm3, dạng
 5                   Hàn Quốc   10.200.000đ.
    DREAM
    DEAHAN SMART 125 cc, Dạng
 6                   Hàn Quốc   24.500.000 đ.
    Spacy
 7   FASHION 50cc, dạng WAVE     Hàn Quốc   10.300.000 đ.

 8   DEAHAN 100cc, dạng WAVE     Hàn Quốc   10.000.000 đ.
    DEAHAN 100cc, dạng DREAM
 9                   Hàn Quốc   9.900.000 đ.
    cao
10   JOCKEY SR 125          Hàn Quốc   29.000.000 đ.

VII          XE MÔ TÔ HÀN QUỐC- VIỆT NAM
                   N¦íC S¶N
STT       lo¹i xe              §¥N GI¸
                    XUÊT
    2. Excel H5K, tay ga (spacy)
                   VMEP - VN   38.000.000đ
    150

VIII              XE MÔ TÔ ITALY
    Mô tô HONDA SH150i, Dung
 1                    Italy   98.000.000 đ
    tích 152,7cc
    Mô tô HONDA PS150i, Dung
 2                    Italy   98.000.000 đ
    tích 152,7cc
    Mô tô PIAGGIO Vespa LX 150,
 3                    Italy    85.000.000đ
    dung tích 150.46cc

IX              XE MÔ TÔ THÁI LAN
    HONDA WAVE 125S, dạng
 1                   Thái Lan   34.000.000 đ.
    Wave 125cc
    Mô tô HONDA AIR BLADE
 2                   Thái Lan   45.000.000 đ
    ANC110ACT
 X            XE MÔ TÔ INDONESIA
    Mô tô SUZUKI SATRIA 120R,
 1   Dạng Wave 120,7cc (Sản xuất   Indonesia    38.500.000 đ
    năm 2005)
    Mô tô SUZUKI SATRIA 120R
 2                   Indonesia    66.000.000 đ
    (sản xuất năm 2005)
    Mô tô HONDA PL 150E
 3                   Indonesia    31.698.000 đ.
    156,7cc
XI              XE MÔ TÔ NHẬT

    HONDA WIN 100           Nhật     17.264.500 đ.

XII              XE MÔ TÔ MỸ
    Mô tô VENTO REBELLIAN
                     Mỹ      55.000.000 đ
    150

XIII         XE MÔ TÔ CÁC HÃNG KHÁC

                    Việt Nam
    YAMAHA NOUVO-5VD1,
 1                  (Cty TNHH    22.500.000 đ.
    113,7cm3
                   Yamaha Motor
                    Việt Nam)
                    Việt Nam
 2   ESPECIAL, 100-110H                7.700.000 đ.
                   (Cty liên doanh
                    Vina-Siam)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:245
posted:4/15/2011
language:Vietnamese
pages:46