Docstoc

Rekreacinės žvejybos paslaugų plėtra Lietuvoje

Document Sample
Rekreacinės žvejybos paslaugų plėtra Lietuvoje Powered By Docstoc
					 Rekreacinės ţvejybos
paslaugų plėtra Lietuvoje
  Doc.Aušrinė Armaitienė
 Rekreacijos ir turizmo katedra
  Klaipėdos universitetas
    Rekreacinės ţvejybos (RŢ)
       paslaugų plėtra
• Kokybiški ištekliai
• Rekreacinės ţvejybos
 paslaugų vartotojai
• Rekreacinės ţvejybos
 paslaugų pasiūla
• Rekreacinės ţvejybos
 PASLAUGOS ir jų rinkiniai

• Rekreacinės ţvejybos plėtros
 problemos Lietuvoje: mitai,
 švietimas, darnus (tausojantis)
 turizmas
  Rekreacinės ţvejybos paklausa
•  JAV yra virš 1mln. Mėgstančių rekreacinę ţvejybą sūriuose vandenyse, o
  rekreacinės ţvejyba apskritai išaugo 20% per paskutiniuosius 10 m.
  (ScienceDaily)
•  Rekreacinė ţvejyba yra svarbiausia gamtinė veikla suomiams. Apie 40 %
  Suomijos gyventojų, t.y.daugiau nei 2 mln. ţmonių, dalyvauja rekreacinėje
  ţvejybinėje veikloje bent kartą per metus. (Suomijos ţemės ūkio ir miškų
  ministerija, (http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/Fishing,_game_reindeer/Recreational_fishing.html)
•  Velse (DB) kasmet 400,000 turistų atvyksta praleisti atostogas ţvejodami.
  http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/env_cons_management/marine_fisheries/recreationalangling
•  Australijoje apie 20% gyventojų teigia, kad ţvejojo bent kartą per metus
  (www2.dpi.qld.gov.au/fishweb)
•  Kas antras lietuvis ţvejys 
•  Bendras metinis lankytojų skaičius lietuviškojoje Nemuno deltos dalyje sudaro
  apie 150 tūkst. ţmonių. Tarp jų vyrauja vienadieniai lankytojai, atvykstantys į
  regioną rekreacinės ţūklės tikslais. Ir jų skaičius labai sparčiai auga: jei 2001
  m. ţvejams mėgėjams buvo parduota 5 tūkst. rekreacinės ţūklės licencijų,
  suteikiančių teisę ţvejoti Nemuno deltoje, tai 2007 m. parduotų licencijų
  skaičius viršys 50 tūkst. Taigi, ţvejų mėgėjų apsilankymų Nemuno deltoje
  skaičius per šešis metus išaugo dešimteriopai. (EUCC Baltijos biuras,
  “Nemuno deltos rekreacinės ţūklės tausojančios plėtros programa”, 2007)
  Bendros rekreacinės veiklos
      tendencijos
• Veiklos įvairovės poreikis
• Paslaugų įvairovės poreikis
• Keliavimo augimas ir turizmo plėtra (LTD
 duomenimis 2006 m. 1,5 mln. nakvynių, iš
 jų 769 tūkstančiai Lietuvos gyventojų,
 augimas 11-15%)
 Rekreacinės ţvejybos paslaugos
Viešieji interesai:         Vietinio verslo interesai
• Verslumo skatinimas ir       • Kapitalas
 smulkiųjų verslininkų       • Ţinios
 gebėjimų stiprinimas        • Gebėjimai
• Rekreacinės ţvejybos
 turizmo vertės auginimas
• Aplinkos saugojimas ir
 atkūrimas
• Vietinės bendruomenės
 rekreacinės ţvejybos
 infrastruktūros gerinimas             Nuotr. R.Dulinskio
 KOMUNIKACIJA- reklama, renginiai, infosklaida
Rekreacinės ţvejybos pajamos
• S-MAN 2000 projekto duomenimis (EUCC
 Baltijos biuras), Vokietijos šiaurrytiniame
 Meklenburgo regione kaimo turizmo
 sodybų metinės pajamos iš rekreacinės
 ţūklės turizmo paslaugų (apgyvendinimas,
 maitinimas, licencijų pardavimas, valčių
 nuoma) vidutiniškai sudaro apie 40 tūkst.
 eurų, rekreacinės ţūklės turizmo sektoriuje
 čia dirba apie 2000 ţmonių.
   Rekreacinės ţvejybos paslaugos
Rekreacinės ţvejybos
ištekliai

Rekreacinės ţvejybos  Rekreacinės ţvejybos      Rekreacinės
turisto tipas     paslaugų rinkinys       paslaugos kokybė


            Plukdymo
            Įrangos nuomos
            Apgyvendinimo
            Maitinimo
            Žvejybos gido
            Pirčių
            Žuvies apdorojimo
            Žuvies rūkymo
            Renginių organizavimo ir kt.
  Rekreacinės ţvejybos turistų tipai

•  “Nepriklausomi” ţvejai
•  “Tikrieji” ţvejai turistai
•  Ţvejai pramogautojai
•  Ţvejai su šeimomis
•  Uţsienio turistai-
  ţvejai
 RŢ turistų tipai- RŢ paslaugos
• “Nepriklausomi” ţvejai • Maisto parduotuvės
             • Ţvejybos priemonių
              parduotuvės
             • Stovėjimo aikštelės
             • Sanitariniai-higieniai
              įrenginiai
 Nuotrauka R.Dulinskio
  RŢ turistų tipai- RŢ paslaugos
•  “Tikrieji” ţvejai turistai  •  Plukdymo
•  Ţvejai pramogautojai     •  Įrangos nuomos
•  Ţvejai su šeimomis      •  Apgyvendinimo
•  Uţsienio turistai-      •  Maitinimo
  ţvejai            •  Ţuvies apdorojimo
                 •  Ţuvies rūkymo
                 •  Ţvejybos gido
  Gamtosauginis sąmoningumas
•  2006 m. Interreg III S-MAN 2000 projekto rėmuose
  EUCC Baltijos biuras atlikto ţvejų mėgėjų apklausos
  Nemuno deltoje (n=390). Apklausos duomenimis, ţvejai
  mėgėjai Lietuvoje, lyginant su kitų S-MAN 2000 projekte
  dalyvaujančių šalių ţvejų mėgėjų mentalitetu, išsiskiria
  maţu gamtosauginiu sąmoningumu: daugiau kaip pusė
  ţvejų mėgėjų Nemuno deltoje supranta jog reikia saugoti
  ţuvų išteklius, tačiau patys nėra linkę paisyti ţuvisaugos
  reikalavimų ar apribojimų. Šie apklausos rezultatai
  atitinka anksčiau atliktos analogiškos nacionalinės ţvejų
  mėgėjų apklausos rezultatus (Domarkas, 2006).
 Darnus rekreacinės ţvejybos turizmas
       (problemos)
             • Pakrančių niokojimas
• Sąmoningumas      • Kranto zonos
(atsakingas turizmas):   šiukšlinimas
a) Rekreacinės      • Vandens tarša
  ţvejybos paslaugų   fekalijomis
  teikėjų       • ţvejyba be licencijų
  sąmoningumas     • nepaisymas ţvejybos
b) Rekreacinės       įrankių, laimikių ir
  ţvejybos turistų    laivų greičio
  sąmoningumas      apribojimų
     Kitos RŢ paslaugų teikėjų
       ţinios ir gebėjimai
• Gebėjimas formuoti paslaugas ir jų rinkinius (ţinoti ko
 reikia kokiam ţvejų-turistų tipui ir ţinoti kaip tai pasiūlyti)
• Paslaugų kokybės supratimas (kokybiškas svečių
 priėmimas ir paslaugos suteikimas-paslaugumas,
 lankstumas, dėmesingumas)
• Marketingo ţinių turėjimas (reklama, informacijos
 skleidimo kanalai ir pan.)
• Kainodaros ţinių turėjimas.
• Gebėjimas ir noras bendrauti su nepaţįstamais
 ţmonėmis
• Gebėjimas bendradarbiauti ir kooperuotis
  Lietuvos rekreacinės ţvejybos
       aktualija
• Verslinės ţvejybos pakeitimas rekreacine
 ţvejyba. Lietuvos kaimo turizmo plėtros
 mitai ir pamokos.
Ačiū uţ dėmesį

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:17
posted:4/15/2011
language:Lithuanian
pages:15