PROGRAMĂ ANALITICĂ BTI Ec 2007-2007 by uploaddoc

VIEWS: 162 PAGES: 1

									ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Catedra : INFORMATICĂ DE GESTIUNE

                        PROGRAMA ANALITICĂ
                          An universitar : 2007-2008
 Denumirea
                          BAZELE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 disciplinei
                                              Numărul ore pe semestru / activităţi
 Codul                          Numărul       5
             050541OF113301                        Total   C      S       L/P
 disciplinei                       de credite
                                            56    28      -       28
 Facultatea                                              Anul          I
                         Economie
 beneficiară                                            Semestrul        I
 Specializarea                  Economie şi Comunicare Economică in Afaceri
 Categoria formativă a disciplinei:                                         F
 F – fundamentală, S – de specialitate, C – complementară
 Categoria de opţionalitate a disciplinei:                                      O
 O – obligatorie, A – opţională, F – facultativă, S - specială
 Discipline           Obligatorii (condiţionate)        -
 anterioare              Recomandate            -
           Problematica disciplinei cuprinde noţiunile teoretice fundamentale care definesc arhitectura şi
           configuraţiile calculatoarelor personale, sistemele de operare, reţelele de calculatoare, precum şi
           Internetul. Complementar cunoştinţelor de bază în informatică, sunt abordate profesional principalele
 Obiective      aplicaţii informatice pentru birotică: procesoare de texte, procesoare de tabele, si programe de prezentare
           grafică.
           Activitatea în cadrul laboratoarelor de informatică îşi propune să concretizeze problemele teoretice
           predate la curs, studiate individual sau dezbătute la seminar.
          1. Introducere în informatică: Concepte de baza ale T.I.C. (Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor);
          Arhitectura microcalculatoarelor: elementele arhitecturii unităţii centrale, echipamentelor periferice şi
          medii de stocare a informaţiilor; Sistemul de programe;
          2. Comunicarea pe Internet: Reteaua Internet si comunicatiile digitale; Crearea paginilor Web utilizand
          limbajul HTML; Crearea unui site Web utilizând generatorul Microsoft FrontPage.
          3. Procesorul de tabele EXCEL: Introducere în Excel; Formatarea spaţiului de lucru; Funcţii predefinite;
          Baze de date de tip listă: validarea datelor, interogarea bazelor de date şi funcţii agregat de tip „bază de
          date”; Elemente de utilizare avansată a procesorului de tabele Excel: sintetizarea datelor prin subtotaluri,
 Conţinut     centralizarea datelor prin consolidare; tabele pivot, tehnica valorii scop; Elemente de programare în Excel.
 (descriptori)   4. Procesorul de texte WORD: Tehnoredactarea documentelor Word; Lucrul cu obiecte multimedia si
          tabele in Word; Tehnici avansate de prelucrare a documentelor: fuziunea documentelor.
          5. Generatorul de prezentări grafice Power Point: Crearea de prezentări grafice pe bază de diapozitive;
          Definirea animaţiei şi a tranziţiei între diapozitive; gestionarea ramificaţilor către alte locaţii (Hyperlink-
          uri); cronometrarea diapozitivelor.
          6. Lucrări practice: Realizarea unei aplicatii utilizand Power Point; Proiectarea şi realizarea unei pagini
          Web folosind limbajul HTML; Realizarea unui site Web cu ajutorul Microsoft Front Page; Aplicaţii
          economice rezolvate în Excel si prezentate in Front Page; Prezentarea în Power Point a unui set de
          aplicaţii Word utilizând tehnici avansate;.
 Forma de evaluare (E – examen, V – verificare pe parcurs, C – colocviu)                         V
           - răspunsuri la examen/colocviu                                   50%
 Stabilirea notei  - activităţi aplicative asistate (laborator/lucrări practice/proiecte etc.)             50%
 finale         Calcularea notei finale se va face doar în situaţia în care la lucrarea scrisă
          (proba de verificare) s-a obţinut minim nota 5 (cinci);
          I. Tamaş, P. Năstase, B. Ionescu, F. Berbec, ş.a.
             Bazele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Ed. Infomega, Bucureşti, 2004.
          B.Ionescu, I. Ionescu, F. Mihai, s.a
 Bibliografia      Informatica Utilizatorului (Birotica profesională), Ed. InfoMega, Bucureşti, 2007.
          I. Ionescu, A. Pană, V. Mareş,s.a.
             Office 2003: Aplicaţii şi teste rezolvate de Word şi Excel, Ed. InfoMega, Bucureşti, 2005.
          Site: www.catedra.ro si www.informatica.ase.ro
                        Grad didactic, titlu, prenume, numele                 Semnătura
           Prof.univ.dr. Adrian PANA
 Titular (titulari )
           Prof.univ.dr. Nicolae DAVIDESCU
           Lector.univ.dr. Adrian COZGAREA
 Legenda: C – curs; S – seminar; L/P – lucrări practice în laborator şi proiecte.

								
To top