EKONOMSKA ANALIZA EUROPSKOG PRAVA

Document Sample
EKONOMSKA ANALIZA EUROPSKOG PRAVA Powered By Docstoc
					EKONOMSKA ANALIZA PRAVA
  odnosi se na primjenjivanje ekonomskih
  metoda na pravne probleme i institucije.

  Istraživanja pokazuju da metode i analitički
  postupci, Pareto efikasnosti, teorije igara,
  analiza transakcijskih troškova, društvenih
  troškova, javnog izbora ekonometrijske i
  statističke metode i dr. primijenjeni na pravo
  mogu dati nove i interesantne spoznaje.
  razvija se u novu modernu znanstvenu i
  nastavnu disciplinu.
  Pravna područja primjene su ne samo oblast
  ekonomskog i trgovačkog prava već i javnog
  prava, kaznenog prava, obiteljskog prava i dr.

  Ekonomska analiza prava postaje sastavnica
  prestižnih sveučilišnih programa prava i
  ekonomije u SAD, a novije i u Europi.
  interdisciplinarni uspjeh dvaju velikih društvenih
  znanosti
  relativno novo polje istraživanja
  Ronald Coase “Problem of social cost” (1960.)
  Guido Calabresi „Some thoughts on risk
  distribution and the law of torts“ (1961.)

  Gary Becker, Richard Posner, Guido Calabresi,
  Trimarchi, Bentham, Williamson, Landes, Cooter,
  Shavell, Van den Bergh, Schäfer i dr.
  Ekonomska analiza prava kao moderna znanost i
  metoda u primjeni.
  Početci: uzak ezoteričan interdisciplinaran
  pravac istraživanja prava i ekonomije, koji je
  u samo nekoliko dekada prerastao u rašireno
  područje brojnih publikacija i institucija koje
  su doprinijele preispitivanju prava i pravnih
  metoda
  Ekonomija pruža znanstvenu teoriju za
  predviđanje utjecaja pravnih sankcija na
  ponašanje.

  Za ekonomiste, sankcije izgledaju kao cijene
  i, pretpostavlja se, ljudi reagiraju na te
  sankcije slično kao što reagiraju na cijene.
  Ljudi reagiraju na više cijene tako da troše
  manje skupljih dobara, pa se pretpostavlja da
  ljudi reagiraju na jače pravne sankcije tako da
  rade manje sankcioniranih aktivnosti.
  primjenjivanje ekonomskih metoda na pravne
  probleme i institucije
  polazište: kako se može od ograničenih resursa
  određenog društva ostvariti najveće moguće
  zadovoljenje društvenih potreba i očekivanja.
  Ako se taj cilj ostvari bez gubitka resursa u
  primjeni takvo gospodarstvo se smatra
  efikasnim.

  problem normativne ekonomije je predlaganje
  propisa i institucija koje vode prema efikasnoj
  uporabi resursa
  primjena mjerila i koncepta efikasnosti na
  propise, pravna pravila

  pretpostavka: da i pravna znanost i judikatura
  moraju ocjenjivati pravna pravila i propise
  uporabom kriterija o tome da li oni potiču ili
  sprečavaju efikasnu uporabu resursa

  primjena: korist odvjetnicima, sucima,
  zakonodavstvu, managerima i ostalim
  ekonomistima prigodom donošenja strateških
  odluka, investicijskih odluka, odluka o tome da li
  tužiti ili se nagoditi i dr.
  Zakonska obveza osiguranja klizišta uz ceste
  na snazi je u svim europskim zemljama
  naročito alpskim cestama Austrije, Švicarske,
  Njemačke. Veliki resursi eksploziva, željeznih
  mreža i 24 - satnog nadzora - rada službi su
  angažirani za tu svrhu. Ali smatra se
  opravdanim jer izbjegavanje klizanja
  zemljišta i mogućih žrtava i štete važnije su
  od uštede na resursima kojima se klizanja
  sprečavaju.
  Iste opasnosti postoje i na drugim planinskim
  putovima ponekad vrlo prometnim kao na
  primjer Khyber, prijelaz između Pakistana i
  Afganistana. Kada bi na tom putu zahtijevali isti
  stupanj sigurnosti i uporabe odgovarajućih
  resursa, ekonomska analiza daje potpuno
  drugačije rezultate. Ta investicija sa istom
  svrhom, ali na drugom mjestu potrošila bi možda
  ukupan proračun ili druga raspoloživa sredstva
  (zajmovi) tih ekonomski slabih zemalja. Resursi
  bi bili bolje (efikasnije) uporabljeni za druge
  hitnije namjene. Sanacija klizišta u Afganistanu i
  shodno tome zakonska obveza uprave o takvim
  zaštitama ne bi bila efikasna uporaba
  ograničenih resursa, a takvi propisi ne doprinose
  efikasnoj uporabi resursa.
  Zaključak: Propisi i pravna pravila nisu
  apsolutna: oni su blisko povezani sa
  dostupnim resursima i ekonomskim
  razvojem. Niti ekonomija nije neovisna od
  prava jer konačni učinci i posljedice
  ekonomskih mjera ovise od ponašanja ljudi i
  djelovanja institucija koje uređuju pravo.
  Ako živite u državi gdje je najteža kazna za
  kriminalce doživotni zatvor, netko predloži da pošto
  je oružana pljačka vrlo težak zločin, da bi oružani
  pljačkaši trebali dobiti doživotnu kaznu.
  Odvjetnik se pita da li je to u skladu sa zabranama na
  okrutne i neuobičajene kazne.
  Neki pravni filozof pita se je li to pravedno.
  Dok ekonomist ističe da ako bi kazne za oružanu
  pljačku i za oružanu pljačku sa ubojstvom bile iste,
  dodatna kazna za ubojstvo bila bi jednaka nuli i pita
  se da li stvarno želite da bude u interesu pljačkaša da
  počini ubojstvo.

  To je ono što ekonomiste povezuje sa pravom.
  Ekonomija, čiji osnovni predmet interesa nije novac ili
  gospodarstvo, već umiješanost racionalnog izbora
  /Rational choice theory/, koristi se kao osnovni alat za
  otkrivanje utjecaja zakona.

  Osnovna pretpostavka ekonomskog pristupa, i u pravu i u
  svemu drugome, jest da je čovjek racionalan.

  Koji zakoni će se donijeti, kako se oni tumače i provode,
  ovisi o tome kakvo je ponašanje u racionalnom interesu
  zakonodavnog tijela, sudaca i policije.

  Proučavanje prava uči ekonomiste da razmišljaju
  opreznije, točnije i preciznije u konceptima koje razvijaju i
  namjenjuju određenom prostoru i vremenu.
  Ekonomija pomaže razumjeti pravo na nov način,
  u realnom okruženju troškova, neracionalnosti
  ponašanja, osobnih interesa.

  Pravnici provode mnogo vremena rješavajući
  praktične probleme, te su tehnike pravne analize
  koje koriste tome i posvećene.
  Rezultat ili odluka nekog sudskog slučaja često
  mijenja definicije, odnosno način na koji se
  opisuju činjenice, prema njima se studenti prava
  mogu naučiti razlikovati osjetljive verbalne
  razlike. Te verbalne razlike, koje se ponekad
  nepravnicima čine istinitima, a zapravo nisu,
  temelje se na maloj, ali važnoj činjenici koju
  ekonomisti ignoriraju.
  Ekonomisti često upotrebljavaju izraz
  dobrovoljna razmjena, ali nemaju dovoljno
  znanja o tome što zapravo znači to
  dobrovoljno za razmjenu. Ugovor o prodaji,
  na primjer, ima kompleksnu i dobro
  objašnjenu teoriju volje. Kada bi ekonomisti
  vodili brigu o tome što bi ih pravo moglo
  naučiti, njihovi modeli bili bi realniji.
  bavi se područjima kao što su:
  ◦ predviđanje kakve će učinke pojedini zakoni
   prouzročiti na društvo / na gospodarstvo / na
   državu,
  ◦ daje pojašnjenje zašto se pojedini propisi donose
   sa stanovišta stvarnih motiva i realnih okolnosti
   (prevladavanje lobija, nepotpuna informacije, drugi
   interesi), daju se upute o tome kako bi se trebali
   primjenjivati i provoditi,
  ◦ pomaže u sudstvu kod donošenja presuda
   temeljem raznih ekonomskim analiza i drugo
  Glavni efekt ekonomske analize prava trebao
  bi biti mijenjanje argumenata, a zaključke
  prepustiti sudu.
  Ekonomija koristi matematički precizne
  teorije (Teorija cijena /Price theory/ i Teorija
  igara /Game theory/) i empirijski čvrste
  metode (statistika i ekonometrija) analiziranja
  utjecaja cijena na ponašanje

  ekonomija pruža teoriju ponašanja da bi
  predvidjela kako ljudi reagiraju na promjene
  u pravu
  ova teorija nadmašuje intuiciju, isto kao što
  znanost nadmašuje zdrav razum
◦ mikroekonomski koncepti kao što su maksimizacija,
 ravnoteža i efikasnost /maximization, equilibrium,
 efficiency/,
◦ krivulje ponude i potražnje, krivulje proizvodnje,
 krivulje korisnosti, krivulje troškova, krivulja
 indiferencije i dr.,
◦ teorija izbora i korisnosti (granična korisnost i zakon
 opadajuće granične korisnosti), ravnoteža potrošača,
◦ cjenovna elastičnost ponude i potražnje,
◦ teorija proizvodnje i graničnih proizvoda, kratki i dugi
 rok,
◦ tržišna ravnoteža, teorija igara, teorija cijena,
◦ Pareto efikasnost ili Kaldor-Hicks efikasnost,
◦ analiza troškova i koristi /cost – benefit analysis/ i dr.
  nov pristup izučavanju prava
  uključuje primjenu neoklasične ekonomije (ekonomska sredstva
  reagiraju na cijene i druge poticaje maksimizirajući svoje ciljeve)
  dva pristupa: pozitivna i normativna ekonomska analiza prava.

  Prvo je pozitivno pitanje: koji su utjecaju na društvo uvođenjem novog
  zakona?
  Drugo je normativno pitanje: koji bi zakoni bili najbolji za društvo?

  pozitivna ekonomija analizira pravo, predviđa njegove utjecaje, te
  ukazuje na one zakone koji bi bili uspješni. Rezultati pozitivne analize
  mogu se koristiti za normativnu analizu, kao recept kako doći do
  djelotvornog zakona
  pozitivna ekonomska analiza prava koristi ekonomske analize i metode
  da bi predvidjela utjecaje raznih zakona, pravila, propisa i sl.

  normativna ekonomska analiza prava donosi prijedloge zakona, pravila,
  propisa i sl. temeljem ekonomskih posljedica na već donesene zakone.
  Glavni koncept normativne ekonomske analize prava jest efikasnost
  /efficency/, jer se najčešće ono što se smatra pravednim izjednačava sa
  efikasnošću.
  SAD: duga i ponosna tradicija, čvrsto ukorjenjena
  u njezin pravni sustav, zahvaljujući pionirskim
  znanstvenicima Američki pokret za pravo i
  ekonomiju djeluje gotovo u svakoj pravnoj grani
  u SAD-u
  Europa: interes raste, no ta disciplina još nije u
  toj mjeri inkorporirana u europski pravni i
  ekonomski sustav; utjecaj na europsko
  zakonodavstvo i sudske odluke još uvijek je
  zanemariv, te iako izgleda kao da je pokret prava
  i ekonomije u Europi podcijenjen očekuje se
  procvat u budućnosti
  Relativno manji uspjeh u Europi:
  ◦ karakteristike europske kulture i pravnog sustava
   koji su više tradicionalni, te se oslanjaju na povijest
  ◦ odnos sudaca, odvjetnika i znanstvenika kako
   pravnika tako i ekonomista u Europi pokazuje
   nedostatak suradnje
  1995. godine, u članku „Economic analysis of law
  and market legislation“.
  2004. godine je organizirana prva konferencija
  na tu temu. Međunarodna konferencija Europske
  udruge za pravo i ekonomiju (European
  Association of Law and Economics - EALE),
  održala se u Zagrebu.

  Ekonomski fakultet u Zagrebu odabran je kao
  organizator 21. konferencije EALE. Time se ta
  konferencija po prvi put održala u jednoj od
  tranzicijskih zemalja, a Zagreb je bio domaćin
  znanstvenicima s područja prava i ekonomije
  najuglednijih europskih i američkih fakulteta.
  imovinsko pravo
  ugovorno pravo
  tržišno natjecanje
  pravo društava
  kazneno pravo
  obiteljsko pravo
  pravo intelektualnog vlasništva
  Rezultati se najviše koriste u SAD-u, najčešće
  u sudskoj praksi, a manje u Europi, osim u EU
  gdje se eksperti Ekonomske analize prava
  očituju o svakom novom projektu legislative.
  American Law and Economics Review
  Erasmus Law and Economics Review
  European Journal of Law and Economics
  International Review of Law and Economics
  Journal of Law and Economics
  Review of Law and Economics
  Supreme Court Economic Review i drugi.
  najvažniji intelektualni izazov u pravnom
  učenju unazad par desetljeća
  ekonomski koncepti primjenjuju se kako bi se
  pojasnila i objasnila neka pravna pitanja, ne
  samo u tržišnom natjecanju i ekonomskom
  pravu, već i u raznim netržišnim
  aktivnostima, od odgovornosti do obiteljskih
  pitanja i kriminala, ratnih zločina ulazeći u
  sferu javnog prava, harmonizacije europskog
  prava, ustavnog prava i dr.
  utjecaj je na zakonodavstvo i sudsku praksu
  mnogi znanstveni časopisi objavljuju članke
  iz ovog polja
  iako pravo i ekonomija postaju integralni dio
  pravnog i ekonomskog obrazovanja na
  najprestižnijim fakultetima predstoji još dug
  put do ostvarivanja svrhe i ciljeva ove
  discipline
  What is the defendant’s share of the market?
  Will price controls on automobile insurance
  reduce its availability?
  Who really bears the burden of the capital tax
  gain?
  How much future income did the children
  lose because of their mother’s death?
  Will private ownership of the electromagnetic
  spectrum encourage its efficient use?
  What remedy for breach of contract will cause
  efficient formation of and reliance on promises?
  Do businesses take too much or too little
  precaution then the law holds them strictly liable
  for injuries to consumers?
  Will harsher punishments deter violent crime?
  Does dividing the legislature into two houses
  increase or decrease the discretionary power of
  courts?
  Market economies maximize welfare (under
  certain institutional assumptions).
  Free exchange underlies the welfare gains of
  market economies.
  But exchange will be stifled without secure
  property rights and contract enforcement.
  So, a functioning market economy is
  unattainable without solid legal institutions to
  support it.
  Laws make arms-length transactions
  possible.
  For example, would a buyer advance money
  to a seller on eBay without the implicit
  backing of the courts?
  Likewise, would a seller send the item before
  receiving payment?
  Laws lubricate financial markets.
  For example, would a saver entrust money to
  a mutual fund company if there were not
  strict laws governing disclosure of the fund’s
  investment activities and its past
  performance?
  Without professional investors, would
  companies find it as easy to acquire capital?
  Laws make information more perfect.

  For example, how willing would homebuyers
  be to use realtors if there were no laws
  enforcing disclosure of dual agency?
  Laws facilitate market entry.

  For example, incumbent firms cannot price
  below cost to drive new entrants out of
  business. And incumbents cannot collude to
  raise price.
  Laws encourage innovation.

  For example, intellectual property rights
  (patents, copyrights, trademarks).
  Laws reduce transaction costs.

  For example, federal regulations require
  disclosure of nutrition facts on food labels;
  require certification of organic products;
  reduce inefficiencies of disputes by
  encouraging private bargaining; discourage
  overinvestment by compensating for only
  prudent reliance.
  rules of the game – i.e. the law

  given the costs and benefits of different
  opportunities – which are in part shaped by
  the legal system – here’s how individuals will
  maximize welfare
  Implicitly, economics gives us a criterion for
  picking between one set of laws and another.

  The criterion is efficiency.

  Can think of it this way:
  ◦ laws     incentives    optimization, given
   incentives    outcome (efficient?)
  Using economics to predict how individuals
  will react, we can rank laws based on the
  efficiency of the outcomes they engender.

  For example, does banning odd-numbered
  licensed plates on even numbered days
  reduce traffic, or cause individuals to
  purchase two cars instead of one? The latter
  is inefficient. There’s probably a better way to
  reduce smog.
  For example, does empowering a bureaucrat
  to allocate logging rights put the rights into
  the hands of his friends?
  What guarantees that the bureaucrat’s friends
  value these rights more than other loggers?

  An open auction would be more efficient.
  Rights would go to the party that values them
  the most. The law determines how property
  rights are allocated.
  For example, does instituting a rent ceiling
  actually allocate more apartments to lower
  income tenants?

  Or, does it discourage landlords from
  maintaining properties?

  Do landlords and tenants subvert the intent
  of the law with “finder’s fees”?
  economics is concerned with efficiency, i.e., rational
  allocation of resources with least cost and maximum
  satisfaction
  law is concerned with justice only and not about its
  cost
  in case there is a conflict between efficiency and
  justice, economic analysis can be used to provide
  information on the costs of justice. There is another
  angle to justice here, i.e., the resources if not utilized
  properly or are being misused or wasted, it is
  considered as immoral and good law can prevent this
  to achieve efficiency and justice
  economics, in itself, may not be able to give precise
  answers, but it can draw attention to some important
  questions
  in many countries, the cost-benefit analysis is been
  used by law reform bodies and Governments to help
  in the development of more cost.-effective laws
  When a productive activity is undertaken, the total
  cost involved in it is constituted of both private and
  social cost.

  Private cost is that part of total cost which is borne by
  the individuals.
  Social cost is the cost which the society bears on
  account of the productive activity being undertaken.

  For example, the basic costs like cost of inputs, i.e.
  raw materials; wages, rent etc. are met by the
  manufacturer and are a part of private cost. But when
  productive activity is undertaken, the society will also
  bear its cost in the form of pollution to the
  environment and this cost is called social cost. All
  this creates an inefficient production pattern.
  legal economists are concerned with social
  costs and transaction costs as these divert
  the resources to unproductive purposes
  the unnecessary costs resulting thereof also
  imply denial of justice to certain sections of
  the society
  we can say that “justice is not independent of
  its cost”
  for instance, if civil law remedies are to be
  effective, it has to be cheap, otherwise
  transaction costs, i.e., the costs of retaining
  legal advisors, cost of bargaining etc. maybe
  very high
  A commission has been appointed to
  consider some reforms of the criminal law.
  The commission has identified certain white-
  collar crimes (such as embezzling money
  form one’s employer) that are typically
  committed after rational computation of the
  potential gain and the risk of getting caught
  and punished. Currently, those convicted of
  committing these crimes are sentenced to a
  term in prison.
  After taking extensive testimony, much of it
  from economists, the commission decides
  that a monetary fine, rather than
  incarceration, is the appropriate punishment
  for these offenses.

  The commission ranks each offense by
  seriousness and determines that the fine
  should increase with the seriousness of the
  offense, but by how much?
  The economists who testified before the
  commission persuaded the members that
  certain white-collar crimes occur only if the
  expected gain to the criminal exceeds the
  expected cost.
  The expected cost depends upon two factors:
  the probability of being caught and convicted
  and the magnitude of the punishment.
  We can define the expected cost of crime to
  the criminal as the product of the probability
  and the magnitude of the punishment.
  When a decrease in the probability of punishment
  offsets an increase in the magnitude of punishment,
  then the expected cost of crime remains roughly the
  same for criminals. But the cost of crime to criminal
  justice system may change.

  The probability of being caught and convicted
  depends in large part on the resources devoted to
  apprehending and prosecuting white-collar criminals,
  for example-on the number and quality of auditors,
  tax and bank examiners, police, prosecuting
  attorneys, and the like. These resources are costly, by
  contrast administering fines is relatively cheap.
  These facts imply a prescription for holding
  white-collar crime down to any specified level
  at least cost to the state: invest little in
  apprehending and prosecuting offenders, and
  fine severely those who are apprehended.
  Most serious offense should be punished by
  the maximum monetary fine that the offender
  can bear.
  Incarcerating any criminal – not just white-
  collar criminals – is inefficient unless the
  ability to pay fines has been completely
  exhausted.
  Eddie’s Electric Company emits smoke, which dirties the wash
  hanging at nearby Lucille’s Laundry. Eddie’s can abate the
  pollution by installing scrubbers on its stack, and Lucille’s
  can reduce the damage by installing filters on its ventilation
  system. The installation of scrubbers by Eddie’s or filters by
  Lucille’s would completely eliminate pollution or the damage
  from it. Installing filters is cheaper than installing scrubbers.
  No one else is affected by this pollution because Eddie’s and
  Lucille’s are near to each other and far from anyone else.
  Lucille’s initiates court proceedings to have Eddie’s declared
  to be a “nuisance”. If the action succeeds, the court will order
  Eddie’s to abate its pollution. Otherwise, the court will not
  intervene in the dispute. What is the appropriate resolution of
  this dispute?
  Assume that Eddie’s and Lucille’s cannot
  bargain or cooperate.

  Since installing filters is the cheaper of the
  two ways to eliminate the damage from
  pollution, it is efficient for Lucille’s to lose the
  action.
  If Eddie’s and Lucille’s can bargain together and
  cooperate, their joint profits will be higher if they
  choose the cheaper means of eliminating the harm
  from pollution.
  When their joint profits are higher, they can divide
  the gain between them in order to make both of
  them better off.
  The cheaper means is also the efficient means.
  As a result, efficiency is achieved in this example
  then Lucille’s and Eddie’s bargain together and
  cooperate, regardless of the rule of law.
  An oil company signs a contract to deliver oil by a
  certain date from the Middle East to a European
  manufacturer. Before the oil is delivered, war breaks
  out in the exporting country, so that the oil company
  cannot perform the contract as promised. The lack of
  oil causes the European manufacturer to reduce
  production and lose profits. The manufacturer brings
  an action (that is, files a lawsuit) against the oil
  company for breach of contract and asks the court to
  award it a sum of money, called “damages”, that is
  equal to the amount of profits the manufacturer
  would have realized if the oil had been delivered as
  promised.
  The oil company contend that it should be excused
  from performance or granted more lenient terms
  for performing because the war that has frustrated
  its desire to perform the contract was not
  anticipated by either of the contracting parties.
  Unfortunately, the contract is silent about the risk
  of non-performance in the event of war, so that the
  court cannot simply read the contract and resolve
  the dispute on the contract’s own terms. In
  resolving the suit, the court must decide whether
  to excuse the oil company from performance on
  the ground that the war made the performance
  “impossible” or to find the oil company in breach of
  contract and to require the oil company to
  compensate the manufacturer for lost profits.
  For an economist analyzing this case, the crucial
  point is that the parties failed to allocatete
  between themselves the risk of a contingency – in
  this instance, war – that has arisen to frustrate
  performance of the contract.
  It is important to recognize that how the court
  apportions the loss between the two parties
  simultaneously accomplishes two things – first, it
  resolves the dispute between those litigants, and
  second, it guides future parties who are in similar
  circumstances about how courts might resolve
  their dispute.
  From the standpoint of economic efficiency,
  the court should assign the loss from non –
  delivery so as to make future contractual
  behavior more efficient. A rule for doing this
  assigns the losses to the party that could
  have borne the risk at less cost. One way to
  make risk more bearable is to take precaution
  against it.
  Assuming that the oil company is better to
  able to bear risk of war (in a better position
  to assess the risk of war in that region),
  economic efficiency requires the court to hold
  the oil company liable for breach of contract
  and, therefore, make it responsible for paying
  for the European manufacturer’s lost profits
  due to non-performance.
  In an economy where agents always lived up
  to contracts, revealed all private information,
  never attempted to infringe on others’
  property rights, could costlessly bargain with
  one another, and had limitless cognitive
  capabilities, markets would function perfectly
  without laws.
  But this is not the world we live in.

  Laws do affect economic efficiency.

  And economics can inform lawmaking.

  Studying the intersection of these disciplines
  can help shape better public policy.
  a law is an obligation backed by a state sanction
  economics provide a scientific theory to predict
  the effects of legal sanctions on behavior
  to economists, sanctions look like prices, and
  presumably, people respond to these sanctions
  much as they respond to prices
  people respond to higher prices by consuming
  less of the more expensive goods, so
  presumably, people respond to heavier legal
  sanctions by doing less of the sanctioned activity
  evaluate laws’ effects on important social values
  economics predicts the effects on policies on
  efficiency
  better to achieve any given policy at lower cost
  than at higher cost
  besides efficiency, economics predicts the effects
  of policies on another important value:
  distribution
  laws – incentives for changing behavior (implicit
  prices) and as instruments for policy objectives
  (efficiency and distribution)
  TRANSACTION COSTS
  RISKS
  INCENTIVES
  EFFICIENCY
  EFFECTIVNES

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:38
posted:4/15/2011
language:Croatian
pages:61