Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

JUDGE RF

VIEWS: 537 PAGES: 2

									                                                MT1505
JUDGE RF
Wireless Gamepad                                   User’s Guide        EN


 Introduction                      Installing with Sony Playstation®
Thank you for choosing the MT1505 Judge RF        ■ Make sure that gamepad is fully charged.
gamepad. You can use it with Sony Playstation 3®     ■ Plug USB receiver RF to USB port. Red LED will be
or PC computer. Enjoy analog triggers and built-in     on, green LED will flash (receiver is searching for
vibration motors. Please read this manual before      gamepad).
using the device.                    ■ Press HOME button on gamepad. Green LED will
                              be constantly on (receiver has found gamepad,
 Package Contents                     active connection channel LED will be on).
■ Gamepad ■ USB receiver RF ■ USB cable
■ Driver CD for PC ■ User’s manual
                             Installing with PC computer
                             ■ Insert driver CD into CD-ROM drive. If autorun
 Overview                         function is disabled open root folder CD and run
                              “setup.exe”.
                             ■ Follow on-screen messages to finish software in-
8-way trigger     Analog buttons  Action buttons   stallation.
                             ■ Now plug USB receiver RF to USB port.
                             ■ Windows “New Hardware Wizard” will recognize
                              and install new device automatically.
                             ■ On RF receiver red LED will be on, green LED will
                              flash (receiver is searching for gamepad).
                             ■ Press HOME button on gamepad. Green LED will
                              be constantly on (receiver has found gamepad,
                              active connection channel LED will be on).
                             ■ You can check operating using Windows Control
                              Panel/Game control.
             Home
             button             Charging
                             Use attached USB cable and connect gamepad to
           Analog triggers
                             PC computer, Sony Playstation® or other +5V USB
USB receiver RF                     power supply. During charging channel LED indica-
                             tor will flash. After about 3 hours gamepad should
                             be fully charged.
                             Note! Fully charge gamepad before first use.
                             Note! You can normally play when gamepad is
                             charged.
                             Reset
                             If you find any strange behavior or gamepad
                             stopped responding you may try to reset the de-
                             vice. Use straightened paper clip and insert it into
                             RESET hole at the bottom of the gamepad.
USB     Reset  Channel
Port         LED
                                                MT1505
JUDGE RF
Wireless Gamepad                             Instrukcja obsługi
 Wprowadzenie                      Instalacja w Sony Playstation®             PL
Dziękujemy za zakup pada MT1505 Judge RF. Moż-      ■ Upewnij się, że pad został naładowany.
na go używać w Sony Playstation 3® lub kompute-     ■ Podłącz odbiornik radiowy do portu USB. Czer-
rze PC. Pad wyposażony jest w analogowe kontrole-     wona dioda zapali się, zielona będzie mrugać
ry oraz funkcję wibracji. Prosimy o zapoznanie się z    (mruganie oznacza proces wyszukiwanie pada).
niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowa-    ■ Wciśnij przycisk HOME na padzie. Zielona dioda
nia urządzenia.                      na odbiorniku zapali się na stałe (aktywny kanał
                              połączenia wskaże zapalenie się odpowiedniej
 Zawartość opakowania                   diody channel LED).
■ Pad ■ radiowy odbiornik USB ■ kabel USB        Instalacja w komputerze PC
■ płyta ze sterownikiem dla komputera PC
■ instrukcja obsługi                   ■ Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Jeżeli funkcja
                              autostartu nie jest aktywna uruchom plik “setup.
 Ogólne                          exe” z głównego folderu płyty CD.
                             ■ Podczas instalacji postępuj zgodnie z komunika-
                              tami na ekranie.
8-way trigger     Analog buttons  Action buttons
                             ■ Włóż radiowy odbiornik do portu USB.
                             ■ System Windows automatycznie wykryje i zain-
                              staluje nowe urządzenie.
                             ■ Zielona dioda na odbiorniku zapali się na stałe
                              (aktywny kanał połączenia wskaże zapalenie się
                              odpowiedniej diody channel LED).
                             ■ Wciśnij przycisk HOME na padzie. Zielona dioda
                              na odbiorniku zapali się na stałe (aktywny kanał
                              połączenia wskaże zapalenie się odpowiedniej
                              diody channel LED).
             Home              ■ Możesz sprawdzić działanie pada w panelu ste-
             button              rowania/kontrolery gier.
                             Ładowanie
           Analog triggers
                             Użyj kabla USB i podłącz pad do portu USB kom-
USB receiver RF                     putera, konsoli Sony Playstation® lub innego źródła
                             +5V USB. Podczas ładowania czerwone diody chan-
                             nel LED będą mrugały. Po ok. 3 godzinach pad po-
                             winien być w pełni naładowany.
                             Ważne! Naładuj do pełna urządzenie przed
                             pierwszym użyciem.
                             Ważne! Podczas ładowania można normalnie
                             używać pad’a.
                             Reset
                             Jeżeli napotkasz dziwne działanie lub jeżeli urządze-
                             nie przestanie reagować możesz zresetować pad.
                             Użyj wyprostowany spinacz do papieru i włóż go w
USB     Reset  Channel
                             dziurkę na spodzie urządzenie oznaczoną jako RESET.
Port         LED

								
To top