S_5 by niusheng11

VIEWS: 17 PAGES: 2

									         จานวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจารถ จาแนกตามประเภทใบอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
         Number of Driving Licence and Transport Personnel Licence Classified by Type in Thailand (30 June 2009)
                              รวมทั่วประทเศ
                           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
                                                               ฉบับ : Issue
                ประเภทใบอนุญาต                      ทั่วประเทศ    ส่วนกลาง        ิ
                                                              ส่วนภูมภาค
               Type of Driving Licence                  Whole Kingdom   Bangkok      Regional
รวมใบอนุญาตทั้งสิ้น                                     37,227,990   5,694,371     31,533,619
Grand Total                                             -
ก. รวมใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์                          34,051,725   5,309,547     28,742,178
  Total Driving Licence under Motor Vehicle Act                          -
   1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว Private Automobile (Temporary)           1,970,382    247,270     1,723,112
   2. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว Private Motor Tricycle (Temporary)       107,163     3,979      103,184
   3. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว Motorcycle (Temporary)                3,979,821    230,459     3,749,362
   4. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี Private Automobile (One Year)            1,203,949    259,345      944,604
   5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี Private Motor Tricycle (One Year)        45,156     3,441       41,715
   6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี Motorcycle (One Year)                 1,796,182    230,277     1,592,905
   7. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล Private Automobile (Five Years)              5,439,887    922,215     4,517,672
   8. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล Private Motor Tricycle (Five Years)           28,321     2,490       25,831
   9. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ Motorcycle (Five Years)                   6,109,223    556,074     5,553,149
   10. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ Private Automobile (Life)             6,176,206   1,581,407     4,594,799
   11. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ Motor Tricycle (Life)              4,864      497       4,367
   12. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ Motorcycle (Life)                  5,998,379    639,887     5,358,492
  13. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ Public Automobile                       440,168    212,842      227,326
  14. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ Public Motor Tricycle                   69,733     19,513       50,220
  15. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ Public Motorcycle                    214,390     74,354      140,036
  16. ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ International Driving Licence                368,741    351,791       16,950
  17. ใบอนุญาตขับรถบดถนน Tractor                                1,096      117        979
  18. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ Tractor Driving Licence                      33,053      532       32,521
  19. ใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม Farm Vehicle Driving Licence                64,863       31       64,832
  20. ใบอนุญาตขับรถอื่นๆ Others Driving Licence                          148       26        122
ข. รวมใบอนุญาตผู้ประจารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก                     3,157,743    382,455     2,775,288
  Total Transport Personnel Licence under Land Transport Act                   -
   1. ผู้ขับรถ Driver Licence                                2,926,641    283,111     2,643,530
    แยกเป็น - ชนิดที่ 1 Truck & Bus (Class I)                        67,871     33,972       33,899
          - ชนิดที่ 2 Truck & Bus (Class II)                     2,224,751    194,109     2,030,642
          - ชนิดที่ 3 Truck & Bus (Class III)                     547,423     49,829      497,594
          - ชนิดที่ 4 Truck & Bus (Class IV)                      86,596     5,201       81,395
   2. นายตรวจ Inspector Licence                                10,426     4,885       5,541
   3. ผู้เก็บค่าโดยสาร Conductor Licence                           194,447     90,845      103,602
   4. ผู้บริการ Bus Hostess                                  26,229     3,614       22,615
ค. รวมใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อน (Total Driving Licence under Non Motorized Vehicle Act)      18,522     2,369       16,153
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก
(Transport Statistics Sub-Division, Planning Division, Department of Land Transport)
       สถิติจานวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจารถ สะสม จาแนกตามประเภทใบอนุญาต
                    สานักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
                 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 - 2553 (ธ.ค. 2553)         หน่วย:ฉบับ
                                      ประจาปี
          ประเภทใบอนุญาต            2548   2549 2550 2551 2552  2553
                    รวมทั้งสิ้น  657,537  683,876  726,164  756,589  772,405  789,977
ก. รวมใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายรถยนต์          596,510  631,370  662,662  692,471  707,021  723,144
                ่
1.ใบอนุญาตขับรถยนต์สวนบุคคลชั่วคราว          41,837  40,005  40,849   40,624  39,031   39,491
2.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว       4,527   4,626   4,575   4,646   4,518   4,489
3.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว          113,525  107,050  107,233  110,471  109,872  107,534
                 ่
4.ใบอนุญาตขับรถยนต์สวนบุคคลหนึ่งปี          32,015  30,839  30,094   29,541  26,789   23,981
5.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี       1,470   1,455   1,446   1,440   1,420   1,415
6.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี           67,883  65,569  64,102   62,920  59,243   53,270
7.ใบอนุญาตขับรถยนต์สวนบุคคล    ่         49,869  64,131  75,928   87,259  95,788  106,096
8.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล           1,126   1,226   1,367   1,417   1,474   1,508
9.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์              83,915  116,061  137,682  155,766  171,162  187,926
10.ใบอนุญาตขับรถยนต์สวนบุคคลตลอดชีพ ่        76,531  76,319  76,007   75631  75,264   75,122
11.ใบอนุญาตขับรถสามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ          88    87    88     88    86    85
12.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ          110,740  110,391  110,047  109,654  109,201    108,885
13.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ              9,689   9,814   9,355   9,019   8,965     8,897
14.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ           3,001   3,006   2,930   2,884   2,897     2,890
15.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ            76    576    726    811    897      950
16.ใบอนุญาขับรถระหว่างประเทศ                -     -     -     -    91      272
17.ใบอนุญาตขับรถบดถนน                   6     5     9     9     9       9
18.ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์                183    181    195    262    285      295
19.ใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม              29    29    29     29    29       29
20.ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น                  -     -     -     -     -       -
ข. รวมใบอนุญาตผู้ประจารถตามกฎหมายการขนส่งทางบก    60,699  52,178  63,174   63,790  65,056    66,505
1.ผู้ขับรถ                      57,303  49,598  59,770   60,394  61,659    63,087
แยกเป็น -ชนิดที1   ่                 1,400    590   1,439   1,418   1,426     1,434
       -ชนิดที2 ่               49,669  43,659  51,460   51,883  52,943    54,031
       -ชนิดที3  ่               5,576   4,618   6,080   6,277   6,425     6,683
       -ชนิดที4   ่               658    731    791    816    865      939
2.นายตรวจ                         99    73    93     92    93       93
3.ผู้เก็บค่าโดยสาร                   2,050   1,365   2,020   1,998   1,988     1,996
4.ผู้บริการ                      1,247   1,142   1,291   1,306   1,316     1,329
ค.รวมใบอนุญตขับขี่ลอเลื่อน  ้              328    328    328    328    328      328

								
To top