JVC GY DV 5000

Document Sample
JVC GY DV 5000 Powered By Docstoc
					  Een camcorder die er mag zijn

  JVC GY DV 5000
  Joop Raasveld


   De GY 500 van JVC is nu opgevolgd door de GY 5000 en het mag             tijdcode of userbit keuze switch te
 gezegd worden, deze nieuwe camcorder kan nu zeker wedijveren met             vinden maar wat wel heel erg lastig is,
  de Panasonic AG DVC 200 en de Sony DSR 250 of de DSR 370 (ook              is dat je de tijdcode via het menu moet
                                              instellen of re-setten en er geen aparte
inmiddels vervangen door een nieuw type de DSR 390). Sterker nog, er
                                              switches op de camera zelf aanwezig
  zitten een aantal features op die alleen maar te vinden zijn op veel
                                              zijn. Als het klepje dicht is, zijn de audio
duurdere camcorders.Technisch gezien is de GY 5000 enorm verbeterd
                                              regelaars verzonken zodat er niet meer
                   ten opzichte van zijn voorganger.           makkelijk bij te komen is tijdens de
                                              opname. De automatic level control
   ls eerste valt op dat de camera
A  goed in balans op de schouder ligt.
De viewfinder is zowel naar links als
                       signaal processor, die er voor zorgt dat
                       het dynamisch bereik groot is en de
                       definitie en kleurbalans bij zowel hoge
                                              werkt overigens uitstekend. Voor
                                              Nederland en met name de omroep zal
                                              de 1000 Hz referentielevel ook instelbaar
naar voren verstelbaar. Het loopwerk-     als lage lichten behouden blijft. Met deze  gemaakt moeten worden voor – 18 dB
mechanisme is geheel vernieuwd. Het      feature onderscheidt deze camcorder zich   want deze is alleen maar op – 12 en –
heeft nu een zogenaamde dubbele        dan ook duidelijk van zijn concurrenten,   20 dB. Linksonder vinden we de aan/uit
tension, die voor een goede tape-       zelfs ook met zijn duurderde broeders.    knop en heel handig de record switch.
behandeling zorgdraagt. Hetzelfde                              Ook vinden we de daar de low mid
loopwerk wordt ook toegepast in de BR-    D E CAMCORDER IN GEBRUIK           en high gain control via het menu
DV 6000 en 3000 VTR. Een uitgebreide     De lay-out van alle knopjes zijn hetzelfde  instelbaar op -3, 0, 6, 9, 12, 18 dB en
beschrijving hiervan vind je elders in dit  als bij alle andere professionele camera’s,  ALC, Automatic Video Level Control.
nummer. Het spoelt zeer snel en zonder    wat deze camcorder in zekere zin       Overigens 6dB is ongeveer 1 stop.
tape beschadigingen exact naar het      gebruikersvriendelijk maakt. Wel       De ruis bij + 6 dB en + 9 dB is binnen
gewenste punt toe. Zowel grote als      bijzonder is dat aan de linkerkant een    aanvaardbare normen. Vervolgens
kleine DV tape’s kunnen nu worden       uitklapbare 2,5 inch LCD schermpje te     zien we de swichtes voor colorbar en
gebruikt, hetgeen betekent dat er meer    vinden is. Met twee switches lichter en    autoknee en de presets voor de white
dan drie uur op een tape kan worden      donkerder instelbaar en met een andere    balance. Bij een van de presets (A of B)
opgenomen. Een ander opvallende        switch in drie standen te schakelen naar   kan je via het menu de FAW, namelijk
nouveauté is het uitklapbare LCD       normale video weergave of viewfinder     de Full Automatic White balance kiezen,
scherm. Handig voor snelle kleurbalans    informatie of naar data informatie, zoals   een goed werkende feature. Bij het
controle, terugkijken of menu instellingen  audio levels, tijdcode, accustatus, soort   witten kan je in de viewfinder zien
doen. De kleurbalans en de lichtgevoelig-   tape, opnametijd et cetera. Daaronder     in welk gebied van het beeld de
heid zijn er heel erg op vooruitgegaan.    een klepje waarachter de gebruikelijke    kleurbalans wordt ingesteld en met
Kortom heel veel redenen om deze       instellingen voor audio-input, audio-     welke kleurtemperatuur. Daarnaast is
camcorder eens nader te bekijken.       monitoring en level. Er is ook wel een    er ook nog een switch te vinden om te

S PECIFICATIES
De GY 5000 is uitgerust met drie interline
1/2 inch CCD’s met een effectieve reso-

lutie (PAL) van 380.000 pixels en een
horizontale resolutie van 800 TVL. De
lichtgevoeligheid is 2000 Lux bij F13, dus
een 1/2 stopje lichtgevoeliger dan normaal.
De signaal- en ruisverhouding van 63 dB
is bijzonder goed te noemen. Er is ook
een grote variëteit van lenzen mogelijk,
omdat de camcorder een 1/2 inch stan-
daard bajonetvatting heeft. De standaard
lens en de standaard viewfinder zijn
beduidend minder en dat is waarschijn-
lijk gedaan om de camera in een bepaalde
aantrekkelijke prijsklasse te laten vallen.
JVC heeft de 5000 nu uitgerust met een
nieuw ontwikkelde 12 bits analoog
digitaal converter en een 12 bits digitale                                                                      33 • juni ‘03
    schakelen naar video weergave of op-     kleuren licht, zag je dat de camera het er
    name. Twee controle ledjes geven aan     moeilijk mee had, maar overwegend was
    welke functie staan ingeschakeld.      het goed bruikbaar materiaal. De lolux
                           switch is er voor extreme lage licht-
    De Autoknee functie werk goed. Het      omstandigheden. Via het menu in te
    dynamische bereik in de hoge lichten is   stellen op +24, +30 en +36 dB.
    verbluffend voor een camera in deze     Raadzaam is deze alleen maar te
    prijsklasse. In shots met iemand in de    gebruiken indien echt noodzakelijk,
    schaduw geplaatst bleef er nog voldoende   want het ruisniveau is hoog en veel
    detail over in de achtergrond. Zelfs bij   van de kleurinformatie gaat verloren,
    een tegenlichtopname van een object was   tenzij je het als effect wilt gebruiken.
    er duidelijk detaillering in de wolken te  Als er echt licht tekort is kan je beter
    zien en bij uitgeschakelde autoknee was   een acculampje gebruiken waarvoor
    de lucht alleen maar wit en het object    boven op de hangreep een voorziening
    bijna een silhouet. Daarover gesproken,   is aangebracht. Het gaat desgewenst met
    de camera heeft automatische zwart      de juiste accu’s en accuhouder aan en uit
    regeling, die overigens nog te beïnvloeden  met de record switch.
    is met black stretch, waarbij er meer                           noemen, een ‘Sony look’. Het blijft altijd
    detail in de donkere partijen komt en    Met de status switch kan je, door deze    een persoonlijke voorkeur. Ook vinden
    black compress waarbij het contrast dan   lang in te drukken, via de viewfinder of   we in het menu de zebra-instellingen, de
    groter wordt.                LCD scherm naar het menu gaan, of      horizontale en verticale details en wat
                           door kort in te drukken bekijken welke    heel prettig is bij welk level de auto-knee
    Hij mag en kan niet meer ontbreken de    instellingen de camcorder heeft. Het     functie in werking gaat. Smooth transition
    “Full Auto Switch” (FAS). Bij de GY 5000   menu is overzichtelijk samengesteld en    zorgt er voor dat wanneer je de gain
    is dat dan ook aanwezig. Bij Full Auto    persoonlijke instellingen kunnen worden   en/of white balance tijdens het draaien,
    Shooting gaat de camcorder automatisch    opgeslagen en weer worden opgeroepen     overschakelt in een andere stand, deze
    diafragmeren, het regelt de gain van 0 tot  onder file cam 1 en file cam 2. In het    gelijkmatig in de andere setting overgaat.
    18 db(ALC), de wit balans en eventueel    menu zijn ook de gamma en color-matrix    Ook datgene wat je aan gegevens in de
    de sluitertijd. Ongemerkt betrapte ik mij  instellingen te vinden. De color-matrix   viewfinder of LCD scherm wilt zien is
    erop dat dit gemak toch wel heel       heeft vijf standen. Het zijn vaste      via het menu te configureren.
    verleidelijk is om te gebruiken. Bij het   instellingen die verder niet meer te
    draaien op de kermis en later op de     beïnvloeden zijn, behalve dat bij het    De GY 5000 is voorzien van vier
    avond een jazz-sessie met veel        Gamma het zwart nog een beetje te      filters namelijk 3200K, 5600K, 5600+
    wisselende lichtomstandigheden        regelen valt. Zelf gebruikte ik in veel   1/8 ND en 5600+1/64 ND. Aan de
    reageerde deze automaat zeer goed.      gevallen de standaardinstelling, hoewel   voorkant de start/stop en de zebra
    Toen ik later de opnames terug zag was    in sommige gevallen, vooral bij buiten    aan/uit switch, ook is daar het audio
    de kleurbalans volledig in tact en de    opnamen, ik toch liever weer de color-    van kanaal 1 te regelen.
    belichting goed. Soms bij te snelle licht  matrix op ‘warm’ prefereerde. Deze      Verder treffen we aan de witbalans en
    veranderingen en vooral veel soorten van   laatste geeft meer, wat je zou kunnen    de zogenaamde accufocus. Deze laatste
34 • juni ‘03
zorgt er voor dat de sluitertijd voor    C ONCLUSIE                  GY 5000 onvermijdelijk. Toen ik later de
ongeveer 10 seconden op een zodanige     Ten opzichte van zijn voorganger de      opnamen terug zag op een grote monitor
waarde ingesteld wordt, dat de lens     GY 500 is de GY 5000 er enorm op       was het bijzonder verrassend om te zien
volledig open gaat en scherpstellen dus   vooruitgegaan. Niet alleen in         dat een camera in deze prijsklasse
makkelijker is. Aan de rechterkant zien   mogelijkheden maar ook het plaatje is     duidelijk professionele allures heeft. Met
we composiet uit voor een monitor,      voor een 1/2 inch camera meer dan goed    de viewfinder had ik het in het begin heel
Y/C video en twee tulp pluggen voor     te noemen en loopt zeker voor op zijn     erg moeilijk. De specificaties van de
audio uit. Tevens is er alleen voor kanaal  concurrenten. We hebben de camcorder     camcorder verdienen een goede lens en
1 een XLR aansluiting microfoon of line.   puur in de praktijk getest. Deze       ook een goede viewfinder en die zijn er
Jammer is dat de Genlock ontbreekt.     camcorder is duidelijk bedoeld om alleen   ook. Er is een ruime keus aan objectieven
Aan de achterkant vinden we dan de      als ENG te gebruiken en voor         beschikbaar. We hebben zelf veel
XLR aansluiting voor zowel microfoon     studiodoeleinden niet geschikt.        gedraaid met de Fujinon S20x6.4BRM-S.
als line van kanaal twee. Niet erg handig  We hebben in de avond gedraaid op een     Deze lens genoot zeker onze voorkeur!
is dat de ingang voor kanaal één niet    kermis zowel op de Full Auto functie als   In Amerika is GY 5000 en overigens ook
ook op de achterkant aanwezig is. Als    met het handje en de resultaten waren     zijn voorganger bijzonder populair op de
je met een geluidsman wil werken is     zeer goed. Vooral de Full Auto werkte     wedding markt. Deze GY5000 is een 1/2
dit zeer onpraktisch. Vaak heeft de     mooi. Deze reageert eerst met diafragma    inch camcorder die er absoluut mag zijn
audioman een mixer in gebruik die via    en pas daarna met de gain en niet met     en zal zonder meer zijn weg vinden bij
een multikabeltje naar de camera toe     grote stappen maar zeer gelijkmatig met    opleidingen, regionale omroepen en de
gaat. Aan het einde daarvan zit een     stappen van 3 dB. Dat heeft wel als      industriële markt maar ook bij Camjo’s
verloop naar XLR, waarvan het snoertje    nadeel dat er weinig scherptediepte is,    en nieuwscorrespondenten die zelf
voor kanaal 1 dan net niet lang genoeg    maar liever minder ruis dan een grote     willen draaien. ❏
is om bij de voorkant van de camera     scherptediepte. De maximale gain van de
te komen. Dit betekent verlengen; je     Full Auto functie is in default instelling
moet dus met een tros opgebonden       +18dB, maar dat is via een geheim       Prijzen:
kabel boven op de camera werken.       menuutje in te stellen tot bijvoorbeeld    GY-DV5000E inclusief statiefplaat,
Wat ook onprettig voor de audioman      max +9 dB. We waren ook in de         microfoon, accuhouder:
                                              5 5.410,-
is, dat voor de hoofdtelefoon aanslui-    gelegenheid gesteld in een bijzonder
ting een mini-jack gebruikt wordt.      rokerig jazzcafé een optreden te mogen    S14x7.3B12U (standaard lens):
Tijdens het werken gaan deze         draaien. Het licht op deze locatie was    5 1.020,-
gegarandeerd stuk of ze kraken        gedempt. We mochten geen extra licht     VF-P115BE (viewfinder):
enorm. De DV of ook wel genoemd de      gebruiken omdat men de sfeer voor het     5 565,-
firewire of IE 1394 aansluiting zit ook op  publiek; etende en drinkende mensen,
                                              S20x6.4BRM-SD (extra lens):
de achterkant. Leuke bijkomstigheid bij   wilde behouden. Ook hier waren de       5 4.150,-
de DV out is, dat een externe bron,     resultaten niet slecht te noemen. Bij +18
bijvoorbeeld een daarvoor geschikte     dB houdt de camera zich goed. De       Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
                                              Importeur:
diskrecorder, aan te sturen is via de    kleurbalans blijft goed en de sfeer die het  Inter (VCD) B.V.
record switch op de camera.         moest uitstralen bleef behouden. De ruis,   Tel. +31-26-3196969
                       met name in de donkere partijen komt     E-mail: info@inter.nl

                       dan natuurlijk te voorschijn, dat is voor
                       een 1/2 inch camera en dus ook voor de                                                                  35 • juni ‘03

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:97
posted:4/14/2011
language:Dutch
pages:3
uploaddoc uploaddoc
About