Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Iklan dan maklumat Jawatan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak tutup 15 April 2011

VIEWS: 311 PAGES: 2

Iklan dan maklumat Jawatan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak, ditutup 15 April 2011. Uploaded by VacancySarawak.blogspot.com

More Info
									   LEMBAGA SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR SARAWAK
       (NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT BOARD SARAWAK)

               IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak
dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh iklan ditutup bagi mengisi
kekosongan jawatan seperti berikut:

  1) Jawatan            :  PEMBANTU AM RENDAH
                   :  1 Kekosongan – Ibupejabat, Kuching

  2) Kumpulan Perkhidmatan     :  Sokongan

  3) Klasifikasi Perkhidmatan   :  Perkidmatan Pentadbiran dan Sokongan

  4) Jadual Gaji          :  Gred N1

                     P1T1  RM649.15 -   P1T22  RM1506.79
                     P2T1  RM691.62 -   P2T22  RM1583.49
                     P3T1  RM735.72 -   P3T22  RM1661.82

  5)  Syarat Lantikan

     Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

     a)  Berpelajaran di peringkat sekolah rendah bantuan penuh kerajaan atau
        kelayakan yang diitiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

     b)  Boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan
        memuaskan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N1: P1T2)

  6)  Taraf Jawatan        :  Jawatan Berasaskan Caruman

  7)  Tempoh Percubaan      :  1 hingga 3 tahun

  8)  Pengesahan Dalam      :  Calon-calon yang dilantik adalah layak disahkan
     dalam Perkhidmatan       perkhidmatan apabila telah:

                     i)  Memenuhi tempoh percubaan;
                     ii) Hadir dengan jayanya Kursus Induksi serta lulus
                       peperiksaan awam yang telah ditetapkan; dan
                     iii) Diperakukan oleh ketua perkhidmatan.
9)  Penetapan Gaji Permulaan :   Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 boleh
                   ditetapkan oleh Lembaga Sumber Asli dan Alam
                   Sekitar, Sarawak berasaskan kepada pengalaman
                   kerja berkaitan.

10) Pergerakan Gaji Tahunan   :  Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan
                   akan  ditetapkan   oleh  ketua  perkhidmatan
                   berdasarkan prestasi perkhidmatan.

11) Penilaian Tahap Kecekapan:    Pegawai hendaklah lulus penilaian tahap kecekapan
                   yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan untuk
                   kenaikan pangkat.

12) Cara-cara Memohon

   a)  Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan
     NREB/PJK/F09 dalam dua salinan yang boleh didapati di alamat seperti berikut:

     Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak
     Tingkat 20, Menara Pelita
     Petra Jaya, 93050 Kuching
     Sarawak

     Tel.: 082-319 500 / 082-447 488

   b)  Borang permohonan yang telah sempurna diisi berserta dengan salinan sijil-sijil
     persekolahan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dan dua keping
     gambar berukuran pasport hendaklah dihantar kepada alamat seperti yang
     dinyatakan di bawah:

     Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak
     Tingkat 20, Menara Pelita
     Petra Jaya, 93050 Kuching
     Sarawak

   c)  Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dengan Jabatan Kerajaan,
     Badan-Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah memajukan
     permohonan mereka melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan
     melampirkan Laporan Sulit dan Penyata Perkhidmatan yang kemaskini.

13) Tarikh Tutup   :  15 April 2011

14) Perhatian

   Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
   Sekiranya anda tidak menerima sebarang maklumbalas selepas tempoh tiga bulan
   dari tarikh tutup permohonan maka permohonan anda adalah tidak berjaya.

								
To top