Format Penjelasan Struktur Organisasi - DOC by ftj18462

VIEWS: 167 PAGES: 12

More Info
									         SATU INISIATIF
     LOCAL AGENDA 21 PETALING JAYA
  ANUGERAH PERDANA KOMUNITI MAMPAN
     PETALING JAYA 2009/2010
             BORANGNAMA ORGANISASI (NOMBOR PENDAFTARAN):


………………………………………………………………………………………………………


NAMA KAWASAN KEJIRANAN


………………………………………………………………………………………………………


ALAMAT


………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………
                     1/12
 ANUGERAH PERDANA KOMUNITI MAMPAN PETALING JAYA 2009/2010
  (PETALING JAYA SUSTAINABLE COMMUNITY AWARD 2009/2010)

1. Tujuan Anugerah ini adalah untuk memberikan perakuan kepada inisiatif dan
  pencapaian komuniti yang cemerlang dalam menambah-baikkan kualiti alam
  persekitaran seperti termaktub dalam Pelan Tindakan Memperkukuhkan
  Semangat Kejiranan, Local Agenda 21 Petaling Jaya.

2. Anugerah:
   a. Pemenang akan menerima Piala Pusingan Datuk Bandar MBPJ, satu
    Piala, Sijil Kepujian, geran pembangunan sejumlah RM 50,000 dan
    hadiah istimewa bagi setiap isirumah di kawasan kejiranan yang
    menang.
   b. 5 Anugerah mengikut kategori seperti berikut akan dihadiahkan
    dengan setiap satunya masing-masing menerima satu Piala, Sijil
    Kepujian dan geran pembangunan sejumlah RM 10,000.
       i. Anugerah Inisiatif Komuniti Mampan PJ 2009-2010 (Integrasi
        Sosial)
      ii. Anugerah Inisiatif Komuniti Mampan PJ 2009-2010 (Kejiranan
        Selamat)
      iii. Anugerah Inisiatif Komuniti Mampan PJ 2009-2010 (Kejiranan
        Hijau)
      iv. Anugerah Inisiatif Komuniti Mampan PJ 2009-2010 (Tadbir
        Urus)
      v. Anugerah Inisiatif Komuniti Mampan PJ 2009-2010
        (Keusahawanan)

3. “Qualified Organization” yang menyertai Anugerah adalah layak untuk
  membuat tuntutan balik tidak melebihi RM 1,000.00 bagi tanggunan kos
  perbelanjaan untuk menganjurkan aktiviti atas pilihan organisasi ketika
  proses penghakiman ataupun aktiviti yang berkaitan dengan penyertaan
  Anugerah ini.

4. Anugerah ini adalah terbuka kepada semua Persatuan Penduduk yang
  berdaftar, Rukun Tetangga, Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan
  Kampung di kawasan Majlis Bandaraya Petaling Jaya

5. Penyertaan hendaklah dikemukakan mengikut format berikut: -

  A.  Profil Kejiranan
  B.  Profil Komuniti
  C.  Profil Organisasi
  D.  Inisiatif Komuniti
  E.  Perakuan
                                    2/12
6. Format ini boleh diperolehi melalui 3 cara : menerusi laman web / internet
  (http://www.mbpj.gov.my/la21/bestneighbourhood.html) atau dalam bentuk
  cakera padat atau dalam bentuk kertas. Cakera padat komputer boleh
  didapati dalam versi ” MICROSOFTWORD” , jika diminta.

7. Penyertaan hendaklah mengemukakan 2 salinan Laporan Penyertaan.
  Penyertaan dalam format digital juga diterima.

8. Penyertaan hendaklah dikemukakan kepada Unit Local Agenda 21 Petaling
  Jaya, Bahagian Pembangunan Mampan dan Penyelerasan Perancangan,
  Jabatan Perancangan Pembangunan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya,
  Jalan Yong Shook Lin, 46675 Petaling Jaya sebelum atau pada 30hb Jun
  2010, bersamaan Hari Rabu, jam 5.00 petang Semua penyertaan
  akan diperakui terima.
                                     3/12
A.   PROFIL KEJIRANAN 2009/2010

 Bil            Perkara           Bil.  %   Penjelasan
 1  Keluasan kawasan kejiranan (sila sertakan pelan)

 2  Bilangan rumah mengikut jenis

   i.  Rumah Teres
   ii.  Rumah Berkembar
   iii. Rumah Sesebuah
   iv.  Rumah Bandar
   v.  Rumah Pangsa ( harga di bawah RM42,000)
   vi.  Pangsapuri (harga antara RM43, 000 –
      RM100, 000)
   vii. Pangsapuri (harga RM 100,000 ke atas)
   viii. Lain-lain (nyatakan…)
              Jumlah               100%
 3  Kemudahan Awam sediada (senaraikan)

   i.  Pendidikan
      a. Tadika / taska
      b. Sekolah Rendah
      c. Sekolah Menengah
      d. Kolej / Universiti
      e. Lain-lain (nyatakan…)
              Jumlah               100%
   ii. Kesihatan
      a. Klinik
      b. Hospital
      c. Lain-lain (nyatakan…)
              Jumlah               100%
   iii. Keagamaan
      a. Masjid / Surau
      b. Rumah Berhala
      c. Tokong
      d. Gereja
      e. Tanah Perkuburan (nyatakan…)
      f. Lain-lain (nyatakan…)
              Jumlah               100%
   iv. Kemasyarakatan
      a. Balairaya
      b. Dewan Serbaguna
      c. Komplek sukan
      d. Rumah Kebajikan golongan khas
      e. Bangunan Rukun Tetangga / Persatuan
      f. Balai Polis / Pondok Polis
      g. Balai Bomba
      h. Taman Rekreasi / Padang Permainan
      i. Gelanggang Sukan


                                    4/12
       j. Pasar
       k. Pusat Penjaja
       l. Pusat Kitar Semula
       m. Lain-lain (nyatakan…)
               Jumlah               100%
     v. Perdagangan
       a. Rumah kedai
       b. Komplek membeli-belah
               Jumlah               100%
     vi. Lain-lain kemudahan (nyatakan…)
               Jumlah               100%

Nota: Lampirkan bersama dokumen sokongan seperti gambar, peta kawasan (jika ada)

B.    PROFIL KOMUNITI 2009/2010

 Bil              Perkara          Bilangan     %
 i.   Bangsa
        a.  Melayu
        b.  Cina
        c.  India
        d.  Lain-lain (nyatakan…)

               Jumlah                 100%
 ii.   Jantina
          a. Lelaki
          b. Perempuan

              Jumlah                  100%
 iii.  Kumpulan umur
        c. 12 tahun dan ke bawah
        d. 13 tahun – 24 tahun
        e. 25 tahun – 55 tahun
        f. 56 tahun dan ke atas
              Jumlah                  100%
 iv.   Kumpulan khas (nyatakan …)

               Jumlah                  100%
 v.   Bilangan Kes Jenayah (nyatakan)
 vi.   Bilangan Kes Kebakaran (nyatakan)
 vii.  Bilangan Kes Kemalangan Jalan Raya (nyatakan)
 viii.  Bilangan Kes Vandalisma (nyatakan)
 ix.   Bilangan kes Denggi

Nota: Lampirkan bersama dokumen sokongan seperti gambar, peta kawasan, statistik,
keratan akhbar (jika ada)
                                       5/12
C.  PROFIL ORGANISASI 2009/2010


 Bil            Perkara                 Penjelasan
 1  Struktur Organisasi  – jawatankuasa, biro

 2  Mesyuarat      – kekerapan, lokasi, bilangan
   diadakan dan kehadiran

 3  Kaedah komunikasi – bulletin, risalah, e-mel,
   laman web, forum, peti cadangan, system
   perwakilan dll

 4  Perwakilan – semua golongan/lapisan masyarakat
   yang berkepentingan diwakili dalam organisasi
   (contoh: bangsa, jantina, kumpulan khas, ekonomi),
   penyertaan dalam lain-lain organisasi (nyatakan
   nama badan lain dan jawatan yang dipegang)

 5  Kewangan       –  sumber   kewangan,
   pendapatan, belanjawan tahunan (nyatakan dalam
   jumlah dan peratusan)

 6  Rakan Perkongsian – organisasi lain mengikut
   program/aktiviti, luar atau dalam kawasan kejiranan

 7  Penghargaan – menerima pengiktirafan daripada
   agensi, badan atau pertandingan lain

 8.  Cadangan perbelanjaan – sila nyatakan cadangan
   program /aktiviti yang akan dijalankan dengan Geran
   sekiranya organisasi memenangi Anugerah.

Nota Lampirkan bersama dokumen sokongan seperti senarai Sijil Pendaftaran
Pertubuhan atau surat kelulusan agensi kerajaan, nama ahli jawatankuasa /
jawatankuasa kecil organisasi, carta struktur organisasi, buletin, minit mesyuarat,
laporan / penyataan kepada Pendaftar Pertubuhan / Jabatan Kerajaan, jika ada

Gunakan helaian kertas berasingan jika perlu
                                       6/12
D.   INISIATIF KOMUNITI

1. Sila gunakan helaian kertas yang berlainan bagi setiap satu inisiatif
2. Penyenaraian inisiatif adalah bagi tahun 2009 dan penggal pertama tahun 2010 sahaja. Inisiatif yang dilanjutkan daripada tahun-
  tahun lepas adalah digalakkan
3. Lampirkan bersama dokumen sokongan seperti gambar, keratan akhbar, minit mesyuarat, notis pemberitahuan, surat/kad
  jemputan dan bahan publisiti, jika ada
4. Bagi contoh inisiatif, sila rujuk Lampiran 1

TAJUK INISIATIF KOMUNITI: ……………………………………………………………

Bil  Perkara                               Penjelasan            Maklumat Tambahan
1   Nama Penyelaras Inisiatif
2   Aspek (sila bulatkan mana yang berkenaan. Lebih satu aspek     Sosial / Ekonomi / Alam Sekitar
   boleh dibulatkan)
3   Objektif / Matlamat                         1.
                                     2.
                                     3.
4   Bila inisiatif bermula (nyatakan tahun)
5   Tempoh masa inisiatif (bulan/tahun)
6   Kekerapan diadakan (e.g 1 kali seminggu, tiap-tiap hari, 2 kali
   setahun, sekali saja dll)
7   Bagaimana inisiatif dilaksanakan (berikan penjelasan secara
   perincian)
8   Siapa yang terlibat (senaraikan organisasi dan kumpulan )
9   Bilangan penyertaan
10  Kumpulan sasaran yang mengambil bahagian (jelaskan mengikut
   pecahan bangsa, kumpulan umur dan jantina)
11  Kos inisiatif dan sumber kewangan (nyatakan sendiri / sumber lain)
12  Kejayaan / Pencapaian Terbesar dan sumbangan kepada
   pembangunan mampan (dalam 25 perkataan)
13  Cadangan penambahbaikan
14.  Hasil / Impak Inisiatif Komuniti Mampan yang meliputi salah satu atau kelima-lima perkara tersebut di bawah
                                                               7/12
 Bil                Perkara               Penjelasan  Catatan, jika perlu
14.1 Integrasi Sosial
    Contoh:
   - Penglibatan dan usahasama antara berbagai pihak
    berkepentingan, kumpulan etnik dan/atau umur dan/atau jantina
    dan/atau kumpulan khas
   - Sokongan dan Jaringan antara Komuniti
   - Semangat kejiranan dan keharmonian
   - Sambutan perayaan
   - Imej atau identity kejiranan yang menonjolkan
   - Memenuhi keperluan sosial dan masyarakat setempat
   - Dan lain-lain

14.2 Kejiranan Selamat
    Contoh:
   - Jenayah Sifar
   - Vandalisma Sifar
   - Kejiranan yang mesra penghuni dan pelawat
   - Aksesibiliti dan kemudahsampaian yang selesa dan selamat
   - Tempat awam yang selamat dan menarik
   - Penglibatan berbagai pihak berkepentingan dalam skim
    keselamatan
   - Dan lain-lain

14.3 Kejiranan Hijau
    Contoh:
   - Inisiatif hijau yang strategik, mengikut keperluan tempatan,
    dilaksanakan secara berterusan serta merupakan amalan baik
    untuk dicontohi
   - Pengurusan dan penggunaan sumber yang optima
   - Kebersihan dan keindahan kawasan
   - Tahap pemahaman ke atas pembangunan mampan dan
    pemeliharaan alam sekitar serta Local Agenda 21 Petaling Jaya
                                                   8/12
   - Menerimapakai pendekatan dan teknologi hijau yang mesra dan
    bersesuaian dengan situasi setempat
   - Penyelenggaraan kawasan
   - Penanaman pokok/kehijauan
   - Kemudahan/ penggunaan bahan binaan yang mesra alam
   - Lanskap yang tidak memerlukan kos penyelenggaraan yang
    tinggi
   - 3R
   - Kempen Jimatkan Air
   - Penyelenggaraan sungai/parit
   - Penanaman pokok
   - Dan lain-lain
14.4 Tadbir Urus
    Contoh:
   - Penyertaan dan usahasama antara semua kumpulan
    berkepentingan dalam semua peringkat perancangan,
    pengurusan dan perlaksanaan inisiatif
   - Pengurusan organisasi yang tulus, responsif, inovatif,
    berorientasikan kepada konsensus, saksama, efektif dan efisyen
   - Pengurusan kewangan yang berdikari
   - Strategi komunikasi dan pemasaran organisasi / inisiatif yang
    efektif
   - Pengiktirafan organisasi
   - Kesedaran awam berkenaan pembangunan mampan dan LA21
    PJ
   - Ciri-ciri Kepimpinan
   - Penyertaan aktif dalam program MBPJ dan agensi / badan lain
    atau proses perancangan
   - Kemahiran IT
   - Dan lain-lain
                                    9/12
14.5 Keusahawanan
    Contoh:
   - Pengurusan organisasi bermodelkan niaga swasta termasuk
    pengurusan kewangan organisasi secara berdikari, pengurusan
    sumber manusia dan perancangan strategik
   - Penglibatan komuniti dalam aktiviti ekonomi setempat
   - Penggunaan sumber tempatan yang mesra alam
   - Rakan kongsi dengan sektor niaga menurut prinsip
    kebertanggungjawaban sosial korporat (CSR)
   - Keusahawanan sosial untuk kepentingan masyarakat
   - Keboleh-tumbuhan ekonomi tempatan dan kejiranan
   - Dan lain-lain
                                   10/12
                               LAMPIRAN 1

Contoh inisiatif komuniti mampan adalah termasuk (senarai di bawah hanya
digunakan sebagai rujukan saja): -

    Kitar Semula
    Kompos
    Eco Enzim
    Jus Enzim
    Penanaman pokok, pengindahan dan pembersihan kawasan
    Dusun bandar
    Sesi Pendidikan berkenaan isu pembangunan mampan
    Kesedaran ke atas rancangan pemajuan, impak alam sekitar, sosial dan
    ekonomi
    Kesedaran dan penyertaan dalam program MBPJ dan agensi/badan lain
    Program bersama pihak berkepentingan lain seperti sektor perdagangan
    Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, bukit, sungai dan tasik
    Skim menganak-angkat kemudahan awam seperti pili bomba, sekolah,
    taman
    Skim Pengawasan Kejiranan dan kawalan keselamatan
    Sambutan Perayaan Hari Kebesaran
    Cintai kemudahan awam
    Gotong royong
    Penyediaan kemudahan bagi kumpulan kurang berupaya dan warga
    kanan
    Perwakilan dalam proses perundingan dan perbincangan ke atas isu
    kejiranan dan perbandaran
    Program sosial, jasmani, pendidikan dan kekeluargaan
    Pembaharuan kawasan kejiranan
    Program CSR, latihan keusahawanan dan penwujudan pekerjaan
    Skim komunikasi dalaman dan luaran dengan ahli, penduduk dan
    organisasi
    Pemasaran organisasi, kawasan kejiranan, inisiatif dan individu
    Lain-lain
                                   11/12
E.    PERAKUAN


Saya,   ……………………………..………………………………………….              (nama)
selaku       …………………………………          (jawatan)    dalam
…………………………………..…………………………               (nama   organisasi)
memperakui bahawa segala maklumat dan dokumen yang dikemukakan adalah
benar dan betul.

Saya bersetuju akan memberikan maklumat dan penjelasan tambahan sekiranya
diminta oleh panel hakim dan penganjur.


Dikemukakan Oleh,             Disaksikan Oleh,


………………………………………              ………………………………………
Nama:                   Nama:

Jawatan:                 Jawatan:

Alamat:                  Alamat:Tel:                   Tel:

Tel. Bimbit:               Tel. Bimbit:

Faks:                   Faks:

E-mel:                  E-mel:

Tarikh:                  Tarikh:


UNTUK KEGUNAAN RASMI:                Cop Rasmi

Diterima Oleh:   ………………………………………….

Tandatangan:    ………………………………………….

Tarikh dan Masa:  ………………………………………….                                   12/12

								
To top