INFORMA Ć NÍ MEMORANDUM

Document Sample
INFORMA Ć NÍ MEMORANDUM Powered By Docstoc
					                    INFORMA NÍ MEMORANDUM
                          Komer ní pozemek
Charakteristika pozemku:

Jedná se o rovinatý pozemek ve tvaru p ibližn lichob žníka. Ze t í stran je lemován
komunikacemi tak, že svojí delší stranou p iléhá k dálnici D8 v blízkosti dálni ního exitu.
Pozemek je pln stabilizován a ur en pro obchod, sklady, p ípadn lehkou výrobu.Parametry pozemku:

Celková vým ra pozemku je cca 17,0 ha.
Pozemek je možno napojit na st edotlak plynovodu, vodovodní p ivad , obecní
splaškovou kanalizaci a rozvod VN. Všechny napojovací body jsou prakticky na hranici
pozemku. Možnost zásobování pozemku t mito medii a dopravní obslužnost byla
v minulosti ov ena vydáním územního rozhodnutí pro investi ní zám r zahrnující využití
celého pozemku.Obchodní podmínky:

Pozemek je nabízen pouze jako celek za cenu 2450 K /m2.
Po písemném vyjád ení zájmu (Letter of intent) a uzav ení provizní smlouvy obdrží
zájemce úplné zn ní informa ního memoranda.
Další podklady týkající se majetkoprávních vztah , a dalších relevantních údaj obdrží
zájemce po podpisu dohody o ml enlivosti.
Kontakt: Ing. Ji í Ko ínek
     Tel. 221 986 380
     korinek@steppinvest.cz
Stepp Invest spol. s r.o.
Karlovo nám stí 17 • 120 00 Praha 2 • tel./fax: +420 221 986 380 • fax: +420 221 986 381
e-mail: info@steppinvest.cz • www.steppinvest.cz
I O: 25 14 18 99 • DI : 002 - 25 14 18 99 • Vedeno v OR, odd. B, vložka 2144

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:15
posted:6/24/2009
language:Czech
pages:1