Formaty dla danych typu DataGodzina, Liczba i Walutowy, Tekst

Document Sample
Formaty dla danych typu DataGodzina, Liczba i Walutowy, Tekst Powered By Docstoc
					Formaty dla danych typu Data/Godzina, Liczba i Walutowy, Tekst i Memo
Właściwość Format wpływa tylko na wygląd danych (sposób wyświetlania danych). Nie ma wpływu na to, jak
dane są przechowywane.

Dla dowolnego typu danych można przy tworzeniu niestandardowych formatów używać następujących symboli.

Symbol      Znaczenie

(spacja)     Wyświetlenie spacji jako znaku literałowego.
"ABC"       Wyświetlenie dowolnych znaków znajdujących się wewnątrz cudzysłowu jako znaków
         literałowych.
!         Wymuszenie wyrównania do lewej zamiast wyrównania do prawej.
*         Wypełnienie dostępnego miejsca następnym znakiem.
\         Wyświetlenie następnego znaku jako znaku literałowego. Można również wyświetlić znaki
         literałowe umieszczając je w cudzysłowiu.
[kolor]      Wyświetla sformatowane dane w kolorze wymienionym między nawiasami. Dostępne kolory:
         Czarny, Niebieski, Zielony, Niebiesko-Zielony, Czerwony, Purpurowy, Żółty, Biały.


1) Formaty dla danych typu Data/Godzina.


Ustawienie        Opis

Data ogólna        (Ustawienie domyślne) Jeśli wartość jest tylko datą, nie jest wyświetlana godzina;
             jeśli wartość jest tylko godziną, to nie jest wyświetlana data. Ustawienie to jest
             kombinacją ustawień “Data krótka” i “Godzina długa”.Przykłady: 4/3/93, 05:34:00
             PM, i 4/3/93 05:34:00 PM.
Data długa        Przykład: sobota, 3 kwietnia 1993.
Data średnia       Przykład: 3-IV-93.
Data krótka        Przykład: 4/3/93.Ostrzeżenie Ustawienie “Data krótka” zakłada że daty z przedziału
             od 1/1/00 do 12/31/29 są datami z dwudziestego pierwszego wieku (to znaczy że są to
             lata od 2000 do 2029). Daty z przedziału 1/1/30 do 12/31/99 są przyjmowane jako
             daty z dwudziestego wieku (co oznacza że są to lata od 1930 do 1999).
Godzina długa       Przykład: 5:34:23 PM.
Godzina średnia      Przykład: 5:34 PM.
Godzina krótka      Przykład: 17:34.
Formaty niestandardowe

Można tworzyć niestandardowe formaty daty i godziny używając następujących symboli.


Symbol      Opis

: (dwukropek)   Separator godzin.
/         Separator daty.
d         Dzień miesiąca w postaci jednej lub dwóch cyfr odpowiednio do wartości (od 1 do 31).
dd        Dzień miesiąca w postaci dwóch cyfr (od 01 do 31).
ddd        Pierwsze trzy litery dnia tygodnia (od Nie do Sob).
dddd       Pełna nazwa dnia tygodnia (od Niedziela do Sobota).
w         Dzień tygodnia (od 1 do 7).
ww        Tydzień roku (od 1 do 53).
m         Miesiąc roku w postaci jednej lub dwóch cyfr odpowiednio do wartości (od 1 do 12).
mm        Miesiąc roku w postaci jednej lub dwóch cyfr odpowiednio do wartości (od 01 do 12).
mmm        Pierwsze trzy litery nazwy miesiąca (od Sty do Gru).


                           1
mmmm      Pełna nazwa miesiąca (od Styczeń do Grudzień).
q        Data wyświetlona jako kwartał roku (od 1 do 4).
y        Numer dnia w roku (od 1 do 366).
yy       Ostatnie dwie cyfry roku (od 01 do 99).
yyyy      Pełny rok (od 0100 do 9999).

2) Formaty dla danych typu Liczba i Walutowy.
Formaty predefiniowane
Ustawienie       Opis

Liczba ogólna      (Ustawienie domyślne) Wyświetla liczby w taki sposób, w jaki zostały wprowadzone.
Walutowy         Używany jest separator tysięcy, liczby ujemne wyświetlane są w nawiasach;
             domyślnym ustawieniem właściwości DecimalPlaces (MiejscaDziesiętne) jest 2.
Stałoprzecinkowy     Wyświetlana jest przynajmniej jedna cyfra; domyślnym ustawieniem właściwości
             DecimalPlaces jest 2.
Standardowy       Używany jest separator tysięcy; domyślnym ustawieniem właściwości DecimalPlaces
             jest 2.
Procentowy        Wartość jest mnożona przez 100 i dodawany jest po niej znak procentu (%);
             domyślnym ustawieniem właściwości DecimalPlaces jest 2.
Wykładniczy       Użycie standardowej notacji wykładniczej.


Formaty niestandardowe
Niestandardowy format liczbowy może składać się z czterech części oddzielonych od siebie średnikami. W
każdej sekcji znajduje się specyfikacja formatu dla innego typu liczby.

Liczby dodatnie;Liczby ujemne;Zero;Null

Można na przykład dla waluty używać następującego niestandardowego formatu:

$#,##0.00[Zielony];($#,##0.00)[Czerwony];"Zero";"Null"
Można tworzyć własny, niestandardowy format liczbowy używając następujących symboli:

Symbol     Opis

. (kropka)   Separator dziesiętny.
, (przecinek)  Separator tysięcy.
0        Symbol zastępczy dla cyfry. Wyświetlanie cyfry lub zera.
#        Symbol zastępczy dla cyfry. Wyświetlanie cyfry lub brak znaku.
$        Wyświetlanie znaku literałowego "$".

2) Formaty dla danych typu Tekst i Memo.
Można utworzyć niestandardowe formaty dla pól typu Tekst i Memo używając następujących symboli.

Symbol     Opis

@        Wymagany jest znak tekstowy (albo spacja).
&        Znak tekstowy nie jest wymagany.
<        Wszystkie znaki są pisane małymi literami.
>        Wszystkie znaki są pisane wielkimi literami.

Niestandardowe formaty dla pól tekstowych i pól typu Memo mogą składać się z dwóch sekcji. Każda sekcja
zawiera specyfikację formatu dla innych danych znajdujących się w polu.

Sekcja     Opis

Pierwsza    Format dla pól zawierających tekst.
Druga      Format dla pól zawierających ciągi znaków zerowej długości i wartości Null.                           2

				
DOCUMENT INFO