MAKALAH PENYERAHAN HARTA ANAK YATIM YANG MASIH KECIL by zarkasi2009

VIEWS: 392 PAGES: 16

									A. PENDAHULUAN
 1. Latar Belakang Masalah
      Allah Ta‟ala berfirman, “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak
 yatim, katakanlah, „Mengurus mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu
 menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa
 yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah
 menghendaki,   niscaya  Dia  dapat  mendatangkan  kesulitan  kepadamu.
 Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
      Dalam firman-Nya yang lain, Allah Ta‟ala menyatakan, “Sesungguhnya
 orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu
 menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang
 menyala-nyala.”
      Nabi shallallahu „alaihi wa sallam pun bersabda, ”Jauhilah oleh kalian
 tujuh perkara yang membinasakan!”. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah,
 apakah itu?” Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, berbuat sihir, membunuh
 jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta
 anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh (zina) wanita
 mukminah yang baik-baik.”
      Sebagai seorang bocah, mereka tentu ingin hidup layaknya anak-anak yang
 lain. Mereka ingin bermain, bercanda, belajar, dan pola hidup lainnya. Sayang,
 suka cita mereka teramat mahal. Bahkan, karena tidak ada ayah di sisi mereka,
 justru tangis dan dukalah yang menemani siang malam mereka. Mereka adalah
 makhluk yang lemah, dikarenakan ketidakmampuan mereka mengurus diri dan
 harta.
      Namun demikian, Islam mengizinkan para wali menggunakan harta
 mereka dengan cara yang baik, kemudian pada saatnya nanti akan diserahkan
 kembali harta milik anak yatim tersebut bila ia telah dewasa atau baligh. Allah
 Ta‟ala berfirman, “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk
 kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
 memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan
 janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah
 kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa
 (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari
 memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan
 harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada                                         1
  mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan bagi
  mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”
      Yang menjadi permasalahan kemudian        yang bisa terjadi praktik    hal
  pemeliharaan harta-harta anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya tersebut,
  adalah dimungkinkannya ketika seorang wali akan menyerahkan kembali harta
  yang telah mereka jaga untuk kemudian diserahkan kembali kepada si yatim
  tersebut sebelum masa dewasanya. Hal ini setidak-tidaknya memberikan
  gambaran-gambaran yang mungkin saja terjadi di dalam pemeliharaan harta oleh
  si wali.
      Berdasarkan hal-hal di atas, maka dalam makalah ini, insya Allah, saya
  berusaha mengetengahkan bagaimana pandangan dalam islam mengenai
  penyerahan harta si yatim tersebut yang mana pada saat anak yatim tersebut
  masih kecil.
  2. Rumusan Masalah
        Untuk lebih mengerucutkan permasalahan dalam makalah ini, kiranya
  penulis akan membatasi pembahasan materi ini dengan memfokuskan hal-hal
  sebagai berikut:
  -  Pengertian tentang anak yatim dan anak kecil (dibawah umur) dalam
     pandangan Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia ?
  -  Bagaimana konsep tentang harta anak yatim dalam Islam, pemeliharaan serta
     pengelolaannya ?
  -  Bagaimana hukumnya mengembalikan / menyerahkan harta milik anak yatim
     tersebut ketika dia masih kecil ?


B. PEMBAHASAN
  1. Pengertian Anak Yatim
    1.1. Konsep anak dalam Islam dan Undang-undang
         Kata  al-walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan
    keturunan, sehingga kata al-wâlid dan al-wâlidah diartikan sebagai ayah dan
    ibu kandung. Berbeda dengan kata ibn yang tidak mesti menunjukkan
    hubungan keturunan dan kata ab tidak mesti berarti ayah kandung.1
         Selain itu, al-Qur‟an juga menggunakan istilah thifl2 (kanak-kanak)
    dan ghulâm3 (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase1
 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah:Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, (jilid XV, Jakarta,
Lentera Hati, 2004), hal. 614.
2
 Q.S. al-Nur (24):31 dan 59; al-Hajj (22): 5; al-Mukmin (40): 67.

                                                  2
     perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada
     gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase
     ghulâm (remaja) di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi
     menuju dewasa. Al-Qur‟an juga menggunakan istilah ibn pada anak, masih
     seakar dengan kata bana yang berarti membangun atau berbuat baik, secara
     semantiasa anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang
     kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak
     kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip
     dan kepribadian yang teguh.4 Kata ibn juga sering digunakan dalam bentuk
     tashghĭr sehingga berubah menjadi bunayy yang menunjukkan anak secara
     fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (al-iqtirâb).5
     Panggilan ya bunayya (wahai anakku) menyiratkan anak yang dipanggil
     masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua
     dengan anaknya.
  2. Pengertian Yatim
       Kata al-yatim diambil dari kata yatima yaitamu, seperti ta‟iba, dan
  yatama, seperti qaruba. Sedangkan mashdarnya bisa yutman atau yatman, yaitu
  dengan mendhammah atau memfathah huruf ya‟. Untuk manusia, keyatiman
  ditinjau dari jalur ayah. Dikatakan, shaghirun yatim, yaitu anak yatim laki-laki,
  sedangkan jamaknya adalah aitam dan yatama. Shaghirah yatimah, berarti anak
  yatim perempuan, sedangkan jamaknya yatama.
       Adapun secara terminologi, tidak berbeda jauh dengan makna leksikalnya.
  Yakni, seorang anak yang tidak berayah. Sebab, kewajiban memberi nafkah
  dibebankan kepada ayah, bukan kepada ibunya. Sedangkan untuk hewan, yatim
  berarti yang kehilangan induknya, karena susu dan makanannya didapat dari sang
  induk.”
       Dalam kitab Al Yatim karya DR. Abdul Hamid As Suhaibani dikatakan
  definisi yatim adalah:
                           ‫ٍِ فقد أتآ ٕٗ٘ دُٗ اىثي٘غ ذمرا ماُ أٗ أّثى‬
     “Seorang anak yang kehilangan ayahnya –karena meninggal- ketika ia belum
     baligh atau dewasa baik itu laki-laki atau perempuan”.


3
 Q.S. Ali Imran (3): 40; Yusuf (12): 19; al-Hijr (15) 53; al-Kahfi (18): 80; Marya, (19) 7,8 dan 20; al-
Shaffat (37): 101 dan al-Dzariyat (51): 28.
4
 Abdul Mustakim, Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur’an, (Artikel Jurnal
Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006), hal. 149-50.
5
 Hadlarat Hifni Bik Nasif dkk, Qawa’id al-Lughah al-‘Arabiyyah, (Surabaya, Syirkah Maktabah wa
Mathba‟ah, t.th), hal. 79.                                                      3
Dengan demikian seseorang dikatakan yatim bila:
1. Ditinggal wafat ayahnya, adapun anak yang ditinggal wafat ibu atau yang
  lainnya tidaklah dikatakan yatim, begitu juga anak yang ditinggal karena
  perceraian suami istri.
2. Ditinggal wafat ayahnya ketika masih dibawah usia baligh atau dewasa dengan
  demikian bila ditinggal wafat ayahnya sesudah masa baligh maka tidaklah
  dikatakan anak yatim.
    Imam Malik dan yang lainnya berkata: Firman AllahI :” Hingga sampai
dewasa” (Qs. Al An Am:152) maksudnya adalah: Cukup umur dan hilangnya
kebodohan serta baligh.
    Untuk mengetahui seseorang sudah sampai usia baligh atau belum, dapat
diketahui dengan beberapa tanda, tanda-tanda ini telah dihimpun oleh para ulama
ahli fiqih berdasarkan imformasi yang digali dari al Qur‟an dan al Hadits,
diantaranya adalah:
1.Seorang anak laki-laki telah berusia lima belas tahun, tanda ini berdasarkan
hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar t ia berkata:
          ‫ يً٘ أحد ٗأّا اتِ أرتعح عشر سْح فيٌ يجزّي في اىَقاتيح‬r ‫عرضت عيى اىْثي‬
“Aku mengajukan diriku (untuk mengikut) perang Uhud kepada Nabi r, waktu itu
aku seorang anak yang baru berusia empat belas tahun, akan tetapi (Nabi r) tidak
mengizinkanku untuk ikut berperang”. (Bukhari-Muslim)

    Hadits diatas mengisahkan bahwasanya Ibnu Umar meminta izin untuk
mengikuti perang bersama Rasulullah rdan para shahabatnya akan tetapi
permintaan itu ditolak dengan alasan ia belum cukup umur untuk mengikuti
perhelatan yang keras ini, lalu ia mencoba mengajukan diri lagi pada tahun
berikutnya dimana beliau telah berusia diatas empat belas tahun, maka Rasulullah
pun mengizinkannya.
2. Seorang anak perempuan bila telah berusia sembilan tahun, tanda ini
didasarkan atas perkataan A‟isyah radiyallahu anha ia berkata:
                      ‫إذا تيغت اىجاريح تسع سْيِ فٖ٘ اٍرأج‬
    “Jika anak perempuan telah berusia sembilan tahun maka ia adalah
wanita” (HR. Ahmad)
    Tanda ini didasarkan bahwasanya A‟isyah dinikahi oleh Rasulullah e
dalam usia tujuh tahun akan tetapi tetap bersama ayahnya Abu Bakr hingga usia
sembilan tahun setelah itu baru bersama Rasulullah e .
3. Telah tumbuh bulu-bulu di badannya baik diatas kemaluan atau selainnya,
tanda diatas berdasarkan hadits yang menceritakan perang Bani Quraidhoh dimana
semua laki-laki yang sudah sampai usia baligh di beri hukuman mati karena
melanggar perjanjian damai bersama Rasulullah r dan kaum muslimin, untuk
membedakan orang yang sudah baligh atau belum pada kaum itu adalah dengan
tumbuhnya rambut atau bulu-buluan diatas kemaluan. Selain itu Imam Ahmad dan
Imam Ishak rahimahumullah mengatakan bahwa ciri baligh seseorang salah
satunya adalah dengan tumbuh bulu-bulu diatas kemaluan.


                                            4
  4.Mimpi bersetubuh
       ٌ‫رفع اىقيٌ عِ ثالث عِ اىَجُْ٘ حتى يفيق, ٗعِ اىْائٌ حتى يستيقظ, ٗعِ اىصثي حتى يحتي‬
  “Diangkat qolam dari tiga orang: Dari orang gila hingga sembuh, dari orang
  tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga mimpi keluar air mani (HR. Abu
  Daud)
  5.Mengalami mansturbasi atau datang bulan bagi perempuan
    Tanda yang ke empat ini berdasarkan analisa hadits Rasulullah e yang
menyebutkan bahwa wanita yang haid atau nifas dilarang melaksanakan sholat karena
keluar darah dari kemaluannya, dengan demikian wanita yang telah mengalami haid
telah diwajibkan kepadanya sholat karena sudah baligh. A‟isyah r.a berkata:
            ‫ فْؤٍر تقضاء اىصً٘ ٗال ّؤٍر قضاء اىصالج‬r ‫مْا ّحيض عيى عٖد رس٘ه اهلل‬
“Kami haid di masa Rasulullah r maka kami diperintahkan mengqodho saum dan
tidak diperintahkan mengqodho sholat” (HR.Bukhari-Muslim)

  3. Ayat-ayat tentang anak yatim dalam alqur’an maupun hadits
  1.  Dalam surat Annisa 4:2, Allah berfirman:
      
    
    
   
    
             
  Artinya: dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka,
         jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu
         Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan
         (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.


  Ada tiga perintah penting berkenaan dengan harta anak-anak yatim yang
  disebutkan dalam ayat ini sbb:
  1.  Mula-mula ayat ini memerintahkan, “Dan berikanlah kepada anak-anak
     yatim itu harta mereka…” Ketentuan ini berarti bahwa campur tangan kalian
     atas harta ini adalah sebagai orang yang bias dipercaya dan sebagai
     pengawas, bukan sebagai pemilik.
  2. Perintah untuk mencegah para wali memakan harta anak-anak yatim. Kadang
     kala wali anak-anak yatim itu berdalih bahwa menukar harta anak-anak yatim
     itu akan menguntungkan mereka, atau tidak akan mengubah (jumlah)nya,
     atau jika dibiarkan saja, harta itu bias tersia-siakan.
  3.  Perintah untuk tidak mencampurkan harta pribadi dengan harta anak yatim.
     Al-Quran menyatakan, “…jangan pula mencampurkan harta mereka dengan
     harta  kalian  sendiri…”   Kalimat   ini  menegaskan    bahwa   jangan
     mencampurkan harta anak-anak yatim dengan harta kalian sendiri sehingga
     pada akhirnya kalian memiliki semua harta itu. Atau jangan mencampurkan

                                               5
    harta kalian yang sudah tidak terpakai dengan harta mereka yang bagus
    sehingga apada akhirnya kalian menekan hak-hak anak-anak yatim.
2. Dalam surat Annisa‟ (4: 5-6) Allah berfirman :
        
    
     
     
          
Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna
   akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah
   sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)
   dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.


 ‫ف ُ٘ ى أ ٘ ىٖ ى ت مي ٕا إ ر ف ٗ د ر‬                     ‫يغ ْ ح ئ ّ ت ٍ ہ ر‬                  ٰ‫حتى‬     ‫ي ي‬
‫َٗٱبۡتَُ٘اْ ٱىۡ َتَـََٰىٰ َ َ ٓ إِذَا تََ ُ٘اْ ٱى ِنَا َ فَُِۡ ءَا َسۡ ٌُ ِْۡ ٌُۡ ُشۡدً۬ا فَٲدۡ َع ٓاْ إَِيۡہٌِۡ ٍَۡ َٳَ ٌُۡۖ ََٗا َأۡ ُُ٘ َٓ ِسۡ َا ً۬ا َتِ َا ًا‬
  ‫َ ر ف ف ف ت ى أ ٘ ىٖ فَ د‬                       ‫م‬       ‫ُ فق‬     ٍٗ     ‫ُ غْي ي ت‬          ٍٗ ‫أ ي ر‬
ْ‫َُ َنۡثَ ُٗاْۚ َ َِ مَا َ َ ًِ۬ا فَيۡ َسۡ َعۡفِفۡۖ َ َِ مَا َ َ ِيرً۬ا فَيۡيَأۡ ُوۡ تِٲىۡ َعۡ ُٗ ِۚ َئِذَا دَ َعۡ ٌُۡ إَِيۡہٌِۡ ٍَۡ َٳَ ٌُۡ َأشۡہِ ُٗا‬
                                                                  ‫ئ َس‬       ‫ي ۚ ٗم‬
                                                                ‫عََيۡہٌِۡ َ َفَىٰ تِٲىَ ِ ح ِيثً۬ا‬

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup untuk nikah. Kemudian jika
     menurut pendapatmu mereka telah mempunyai rusydan, maka serahkanlah
     kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim
     lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa
     (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Siapa yang mampu, maka
     hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa
     yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu dengan ma'ruf. Kemudian
     apabila kamu meyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu
     adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah
     sebagai pengawas (atas persaksian itu)."


      Allah SWT.melarang dengan firman-Nya dalam ayat ke-5 ini menyerahkan
harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim, yang
belum baligh, orang gila, dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta
bendanya. Mereka itu seharusnya tidak di beri kesempatan untuk mengatur harta
benda yang merupakan saudara hidup bagi manusia.
      Kata As Sufaha : Bentuk tunggalnya safih, artinya orang yang menyia-
nyiakan harta dengan menginfaqkan kepada hal-hal yang tidak semestinya dibeli
(dikonsumsi). Asal kata As Safah artinya ringan dan goncang. Berdasarkan
pengertian itu, dikatakan zamanun safih, apabila dalam zaman tersebut banyak
goncangan yang terjadi. Kemudian dikatakan saubun safih artinya pakain yang
jelek tenunnannya. Kemudian kata itu dipakai untuk pengertian kecerdasan akal
di dalam mengatur (memanager) harta, dan makna inilah yang dimaksud di dalam
artinya.
      Yang dimaksud dengan kata-kata "Rusyd" dalam firman Allah s.w.t
tersebut di atas, ialah "pandai" dalam menasarufkan dan menggunakan harta
kekayaan, walaupun masih hijau dan bodoh dalam soal agama, Maka jika di
dapati mereka cukup cerdas dan cukup cakap (baligh) dan pandai untuk

                                                                                 6
    memelihara dan menjaga hartanya sendiri hendaklah diserahkan harta mereka
    yang ada di bawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk di urusnya sendiri.
    Dan janganlah sekali-kali orang memakan harta anak yatim diluar kepatutan atau
    tergesa-gesa membelanjakan harta mereka mendahului masa baligh mereka.6
        Jika sang wali adalah seorang yang mampu, hendaklah ia menahan diri
    jangan sampai ia menyentuh harta anak yatim asuhanya. Dan jika si wali seorang
    yang miskin,maka bolehlah ia makan dari harta anak yatim asuhanya menurut
    yang patut sebagai imbalan bagi pengawasan dan perwalianya. Dan di waktu
    penyerahan harta kepada anak yatim yang berhak menerimanya setelah ia
    mencapai usia dewasa dan di rasa cukup untuk mengurus dirinya sendiri,
    hendaklah penyerahan itu disaksikan oleh pihak ketiga untuk menghindari
    pengingkaran atau persangkaan yang tidak semestinya terjadi.
        Menurut pendapat para ulama‟,bahwa seorang anak menjadi baligh ialah
    bila ia mencapai usia lima belas tahun, atau ia mengeluarkan air mani dalam
    mimpinya.Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh A‟isyah r.a.dan beberapa
    sahabat, Rasulullah SAW bersabda:
    ُْ٘‫رفع اىقيٌ عِ ثالثح اىصثي حتى يحتيٌ اٗ يستنَو خَس عسرج سْح ٗعِ اىْائٌ حتى يستيقظ ٗعِ اىَج‬
                                             ‫حتى يفيق‬
        Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW.bersabda kepada Abu
    Dzar.

           ٌ‫يا اتا در اّي اراك ضعيفا ٗاّي احة ىل ٍا احة ىْفسى التاٍْرُ عيى اىثْيِ ٗال تييِ ٍاه يتي‬

“Hai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah dan aku menyukai
bagimu apa yang sukai bagi diriku sendiri, maka janganlah menjadi penguasa walau atas
dua orang dan orang dan jangan pula menjadi pengurus dari harta anak yatim”.

         Setelah Allah memerintahkan kita pada ayat-ayat terdahulu, yaitu
    menyerahka harta anak yatim, menyerahkan mahar kepada istri-istri kemudian
    Allah   memberikan     persyaratan    dalam   kelompok     ayat-ayat  ini,  yang
    kesimpulannya mencakup dua hal yang saling berkait. Yaitu hendaknya si
    pemberi dan penerima tidak ada yang safih (dungu), yang di sertai penjelasan
    bahwa ank yatim harusnya di beri rizki dan pakain serta harta benda mereka
    sendiri, yang ada pada orang-orang yang di titipinnya, selagi mereka masih
    berada dalam pemeliharaanya. Juga harus disertai perlakuan yang baik agar
    keadaan mereka membaik.
         Dijelaskan pula, bahwa harta benda mereka (anak yatim ) tidak boleh
    diserahkan kepada mereka kecuali jika para walinya telah melihat bagi seorang


6
  http://kasihianakyatim.blogspot.com/2010/08/tafsir-tentang-ayat-ayat-yatim.html


                                                      7
 wali memakan harta anak yatim (apabila ia miskin) dengan cara berlebih-lebihan
 dan barang siapa diantara para wali itu kaya, maka hendaknya ia menjaga diri
 jangan sampai memakannya dengan ketentuan hukum syara „ dan dipandang
 pantas oleh orang-orang bijaksana.
    Hendaknya setiap wali menasehati orang yang diasuhnya apabila ia masih
kecil,‟‟ Ini adalah hartamu, aku hanyalah sebagai penyimpannya. Jika kamu
sudah besar harta ini akan kukembalikan kepadamu „‟. Tetapi jika yang diasuhnya
orang safih, hendaknya sang wali memberikan petuah dan nasehat padanya agar
tidak menyia-nyiakan harta dan berlaku boros.Kemudian, berilah pengertian
bahwa akibat dari pemborosan itu adalah kemiskinan,butuh pertolongan orang lain
dan sebagainya. Wali juga berkewajiban mengajari hal-hal yang bisa
mengantarkannya menuju kedewasaan. Dengan cara demikian,kondisinya akan
lebih membaik dan kemungkinan sifat safih darinya hanya sementara, bukan
pembawaan dari lahir. Hanya dengan menasehati,membimbing,mengarahkan,sifat
safih itu lambat laun akan hilang dan ia akan tumbuh menjadi seorang dewasa.
    Menguji anak yatim dengan cara memberi sedikit harta untuk di gunakan
sendiri. Apabila ia mempergunakannya dengan baik, berarti ia sudah dewasa.
Karena hal yang di maksud dewasa disini ialah apabila ia telah mengerti dengan
baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya. Hal itu suatu pertanda ia
berakal sehat dan berfikir dengan baik.
    Imam Abu Hanifa berpendapat, bahwa memberi harta anak yatim ialah jika
mereka telah mencapai umur dua puluh lima tahun, sekalipun belum tampak
dewasa(cara berpikirnya )”.
    Telah diriwatkan Ahmad dari Ibnu Umar r.a bahwa ada seorang laki –laki
bertanya kepada Nabi SAW.,” Aku tidak mempunyai harta, tetapi aku adalah
seorang wali dari anak yatim‟. Kemudian Nabi SAW. Bersapda:‟Makanlah
olehmu sebagian harta anak yatimmu tanpa berlebih –lebihan dan (juga )tanpa
mengham-hamburkannya dan (juga)mengindahkan antara hartamu dengan
hartanya‟.
    Hikmah yang terkandung dalam ketentuan itu ialah bahwa anak yatim yang
berada dalam rumah sang wali di ibaratkan anaknya, dan sangat baik pendidikanya
apabila ia bercampur dengan sang wali dan keluarganya dalam hal makan
danbergaul. Apabila wali seorang yang kaya, dan ia tidak tamak terhadap anak
yatim, maka peliharaannya meupakan kemaslahatan bagi anak yatim.
   Asyuddah adalalah masa seseorang mencapai pengalaman dan pengetahuan.
Untuk mencapai masa balightnya. Ada dua batasan, minimal jika dia telah


                                        8
   bermimpi keluar mani yang merupakan permulaan umur dewasa, ketika itu
   menjadi kuat, sehingga keluar dari keadaannya sebagai anak yatim, atau ia
   termasuk safih (tidak sempurna akal ) atau daif (lemah ), maksimal adalah umur
   empat puluh tahun. Namun yang di maksud di sini ialah oleh Asy-Sya‟bi, Malik
   dan lainnya, hal itu biasanya antara umur 15 sampai 18 tahun.
       Maksud ayat, peliharalah harta anak yatim dan janganlah kamu izinkan dia
   untuk menghambur-hamburkan sedikitpun dari harta itu dan menyi-nyiakan, atau
   kamu berlebih-lebihan dalam mengguna-kannya hingga ia mencapai dewasa.
   Apabila dia telah mencapai pengertian ini sebanding dengan firman Allah :
   „‟ Kemudian jika menurut pendapatmu mereka cerdas (pandai memelihara harta),
   maka sederhanakanlah kepada mereka harta-hartanya. „‟
      Kesimpulannya, bahwa yang dimaksud dengan larangan disini adalah
   setiap perbuatan anak yatim yang menggerogoti harta anak yatim dan melanggar
   hak-hak oleh penerima wasiat dan lainnya, hingga anak yatim itu mencapi umur
   dewasa yang badan dan akalnya telah mencapai kuat. Pengalaman menunjukkan
   bahwa seorang anak yang baru saja mengalami mimpi keluar mani justru lemah
   pendapatnya, sedikit pengalamannya tentang urusan-urusan penghidupan, dan
   sering tertipu dalam melakukan muamalat.7
       Adapun potensi yang digunakan oleh seseorang untuk memelihara harta
   anak yatim pada zaman sekarang adalah keseimbangan berfikir dan kedewasaan
   akal yang bermoral dengan banyak nya berlatih dan memperoleh pengalaman
   dalam bermuamalat. Sering terjadi kefasikan, tipu daya yang dihembuskan dalam
   bermuamalat oleh para pendukung kejahatan untuk mengganggu para ahli waris
   dan membujuk mereka supaya berlebih-lebihan dalam memperturunkan kelezatan
   dan syahwat dengan berbagai macamnya. Sehimgga terjadilah mereka orang-orang
   yang fakir. Para ahli waris itu kurang sadar atas kelalaiannya, kecuali bila mereka
   telah mancapai umur tua, kecuali akal mereka telah sempurna dan paham tentang
   beban-beban   kehidupan,   disamping   memperhatikan    tenyang  nasip  anak
   keturunan.8
       Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang disebut orang dungu atau orang
   safih (jamaknya    ‫ .(اىسفٖاء‬Said bin Zubai berkara, Anak yatim, yang tidak
   diserahkan harta kepadanya. Nahas berkata, “itulah tafsir yang sebaik-baiknya
   dalam ayat ini.” Menurut Malik maksud kata safih itu anak yang masih kecil.
7
  http://www.cahayainsani.com/257/tafsir-ayat-ayat-yatim-4#more-257
8
  http://kasihianakyatim.blogspot.com/2010/08/tafsir-tentang-ayat-ayat-yatim.html

                                               9
      Maksudnya jangan kamu berikan kepada mereka hartamu, maka nanti akan
  diboroskannya sehingga tidak ada yang tinggal lagi. Menurut Mujahid maknanya
  adalam perempuan. Menurut Nahas, perkataan ini tidak sah, karena orang Arab
  jika yang dimaksudkan perempuan akan berkata “safihah atau “sifihat,” bukan
  “sufaha” seperti yang tersebut dalam ayat diatas.9
  3. Dalam surat al-an‟am ayat 152 Allah juga berfirman:
    
      
            
Artinya: dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih
     bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.

  4. dalam surat al-isra‟ (17.34) Allah juga berfirman:
    
      
      
       
             
Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih
    baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu
    pasti diminta pertanggungan jawabnya.

      Kedua ayat tersebut menggunakan ungkapan yang yama dalam, yaitu
  “janganlah kamu mendekati harta anak yatim, menurut Rasid RIdha, larangan
  mendekati adalah lebih balig (lebih mengena dan lebih kuat) daripada larangan
  melakukan, sebab larangan mendekati telah mencakup terhadap sebab dan segala
  perantara yang menyampaikan kepada makan harta anak yatim

      Kemudian kata” hatta yabluga asyuddah “ memberikan pengertian bahwa
  keyakinan seorang anak yatim adalah dewasa, maka apabila anak yatim itu sudah
  menginjak umur dewasa, sudah mampu mengenali mana yang baik dan mana yang
  buruk, serta mampu untuk menanage harta miliknya sendiri, maka dia dikatakan
  telah keluar dari keadaan yatim.

     Adapun ukuran dewasa menurut as-Sya‟biy , yaitu apabila anak tersebut
  sudah bermimpi bercumbuan dengna lain jenisnya, dan pada umumnya setelah
  berumur 15 tahun atau 18 tahun.10

  C. Hukum menyerahkan harta sebelum anak dewasa (masih kecil)
      Sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan terdahulu dengan melihat
  berbagai sumber dalam alqur‟an maupun hadis yang berkenaan tentang harta anak
  yatim serta pengelolaan serta penyerahannya, begitu pula dalam hal penilaian
  tentang bagaimana sesungguhnya konsep anak dalam perspektif hukm islam


9
 Syekh H. Abdul Halim Hasan, Tasir Al Ahkam, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), hal
196.
10
  Rasyid Rida, jilid VIII, 190.

                                                 10
maupun dalam perundang-undangan (hukum positif di Indonesia), kiranya dapat
ditarik sebuah titik terang tentang kedudukan anak serta kemampuan anak dalam
mengelola harta miliknya sendiri, apakah ia dapat dikategorikan mampu untuk
mentasarrufkan harta miliknya sendiri dengan baik ataukah sebaliknya sehingga
hal tersebut akan mejadi tolak ukur bagaimana kebolehan bagi seorang wali untuk
menyerahkan kembali harta yang menjadi hak milik si anak yatim tersebut. Unsur
kedewasaan sesorang tentu menjadi patokan utama dalam menentukan
kemampuan seseorang dalam hal mengelola harta miliknya.
     Dalam kamus umum bahasa indonesia yang dimaksud dengan dewasa
yaitu sampai umur atau baligh. Dalam hukum Islam, usia dewasa dikenal dengan
istilah baligh. Prinsipnya, seorang lelaki telah baligh jika sudah pernah bermimpi
basah (mengeluarkan sperma). Sedangkan seorang perempuan disebut baligh jika
sudah pernah menstruasi. Nyatanya, sangat sulit memastikan pada usia berapa
seorang lelaki bermimpi basah atau seorang perempuan mengalami menstruasi.
Pandangan ulama mengenai usia dewasa ternyata bervariasi. Sebagian besar ulama
sepakat bahwa patokan usia dewasa bagi lelaki dan perempuan tidaklah sama.
Mayoritas ulama juga tidak membedakan batas usia dewasa dalam pernikahan dan
muamalah atau transaksi bisnis. Sebab, keduanya sama-sama mengandung akad
atau perikatan.
     Dalam bahasa arab dewasa dapat di artikan mukallaf dan ar-rusyd.
Mukallaf ialah orang yang dibebani tanggung jawab hukum di tandai dengan
mimipi basah bagi laki-laki dan keluarnya haid bagi perempuan, sedangkan ar-
rusdy adalah kepantasa seseorang dalam dalam bertasarruf serta mendatangkakn
kebaikan. Hal ini merupakan kesepurnaan akalnya. Menurut ulama syfiiyah rusdy
adalah apabila telah tampak kebaikan tindakan dalam soal agama dan harta benda.
Secara termenologi kedewasaaan yaitu kematangan fisik dan psikis seorang untuk
bereaksi dan bertindak secara tepat dalam setiap situasi dan masalah dalam
mengahadpi kenyataan hidup.
     Jadi dari uraian diatas maka kedewasaan itu dapat ditentukan dari
perubaan fisik dan psikis seseorang. Kedeawasaan juga dapat diukur sejauh mana
kebijakan seseorang dalam menghadapi masalah. Maka karena itulah terdapat
berbagai macam prinsip-prinsip yang menentukan umur kedewasaan seseorang,
yaitu :
a. Azaz Kematangan
     Azaz ini dapat dilihat dari dua faktor yaitu umur dan fasik. Secara tekstual
dalam syariat islam atau kitab-kitab fiqh tidak terdapat penjelasan tentang batas


                                           11
   usia kawin, akan tetapi diindonesia terdapat peraturan yang mengatur batas usia
   kawin bagi seorang yang menikah. Hal ini tersebutkan dalam kompilasi hukum
   islam dan uu perkawinan No 1 Tahun 1977 Ps.1 yang menyatakan bahwa seorang
   calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-
   kurangnya berumur 16 tahun. Secara fisik usioa, rangka tubuh, tingi dan lebarnya
   tubuh seserorang dapat menunujukan sifat kedewasaan pada diri seseorang.
   Faktor-faktor ini memang biasa di gunakan sebagai ukuran kedewasaasn. Akan
   tetapi segi fisik saja belum dapat menjamin bagi seseorang untuk dapat dikatakan
   telah dewasa.
   b. Azaz Tanggung Jawab
       Dalam kehidupan bersosial, tanggug jawab merupakan suatu hal sangat
   urgen yang harus dimiliki oleh seseorang, sehingga ia dapat bereaksi dan bertindak
   secara tepat dalam situasi dan masalah dan tidak lari dari kenyataan.
   c. Azaz Kecakapan Bertindak
       Azaz ini dilihat dari bagaimana kebijakan seseorag mengahadapi masalah.
   Dari segi mental orang yang dewasa akan bertindak bijak pada semua tindakannya,
   ia akan mempertimbangkan segala sesuatuya sehingga dapat menghadapi setiap
   masalah yang ada. Tidak cepat terbawa emosi dan gegabah terutama dalam hal
   penglolaan harta atau manajemen harta dalam kehidupan sosial dimana dia
   berada.11
       Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerahan harta sebelum
   masa baligh atau dewasa dan terpenuhinya kemampuan si anak bahwa ia telah siap
   dalam menggunakan hartanya secara baik dan benar, adalah tidak boleh. Bila
   penyerahan itu dilakukan pada saat anak masih kecil /belum baligh maka sama
   saja artinya dengan menelantarkan kehidupan anak yatim tersebut.
   D. ANCAMAN BAGI PEMAKAN HARTA ANAK YATIM
         Berkaitan dengan memelihara harta anak yatim dan kezaliman, banyak
   hadist diriwayatkan sejalan dengan ayat di atas yang berisi ancaman keras dan
   peringatan bagi manusia yang menzalimi mereka. Di antaranya adalah hadits
   yang diriwayatkan al-Bukhârî dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda:
   “Hindarilah tujuh hal yang akan membinasakan.” Para sahabat bertanya, “Ya
   Rasulullah, apa yang tujuh hal itu?” Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah,


11
 http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/azaz kedewasaan dalam perkawinan
islam.html                                           12
sihir, membunuh orang yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali yang
dibenarkan, memakan barang hasil riba, memakan harta anak yatim!”
    Al-Hākim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah
berhak untuk tidak memasukkan mereka kedalam surga dan tidak merasakan
kenikmatannya. Mereka itu adalah peminum khamar, pemakan riba, pemakan
harta anak yatim tanpa hak, dan pendurhaka kepada kedua orang tuanya.”
    Dalam Shahĩh-nya, Ibn Hibbān menyebutkan bahwa dari sejumlah surat
Nabi SAW yang dikirimkan melalui „Umar ibn Hazm kepada penduduk Yaman
berbunyi: “Dosa-dosa besar yang paling besar pada Hari Kiamat adalah
menyekutukan Allah, membunuh orang Mukmin tanpa kebenaran, lari dari
medan perang di jalan Allah pada hari melelahkan, durhaka kepada kedua
orangtua, tuduhan berzina kepada perempuan suci, mempelajari sihir, memakan
hasil riba, dan memakan harta anak yatim.”
    Abũ Ya‟lā meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pada Hari
Kiamat, ada suatu kaum dibangkitkan dari kubur mereka dengan nyala api di
mulut mereka.” "Siapa mereka itu, ya Rasulullah?” Tanya para sahabat.
"Tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya
orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan cara yang tidak
lurus, mereka akan memakan api sepenuh perutnya." (QS an-Nisā‟ [4]: 10)
    Dalam hadist Mikraj yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan
bahwa Nabi SAW bersabda: “Tiba-tiba aku melihat orang-orang yang dilaknati.
Sementara yang lain membawa batu dari api, menelannya, lalu api itu keluar
dari dubur mereka. Aku lantas bertanya kepada Jibrĩl, „Ya Jibril, siapakah
mereka?‟ Jibrĩl menjawab, „Mereka adalah orang-orang yang memakan harta
anak-anak yatim secara zalim. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan api
ke dalam perut mereka.”
    Sementara dalam Tafsir al-Qurthubĩ dinukil hadist dari Abũ Sa‟ĩd al-
Khudrĩ bahwa Nabi SAW bersabda: “Pada malam Isra‟ aku melihat satu kaum
yang memiliki bibir seperti bibir unta. Lalu bibir mereka ditarik dan di masuki
batu dari api ke dalam mulut mereka. Lalu api itu keluar dari dubur mereka. Aku
lalu bertanya, „Ya Jibrĩl, siapakah mereka?‟ Jibril menjawab, „Mereka adalah
orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim.”
    Dari uraian diatas Nampak jelas bahwa begitu beratnya ancaman Allah
bagi orang yang memekan harta anak yatim dengan jalan tidak benar. Sehingga
kebolehan seorang wali untuk mengambil sebagian kecil dari harta anak yatim                                       13
  tersebut hanyalah sangat terbatas dan semaksimal mungkin untuk dihindari
  kecuali dalam keadaan terpaksa.
  E PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM
      Pada dasarnya islam melarang bagi seorang wali untuk memakan ataupun
  menguasai harta anak yatim dengan tujuan yang tidak baik. Al-quran telah
  menghalalkan kita memakan harta anak yatim, namun dengan syarat bahwa
  semua itu justru demi kepentingan anak yatim itu sendiri dan tentunya dengan
  besaran yang wajar. Vide: (QS. Al-An''am: 152). Mengelola dana anak yatim
  adalah suatu amal yang mulia, karena dengan cara demikian, anak yatim akan
  mendapatkan jaminan sosial yang baik. Apalagi bila dikelola secara professional.
  Salah satu upaya yang menurut hemat penulis adalah dengan mengembangkan
  harta si anak yatim tersebut agar bisa berkembang dan ketika ia telah dewasa
  nanti setelah digembleng dengan segala macam pendidikan dan keterampilan
  oleh si wali tadi, akan mampu mencukupi semua kebutuhan hidupnya kelak
  bahkan bisa mengembangkan sendiri hartanya.
      Sebagai contoh apabila harta anak yatim tersebut diinvestasikan ke dalam
  bentuk pengelolaan tanah pertanian maupun perkebunan, dimana kerugian yang
  mungkin akan timbul dari kedua jenis investasi tersebut boleh diaktakansangat
  jarang dan bahkan kemungkinan akan bertambah dari segi harga sangat besar,
  disamping hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah pertanian ataupun
  perkebunan tersebut bisa dimampaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan anak
  yatim tersebut sampai ia nanti dewasa dan mampu berdiri sendiri untuk
  mengelola serta mengembangkan harta miliknya sendiri.


F. Kesimpulan
    Dari uraian uraian pada pembahasan terdahulu, penulis dapat menyimpulkan
beberapa hal secara garis besar yaitu:
  Kata al-yatim diambil dari kata yatima yaitamu, seperti ta‟iba, dan yatama,
  seperti qaruba. Sedangkan mashdarnya bisa yutman atau yatman, yaitu dengan
  mendhammah atau memfathah huruf ya‟. Untuk manusia, keyatiman ditinjau dari
  jalur ayah. Dikatakan, shaghirun yatim, yaitu anak yatim laki-laki, sedangkan
  jamaknya adalah aitam dan yatama. Shaghirah yatimah, berarti anak yatim
  perempuan, sedangkan jamaknya yatama.
  Allah telah secara jelas dan terang memberikan kita peringatan keras tentang
  perlunya memperhatikan dan melindungi hak-hak seorang anak yatim baik itu
  berkenaan dengan pendidikan dan pembinaan pribadinya, maupun yang


                                          14
  berkenaan dengan harta-harta miliknya yang ditinggalkan oleh orang tuanya,
  sehingga pada saatnya nanti ketika anak tersebut menginjak umur dewasa/baligh
  ia telah mampu untuk membelanjakan dan memanage hartanya dengan baik.
  Karena Allah telah melarang secara keras dalam hal menelantarkan anak yatim.
  Kewajiban seorang wali dalam mengurus dengnabaik harta-harta milik si yatim
  tersebut agar tidak menjadi sia-sia apabila tidak terpelihara dengan baik, dan
  apabila anak yatim tersebut telah diuji kemampuannya baik secara fisik maupun
  mentalnya maka si wali harus menyerahkan harta kepada anak yatim itu.
  Dalam hal menyerahkan harta kepada anak yang belum baligh atau dewasa,
  adalah suatu hal yang tidak tepat dan menjadi kekhawatiran yang cukup berlasan
  kiranya jika dalam keadaan dimana anak yang akan diserahi tersebut masih
  sangat rentan dalam membelanjakan hartanya secara semena-mena (boros).
  Menurut hemat penulis, yang menjadi factor utama dalam boleh atau tidaknya
  penyerahan kembali harta yang dipelrhara oleh si wali tersebut adalah dengna
  memperhatikan tumbuh kembang anak, bukan hanya hanya semata-mata dengan
  mengacu kepada umur si anak tersebut saja, akan tetapi unsur kedewasaan,
  kematangan dan azaz tanggung jawab si anak tersebut harus benar-benar teruji.
                                          15
                DAFTAR PUSTAKA


M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah:Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an,
       (jilid XV, Jakarta, Lentera Hati, 2004
Abdul Mustakim, Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur’an,
       (Artikel Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006
Hadlarat Hifni Bik Nasif dkk, Qawa’id al-Lughah al-‘Arabiyyah, (Surabaya, Syirkah
       Maktabah wa Mathba‟ah, t.th
Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran karya
       Allamah Kamal Faqih Imani. Jilid 3. Jakarta: Al-Huda, 2003
Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir A Dimasyiqi Tafsir Ibnu Katsir Juz 4,
       (penerjemah Bahrun Abu Bakar, L.C, Sinar Baru Algensindo, 2006
       Bandung)
Syekh H. Abdul Halim Hasan, Tasir Al Ahkam, (Jakarta, Kencana Prenada Media
       Group, 2006), hal 196.

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/azaz     kedewasaan  dalam
       perkawinan islam.html
http://kasihianakyatim.blogspot.com/2010/08/tafsir-tentang-ayat-ayat-yatim.html
                                         16

								
To top