Docstoc

zapisnik_o_pregledu_ocjeni_i_uporedjivanju_ponuda

Document Sample
zapisnik_o_pregledu_ocjeni_i_uporedjivanju_ponuda Powered By Docstoc
					Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
Vaka Đurovića bb,
Podgorica

             ZAPISNIK O VREDNOVANJU PONUDA
              broj ________ od 17.04.2007. godine

I Predmet nabavke:

Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku
medicinskih sredstava (potrošnog medicinskog materijala i odgovarajuće opreme) iz
oblasti LABORATORIJE za potrebe KCCG,OB Nikšić, DZ Podgorica i DZ Nikšić po
specifikaciji iz tenderske dokumentacije, po okvirnom sporazumu koji će biti zaključen na 4
godine, broj 15/06, objavljen dana 03.11.2006.g. na internet stranici Direkcije za javne
nabavke i oglašen u dnevnom listu«Vijesti« dana 06.11.2006.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, otpočela je sa postupkom vrednovanja dana
05.12.2006.g., u 9 sati, u prostorijama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Crne
Gore, ul.Vaka Đurovića bb, Podgorica.
Članovi Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda imenovani su rješenjem broj 02-9010
od 25.08.2006. godine, od strane direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
Crne Gore.

Komisija je radila u sastavu:

     1.  prof. dr Danica Pribilović-Popović, spec.med.biohemije, predsjedavajući
     2.  Vuko Nikolić, spec.med.biohemije, član
     3.  Snežana Stanković, dipl.pharm, član
     4.  Aleksa Miranović, dipl.pravnik, član
     5.  Ranka Cerović, dipl.ecc, član

II Na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku
medicinskih sredstava (potrošnog medicinskog materijala i odgovarajuće opreme) iz
oblasti LABORATORIJE za potrebe KCCG,OB Nikšić, DZ Podgorica i DZ Nikšić po
specifikaciji iz tenderske dokumentacije, po okvirnom sporazumu koji će biti zaključen na 4
godine pristigle su ponude slijedećih ponudjača:

  1. »Morazzia laboratory« DOO, Jezerska 1, Nikšić
   Zavedena pod brojem 02-6050 od 28.11.2006 godine.
  Ponuda ponuĎača »Morazzia laboratory« odnosi se na segmente 1512, 1513, 1515,
  1518 i 1521.

  2. »Medicinski instrumenti i tehnologija« DOO, Narodnog fronta 73, Novi sad
    zavedena pod brojem 02-6059 od 29.11.2006 godine.
  Ponuda ponuĎača »Medicinski instrumenti i tehnologija« odnosi se na segmente 1504,
  1505 i 1506.

  3. »AMP Diagnostics«, Statteggerstrasse 31 b, Grazz, Austrija
    zavedena pod brojem 02-6060 od 29.11.2006 godine.
  Ponuda ponuĎača »AMP Diagnostics« odnosi se na segmente 1508, 1513, 1515,
  1517 i 1522.

  4. »Farmont« DOO, ul. 8. marta 55, Podgorica
    zavedena pod brojem 02-6063 od 29.11.2006 godine.

                       1
   Ponuda ponuĎača »Farmont« odnosi se na segmente 1506, 1508, 1513, 1514,
   1515, 1519, 1521 i 1522.

  5. »Mn pharm« DOO, Trg Kralja Nikole 10, Podgorica
   zavedena pod brojem 02-6067 od 29.11.2006 godine.
   Ponuda ponuĎača »Mn pharm« odnosi se na segment 1509.

  6. »Montemedicom« DOO, Kraljevačka 8, Podgorica
   zavedena pod brojem 02-6068 od 29.11.2006 godine.
   Ponuda ponuĎača »Montemedicom« odnosi se na segmente 1501, 1502, 1504,
   1505, 1506 i 1509.

  7. »Baypharm« DOO, Crnogorskih serdara bb, Podgorica
   zavedena pod brojem 02-6069 od 29.11.2006 godine.
   Ponuda ponuĎača »Baypharm« odnosi se na segmente 1502, 1503, 1505, 1513,
   1516, 1517, 1521 i 1522.

  8. »Biotec international« DOO, General Ždanova 2, Beograd
   zavedena pod brojem 02-6070 od 29.11.2006 godine.
   Ponuda ponuĎača »Biotec international« odnosi se na segmente 1501, 1502, 1509,
   1516 i 1517.

   9. »Dubai« DOO, Buda Tomovića 1/a, Podgorica
   zavedena pod brojem 02-6071 od 29.11.2006 godine.
   Ponuda ponuĎača »Dubai« odnosi se na segmente 1501, 1502, 1503, 1504, 1505,
   1506, 1509, 1513, 1516, 1517, 1518, 1519 i 1522.

   10. »Osmi red i meditas« DOO, Jerevanska 32, Podgorica
   zavedena pod brojem 02-6074 od 29.11.2006 godine.
   Ponuda ponuĎača »Osmi red i meditas« odnosi se na segmente 1501, 1502, 1509,
   1510, 1516 i 1517.

   11. P.Z.U. »Lijek«, Bratstva jedinstva bb, Podgorica
   zavedena pod brojem 02-6075 od 29.11.2006 godine.
   Ponuda ponuĎača »Lijek« odnosi se na segmente 1503, 1506, 1513 i 1517.

   12. »Urion« DOO, Ulica 13 jul br. 2/2, Podgorica
    zavedena pod brojem 02-6076 od 29.11.2006 godine.
    Ponuda ponuĎača »Urion« odnosi se na segmente 1501, 1502, 1503, 1512, 1518
    i 1519.

III
Tenderskom dokumentacijom traženi su dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 45 i 51
Zakona o javnim nabavkama, u originalu, ovjerenoj kopiji ili elektronskom obliku, sa rokom
izdavanja koji ne može biti duži od 6 mjeseci prije dana objavljivanja poziva za javno
nadmetanje, i to su:

  1. Izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuĎač ima
   sjedište ili važeća dozvola, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno
   obavljanje djelatnosti
  2. Dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije - potvrda suda,
   odnosno nadležnog organa države sjedišta;


                      2
  3. Dokaz da plaćanja prema ponuĎaču nijesu obustavljena - odgovarajući bankarski
   izvodi,
    potvrda ili izjava o finansijskoj podobnosti banke čiji je komitent pravno lice
  4. Dokaz da ponuĎač nije pravosnažno osuĎen za krivično djelo iz člana 46 ovog
   zakona i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi odreĎenom
   privrednom djelatnošću – izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda
   nadležnog organa;
  5. Izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju- bilans uspjeha i bilans stanja,
   odnosno izvještaj ovlašćenog revizora, u slučajevima gdje je to zakonom kojim se
   ureĎuju pitanja računovodstva i revizije propisano, za posljednje tri godine, odnosno
   ako je privredno društvo registrovano kasnije za period od registracije;
  6. Dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i
   zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa

Pozivom za dostavljanje ponuda i tenderskom dokumentacijom zahtijevan je rok isporuke
po kvartalnom redosljedu isporuka koji ne može biti duži od 30 dana od dana prve
narudžbe i 10 dana od narednih narudžbi.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila uvid u ponudu ponuĎača D.O.O.»Morazzia
laboratory« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija ponude
u iznosu od 5.848,68 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne vrijednosti
ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača ispravna i
prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila uvid u ponudu ponuĎača D.O.O.»Medicinski
instrumenti i tehnologija« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i
garancija ponude u iznosu od 2.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila uvid u ponudu ponuĎača »AMP
diagnostics« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 1.390,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila uvid u ponudu ponuĎača D.O.O.»Farmont« i
utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija ponude u iznosu od
4.400,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne vrijednosti ponude, pa je
Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača ispravna i prihvatljiva na osnovu
člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila uvid u ponudu ponuĎača D.O.O.»MN
pharm« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija ponude u
iznosu od 10.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne vrijednosti
ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača ispravna i
prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Montemedicom« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i
garancija ponude u iznosu od 23.920,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2%
ukupne vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog
ponuĎača ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

                      3
Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Baypharm« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 30.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila uvid u ponudu ponuĎača D.O.O.»Biotec
international« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 20.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila uvid u ponudu ponuĎača D.O.O.»Dubai« i
utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija ponude u iznosu od
41.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne vrijednosti ponude, pa je
Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača ispravna i prihvatljiva na osnovu
člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila uvid u ponudu ponuĎača D.O.O.»Osmi red i
Meditas« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija ponude u
iznosu od 16.500,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne vrijednosti
ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača ispravna i
prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje izvršila je detaljan uvid u ponudu ponuĎača P.Z.U.
»Lijek« i iz dokaza o registraciji utvrdila da ovaj ponuĎač nije registrovan za promet
medicinskim sredstvima na veliko, odnosno registrovan je kao Privatna zdravstvena
ustanova. TakoĎe, Komisija je utvrdila da dozvola o stavljanju u promet medicinskih
sredstava izdata od strane Ministarstva zdravlja Republike Crne Gore, a koja je
dostavljena u ponudi, glasi na fizička lica i ista se ne može dovesti u vezu sa
P.Z.U.«Lijek«, i kao takva je neprihvatljiva, pa je Komisija donijela odluku da se ova
ponuda odbaci kao neispravna, shodno članu 69. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila uvid u ponudu ponuĎača D.O.O.»Urion« i
utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija ponude u iznosu od
11.960,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne vrijednosti ponude, pa je
Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača ispravna i prihvatljiva na osnovu
člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

IV Cijena ponude

Ponuda ponuĎača „Morazzia laboratory“ je dostavljena za segmente 1512, 1513, 1515,
1518 i 1521, i to:
segment 12 u vrijednosti od 112.094,00 eura;
segment 13 u vrijednosti od 28.116,00 eura;
segment 15 u vrijednosti od 840,00 eura;
segment 18 u vrijednosti od 110.304,00 eura;
segment 21 u vrijednosti od 41.080,00 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 292.434,00 eura na paritetu CIP Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 60 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 30 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 10 dana za svaku narednu.                      4
Ponuda ponuĎača „Medicinski instrumenti i tehnologija“ je dostavljena za segmente 1504,
1505 i 1506, i to:
segment 4 u vrijednosti od 57.213,04 eura i aparat vrijednosti 30.258,00 eura;
segment 5 u vrijednosti od 36.263,78 eura i aparat vrijednosti 13.333,20 eura;
segment 6 u vrijednosti od 9.434,40 eura i aparat vrijednosti 3.333,30 eura;
Ukupna vrijednost ponude je 102.911,22 eura za potrošni materijal i 46.924,50 za opremu
na paritetu CIP Podgorica.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 102.911,22 eura, za potrošni materijal i 46.924,50 eura
za opremu, na paritetu CIP Podgorica.
Plaćanje je 100% avansno.
Rok isporuke je do 30 dana.

Ponuda ponuĎača „AMP Diagnostics“ je dostavljena za segmente 1508, 1513, 1515, 1517
 i 1522, i to:
segment 8 u vrijednosti od 18.360,00 eura;
segment 13 u vrijednosti od 21.300,00eura;
segment 15 u vrijednosti od 217,00 eura;
segment 17 u vrijednosti od 26.278,00 eura
segment 22 u vrijednosti od 83,20 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 65.530,46 eura na paritetu CIP Podgorica.
Uslovi i način plaćanja su: 30% unaprijed sa slanjem narudžbe, 35% do 60 dana od dana
izdate fakture i 35% do 90 dana od dana izdavanja fakture.
Rok isporuke je 30 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 10 dana za svaku narednu.

Ponuda ponuĎača „Farmont“ je dostavljena za segmente 1506, 1508, 1513, 1514, 1515,
 1519, 1521 i 1522, i to:
segment 6 u vrijednosti od 24.787,20 eura;
segment 8 u vrijednosti od 20.472,00 eura;
segment 13 u vrijednosti od 39.192,00 eura;
segment 14 u vrijednosti od 95.760,00 eura;
segment 15 u vrijednosti od 663,60 eura;
segment 19 u vrijednosti od 33.383,76 eura;
segment 21 u vrijednosti od 676,80 eura;
segment 22 u vrijednosti od 92,16 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 215.027,52 eura na paritetu CIP Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 150 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 7 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 2 do 3 dana za svaku
narednu.

Ponuda ponuĎača „Mn pharm“ je dostavljena za segment 1509.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 498.510,00 eura na paritetu CIP Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 20 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 10 dana od dana narudžbe.

Ponuda ponuĎača „Montemedicom“ je dostavljena za segmente 1501, 1502, 1504, 1505,
1506 i 1509, i to:
segment 1 u vrijednosti od 75.291,12 eura;
segment 2 u vrijednosti od 239.495,92 eura;
segment 4 u vrijednosti od 35.280,00 eura;
segment 5 u vrijednosti od 36.400,00 eura;
segment 6 u vrijednosti od 7.140,00 eura;
segment 9 u vrijednosti od 304.889,92 eura;
Ukupna vrijednost ponude je 698.496,96 eura, na paritetu CIP Podgorica.

                      5
Plaćanje je odloženo u roku od 90 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 30 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 10 dana za svaku narednu.

Ponuda ponuĎača „Baypharm“ je dostavljena za segmente 1502, 1503, 1505, 1513, 1516,
1517, 1521 i 1522, i to:
segment 2 u vrijednosti od 314.371,49 eura;
segment 3 u vrijednosti od 17.221,30 eura;
segment 5 u vrijednosti od 13.300,00 eura;
segment 13 u vrijednosti od 28.400,00 eura;
segment 16 u vrijednosti od 242.000,00 eura;
segment 17 u vrijednosti od 35.670,00 eura;
segment 21 u vrijednosti od 1.726,00 eura;
segment 22 u vrijednosti od 360,00 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 653.048,79 eura, na paritetu CIP Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 190 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 7 dana od dana potpisivanja ugovora.

Ponuda ponuĎača „Biotec international“ je dostavljena za segmente 1501, 1502, 1509,
 1516 i 1517, i to:
segment 1 u vrijednosti od 65.896,79 eura;
segment 2 u vrijednosti od 235.183,76 eura;
segment 9 u vrijednosti od 143.854,10 eura;
segment 16 u vrijednosti od 137.500,00 eura;
segment 17 u vrijednosti od 25.229,13 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 607.663,78 eura na paritetu CIP Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 365 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 30 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 10 dana za svaku narednu.

Ponuda ponuĎača „Dubai“ je dostavljena za segmente 1501, 1502, 1503, 1504, 1505,
1506, 1509, 1513, 1516, 1517, 1518, 1519 i 1522, i to:
segment 1 u vrijednosti od 91.892,57 eura;
segment 2 u vrijednosti od 321.244,14 eura;
segment 3 u vrijednosti od 24.058,32 eura;
segment 4 u vrijednosti od 97.200,00 eura;
segment 5 u vrijednosti od 791,36 eura;
segment 6 u vrijednosti od 2.943,44 eura;
segment 9 u vrijednosti od 365.576,85 eura;
segment 13 u vrijednosti od 42.940,00 eura;
segment 16 u vrijednosti od 197.300,00 eura;
segment 17 u vrijednosti od 30.100,00 eura;
segment 18 u vrijednosti od 91.188,76 eura;
segment 19 u vrijednosti od 7.591,96 eura;
segment 22 u vrijednosti od 569,60 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 1.280.159,50 eura, na paritetu CIP Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 90 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 3 dana od dana narudžbe za potrošni materijal i 30 dana od dana
narudžbe za aparate.

Ponuda ponuĎača „Osmi red i Meditas“ je dostavljena za segmente 1501, 1502, 1509,
 1510, 1516 i 1517, i to:
segment 1 u vrijednosti od 69.080,73 eura;
segment 2 u vrijednosti od 235.731,29 eura;
segment 9 u vrijednosti od 260.660,00 eura;

                     6
segment 10 u vrijednosti od 20.620,80 eura;
segment 16 u vrijednosti od 97.509,96 eura;
segment 17 u vrijednosti od 20.665,00 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 704.267,78 eura na paritetu CIP Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 120 dana od dana isporuke, za segment 1 i 90 dana od
dana isporuke za ostale segmente.
Rok isporuke je 10 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i sa lagera svaka naredna.

Ponuda ponuĎača „Lijek“ je dostavljena za segmente 1503, 1506, 1513 i 1517, i to:
segment 3 u vrijednosti od 13.741,25 eura;
segment 6 u vrijednosti od 3.250,00 eura;
segment 13 u vrijednosti od 4.260,00 eura;
segment 17 u vrijednosti od 29.580,00 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 50.831,25 eura, na paritetu CIP Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 90 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je do 15 dana od dana prijema zahtjeva kupca.

Ponuda ponuĎača „Urion“ je dostavljena za segmente 1501, 1502, 1503, 1512, 1518 i
1519, i to:
segment 1 u vrijednosti od 68.094,04 eura;
segment 2 u vrijednosti od 201.072,89 eura;
segment 3 u vrijednosti od 27.253,00 eura;
segment 12 u vrijednosti od 123.259,29 eura;
segment 18 u vrijednosti od 84.720,19 eura;
segment 19 u vrijednosti od 62.505,22 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 566.904,63 eura, na paritetu CIP Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 151 dana od dana dostavljanja fakture.
Rok isporuke je 7 dana od dana narudžbe.


V Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuĎača su:
   - cijena ………………………………………………..bodova – 35
   - kvalitet ................................................. …………..bodova – 35
   - uslovi i način plaćanja .......................... …………..bodova – 20
   - usaglašenost opreme i potrošnog materijala…….bodova – 5
   - reference ponuĎača ............................. …………..bodova – 5

Kriterijum cijena je bodovana na osnovu zakonske formule:
minimalna cijena / ponuĎena cijena x 35 i tako je dobijen broj bodova za cijenu
proizvoda, po svakom segmentu pojedinačno.

Prilikom ocjenjivanja kvaliteta Komisija je ocjenjivala kvalitet reagenasa i kvalitet
ponuĎenih aparata, a držala se sledećih podkriterijuma: brzina rada ponuĎenih aparata,
kapacitet karusela za uzorke, reagense, vrsta metodologije rada, adekvatnost tražene
palete analiza u odnosu na ponuĎenu, opseg linearnosti ponuĎenih reagenasa, stabilnost
reagenasa, i druge tehničko-tehnološke karakteristike analizatora.

Kriterijum uslovi i način plaćanja bodovan je na osnovu linearne formule koja za osnov
ima neto sadašnju vrijednost.

Za kriterijum usaglašenost opreme i potrošnog materijala bodovan je svi ponuĎači su
bodovani sa maksimalnim brojem bodova jer su ponudili reagense i aparate od istog
proizvoĎača.

                           7
Kriterijum reference ponuĎača je vrednovan na način što su svi ocjenjivači izvršili
individualno bodovanje, a zatim je od strane predsjedavajućeg izračunat prosjek.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je prilikom postupka vrednovanja segmenata
1501, 1502 i 1503 od ponuĎača zahtijevala razjašnjenja ponuda, iz razloga nuĎenja
različite veličine pakovanja, s obzirom da je u dostavljenim ponudama postojala
neusklaĎenost količina I cijena reagenasa i ostalog potrošnog materijala u specifikacijama
po broju analiza i specifikacijama potrošnog materijala po broju pakovanja i od svih
zahtijevala da izvrše usklaĎivanje vrijednosti navedenih specifikacija u jedinstvenu
specifikaciju upućenu od strane Komisije, pri čemu isti nijesu smjeli mijenjati jedinične
cijene pakovanja i ukupnu cijenu ponude za navedene segmente, koje su dostavili na
otvaranju.

Tenderskom dokumentacijom je traženo da se dostavi jedinična cijena po analizama za
odgovarajući broj reagenasa, kao i njihova ukupna cijena za pojedine partije. TakoĎe,
traženo je da se dostavi pregled potrošnog materijala koji odgovara traženom broju
analiza. Kako je ponuĎeni broj pakovanja odgovarao većem broju analiza od traženog
broja, komisija je izvršila korigovanje cijena na način što ih je svodila na traženi broj
analiza.
Komisija je utvrdila da je za segmente 1501, 1502 i 1503 kod svih ponuĎača ponuĎena
količina različita od tražene količine zbog razlika u veličini pakovanja, pa je Komisija u
svrhu vrednovanja ponuda izvršila preračunavanja ponuda, što je prikazano u Obrazcu 1,
koji je dat u prilogu zapisnika.

Komisija je utvrdila da su svi ponuĎači dostavili ponude sa količinama i cijenama
potrošnog materijala na godišnjem nivou, kako je traženo tenderskom dokumentacijom,
dok su aparate ponudili gratis po segmentima u odgovarajućem broju.

Segment 1501 (Biohemijski testovi (preko 1000))

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Montemedicom« Podgorica, »Biotec
international« Beograd, »Dubai« Podgorica, »Osmi red i meditas« Podgorica i »Urion«
Podgorica

PonuĎač “Montemedicom” nije ponudio poziciju 1501042, pa je Komisija da bi njegova
ponuda bila uporediva sa ponudama drugih ponuĎača, njegovoj ponudi je dodala
prosječnu vrijednost te pozicije u iznosu od 1.683,50 eura iz ponuda ostalih ponuĎača.

PonuĎač “Dubai” je u ovom segmentu za odreĎeni broj analiza iskazao posebno vrijednost
dijela potrošnog materijala (kalibratora i kontrola), pa je Komisija tu vrijednost dodala na
vrijednost njegove ponude i na taj način je dobijena ukupna vrijednost ponude za
cjelokupan segment.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet ponuĎenih proizvoda Komisija je utvrdila da je
ponuĎač „Montemedicom“ ponudio aparat (analizator) model COBAS 6000/C501
proizvoĎača „Roshe“ koji je aparat poslednje generacije sa značajnim tehničko-
tehnološkim prednostima (ultrasonično mješanje u reakcionim kivetama, sopstveni
dejonizator vode), mogućnost rada novih testova koji se ne traže tenderom, a koi do sada
nijesu raĎeni u zdravstvenim ustanovama Crne Gore (visoko senzitivni CRP, STRF, žučne
kisjeline, cink i dr.).

PonuĎač „Dubai“ ponudio je aparat UNICELL DXC-800 proizvoĎača „Beckman“, koji je
poslednje generacije, koji u potpunosti zadovoljava traženu tendersku specifikaciju i što se

                       8
tiče palete i metodologije rada hitnih analiza. Brzina aparata je 1440 analiza /čas, dok je
kapacitet karusela za uzorke 140, a 70 za reagense.

PonuĎač „Osmi red i meditas“ ponudio je aparat ARCHITECT c 8000 proizvoĎača „Abbott“
koji je aparat poslednje generacije sa najvećim brojem mjesta na karuselu za serume i 65
mjesta za reagense, a brzina analizatora je 1200 analiza/čas. PonuĎeni reagensi su
visoke linearnosti u odnosu na druge što govori o kvalitetu reagenasa. Aparat može da
radi i analize: neonatalni bilirubin, bakar, cink, žučne kisjeline i dr. U odnosu na ostale
ponuĎene analizatore ima minimalni sample carriover manji od 0.1 ppm.
Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1501, dodijeli ponuĎaču «Osmi red i meditas» Podgorica, sa
sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1501 je 69.080,73 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
  - Plaćanje je odloženo u roku od 120 dana od dana isporuke.
  - Rok isporuke je 10 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i sa lagera svaka
    naredna.

 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„Osmi red i meditas“, za segment 1501, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je povoljna,
- ponuĎeni su povoljni uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih testova i aparata.

Segment 1502 (Biohemijski testovi (400-800))

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Montemedicom« Podgorica, »Biotec
international« Beograd, »Dubai« Podgorica, »Osmi red i meditas« Podgorica i »Urion«
Podgorica.

PonuĎač “Montemedicom” nije ponudio poziciju 1502042, pa je Komisija da bi njegova
ponuda bila uporediva sa ponudama drugih ponuĎača, njegovoj ponudi je dodala
prosječnu vrijednost te pozicije u iznosu od 1.683,50 eura iz ponuda ostalih ponuĎača.

PonuĎač »Baypharm« je ponudio aparat nedovoljnog kapaciteta, pa je Komisija odlučila
da njegovu ponudu za ovaj segment odbije kao neispravnu, shodno članu 69. Zakona o
javnim nabavkama.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet ponuĎenih proizvoda Komisija je utvrdila da je
ponuĎač „Osmi red i meditas“ ponudio aparat ARCHITECT c 8000 proizvoĎača „Abbott“
koji je opisan u segmentu 1501.

PonuĎač „Biotec international“ je ponudio aparat ADVIA-1200 proizvoĎača „Bayer“, sa
brzinom od 800 fotometrijskih i 400 ISE analiza na čas, a što se tiče brzine izrade analiza,
tražene palete testova, kapaciteta karusela za uzorke i reagense ispunjava u cjelosti
postavljene tenderske zahtjeve. PonuĎeni testovi su visokog kvaliteta sa optimalnom
stabilnošću.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1502, dodijeli ponuĎaču «Biotec international» Beograd, sa
sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1502 je 235.183,76 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.

                       9
  -  Plaćanje je odloženo u roku od 365 dana od dana isporuke.
  -  Rok isporuke je 30 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 10 od dana narudžbe
    za svaku narednu.

 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„Biotec international“, za segment 1502, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je povoljna,
- ponuĎeni su najpovoljniji uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih testova i aparata.

Segment 1503 (Biohemijski testovi (ispod 400))

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Baypharm« Podgorica, »Dubai«
Podgorica i »Urion« Podgorica.

Kod ponuĎača “Baypharm” za ovaj segment nije bilo prihvatljivo razjašnjenje ponude iz
razloga odstupanja cijene i nijesu bili u saglasnosti parametri iz ponude (jedinična cijena
pakovanja) i ukupna vrijednost ponude, pa je vrednovan po ponudi dostavljenoj na
otvaranju.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet ponuĎenih proizvoda Komisija je utvrdila da je
ponuĎač „Dubai“ ponudio aparat SYNCHRON-CX-9 proizvoĎača „Beckman“ koji i više
nego zadovoljava predviĎene tenderske zahtjeve i što se tiče brzine, tražene palete
analiza i kapaciteta karusela za uzorke i reagense. PonuĎeni testovi su visoke linearnosti i
stabilnosti. Izrada hitnih analiza metodama koje nemaju ostali ponuĎeni analizatori u ovom
segmentu.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1503, dodijeli ponuĎaču «Dubai» Podgorica, sa sledećim
uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1503 je 24.058,32 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 90 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 3 dana od dana narudžbe za potrošni materijal i 30 dana od dana
narudžbe za aparate.

 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„Dubai“, za segment 1503, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je povoljna,
- ponuĎeni su povoljni uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih testova i aparata.

Segment 1504 (Test za odreĎivanje acido-baznog statusa)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Medicinski instrumenti i tehnologija« Novi
Sad, »Montemedicom« Podgorica i »Dubai« Podgorica.

Prilikom uvida u dostavljene ponude Komisija je utvrdila da je ponuĎač »Medicinski
instrumenti i tehnologija« u dostavljenoj ponudi uključio vrijednost aparata u iznosu od
30.258,00 u cijenu ponude od 57.213,04 eura.
                      10
Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet ponuĎenih proizvoda Komisija je utvrdila da je
ponuĎač „Montemedicom“ ponudio aparat COMPACT 3 proizvoĎača „Roshe“, koji u
potpunosti kvalitetom i kvalitetom reagenasa zadovoljava tenderske zahtjeve.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1504, dodijeli ponuĎaču «Montemedicom» Podgorica, sa
sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1504 je 35.280,00 eura, na paritetu CIP
   Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 90 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 30 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 10 dana za svaku narednu.

 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„Montemedicom“, za segment 1504, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je najpovoljnija,
- ponuĎeni su povoljni uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih testova i aparata.

Segment 1505 (Elektroliti)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Medicinski instrumenti i tehnologija« Novi
Sad, »Montemedicom« Podgorica, »Baypharm« Podgorica i »Dubai« Podgorica.

PonuĎač »Montemedicom« je ponudio veću količinu od tražene, pa je nakon razjašnjenja
dostavljenog od strane ovog ponuĎača, Komisija izvršila preračunavanje ponude i utvrdila
iznos ponude za vrednovanje u iznosu od 20.617,96 eura umjesto ponuĎenih 36.400,00
eura.

Prilikom uvida u dostavljene ponude Komisija je utvrdila da je ponuĎač »Medicinski
instrumenti i tehnologija« u prvobitno dostavljenoj ponudi uključio vrijednost aparata u
iznosu od 13.333,20 u cijenu ponude u iznosu od 36.263,78 dok je u razjašnjenju ponude
izjavio da su aparati ponuĎeni gratis i vrijednost ponude smanjio za vrijednost PDV-a,
zbog čega Komisija nije prihvatila razjašnjenje, jer je na taj način bitno izmijenio
dostavljenu ponudu, pa je prilikom vrednovanja ponude uzeta prvobitna vrijednost ponude.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet ponuĎenih proizvoda Komisija je utvrdila da je
ponuĎač „Dubai“ ponudio aparat ILYTE proizvoĎača „Instrumentation laboratory“ za
odreĎivanje natrijuma, kalijuma i kalcijuma, koji u potpunosti kvalitetom i kvalitetom
reagenasa zadovoljava tenderske zahtjeve.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1505, dodijeli ponuĎaču «Dubai» Podgorica, sa sledećim
uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1505 je 6.703,36 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 90 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 3 dana od dana narudžbe za potrošni materijal i 30 dana od dana
narudžbe za aparate.

 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„Dubai“, za segment 1505, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je najpovoljnija,
- ponuĎeni su povoljni uslovi plaćanja,

                     11
- dobar kvalitet ponuĎenih testova i aparata.

Segment 1506 (Elektroliti)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Medicinski instrumenti i tehnologija« Novi
Sad, »Farmont« Podgorica, »Montemedicom« Podgorica i »Dubai« Podgorica.

Prilikom uvida u dostavljene ponude Komisija je utvrdila da je ponuĎač »Medicinski
instrumenti i tehnologija« u prvobitno dostavljenoj ponudi uključio vrijednost aparata u
iznosu od 3.333,30 u cijenu ponude u iznosu od 9.434,40 dok je u razjašnjenju ponude
izjavio da su aparati ponuĎeni gratis i vrijednost ponude smanjio za vrijednost PDV-a,
zbog čega Komisija nije prihvatila razjašnjenje, jer je na taj način bitno izmijenio
dostavljenu ponudu, pa je prilikom vrednovanja ponude uzeta prvobitna vrijednost ponude.

PonuĎač »Montemedicom« je ponudio veću količinu od tražene, pa je nakon razjašnjenja
dostavljenog od strane ovog ponuĎača, Komisija izvršila preračunavanje ponude i utvrdila
iznos ponude za vrednovanje od 5.235,80 eura umjesto ponuĎenih 7.140,00 eura.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet ponuĎenih proizvoda Komisija je utvrdila da je
ponuĎač „Dubai“ ponudio aparat ILYTE proizvoĎača „Instrumentation laboratory“ za
odreĎivanje natrijuma, kalijuma i litijuma, koji u potpunosti kvalitetom i kvalitetom
reagenasa zadovoljava tenderske zahtjeve.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 6, dodijeli ponuĎaču «Dubai» Podgorica, sa sledećim
uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1506 je 2.943,44 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 90 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 3 dana od dana narudžbe za potrošni materijal i 30 dana od dana
narudžbe za aparate.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„Dubai“, za segment 1506, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je najpovoljnija,
- ponuĎeni su povoljni uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih testova i aparata.

Segment 1507 (Test za odreĎivanje hlorida u znoju)

Za ovaj segment nije pristigla nijedna ponuda, pa se isti poništava shodno članu 72.
Zakona o javnim nabavkama.

Segment 1508 (Test za odreĎivanje glikoliziranog hemoglobina automatskom
hromatografskom metodom)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »AMP Diagnostics« Grazz, Austrija i
»Farmont« Podgorica.
Aparat koji je ponuĎen od strane ponuĎača »Farmont« ne ispunjava tenderske zahtjeve jer
ne radi na principu hromatografije, pa se ponuda ovog ponuĎača za ovaj segment odbija
kao neispravna.
Ponuda ponuĎača »AMP Dijagnostics« u potpunosti zadovoljava tenderske zahtjeve, jer
je ponuĎen aparat DS-5 Analyzer proizvoĎača »The Americas Drew Scientific Inc.« radi na


                        12
principu hromatografije, pa Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu javnu nabavku,
za segment 1508, dodijeli ponuĎaču ovom ponuĎaču sa sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1508 je 18.360,00 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
Uslovi i način plaćanja su: 30% unaprijed sa slanjem narudžbe, 35% do 60 dana od dana
izdate fakture i 35% do 90 dana od dana izdavanja fakture.
Rok isporuke je 30 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 10 dana za svaku narednu.

Segment 1509 (Testovi za odreĎivanje hormona tumor-markera i kardijačnih
markera)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »MN pharm« Podgorica, »Montemedicom«
Podgorica, »Biotec international« Beograd, »Dubai« Podgorica i »Osmi red i meditas«
Podgorica.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet ponuĎenih proizvoda Komisija je utvrdila da je
ponuĎač „MN pharm“ ponudio aparat DPC Immunlite 2000 koji ima najširu paletu od
traženog broja analiza i zadovoljava traženu metodu hemiluminiscencije i sa aspekta
kvaliteta i palete je najkompletniji.

PonuĎač „Biotec international“ ponudio je aparat ADVIA CENTAUR proizvoĎača „Bayer“
koji ima manju paletu traženih analiza, ali po traženoj metodologiji zadovoljava tenderske
zahtjeve. Ovaj ponuĎač je ponudio i back up aparat CENTAUR CP sa identičnom
metodologijom i reagensima. PonuĎeni testovi su odličnog kvaliteta sa rokom trajanja od 3
do 10 mjeseci, a stabilnost na aparatu 28 dana.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1509, dodijeli ponuĎaču «Biotec international» Beograd, sa
sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1509 je 143.854,10 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
  - Plaćanje je odloženo u roku od 365 dana od dana isporuke.
  - Rok isporuke je 30 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 10 od dana narudžbe
    za svaku narednu.

 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„Biotec international“, za segment 1509, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je najpovoljnija,
- ponuĎeni su najpovoljniji uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih testova i aparata.

Segment 1510 (Testovi za odreĎivanje koncentracije i FLM)

Za ovaj segment pristigla je jedna ponuda i to ponuda ponuĎača »Osmi red i meditas«
Podgorica, koja u potpunosti zadovoljava tenderske zahtjeve, jer se na ponuĎenim
aparatima TDX i IMX proizvoĎača »Abbot« može raditi široka paleta traženih analiza, pa
Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu javnu nabavku, za segment 1510, dodijeli
ovom ponuĎaču sa sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1510 je 20.620,80 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
  - Plaćanje je odloženo u roku od 90 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 10 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i sa lagera svaka naredna.


                      13
Segment 1511 (Test za odreĎivanje prokalcitonina)

Za ovaj segment nije pristigla nijedna ponuda, pa se isti poništava shodno članu 72.
Zakona o javnim nabavkama.

Segment 1512 (Reagensi za odreĎivanje specifičnih proteina-Laser nefelometar)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Morazzia laboratory« Nikšić i »Urion«
Podgorica.
PonuĎač »Morazzia laboratory« je ponudio medicinske proizvode proizvoĎača »Dade
Behring« iz Njemačke. MeĎutim, detaljnim uvidom u ponudu ovog ponuĎača Komisija je
utvrdila da nije dostavljeno ovlašćenje proizvoĎača »Dade Behring« o zastupništvu, pa je
Komisija odlučila da ponudu ponuĎača »Morazzia laboratory« za ovaj segment odbije kao
neispravnu.

Ponuda ponuĎača »Urion«, kao jedina ispravna, u potpunosti zadovoljava tenderske
zahtjeve, jer je ponuĎen aparat BN II proizvoĎača »Dade Behring« koji zadovoljava
tenderske zahtjeve širinom palete analiza i metodologijom, pa Komisija predlaže da se
ugovor za predmetnu javnu nabavku, za segment 1512, dodijeli ovom ponuĎaču sa
sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1512 je 123.259,29 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 151 dana od dana dostavljanja fakture.
Rok isporuke je 7 dana od dana narudžbe.


Segment 1513 (Testovi za odreĎivanje u urinu)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Morazzia laboratory« Nikšić, »AMP
Diagnostics« Grazz, Austrija, »Farmont« Podgorica, »Baypharm« Podgorica i »Dubai«
Podgorica.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet ponuĎenih proizvoda Komisija je utvrdila da je
ponuĎač „AMP Diagnostics“ ponudio test trake za urin sa 9 parametara koje zadovoljavaju
kvalitetom.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1513, dodijeli ponuĎaču «AMP Diagnostics» Grazz, Austrija,
sa sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1513 je 21.300,00 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
Uslovi i način plaćanja su: 30% unaprijed sa slanjem narudžbe, 35% do 60 dana od dana
izdate fakture i 35% do 90 dana od dana izdavanja fakture.
Rok isporuke je 30 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 10 dana za svaku narednu.

 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„AMP Diagnostics“, za segment 1513, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je najpovoljnija,
- ponuĎeni su povoljni uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih medicinskih proizvoda.
                     14
Segment 1514 (Testovi za ispitivanje urina (protočna citometrija))

Za ovaj segment pristigla je jedna ponuda i to ponuda ponuĎača »Farmont« Podgorica.
PonuĎen je aparat IRIS IQ 200 proizvoĎača »Iris diagnostic« USA, koji u potpunosti
zadovoljava tenderske zahtjeve, pa Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu javnu
nabavku, za segment 1514, dodijeli ovom ponuĎaču sa sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1514 je 95.760,00 eura, na paritetu CIP
   Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 150 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 7 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 2 dana za svaku narednu.

Segment 1515 (FECES – Test za odreĎivanje okultnog krvarenja)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Morazzia laboratory« Nikšić, »AMP
Diagnostics« Grazz, Austrija i »Farmont« Podgorica.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet ponuĎenih proizvoda Komisija je utvrdila da je
ponuĎač „AMP Diagnostics“ ponudio testove koji kvalitetom zadovoljavaju tenderske
zahtjeve.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1515, dodijeli ponuĎaču «AMP Diagnostics» Grazz, Austrija,
sa sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1515 je 217,00 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
Uslovi i način plaćanja su: 30% unaprijed sa slanjem narudžbe, 35% do 60 dana od dana
izdate fakture i 35% do 90 dana od dana izdavanja fakture.
Rok isporuke je 30 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 10 dana za svaku narednu.
 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„AMP Diagnostics“, za segment 1513, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je najpovoljnija,
- ponuĎeni su povoljni uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih medicinskih proizvoda.

Segment 1516 (Reagensi za odreĎivanje (Erc, Lkc, Trc, Rtc) sa petodjelnom
diferencijacijom)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Biotec international« Beograd, »Dubai«
Podgorica, »Baypharm« Podgorica i »Osmi red i meditas« Podgorica.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet Komisija je utvrdila da je ponuĎač „Biotec
international“ ponudio reagense za rad na ponuĎenom aparatu ADVIA A2120 proizvoĎača
„Bayer“, poslednje generacije iz te kategorije aparata, koji je brži od svih ponuĎenih (120
analiza na čas), pruža najširu paletu hematoloških analiza i najveći mjerni opseg za Wbc,
Rbc i Plt, a može da radi i uzorke likvora.

PonuĎač „Baypharm“ ponudio je aparat koji ne zadovoljava tenderski zahtjev iz razloga što
po brzini i paleti ne zadovoljava tenderske zahtjeve, pa je njegova ponuda za ovaj
segment odbačena.

PonuĎač „Osmi red i meditas“ je ponudio reagense za rad na ponuĎenom aparatu CELL
DYN 3700 proizvoĎača „Abbott“, koji aparat nije najnovije generacije, manje je brzine (90


                      15
analiza na čas), manjeg opsega analiza, ali zadovoljava tenderske zahtjeve i po brzini i po
kapacitetu.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1516, dodijeli ponuĎaču «Osmi red i meditas» Podgorica, sa
sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1516 je 97.509,96 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
  - Plaćanje je odloženo u roku od 90 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 10 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i sa lagera svaka naredna.

 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„Osmi red i meditas“, za segment 1516, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je najpovoljnija,
- ponuĎeni su povoljni uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih testova i aparata.

Segment 1517 (Reagensi      za  odreĎivanje  (Erc,  Lkc,  Trc)  sa  trodjelnom
diferencijacijom)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »AMP Diagnostics« Grazz, Austrija,
»Baypharm« Podgorica, »Biotec international« Beograd, »Dubai« Podgorica i »Osmi red i
meditas« Podgorica.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet Komisija je utvrdila da je ponuĎač „Biotec
international“ ponudio reagense za rad na ponuĎenom aparatu ADVIA 60 proizvoĎača
„Bayer“, poslednje generacije iz te kategorije aparata, brži je od svih ponuĎenih (60
analiza na čas), pruža najširu paletu hematoloških analiza i najveći mjerni opseg za Wbc,
Rbc i Plt.
PonuĎač „Osmi red i meditas“ je ponudio reagense za rad na ponuĎenom aparatu CELL
DYN 1700 proizvoĎača „Abbott“, koji aparat nije najnovije generacije, manje je brzine,
manjeg opsega analiza, ali zadovoljava tenderske zahtjeve i po brzini i po kapacitetu, kao i
kvalitetu.
Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1517, dodijeli ponuĎaču «Osmi red i meditas» Podgorica, sa
sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1517 je 20.665,00 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
  - Plaćanje je odloženo u roku od 90 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 10 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i sa lagera svaka naredna.

 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„Osmi red i meditas“, za segment 1517, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je najpovoljnija,
- ponuĎeni su povoljni uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih testova i aparata.

Segment 1518 (Testovi za hemostazu)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Morazzia laboratory« Nikšić, »Dubai«
Podgorica i »Urion« Podgorica.
PonuĎač »Morazzia laboratory« je ponudio medicinske proizvode proizvoĎača »Dade
Behring« iz Njemačka. MeĎutim, detaljnim uvidom u ponudu ovog ponuĎača Komisija je

                      16
utvrdila da nije dostavljeno ovlašćenje proizvoĎača »Dade Behring« o zastupništvu, pa je
Komisija odlučila da ponudu ponuĎača »Morazzia laboratory« za ovaj segment odbije kao
neispravnu.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet ponuĎenih proizvoda Komisija je utvrdila da je
ponuĎač „Urion“ ponudio reagense i aparat BCS XP proizvoĎača „Dade Behring“, koji
kvalitetom reagenasa, traženom paletom analiza i metodologijom u potpunosti
zadovoljavaju tenderske zahtjeve.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1518, dodijeli ponuĎaču «Urion» Podgorica, sa sledećim
uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1518 je 84.720,19 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 151 dana od dana dostavljanja fakture.
Rok isporuke je 7 dana od dana narudžbe.

 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„Urion“, za segment 1518, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je povoljnija,
- ponuĎeni su povoljni uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih testova i aparata.

Segment 1519 (Testovi za hemostazu)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Farmont« Podgorica, »Dubai« Podgorica
i »Urion« Podgorica.

PonuĎač »Dubai« ponudio je mnogo manju količinu od tražene količine, tako je nakon
preračunavanja Komisija utvrdila da njegova ponuda iznosi 55.187,56 eura, umjesto
ponuĎenih 7.591,96 eura, pa je odlučila da njegovu ponudu odbije za ovaj segment.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet ponuĎenih proizvoda Komisija je utvrdila da je
ponuĎač „Urion“ ponudio reagense proizvoĎača „Dade Behring“ koji odgovaraju kvalitetom
i aparat fibrintajmer model SYSMEX-CA 540 proizvoĎača „Dade Behring“.

PonuĎač „Farmont“ ponudio je aparat HUMACLOT DUO proizvoĎača „Human“ Njemačka
koji u potpunosti zadovoljava tenderske zahtjeve.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1519, dodijeli ponuĎaču «Farmont» Podgorica, sa sledećim
uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1519 je 33.383,76 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 150 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 7 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 2 dana za svaku narednu.

 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„Farmont“, za segment 1519, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je najpovoljnija,
- ponuĎeni su povoljni uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih testova i aparata.


                     17
Segment 1520 (Test za odreĎivanje hemostaznog kapaciteta)

Za ovaj segment nije pristigla nijedna ponuda, pa se isti poništava shodno članu 72.
zakona o javnim nabavkama.


Segment 1521 (Testovi za odreĎivanje psihoaktivnih supstanci u urinu)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »Morazzia laboratory« Nikšić, »Farmont«
Podgorica i »Baypharm« Podgorica.
Detaljnim uvidom u ponude ponuĎača »Farmont« i »Baypharm« Komisija je utvrdila da
navedeni ponuĎači nijesu dostavili kompletne ponude, jer nijesu ponudili palete, već samo
pojedinačne trake.
Ponuda ponuĎača »Morazzia laboratory« jedina ispunjava tenderske zahtjeve, jer su
ponuĎene palete traka proizvoĎača »Organic«, koje su dobrog kvaliteta i u potpunosti
zadovoljavaju tenderske zahtjeve, pa Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu javnu
nabavku, za segment 1521, dodijeli ponuĎaču «Morazzia laboratory» Nikšić, sa
sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1519 je 41.080,00 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
Plaćanje je odloženo u roku od 60 dana od dana isporuke.
Rok isporuke je 30 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 10 dana za svaku narednu.

Segment 1522 (Testovi za utvrĎivanje trudnoće u urinu)

Za ovaj segment pristigle su ponude ponuĎača »AMP Diagnostics« Grazz, Austrija,
»Farmont« Podgorica, »Baypharm« Podgorica i »Dubai« Podgorica.

Prilikom vrednovanja kriterijuma kvalitet ponuĎenih proizvoda Komisija je utvrdila da trake
ponuĎene od strane ponuĎača „AMP Diagnostics“ u potpunosti zadovoljavaju tenderske
zahtjeve.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu
javnu nabavku, za segment 1522, dodijeli ponuĎaču «AMP Diagnostics» Grazz, Austrija,
sa sledećim uslovima iz ponude:
  - Ukupna vrijednost ponude za segment 1522 je 83,20 eura, na paritetu CIP
    Podgorica.
Uslovi i način plaćanja su: 30% unaprijed sa slanjem narudžbe, 35% do 60 dana od dana
izdate fakture i 35% do 90 dana od dana izdavanja fakture.
Rok isporuke je 30 dana od dana narudžbe za prvu isporuku i 10 dana za svaku narednu.

 Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda predlaže da se ugovor dodijeli ponuĎaču
„AMP Diagnostics“, za segment 1522, naročito iz slijedećih razloga:
- ponuĎena cijena je najpovoljnija,
- ponuĎeni su povoljni uslovi plaćanja,
- dobar kvalitet ponuĎenih medicinskih proizvoda.

Komisija je prilikom bodovanja primijenila pravila i koristila formule date standardnim
formularima za javne nabavke.


                      18
Komisija za otvaranje i vrednovanje nije mogla u predviĎenom roku donijeti odluku o
ishodu nadmetanja, odnosno izboru najpovoljnijih ponuĎača, zbog obimnosti, složenosti i
specifičnosti predmetne nabavke, kao i neprecizno pripremljenih ponuda dostavljenih od
strane ponuĎača, pa je bilo neophodno zahtijevati veliki broj razjašnjenja ponuda. Na
kašnjenje je uticalo i detaljno ispitivanje i ocjenjivanje ponuda nakon razjašnjenja
dostavljenih od strane ponuĎača, koja su u velikom broju slučajeva bila nedovoljno
razjašnjena.

Prilozi: Obrazac 1, Obrazac 2

Podgorica, 17.04.2007. godine

Dostavljeno:
Službeniku za javne nabavkeArhivi

                      Članovi Komisije za
                    otvaranje i vrednovanje ponuda

                  1. prof. dr Danica Pribilović Popović, predsjedavajući
                   ________________________
                  2. Vuko Nikolić, član
                   ________________________
                   3. Snežana Stanković, član
                   ________________________
                   4. Aleksa Miranović, član
                   ________________________
                   5. Ranka Cerović, član
                   ________________________
                      19

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:107
posted:4/13/2011
language:Serbian
pages:19