Format Menjawab Penulisan Bahasa Melayu - PDF

Document Sample
Format Menjawab Penulisan Bahasa Melayu - PDF Powered By Docstoc
					                   RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
                         UPSR 2004
 BULAN &    TAJUK / OBJEKTIF               KEMAHIRAN              MEDIA       KBKK
 MINGGU                                            PENGAJARAN
JANUARI  Pemahaman – Cereka        1.25  Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu Kad perkataan     Menghubung
Minggu 1  Murid boleh:              dan bercapah.               Transparensi    kait
      1. Memahami dan membuat     1.34  Menceritakan semula sesuatu perkara dengan Kamus
       rujukan berpandukan         perkataan sendiri             Lembaran kerja   Menerangkan
       kamus serta menjawab     2.29  Membuat rujukan untuk mendapatkan               sebab
       soalan pemahaman dengan       maklumat
       betul             2.30  Membaca secara ekstensif
                      3.27  Menulis jawapan pemahaman berdasarkan
                          bahan bacaan.
Minggu 2  Portal Bahasa          1.16 Menjawab soalan tentang isi sesuatu bahan   Permainan    Menciri
      Kata Nama – Am dan Khas     1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam     Bahasa      maklumat
      Murid boleh:             perbincangan.                 Lembaran kerja
      1. Dapat menciri dan       2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan   Papan gulung   Menerangkan
       membezakan antara Kata       yang dibaca.                          sebab
       Nama Am dan Khas secara    3.32 Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang
       lisan dan bertulis.        dibaca atau diperdengarkan.
                      3.35 Menulis semula maklumat yang diterima
                         dengan teratur.

Minggu 3  Penulisan – Fakta        1.16 Menjawab soalan tentang isi sesuatu bahan.   Gambar      Menjana idea
      Murid boleh:           1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam     Kad jalur
      1. Memberi pendapat dan        perbincangan.                 Carta      Menyusun
       menyusun isi mengikut     3.35 Menulis semula maklumat yang diterima     Keratan akhbar  mengikut
       turutan serta dapat menulis    dengan teratur.                         keutamaan.
       semula dengan baik.      3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa
                                      -1 -
Minggu 4  Portal Bahasa - Golongan Kata  1.23 Menyoal untuk menentukan isi penting.     Transparensi   Membanding
      (a)               1.26 Menjawab dengan memberi penerangan       Kad jalur    beza
      Kata Ganti           2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan   Lembaran kerja
      Murid boleh:             sastera dan bukan sastera.           carta      Menciri
      1. Menciri dan membeza ayat-  2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.             maklumat
        ayat yang mengandungi    3.11 Menulis tulisan berangkai
        Kata Ganti.
      2. Melengkapkan cerita dengan
        Kata ganti yang sesuai.
FEBRUARI  Pemahaman – Puisi       1.47 Melafazkan puisi dengan betul mengikut      Papan gulung   Sumbang saran
Minggu 1  Murid boleh:            sebutan, intonasi, rima dan irama yang sesuai.  Kad perkataan
      1. Melafaz puisi dengan    1.27 Menjawab dengan memberi penerangan        Pita rakaman   Menerangkan
        sebutan,intonasi dan gaya 2.30 Merujuk kamus untuk mendapatkan makna      Lembaran kerja  sebab
        yang betul           perkataan.
      2. Menjawab soalan      2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam
        pemahaman berdasarkan     bahan yang dibaca.
        bahan bacaan.       3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan
                       bahan bacaan.
Minggu 2  Penulisan – Menyambung cerita 1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat        Gambar      Sumbang saran
      Murid boleh:         2.26 Memberi pendapat tentang sesuatu pernyataan   Kad perkataan
      1. Menulis karangan tentang    yang diketahui atau dibaca.           Keratan akhbar  Menyusun
       tajuk yang diberi.     3.28 Menulis kesudahan cerita.                     mengikut
                                                        urutan.
Minggu 3  Portal Bahasa –         1.22 Bersoal jawab untuk menyatakan isi yang    Transparensi   Mengenal pasti
      Penjodoh Bilangan          berkaitan dengan tajuk.            Lembaran kerja
      Murid boleh:          1.11 Menyampaikan pesanan untuk disampaikan     Permainan    Membanding
      1. Menyatakan penjodoh        kepada orang lain.               Bahasa      beza
       bilangan secara lisan dan  2.17 Membaca dan memahami perkataan dan ayat.
       bertulis dalam ayat dengan  3.24 Membina dan menulis ayat yang berbilang
       betul.              subjek.
                                     -2 -
 Minggu 4  Penulisan – Biografi       1.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita   Papan gulung   Menjana minda
      Murid boleh:           1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat       Kad jalur
      1. Memberikan pendapat      2.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan     Gambar Tokoh   Menyusun
        dalam perbincangan serta      bacaan.                              mengikut urutan
        dapat menulis karangan     3.32 Mencatat isi-isi penting daripada b ahan yang
        tentang tajuk yang diberi.     dibaca atau diperdengarkan.
                       3.40 Menulis karangan bentuk prosa.

MAC     Pemahaman – Surat Kiriman     1.37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar   Bahan sebenar –  Membanding
 Minggu 1  Tidak Rasmi              atau dilihat dengan betul dan ringkas.     Surat Rasmi dan  beza
      Murid boleh:           1.19 Menyoal mengikut urutan dalam cerita atau    Surat Tidak
      1. Membaca, memahami,         bahan bacaan.                  Rasmi       Membuat
        memberi pendapat serta    2.15 Membaca rangkai kata, ayat dan perenggan.    Lembaran kerja  kesimpulan
        menjawab latihan       2.19 Menyatakan maklumat penting dalam bahan     Kad perkataan
        pemahaman dengan betul       bacaan.
                       3.35 Menulis semula maklumat yang diterima
                          dengan teratur.

 Minggu 2  Portal Bahasa – Kata Sendi    1.48 Menyatakan pendapat yang bernas dalam      Pita rakaman   Menghubung
      Murid boleh:              perbincangan                  Carta ayat    kait
      1. Mengenal pasti penggunaan   1.27 Menjawab dengan memberi penerangan       Bahan edaran
        Kata Sendi dalam ayat     2.26 Memberi pendapat tentang sesuatu pernyataan   Lembaran kerja  Menciri
        secara lisan dan dapat       yang dibaca.                           maklumat
        menjawab latihan bertulis   3.35 Menulis semula maklumat yang diterima
        dengan betul.            dengan teratur.

 Minggu 3  Penulisan – Surat Kiriman Tidak  1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat       Bahan edaran   Peta minda
      Rasmi               2.15 Membaca rangkai kata, ayat dan perenggan.    Kad perkataan
      Murid boleh:           2.26 Memberi pendapat tentang sesuatu        Transparensi-   Memberikan
      1. Membezakan antara Surat       pernyataan yang dibaca berpandukan peta     bahan bacaan.   pendapat
        Kiriman Tidak Rasmi dengan     minda.
        Surat Kiriman Rasmi.      3.45 Menulis surat kiriman me ngikut format.
                                        -3 -
      2. Memahami peta minda dan
        menulis karangan tentang
        tajuk yang diberi.

 Minggu 4  Portal Bahasa – Imbuhan juru,  1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.     Papan gulung   Menyenaraikan
      pra, tata, man, wati      2.16 Membaca pelbagai bahan bacaan.        Kad jalur
      Murid boleh:          2.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan   Kad perkataan  Sumbang saran
      1. Memahami, menjawab         bacaan.                   Bahan edaran
         latihan secara lisan dan  3.21. Menyenaraikan perkataan yang berimbuhan.
         dapat memilih jawapan   3.35 Menulis semula maklumat yang diberi dengan
         betul berdasarkan bahan     teratur.
         edaran yang diberi.

APRIL    Pemahaman – Jadual       1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu   Transparensi   Sumbang saran
 Minggu 1  Murid boleh:             dan bercapah.                Keratan akhbar
      1. Membaca, memahami,      1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam    Bahan edaran –  Menerangkan
         mengisi             perbincangan.                borang      sebab
         borang serta menjawab   2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan  Lembaran kerja
      latihan               sastera dan bukan sastera.
         berbentuk jadual secara  3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan
      lisan                bahan bacaan.
        dan bertulis dengan baik  3.44 Mengisi borang

 Minggu 2  Portal Bahasa – Kata Penegas;  1.17 Menyoal untuk melengkapkan sesuatu      Kad jalur    Menjana minda
      Kata Nafi ; Kata Pemeri.       keterangan.                 Carta ayat
      Murid boleh:          2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan  Kad perkataan  Memberikan
      1. Memahami, menyampaikan      yang dibaca.                 Bahan edaran   pendapat
        hasil perbincangan dalam   3.25 Membina dan menulis ayat berbilang subjek
        kumpulan             dan predikat.
        serta dapat membina ayat-  3.35 Menulis semula maklumat yang diterima
        ayat dengan menggunakan      dengan teratur.
        kata
                                     -4 -
       penegasan yang diberi secara
      lisan dan bertulis dengan betul.

 Minggu 3  Penulisan – catatan        1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.      Keratan akhbar  Menjana idea
      Murid boleh:            1.49 Menyatakan pendapat bernas dalam       Transparensi
      1. Memberi penerangan dan        perbincangan.                 Kad perkataan  Sumbang saran
        pendapat dalam         3.35 Menulis semula maklumat yang diterima     Bahan edaran
        perbincangan serta dapat       dengan teratur.
        menyusun maklumat dalam     3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.
        penulisan dengan baik.

 Minggu 4  Portal Bahasa – Simpulan      1.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita  Papan gulung   Membuat
      Bahasa                 yang dibaca.                 Kad jalur    keputusan
      Murid boleh:            2.26 Memberi pendapat tentang sesuatu pernyataan  Kad perkataan
      1. Memberi pendapat yang        yang dibaca.                 Lembaran kerja  Membanding
        bernas, membaca bahan     2.31 Membaca secara ekstensif                    beza
        yang diberi          3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan
        dan melengkap latihan        simpulan bahasa atau ungkapan yang sesuai.
      bertulis.

MEI     Pemahaman – Surat Kiriman     1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu    Bahan edaran   Membanding
 Minggu 1  Rasmi                  dan bercapah.                 Papan gulung   beza
      Murid boleh:            2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis      Kad perkataan
      1. Membaca dan menjawab         bahan satera dan bukan sastera.        Transparensi   Menjana minda
        latihan secara lisan,     2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna       Kamus
        merujuk kamus            perkataan berdasarkan teks.
        serta menjawab latihan     3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan
        pemahaman yang            bahan edaran.
        berbentuk objektif.

 Minggu 2  Penulisan – Surat Kiriman     1.16 Menjawab soalan tentang isi sesuatu bahan.  Keratan akhbar  Peta minda
      Rasmi               1.47 Menyatakan pendapat yang bernas dalam     Kad perkataan
      Murid boleh:              perbincangan.                 Kad jalur    Membanding
                                                          beza                                       -5 -
      1. Bercerita semula tentang  3.32 Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang          beza
       peta minda dan dapat      dibaca \ atau diperdengarkan.
       menulis surat       3.45 Menulis surat kiriman mengikut format.
       kiriman mengikut format.

Minggu 3  Portal Bahasa - Sinonim     1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu   Carta ayat   Menyenaraikan
      Murid boleh:             dan bercapah.                Papan gulung  perkataan.
      1. Menjawab soalan secara    2.29 Membuat rujukan untuk mendapatkan      Kad perkataan
        lisan, membuat rujukan dan   maklumat.                          Membuat
        menjawab          2.30 Merujuk kamus untuk mencari makna              keputusan
        latihan objektif.        perkataan.
                      3.35 Menulis semula ayat-ayat berpandukan bahan
                        edaran.
Minggu 4  Portal Bahasa – Antonim     1.47 Menyatakan pendapat yang bernas dalam    Permainan    Membuat
      Murid boleh:             perbincangan.                bahasa     keputusan
      1. Memberi pendapat,      2.19 Memahami makna perkataan dalam bahan     Kad perkataan
        membaca             bacaan.                   Bahan edaran  Menberikan
        ayat-ayat dan menjawab   3.35 Menulis semula ayat-ayat berpandukan bahan          pendapat
      latihan               edaran.
        dengan betul.
                                     -6 -
JUN     Pemahaman – Syarahan      1.43 Menyampaikan syarahan yang bernas dengan   Transparensi  Sumbang saran
 Minggu 1  Murid boleh:             petah menggunakan bahasa, intonasi, gaya   Kad ayat
      1. Menyampaikan syarahan       dan nada suara yang baik.          Bahan edaran  Menyusun
        dengan baik serta dapat   1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu   Kad perkataan  Mengikut urutan
        memberi pendapat melalui     dan bercapah.
        sumbang saran dan      2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.
        menjawab soalan       2.30 Membaca secara ekstensif
        pemahaman yang        3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan
        berbentuk objektif        bahan bacaan.


 Minggu 2  Portal Bahasa – Cakap Ajuk &  1.25 Menyoal untuk mendapatkan maklumat.     Pita rakaman  Membanding
      Cakap Pindah          1.27 Menjawab soalan dengan memberi        Papan gulung  beza
      Murid boleh:             penerangan.                 Kad ayat
      1. Membeza antara ayat Cakap  2.26 Memberi pendapat tentang sesuatu       Bahan edaran  Menjana minda
        Ajuk dengan ayat Cakap      pernyataan yang dibaca atau didendari
        Pindah berdasarkan latihan  2.30 Membaca secara ekstensif
        secara lisan dan dapat    3.25 Menulis ayat-ayat yang berbilang predikat
        menjawab latihan yang
        diberi secara objektif.

 Minggu 3  Penulisan – Syarahan      1.23 Menyoal untuk menentukan isi penting     Bahan edaran  Sumbang saran
      Murid boleh:          2.16 Memberi pendapat tentang sesuatu       Permainan
      1. Memberi pendapat serta      pernyataan yang diketahui atau dibaca.    Bahasa     Menjana idea
        menyusun isi-isi dalam    3.20 Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai  Kad ayat
        kumpulan dan dapat        mengikut urutan isi.
        menulis teks syarahan    3.48 Menulis teks ucapan atau syarahan.
        mengikut format.
                                      -7 -
 Minggu 4  Pemahaman – Berita       1.25  Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu Pita rakaman     Membanding
       Murid boleh:              dan bercapah.               Keratan akhbar   beza
       1. Memahami, merujuk      1.39  Memberi makna perkataan dan rangkai kata Kad perkataan
         kamus,               yang sukar berdasarkan berita yang dibaca           Sumbang saran
         Memberi pandangan         atau diperdengarkan.
         serta            2.18  Membaca dan memahami pelbagai bahan
         menjawab soalan          sastera dan bukan sastera.
       pemahaman            3.27  Menulis jawapan pemahaman berdasarkan
        secara lisan dan bertulis.     bahan bacaan.

JULAI    Portal Bahasa – Kata Banyak   1.26  Menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita.  Bahan edaran  Sumbang saran
 Minggu 1  Makna              2.26  Memberi pendapat tentang sesuatu yang     Gambar
       Murid boleh:              dibaca.                    Kad perkataan  Memberikan
       1. Menceritakan semula     2.29  Membuat rujukan untuk mendapatkan       kamus      pendapat
         tentang gambar yang        maklumat.
         dilihat serta dapat    3.35  Menulis semula ayat-ayat berpandukan bahan
         memberi pendapat dalam      edaran.
         kumpulan dan
         berkebolehan
         menjawab latihan
       objektif.
 Minggu 2  Penulisan – Berita       1.47 Menyatakan pendapat yang bernas dalam   Gambar        Sumbang saran
       Murid boleh:             perbincangan.               Papan gulung
       1. Membaca arahan serta     2.29 Membuat rujukan untuk mendapatkan     Kad ayat       Menjana idea
         beri               maklumat.
         pendapat berpandukan    3.20 Menyusun dan menulis semula ayat-ayat yang
         rujukan dan menulis       sesuai mengikut urutan isi.
         karangan dalam       3.40 Menulis semula cerita yang dibincangkan
        bentuk prosa.           dalam bentuk prosa.
                                       -8 -
 Minggu 3  Portal Bahasa – Kata Ganda   1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.       Carta ayat     Menjana minda
      Murid boleh:          2.26 Memberi pendapat tentang sesuatu penyataan   Kad perkataan
      1. Membeza jenis-jenis ayat     yang dibaca.                  Permainan     Membanding
        Kata            3.22 Menulis ayat yang mengandungi kata ganda.    Bahasa       beza
        Ganda secara lisan dan
        bertulis.
 Minggu 4  Pemahaman – Laporan &     1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam      Lembaran kerja   Sumbang saran
      Perbahasan             perbincangan.                  Keratan akhbar
      Murid boleh:          2.26 Memberi pendapat tentang sesuatu        Kad ayat      Membanding
      1. Membuat perbezaan        pernyataan yang dibaca.                      beza
        antara           2.31 Membaca secara ekstensif
        kedua petikan, membaca   3.27 Menjawab dan menulis latihan pemahaman
        bahan yang diberi dan      berdasarkan bahan bacaan.
        menjawab soalan
        objektif.
OGOS    Penulisan – Laporan      1.16 Menjawab soalan tentang isi sesuatu bahan.   Pelbagai petikan  Membanding
 Minggu 1  Murid boleh:          2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan    laporan      beza
      1. Membaca dan           sastera dan bukan sastera.           Transparensi
        membezakan         2.24 Mencari dan mengumpulkan isi-isi penting yang  Kad ayat.     Menjana idea
        jenis-jenis laporan,      terdapat dalam bahan bacaan.
      memberi            3.46 Menulis laporan mengikut format yang betul
        pendapat dan menulis
        laporan mengikut format
        yang betul.

 Minggu 2  Portal Bahasa – Tanda Baca   1.27 Menjawab dengan memberi penerangan       Permainan     Memberikan
      Murid boleh:          1.49 Menyatakan pendapat yang bernas dalam      Bahasa       pendapat
      1. Membeza dan membaca       perbincangan.                  Kad jalur
        pelbagai jenis ayat serta  2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan    Transprensi    Membanding
        menyalin semula ayat-      sastera dan bukan sastera.           Lembaran kerja   beza
      ayat              3.10 Menggunakan tanda baca
        mengikut tanda baca
      yang
                                      -9 -
        betul berdasarkan latihan
        objektif.

 Minggu 3  Pemahaman – Dialog dan     1.37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang dibaca atau  Pita rakaman   Membanding
      Pengumuman             didengar dengan betul dan ringkas.       Papan gulung   beza
      Murid boleh;          2.18 Membaca pelbagai jenis bahan sastera dan    Kad perkataan
      1. Membaca, membeza dua       bukan sastera.                 Bahan edaran   Sumbang saran
        jenis teks dan menjawab  3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan
        latihan objektif secara     bahan bacaan.
        lisan dan bertulis.
 Minggu 4  Portal Bahasa – Peribahasa   1.22 Bersoal jawab untuk menyatakan isi yang     Permainan    Membuat
      Murid boleh:            berkaitan dengan tajuk.             Bahasa      kesimpulan
      1. Memahami,          2.19 Menyatakan maklumat penting dalam bahan     Papan gulung
        membezakan           bacaan.                     Kad perkataan  Memberikan
        latihan peribahasa     2.31 Membaca secara ekstensif            Lembaran kerja  sebab
        secara lisan dan      3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan
        bertulis.            peribahasa atau ungkapan yang sesuai.

SEPTEMBER  Penulisan – Peribahasa     1.22 Bersoal jawab untuk menyatakan isi yang  Carta ayat      Memberikan
 Minggu 1  Murid boleh:            berkaitan dengan tajuk.          Kad jalur       pendapat
      1. Memahami maksud       2.19 Memahami makna perkataan atau rangkai kata Pita rakaman
        peribahasa serta dapat      mengikut konteks.                        Menjana idea
        menyusun isi mengikut    3.20 Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai
        urutan dan menulis        mengikut urutan.
        karangan dalam bentuk    3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.
        prosa.

 Minggu 2  Pemahaman – Iklan dan     1.22 Bersoal jawab untuk menyatakan isi yang     Bahan edaran   Membuat
      Temu ramah             berkaitan tajuk.                Kad ayat     keputusan
      Murid boleh:          2.29 Merujuk kamus untuk mendapatkan maklumat.    Papan gulung
      1. Memahami, membezakan    2.31 Membaca secara ekstensif            Kamus      Sumbang saran
        teks dan dapat menjawab   3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan
        latihan pemahaman        bahan bacaan.                                     - 10 -
        secara lisan dan bertulis.
 Minggu 3  Portal Bahasa – Imbuhan     1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.      Permainan    Membanding
      Murid boleh:          2.26 Memberi pendapat tentang sesuatu pernyataan  Bahasa      beza
      1. Membaca, memahami         yang dibaca.                 Kad jalur
        ayat-ayat          3.16 Menulis dan melengkapkan perkataan yang    Carta ayat    Membuat
        yang berimbuhan betul       sesuai.                            keputusan.
        secara lisan dan bertulis.  3.35 Menulis semula maklumat yang diterima
                         dengan teratur.

 Minggu 4  Penulisan – Menyambung     1.37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar  Transparensi   Sumbang saran
      cerita                atau dilihat dengan betul dan ringkas.    Kad perka taan
      Murid boleh:          2.15 Membaca rangkai kata, ayat dan perenggan.   Papan gulung   Menjana idea
      1. Memberi pendapat dan     3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.
         menyusun isi mengikut
         urutan serta dapat
         menulis semula dengan
         baik.

OKTOBER   Pemahaman – Rencana       1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu Bahan edaran      Memberikan
 Minggu 1  Murid boleh:             dan bercapah.               Carta ayat      pendapat
      1. Memahami, memberi      1.49 Menyataka n pendapat yang bernas dalam  Kad perkataan
        pendapat dan menjawab       perbincangan                          Membanding
        latihan pemahaman      2.15 Membaca rangkai kata, ayat dan perenggan.           beza
        secara lisan dan bertulis.  3.27 Menjawab soalan pemahaman berdasarkan
                         bahan bacaan.

 Minggu 2  Porta l Bahasa - Kata      1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.      Transparensi   Membuat
      Tunggal dan Kata Majmuk     2.29 Membuat rujukan untuk mendapatkan       Bahan edaran   kesimpulan
      Murid boleh:             maklumat.                   Kad ayat
      1. Membaca, memahami      2.31 Membaca secara ekstensif                    Menerangkan
        dan memberi pendapat    3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan             sebab
        yang bernas serta dapat     ungkapn yang sesuai.
        menjawab latihan secara
                                     - 11 -
        lisan dan bertulis.
 Minggu 3  Penulisan – Perbincangan   1.49 Memberi pendapat yang bernas dalam     Pita rakaman    Memberikan
      Murid boleh:           perbincangan.                Kad rangkai kata  pendapat
      1. Memahami tajuk      2.29 Membuat rujukan untuk mendapatkan
        perbincangan          maklumat.                           Menjana idea
        dan dapat memberi     3.40 Menulis karangan dalam bentuk p rosa.
        pendapat bernas dalam
        perbincangan serta
        dapat menulis karangan.

 Minggu 4  Portal Bahasa – Ragam Ayat 1.37 Melaporkan sesuatu yang didengar atau dilihat Papan gulung    Sumbang saran
      ( Bina soalan )          dengan betul dan ringkas.         Kad rangkai kata
      Murid boleh:         2.18 Membaca dan memahami pelbagai bahan    Lembaran kerja   Membanding
      1. Memahami dan memberi      sastera dan bukan sastera.                  beza
         pendapat tentang     3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan atau
         pelbagai jenis        jawapan daripada bahan bacaan.
         soalan serta menjawab
         latihan objektif secara
         lisan dan bertulis.

NOVEMBER  Pemahaman – Puisi ( Pantun 1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu Bahan edaran       Membanding
 Minggu 1  dan Sajak )           dan bercapah.              Transparensi       beza
      Murid boleh:        2.18 Membaca dan memahami pelbagai bahan   Kad perkataan
      1. Mendeklamasikan puisi    sastera dan bukan sastera.                    Memberikan
        dengan betul, merujuk  3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan              kesimpulan
        kamus dan menjawab      bahan bacaa.
        latihan bertulis dengan
        betul

 Minggu 2  Portal Bahasa – Ragam Ayat 1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan     Bahan edaran    Membanding
      ( Bina jawapan )        rumusan.                   Papan gulung    beza
      Murid boleh:        2.18 Membaca dan memahami pelbagai bahan      Kad ayat
      1. Memahami dan memberi     sastera dan bukan sastera.                    Membuat                                    - 12 -
         pendapat tentang      3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan atau          keputusan
         pelbagai jenis jawapan      jawapan daripada bahan bacaan.
         serta menjawab latihan
         objektif secara lisan dan
         bertulis.
 Minggu 3  Penulisan - Perbincangan    1.49 Memberi pendapat bernas dalam perbincangan Transparensi   Menjana idea
       Murid boleh:             kumpulan.                 Kad ayat
       1. Memahami tajuk        2.15 Membaca rangkai kata, ayat dan perenggan.          Sumbang saran
        perbincangan         3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.
        dan dapat memberi
        pendapat bernas dalam
         perbincangan serta
        dapat menulis karangan.

 Minggu 4  Portal Bahasa – Perkataan 1.49 Memberi pendapat bernas dalam          Bahan edaran   Membanding
       Banyak Makna          perbincangan kumpulan.              Kad perkataan  beza
       Murid boleh:       2.26 Memberi pendapat tentang sesuatu
       1. Memahami dan membeza    pernyataan yang dibaca.                      Sumbang saran
        perkataan yang banyak 3.21 Menyenaraikan perkataan yang mempunyai
        makna secara lisan dan   imbuhan.
        bertulis.

DISEMBER   Pemahaman – Berita, Surat 1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu Lembaran kerja      Membanding
 Minggu 1  Kiriman dan Cereka.       dan bercapah.             Kad ayat         beza
       Murid boleh:        1.18 Membaca dan memahami pelbagai bahan
       1. Membaca dan memahami     sastera dan bukan sastera.                   Membuat
         pelbagai jenis     3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan              keputusan
         pemahaman serta dapat    bahan bacaan.
         menjawab latihan secara
         lisan dan bertulis.

 Minggu 2  Portal Bahasa – Kata Ganda   1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.    Lembaran kerja  Membanding
       Murid boleh:          2.16 Membaca pelbagai bahan bacaan.       Kad perkataan  beza                                     - 13 -
      1. Membaca, memahami     3.22  Menulis ayat yang mengandungi kata ganda
       dan membanding beza                                      Menyenarai
       kata ganda secara lisan
       serta menjawab latihan
       objektif dengan betul.

Minggu 3  Portal Bahasa – Ragam Ayat  1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat.    Lembaran Kerja   Membanding
      Murid boleh:         2.16 Membaca pelbagai bahan bacaan.       Kad ayat      beza
      2. Membaca, memahami     3.35 Menulis semula maklumat yang diberi dengan
       dan membanding beza      teratur.
       ayat-ayat secara lisan
       serta menjawab latihan
       objektif dengan betul.
Minggu 4  Portal Bahasa – Kata     1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat.     Lembaran kerja  Membanding
      Hubung            2.15 Membaca rangkai kata, ayat dan perenggan.  Kad ayat     beza
      Murid boleh:         3.23 Menyambung dua ayat dengan kata hubung    Kad perkataan
      1. Memahamai ayat-ayat      yang sesuai.                          Membuat
       yang mengandungi kata                                     keputusan
       hubung dan dapat
       menjawab latihan secara
       lisan dan betulis.
           • Cadangan Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu UPSR 2004
      boleh diubah suai atau ditokok tambah mengikut keselesaan P &P guru di sekolah masing-masing.
                                   - 14 -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:303
posted:4/12/2011
language:Malay
pages:14
Description: Format Menjawab Penulisan Bahasa Melayu document sample