บริษัทข้ามชาติ by suchenfz

VIEWS: 138 PAGES: 4

									บริษัทข้ามชาต   ิ
Source: http://school.obec.go.th/keansapitayakom/business/co_nation.htm
ปัจจุบันโลกเจรญก้าวหน้าอย่างมาก การตดต่อดาเนนงานธุรกจกระทากันได้อย่าง
กว้างขวางทั่วโลกิเช่น บรษัทมตซูบชิจากัดิที่เป็นผู้ผลตรถยนต์ิและเครื่องใช้ไฟฟ้า
มีสาขาการผลต
             ุ
และจาหน่ายกระจายอยู่ทกประเทศทั่วโลก ซึ่งแต่ละแห่งอาจทาหน้าที่เฉพาะอย่างิ
เป็นต้น
บรษัทข้ามชาติหมายถึง องค์กรการผลตอย่างหนึ่งที่มีทุนจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งอาจก่อให้เกดทั้งผลดีและผลเสียต่อประเทศที่ได้รับการลงทุนจากการจัดตั้งบรษัทดัง
กล่าว จาแนกผล
ดังกล่าวออกได้ดังนี้
1. ผลดีของบรษัทข้ามชาต
          ั
ทาให้ประเทศที่ได้รบการลงทุนมีเงนลงทุนเข้าประเทศมากขึ้น
มีการจ้างแรงงานของประชาชนในประเทศเพ่มขึ้นและได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆิ
ที่ทันสมัยนามาใช้พัฒนา
ประเทศเพ่มขึ้น
2. ผลเสียของบรษัทข้ามชาต ทรัพยากรของประเทศที่ได้รับการลงทุนลดลงิเสียดุลการ
ชาระเงนในระยะเวลายาว เนื่องจากประเทศที่ลงทุนจะนาเงนออกจากประเทศผู้รับลงทุน
เมื่อการดาเนน
งานมีผลกาไร

การขยายของธุรกจอย่างมากในปลายศตวรรษที่ยี่สบจนถึงปัจจุบันได้สร้างให้เกดความท้
าทายทางการจัดการอย่างมาก Bartlett และ
                           ่
Ghoshal4ได้ทาการศึกษาและได้ให้ความเห็นว่าปัจจัยทีจะเป็นส่งที่ท้าทายอย่างมากใน
ศตวรรษที่ 21 คือ ความสามารถขององค์การิ(Organizational Capability)
การท้าทายดังกล่าวคือ ความสามารถขององค์การในการรักษาความสามารถของตัวเองิ
         ่
ซึ่งเป็น เหตุผลทีทาให้องค์การต้องมีการปรับตัวอย่างมีนัยสาคัญ
เพราะโครงสร้างขององค์การในลักษณะของบรษัทข้ามชาติ(Multinational)
บรษัทระดับโลก (Global) และิบรษัทระหว่างประเทศิ(International)
เร่มขาดความลงตัวและเหมาะสม
โดยเฉพาะการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกดขึ้นของส่งแวดล้อมในระดับโลก

ลักษณะและคุณสมบัตสาคัญของบรษัทที่ดาเนนการธุรกจระหว่างประเทศสามารถแยกอ
อกได้เป็นสามลักษณะใหญ่ ๆิได้ดังนี้


บริษัทข้ามชาติ ิ(Multinational Company) คือิ
บรษัทที่ขยายธุรกจด้วยการสร้างบรษัทลูกในต่างประเทศ
โดยบรษัทลูกจะมีความรับผดชอบในเรื่องการปรับตัวิการตอบสนองต่อส่งแวดล้อม
การแข่งขันิและความต้องการของลูกค้าในประเทศนั้นิๆิด้วยตัวเอง
บริษัทระหว่างประเทศ (International Company) คือ
บรษัทที่ลงทุนเปิดบรษัทลูกในต่างประเทศเช่นเดียวกันิแต่จะเน้นการใช้ความรู้
ความสามารถิภายใต้เครือข่ายธุรกจที่เข้มแข็งของบรษัทแม่
ที่ได้กาหนดไว้อย่างชาญฉลาดแต่จะจากัดอยู่เฉพาะในเครือข่ายองค์การของตัวเองเท่า
นั้น
บริษัทระดับโลก (Global Company) เป็นการลงทุนในบรษัทลูกเช่นกัน
โดยจะเน้นการพัฒนากลยุทธ์ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน
โดยใช้การบรหารปฏบัตการในลักษณะของการจัดการแบบรวมอานาจ
ที่ตัดสนใจจากสานักงานใหญ่ิการดาเนนงานจะมุ่งเน้นการขยายในสเก็ลระดับโลก
                       ้
เพื่อให้มีต้นทุนต่อหน่วยต่าดังนั้นองค์การที่ตองการสร้างพลวัตในการแข่งขันจาเป็นต้อง
มีการพัฒนา โครงสร้างที่เหมาะสมขึ้นใหม่ิ
โดยมีโครงสร้างและลักษณะขององค์การที่สามารถ
ดาเนนงานข้ามประเทศได้อย่างลงตัว
ในทางปฏบัตจึงควรมีการพัฒนาออกแบบองค์การให้มีลักษณะพเศษเพ่มเตมจากที่มีอยู่เ
ดมดังนี้
คือมีการจัดวางสนทรัพย์และความสามารถที่สนับสนุนการขยายสนค้าและบรการเข้าสู่ต
ลาดเฉพาะ หมายถึงิองค์การควรการกระจายสนทรัพย์ที่มีความสาคัญต่อการดาเนนการ
และกระจายความสามารถขององค์การในการดาเนนงานให้ประสบความสาเร็จ
โดยสร้างให้เกดการพึ่งพาระหว่างกันขององค์การ
ในการใช้ทรัพยากรและมีลักษณะของการพึ่งพาสนับสนุนที่มีลักษณะพเศษ
โดยจะต้องใช้ความพเศษที่มีในแต่ละประเทศนั้นนามาบูรณาการเข้าไว้ด้วยกันในการดาเ
นนงานในระดับโลก และข้ามประเทศ
เพื่อสร้างให้เกดความแตกต่างที่มีคุณค่าให้กับตัวสนค้าและบรการการพัฒนาและการกระ
                 ั
จายขององค์ความรู้นั้นจะต้องมีลกษณะของการส่งเสรมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ใ
ห้เกดขึ้นด้วย ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายธุรกจ
ที่อาจจะต้องพจารณาถึงการขยายข้ามไปในอุตสาหกรรมอื่น
และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในระดับโลกจากแนวคดที่มีการคาดการณ์ในอดีต
เมื่อสบเอ็ดปีที่แล้ว
ปรากฏว่าส่งที่เราพบเห็นในปัจจุบันไม่ได้แตกต่างไปจากที่ได้คาดการณ์ไว้
พบอีกว่าบรษัทธุรกจมีการพัฒนาโครงสร้างธุรกจในการจัดการโดยมีคุณสมบัตตามลักษ
ณะของ บรษัทข้ามประเทศิ(Transnational Company)
จะมีการเตบโตของธุรกจที่มีเสถียรภาพ
ในขณะที่พบว่าบรษัทที่ยังยึดตดอยู่กับรูปแบบโครงสร้างขององค์การแบบเดมส่วนใหญ่
ก็จะพบกับปัญหาในการปรับตัวตัวอย่างเช่นิบรษัทขนาดใหญ่ที่มีอายุนานกว่าิ150
ปีของอังกฤษคือ บรษัทิMarks & Spencer (M&S)
ที่มีประวัตศาสตร์ของความสาเร็จมานานกว่าศตวรรษ
กลับต้องเผชญกับปัญหาวกฤตมากในปัจจุบันิเพราะบรษัทที่ถือหุ้นใหญ่เช่นิบรษัท
Prudential Insurance ได้ตัดสนใจขายหุ้นจานวนมากออกไป
เพราะไม่มั่นใจการจัดการของบรษัทส่งผลทาให้ราคาหุ้นของิM&S
ในตลาดลอนดอนลดลงอย่างมากิการลดลงของรายได้นั้นมีสาเหตุด้วยกันหลายประการ
สาเหตุที่สาคัญมากคือ
                         ี
สภาวะการแข่งขันและความต้องการของตลาดที่มการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
และการเข้ามาแข่งขันของบรษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ิเช่นิWal-Mart
ของประเทศสหรัฐอเมรกา การพัฒนาของิร้านค้าของอังกฤษิเช่นิNEXT และิGAP
ทาให้ลูกค้ามีทางเลือกในการบรโภคมากขึ้น
โดยเฉพาะการดาเนนธุรกจของสาขาในต่างประเทศที่ใช้นโยบายจากบรษัทแม่
                          ่
โดยขาดการปรับตัวเข้ากับความต้องการของท้องถนิทาให้มีผลการดาเนนงานแย่ลง
ซึ่งเป็นการพสูจน์ได้ชัดแล้วว่าการดาเนนธุรกจโดยใช้โครงสร้างของการบรหารจัดการใน
ลักษณะของบรษัทระหว่างประเทศ (International Company)
ที่ยังเน้นการพึ่งพาความรู้และความสามารถของบรษัทแม่อยู่มาก
ทาให้ความสาเร็จในการดาเนนธุรกจในต่างประเทศไม่ประสบความสาเร็จ
โดยภาพรวมการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างไม่เคยได้รับการพัฒนาปรับปรุงเลย
จึงนามาซึ่งความเสียหายิที่เกดขึ้นไม่เฉพาะแต่สาขาในต่างประเทศที่ิM&S
เปิดให้บรการเท่านั้นิสาขาในประเทศอังกฤษเองของิM&S
ผู้บรโภคได้ลดความสนใจลง
โดยหันไปบรโภคสนค้าภายใต้แบรนด์เนมอื่นแทนในทางตรงกันข้ามิบรษัทิSingTel
(Singapore Telecom)
ซึ่งเป็นบรษัทที่มีการพัฒนาโครงสร้างการดาเนนงานของบรษัทในลักษณะของบรษัทข้า
มประเทศ กล่าวคือิมีการจัดวางสนทรัพย์ิและการกระจายความสามารถิ
โดยเฉพาะมีการลงทุนใน ทุกภูมภาค
                      ่
และมีการนาเอาความสามารถขององค์การทีกระจายอยู่ในประเทศต่างๆมาใช้ในการสร้าง
ให้เกดความเข้มแข็งมากย่งขึ้น ดังนั้นการที่บรษัทิSingTel เข้ามาร่วมลงทุนกับบรษัทิ
AIS ของประเทศไทย
จัดได้ว่าเป็นการดาเนนกลยุทธ์ในการสร้างฐานองค์ความรู้ในเชงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดนอ
กจากนี้ิSingTel ยังได้เข้าเป็นพันธมตรทางธุรกจกับบรษัทิCable & Wireless Optus
ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทาให้เกดการขยายเครือข่ายออกไปในภูมภาคอื่น
นับว่าเป็นการเสรมสร้างเครือข่ายทางโทรคมนาคมที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง
กันได้ในระดับโลก ทั้งนี้หมายรวมถึง
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกดขึ้นระหว่างกันด้วยย่งกว่านั้นบรษัทิSingTel
ยังได้ร่วมเป็นพันธมตรกับบรษัทิHutchison Telecom
ของฮ่องกงเข้าไปประมูลกจการโทรคมนาคมแบบไร้สายในประเทศอนเดียได้เป็นผลสาเ
ร็จอีกด้วย
ส่งผลทาให้ประสทธภาพในการใช้โครงข่ายมีอย่างเต็มที่สร้างให้เกดผลตภาพที่สูงมาก
ขึ้น
ในขณะที่ต้นทุนมีการปรับลดลงอย่างมีนัยสาคัญดังนั้นลักษณะสาคัญของบรษัทข้ามประ
    ่
เทศทีควรพัฒนาให้เกดขึ้น
      ั       ่
จึงต้องมีลกษณะพเศษที่รวมสมัยแตกต่างจากบรษัทข้ามชาตที่พบเห็นโดยทัวไปิคือ ่
เป็นองค์การที่เน้นการใช้ทั้งองค์ความรู้ของบรษัทแม่ และบรษัทในท้องถ่นที่ดาเนนธุรกจ
โดยมีการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมเพื่อสร้างให้เกดสเก็ลธุรกจระดับโลก
ที่ให้ความสนใจทั้งในระดับมหภาคที่สามารถดาเนนกลยุทธ์ผู้นาในเรื่องต้นทุน
ในขณะเดียวกันสนใจในรายละเอียดของความต้องการของตลาดแต่ละประเทศมากขึ้น
เพื่อสร้างให้เกดคุณค่าของ
สนค้าและบรการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโภคในแต่ละภูมภาคและประ
เทศ ทั้งนี้เป็นการพัฒนาแตกออกจากแก่นความสามารถหลักขององค์การ
ซึ่งควรมีรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้ลงตัวกับสถานการ
ณ์ธุรกจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการสร้างความได้เปรียบข้ามประเทศ
ด้วยการเพ่มพลังให้กับองค์ความรู้เพื่อเป็นการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสท
ธภาพ การสร้างความได้เปรียบข้ามประเทศ
ด้วยการเพ่มพลังให้กับองค์ความรู้จึงเป็นกลยุทธ์ที่องค์การธุรกจ
สมควรพัฒนาให้เกดขึ้นแนวทางการเพ่มพลังให้กับความรู้
มีกรอบแนวคดในการพัฒนาที่สามารถนาไปสู่การปฏบัตได้ดังนี้ิคือ

1. ต้องพยายามตอบคาถามให้ได้ว่า อะไรคือแนวทางการแข่งขันที่จะทาให้การ
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีความล้าหน้ามากกว่าคู่แข่งขันคาตอบก็คือิ
ความสามารถในการค้นหาโอกาสและทรัพยากรใหม่ิกล่าวคือ
องค์การจะต้องพัฒนาความสามารถนี้เพื่อสร้างให้เกดความรวดเร็วในการขยายธุรกจของ
ตัวเองออกไปให้ครอบคลุมมากขึ้น
กระทาได้โดยการค้นหาทรัพยากรทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
โดยเฉพาะความรู้และความสามารถใหม่ๆ
ทั้งนี้จะต้องมีการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดด้วย
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสนค้าและบรการที่นาคุณค่ามาสู่ลูกค้าและต่อสังคมโ
ดยรวม
โดยจะต้องเป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรนั้นร่วมกับองค์ความรู้ที่เป็นแก่นความสามารถห
ลักขององค์การ

2. ต้องตอบคาถามให้ได้ว่า อะไรคือแนวทางในการสร้างและพัฒนาให้เกด
ประสทธผลและสร้างให้เกดความรวดเร็วในการเข้าสู่ตลาดกลยุทธ์และความรวดเร็วในก
ารนาเสนอสนค้าและบรการคาตอบก็คอ    ื
ความสามารถในการระดมทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ให้เกดประโยชน์
ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญในเรื่องนี้ิเพราะในการสร้างให้เกดความรวดเร็วนั้น
                     ี
องค์การจะต้องสามารถนาทรัพยากรที่มศักยภาพสูงนั้นมาใช้งานได้ิองค์การต้องสร้าง
                    ี
ตัวเองให้เป็นที่สนใจจากทรัพยากรที่มค่านั้น
องค์การจึงต้องเป็นเสมือนแม่เหล็กที่สามารถดูดเฉพาะเหล็กที่ดีิและมีคุณภาพเท่านั้น
ในยุคโลกไร้พรมแดนความสามารถในการเคลื่อนย้ายและจัดการกับทรัพยากรที่มีอยูอย่า ่
งกระจัดกระจาย
ให้รวมเข้าเป็นระบบที่สร้างให้การทางานมีการสนับสนุนและส่งเสรมระหว่างกันเพื่อผลัก
ดันให้เกดความรวดเร็วในการนาเสนอสนค้าและบรการใหม่
เป็นเรื่องที่สาคัญมากในการจัดการร่วมสมัย
                      ่
ทั้งนี้ทรัพยากรนั้นไม่จาเป็นต้องมีการเคลือนย้ายมารวมกันิณิที่ใดที่หนึ่ง
อาจจะกระจายอยู่ในอีกฝากหนึ่งของโลกก็ได้
แต่ต้องมีการทางานที่สนับสนุนและส่งเสรมระหว่างกัน

3. ต้องตอบคาถามให้ได้ว่า
อะไรคือแนวทางในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับโลก
      ั          ี
และจะใช้ศกยภาพขององค์การที่มอยู่อย่างไรในการผลักดันให้เกดความได้เปรียบในเรื่อ
งของการลดต้นทุนคาตอบคือิความสามารถในการบรหารปฏบัตการ
            ุ
เป็นทางออกที่สาคัญที่สดเพราะการสร้างให้เกดิEconomies of Scale และิ
Economies of Scope เป็นกลยุทธ์สาคัญในการสร้างความได้เปรียบข้ามประเทศ
เพราะการบรหารปฏบัตการที่ให้ความสาคัญกับการสร้างให้เกดประสทธภาพและผลตภา
พในทุกขั้นตอนนั้น จะทาให้มีความได้เปรียบในการดาเนนธุรกจข้ามประเทศ
โดยผ่านเครือข่ายมีการพัฒนาตลอดเวลาและมีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้
องการของตลาดที่มีลักษณะเฉพาะพเศษได้ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองตลาดโ
ลกได้อีกด้วยจะพบว่าการเพ่มพลังในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากขบวนการดังกล่
าว ทาให้องค์การสามารถกาหนดตัวเองในการรับมือกับความท้าทายนั้นิ
ในขณะที่การพัฒนา ดังกล่าวทาให้องค์การเป็นเสมือนสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่
               ี
ที่สามารถจะดึงดูดทรัพยากรที่มศักยภาพทั้งหลายให้เข้ามาสู่องค์การ
และมีการบรหารปฏบัตการที่สร้างให้เกดประสทธภาพและผลตภาพในระดับโลกได้
ดังนั้นจึงควรมีระบบการจัดการภายใต้ความยืดหยุ่นที่สามารถทาให้การปรับตัวเข้ากับส่ง
แวดล้อมทาได้อย่างรวดเร็วมี ประสทธภาพสูง

								
To top