Docstoc

________-sar-______

Document Sample
________-sar-______ Powered By Docstoc
					       รายงาน
     การประเมินตนเอง
   (Self Assessment Report, SAR)
        ประจาปีการศึกษา 2551
    (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 Mahamakut Buddhist University Isan Campus

                 วันที่รายงาน
                31 สิงหาคม 2552

				
DOCUMENT INFO