Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

รูปแบบการเขียนภาคนิพนธ์ by Chawengsan

VIEWS: 11,736 PAGES: 61

ภาคนิพนธ์เป็นเอกสารงานเขียนประกอบการดำเนินโครงงานของนิสิตปีที่ 4 คณะอัญมณี ภาคนิพนธ์จะถูกเก็บไว้ในห้องสมุด เพื่อเผยแพร่ หรือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการดำเนินงานของผู้ที่สนใจต่อไป ดังนั้นการเขียนภาคนิพนธ์จึงมีความสำคัญทั้งในด้านความถูกต้องของเนื้อหา และความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแบบแผน เนื่องจากภาคนิพนธ์นี้จะเป็นตัวแทนผู้ดำเนินโครงงาน และเป็นตัวแทนของคณะอัญมณีอีกนัยหนึ่ง ดังนั้นเพื่อทำให้เกิดความถูกต้องในรูปแบบ

More Info
									 รูปแบบการเขียนภาคนิพนธ์
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
   วิทยาเขตจันทบุรี

   ปี การศึกษา 2552
                                              2


                      คานา

     ภาคนิพนธ์เป็ นเอกสารงานเขียนประกอบการดาเนินโครงงานของนิสิตปี ที่ 4 คณะอัญมณี
ภาคนิพนธ์จะถูกเก็บไว้ในห้องสมุด                          เพื่อเผยแพร่
                         ้
หรื อใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงในการดาเนิ นงานของผูที่สนใจต่อไป
ดังนั้นการเขียนภาคนิพนธ์จึงมีความสาคัญทั้งในด้านความถูกต้องของเนื้อหา
                                        ้
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเป็ นแบบแผน เนื่ องจากภาคนิพนธ์น้ ีจะเป็ นตัวแทนผูดาเนินโครงงาน
และเป็ นตัวแทนของคณะอัญมณี อีกนัยหนึ่ง
     ดังนั้นเพื่อทาให้เกิดความถูกต้องในรู ปแบบของการจัดทาภาคนิพนธ์ให้เป็ นไปในแนวทางเ
ดียวกัน     จึงมีความจาเป็ นในการจัดทาเอกสารรู ปแบบและข้อกาหนดในการพิมพ์ภาคนิพนธ์ข้ ึน
เพื่อเป็ นแนวทางให้นิสิตใช้เป็ นรู ปแบบในการจัดทาภาคนิพนธ์ให้สมบูรณ์
และหากมีความผิดพลาดในส่ วนใด
           ั                ู้
หรื อเกิดความไม่ชดเจนในส่ วนใดขอให้แจ้งต่ออาจารย์ผประสานงานโครงงาน
เพื่อจะได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข ให้เอกสารฉบับนี้สมบูรณ์ครบถ้วน


                                 คณาจารย์คณะอัญมณี
                                     ้ั
                                    ผูจดทา
                              3
                  สารบัญ

                          หน้ า

ส่ วนประกอบของภาคนิพนธ์               4
รู ปการพิมพ์ภาคนิพนธ์                4
          ั   ั
ตัวอย่างการแสดงวิธีจดพิมพ์หวข้อย่อย         12
รู ปแบบการเขียนรายการอ้างอิง            17
ก. การอ้างอิงแทรกในเนื้ อหา             18
ข. รู ปแบบการรวบรวมแหล่งข้อมูลในบท เอกสารอ้างอิง  21
ส่ วนเนื้อหาของภาคนิพนธ์              27
ตัวอย่างรู ปแบบภาคนิพนธ์              32
                                              4
             ส่ วนประกอบของภาคนิพนธ์
     ภาคนิ พนธ์ ป ระกอบด้ ว ย 3     ส่ วน คื อ ส่ วนน า ส่ วนเนื้ อหา และส่ วนท้ า ย
แต่ละส่ วนมีรายละเอียดดังนี้
     ส่ วนน า       ประกอบด้ว ย หน้า ปก ปกใน หน้ า อนุ ม ัติ กิ ต ติ ก รรมประกาศ
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สารบัญ สารบัญรู ป และสารบัญตารางตามลาดับ
     ส่ วนเนือหา ประกอบด้วย บทนา
         ้                การทบทวนวรรณกรรม วิธีทาการทดลอง
ผลการทดลอง สรุ ปผลและอภิปรายผลการทดลอง หรื ออื่นๆ ตามประเภทของโครงงานที่ดาเนินไป
โดยรายละเอียดของหัวข้อในส่ วนของเนื้อหาจะแสดงในลาดับต่อไป
                                ่   ้
     ส่ วนท้าย ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ประวัติยอของผูนาเสนอ ตามลาดับ


             รูปแบบการพิมพ์ ภาคนิพนธ์
1. การพิมพ์
   1.1 ใช้กระดาษสี ขาวขนาดมาตรฐาน A-4 (8 1/4 x 11 3/4 นิ้ว) 80 แกรมขึ้นไป
   1.2
                                         ั
พิมพ์หน้าเดียวด้วยตัวพิมพ์สีดาขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทั้งเล่มหรื อพิมพ์ท้ งสองหน้าหากใ
ช้กระดาษที่มีความหนาเหมาะสม
   1.3       ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะต้องมีความประณี ตทั้งในเรื่ องวัสดุ    การพิมพ์
                                          ้
ไม่มีรอยขีดฆ่าขูดลบ ไม่ควรพิมพ์ตกหรื อพิมพ์เพิ่มไว้เหนือหรื อใต้บรรทัด และไม่ตองเพิ่มลวดลาย
สี สันใดๆ
   1.4 ตัวพิมพ์ ควรพิมพ์โดยทัวไปใช้ ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้แบบ Angsana
                 ่
New ใช้ขนาดตัวอักษร 3 ขนาดดังนี้
    ขนาด 24 พอยท์ ตัวหนา ใช้สาหรับ หน้าปก ต่างๆ ตามที่ระบุ บทที่ และ ชื่อบท
    ขนาด 16 พอยท์ ตัวหนา ใช้สาหรับหัวข้อ และเลขแสดงหัวข้อ
    ขนาด 16 พอยท์ ตัวปกติ ใช้สาหรับเนื้อหาทั้งหมด เลขแสดงหัวข้อย่อย พร้อมชื่ อรู ป
    และตาราง
    ยกเว้น บริ เวณที่มีการกาหนดที่แตกต่าง และ ตัวพิมพ์ในรู ปประกอบ ตาราง แผนภูมิ
        ั
    อาจใช้ตวพิมพ์เล็กลงเพื่อความเหมาะสมของการวางรู ปกระดาษ
                                               5

   การเว้นบรรทัด ให้ห่างกัน 1 ช่วงบรรทัด ด้วยขนาดอักษร16 พอยท์2. การลาดับหน้ า
   2.1 ตัวอักษรและตัวเลขแสดงหมายเลขหน้า ใช้ Angsana New ขนาด 14 พอยด์
ที่ชิดขอบบนขวาของกระดาษด้าน และห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว
   2.2 ส่ วนนา (นับตั้งแต่ปกในจนถึงหน้าสุ ดท้ายของสารบัญรู ป) ให้ลาดับหน้าด้วยตัวอักษร ก ข
ค ตามลาดับ                             ั
             (เว้นตัวอักษร ฃ และ ฅ) ให้นบหน้า ก ตั้งแต่หน้าปกใน
        ั
แต่ให้พิมพ์ตวอักษรแสดงลาดับหน้าตั้งแต่หน้า ค เป็ นต้นไป
   2.3 ส่ วนเนื้อความ และส่ วนอื่นๆ ทั้งหมด ให้ลาดับเลขหน้าด้วยเลขอาราบิก
ให้พิมพ์ไว้ที่ชิดขอบขวามือหน้ากระดาษด้านบนห่างจากริ มขอบกระดาษด้านบน         1    นิ้ว
ยกเว้นเมื่อขึ้นต้นบทใหม่ทุกบทหรื อหน้าที่ได้กาหนดไว้เฉพาะ          จะเว้นไม่พิมพ์หน้านั้น
     ั
แต่ให้นบหน้ารวมด้วย
   2.4                  ในกรณี ที่จาเป็ นต้องพิมพ์ตามความยาวของหน้ากระดาษ
ให้พิมพ์หมายเลขลาดับหน้าไว้ในตาแหน่ง เดียวกับหน้าอื่นๆ
         ้            ้
   2.5 ไม่ตองพิมพ์เครื่ องหมายใด ๆ ไว้ขางหน้าหรื อข้างหลังตัวอักษรหรื อตัวเลขลาดับหน้า

                             ้
3. การเว้นริมขอบกระดาษ ให้เว้นริ มขอบกระดาษทั้งสี่ ดาน ดังนี้
  ด้านบน 1.5 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้ายมือ 1.5 นิ้ว  ด้านขวามือ 1 นิ้ว
                          6
ตัวอย่างการเว้นขอบกระดาษ            ใส่ เลขหน้า
                   1 นิ้ว
              1.5 นิ้ว
                        1 นิ้ว
    1.5 นิ้ว                1 นิ้ว
                                               7
                          1 นิ้ว
4. การเว้นระยะพิมพ์
   4.1 เว้นระยะพิมพ์ระหว่างบรรทัดหนึ่งช่วงบรรทัดพิมพ์ (ช่องว่าง 1 เท่า หรื อ single space)
ยกเว้นที่กาหนดเป็ นอย่างอื่น
   4.2 การย่อหน้า ให้เว้นระยะพิมพ์แปดช่วงตัวอักษร
   4.3 เว้นหนึ่งช่วงตัวอักษรหลังเครื่ องหมายจุลภาค ( , ) และเครื่ องหมายอัฒภาค (;)
   4.4 เว้นสองช่วงตัวอักษรหลังเครื่ องหมายมหัพภาค (.) เครื่ องหมายทวิภาคหรื อ จุดคู่ (:)
   เครื่ องหมายปรัศนีย ์ (?) และเครื่ องหมายอัศเจรี ย ์ (!) ยกเว้น หลังชื่อย่อ (initial)
ให้เว้นหนึ่งช่วงตัวอักษร

5. การพิมพ์ส่วนต่ างๆ
   5.1. ส่ วนนา
      5.1.1. ปก
         5.1.1.1 ใช้ปกอ่อนเคลือบมันขนาดกระดาษ A4 (8 1/4 x 11 3/4 นิ้ว)
เลือกปกสี ให้เป็ นกลุ่มเดียวกันตามกลุ่มสาขาวิชา
                       ้
         5.1.1.2 ปกหน้ า พิมพ์ดวยลักษณะตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้
Angsana New ขนาด 24 พอยด์ ตัวหนา ทั้งหมด กึ่งกลางหน้ากระดาษ ประกอบด้วย
            1 ชื่อหัวข้อ พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ ถ้าชื่อเรื่ องมีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด
ให้พิมพ์เป็ นรู ปหน้าจัวหัวกลับ ดังตัวอย่างในตัวอย่างปก
            ่
           2 ชื่อผูเ้ ขียนภาคนิพนธ์ พิมพ์เฉพาะ ชื่อและชื่อสกุล ไว้กลางหน้ากระดาษ
                    ้
ห่างจากริ มขอบกระดาษด้านบนไม่นอยกว่า 4.5 นิ้ว
           3 สามบรรทัดสุ ดท้ายประกอบด้วย ชื่อปริ ญญาและชื่อสาขาวิชา พิมพ์ต่อเนื่อง
ในบรรทัดเดียวกัน               บรรทัดถัดมาคือ    ชื่อคณะ     ชื่อมหาวิทยาลัย
และบรรทัดสุ ดท้ายคือปี การศึกษาที่จบการศึกษา      (ตรงตามหน้าอนุมติ) ั    บรรทัดสุ ดท้าย
ห่างจากริ มขอบกระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว
           4 เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ระหว่าง หัวข้อ 1 และ 2 และระหว่าง 2 และ 3
ให้มีระยะห่างเท่ากัน
                                                  8

        5.1.1.3 สั นปก พิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของผูเ้ ขียน หัวข้อภาคนิพนธ์ ปี ที่สาเร็ จการศึกษา
                         ั                 ้
(โดยต้องเป็ นปี ที่ตรงตามปี ที่ระบุในหน้าอนุมติ) ตามแนวนอนของสันปก โดยให้มีขอกาหนด ดังนี้
                             ่
           1 อักษรตัวแรกของชื่อผูเ้ ขียน อยูห่างจากขอบสันปกตามแนวตั้ง 1 นิ้ว
           2     หัวข้อ        ั
                       พิมพ์ถดจากชื่อผูเ้ ขียน  ใช้ขนาดตัวพิมพ์ที่เหมาะสม
                              ั
หากชื่อหัวข้อยาวเกินกว่าที่จะพิมพ์ได้หมด ให้พิมพ์หวข้อตามความเหมาะสมแล้วตามด้วยจุด 3 จุด
(…)
                        ่
           3 ปี ที่สาเร็ จการศึกษาอยูห่างจากริ มขอบล่างของสันปกตามแนวตั้ง 1 นิ้ว
           4 เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ระหว่าง หัวข้อ 1 และ 2 และระหว่าง 2 และ 3
ให้มีระยะห่างเท่ากัน
                    ้
        5.1.1.4 ปกหลัง ไม่ตองพิมพ์ขอความใดๆ ้

     5.1.2. หน้ าปกใน
        5.1.2.1 ชื่อหัวข้อ และ ชื่อผูเ้ ขียนภาคนิพนธ์ ใช้รูปแบบเดียวกับปกหน้า
        5.1.2.2     ข้อความในส่ วนล่างของปก       ประกอบด้วย    ข้อความว่า
                   ่
ภาคนิพนธ์ นีเ้ สนอต่ อคณะอัญมณีเพือเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาวิทยาศาสต
รบัณฑิต         บรรทัดถัดมาคือ ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย และบรรทัดสุ ดท้ายคือ
                         ั
ปี การศึกษาที่จบการศึกษา (ตรงตามหน้าอนุมติ) บรรทัดสุ ดท้ายห่างจากขอบล่าง 1 นิ้วครึ่ ง

      5.1.3 . หน้ าอนุมัติ
         5.1.3.1            พิมพ์ชื่อหัวข้อ  ถ้าชื่อเรื่ องมีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด
ให้พิมพ์เป็ นรู ปหน้าจัวหัวกลับ Angsana New ขนาด 20 พอยด์ ตัวหนา
            ่
         5.1.3.2 ชื่อผูเ้ ขียน รวมถึงส่ วนต่างๆ ต่อจากนี้จะใช้ ตัวอักษร Angsana New 16 pt.
         5.1.3.3                                    ้
                                             พิมพ์ขอความว่า
                    ั    ั
ภาคนิพนธ์น้ ีได้รับการพิจารณาอนุมติให้นบเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา..................................
         5.1.3.4 การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ระหว่าง หัวข้อ 3.1 และ 3.2 และระหว่าง
3.2 และ 3.3 ให้มีระยะห่างเท่ากัน
                  ้                        ้
         5.1.3.5 พิมพ์ขอความว่า คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ ใต้ขอ 3.3 หนึ่งช่วงบรรทัด
         5.1.3.6 พิมพ์เส้นประและตามด้วย ตาแหน่งของกรรมการสอบ ได้แก่ กรรมการ
(ถ้ามี 2 คนให้พิมพ์ 2 บรรทัด) อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) และ
คณบดีคณะอัญมณี
                                              9

        5.1.3.7 พิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของกรรมการสอบไว้ใต้เส้นประ โดยไม่ ต้องมีวงเล็บ
ทั้งนี้ให้ระบุตาแหน่งทางวิชาการไว้หน้าชื่ อ หากไม่มีตาแหน่งทางวิชาการให้ใช้คานาหน้านาม
        5.1.3.8 เว้น 1 บรรทัดระหว่างข้อ 3.5 และ 3.6 และระหว่างกรรมการสอบแต่ละคน
               ั
        5.1.3.9 ระบุวน เดือน ปี ตามวันดาเนินการสอบภาคนิพนธ์
        5.1.3.10 พิมพ์ขอความว่า © ลิขสิ ทธิ์ ของคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
                  ้
ในบรรทัดสุ ดท้าย ห่างจากขอบด้านล่างของกระดาษ 1 นิ้ว

      5.1.4.                            หน้ ากิตติกรรมประกาศ
       ู้
เป็ นส่ วนที่ผนาเสนอภาคนิพนธ์แสดงความขอบคุณผูที่ได้ให้ ้
ความช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าและจัดทาภาคนิพนธ์
                ั
         5.1.4.1 พิมพ์หวข้อว่า กิติตกรรมประกาศ ใช้ Angsana New 24 พอยด์ ตัวหนา
กลางหน้ากระดาษ
                 ้                 ่ ั
         5.1.4.2 พิมพ์ขอความ บรรทัดแรกของข้อความอยูถดจากหัวข้อ 2 ช่วงบรรทัด
     ั
พิมพ์ดวย Angsana New 16 พอยด์ ในแบบชิดขอบ บรรทัดแรกย่อหน้าด้วยระยะร่ น 0.5 นิ้ว
         5.1.4.3 พิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของผูเ้ ขียน ห่างจากบรรทัดสุ ดท้ายของข้อความ 2
                      ้
บรรทัด ในลักษณะจัดชิดด้านขวา โดยไม่ตองระบุวนที่   ั

      5.1.5 . บทคัดย่อ
   บทคัดย่อเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของรายงานโครงงาน
เพราะเป็ นส่ วนของสาระของงานที่นาเสนอไว้ก่อนส่ วนอื่น                     ๆ
         ้
แต่เป็ นส่ วนที่ตองเขียนในลาดับท้ายสุ ดของงานเขียนภาคนิพนธ์
บทคัดย่อคือตัวแทนของสาระสาคัญของภาคนิพนธ์ท้ งฉบับ ั
                         ั ่
เมื่อได้อ่านบทคัดย่อของโครงงานนั้นควรทราบได้ทนทีวา โครงงานนั้นเกี่ยวกับอะไร ทาอย่างไร
                                     ั
ได้ผลหรื อ ค้นพบอะไรบ้าง คือ ความย่อของประเด็นสาคัญของภาคนิพนธ์ที่คดเลือกแล้ว คัด เอามา
ย่อ
   ลักษณะของบทคัดย่อที่ดี                 ควรมีความหมายสมบูรณ์โดยตัวเอง
                  ่
(ผูอ่านไม่ตองเปิ ดดูรายละเอียดก็รู้วาทาอะไร ได้ผลอย่างไร) ชัดเจน กระชับ มีสาระสาคัญของงาน
  ้    ้
และข้อสรุ ป โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้
          5.1.5.1    ในส่ วนแรกของหน้าบทคัดย่อ     ให้พิมพ์ชื่อเรื่ องภาคนิพนธ์
             ้
ชื่อและชื่อสกุลของผูนาเสนอ รหัสประจาตัว ชื่อปริ ญญา สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึ กษา
                                              10

และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม(ถ้ามี)                    พร้อมตาแหน่งทางวิชาการ
เรี ยงตามลาดับโดยรู ปแบบการการจัดวางแสดงในตัวอย่างบทคัดย่อ
                  ่
        5.1.5.2 ให้เว้นที่วางไว้ 2 ช่วงบรรทัด แล้วพิมพ์คาว่า บทคัดย่อ กลางหน้ากระดาษ
Angsana New 24 พอยด์ ตัวหนา
                   ่                 ้
        5.1.5.3 ให้เว้นที่วางไว้ 1 ช่วงบรรทัด แล้วจึงพิมพ์ขอความบทคัดย่อภาษาไทย
โดยเริ่ มต้นบรรทัดแรกด้วยการย่อหน้า 0.5 นิ้ว บทคัดย่อภาษาไทย มีความยาวไม่เกิน 500 คา
หรื อไม่เกินสองหน้ากระดาษพิมพ์ รวมทั้งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
        5.1.5.4   ต่อจากบทคัดย่อภาษาไทย          ่
                             ให้เว้นที่วางไว้  2   ช่วงบรรทัด
       ้
แล้วจึงพิมพ์ขอความบทคัดย่อเป็ นภาษาอังกฤษ

     5.1.6. หน้ าสารบัญ เป็ นบัญชี แสดงการแบ่งเนื้อเรื่ องออกเป็ นบท
โดยระบุชื่อบทพร้อมหมายเลขหน้า ตามที่ปรากฏในภาคนิพนธ์ โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้
        5.1.6.1 จ่าหน้าว่า สารบัญ ไว้กลางหน้ากระดาษ Angsana New 24 พอยด์ ตัวหนา
        5.1.6.2 พิมพ์คาว่า หน้า เมื่อเว้น 1 ช่วงบรรทัด จากข้อ 6.1 ให้ชิดขอบขวามือ
        5.1.6.3 เว้น 1 บรรทัด จาก ข้อ 6.2 พิมพ์บทที่ เพื่อแสดงการแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นบท
ระบุเลขที่บท           และ           ชื่อบทห่างจากหมายเลขบทสองช่วงตัวอักษร
และพร้อมหมายเลขหน้าตามที่ปรากฏในภาคนิพนธ์ ในบรรทัดเดียวกัน
        5.1.6.4                         ั
                                 พิมพ์หวข้อย่อยทั้งหมดในแต่ละบท
                            ้
(ในแต่ละบทมีการแบ่งเนื้อหาเป็ นหัวข้อย่อยและระบุดวยหมายเลขห้วข้อย่อย) พร้อมเลขหน้า
        5.1.6.5 พิมพ์เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ประวัติผเู้ ขียน ชิดขอบด้านซ้าย
        5.1.6.6 ให้ดู ตัวอย่างรู ปแบบประกอบ

     5.1.7. สารบัญตาราง เป็ นบัญชีตารางพร้อมหมายเลขหน้าที่ปรากฏในภาคนิพนธ์
โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้
        5.1.7.1 พิมพ์คาว่า สารบัญ ตารางกลางหน้ากระดาษ Angsana New 24 พอยด์ ตัวหนา
        5.1.7.2 พิมพ์คาว่า ตาราง โดยเว้นจากข้อ 7.1 ลงมา 1 บรรทัด ที่ริมขอบซ้าย
แล้วพิมพ์คาว่า หน้า ชิดขอบด้านขวามือ
        5.1.7.3 แสดงบัญชีตารางโดยระบุหมายเลขลาดับตาราง และ ชื่อตาราง
                               ่
หมายเลขหน้าตามที่ปรากฏในภาคนิพนธ์ให้หมายเลขลาดับตารางอยูตรงกลางของคาว่า      ตาราง
ข้างบน
                                             11

       5.1.7.4 หมายเลขลาดับตาราง เว้นระยะพิมพ์สองช่วงตัวอักษร แล้วพิมพ์ชื่อตาราง
แล้วพิมพ์หมายเลขหน้าให้ตรงกับคาว่า หน้า ข้างบน
       5.1.7.5                      ถ้าชื่อตารางยาวเกินกว่า2
บรรทัดให้เลือกแสดงชื่อด้วยความยาวตามความเหมาะ สมแล้ว ตามด้วยจุด 3 จุด (...)
             ั
       5.1.7.6 ดูตวอย่างของรู ปแบบประกอบ

     5.1.8. สารบัญรู ป เป็ นบัญชี รูปประกอบเนื้ อเรื่ อง
พร้อมหมายเลขหน้าที่ปรากฏใช้สาหรับภาคนิพนธ์ที่มีรูปประกอบหลายรู ปโดยมีรูปแบบการเขียนดั
งนี้
        5.1.8.1 พิมพ์คาว่า สารบัญรู ป ไว้กลางหน้ากระดาษ Angsana New 24 พอยด์ ตัวหน
        5.1.8.2 พิมพ์คาว่า รู ป ห่างจากจ่าหน้าลงมาหนึ่งช่วงบรรทัด ที่ริมขอบซ้ายมือ
แล้วพิมพ์คาว่า หน้า ในแนวเดียวกันที่ริมขอบขวามือ
        5.1.8.3 แสดงบัญชีรูปประกอบโดยระบุหมายเลขลาดับรู ป ชื่อรู ป และหมายเลขหน้า
                                ่
ให้ตรงตามที่ปรากฏในภาคนิพนธ์ ให้หมายเลขลาดับรู ปอยูตรงกลางของคาว่า รู ป ข้างบน
และเว้นระยะพิมพ์สองช่วงตัวอักษรแล้วพิมพ์ชื่อรู ป      พิมพ์หมายเลขหน้าให้ตรงกับคาว่า หน้า
ข้างบน
                ั
        5.1.8.4 พิมพ์บญชีรูปรายการแรกห่างจากคาว่า รู ป หนึ่งช่วงบรรทัด
        5.1.8.5   ถ้าชื่อรู ปยาวเกินกว่า 2 บรรทัด ให้เลือกแสดงชื่อ ด้วยความยาว
ตามความเหมาะสม แล้วตามด้วยจุด 3 จุด (...)
             ั
        5.1.8.6 ดูตวอย่างของรู ปแบบประกอบ

         ้
   5.2. ส่ วนเนือความ
              ้
     5.2.1. การแบ่ งเนือเรื่อง
        5.2.1.1 การแบ่งบท แบ่งเนื้อหาตามบทตามประเภทของโครงงาน
        5.2.1.2 การขึ้นบทใหม่ของแต่ละบท
    ั
ให้ปฏิบติตามลักษณะของแต่ละประเภทของโครงงาน ในการพิมพ์เมื่อเริ่ มบทใหม่
                            ั
ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ และหน้าของบทใหม่ จะไม่ใส่ ตวเลขหน้า
                                       ่
        5.2.1.3 พิมพ์คาว่า บทที่ ตามด้วยเลขที่บท และ ชื่อบท ทั้งหมดอยูกลางหน้ากระดาษ
Angsana New 24 พอยด์ ตัวหนา
        5.2.1.4 การแบ่งหัวข้อย่อยภายในบท แสดงด้วยตัวเลขแสดงหัวข้อย่อย
ประกอบด้วยเลขแสดงบทที่ ตามด้วยจุด (.) ตามด้วยตัวเลขหัวข้อ และรวมเรี ยกว่าหัวข้อย่อย 2
                                           12

หลัก (ตัวหนา) แล้วให้เว้น 2 ตัวอักษรจึงตามด้วยชื่อหัวข้อ
โดยเลขแสดงหัวข้อย่อยและชื่อหัวข้อนี้จะให้ใช้ AngsanaNew 16 pt. ตัวหนา เช่น 2.1
กกกกกกกก และ 2.2 กกกกกกกกกกกก โดยเขียนให้ชิดริ มขอบซ้าย
          5.2.1.5 เมื่อหัวข้อย่อย 2 หลัก
มีการแยกย่อยเนื้ อหาจะแสดงด้วยตัวเลขแสดงหัวข้อย่อย 2 หลัก ตามด้วยจุด (.)
และตัวเลขแสดงหัวข้อย่อย และรวมเรี ยกว่าหัวข้อย่อย 3 หลัก เช่น 2.1.1 2.1.2 โดยให้เว้น 2
ตัวอักษรจึงตามด้วยชื่อหัวข้อใช้ AngsanaNew 16 pt. ตัวปกติ (ไม่หนา)
         5.2.1.6 ไม่ควรทาหัวข้อย่อยเกิน 3 หลัก
         5.2.1.7 ระยะย่อหน้า เลขหัวข้อ 2 หลัก (ตัวหนา) จะเขียนให้ชิดริ มซ้าย
เนื้อหาเริ่ มที่บรรทัดถัดไปมีระยะย่นจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว
และพิมพ์เนื้อหาต่อเนื่องโดยให้ชิดขอบซ้ายขวาของขอบ และให้เว้น 1 บรรทัด ทุกครั้ง
       ั
ก่อนพิพม์หวข้อย่อย 2 หลัก (ตัวหนา) ดังตัวอย่าง
         5.2.1.8 ระยะย่อหน้าเลขหัวข้อ 3 หลัก จะย่นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว
เนื้อหาเริ่ มที่บรรทัดถัดไปมีระยะย่นจากขอบซ้าย 1 นิ้ว
และพิมพ์เนื้อหาต่อเนื่องโดยให้ชิดขอบซ้ายขวาของขอบ
และถ้ามีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซ่ ึ งเป็ นเนื้ อหาของหัวข้อย่อยหลักใด
                                           ั
ให้ใช่ระยะย่อหน้าของหัวข้อหลักนั้นเป็ นสาคัญ และไม่มีการเว้นบรรทัดในการพิมพ์หวข้อย่อย 3
หลัก ดังตัวอย่าง
          5.2.1.9 หัวข้อย่อย 2 หลัก และ 3 หลัก จะแสดงในสารบัญ


                      ั
           ตัวอย่ างการแสดงวิธีจดพิมพ์หัวข้ อย่ อย
2.1 กกกกกกกกกกกกกกกก

   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   2.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

    กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                                13

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   2.1.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกก

   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
      กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

2.2 กกกกกกกกกกกกกกกก

   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   2.2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   2.2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกก

   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                                                               14

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
      กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

     5.2.2. ตาราง
                                     ั
        5.2.2.1 ตารางที่นาเสนอ จะเป็ นตารางที่จดทาขึ้นหรื อคัดลอกจากที่อื่นก็ได้
ในกรณี ที่คดลอกจากแหล่งอื่นให้ระบุแหล่งที่มา (อ้างถึง) ด้วย โดยระบุต่อท้ายชื่ อตาราง
      ั
                                 ั
        5.2.2.2 หมายเลขตาราง ระบุดวยตัวเลข 2 ส่ วน โดยมีจุด (.)ระหว่างกลาง
ตัวเลขส่ วนแรกแสดงเลขที่บท ตัวเลขส่ วนที่สองแสดงลาดับตารางในแต่ละบท
โดยเรี ยงหมายเลขลาดับตารางในแต่ละบท แยกกัน
        5.2.2.3 ชื่อตาราง ให้เว้นระยะห่างจากหมายเลขตารางสองช่วงตัวอักษร
ชื่อตารางควรเป็ นข้อความที่กะทัดรัดและสื่ อความหมายอย่างชัดเจน ไม่ซ้ ากันกับตารางอื่น
                     ้
พิมพ์หมายเลขและชื่อตารางไว้ดานบนของตาราง การวางตาราง ให้วางไว้กลางหน้ากระดาษ
        5.2.2.4
ทุกตารางที่ปรากฏในภาคนิพนธ์จะต้องมีการกล่าวถึงในส่ วนของเนื้อความ การนาเสนอตาราง
มีคาอธิ บายตาราง เพื่อแสดงให้ทราบว่าผูเ้ ขียนต้องการสื่ อข้อมูลอะไรในตาราง
                 ้
และการกล่าวถึงตารางให้อางหมายเลขตาราง ไม่ควรอ้างว่าตามตารางข้างบน
หรื อตามตารางข้างล่าง หรื อ ตามตารางต่อไป หรื อตามตารางหน้า...
ตัวอย่างการนาเนื้ อหาให้เข้าสู่ ตาราง ดังตัวอย่าง
        ...............................................ดังแสดงในตาราง 1.1 ………………………………
หรื อ
        ตาราง 2.10 แสดงให้เห็นว่า .........................................................................................

         5.2.2.5 ให้นาเสนอตารางต่อจากข้อความที่กล่าวถึงตารางนั้น
หากมีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะ แสดงตารางในหน้าเดียวกันกับข้อความ
     ้
ให้พิมพ์ขอความอื่นต่อจนหมดหน้ากระดาษแล้วจึง แสดงตารางในหน้าถัดไป
         5.2.2.6 ขนาดของตารางไม่เกินกรอบของหน้าภาคนิพนธ์
สาหรับตารางที่มีขนาดใหญ่ให้ลดขนาดลงโดยให้คงความชัดเจนไว้
หรื อแบ่งตารางเป็ นสองส่ วนและแสดงในหน้าถัดไป
                                                          15

       5.2.2.7 หากตารางยังมีความกว้างเกินกรอบของหน้าภาคนิพนธ์ให้พิมพ์ตาราง
ตามแนวนอนของหน้ากระดาษ คือหมุนส่ วนบนของตารางเข้าหาขอบซ้ายของหน้ากระดาษ
และให้แสดงตารางไว้หน้าต่างหาก ไว้พิมพ์ร่วมกับเนื้ อหา
หมายเลขหน้าจะต้องทาอย่างเดียวกับหน้าอื่นๆ
       5.2.2.8 หากจาเป็ นต้องต่อตารางข้ามหน้า ให้พิมพ์ หมายเลขและชื่อตาราง
และพิมพ์คาว่า (ต่อ) ในวงเล็บ
       5.2.2.9 ตัวอย่างตาราง

     ตาราง 2.10 ผลการวัดสี ของพลอยก่อนและหลังการเผาในเตาไฟฟ้ าด้วยเงื่อนไขต่างๆ
    ลาดับที่    ก่อนเผา     ระยะเวลาในการเผาที่อุณหภูมิ 1000 oC (ชัวโมง)
                                        ่
                           1 ชัวโมง
                             ่        2 ชัวโมง
                                       ่
         1
         2

      5.2.3. รู ป
                           ั
         5.2.3.1 รู ปที่นาเสนอ จะเป็ นรู ปที่จดทาขึ้นหรื อคัดลอกจากที่อื่นก็ได้
                 ั
รวมถึงกราฟต่างๆ ในกรณี ที่คดลอกจากแหล่งอื่นให้ระบุแหล่งที่มา (อ้างถึง) ด้วย
โดยระบุต่อท้ายชื่อรู ป
         5.2.3.2 ทุกรู ปที่ปรากฏในภาคนิพนธ์จะต้องมีการกล่าวถึงในส่ วนของเนื้อความ
การนาเสนอรู ป ให้นาเสนอต่อจากข้อความที่อธิ บายถึงรู ปดังกล่าว
หากมีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะเสนอรู ปประกอบไว้ในหน้าเดียวกันกับข้อความ
     ้
ให้พิมพ์ขอความอื่นต่อให้หมดหน้ากระดาษ แล้วจึงเสนอ รู ปประกอบหน้าถัดไป
          ้
โดยในเนื้อหามีขอความนาให้ดูรูป ตัวอย่างเช่น

        ................................................. ............................ดังแสดงในรู ป 3.5
หรื อ
        รู ป 3.5 แสดงให้เห็น............................................................................

       5.2.3.3 รู ปประกอบที่มีขนาดใหญ่เกินหน้ากระดาษพิมพ์ให้ลดขนาดลงให้เหมาะสม
หากวางรู ปในกรอบของหน้าตามปกติไม่ได้ให้วางภาพตามแนวนอน
                                             16

นันคือหันด้านบนของรู ปประชิดขอบซ้ายมือของวิทยานิพนธ์
  ่
            ่
นอกเหนือจากนี้ให้อยูในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษา
        5.2.3.4 คาอธิบายรู ป ประกอบด้วยหมายเลขลาดับรู ปและชื่อรู ป
ทั้งนี้หมายเลขรู ปและชื่อรู ป เรี ยงหมายเลขลาดับรู ปในแต่ละบท แยกเป็ นบทๆ ไป
ให้เว้นระยะสองช่วงตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชื่อไว้ใต้รูป ในตาแหน่งกึ่งกลาง จากหมายเลข
เว้นระยะสองช่วงตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชื่อรู
                      ั
        5.2.3.5 หมายเลขรู ป ระบุดวยตัวเลข 2 ส่ วน โดยมีจุด (.) ระหว่างกลาง
ตัวเลขส่ วนแรกแสดงเลขที่บท ตัวเลขส่ วนที่สองแสดงลาดับรู ปในแต่ละบท
  รู ป 3.5 กราฟแสดงผลการเปลี่ยนแปลงสี ของพลอยแซฟไฟร์ เผาเตาไฟฟ้ าที่อุณหภูมิต่างๆ

     5.24. อัญพจน์
     การคัดลอกข้อความจากแหล่งต่างๆ จะต้องเหมือนของเดิมทุกประการ
ไม่ควรแทรกข้อความอื่นใดลงในอัญพจน์ หากจาเป็ นต้องอธิบายให้พิมพ์ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [ ]
                                     ้
หากต้องการตัดข้อความบางตอนออกไปให้ใช้จุดสามจุด (...) แทนข้อความที่ไม่ตองการคัดลอกนั้น
      ั     ั                         ้
ในกรณี ที่อญพจน์น้ น ไม่ใช่ภาษาเดียวกับวิทยานิพนธ์ให้แปลหรื อถอดความไว้ดวย
และในกรณี ที่ยกข้อความมาบางส่ วนให้ใส่ จุดสามจุดก่อนและหลังข้อความ เช่น
         .........กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..............

และระบุแหล่งที่มาตามวิธีการอ้างอิงซึ่งอธิบายในเรื่ องวิธีการอ้างอิง

     5.2.5. เอกสารอ้างอิง
        5.2.5.1 จ่าหน้าว่า เอกสารอ้างอิง ไว้กลางหน้ากระดาษ Angsana New 24 พอยด์
ตัวหนา
       5.2.5.2 พิมพ์บรรทัดแรกของรายการแรกห่างจากจ่าหน้าหนึ่งช่วงบรรทัด
ชิดขอบซ้าย บรรทัดต่อๆไปของรายการเดียวกัน ย่อหน้าเข้าไปแปดช่วงตัวอักษรพิมพ์
                                               17

        5.2.5.3 การเขียนมีรูปแบบแสดงดังรายละเอียดในหัวข้อการเขียนรายการอ้างอิง
        5.2.5.4 ให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ
เรี ยงแต่ละรายการตามลาดับอักษรของคาแรกของแต่ละรายการตามพจนานุกรม

   5.3. ภาคผนวก
   ภาคผนวกเป็ นส่ วนที่ผเู ้ ขียนนาเสนอข้อมูลและสิ่ งที่จะช่วยให้ผอ่านเข้าใจสาระของวิทยานิพนธ์
                                    ู้
  ิ่                              ้
ดียงขึ้น (จะมีหรือไม่ กได้ ) เช่น ข้อมูลเพิ่มเติมบางส่ วนที่ได้อางถึงจากในส่ วนเนื้อเรื่ อง
             ็
                ั
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากปฏิบติการ เช่น การทดลอง หรื อ การวิเคราะห์เนื้อหา ฯลฯ
สาเนาเอกสารหายาก คาอธิบายระเบียบวิธี กระบวนการและวิธีการรวบรวมข้อมูล เช่น
การสังเกตการณ์ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ
แบบฟอร์มที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม และ แบบทดสอบ ฯลฯ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์คาอธิ บายเกี่ยวกับขั้นตอน หรื อวิธีการทาภาพประกอบ
การสร้างเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์การ ทดลอง ฯลฯ
   ภาคผนวก อาจมีมากกว่าหนึ่ งภาคก็ได้ กรณี ที่มีมากกว่าหนึ่งภาคให้ใช้เป็ น ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ตามลาดับดังนี้
       1. พิมพ์คาว่า ภาคผนวก ด้วย Angsana New 24 พอยด์ ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ
ห่างจากขอบบน 4 นิ้ว
       2. พิมพ์คาว่า ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ ไว้กลางหน้ากระดาษ
และชื่อเรื่ องของภาคผนวกห่ างจากจ่าหน้าลงไปหนึ่งช่วงบรรทัด และเว้น
            ้
หนึ่งบรรทัดจึงพิมพ์ขอความบรรทัดแรก
       3. รู ปแบบการเขียนแสดงดังตัวอย่าง

   5.4. ประวัติผ้ ูนาเสนอ
เป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทางานรวมทั้งประสบการณ์ ผลงานต่างๆ
  ้
ผูนาเสนอ ตามลาดับดังนี้
                  ู้
      1. พิมพ์คาว่า ประวัติผนาเสนอ กลางหน้ากระดาษ ด้วย Angsana New 24 พอยด์ ตัวหนา
            ้
      2. พิมพ์ขอความบรรทัดแรกห่างจากจ่าหน้าสองช่วงบรรทัดพิมพ์ ประกอบด้วย
ชื่อ นามสกุล พร้อมคานาหน้า ได้แก่ นาย นางสาว นาง ถ้ามียศ บรรดาศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์
       ้
ก็ให้ใส่ ไว้ดวย
      3. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา หรื อเทียบเท่าขึ้นไป สถานศึกษา และ พ.ศ.
ที่สาเร็ จการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ ผลงานต่างๆ รางวัล หรื อทุนการศึกษาเฉพาะที่สาคัญ (ถ้ามี)
                                                    18

     4. รู ปแบบการเขียนแสดงดังตัวอย่าง
              รูปแบบการเขียนรายการอ้ างอิง
      ในการเขียนภาคนิพนธ์ จรรยาบรรณของผูเ้ ขียนต้องระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูล
ทั้งข้อมูลที่ได้จากบุคคลหรื อจากวัสดุความรู ้ประเภทต่างๆ เช่น หนังสื อ วารสาร สื่ ออิเล็กทรอนิค
เป็ นต้น
เพื่อเป็ นการให้เกียรติผให้ขอมูลดังกล่าวและยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผอ่านสามารถค้นกลับไปที่แห
             ู้ ้                       ู้
ล่งข้อมูลเพื่อพิจารณาความถูกต้อง หรื อเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป
      การเขียนภาคนิพนธ์จะมีการการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
เพื่อเรี ยบเรี ยงและรวบรวมประเด็น                                   สรุ ป
ตัดต่อหรื อคัดลอกข้อความเหล่านั้นมาเขียนไว้ในภาคนิพนธ์และได้มีการแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล
แทรกในเนื้อความด้วย         เรี ยกว่า       “การอ้ างอิง           (Citation)”
และจะมีการรวบรวมรายชื่ อแหล่งข้อมูลทั้งหมดในตอนท้ายของภาคนิพนธ์             ในส่ วนที่เรี ยกว่า
“เอกสารอ้างอิง (References) ”
         ้
      แต่ถาราชื่ อเหล่งข้อมูล         เป็ นข้อมูลที่ผเู้ ขียนใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า
แล้วนามาเรี ยบเรี ยงเป็ นข้อเขียนโดยการประมวลความรู้จากข้อมูล
โดยไม่ปรากฏชัดเจนในตอนหนึ่งตอนใดของงานเขียน
แต่เป็ นแหล่งข้อมูลที่เป็ นที่มาของงานเขียนนั้น                จะไม่มีการอ้างอิงในเนื้ อหา
                        ่
และเรี ยกแหล่งที่รวบรวมรายชื่อแหล่งข้อมูลนี้ วา “บรรณานุกรม (Bibliography)”
      ในการเขียนภาคนิพนธ์น้ ี                       ้
                          หากผูเ้ ขียนมีการใช้ขอมูลอ้างอิงทั้งสองประเภท
ให้แยกแหล่งข้อมูลทั้งสองลงในหัวข้อ       เอกสารอ้างอิง และ บรรณานุกรม ให้ถูกต้อง
ให้เขียนแยกข้อมูลทั้งสองกลุ่มในบทของเอกสารอ้างอิง            และแยกหัวข้อเป็ นบรรณานุกรม
ในอีกหัวข้อในบทเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น
                   เอกสารอ้ างอิง
                                                                            19
รายการอ้างอิง
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

บรรณานุกรม
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
                      ิ
    ในการเขียนภาคนิพนธ์น้ ี กาหนดให้ใช้วธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา ในระบบนาม - ปี
(Name - Year System) \

ก. รู ปแบบการอ้ างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
    การอ้างอิงเอกสารโดยการแทรกเนื้ อหาไว้เนื้อความของภาคนิพนธ์
จะระบุชื่อผูเ้ ขียนกับปี ที่พิมพ์เผยแพร่ ไว้ในตาแหน่งที่เหมาะสม                                 ซึ่งอาจเป็ นตอนต้น
หรื อตอนท้ายของเนื้อหา ส่ วนรายละเอียดอื่นๆ ของ เอกสาร เช่น ชื่อสิ่ งพิมพ์ สถานที่พิมพ์
สานักพิมพ์ จะปรากฏในเอกสารอ้างอิง หรื อบรรณานุกรมท้ายเล่มของภาคนิพนธ์
    1. เนื้อหาอ้างถึงเอกสารนั้นทั้งงานโดยรวม ให้ระบุนามผูแต่งและปี ที่พิมพ์แทรกไว้       ้
ในตาแหน่งที่เหมาะสม ดังตัวอย่าง
กนก เกรี ยงไกร (2550) รายงานว่า.........................................................................................
หรื อ
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................(กนก เกรี ยงไกร,
2550)
Abcd E. Fghi (2003) รายงานว่า...................................................................... .................
หรื อ
.................................................................................................(Abed E. Eghi, 2003)
    2. เนื้ อหาอ้างถึงเอกสารเพียงบางส่ วน ให้ระบุท้ ง ระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้เขียนปี ทีพมพ์
                                             ั                              ่ ิ
และเลขหน้ าของเอกสารทีนามาอ้างอิง ในวงเล็บ ดังตัวอย่าง
                     ่
กนก เกรี ยงไกร (2550: 234) กล่าวว่า............................................................
                                                           20

หรื อ
…………….............................................................................(กนก เกรี ยงไกร (2550: 234: 101)

Abcd E. Fghi and David L Olson (1999a : 246-298) introduced.....................................
หรื อ
........................................................................( Abcd E. Fghi and David L Olson, 1999a : 246-298)

    3. การอ้ างเอกสารหลายเรื่องทีเ่ ขียนโดยผู้แต่ งคนเดียวกัน
           เมื่ออ้างเอกสารหลายเรื่ องหรื อหลายเล่มที่เขียนโดยผูแต่งคนเดียวกันแต่ปีพิมพ์ต่างกัน
                                                ้
                             ่ ิ
ให้ ระบุนามผู้แต่ งครั้ งเดียว ระบุปีทีพมพ์ และเลขหน้ า ตามลาดับโดยใช้เครื่ องหมาย อัฒภาค (;)
คันระหว่างปี ดังตัวอย่าง
  ่
กนก เกรี ยงไกร และคณะ (2550: 234; 2551: 123) …………………………………………
หรื อ
…………………………………… ……………. (กนก เกรี ยงไกร และคณะ 2550: 234; 2551: 123)
       ถ้าผูเ้ ขียนคนเดียวกัน มีเอกสารตีพิมพ์หลายเรื่ องที่พิมพ์ในปี เดียวกัน ให้ใส่ อกษร ก, ข, ค,...   ั
สาหรับภาษาไทย หรื อ a, b, c, d สาหรับภาษาอังกฤษ ไว้ทายปี ที่พิมพ์                            ้
และถ้ามีการอ้างถึงสิ่ งพิมพ์สองเรื่ องพร้อมกัน จะใส่ เครื่ องหมาย ; ขั้น ดังตัวอย่าง
Abcd E. Fghi (2008a ; 2009b).............................................................................................
หรื อ
.....................................................................................( Abcd E. Fghi, 2008a ; 2009b)

    4. การอ้ างเอกสารหนึ่งเรื่องทีมีผ้ ูแต่ ง 2 คน ่
                     ้
          ให้ระบุนามผูแต่งทั้ง 2 คน และทุกครั้งที่มีการอ้างถึง ให้ใช้คาว่า และ หรื อ and เชื่อม
                 ่ ิ
นามผู้แต่ ง ระบุปีทีพมพ์ และเลขหน้ า ในตอนท้ายหรื อในวงเล็บ ดังตัวอย่าง
 จากผลการทดลองของ กนก เกรี ยงไกร และ ขยาย ขอบขันต์ (2551; 189-199) สรุ ปได้วา.................         ่
หรื อ
...................................................................(กนก เกรี ยงไกร และ ขยาย ขอบขันต์ม, 2551; 189-199))
Abcd E. Fghi and David L Olson (2008a) รายงานว่า................................ . . . . . . .
หรื อ
.......................... .............................................( Abcd E. Fghi and David L Olson, 2008a)
                                                              21

    5. ถ้ าผู้เขียนมากกว่ า 2 คน
          ให้ระบุชื่อผูเ้ ขียนคนแรก และต่อท้ายด้วย et al. หรื อ and others
สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ส่ วนเอกสารภาษาไทยให้ใช้ และคณะ ดังตัวอย่าง
Abcd E. Fghi et al. (1999)........................ ........................................... . . . . . . . . . . . . .
หรื อ
...............................................................................................( Abcd E. Fghi and others, 1999)
กนก เกรี ยงไกร และคณะ (2551 : 23-45) กล่าวสรุ ปไว้ดงนี้…………………………………………         ั
หรื อ ..............................(กนก เกรี ยงไกร และคณะ, 2551 : 23-45)

   6. การอ้ างอิงข้ อมูลจาก Website
    ให้เขียนชื่อ เว็ปไซด์ ปี ที่อัพเดท ออนไลน์ ดังตัวอย่าง
             ิั
       o (ศูนย์วจยข้าวไทย, 2550 : ออนไลน์)
       o (Bankok Fair Thailand, 2008 : Online)
       o (คณะอัญมณี , มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 : ออนไลน์)

             ่
  7. การอ้ างเอกสารทีไม่ ปรากฏผู้แต่ ง
            ้
  - หากไม่ปรากฏชื่อผูแต่ง ให้ ลงชื่ อเรื่ อง ระบุปีที่พิมพ์ และเลขหน้ า ดังตัวอย่าง
     o (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, 2551 : 98-76)
     o (Small and Medium Business, 2001 : 63)
                        ้  ้
  - เอกสารที่มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการ/ผูแปล/ผูรวบรวม ให้ ระบุชื่อผู้ทาหน้ าที่ นั้น ปี ที่พิมพ์
และเลขหน้ า ดังตัวอย่าง
     o (วารี เกษมสุ ข, บรรณาธิการ, 2551 : 123)
               ้
     o (ทมยันตรี , ผูแปล, 2549 : 234)
     o (ABSCED, ed., 2009 : 12)
  - บทวิจารณ์ ให้ ระบุชื่อผู้วิจารณ์ ปี ที่พิมพ์ และเลขหน้ า
      o (กนก เกรี ยงไกร, 2551 : 789)

             ่
   8. การอ้ างเอกสารทีผ้ ูแต่ งเป็ นสถาบัน / นิติบุคคล
      ให้ระบุนามผู้แต่ งทีเ่ ป็ นสถาบัน       ่ ิ
                           ปี ทีพมพ์              และเลขหน้ า ตามลาดับ
          ้
การลงรายการชื่อผูแต่งถ้าสถาบันนั้นเป็ นหน่วยงานของรัฐบาล               อย่างน้อยต้องเริ่ มต้นที่ระดับกรม
ดังตัวอย่าง
                                              22

             ้้
      o (สมาคมการผูคาอัญมณี และเครื่ องประดับแห่งประเทศไทย, 2551 : 35-36)
      o (มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะอัญมณี , 2551 : 19)
      o (Burapha University, Faculty of Gems, 2008 : CD-ROM)

   8. การอ้างถึงส่ วนหนึ่งของหนังสื อรวมบทความ
    การอ้างถึงส่ วนหนึ่งหรื อบทหนึ่งของหนังสื อประเภทรวมบทความ หรื อหนังสื อ 1 เล่ม
                     ู้
มีผลงานของผูเ้ ขียนหลายคน และมีผรับผิดชอบในการรวบรวม หรื อทาหน้าที่บรรณาธิการ
                       ้
ให้ระบุเฉพาะชื่อผูเ้ ขียนบทความ หรื อส่ วนที่ตองการอ้างอิง ปี ที่พิมพ์ และเลขหน้า ดังตัวอย่าง
     o (กนก เกรี ยงไกร, 2551 : 73)

             ่ ั
  9. การอ้างเอกสารทีมีลกษณะพิเศษ
             ั
      เอกสารที่มีลกษณะพิเศษ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุ แฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ แผนที่
รายการวิทยุ/โทรทัศน์ เป็ นต้น มีหลักการลงรายการ คือ ให้ ระบุลักษณะพิเศษของเอกสารนั้น
  o (มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะอัญมณี , 2551 : สไลด์)
       ั             ั
  o (ปฏิบติการการทดลอง, 2551 : วีดิทศน์)
  o (กรมการค้าภายใน, สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้า, 2546 : แฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ )

ข. รู ปแบบการรวบรวมแหล่ งข้ อมูลในบท เอกสารอ้ างอิงระบบนาม-ปี
     เอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง                               ๆ
ที่นามาเขียนอ้างอิงในเนื้อหาจะถูกนามารวบรวมไว้ที่ตอนท้ายของภาคนิพนธ์        ที่เรี ยกว่า
เอกสารอ้างอิง เรี ยงลาดับอักษรตามหลักพจนานุกรม และรวบรวมเป็ น รายการอ้ างอิง (References)
หรื อ บรรณานุกรม (Biblographics)
     การลงรายชื่อเอกสารอ้างอิงระบบนาม-ปี ในบทเอกสารอ้างอิง
เรี ยงรายชื่อตามลาดับอักษรตัวแรกของรายการโดยไม่ แยกประเภทสิ่ งพิมพ์ และจะระบุปีที่พิมพ์ถดจา ั
           ้
กชื่อ-นามสกุล ของผูแต่ง ภาษาอังกฤษ จะเรี ยงตามลาดับตัวอักษรของนามสกุล
แยกรายการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยภาษาอังกฤษจะพิมพ์ต่อจากรายกายสุ ดท้ายของภาษาไทย
ในการพิมพ์บรรทัดที่สองและบรรทัดต่อไปของรายการเดียวกันให้ย่อหน้ าเข้ าไปแปดช่ วงตัวอักษรพิ
มพ์ ดังตัวอย่าง

กนก รัตน. (2528ก). การครอบครองและการรอบรู้ เทคโนโลยีในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: [ยูเนสโก]
                                                  23

   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.
กนก รัตน. (2528ข). คู่มือการเจรจาและการทาข้ อตกลงการถ่ ายทอดเทคโนโลยี. กรุ งเทพฯ: ศูนย์
   ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.
กนก รัตน. (2530). เทคโนโลยีโลหะอุตสาหกรรมการหล่ อ. กรุ งเทพฯ: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
   กระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
ขอบ เขตขันต์. (2525). ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี. กรุ งเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์.
อรุ ณ จันทร์ดี. (2527). การวางแผนให้ บริการทันตสาธารณสุ ข. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ :
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Ferguson, Nicolas, and Maire O’Reilly. (1979a). English for International Banking. London :
   Evans.
Ferguson, Nicolas, and Maire O’Reilly. (1979b). English Telephone Conversations. London :
   Evans.
Johnson, P. (1982). “Effects on Reading Comprehension of Building Background Knowledge”
   TESOL Quarterly, 16 (4) : 503-516.

รู ปแบบการลงรายการ แตกต่ างกันไปตามประเภทของสิ่ งพิมพ์ ดังนี้
1. หนังสื อ (Books)
   1.1 ถ้ ามีการอ้างอิงทั้งเล่ม
 ชื่อผูเ้ ขียนบทความ. (ปี ). ชื่อหนังสื อ. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , ศุภชัย ศุกรวรรณ, และสมคิด อิสระวัฒน์. (2520). ประชากรศึกษา.
   กรุ งเทพฯ:อักษรบัณฑิต.
                               ั
วนิดา เสนีเศรษฐ, สุ ธาทิพย์ ศรี ศร, สุ ภาพ ตรี รัตน์วดี, สุ นนทา ตรี ทิพย์ศิริศีล, และประกายรัตน์
   ดารา.(2530) วิชาคหกรรม : คู่มือแบบเรียนและแนวทดสอบ. กรุ งเทพฯ : โอเดียนสโตร์ .
  ู     ั
วีกล วีรานุวติ, และ กนกนาถ ชูปัญญา. (2525). เคมีคลินิก. กรุ งเทพฯ : โครงการตาราศิริราช
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
สวาท เสนาณรงค์, น้อม งามวิสัย, วิไลเฉิด ทวีสิน, และสมชาย เดชะพรหมพันธุ์. (2528).
   สั งคมศึกษา :ฉบับพัฒนา. กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์.
Boyd, H.W., Westfall, R., and Stasch, S.F. (1977). Marketing Research : Text and Cases.
   Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
Katz, William A. (1974). Introduction to Reference Work. New York : McGraw-Hill.
                                               24


  1.2. อ้างบางส่ วนหรือบางบท
              ั                           ้
การเขียนบรรณานุกรมจะปฏิบติเช่นเดียวกับอ้างทั้งเล่ม และให้ระบุเลขหน้าหรื อบทที่ใช้อางอิง
 ชื่อผูเ้ ขียนบทความ. (ปี ). ชื่อหนังสื อ. (เลขหน้า) เมืองที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
ชัยพร วิชชาวุธ. (2518). การสอนในระดับอุดมศึกษา. ใน ชัยพร วิชชาวุธ (บก.).
   การสอนและการวัดผลการศึกษา (หน้า 1-30). พระนคร : ฝ่ ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Toulmin, S. (1969). Concepts and the explanation of human behavior. in S. Mitchel (Ed.), Human
   action (pp.87-88), New York : Academic Press.

2. วารสาร (Journals)

ชื่อผูเ้ ขียนบทความ. (ปี ). “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปี ที่, ฉบับที่ (วัน เดือน): เลขหน้า.
วิกุล แพทย์พาณิ ชย์. (2545). “ธุ รกิจแฟรนไชส์.” เนชั่ นสุ ดสั ปดาห์ 4, 8 (15-21 สิ งหาคม): 8-11.
Wittman, Donald. (2002). “Parties as unity maximizers.” American Political Science
   Review. 8, 3 (September ): 18-28.

3. หนังสื อพิมพ์
 ชื่อผูเ้ ขียนบทความ. (ปี ). “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสื อพิมพ์ . (วัน เดือน): เลขหน้า.
    ั ่
สุ ทธิ ชย หยุน. (2545). “บทบาทของสื่ อมวลชนกับสังคมไทย.” ผู้จัดการรายวัน. (11 กันยายน ):
    12. “ปั ญหาขยะในเมืองเชียงใหม่.” (2545). ไทยนิวส์ . (15 สิ งหาคม): 1, 16.

สิ่ งตีพมพ์ (Publications) ได้แก่ สิ่ งพิมพ์รัฐบาล สมาคม และองค์การต่างๆ
    ิ
คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสื อประมวลสุ นทรพจน์.(2529). ประมวลสุ นทรพจน์ ฯพณฯ
                                         ั
    พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ นายกรัฐมนตรีพุทธศักราช 2528. กรุ งเทพ : โรงพิมพ์อกษรไทย.
จุมพล คืนตัก. (2521). “ดิน (Clay)”. เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา. เล่มที่ 19. กรมทรัพยากรธรณี
    กระทรวงอุตสาหกรรม.
ACI Committee 318. (1971). “Building Code Requirement for Reinforced Concrete”. American
    Concrete Institute. Detroit.

4. รายงาน (Reports)
                                                  25

จุฬาพร โชติช่วงนิ รันดร์ , นลินี ตันธุวนิตย์ และ ปนัทดา เพ็ชรสิ งห์. (2529).รายงานการวิจยเรื่ อง
                                            ั
   ประวัติศาสตร์ หมู่บานคาม่วง. รายงานสั งคมศาสตร์ .โครงการวิจยระบบการทาฟาร์ม
             ้                       ั
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรกฎาคม. หน้า 54-57.
Kabeila, A.P. (1970). “Bifurcation of Eccentrically Loaded Members and of Stiffened Plates”,
   Technical Report AFFDL-RT-70-37, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio.
National Institute of Mental Health. (1982). Television and behavior : Ten years of scientific
   progress and implication for the eighties (DHHS Publication No. ADM 82-1195).
   Washington, DC : U.S. Government Printing Office.

5. วิทยานิพนธ์ (Thesis)
  ชื่อผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์. (ปี พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ . ระดับวิทยานิพนธ์ /หรื อการค้นคว้าแบบอิสระ
         ชื่อสาขา คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัย.
นลินี จารุ กาญจนกิจ. (2540).
    การจัดการเชิ งกลยุทธ์ เพือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ .
                 ่
    วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  ั
วิชย ศิริอุทยานนท์. (2545).
                       ่
    ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อการตัดสิ นใจของผู้มีอานาจซื้อ
             ้
    ในการซื้อกระเบืองเคลือบดินเผามุงหลังคา ของวัดในจังหวัดเชี ยงใหม่ .
    การค้นคว้าแบบอิสระบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
     ั
สิ ทธิชย จึงสกุลรุ จิเวช. (2543). การพัฒนาเครือข่ ายอินทราเน็ต : กรณีศึกษาธนาคารกสิ กรไทย
    จากัด (มหาชน). การค้นคว้าแบบอิสระบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

6. การสั มภาษณ์
  ้
 ผูให้สัมภาษณ์. ตาแหน่ง (ถ้ามี). สัมภาษณ์. วัน เดือน ปี ที่ให้สัมภาษณ์.
              ้่
ปรี ดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว. ผูวาการธนาคารแห่งประเทศไทย. สัมภาษณ์. 21 เมษายน 2545.
Polsby, Nelson W. Associate Director, Institute of Southeast Asia Study, Cornell University.
   Interview. 5 June 2002.

7. บทคัดย่ อของงานวิจัยที่เสนอในการประชุ ม (Abstract of meeting papers)
                                                    26


                                ั
 ชื่อผูเ้ ขียน. (ปี ). “ชื่อเรื่ อง” . ชื่องานประชุม. สถานที่จดงาน. วัน เดือนที่ดาเนินงาน: เลขหน้า.
Edwards, D.K., (1965), “Radiation Characteristics of Rough and Oxidized Metals”, Advances in
  Thermophysical Properties at Extreme Temperature and Pressure. 3rd International
  Symposium, ASME, New York, p. 189.

8. โปสเตอร์ ในการประชุ ม (Poster of conference)
                                         ั
 ชื่อผูเ้ ขียน. (ปี ). “ชื่อเรื่ อง” . หมายเลขโปรสเตอร์ . ชื่องานประชุม. สถานที่จดงาน. วัน
 เดือนที่ดาเนินงาน.
ปาน พิมพา และมงคล รายะนาคร. (2530). โปสเตอร์ A20.
   การประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13.
   มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่ สงขลา. ตุลาคม.
Rock, P.A. (1984) “Isotope and Chemical Principles”. Poster 133, ACS Symposium, American
   Chemical Society, Washington D.C.

9. สิ ทธิบัตร (Patents)
    ้           ั                    ั
 ชื่อผูประดิษฐ์. “ชื่อสิ ทธิบตร” . หมายเลขสิ ทธิบัตร. (ปี ที่จดสิ ทธิบตร).
Penn, F. H. “Hydrogenated Butter Method” U.S. Pat 2578 (1962).

                             ั
10. สื่ อโสตทัศนวัสดุ เช่ น ซี ดี - รอม / เทปตลับ / วีดิทศน์
    ้           ู
 ชื่อผูผลิต/หรื อชื่อบุคคลที่พด. (ปี ที่ผลิต). ชื่อเรื่อง. [ประเภทของโสตทัศนวัสดุ ]. สถานที่ผลิต:
 หน่วยงานที่ผลิตหรื อเผยแพร่ .
สานักงานสถิติแห่งชาติ. (2544). สมุดสถิติรายปี ประเทศไทย บรรพ 47 2543. [ซีดี-รอม].
   กรุ งเทพฯ: สานักงานสถิติแห่ งชาติ.
อภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ. (2541). แนวทางการจัดการคุณภาพมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้ า. [เทปตลับ].
   กรุ งเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย.
Langrod, Georges. (1989). Problems of Freedom and Behavior Modification. [Video
   Recording]. Washington, DC: American Psychological Association.
"Treading information." (2002). Listed company info 2001 (Q3 - Q 4). [CD - ROM].
   Bangkok: The Stock Exchange of Thailand.
   ่
11. อืนๆ
                                               27

  11.1 การติดต่ อส่ วนตัว
  ้
 ผูให้การติดต่อ. ตาแหน่ง . (ปี ที่ทาการติดต่อ). สถานที่ทางาน. การติดต่อส่ วนตัว.
สมชาย มันหมาย. (2537). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การติดต่อส่ วนตัว.
     ่
Brownlie W. R. (1980). Michigan University, personal communication.
   11.2 Computer software
Peterson, David. Mail Games. Computer Software. Wective Software, 1981. Atair 400/800, 32
   KB, disk.
            ั่  ่
   11.3 วัสดุความรู้ ทวไปทีไม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง
Connections Computer Software. Kiell Software, 1982.
   11.4 ฐานข้ อมูลออนไลน์ จากอินเทอร์ เน็ต (World Wide Web)
               ้         ั
 ชื่อผูเ้ ขียน หรื อหน่วยงานผูรับผิดชอบ. (ปี ที่บนทึกข้อมูล). “ชื่อเรื่ อง/ชื่อบทความ.”
                          ่
       [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา ชื่อที่อยูของอินเทอร์ เน็ต (วัน เดือน ปี ที่สืบค้น).
กรมควบคุมมลพิษ. (2542). “มลพิษทางอากาศ.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มาhttp://www.pcd.go.th
    (29 สิ งหาคม 2542).
“การรักษาสายตาสั้นด้วยแสง Laser (LASIK).” (1999). [ระบบออนไลน์].
    แหล่งที่มาhttp://www.thaiclinic.com/lasik.html (30 สิ งหาคม 2542).
   ั
บริ ษท มิลเลนเนียม มาสเตอร์ จากัด. (2542). “ปัญหา Y2K คืออะไร.” [ระบบออนไลน์].
    แหล่งที่มาhttp://www.millennium-master.com (1 กันยายน 2542).
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริ หารธุ รกิจ. (2545). "รายงานประจาปี 2544." [ระบบออนไลน์].
    แหล่งที่มา http://www.ba.cmu.ac.th/annualreport/index.html (15 พฤศจิกายน 2545).
สุ รนันท์ น้อยมณี . (2542). “ปัญหา ค.ศ. 2000 คืออะไร.” [ระบบออนไลน์].
    แหล่งที่มาhttp://www.digital.eng.com (30 ตุลาคม 2542).
องค์การสื่ อสารมวลชนแห่งประเทศไทย. สานักข่าวไทย. (2542).
                     ั
    “คณะกรรมการไอทีแห่งชาติอนุมติแผนปรับโครงสร้าง.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
    http://www.hunsa.com หัวข้อข่าวเทคโนโลยี (28 สิ งหาคม 2542).
 “Cell of the Immune System.” (2002). [Online]. Available http://www. Ingress.com (12 April
    2003).
Huhes, Helen. n.d. “Perspectives for an integrating world economy: Implication for perform and
    development.” [Online]. Available http://iseas.ac.sg/econ.html (1 June 2002).
                                               28
                  ้
              ส่ วนเนือหาของภาคนิพนธ์
     ส่ วนเนื้อหาของภาคนิพนธ์ ประกอบด้วยส่ วนหลัก 5 บท โดยโครงงานทั้ง 3 ประเภท
จะมีบทที่ 1 และหัวข้อในบทที่ 1 เหมือนกัน แต่บทที่ 2 ถึงบทที่ 5
โครงงานแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ในที่น้ ี รายละเอียดของบทที่ 1
ใช้ร่วมกันในทุกประเภทของโครงงาน ในขณะที่บทที่ 2 ถึง บทที่ 5
จะอธิ บายแยกตามประเภทของโครงงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บทที่ 1. บทนา
     ในบทนี้ โครงงานทุกประเภทจะเหมือนกัน คือ ประกอบด้วย
                  ่
        1.1 ความสาคัญและทีมาของโครงงาน
          ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
เป็ นข้อมูลเบื้องต้นที่เป็ นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิด หรื อความสนใจ
หรื อเป็ นปั ญหาที่น่าสนใจที่ทาให้นิสิตต้องการศึกษาหาข้อมูล ต้องการทดลองเพื่อหาคาตอบ
หรื อต้องการปรับปรุ ง หาวิธีในการแก้ปัญหา หรื อ
เป็ นแรงบันดาลใจที่ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะสร้างงาน หรื อ เป็ นที่มาของความคิด
แนวคิดเพื่อเป็ นเป้ าหมายในการออกแบบเครื่ องประดับ
                                               29

             ้
       ในส่ วนนี้ตองประกอบด้วยข้อมูลสนับสนุนแรงบันดาลใจ
                             ู้
ข้อมูลสนับสนุนความคิด หรื อปัญหาที่มากพอที่จะโน้มน้าวให้ผอื่นเห็นความสาคัญของโครงงาน
และเห็นคล้อยตามให้ดาเนินโครงงาน

        1.2 วัตถุประสงค์
          วัตถุประสงค์ จัดเป็ นเป้ าหมายของการดาเนินโครงงาน โครงงาน
โดยโครงงานต้องเป็ นการดาเนินงานเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งไว้ั
เมื่อดาเนินโครงงานสาเร็ จและสรุ ปผลที่ได้จากโครงงาน
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินโครงงานจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์
โครงงานจะสาเร็ จก็ต่อเมื่อสามารถสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ตองไว้ได้
                               ้
ดังนั้นวัตถุประสงค์จะเป็ นส่ วนที่นาไปสู่ การดาเนินงานโดยต้องมีแผนการเพื่อนาไปสู่ วตถุประสงค์
                                            ั
   ั
ที่ต้ งไว้ให้ได้
          การดาเนิ นโครงงานนี้ ทาเพื่ออะไร เพื่อสร้างสรรค์เครื่ องประดับที่มีความพิเศษ
ฯลฯ ต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับขบวนการผลิต ฯลฯ
ต้องการพัฒนาวัสดุเพื่อให้เหมาะสมกับการทาเครื่ องประดับ เป็ นต้น
โดยวัตถุประสงค์จะเป็ นปั จจัยในการกาหนดขอบเขตของโครงงาน
             ี่
      1.3 ประโยชน์ ทคาดว่าจะได้ รับ
        ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงงานมีประโยชน์ในวงกว้างอย่างไร
                   ู้
ควรมีประโยชน์มากพอที่จะโน้มน้าวให้ผอื่นเล็งเห็นประโยชน์ของโครงงานและสมควรที่ได้ให้ดาเ
นินโครงงาน

       1.4 ขอบเขตของการดาเนินโครงงาน
                               ั
         ขอบเขตจะทาให้การดาเนินงานมีเป้ าหมายที่ชดเจนขึ้น
ทาให้งานมุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่ชดเจน จากวัตถุประสงค์ที่ต้ งไว้
                ั             ั
จะนามาสู่ การวางแผนการดาเนินโดยต้องมีขอบเขตการดาเนินงาน
เพื่อที่จะไม่ทางานมากหรื อน้อยเกินกว่าที่ได้วางแผนไว้
และต้องเหมาะสมกับกาหนดระยะเวลาที่กาหนด ต้องมีการกาหนดขอบเขตให้เหมาะสม
                                            30

ตัวอย่างเช่น ออกแบบเครื่ องประดับ 1 ชุด ประกอบด้วย ต่างหู สร้อยคอ และกาไล
สาหรับกลุ่มหญิงทางานอายุ ไม่เกิน 45 ปี เป็ นต้น

      1.5 แผนการดาเนินงาน
        จากวัตถุประสงค์ที่ต้ งไว้ จะนามาสู่ การวางแผนการดาเนิ นโครงงานตาม
                     ั
ลาดับขั้นตอน เพื่อนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่ต้ งไว้ โดยต้องกาหนดช่วงเวลาการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
                    ั

      1.6 งบประมาณการดาเนินงาน
                         ้    ั
        แสดงการประเมิณรายจ่ายค่าวัสดุที่ตองใช้ท้ งหมดตลอดการดาเนินโครงงาน
โดยระบุปริ มาณและราคาอ้างอิงตามท้องตลาด ณวันที่ประมาณการ
บทที่ 2 - บทที่ 5
   บทที่ 2 ถึงบทที่ 5 จะอธิบายแยกตามประเภทของโครงงาน
โดยแยกตามประเภทโครงงานดังนี้

  1. โครงงานประเภทการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจยที่เกี่ยวข้อง
           ั
                         31

                       หัวข้อบ
บทที่ 3 วิธีการทดลอง             ทที่ 2
     3.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ   ถึงบทที่
        3.1.1 วัสดุ          5
    ประกอบด้วย
       3.1.2 อุปกรณ์
       3.1.3 เครื่ องมือ
     3.2 ขั้นตอนการทดลอง


บทที่ 4 ผลการทดลอง

บทที่ 5 สรุ ปและอภิปรายผลการทดลอง
    5.1 สรุ ปผลการทดลอง
    5.2 อภิปรายผลการทดลอง
    5.3 ข้อเสนอแนะ
  2. โครงงารประเภทผลิตเครื่องประดับ
    หัวข้อบทที่ 2 ถึงบทที่ 5 ประกอบด้วย
                            32


บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
    2.1 กระบวนการผลิต
       2.1.1 ทฤษฎีและงานวิจยที่เกี่ยวข้อง
                  ั
       2.1.2 ตัวอย่างงานที่มีการดาเนินการมาก่อน
    2.2 ข้อมูลในการออกแบบ
       2.2.1 แรงบันดาลใจ
       2.2.2 ลักษณะเป้ าหมายของงานออกแบบ
บทที่ 3 การทดลองเทคนิค
    3.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ
       3.1.1 วัสดุ
       3.1.2 อุปกรณ์
       3.1.3 เครื่ องมือ
    3.2 ขั้นตอนการทดลอง
    3.3 ผลการทดลอง
    3.4 สรุ ปผลการทดลอง


บทที่ 4 กระบวนการผลิต
       4.1 การออกแบบ
         4.1.1 แบบร่ าง
         4.1.2 แบบจาลอง
       4.2 วัสดุและอุปกรณ์การผลิต
         4.2.1 วัสดุ
         4.2.2 อุปกรณ์
                           33

       4.3  การเตรี ยมชิ้นงาน
       4.4  การขึ้นรู ป
       4.5  การตกแต่งผิว
       4.6  การประกอบพลอย
       4.7  การเก็บรายละเอียด

บทที่ 5 สรุ ปและวิเคราะห์ผลงาน
        5.1 สรุ ปผลการดาเนินงาน
           5.1.1 สรุ ปผลการทดลอง
           5.1.2 สรุ ปผลการผลิต
           5.1.2 สรุ ปค่าใช้จ่ายในการผลิต
        5.2 การวิเคราะห์ผลงาน
              34
ตัวอย่ างรู ปแบบภาคนิพนธ์
                                                                          35


                                                 ตัวอย่ างสันปก                                         1 นิ้ว
ศราวุธ ขนานแข็ง การศึกษาการทาเครื่ องประดับด้วยเทคนิคพาทิเนชัน ปี การศึกษา 2551
                               ่
                                                       รู ปแสดงรู ปเล่มภาคนิพนธ์ ประกอบด้วย
                                               ปกอ่อน ขนาด A4 (8 1/4 x 11 3/4 นิ้ว)
                                         1 นิ้ว
                                               สันหนังสื อ ประกอบด้วย ชื่อผูนาเสนอ
                                                              ้
                                                                ้
                                               ชื่อโครงงานและปี การศึกษาของผูนาเสนอ
                                               ตัวอักษรใช้ AngsanaNew
                                                         ่ ั
                                               โดยขนาดให้ข้ ึนอยูกบพื้นที่และความเหมาะสมของการ
                                               จัดวางเพื่อให้สามารถแสดงชื่อโครงงานให้สมบูรณ์ได้
                            1.5 นิ้ว

                                          36
              ตัวอย่ างปกหน้ า
           การออกแบบเครื่องประดับรู ปแบบโลหกรรมบ้ านเชียง
1.5 นิ้ว
         (ถ้ าชื่อยาวให้ ตัดคาให้ สวยงามโดยให้ ได้ รูปตัวหนังสื อเป็ นแนว    1.0 นิ้ว


                               ่
                เอียงลงซ้ ายขวาดังตัวอย่ างทีแสดงนี้)

           BAN-CHEING METALLIC STYLE JEWELRY
            XXXXXXXXภาษาอังกฤษก็เช่ นเดียวกันXX
              XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      ANGSANANEW 24
      POINTS ตัวหนา
      ภาษาอังกฤษใช้ตวพิมพ์ใ
             ั                       เว้ นระยะให้ ใก
        ั
      หญ่ท้งหมด ในหน้านี้                     ล้ เคียงกันทั้งส
                     ศราวุธ ขนานแข็ง
                                    องด้ าน
          วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
               คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
                  ปี การศึกษา 2551
                         1.0 นิ้ว
                       1.5 นิ้ว
            ตัวอย่ างปกใน                     37


         การออกแบบเครื่องประดับรู ปแบบโลหกรรมบ้ านเชียง
1.5 นิ้ว
      (ถ้ าชื่อยาวให้ ตัดคาให้ สวยงามโดยให้ ได้ รูปตัวหนังสื อเป็ นแนว    1.0 นิ้ว

                            ่
             เอียงลงซ้ ายขวาดังตัวอย่ างทีแสดงนี้)

        BAN-CHEING METALLIC STYLE JEWELRY
         XXXXXXXXภาษาอังกฤษก็เช่ นเดียวกันXX
           XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   ANGSANANEW 24
   POINTS ตัวหนา
                                เว้ นระยะให้ ใก
          ั
   ภาษาอังกฤษใช้ตวพิม
                 ศราวุธ ขนานแข็ง        ล้ เคียงกันทั้งส
       ั
   พ์ใหญ่ท้งหมด
                                องด้ าน
   ในหน้านี้                         ่
        ภาคนิพนธ์ นเี้ สนอต่ อคณะอัญมณีเพือเป็ นส่ วนหนึ่ง
       ของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
            สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
            คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
                 ปี การศึกษา 2551

                       1.0 นิ้ว
                                       1.5 นิ้ว

                                                                       38
                       ั
              ตัวอย่ างหน้ าอนุมติ
                 การออกแบบเครื่องประดับรูปแบบโลหกรรมบ้ านเชียง
1.5 นิ้ว                 ั
            (ถ้ าชื่อยาวให้ ตดคาให้ สวยงามโดยให้ ได้ รูปตัวหนังสือเป็ นแนวเอียงลง)                           1.0 นิ้ว
      Angsana
      New 20
      pt. ตัวหนา   BAN-CHEING METALLIC STYLE JEWELRY
          XXXXXXXXภาษาอังกฤษก็เช่ นเดียวกันXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                                        AngsanaNew 16 pt.
                                ศราวุธ ขนานแข็ง                 จากบรรทัดนี้เป็ นต้นไป

                                 ั  ั
               ภาคนิพนธ์น้ ีได้รับการพิจารณาอนุมติให้นบเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษา
                       ตามหลักสู ตรปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
                         สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ

          คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์
                 ........................................................................................ กรรมการ
                           อาจารย์ ดร. สุ รินทร์ อินทะยศ

                 ........................................................................................ อาจารย์ที่ปรึ กษา
                            อาจารย์ปริ ญญา ชินดุษฎีกุล

                 ........................................................................................ อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
                          อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์

                 ........................................................................................ คณบดีคณะอัญมณี
                      รองศาสตราจารย์ ดร.อรุ ณี เทอดเทพพิทกษ์             ั

                              16 กุมภาพันธ์ 2552                      วันสอบจบภาคนิพนธ์
                      © ลิขสิ ทธิ์ ของคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา


                                      1.0 นิ้ว
                                              1.0 นิ้ว
                           1.5 นิ้ว
                                                 39


AngsanaNew 24 pt.          กิตติกรรมประกาศ               AngsanaNew 16 pt.
ตัวหนา                                      จากบรรทัดนี้เป็ นต้นไป
                            เว้น 2 บรรทัด

                   ้
      ภาคนิพนธ์น้ ีสาเร็ จลงได้ดวยความกรุ ณาจาก      อาจารย์ปริ ญญา      ชินดุษฎีกุล
                                    ู้
 อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ และอาจารย์อลงกรณ์ ประมวลทรัพย์ผซ่ ึงกรุ ณาให้ความรู้ คาแนะนา
 คาปรึ กษาและตรวจแก้ไขจนภาคนิพนธ์แสร็ จสมบูรณ์ผเู ้ ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ
 โอกาสนี้
      ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุ รินทร์ อินทะยศ และอาจารย์อครเดช ฐิศุภกร      ั
 ที่กรุ ณารับเป็ นกรรมการตรวจสอบภาคนิพนธ์ และให้คาแนะนาเป็ นอย่างดีตลอดมา
      ขอขอบคุณ       คณาจารย์คณะอัญมณี       ที่กรุ ณาให้ความรู ้และคาแนะนาต่างๆ
 ตลอดระยะเวลาของการทาภาคนิพนธ์ฉบับนี้จนสาเร็ จด้วยดี
      ขอบคุณ      คุณพ่อ    คุณแม่    รวมทั้งเพื่อนๆ     ในคณะอัญมณี ทุกคน
 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจในการทาภาคนิพนธ์ครั้งนี้
      ท้ายที่สุดนี้              หากมีสิ่งขาดตกบกพร่ องหรื อผิดพลาดประการใด
 ผูเ้ ขียนขออภัยเป็ นอย่างสู งในข้อบกพร่ องและความผิดพลาดนั้น
                         ้     ้
 และผูเ้ ขียนหวังว่าภาคนิพนธ์น้ ีคงมีประโยชน์บางไม่มากก็นอยสาหรับผูที่สนใจ้
 ที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่ องประดับ ที่ทาจากโลหะในรู ปแบบศิลปะของบ้านเชี ยงต่อไป
                                     เว้น 2 บรรทัด

                                          ศราวุธ ขนานแข็ง
                                                      40
                               1.5 นิ้ว
ชื่อเรื่องภาคนิพนธ์        การออกแบบเครื่องประดับรู ปแบบโลหกรรมบ้ านเชี ยง
                  งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
                  BAN-CHEING METALLIC STYLE JEWELRY
                  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ผู้นาเสนอ             นายศราวุธ ขนานแข็ง
รหัสประจาตัว            4567891011
ชื่อปริญญา             วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา              อัญมณี และเครื่ องประดับ
อาจารย์ทปรึกษา
     ี่            อาจารย์ปริ ญญา ชินดุษฎีกุล
                                   Angsana New 16 pt.
อาจารย์ทปรึกษาร่ วม
       ี่                 ั
                  (ถ้าไม่มีให้ตดออก)
                                   ทั้งหมด
ปี การศึกษา            2551

                                เว้น 2 บรรทัด

   AngsanaNew 24 pt.             บทคัดย่ อ
   ตัวหนา
                                เว้น 1 บรรทัด

    การเขียนบทคัดย่อภาษาไทย ตัวเลขที่ใช้จะเป็ น Angsana New 16 pt.
ทั้งหมดรวมทั้งภาษาอังกฤษ         บทคัดย่อเป็ นการสรุ ปเนื้อหาทั้งหมดที่มีในภาคนิพนธ์
ผูอ่านจะได้ใจความที่สาคัญทั้งหมด
 ้
บทคัดย่อเป็ นการบอกผูอ่านว่าทาอะไรเพื่ออะไรด้วยวิธีไหนและผลสรุ ปเป็ นอย่างไร
           ้
    กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
              เว้น 2 บรรทัด

     บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เมื่อเขียนภาษาไทยเสร็ จ โดยเว้น 2 บรรทัด และไม่ ต้องมีคาว่า
abstract df d s f d f s s s s s s s s s s ss s s s s s ss ss ssss sss sssssss sssssss ssss ssssss ssss ss sss ss
ss ss ssss sssssss ssssssssss ssssssssssss ssssssssssssss sss s sssssssssss sss sss sssss sssssss sssssss
                                                    41

sssssss sssf ffff s s s s ss ss ssss sss sssssss sssssss ssss ssssss ssss ss sss ss ss ss ssss sssssss
ssssssssss ssssssssssss ssssssssssssss sss s sssssssssss sss sss sssss sssssss sssssss
     s s s s ss ss ssss sss sssssss sssssss ssss ssssss ssss ss sss ss ss ss ssss sssssss ssssssssss
ssssssssssss ssssssssssssss sss s sssssssssss sss sss sssss sssssss sssssss sssssss sssf ffff s s s s ss ss
ssss sss sssssss sssssss ssss ssssss ssss ss sss ss ss ss ssss sssssss ssssssssss ssssssssssss
ssssssssssssss sss s sssssssssss sss sss sssss sssssss sssssss sssssss sssf ffff s s s s ss ss ssss sss
sssssss sssssss ssss ssssss ssss ss sss ss ss ss ssss sssssss ssssssssss ssssssssssss ssssssssssssss sss s
sssssssssss sss sss sssss sssssss sssssss sssssss sssf ffff
                        1.5 นิ้ว
ตัวอย่างสารบัญสาหรับกลุ่ม ทาการทดลอง            42
เชิงวิทยาศาสตร์
    AngsanaNew 24 pt.          สารบัญ
    ตัวหนา
                             หน้ า

 กิตติกรรมประกาศ                      ค
 บทคัดย่อ                         ง
 สารบัญ                          ฉ
 สารบัญตาราง                        ซ
 สารบัญรู ป                        ญ

 บทที่ 1 บทนา                       1
     1.1 ความสาคัญและที่มาของโครงงาน          1
     1.2 วัตถุประสงค์                 2
     1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ           3
     1.4 ขอบเขตของการสร้างสรรค์            4
     1.5 แผนการดาเนินงาน                5

 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจยที่เกี่ยวข้อง
            ั                  6
     2.1 กกกกก                     6
     2.2 กกกกกกกกก                   7
       2.2.1 ดดดดดดดดดดด              7
       2.2.2 กกกกกกกกกกก              7
       2.2.3 ดดด                  13
     2.3 กกกกกกกกก                  15
     2.4 กกกกกกกกกก                  18

 บทที่ 3 วิธีการทดลอง                   19
     3.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ         19
        3.1.1 วัสดุ                20
                             43

                             หน้ า

      3.1.2 อุปกรณ์                 21
      3.1.3 เครื่ องมือ               21
    3.2 ขั้นตอนการทดลอง                22
      3..2.2 กกกกกกกกกก               22
      3.2.3 กกกกกกก                 22

บทที่ 4 ผลการทดลอง                    23
    4.1 กกกกกกกกกก                  23
    4.2 กกกกกกกกกกกกกกก                25
    4.3 กกกกกกกกกก                  31
    4.4 กกกกกกกกกกกกกกก                35
    4.5 กกกกกกกกกกกกกกกก               40

บทที่ 5 สรุ ปและอภิปรายผลการทดลอง             44
    5.1 สรุ ปผลการทดลอง                44
    5.2 อภิปรายผลการทดลอง               46
    5.3 ข้อเสนอแนะ                  48

เอกสารอ้างอิง                       50

ภาคผนวก                          51
   ภาคผนวก ก งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง  52
   ภาคผนวก ข งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง  55

    ู้
ประวัติผนาเสนอ                      60
                          1.5 นิ้ว
ตัวอย่ างสารบัญสาหรับกลุ่ม ผลิตเครื่องประดับ           44


    AngsanaNew 24 pt.         สารบัญ
    ตัวหนา
                                หน้ า

กิตติกรรมประกาศ                         ค
บทคัดย่อ                             ง
สารบัญ                              ฉ
สารบัญตาราง                           ซ
สารบัญรู ป                            ญ

บทที่ 1 บทนา                           1
    1.1 ความสาคัญและที่มาของโครงงาน              1
    1.2 วัตถุประสงค์                     2
    1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ               3
    1.4 ขอบเขตของการดาเนินโครงงาน               4
    1.5 แผนการดาเนินงาน                    5
    1.6 งบประมาณ                       5

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม                       6
    2.1 กระบวนการผลิต                     6
      2.1.1 ทฤษฎีและงานวิจยที่เกี่ยวข้อง
                  ั               8
      2.1.2 ตัวอย่างงานที่มีการดาเนินการมาก่อน       9
    2.2 ข้อมูลในการออกแบบ                  10
      2.2.1 แรงบันดาลใจ                  12
      2.2.2 ลักษณะเป้ าหมายของงานออกแบบ          13

บทที่ 3 การทดลองเทคนิค                      15
     3.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ             16
       3.1.1 วัสดุ                     17
                         45

                        หน้ า

      3.1.2 อุปกรณ์             18
      3.1.3 เครื่ องมือ           19
    3.2 ขั้นตอนการทดลอง            19
      3.2.1 กกกกกกกกก            19
      3.2.2 กกกกกกกกก            21
    3.3 ผลการทดลอง              21
    3.4 สรุ ปผลการทดลอง            22

บทที่ 4 กระบวนการผลิต              23
    4.1 การออกแบบ              23
       4.1.1 แบบร่ าง           24
       4.1.2 แบบจาลอง           24
    4.2 วัสดุและอุปกรณ์การผลิต        25
       4.2.1 วัสดุ             25
       4.2.2 อุปกรณ์            25
    4.3 การเตรี ยมชิ้นงาน          25
    4.4 การขึ้นรู ป             25
    4.5 การตกแต่งผิว             31
    4.6 การประกอบพลอย            35
    4.7 การเก็บรายละเอียด          40

บทที่ 5 สรุ ปและวิเคราะห์ผลงาน          44
    5.1 สรุ ปผลการดาเนินงาน         44
       5.1.1 สรุ ปผลการทดลอง       45
       5.1.2 สรุ ปผลการผลิต        45
       5.1.2 สรุ ปค่าใช้จ่ายในการผลิต   45
    5.2 การวิเคราะห์ผลงาน          46
                               46

                              หน้ า

    5.4 ข้อเสนอแนะ                    48

เอกสารอ้างอิง                        50

ภาคผนวก                           51
    ภาคผนวก ก งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง   52
    ภาคผนวก ข งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง   55

    ู้
ประวัติผนาเสนอ                        60
                                        47

                      สารบัญตาราง


กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
                                        48
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                                         49

                      สารบัญรู ป


กกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
                                         50
กกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                       บทที่ 1 บทนา
                 (เว้น 1 บรรทัด และเลขหน้าจะไม่ปรากฏในหน้านี้ )
                                             51

             ่
1.1 ความสาคัญและทีมาของโครงงาน
      ทั้งหมดใช้ Angsana New 16 pt. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เนื้อหาในส่ วนนี้ เป็ นข้อมูลที่แสดงถึงความสาคัญของโครงงานที่กาลังนาเสนอ
โดยมีขอมูลอ้างอิงที่สามารถโน้มน้าวให้ผอ่านเห็นคล้อยตามได้อย่างมีความน่าเชื่ อถือ มีเหตุมีผล
     ้                 ู้
และมีหลักเกณท์
โดยมีเนื้ อหาข้อมูลที่มีน้ าหนักมากพอที่จะทาให้โครงงานได้รับความสนใจจนเหมาะสมที่จะให้ดาเนิ
นการได้ และมีความเป็ นไปได้ที่จะสามารถวางแผนการทางานได้ภายใต้ศกยภาพ ั
และระยะเวลาที่เหมาะสม
      ข้อมูลต่างๆ
    ้
ที่ใช้ตองมีการอ้างอิงถึงที่มาของข้อมูลโดยใช้หลักในการอ้างอิงตามที่กาหนดให้
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
      กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
      กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
      กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

1.2 วัตถุประสงค์
      1. เป็ นจุดหมายที่สามารถทาไดด้จริ งเป็ นรู ปธรรมและวัดผลได้ ซึ่ งจุดมุ่งหมายต่างๆ
เหล่านี้คือสิ่ งที่คณะกรรมการสอบจะใช้เป็ นเกณท์ในการวัดความสาเร็ จของโครงงาน
ดังนั้นเมื่อเขียนจุดมุ่งหมายจะสื่ อได้ถึงกระบวนการทางาน และวิธีการดาเนิ นโครงงาน
ให้เกิดผลในทางที่จะสามารถวัดผลได้ตามจุดมุ่งหมายที่ระบุ
      2. จุดมุ่งหมายไม่จาเป็ นต้องมีหลายข้อ
   ้         ้
แต่ตองมีปริ มาณที่ไม่นอยเกินไปที่ระยะเวลาในการทางานกาหนดให้สามารถทาได้สาเร็ จโดยมีปริ ม
าณงานที่เหมาะสม
                                         52

    3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
         ี่
1.3 ประโยชน์ ทคาดว่าจะได้ รับ
             ั
    1. เป็ นผลลัพธ์ท้ งโดยตรงและโดยอ้อมที่จะได้รับจากการดาเนินโครงงาน
เป็ นผลสื บเนื่องมาจากจุดมุ่งหมายของการดาเนินโครงงาน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
    2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

1.4 ขอบเขตของการดาเนินโครงงาน
    1. เป็ นกรอบของการดาเนินงานโดยเป็ นขอบเขตของงานตามลักษณะของโครงงานซึ่งจะ
        ั
มีความสัมพันธ์กบกระบวนการดาเนินงานในโครงงาน ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน และเงื่อนไข
                                  ั
หรื อเทคนิคกระบวนการที่ใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้ งไว้
    2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

1.5 แผนการดาเนินงาน
    แผนการการดาเนินงานแสดงดังตาราง 1.1 และ 1.2 และมีแผนผังการดาเนินงานแสดงดังรู ป
1.1
ตาราง 1.1 แผนการดาเนินงาน
                         2552          2553
 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน          ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.
 1.  รวบรวมข้อมูลประกอบการทดลอง
    และการออกแบบ
 2.  วางแผนการทดอลง
                                      53

3.  จัดหาวัสดุและอุปกรณ์
4.  เขียนภาคนิพนธ์

   ตาราง 1.2 แผนการดาเนินงาน (ต่อ)
                        2552         2553
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน          ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.
5.  ทาการทดลองเทคนิค
6.  ออกแบบร่ าง
7.  ทาแบบจาลอง
8.  ทาตัวเรื อนเครื่ องประดับ
9.  ฝังอัญมณี และตกแต่งชิ้นงาน
10. แสดงผลงาน
11. สอบจบโครงงาน
                                          54


            รวบรวมข้อมูล ประกอบการออกแบบ

                    ออกแบบ


              ทำแบบจำลองและทดลองเทค
              นิควิธีใหม่
                            มี
                     ปัญหา
                        ไม่มี

                 ทาเครื่ องประดับ

                 มี
                     ปัญหา
                    ไม่มี

                    เสนอผลงาน


               รู ปที่ 1.1 แผนผังการดาเนินงาน1.6 งบประมาณการดาเนินงาน
                 รายการ                 จานวนเงิน
 1  โลหะผสมเงิน 50 กรัม ราคากรัมละ 1000 บาท               50,000
 2  โลหะทองเหลือง 200 กรัม ราคากรัมละ 50 บาท               10,000
 3  วัสดุสิ้นเปลืองในการตัดและขัดชิ้นงาน 2 กล่อง ราคากล่องละ 1000 บาท   2,000
 4  ก๊าซอาร์ กอน 1 ถัง ราคาถังละ 700 บาท                  700
              รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น              62,700
                                    55


              บทที่ 2 ถึงบทที่ 5

       ้
 ตัวอย่ างเนือหาในบทที่ 2 ถึงบทที่ 5 แบ่ งเป็ น 2 ประเภทตามชนิดของโครงงาน

ได้ แก่
   1. การทดลองเชิงวิทยาศาสตร์
   2. การผลิตเครื่องประด บ
แต่ ละประเภทจะมีหัวข้ อของแต่ ละบทที่แตกต่างกันเล็กน้ อย
โดยไม่ ได้ นาแสดงไว้ในเอกสารนี้
                              ้
แต่ ได้ แสดงในไฟล์ต้นแบบสาหรับภาคนิพนธ์ ที่แนบมากับเอกสารนีท้ังหมด
                                               56


                   เอกสารอ้ างอิง
รายการอ้างอิง

ณรงค์ รัตนะ. (2528ก). การครอบครองและการรอบรู้ เทคโนโลยีในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: [ยูเนสโก]
   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.
ณรงค์ รัตนะ. (2528ข). คู่มือการเจรจาและการทาข้ อตกลงการถ่ ายทอดเทคโนโลยี. กรุ งเทพฯ: ศูนย์
   ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.
ณรงค์ รัตนะ. (2530). เทคโนโลยีโลหะอุตสาหกรรมการหล่ อ. กรุ งเทพฯ: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
   กระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
สง่า สรรพศรี . (2525). ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี. กรุ งเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์.
อัญชลี ดุษฎีพรรณ์. (2527). การวางแผนให้ บริการทันตสาธารณสุ ข. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ :
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Ferguson, Nicolas, and Maire O’Reilly. (1979a). English for International Banking. London :
   Evans.
Ferguson, Nicolas, and Maire O’Reilly. (1979b). English Telephone Conversations. London :
   Evans.
Johnson, P. (1982). “Effects on Reading Comprehension of Building Background Knowledge”
   TESOL Quarterly, 16 (4) : 503-516.

                           ่
ทั้งหมดนี้เป็ นตัวอย่างการอ้างอิง รายละเอียดทั้งหมดอยูในหัวข้อ รู ปแบบการเขียนรายการอ้างอิง
บรรณานุกรม           ถ้ามีแหล่งข้อมูลในกลุ่มบรรณานุกรม จึงจะมีส่วนนี้

ณรงค์ รัตนะ. (2528ก). การครอบครองและการรอบรู้ เทคโนโลยีในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: [ยูเนสโก]
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.
ณรงค์ รัตนะ. (2528ข). คู่มือการเจรจาและการทาข้ อตกลงการถ่ ายทอดเทคโนโลยี. กรุ งเทพฯ: ศูนย์
  ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.
ณรงค์ รัตนะ. (2530). เทคโนโลยีโลหะอุตสาหกรรมการหล่ อ. กรุ งเทพฯ: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  กระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
                                            57

สง่า สรรพศรี . (2525). ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี. กรุ งเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์.
อัญชลี ดุษฎีพรรณ์. (2527). การวางแผนให้ บริการทันตสาธารณสุ ข. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ :
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Ferguson, Nicolas, and Maire O’Reilly. (1979a). English for International Banking. London :
   Evans.
Ferguson, Nicolas, and Maire O’Reilly. (1979b). English Telephone Conversations. London :
   Evans.
Johnson, P. (1982). “Effects on Reading Comprehension of Building Background Knowledge”
   TESOL Quarterly, 16 (4) : 503-516.
     58
ภาคผนวก
                                59


            ภาคผนวก ก
          กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

ภาคผนวก ก-1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ภาคผนวก ก-2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                                60


            ภาคผนวก ข
          กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

ภาคผนวก ข-1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ภาคผนวก ข-2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                                         1 นิ้ว


                                                 61

                                           รู ปถ่าย
                         ู้
                     ประวัติผนาเสนอ            รับปริ ญญา ขนาด
                          เว้น 1 บรรทัด         1.5 x1.5 นิ้ว


ชื่อ-นามสกุล  นายศราวุธ ขนานแข็ง

   ่   ั
ที่อยูปัจจุบน  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ประวัติการศึกษา สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนกกกกกกกกกกกกกกกก ปี การศึกษา 2547
        สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนกกกกกกกกกกกกกกกก ปี การศึกษา 2543
        สาเร็ จการศึกษาประถมศึกษา โรงเรี ยนกกกกกกกกกกกกกกกก ปี การศึกษา 2540

ทุนการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกก ปี การศึกษา 2540
(ถ้ามี)
ประสบการณ์   กกกกกกกกกกกกกกกก ระบุระยะเวลาด้วย
(ถ้ามี)

								
To top