kurs by xiangpeng

VIEWS: 18 PAGES: 1

									                       ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ
                   Eyüp ġehit Öğretmenler Ġlköğretim Okulu
                          Müdürlüğü

SAYI : 510/665                                                26/09/2008
KONU : Kurslar Hk.
                      SAYIN VELĠ

    2008-2009 Öğretim yılında öğrencilerimizin baĢarılarını arttırmak, bilgi eksikliklerini gidermek,
yeteneklerini geliĢtirmek, test tekniği kazandırmak;Anadolu liselerine, Fen Liselerine, Askeri Liselere,
Polis Koleji, Anadolu Meslek ve Teknik Liselere, Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ve Devlet Parasız
Yatılılık ve Bursluluk sınavlarına daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacı ile her yıl ders kesiminden
sonra okulumuz 6,7 ve 8 inci sınıflarda öğrencinin derslerden,o yılın öğretim programlarında belirtilen
kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği ve Türkçe,Matematik,Fen ve Teknoloji,Sosyal Bilimler ve
Yabancı Dil testlerinden oluĢan merkezi (SBS) Seviye Belirleme Sınavlarına yönelik “ Hazırlık Kursları”
09 Ekim 2008 PerĢembe günü baĢlayacaktır.Bilgilerinizi rica ederiz.

                                   KURS MERKEZĠ YÖNETĠM KURULU


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AÇIKLAMALAR
1. Kurslar, Bakanlığımız “Öğrencileri YetiĢtirme ve Sınavlara Hazırlama Yönergesi” esaslarına göre yürütülecektir.
2. Kurslar; Cumartesi günleri saat 09:00-13:50 arası 6 ders saat; PerĢembe günleri ise saat 12.40-16.00 arası 4 ders saati kurs
   olmak üzere haftada toplam 10 ders saati kurs yapılacaktır. (Not: Bir kurs ders saatinin süresi 40 dakikadır.)
3. Sınıf mevcutları 15 öğrenciden az, 24 öğrenciden fazla olmayacaktır.
4. 6,7 ve 8 inci sınıflarda Türkçe,Matematik,Fen ve Teknoloji,Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil derslerinden “Paket Program”
   uygulanacaktır. Bu programda öğrencilere döküman olarak yaprak testler verilecek ve aylık deneme sınavları yapılacaktır.
5. Öğrencilere verilecek doküman, yaprak test ve deneme sınavlarının kursa maliyet giderleri kurs merkezine ait olup,
   bunun için ayrıca bir ek ücret istenmeyecektir.
6. Birinci Dönemin aylık kurs ücretleri; Ekim (70 YTL),Kasım (70 YTL),Aralık (70 YTL) ve Ocak (70 YTL) ;
   Ġkinci Dönemin ise; ġubat (70 YTL), Mart (70 YTL), Nisan (70 YTL) ve Mayıs ( 70 YTL)’dir.
7. I. Dönemde 140 ; II. Dönemde 150 saat olmak üzere toplam 290 saat kurs verilecektir.1 saatlik kurs ücreti 1.94 YTL.
   olup yıllık toplam tutarı 560 YTL’dir. (Not: Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 1 saatlik kurs ücretinin alt sınırı 2.57
   YTL; üst sınırı ise 7.71 YTL.dir. Okulumuz ise en alt sınırın da altında bir ücret belirlemiĢtir.)
8. Kurslarda haftalık ders saati Türkçe (2), Matematik (2), Fen ve Teknoloji (2), Sosyal Bilimler (2) ve Yabancı Dil (2)’Ģer
   saat olarak uygulanacaktır.(PerĢembe günleri 4 ders saat; Cumartesi günleri ise 6 ders saat kurs yapılacaktır.)
   I. Dönemde (14 hafta) 140 saat ; II.Dönemde (15 hafta) 150 ders saati olmak üzere bir eğitim öğretim yılı boyunca toplam
   290 ders saat paket program uygulanacaktır.(290 saat x 1.94 YTL.=) 560,00 YTL. yıllık paket program kurs ücretidir.Bu
   miktar peĢin ödenebileceği gibi 8 eĢit taksitle de ödenebilecektir.(Not:Aylık taksit miktarları 6.maddede belirtilmiĢtir)
9. Ücretler her ayın 15’ine kadar makbuz karĢılığı Kurs Merkezi Yönetim Kuruluna ödenecektir.
10. Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Ancak geçerli mazereti olduğunda velisinin yazılı dilekçesi
   alınarak, öğrencinin durumu kurs yönetim kurulunca değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır.
11. Veli, çocuğunun bu programa katılmasını istiyorsa aĢağıdaki dilekçeyi 07 Ekim 2008 Salı gününe kadar doğrudan Kurs
   Merkezi Yönetim Kurulu adına Md.Yrd. Emin EKMEKÇĠ’ye teslim edecektir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           DĠLEKÇE

     Okulunuz ……………….sınıfı öğrencilerinden …………………………………………………………..’nın velisiyim.
  Adı geçen öğrencinin kurs programına katılmasını istiyorum. Çocuğumun kurs süresince çalıĢmalarını takip
edeceğimi,okulunuz kurs merkezi yönetim kurulunun yukarıda belirlediği ücretleri zamanında ödeyeceğimi taahhüt eder; kurs
ücretlerini ödemediğim takdirde programdan çıkartılma iĢlemine itiraz etmeyeceğimi kabul ederim.

  *Kursa katılmasını Ġstiyorum       ( ).…………………………..
  *Kursa katılmasını Ġstemiyorum      ( )…………………………...
  ( Ġsteyip/istemediğinizi ayrıca yazı ile de belirtiniz.)


                                                 ……./…./2008
                                             (Velisinin Adı Soyadı-Ġmza)
Adres ve Telefonlar :

								
To top