BANG VNG TIENG ANH CHUYEN NGANH MAY MAC

Document Sample
BANG VNG TIENG ANH CHUYEN NGANH MAY MAC Powered By Docstoc
					   BAÛNG TÖØ VÖÏNG TIEÁNG ANH CHUYEÂN NGAØNH MAY MAËC

          ENGLISH               VIETNAMESE
            A
 1  Abb                  sôïi canh, sôïi khoå (vaûi)
 2  Accessories card            baûng phuï lieäu
 3  Accessories chard           baøng caân ñoái nguyeân phuï lieäu
 4  Add hangtag              theû baøi ñaëc bieät
 5  After a pattern            theo moät maåu
 6  Against each other           töông phaûn
 7  Alter                 thay ñoåi, bieán ñoåi
 8  Amery, to adjust            ñieàu chænh
 9  Angle                 goùc
10  Ankle                 maét caù chaân
11  Approved swatches           taùc nghieäp vaûi
12  Arm                  tay
13  Armhole                voøng naùch
14  Armhole depth             haï naùch
15  Armhole panel             neïp voøng naùch
16  Armhole seam              ñöôøng raùp voøng naùch
17  Armhole, armpit            voøng naùch
18  around double-piped pocket       quanh tuùi vieàn ñoâi
19  Around pipes              quanh côi
20  Article no               chuûng loaïi, soá
21  Assemble                de cuùp loùt
22  Assemble lining            raùp aùo loùt
23  Assemble out shell           raùp aùo chính
24  Assort color              phoái maøu
25  Asymmetric               ñoái xöùng
26  At waist                ôû eo
27  At waist height            ôû ñoä cao cuûa eo
28  Attach                 laøm cho chaët
29  Attachment               gaù laép
30  Attachment of waste fabric       ñöôøng dieãu coù vaûi vuïn/chæ vuïn
31  Auto close end zipper         daây keùo bò chaën ôû phaån cuoái
32  Auto open end zipper          daây keo môû bung ôû phaàn cuôùi
33  Automatic pocket welf sewing machine  maùy may tuùi töï ñoäng
34  Automatic serge            maùy vöøa may vöøa xeùn töï ñoäng
35  Automatic sewing machine        maùy may töï ñoäng
36 Automatic welf winder       maùy ñaùnh suoát töï ñôïng
            B
37  Back belt            daây nòt thaân sau
38  Back body            thaân sau
39  Back collar height        cao coå sau
40  Back hem facing         ñaùp lai sau
41  Back lining           loùt thaânsau
42  Back neck insert         neïp coå sau
43  Back neck to waist        haï eo sau
44  Back neck width (seam to seam)  roäng coå sau
45  Back panel            Phoái thaân sau
46  Back patch            mieáng ñaùp thaân sau
47  Back pleat facing        ñaùy ly thaân sau
48  Back rise            ñaùy sau
49  Back rise length         daøi ñaùy sau
50  Back sleeve           tay sau
51  Back slit            xeû taø löng
52  Back strap            caù löng
53  Back waist band         daây luoàn löng, bo phía sau
54  Back yoke            ñoâ sau
55  Backside collar         voøng coå thaân sau
56  Badge              mieáng nhaõn theâu, ñaëc ñieåm
57  Badge              veõ theo, phuø hieäu nhaõn, phuï kieän
58  Band knife            dao caét coá ñònh
59  Bar tack             ñính boï
60  Bar tack misplaced        ñoùng boï sai vò trí
61  Bar tack machine         maùy ñính boï
62  Barcode hangtag         theû baøi vi tính
63  Be buttoned           caøi nuùt laïi
64  Bed gown             ñoà nguû
65  Bellows pleat          li hoäp
66  Bellows pocket          tuùi hoäp
67  Belt               daây nòt
68  Belt loop            daây passant (duøng xoû daây nòt)
69  Belt loop            daây curoa
70  Belt loops            daây nòt treo
71  Belt loops above dart      daây khuy qua ly
72  Bias cut             xeùo trong canh sôïi
73  Bias tape            daây xeùo
74  Bind hem             lai löôïc
 75  Bind seam            ñöôøng may löôïc
 76  Bind stitching          ñöôøng dieãu löôïc
 77  Binder machine          maùy vieàn
 78  Binding             daây trang trí
 79  Bind-stitching machine      maùy vaét lai quaàn
 80  Blazer              hoäp
 81  Blind              cuoán vieàn
 82  Blind seam            ñöôøng may giaû
 83  Blind stitch           ñeäm khuy
 84  Blind stitching         may khuaát
 85  Bloomers             quaàn buoäc tuùm (nöõ maët chôi TT)
 86  Bobbin              oáng chæ (trong maùy may), oáng chæ
 87  Bobbin case           thuyeàn
 88  Bobbin winder          maùy quaán chæ
 89  Bodice              vaït treân cuûa aùo daøi, aùo loùt
 90  Body               thaân, mình
 91  Body length (side neck to hem)  daøi aùo
 92  Bond               daùn
 93  Bottom distance         khoaûng caùch nuùt
 94  Bottom down collar        coå aùo coù nuùt caøi ôû ñaàu coà
 95  Bottom hem width         to baûn lai
 96  Bottom hem width (center welt)  roäng lai
 97  Bottom hip            vaït aùo
 98  Bottom hole placket       neïp khuy
 99  Bottom of pleat         daùy cuûa neáp gaáp
100  Bottom width           roäng bo lai
101  Bound seam            ñöôøng vieàn
102  Box pleat            ly hoäp
103  Box pocket            tuùi hoäp
104  Bra               aùo ngöïc
105  Braided hanger loop       daây treo baèng vaûi
106  Braided piping          vieàn vaûi
107  Braided             khe
108  Breast pocket          tuùi ngöïc
109  Breast selvage          côi ôû ngöïc
110  Breast selvage          chít ngöïc
111  Broken              goùc gaõy
112  Broken stitches         ñöùt chæ
113  Bubbled             doäp
114  Bubbling             noái
115  Buckle               khoaù
116  buckle pin             caøi choát, khoaù thaét löng
117  buckle pin             keïp
118  Bulky               coàng keành
119  Bundle               xaáp`
120  Bust dart             Ply ôû ngöïc
121  Bust dart             chít ben
122  Botton color            maøu nuùt
123  Botton distance          khoaûng caùch nuùt
124  Botton holding machine       maùy moå khuy
125  botton hole            khuy
126  botton hole (v)          laøm khuy nuùt
127  Botton hole placket        côi khuy
128  Button hole placket facing     muõ ñoái neïp khuy
                     maùy khuy maét phuïng (khuy ñaàu
129  buttong holing machine       troøn)
130  Button loop            daây nuùt
131  Button machine           maùy ñính nuùt
132  Button of snap button       phaàn döôùi cuûa nuùt baám
133  Button pair            nuùt ñoâi
134  Button placket           côi nuùt
135  Button placket facing       ñaùp neïp nuùt, maët ñoái neïp nuùt.
136  Button placket seam        ñöôøng may neïp nuùt
137  Button sewing machine       maùy ñoùng nuùt
138  Button shank            chaân nuùt
139  Button taking machine (Bar tack)  maùy ñaùnh boï
140  By off               söï ngöng saûn xuaát
141  By out               söï saép xeáp
              C
142  Calf lining (above zip)      loùt goái (treân daây keùo)
143  Care label             nhaõn giaët
144  Carton excess bulge        thuøng quaù heïp
145  Center back fold          gaáp giöõa sau, neáp xeáp thaân sau
146  Center back seam          ñöôøng giöõa thaân sau
147  Certify (certificate)       voâ daàu môõ
148  Chalk mark             phaán
149  Chest (below a hole 2,5 cm)    voøng ngöïc
150  Chest point            ñieåm ôû ngöïc
151  cleaning stain           giaët xong coù daáu
152  Cleaning wax            saùp taåy
153  cling (v)                baùm ruõ
154  Clip                   keïp, ñònh hình
155  Clip                   boï ñai thuøng (keïp boï: clipper)
156  Clip                   caét xeùn
157  clipper                 keùo nhoû (caét chæ)
158  close a seam               khoaù ñöôøng may
159  close front edges with clip       khoaù caïnh
160  cloth clamp               keïp vaûi
161  cloth cutting table           baøn caét vaûi
162  coarse, harsh, rough           thoâ
163  collar band               caïnh laù coå
164  collar contrast             ñoåi maøu, phoái maøu
165  collar corner              goùc coå
166  Collar depth               baûn coå
167  Collar dividing seam           ñöôøng dieãu coå
168  Collar edge               caïnh coå
169  Collar gusset              laù coå
170  collar pocket              tuùi coå
171  collar point               goùc coå
172  Collar point detachable         to baûn rôøi coå
173  collar seam               ñöôøng may coå
174  collar shading              khaùc maøu, boùng maøu
175  collar shade               ñaàu coå
176  collar stand               chaân coå aùo
177  Collar stand pattern           raäp chaân coå
178  collar stand seam            ñöôøng raùp chaân coå
179  Collar trap               caù coå
180  Collar trap facing            ñaùp caù coå
181  collar support              cheøn coå
182  collar tunnel              oáng luoàn daây coå
183  collar/hood zip length          daøi daây keùo giöõa coå vaø noùn
184  color cross stain (color stain)     bi loang mau
185  color matching              ñieäp maøu, ñoàng maøu
186  color shading              khaùc maøu
187  Color shading complete set        phoái boä khaùc mau
188  Commodity=goods             haøng hoaù
189  Composition label            nhaõn thaønh phaàn (nhaõn chaát löôïng)
190  Computer pattern making size digesting
191  grinding, maker making             maùy ñi sô ñoà baèng vi tính
192  Concealed color thread          trong loùt coøn soùt chæ khaùc maøu
193  Consumption         ñònh möùc
194  Contrast bar tack      caù phoái
195  Contrast color       maøu ñoái
196  Contrast color       phoái maøu
197  Contrast panel       neïp phoái
198  Contrast panel       ñöôøng raùp so le
199  contrast part of shell   phaàn phoái cuûa lôùp ngoaøi
200  contrast piping       vieàn phoái
201  Contrast thread       chæ phoái
202  Cord            daây luoàn
203  Cord stopper        chaën daây luoàn
204  Cotton           vaûi sôïi boâng, vaûi thoâ
205  Cotton           daây luoàn
206  cover            che phuû
207  cover fleece        döïng loùt
208  covered placket       neïp che nuùt
209  Crease (v)         uûi neáp gaáp
210  Crease mark         daáu xeáp
211  Cross out          boû ra moät beân
212  Crosswise grain       canh ngang
213  Crotch           ñaùy
214  crotch depth        haï ñaùy loùt
215  crotch length        daøi ñaùy
216  Croughed hook        que ñan, moùc theâu
217  Cuff            coå tay aùo
218  Cuff depth-elastic     to baûn lai (thun)
219  Cuff edge          Caïnh coå tay aùo
220  cuff facing         ñaùp coå tay aùo
221  Cuff flap          theùp tay
222  Cuff height         baûn cöûa tay
223  Cuff opening        môû maêng seát
224  Cuff seam          raùp bo tay
225  Cuff seam          raùp coå tay aùo
226  Cuff seam          ñöôøng may baùt tay
227  Cut against nap direction  caét ngöôïc chieàu tuyeát
228  Cut with nap direction   caéêt cuøng chieàu tuyeát
229  Cuting specifications    baøn höôùng daãn caét
             D
230 Damaged area         choã bò hö
231 Damaged poly bag       Bao bò hö
232  Dart                   ply cheát
233  Decorative tape             daây theâu, daây trang trí
234  Deep scoop neck             coå chöû U
235  Defect description            khuyeát ñieåm
236  Densities of top stitching        muûi chæ lôùn nhoû khoâng ñeàu
237  Depth of pleat              ñoä saâu cuûa ply
238  detachable                coù theå thao rôøi ra
239  Detachable collar zip length       daøi daây keùo coå
240  Detachable lining            loùt thaùo rôøi ra ñöôïc
241  Diagonally                xeùo
242  Diamond crotch              ngaõ tö ñaùy
243  Dirty cleaning equipment         thieát bò taåy oá
244  distance                 cöï ly, khoaûng caùch
245  distance of pleat edge          maêït ply
246  Dividing seam              ñöôøng dieãu
247  Don't make tight             khoâng ñeå caêng
248  Dotting/snap button machine       maùy daäp nuùt ñoàng
   Double (twin) needle lockstitch sewing
249  machine                 maùy may 2 kim
250  Double chains stitched          muõi ñoâi (muõi xích ñoâi)
251  Double collar              coå ñoâi
252  double fabric              hai lôùp vaûi
253  Double fold               gaáp ñoâi laïi
254  Double piped pocket with lap       tuùi hai ñöôøng vôùi naép tuùi
255  Double selvage pocket          tuùi côi ñoâi
256  Double shell               lôùp chính ñoâi
257  Double sleeve              tay ñoâi
258  Double stand collar           coå ñöùng ñoâi
259  Double-breasted             hai haøng
260  Draped neck               coå ñoà
261  Draw cord                daây luoàn
262  Dress coat                aùo ñuoâi en (daï hoâi)
263  Dress maker               thôï may ñoà nöõï
264  Dressing gown              aùo khoaùt ngoaøi (sau khi taém-nöõ)
265  Drop                   bung/suùt
             E
266  Ease                   ñoä cöû ñoäng
267  easy-care                baûo quaûn
268  Edge                   caïnh bôø, meùp
269  Edge seam                ñöôøng may mí
270  Edge-stitch collar pleat        may mí coå xeáp ply
271  Elastic                thun
272  Elastic band              bo thun
273  Elastic loops             daây khuy thun
274  Elastic tape              daây thun
275  Elbow                 khuyû tay
276  Elbow seam               ñöôøng raùp tay phía sau
277  EMB to pocket             vò trí may caùch tuùi quaàn
278  EMB to side seam            vò trí theâu caùch söôøn ngoaøi
279  Embed                 boâng theâu
280  Embroidering machine          maùy theâu
281  Embroidery               theâu
282  Emphasize
283  Enclosure               xoay xung quanh
284  End cutter machine (cutting machine)  maùy caét
285  End stopper              khoaù chaân ñaàu daây
286  Evaluate                ñaùnh giaù
287  Even                  caân ñoái
288  Even stitches             muõi chæ ñeàu
289  Excess stitches            loá muõi
290  Excessive thread ends         chæ con quaù nhieàu
291  Extra care label            nhaõn ñaëc bieät
292  Eye button hole            khuy maét phuïng
293  Eyelet                 khuy maét caùo
             F
294  Fabric                 vaûi
295  Fabric, outer shell          vaûi chính
296  Fabric defects             nhöõng loãi cuûa vaûi
297  Fabric direction            chieàu vaûi
298  Fabric edge              bieân vaûi
299  Fabric faults             söï coá vaûi
300  Fabric file wrong direction      khaùc sôù vaûi
301  Fabric roll end            ñaàu caây vaûi
302  Fabric slash machine          maùy chaän vaûi
303  Fabric, non woven fabric        vaûi nylon
304  Face                  maët
305  Face side of fabric          maët phaûi vaûi
306  Facing                 mieáng ñaùp trong
307  Factory lay out            boá trí maët baèng nhaø maùy
308  Fashionable              hôïp thôøi
309  Fastening tape         baêng dính
310  Feed back           thoâng tin phaûn hoài
311  Feed dog            baøn löøa
312  Felled binding seam slash   maùy caét vaø khaâu vieàn
313  Fiber             sôïi thôù, caáu taïo nhôù
314  Fiber content         thaønh phaàn vaûi
315  Fill              sôïi ngang
316  Filler cord          daây luoàn may gaàn
317  Finish and packing       hoaøn thaønh vaø ñoùng goùi
318  Finish garment         thaønh phaåm
319  Finished draw cord length   daây luoàn thaønh phaåm
320  Finished size         soá ño thaønh phaåm
321  Fix (v)            eùp keo, ñònh vò
322  Flag label           nhaõn côø
323  Flap              naép tuùi
324  Fleece             döïng
325  Fluffy             meàm, xoáp
326  Fly yard            sôù vaûi khaùc maøu
327  Fold & stitch         dieãu gaáp
328  Fold & stitch hem       dieãu cuoán lai
329  Fold (n)            ñöôøng gaáp, laøm gaáp
330  Fold (v)            gaáp ply
331  Filded hoop          noùn cuoán laïi ñöôïc
332  Folded neckline seam      ñöôøng raùp noùn
333  French curve          thöôùc cong
334  From edge           töø caïnh, töø meùp
335  From hem            töø lai
336  From point as unparsed pleat  tuøû ñieåm ñònh vò laøm ply
337  From wairt to bottom      töø eo xuoáng döôùi
338  From waist to hem       töø eo ñeán lai
339  Front chest panel       phoái ngöïc
340  Front facing          ve aùo. Maët ñoái phía tröôùc
                   ñöôøng may ñoái phía tröôùc, ñöôøng
341  Front facing seam       raùp ve aùo
342  Front hem facing        ñaùp lai tröôùc
343  Front lining          loùt thaân tröôùc
344  Front neck drop        saâu coå tröôùc
345  Front rise           ñaùy tröôùc
346  Front rise length       ñoä daøi ñaùy tröôùc
347  Front waist length       eo tröôùc
348  Front waistband            bo phía tröôùc
349  Front joke width           to baûn ñoâ tröôùc
350  Front zip length           daây keùo ngöïc
351  Frontal                cöûa quaàn
352  Fudging                keo
353  Full container loader         con ñaåy
354  Fullness               ñuøn vaûi
355  Fur collar              coå loâng
356  Fur, pile               loâng
357  Fuse (v)               eùp (keo vaøo vaûi)
358  Fusible                keo daùn
359  Fusible tape             keo daùn
360  Fusing interlining/non-woven fabric  keo loùt eùp
             G
361  Garment defects            loãi thaønh phaåm
362  Gather (v)              laøm nhaên, laøm duùn laïi
363  Gauge                 khoå vaûi
364  Generator               maùy phaùt ñieän
365  Grade (v)               phaân loaïi
366  Grease (v)              vieàn
367  Gusset                hình thoi
368  H
369  Half bias               goùc cheùo
370  hand tag               theû baøi
371  Hanger                maùng aùo, moùc treo
372  Hanger loop              daây treo
373  hanging loop             daây moùc aùo (may trong aùo)
374  head                 ñaàu maùy
375  Hem                  lai
376  Hem (v)                vaét lai
377  Hem edge               cuoán lai
378  Hem facing              ñaùp lai
379  Hem length              voøng lai
380  hem pleat               ply lai
381  Hem to pocket bottom         cöï ly töø lai ñeán daây tuùi
382  Hem tunnel              oáng luoàn lai
383  Hem width               to baûn lai
384  High bust               ñoä cao ngöïc
385  High round collar           coå sen vuoâng ñöùng
386  Hip                  hooâng
387  Hip curve          thöôùc taïo ñoä cong hoâng
388  Hip side           doc quaàn
389  Hip width          ngang moâng
390  Hole             raùch,luûng
391  Hood             noùn (muõ truøm ñaàu), moùc
392  Hood center piece      soùng noùn
393  Hood center seam       ñöôøng may giöõa
394  Hood edge          meùp cuûa muõ
395  Hood height         cao noùn
396  Hood length         daøi noùn
397  Hood neckline seam      ñöôøng may tra noùn vaøo coå
398  Hood panel          mieáng ñaùp treân
399  Hood pocket         tuùi ôû muõ
400  Hood seam          ñöôøng may muõ
401  Hood strap          mieáng ñaù ôû muõ, caù noùn
402  Hood tunnel         ñöôøng may luoàn ôû muõ
403  Hood width          roäng noùn
404  Hoop center piece      phaån giöõa noùn
405  Hoop center seam       ñöôøng giöõa noùn
406  Hoop diving seam       ñöôøng dieãu noùn
407  Hoop edge          caïnh noùn
408  hoop inside piece      phaàn söôøng noùn
409  Hoop mark          khung theâu
410  Hoop panel          neïp noùn
411  Hoop skirt          vaùy phoàng
412  Hoop strap          caù noùn
413  Hoop tunnel         oáng luoàn daây noùn
414  Horizontal          ngang
415  Horizontal dividing seam   ñöôøng ngang
416  Horizontal facing      ñaùp ply ngang
417  Horizontal panel       neïp ngang
418  Horizontal panel facing   ñaùp neïâp ngang
419  horizontal pleat       ply ngang
420  Horizontal pleat as tunnel  ply ngang laøm oáng luoàn
              I
421  I.T.F sticker        giaáy daùn (bao PE)
422  Imitated pocket       tuùi giaû
423  Imitated selvge pocket    tuùi côi giaû
424  Imitated slit        giaû xeû taø
425  Imitation antique leather  giaû da
426  Imitation button hole     khuy aùo
427  Imitation leather       vaûi giaû da
428  In pocket height        ñoä cao cuûa tuùi
429  Inclusive of          coäng
430  Incomplete stitching      dieãu khoâng ñeán ñænh
431  Increased           phaúng, trôn boùng
432  Indirection          theo höôùng
433  Inner body           thaân trong
434  Inner body pleat        ply trong
435  Inner fold           gaáp phía trong
436  Inner lining          loùt
437  Inner pocket          tuùi trong
438  Inner sleeve          tay trong
439  Inner stitch          ñöôøng may ôû trong
440  Inner waistband        bo phía trong
441  Innovation           söï ñoåi môùi
442  Insert             chen vaøo
443  Inside 1st collar       coå trong thöù nhaát
444  Inside 2nd collar       coå trong thöù hai
445  Inside collar         coå trong
446  Inside left chest pocket    tuùi ngöïc traùi aùo trong
447  Inside leg           neïp trong
448  Inside placket         neäp che döôùi
449  Inner lining          keo daùn
450  Interfere           boâi, taåy, xoaù
451  Inverted pleat         neáp xaáp gaáp
452  Invisible stitch        ñöôøng may khuaát (suïp mí)
453  iron table           baøn ñeå uûi
              J
454  Jacket             aùo gioù
455  Jacket collar         coå dangton
456  Join (v)            noái lieàn
457  Join together (v)       noái laïi
458  Joining stitches not aligned  noái chæ khoäng truøng
              K
459  Kent collar          aùo coå beû bình thöôøng
460  Kimono sleeve         tay aùo kimono
461  Knee              ñaàu goái, voøng goái
462  Knitted collar         bo coå
463  Knitted cuff               maêng-seâ bo thun
464  Knitted waistband            bo len
465  Knitting machine             maùy dñan len (len, sôïi)
466  Knot (v)                 thaét nuùt, coät laïi
              L
467  Label attaching machine         maùy keát nhaõn
468  Lapel button               khuy beû coå
469  Lapel collar               coå laät
470  Lapel corner               goùc nhoïn ve
471  Lay out the lines to rang (a rang) (v)  xeáùp laïi
472  Lay pleat edge              xeáp ply
473  Lay pleat opposed direction       ñaët neáp gaáp
474  Lay (v)                 ñaët naèm
475  Layer                  lôùp vaûi
476  Leather piping              da vieàn
477  Leather zigzag piping          da vieàn raêng raêng cöa
478  Left front facing            maët ñoái töôùc traùi
479  Leg opening               bo oáng, voøng oáng, roäng oáng
480  leg zip length              daây keùo oáng
481  Lengthwise grain             canh doïc
482  Line                   ñöôøng chuaån
483  Line rolling               cuoán chyeàn
484  Line leader, line supervisor       chuyeàn tröôûng
485  Linen                  vaûi gai, vaûi lanh
486  Liner rise                haï ñaùy loùt
487  Liner shell               loùt chính
488  Lining                  vaûi loùt
489  Lining article              loaïi vaûi loùt
490  Lining bias tape             daây treo baèng vaûi loùt xeùo
491  Lining pattern              raäp loùt
492  Lining seam               ñöôøng raùp loùt
493  Lining joke               decoup loùt
494  Lining joke under loose joke       ñoâ vaûi loùt döôùi decoup
495  Lock stitches              maùy may muõi khoaù
496  Loop                   daây khuy
497  Loop fastener              caøi daây khuy
498  Loose                  loûng, hôû, khoâng chaët
499  Loose back joke             decoup thaân sau
500  Loose sleeve joke            decoup tay, decoup tay loûng
501  Loose stitches              loûng chæ
502  Loose joke            ñoâ rôøi
503  Loose joke hem          lai decoup
504  Loose joke pleat         ply lai decoup
505  Low round collar         coå sen vuoâng naèm
506  Low turtle neck          coå loï thaáp
507  Low V collar           coå sen nhöït
508  low collar            coå döôùi
509  Lower 1st collar         coå döôùi thöù 1
510  Lower 2nd collar         coå döôùi thöù 2
511  Lower collar stand        chaân coå döôùi
512  Lower sleeve           phaàn döôùi tay
513  lower sleeve lining        loùt boïng tay
514  Lower sleeve seam         ñöôøng may tay döôùi
515  L-square             thöôùc vuoâng goùc
516  Lump of thread          soùt chæ trong loùt
             M
517  Magic chalk, disappearing chalk  phaán veõ bay maøu
518  Main label, woven label      nhaõn chính
519  Make blind stitch (v)       vaét chæ
520  Mandarin collar          coå laûnh tuï
521  Manual cloth notched       caét khía vaûi chöõ V baèng tay
522  Mark               ñaùnh daáu
523  Matched              ñoái xöùng
524  Material             nguyeân lieäu
525  Measure tape           thöôùc daây
526  Mesh               loùt döôùi
527  Mismatch             khoâng ñoái xöùng
528  Missing              boû soùt
529  Missing stitches         thieáu muõi
530  Misweave yarn           loãi sôïi
531  Miter corner           goùc thu, goùc 45 ñoä
532  Mix up, upset (v)         laøm roái
533  Mixed               loän size
534  Motor               moâ tô
              N
535  Narrow side            phía moûng
536  Nearly joint           choã noái quaù lôùn
537  Neck band             baûn coå
538  Neck drop             saâu coå
539  Neckline           voøng coå, ñöôøng tra coå
540  Needle bar          truï kim
541  Needle detector        maùy doø kim
542  Needle hole          looã kim
543  Needle set screw       oác haõm kim naép ñaäy
544  Needle treaks         bieân vaûi loã kim
545  Nippers            keàm
546  Non function         voâ hieäu
547  Non-vent fabric interlining  keo lot döïng
548  Notch             daáu baám, ñònh vò (treân sô ñoà)
549  Notch cutter         keàm baám daáu
550  Number (v)          ñaùnh soá
551  Nylon bias tape        daây nylon caét xeùo
             O
552  Object, protest (v)      phaûn ñoái
553  Odor smell          vaûi coù muøi
554  Off center          khoâng ngay giöõa
555  Oil stain           daàu
556  Old brass           baïc cuû (ñaëc tính cuûa phuø hieäu)
557  On center of inside      ôû giöõa beän trong aùo
558  Open seam           muõi may bò hôû
559  Opening in edge        caïnh hôû
560  Opening of loop        looái qua, luoàn qua
561  Out seam           söôøn ngoaøi
562  Outer body          thaân ngoaøi
563  Outer fold          gaáp phía ngoaøi
564  Outer sleeve         tay, phaàn treân, hai lôùp, tay ngoaøi
565  Outside 2 nd collar      coå ngoaøi thöù 2
566  Outside collar        coå ngoaøi
567  Outside sleeve        tay ngoaøi
568  Over arm (shoulder to cuff)  daøi tay (töø vai ñeán cöûa tay)
569  Over edge/ overlock      vaét soå, vaét chæ
570  Over edge seam        ñöôøng eùp
571  Over edges          vaét soå
572  Over lapped          choàm
573  Overlock grinning       vaét soå nheï chæ
574  Overlock loose stitches    vaét soå loûng chæ
575  Overlock stitch        ñöôøng raêng cöa
576  Overlock twist        vaét soå bò cuoán bôø
577  Overlocking machine      maùy vaét soå
578 Over packed         ñoùng quaù soá löôïng
579 Over weight         quaù troïng löôïng
580 Overlap (v)         ñaët choàng leân
             P
581  Packing machine      maùy neïp ñai
582  Padded collar       coå duùn
583  Panel           neïp
584  Panel facing        ñaùp neïp
585  Pants           quaàn
586  Pap pattern, pap grading  raäp giaáy
587  Paper clip         keïp giaáy
588  Parallel          song song
589  Partial ironing      uûi chi tieát
590  Patch           mieáng ñaép
591  Patch on inner body    mieáng ñaép leân thaân trong
592  Patch pocket        tuùi ñaép
593  Pattern          raäp
594  Pattern (Sample) piece   chi tieát caét
595  Pattern No         soá oder, soá raäp
596  Pedal regular       baøn ñaïp gia toác
597  Pencils and pens      buùt chì vaø buùt thöôøng
598  Peplum           vaït aùo
599  Perpendicular       vuoâng goùc
600  Pillow           goái neäm, taám loùt
601  Pillow case        aùo goái
602  Pin            kim guùt
603  Pinking shears       keo raêng caét vaûi
604  Pins            ñinh ghim
605  Pipe hem          ñöôøng vieàn gaân
606  Piping           daây vieàn/daây piping, ñöôønggaân
607  Placket          neïp, neïp caïnh
608  Placket facing       neïp ñaùy caïnh, maët ñoái neïp nuùt
609  Placket seam        ñöôøng raùp neïp caïnh, ñöôøng may neïp
610  Plastic-clip        nuùt ñeäm nhöïa
611  Pleat           ply
612  Pleat edge         caïnh ply, meùp cuûa neáp gaáp
613  Pleat facing        ñaùp ply, maët ñoái neáp ply
614  Pleat strap        caù ply
615  Pleat width        beà roäng cuûa neáp gaáp
616  Pleat, wrinkle, pucker   neáp nhaên
617  Pleats            xeáp ply
618  Pocket bag          tuùi loùt
619  Pocket corner         goùc tuùi
620  Pocket creaser        may eùp tuùi, may gaáp tuùi
621  Pocket facing         ñeäm tuùi, ñaùp tuùi
622  Pocket flap          naép tuùi
623  Pocket height         chieàu cao tuùi
624  Pocket lining         loùt tuùi
625  Pocket lip          meùp tuùi, côi tuùi
626  Pocket loop          voøng caøi nuùt tuùi
627  Pocket opening/mouth     mieäng tuùi
628  Pocket panel         neïp tuùi
629  Pocket strap         bast tuùi
630  Pocket zip length       daây keùo tuùi
631  Point tacking         ñieåm cuûa boï
632  Poor pressing         uûi khoâng ñeïp
633  Portable steam presser    baøn uûi hôi
634  Position           vò trí
635  Press open seam        uûi reû ñöôøng may, ñöôøng may ñeå hôû
636  Press             ñeø, aán xuoáng, uûi
637  Press mark          caùn vaûi
638  Press open seam        ñöôøng may ñeå hôû
639  Presser foot         chaân vòt
640  Pressing foot screw      oác baùt chaân vòt
641  Pressing board        maët baøn uûi
642  Pressing buck         uûi cuøi choû
643  Pressing defect        uûi khoâng ñeïp
644  Pressing mark         daáu uûi
645  Price ticket         theû baøi giaù
646  Process            quy trình, (v) gia coâng
647  Process, trash, operation   coâng ñoaïn
648  Proportion          söï caân ñoái
                  laøm duùm laïi, lam nhaên, ñöôøng may
649  Puckering           nhaên
650  Pull (v)           keùo
651  Puncher            ñuïc loã
652  Push, speed up        ñaåy, thuùc ñaåy
653  Put tie belt into hang loop  daây ôû voøng coå
              Q
654 Quality             soá löôïng
655 Quality control        kieåm phaåm
656 Quality the line        saûn löôïng leân chuyeàn
                  dieãu loùt, loùt may chaän goøn hình quaø
657 Quilted lining         traùm
658 Quilting            chaãn (goøn)
             R
659  Rack             giaù ñeå treo aùo
660  Raglan            ñöôøng raglang
661  Raglan sleeve        tay raglang, tay raglang
662  Raglan top          ñieåm nhoïn cuûa raglan
663  Rail transport        vaän chuyeån baèng ñöôøng s8aùt
664  Raw edge           bôø vaûi xeáp laïi, ñöôøng vaét soå loûng
665  Ready made belt       daây laøm saün
666  Ready made piping      vieàn thaønh phaåm, neïp tuùi laøm saün
667  Reinfore, support      laøm taêng leân, phoùng ñaïi
668  Reject            khoâng chaáp nhaän
669  Relaxed           ñoä eâm
670  Remains           thöøa
671  Removal           bò vaën
672  Repair, amend, correct    söõa chöõa
673  Reposition seam       ñöôøng may löôïc
674  Reuse            taùi sd
675  Reverse           ñaûo ngöôïc
676  Reverse side of fabric    maët traùi vaûi
677  Roll             cuoän laïi
678  Round neck          coå troøn
679  Row             daõy, ñöôøng
680  Rubber badge         nhaõn cao su
681  Rubber band stitch machine  maùy may daây cao su
682  Ruffle collar        coå baù töôùc
683  Ruler            ñaàu daây keùo
684  Run cut           chaïy leïch ñöôøng chæ
685  Run off           suïp mí
686  Run off stitching      dieãu suïp mí
687  Run out           may ply cheát
688  Rusty            boâng theâu dô
             S
689 Safety pin           kimbaêng
690 Scarf             khaên choaøng
691 Scarf edge           caïnh khaên
692  Screw punch, cloth drill      duøi loã
693  Sealing               khoaù boïng
694  Seam                ñöôøng may, ñöôøng noái
695  Seam allowance           ñöôøng bieân, ñöôøng chöøa may
696  Seam pocket             ñöôøng may tuùi
697  Season               muøa haøng
698  Season label            nhaõn muøa
699  Seat seam              ñöôøng moâng
700  Selvage pocket           tuùi côi
701  Separate horizontally        chi tieát ngang
702  Set in               tra vaøo
703  Set                 caùch laøm
704  Set in sleeve            tra tay
705  Set on selvage pocket        côi tuùi ñaép
706  Set on               döïng leân, ñaët vaøo, ñaép leân
707  Sew on as pattern          dieãu leân ñöôøng veõ maãu
                     vaét leân, may daèn leân baèng maùy
708  Sew on with zigzag sewing maching  zizag
709  Sewing not follow specified     caùch may khoâng hôïp yeâu caàu
710  Shank button            nuùt hình khoái naám
711  Shape panel             neïp ñònh hình
712  Shawl collar            coå sam
713  Shawl collar with lapel edge    caïnh khaên vôùi goùc ve
714  Shearing              ñoä keùo leäch, ñoä vaën
715  Shears = Scissors          keùo caét vaûi
716  Shell covered buckle        raép khoaù daøi
717  Shell fabric            vaûi chính
718  Shiny                boùng laùng
719  Shipping marks           kyù hieäu ghi treân thuøng bao bì
720  Shirt                aùo sô mi
721  Shoulder              vai
722  Shoulder bone            ñænh ñaàu vai
723  Shoulder length = shoulder width  roäng vai
724  Shoulder pad            ñeäm vai
725  Shoulder seam            ñöôøng may vai (vai con)
726  Shoulder strap           caàu vai
727  Shoulder joke            ñoâ vai
728  Show                chöùng minh
729  Shrink               co laïi, ruùt
730  Shrinkage              co rut (vaûi)
731  Side                   phía, trong
732  Side part                 chi tieát söôøn
733  Side seam                 ñöôøng söôøn
734  Side seam panel              phoái söôøn
735  Side seam to pocket-top          vò trí tuùi ño töø vai ñeán ñaàu tuùi
736  Side slit                 xeû taø söôøn
737  Side waistband              bo caïnh beân
738  Silk                   lôùp vaûi
739  Single breasted              ngöïc ñôn
740  Single needle lockstitch sewing machine  maùy may 1 kim ñôn
741  Single shell               moät lôùp vaûi
                        baûng phaân soá löôïng theo côû vaø
742  Size (and color) breakdown        maøu
743  Size label                nhaõn size
744  Size/measurement specifications      thoâng soá kyû thuaät
745  Sketch                  baûng veõ phaùc thaûo
746  Ski band                 daây keo loùt
747  Skip stitched               boû muõi, ñöôøng may bò xeáp neáp
748  Skipped                  boû muõi
749  Slanted                  nghieâng/xeùo
750  Slashed pocket              tuùi coù mieäng, tuùi moå
751  Slepping bag               chaên chui (nguû ngoaøi trôøi)
752  Sleeping suit               quaàn aùo nguû
753  Sleeve                  tay aùo
754  Sleeve board               oáng tay aùo (duïng cuï ñeå may tay aùo)
755  Sleeve cuff                bo tay
756  Sleeve divide               ñöôøng doïc tay
757  Sleeve frap facing            maët ñoái phía ñaùp tay
758  Sleeve gusset               noái tay, cheâm tay
759  Sleeve hem                lai tay
760  Sleeve hem facing             ñaùp lai tay, maët ñoái lai tay, lai tay
761  Sleeve hem panel             neïp lai tay, baûng hieäu lai tay
762  Sleeve hem pleat             ply lai tay, neáp gaáp lai tay
763  Sleeve hem hit              xeû taø tay
764  Sleeve hem slit facing          ñaùp xeû taø tay
765  Sleeve hem tunnel             oáng luoàn ôû tay
766  Sleeve length               daøi tay
767  Sleeve less                khoâng coù tay (aùo)
768  Sleeve link                khuy cöûa tay
769  Sleeve packet               theùp tay
770  Sleeve panel        neïp tay
771  Sleeve pocket        tuùi ôû tay
772  Sleeve seam         ñöôøng may tay
773  Sleeve strap        ñaùnh boï tay
774  Sleeve strap facing     ñaùp caù tay
775  Sleeve tunnel        ñöôøng daây luoàn tay
776  Sleeve joke facing     ñaùp decoup tay
777  Sleeve joke hem       lai decoup tay
778  Sleeve joke length     daøi tay
779  Slit edge          caïnh xeû taø
780  Slit facing         ñaùp xeû taø
781  Slit overlap        neïp treân xeû taø
782  Slit pocket         tuùi moå
783  Slit pocket facing     ñaùp tuùi moå
784  Slit under lap       neïp döôùi xeû taø
785  Smooth           chaïy ñeàu
786  Snap            nuùt hình luïc giaùc
787  Snap button         nuùt ñoàng
788  Snap/dot button (v)     daäp nuùt ñoàng, ñoùng nuùt boùp
789  Solf press         eùp nheï
790  Solid color, solid size   cuøng maøu, cuøng côõ
791  Space a part        ñaët caùch nhau moät khoaûng
792  Spare parts         phuï tuøng thay theá
793  Special over edging     vaét soå ñaët bieät
794  Special sewing machine   maùy may chuyeân duøng
795  Spinning machine      maùy se sôïi
796  Splotch           baûn veõ maãu aùo
797  Spray gun          suùng baén taåy veát dô
798  Spreading machine      maùy traûi vaûi
799  Spring           loø xo
800  Square neck         coå vuoâng
801  Stand            baøn chaân maùy may
802  Stand-up collar       coå dñöùng
803  Starting pedal       pedan khôûi ñoäng
804  Steady           ñeàu
805  Steam boiled        noài hôi nöôùc
806  Steam boiled complete set  noài uûi hôi
807  Steam iron         baøn uûi hôi
808  Step            böôùc
809  Stitch double folder hem  dieãu gaáp lai
810  Stitch down (v)        dieãu xuoáng
811  Stitch in center        dieãu chính giöõa
812  Stitch on (v)         dieãu leân, may daèn leân
813  Stitch thru & thru (v)     dieãu thaáu qua
                   dieãu xuyeân qua, may xuyeân qua (lôùp
814  Stitch thru (v)        vaûi loùt)
815  Stitched cross (v)       ñöôøng dieãu cheùo
816  Stitching tension too tight  chæ quaù chaët
817  Strap             daây treo
818  Strap (v)           xieát ñai thun
819  Strap edge           caïnh caù
820  Strap facing          ñaùp caù
821  Strap seam           ñöôøng raùp caù
822  Stretch (v)          can thieäp xen vaøo
823  Stretched           caêng
824  String cord          daây thaét
825  Strip             ñai thuøng
826  Striped            (vaûi) coù soïc, vaèn
827  Stubborn shank         chaän nuùt ñoàng
828  Stubborn, obstinate      cuùng ñaàu
                   coái, khuy (luoàn qua phaàn khuyeát nôi
829  Stub              ngöïc aùo)
830  Style description       mieâu taû kieåu daùng
831  Substitution off machine    söû duïng maùy khoâng ñuùng
832  Suit              boä quaàn aùo
833  Surface reversal        loän maët vaûi
834  Swatch             thöû vaûi
835  Symmetric (a)         ñoái xöùng
              T
836  Tab facing           mieáng ñaùp caù
837  Table stand          chaân baøn maùy may
838  Tack              ñính boï, ñaùnh boï
839  Tacking lining at back rise  ñính ñaùy sau
840  Tacking lining at front rise  ñính ñaùy tröôùc
841  Tacking tape          ñính daây caâu
842  Taffeta            vaûi trôn
843  Taffeta lining         vaûi loùt trôn
844  Taffeta piping         vieàn vaûi loùt
845  Taffeta string         daây vaûi loùt
846  Taffeta tape          daây baèng vaûi loùt
847  Tag gun             suùng baén kim theû baøi
848  Tag pin             kim gaén theû baøi
849  Tailor's chalk          phaán thôï may
850  Tape measure           thöôùc daây
851  Tarried up sleeve        baêng tay
852  Tension             ñoä caêng
853  The first collar         coå thöù nhaát
854  The second collar        coå thöù hai
855  The way of doing         caùch laøm
856  The way of working        caùch laøm vieäc
857  Thermo taping          may eùp mieäng
858  Thigh (at crotch)        voøng ñuøi (taïi ngang ñaùy)
859  Thigh width           ngang ñaùy
860  Thimble             caùi khaâu
861  Thread              chæ may
862  Thread color           maøu chæ
863  Thread color fastness      chæ loang maøu
864  Thread cut group         caét chæ
865  Thread direction         höôùng chæ, canh sôïi
866  Thread stand           truï maùng chæ
867  Three pieces sleeve       tay ba phaàn
868  Throad plate           baøn löøa
869  Tie (v)             caét boû
870  Tight              chaët, chaéc
871  Toggle              nuùt chaän
   Top component not cover bottom
872  component            dieãu chöa se heát mí
873  Top shoulder to EMB       vò trí thueâ töø vai ñeán hình theâu
874  Top stitch            ñöôøng may treân maët vaûi ngoaøi
875  Top stitch (v)          may dieãu
876  Topstitch up to point      dieãu ñeán ñieåm ñònh vò
877  Topstitched cross        dieãu cheùo
878  Topstitched triangle       dieãu tam giaùc
879  Topstitching           muõi khoaù treân
880  Tracing paper          giaáy keû vaïch
881  Tracing wheel          mieáng keû vaïch
882  Tracker, stapler         duïng cuï ñoùng kim baám
883  Triangle             tam giaùc
884  Trim (v)             goït, caét chæ
885  Trim away            caét saïch
886  Tunnel                   oáng luoàn
887  Tunnel up leg, turned up leg        oáng quaàn
888  Turn inside out (v)            loän trong ra ngoaøi
889  Turn over                 ñaùp döôùi loän
890  Turn over pocket              tuùi coù ñaùp vaûi loùt
891  Turn over with facing           may loän vôùi mieáng ñaùp
892  Turn the back on (v)            quay löng laïi
893  Turned up sleeve              Xaên tay
894  Turtle neck                coå loï
895  Tweezers                  caây nhíp
   Twin needle lockstitch with split needle
896  bar sewing                 maùy may 2 kim may goùc troøn
897  Twisted                  vaën, xeùo, bò vaën
898  Two needle stitching            dieãu 2 kim
899  Two pieces                 2 phaàn
900  Two pieces sleeve             tay 2 phaàn
901  Two way zippers              daây keùo 2 ñaàu
              U
902  U.P.C sticker (add sticker)        giaáy daùn ñaëc bieät
903  Under button                nut döôùi
904  Under button hole             khuy döôùi
905  Under lap (v)               neïp döôùi
906  Under sew (v)               dieãu döôùi
907  Under stitches showing           loài chæ löôïc
908  Underlay (v)                ñaët döôùi
909  Uneven gathering              söùc keùo khoâng ñoàng ñeàu
910  Uneven length               daøi ngaén khoâng ñeàu
911  Uneven width                ñoä roäng khoâng ñeàu
912  Unpeel interlining             ñöïng chöa nhaët saïch
913  Unsmooth curve               ñoä cong khoâng eâm
914  Unstitched                 khoâng dieãu
915  Untrimmed color thread           chæ döôùi aùnh saùng
916  Untrimmed thread              chæ chöa caét saïch
917  Up to                   leân tröôùc
918  Up to front edged             ñeán caïnh tröôùc, tính tôùi meùp bieân
919  Upper 1st collar              coå treân thöù nhaát
920  Upper 2nd collar              coå treân thöù hai
921  Upper arm                 voøng naùch
922  Upper arm width              roäng tay treân
923  Upper collar                coå treân
924  Upper part of snap button  phaàn treân cuûa nuùt baám
925  Upper sleeve        tay treân, phaàn treân tay aùo
926  Upper sleeve front (back)  phaàn treân tay aùo tröôùc (sau)
927  Upper sleeve seam      ñöôøng soùng tay
928  Upper sleeve panel     neïp tay treân
929  Upward           höôùng leân
              V
930  Velcro           baêng gai/loâng, mieáng nhaùm
931  Velcro fastener       khoaù daùn
932  Velvet collar        coå nhung
933  Velvet tape         daây nhung
934  Velveteen          nhung
935  Verticle dividing seam   ñöôøng may daøi, doïc
936  Verticle panel       neïp daøi
937  Verticle pleat       ply daøi
938  Verticle pleat facing    ñoä daøi ñaùp ply
              W
939  Wadding           xô boâng duøng ñeå loùt
940  Wadding strip        daây chaän tay, döïng
941  Waist            eo
942  Waist (minimum extension)  voøng eo ño keùo
943  Waist band         daây luoàn eo
944  Waist band length      daøi löng aùo
945  Wait height         ñoä cao eo
946  Waist seam to side pocket  töø löng ñeán tuùi
947  Waist strap         bast löng
948  Waist tunnel        oáng luoàn eo
949  Waist width         roäng löng
                 bo, löng aùo coù mieáng ñaùp ñeå trang
950  Waistband          trí
951  Waistband depth       xeû taø
952  Waistband height      to baøn löng
953  Waistband insert      phaàn bo
954  Waistband length      voøng bo, chieàu daøi cuûa daây luoàn eo
955  Waistband seam       ñöôøng raùp bo
956  Wale            soïc noãi (nhung keû)
957  Warp            sôïi doïc
958  Wash cloth         khaên röûa maët
959  Washing col fasten     giaët bay maøu
960  Washing col stain      giaët loang maøu
961  Washing label         nhaõn giaët
962  Waterproof          vaûi khoâng thaám nöôùc
963  Weave (v)           deät
964  Weft             sôïi ngang
965  Whipstitch          muõi khaâu vaét
966  Wide             beà roäng
967  Width             khoå vaûi
968  Width flap          coù naép tuùi
969  Width of bottom pocket flap  roäng naép tuùi döôùi
970  Winding            cong
971  Wing collar          coå caùnh eùn
972  Without collar        khoâng coå
973  Without lining        khoâng loùt
974  Without sleeve        khoâng coù tay
975  Wool             næ
976  Wool lining          loùt næ
977  Woolly            aùo tay daøi, quaàn aùo len
978  Work basket          gioû khaâu
979  Work box           hoäp ñoà khaâu vaù
980  Work table          baøn may
981  Workaday clothes       quaàn aùo maëc ñi laøm
982  Worker group         chuyeàn
983  Working specifications    baûng höôùng daãn kt
984  Wrapper            nhaõn trang trí
985  Wrinkle            neáp (quaàn aùo)
986  Wrist             coå tay
987  Wrist width          ñoä roäng roäng tay
988  Wrong carton contents     noäi dung thuøng bò sai
989  Wrong color          sai maøu, loän maøu
990  Wrong color complete set   phoái boä loän maøu
991  Wrong dimension        sai thoâng soá
992  Wrong direction        loän vò trí
993  Wrong information printed   in sai taøi lieäu
994  Wrong position        sai vò trí
995  Wrong shape          sai hình daùng
996  Wrong size complete set    phoái boä loän size
             Y
997 Yard              sôïi chæ, sôïi
998 Yard count           ñoä daøy chæ
999 Joke facing           mieáng ñaùp decoup
1000 Joke neck             coå lính thuyû
              Z
1001  Zigzag lockstitches       muõi ñoâi (muõi xích ñoâi)
1002  Zip lock (poly bag)       bao PE coù gaân
1003  Zipper             daây keùo
1004  Zipper facing on front facing  ñaùp ve
1005  Zipper placket         neïp daây keùo
1006  Zipper placket facing      ñaùp neïp daây keùo
1007  Zipper placket opening     mieäng tuùi daây keùo
1008  Zipper placket seam       raùp neïp daây keùo
1009  Zipper pocket          tuùi daây keùo
1010  Zipper slider          ñaàu daây keùo
            COLOR
1011  Amaranthine (crimson)      maøu ñoû tía
1012  Amber              maøu hoå phaùch
1013  Apple green           maøu luïc taùo
1014  Apricot             maøu tô chín
1015  Aquamarine           maøu ngoïc xanh bieån
1016  Argent             maøu baïc
1017  Ashen              maøu xaùm tro
1018  Aureate             maøu vaøng aùnh
1019  Azure blue           maøu nguyeät baïch
1020  Beige              maøu cafeé söõa
1021  Beige sand (khaki)       maøu vaøng caùt (maøu kaki)
1022  Bistre             maøu naâu saãm
1023  Black              maøu ñen
1024  Blond              maøu vaøng raâu baép
1025  Blue              maøu xanh bieån
1026  Blue black           maøu xanh ñen
1027  Blue grey            maøu khoùi höông
1028  Bottle green          maøu ve chai
1029  Brick red (chinese)       maøu gaïch
1030  Bright green          maøu laù chuoái non
1031  Brown              maøu naâu (maøu haït deû)
1032  Brunt sienna          maøu ñaát nung
1033  Cadmium yellow orange deep   maøu vaøng huøng hoaøng
1034  Canary yellow          maøu hoaøng yeán
1035  Carbuncular           maøu ñoû röïc
1036  Carmine             maøu yeân chi ñoû tía
1037  Carrot        maøu hoa hieân (maøu caø roát)
1038  Celeste (cerulean)  maøu xanh da trôøi (maøu hoà thuyû)
1039  Cerise        maøu trai anh ñaøo
1040  Charcoal grey    maøu xaùm than
1041  Cherry        maøu ñoû anh ñaøo
1042  Chinese red     maøu son taøu
1043  Chrome green     maøu reâu xanh
1044  Chrome green light  maøu luïc laù maï
1045  Chrome yellow deep  maøu vaøng ngoïc
1046  Chrome yellow pale  maøu vaøng hoa hoeø
1047  Citron yellow    maøu vaøng chanh
1048  Claret (bordeaux)  maøu röôïu chaùt
1049  Cobalt blue     maøu thanh sôn
1050  Cobalt blue light  maøu vieãn sôn
1051  Cobalt violet    maøu hoa sim
1052  Copper yellow    maøu vaøng coå ñoàng
1053  Cream        maøu vaøng kem
1054  Crimson lake     maøu tía
1055  Crocus        maøu vaøng ngheä
1056  Cyclamen       maøu caùnh sen
1057  Damson        maøu maän tía
1058  Drap (dun)      maøu naâu xaùm
1059  Dragon blood     maøu baõ traàu
1060  Ebony black     maøu ñen mun
1061  Emerald green    maøu sa luïc
1062  Golden yellow    maøu vaøng kim
1063  Green        maøu luïc
1064  Green earth     maøu luïc ñaát
1065  Green grey      maøu ñau xanh
1066  Grey         maøu xaùm
1067  Grey azure      maøu xaùm xanh (maøu söông xaùm)
1068  Indigo        maøu chaøm
1069  Ivory        maøu ngaø
1070  Ivory black     maøu ñen than ngaø
1071  Jade         maøu ngoïc thaïch
1072  Lapis lazuli blue  maøu xanh löu ly
1073  Leafy green     maøu luïc laù caây
1074  Lilac        maøu hoa caø
1075  Malachite green   maøu luïc ñaù khoång töôùc
1076  Mauves        maøu tím boâng beøo
1077  Mignonette green      maøu cöùt ngöïa laït
1078  Moss green         maøu luïc reâu
1079  Moussy grey         maøu xaùm chuoät chuø
1080  Navy blue          maøu xanh bieån ñaäm

    Vegetables/Seafood
    Corn/Pumpkin        Baép/Bí
    Tomato/Carrot        Caø chua/caø roát
    Radish/Cucumber       Cuø caûi/döa leo
    Kidney beams/Sweet potato  Ñaäu taây/ khoai lang
    Taro/Potato         Khoai soï/khoai taây
    Bamboo shoots/Mushroom   Maêng/naám
    Onion/Cauliflower      Haønh taây/boâng caûi
    Salad/Bule chilli      Xaø laùch/ôùt xanh
    Red chilli/spinach     ôùt ñoû/boù xoâi
    Chinese cabbage/soy beans  caûi beï/ñaäu naønh
    yellow squash/mustard    bí ngoâ/muø taïc
    Seasame/ginger       meø/göøng
    garlic/chilli powder    toûi/ôùt boät
    starch powder/curry     boät khoai/caø ri
    soy sauce/salt       töông/muoái
    vinegar/seasame oil     giaám/daàu meø
    fish sauce/sugar      nöôùc maén/ñöôøng
    cooking oil/parsley     daàu aên/daàu ngoø
    egg/wheat flour       tröùng/boät mì
    glutious rice/rice noodle

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:730
posted:4/11/2011
language:Vietnamese
pages:29