Bien ban ban giao

Document Sample
Bien ban ban giao Powered By Docstoc
					tËp ®oµn cn than - ks ViÖt nam C«ng ty kho vËn ®¸ b¹c-tkv Sè / BB - CĐ - VT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp -Tù do -H¹nh phóc
U«ng bÝ, ngµy th¸ng n¨m 2008 0 6

Biªn b¶n bµn giao
H«m nay ngµy th¸ng n¨m 2008 , t¹i phßng
........................................................................

Th¹ch chóng t«i gåm cã: 1/ ¤ng(Bà) :
................................................................................................... .......................................................................

2/ ¤ng(Bà) :
................................................................................................... .......................................................................

3/ ¤ng(Bà) :
................................................................................................... .......................................................................

4/ ¤ng(Bà) :
................................................................................................... .......................................................................

5/ ¤ng(Bà) :
................................................................................................... .......................................................................

- §· tiÕn hµnh bµn giao cô thÓ nh- sau:
................................................................................................... ......... ........................................................................................... ................................................................................................... ............................. ........................................................................................... ................................................................................................... .............................

* Chóng t«i ®· cïng nhau thèng nhÊt giao vµ tiÕn hµnh lËp biªn b¶n ký nhËn. ( Biªn b¶n lËp 3 b¶n nh- nhau mçi bªn gi÷ 01 b¶n, l-u VP 01 b¶n).

§¹i diÖn bªn giao Gi¸m ®èc C«ng ty:
........................................

§¹i diÖn bªn nhËn

Phßng C§- VT :............................................................ Phßng HC-QT :............................................................. Phßng §TXD :................................................................


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1215
posted:6/18/2008
language:Vietnamese
pages:2