Bai 24 Co cau phan phoi khi by trantienthanh86

VIEWS: 328 PAGES: 41

									   Bµi 24


C¬ cÊu ph©n phèi
   khÝ
Néi dung bµi :
I. NhiÖm vô vµ ph©n lo¹i.
 1. NhiÖm vô
 2. Ph©n lo¹i
II. C¬ cÊu ph©n phèi khÝ dïng
  xupap.
 1. CÊu t¹o.
 2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
 I- NhiÖm vô vµ ph©n lo¹i
1. NhiÖm vô :
   §ãng, më c¸c cöa
  n¹p vµ x¶ ®óng lóc,
  ®Ó ®éng c¬ n¹p
    Khi động cơ
  ®Çy làm việc, cơ
    kh«ng khÝ,
    cấu phân x¨ng
  hoÆc hçn hîpphối
   khí có nhiệm xi
  – kh«ng khÝ vµovụ
  lanh vµ th¶i s¹ch
       gì?
  khÝ ®· ch¸y tõ xi
  lanh ra ngoµi.
2. Ph©n lo¹i.C¬ cÊu ph©n phèi khÝ

  C¬ cÊu ph©n phèi khÝ        C¬ cÊu ph©n phèi khÝ
    Dïng xupap            Dïng van tr-ît
      Cơ cấu phân phối khí có mấy
            loại ?
 C¬ cÊu ph©n phèi khÝ   C¬ cÊu ph©n phèi khÝ
  Dïng xupap ®Æt      Dïng xupap treo
CÊu t¹o c¬ cÊu PP
khÝ dïng xupap
treo.
 Xupap
Lß xo xupap
Con ®éi
Trôc cam vµ
cam
Trôc khuûu
N¾p m¸y
§òa ®Èy
CÇn
bÈy
 S¬ ®å cÊu t¹o c¬ cÊu xupap treo
 Xup¸p                VÝt ®iÒu
                  chØnh khe hë
 èng
 dÉn                §òa
                   dÈy
 Lß xo               Con
                   ®éi
 Vßng h·m              Cam
                   XÝch
                   cam
 §ßn
 bÈy
 Trôc cÇn
 bÈy
B¸nh r¨ng
cam
          §ßn
Vßng h·m      bÈy
       VÝt ®iÒu
Lß xo    chØnh khe hë
Xup¸p
        §òa
        ®Èy
B¸nh r¨ng
 cam
          Con
          ®éi
           Cam
      XÝch
      cam
CÊu t¹o c¬ cÊu ph©n
phèi khÝ dïng xupap
®Æt m¸y
 N¾p
 Xupap
 Lß xo xupap
 Con ®éi
 Trôc cam vµ
 cam
 Trôc khuûu
   2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
2. Nguyªn lÝ lµm viÖc

Khi ®/c¬ lµm viÖc trôc cam vµ c¸c vÊu cam ®-îc
 trôc khuûu dÉn ®éng , th«ng qua c¬ cÊu ®iÒu
 khiÓn sÏ ®ãng hoÆc më c¸c xupap cô thÓ:

- ë kú n¹p hoÆc x¶, vÊu cam t¸c ®éng vµo con
  ®éi(2) lµm ®òa ®Èy ®i lªn, khi ®ã cß mæ(9) sÏ
  t¸c ®éng vµo ®u«i xupap lµm Ðp lß xo (3),
  xup¸p ®i xuèng lµm më cöa n¹p hoÆc x¶.

- Khi vÊu cam quay qua, nhê lß xo xupap gi·n ra,
 c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu l¹i trë vÒ vÞ trÝ ban
 ®Çu, cöa n¹p hoÆc th¶i ®-îc ®ãng kÝn.
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
  2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
CCPPK dùng xupáp treo
2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
  CCPPK dùng xupáp đặt
2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
  CCPPK dùng xupáp đặt
2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
  CCPPK dùng xupáp đặt
2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
  CCPPK dùng xupáp đặt
2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
  CCPPK dùng xupáp đặt
2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
  CCPPK dùng xupáp đặt
2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
  CCPPK dùng xupáp đặt
2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
  CCPPK dùng xupáp đặt
2. Nguyªn lÝ lµm viÖc
  CCPPK dùng xupáp đặt
 * Nguyên lí làm việc dùng xupap đặt

             cặp bánh răng
 trục khuỷu quay              trục cam và cam quay
             phân phối
                                mở
   tác           lò xo 3 bị           cửa
   dụng  con đội 2     nén lại      xupap 4
                                khí.
vấu
cam
   quay  lò xo 3     các chi tiết trở về      cửa khí
   qua  dãn ra      trạng thái ban đầu      đóng lại.
C©u hái cñng cè.
1.So s¸nh cÊu t¹o cña c¬ cÊu ph©n
 phèi khÝ xupap ®Æt vµ c¬ cÊu ph©n
 phèi khÝ xupap treo?
2.Tr×nh bµy nguyªn lÝ lµm viÖc cña c¬
 cÊu ph©n phèi khÝ xupap ®Æt?
    Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chi tiết nào sau đây giúp xupap đóng
kín cửa nạp, cửa thải?
a. Cần bẩy         b. Con độic. Đũa đẩy         d. Lò xo
     Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 2: Hãy chọn câu sai trong các câu sau
đây:
a. Cơ cấu phân phối khí dùng để đóng mở cửa
hút, cửa xả.
b. Xupap đóng, mở được là nhờ vấu cam và lò
xo
c. Bánh răng trục khuỷu gấp 2 lần bánh răng
trục cam.
d. Mỗi cam chỉ dẫn động 1 xupap

								
To top