Docstoc

mau ke hoach giang day

Document Sample
mau ke hoach giang day Powered By Docstoc
					     ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA
    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
 Khoa, Bộ môn trực thuộc: ………………………………

                    KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
                          NĂM HỌC 2009 – 2010
                                              Số   Số lượng   Giảng dạy ở học kì
                     Chức                     Số
                                       Mã học    tiết  lớp, nhóm
STT      Họ và tên  Năm sinh  danh, học     Tên học phần        ĐVHT,          Năm 1  Năm 2   Năm 3
                                        phần    của
                     vị                     TC
                                              HP   ĐH  CĐ   1 2 3 4 5 6 7 8
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Duyệt của Ban Giám Hiệu     Trưởng P.Kế hoạch - TC      Trưởng P. Tổ chức - CB      Trưởng khoa, Bộ môn trưc thuộc TS. Nguyễn Viết Ngoạn   ThS. Hoàng Hữu Lượng          ThS. Lê Văn Việt
VIỆT NAM
húc

    MẪU SỐ 1     MẪU SỐ 4
ì
     Tổng số tiết
ăm 3   giảng dạy
   9
ộc

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:99
posted:4/11/2011
language:Vietnamese
pages:2