The ABC fruity band VNE

Document Sample
The ABC fruity band VNE Powered By Docstoc
					The ABC fruity band: Học sinh được nghe ba loại trái cây hát bài hát về các mẫu tự.
Sau đó các em tìm 10 từ về trái cây trong bảng từ và nối các từ với các mẫu tự

Vận dụng kiến thức: Lớp 3 – Chủ điểm: Bạn và những người bạn – Chủ đề: Chính
bạn
Độ khó: Dễ / Trung bình

Thời lượng: Khoảng 20 phút

Phương án 1         Phương án 2         Phương án 3

Giấy bài làm         Máy chiếu          Phòng máyHoạt động được sưu tầm từ:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-abc-fruity-band
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/The%20ABC%20f
ruity%20band%20-%20lyrics.pdf

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/ABC%20Fruity%2
0band%20worksheet.pdf
www.teachingenglish.edu.vn                           Page 1
Phương án 1

Chuẩn bị:

    Photo giấy bài làm dưới đây cho học sinh làm việc theo cặp hoặc nhóm. Giáo
    viên có thể photo luôn cả đáp án bài tập hoặc in trực tiếp từ

    http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/ABC%20Fruity
    %20band%20worksheet.pdf)

    In ra bài lời bài hát dưới đậy cho cả lớp cùng hát

 Giai đoạn                 Tiến trình thực hiện

 Giới thiệu     1. Chia lớp thành hai đội và yêu cầu các em có thể viết được bao
            nhiêu tên trái cây nếu có thể trên một tờ giấy. Nói các em cứ mỗi
 Khoảng 10       một từ viết đúng các em được một điểm về cho đội. Gợi ý cho
  phút         các em tên một vài trái cây và viết lên trên bảng
           2. Trong khi các em viết từ, giáo viên chia bảng thành nhiều cột
            khác nhau, mỗi đội là một cột để viết
           3. Khi các đội viết xong, giáo viên nhờ một em đại diện mỗi đội
            thay phiên nhau lên bảng viết tên loại trái cây ( Nhớ: nhắc các
            em trong đội với nhau không viết lập lại từ của nhau)

           4. Khi các đội hoàn tất, yêu cầu các em đổi vị trí cho nhau để
            chấm điểm chéo nhau

           5. Hướng các em nhìn vào cột đầu tiên và đọc to từng từ được viết
            trên bảng. Yêu cầu các em nếu đúng hoặc không đúng, yêu cầu
            các em dùng bút lông đánh dấu tick vào sau mỗi món đã chọn

           6. Nhờ học sinh đếm bao nhiêu từ đúng ở mỗi đội để tìm ra đội
            chiến thắng

           7. Cho học sinh luyện đọc từ cho đúng. Để lại các từ trên bảng

           8. Phát giấy bài làm cho học sinh làm việc theo cặp/ nhóm

 Hoạt động      1. Hướng dẫn các em sẽ nghe ban nhạc hát bài hát về các mẫu tự.
  nghe         Cho các em đoán tên những loại trái cây chơi trong ban nhạc
            nhưng giáo viên chưa công bố câu trả lời ngay sau đó
 Khoảng 10
  phút       2. Cho các em tập trung vào hoạt động A. Giới thiệu với các em khi
            nghe phải viết tên ba loại trái cây ngay dưới hình để tìm ra ai đang
            chơi loại nhạc cụ nào

           3. Mở bài hát để các em bắt đầu làm bài
           4. Sau khi bài hát kết thúc, giáo viên nhờ một vài em đứng dậy đọc
            to câu trả lời trước lớp
www.teachingenglish.edu.vn                            Page 2
Bảng tìm từ     1. Tiếp tục cho các em hoạt động B và giải thích cho học sinh sẽ
            làm việc theo nhiều đội để thi nhau đội nào tìm ra 10 từ về trái cây
 Khoảng 5       sớm nhất
  phút
           2. Nhắc các em có thể tìm từ theo hàng dọc, ngang, hoặc xéo. Các
            em có thể thay phiên nhau tìm từ trên bảng

           3. Bắt đầu hoạt động và trong khi các em tìm từ, giáo viên viết bảng
            tìm từ trên bảng

           4. Thưởng một điểm cho đội nào hoàn tất trước. Sau đó cho các em
            thay phiên nhau lên bảng khoanh tròn từ. Một điểm cho một từ
            đúng và đội nào nhiều điểm đội đó chiến thắng. Giáo viên có thể
            giữ học sinh chơi theo hai đội như hoạt động trước

 Hoạt động      1. Hướng các em vào hoạt động C và bảo các em sẽ tìm từ để tham
  chơi         gia trong ban nhạc trái cây. Giải thích các em trái cây phải có mẫu
            tự đầu giống như danh sách các mẫu tự bên cạnh
 Khoảng 5
  phút       2. Kiểm tra học sinh hiểu các ví dụ trên giấy bài làm và cho các em
            bắt đầu làm bài trong vòng 3 phút. Đội có nhiều câu trả lời nhất sẽ
            là đội chiến thắng. Chỉ cho các em có thể dùng những từ ở hoạt
            động B

           3. Khi hết thời gian, yêu cầu các em của mỗi đội thay phiên nhau lên
            bảng viết một loại trái cây cho mỗi mẫu tự. Khuyến khích các em
            tìm càng nhiều loại trái cây cho cùng một mẫu tự càng tốt (Chú ý:
            có thể cho các em tìm từ về rau củ quả )

Sự thay đổi     1. Tùy theo trình độ học sinh, giáo viên có thể quyết định thể hiên
            hoặc không thể hiện bài text trong khi mở bài hát
www.teachingenglish.edu.vn                            Page 3
Worksheet
www.teachingenglish.edu.vn  Page 4
Phương án 2

Chuẩn bị:

    Vào đường link sau để mở hoạt động

    http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-abc-fruity-band

    Photo giấy bài làm dưới đây cho học sinh làm việc theo cặp hoặc nhóm. Giáo
    viên có thể photo luôn cả đáp án bài tập hoặc in trực tiếp từ
    http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/ABC%20Fruity
    %20band%20worksheet.pdf)

 Giai đoạn                 Tiến trình thực hiện

 Giới thiệu     1. Giới thiệu với các em hôm nay sẽ học thêm tên vài loại trái cây,
            vào dường liên kết sau để mở hoạt động
 Khoảng 10
  phút        http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-abc-fruity-
            band

           2. Chia học sinh thành 2 đội, các em sẽ nối từ với hình thích hợp

           3. Nhắc các em nhìn hình cẩn thận, nối đúng giữa hình và từ và sẽ
            ghi được 1 điểm nếu nhận được lời khen “Well done”

           4. Làm mẫu một ví dụ. Sau đó các em tự nối. Đếm số điểm của hai
            đội và công bố đội chiến thắng

 Hoạt động      1. Nhấn váo nút “Start” và yêu cầu các em nghe bài hát
  nghe
           2. Sau khi nghe xong, phát giấy bài làm cho học sinh làm theo cặp
 Khoảng 10       hoặc nhóm
  phút
           3. Các em sẽ nghe lần 2 và giới thiệu với các em khi nghe phải viết
            tên ba loại trái cây ngay dưới hình để tìm ra ai đang chơi loại
            nhạc cụ nào
           4. Mở bài hát lần nữa, giáo viên đi xem các em có điền đúng một từ
            vào chỗ trống
           5. Sau khi học sinh làm xong, giáo viên sửa bài trước lớp bằng cách
            mỗi em đứng dậy đọc câu trả lời

           6. Mở bài hát lần nữa để các em cùng hát theo

Bảng tìm từ     1. Tiếp tục cho các em hoạt động B và giải thích cho học sinh sẽ
            làm việc theo nhiều đội để thi nhau đội nào tìm ra 10 từ về trái cây
 Khoảng 5       sớm nhất
  phút
           2. Nhắc các em có thể tìm từ theo hàng dọc, ngang, hoặc xéo. Các
            em có thể thay phiên nhau tìm từ trên bảng

           3. Bắt đầu hoạt động và trong khi các em tìm từ, giáo viên viết bảngwww.teachingenglish.edu.vn                             Page 5
             tìm từ trên bảng

           4. Thưởng một điểm cho đội nào hoàn tất trước. Sau đó cho các em
            thay phiên nhau lên bảng khoanh tròn từ. Một điểm cho một từ
            đúng và đội nào nhiều điểm đội đó chiến thắng

 Hoạt động      1. Hướng các em vào hoạt động C và bảo các em sẽ tìm từ để tham
  chơi         gia trong ban nhạc trái cây. Giải thích các em trái cây phải có mẫu
            tự đầu giống như danh sách các mẫu tự bên cạnh
 Khoảng 5
  phút       2. Kiểm tra học sinh hiểu các ví dụ trên giấy bài làm và cho các em
            bắt đầu làm bài trong vòng 3 phút. Đội có nhiều câu trả lời nhất sẽ
            là đội chiến thắng. Chỉ cho các em có thể dùng những từ ở hoạt
            động B

           3. Khi hết thời gian, yêu cầu các em của mỗi đội thay phiên nhau lên
            bảng viết một loại trái cây cho mỗi mẫu tự. Khuyến khích các em
            tìm càng nhiều loại trái cây cho cùng một mẫu tự càng tốt (Chú ý:
            có thể cho các em tìm từ về rau củ quả )

Sự thay đổi     1. Tùy theo trình độ học sinh, giáo viên có thể quyết thể hiên hoặc
            không thể hiện bài text trong khi mở bài hát
www.teachingenglish.edu.vn                            Page 6
Worksheet
www.teachingenglish.edu.vn  Page 7
Phương án 3


Chuẩn bị:

    Vào đường link sau để mở hoạt động

    http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-abc-fruity-band

    Photo giấy bài làm dưới đây cho học sinh làm việc theo cặp hoặc nhóm. Giáo
    viên có thể photo luôn cả đáp án bài tập hoặc in trực tiếp từ

    http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/ABC%20Fruity
    %20band%20worksheet.pdf)

 Giai đoạn                 Tiến trình thực hiện

 Giới thiệu     1. Giới thiệu với các em hôm nay sẽ học thêm tên vài loại trái cây,
            vào dường liên kết sau để mở hoạt động
 Khoảng 10
  phút        http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-abc-fruity-
            band

           2. Cho học sinh làm việc theo cặp, các em sẽ nối từ với hình thích
            hợp
           3. Nhắc các em nhìn hình cẩn thận, nối một đường giữa hình và từ
            và sẽ ghi được 1 điểm nếu nhận được lời khen “Well done” .
            các em thay phiên nhau nối cho đến khi các hình và từ được nối
            đúng
           4. Làm mẫu một ví dụ. Sau đó các em tự nối. Đếm số điểm của
            nhau để quyết định ai chiến thắng

 Hoạt động      1. Nhấn váo nút “Start” và yêu cầu các em nghe bài hát
  nghe
           2. Sau khi nghe xong, phát giấy bài làm cho học sinh làm theo cặp
 Khoảng 10       hoặc nhóm
  phút
           3. Các em sẽ nghe lần 2 và giới thiệu với các em khi nghe phải viết
            tên ba loại trái cây ngay dưới hình để tìm ra ai đang chơi loại
            nhạc cụ nào
           4. Mở bài hát lần nữa, giáo viên đi xem các em có điền đúng một từ
            vào chỗ trống

           5. Sau khi xong sửa bài trước lớp bằng cách mời 3 em tự nguyện
            đứng dậy đọc câu trả lời

Bảng tìm từ     1. Tiếp tục cho các em hoạt động B và giải thích cho học sinh sẽ
            làm việc theo nhiều đội để thi nhau đội nào tìm ra 10 từ về trái cây
 Khoảng 5       sớm nhất
  phút
           2. Nhắc các em có thể tìm từ theo hàng dọc, ngang, hoặc xéo. Các
www.teachingenglish.edu.vn                             Page 8
             em có thể thay phiên nhau tìm từ trên bảng

           3. Bắt đầu hoạt động và trong khi các em tìm từ, giáo viên viết bảng
            tìm từ trên bảng

           4. Thưởng một điểm cho đội nào hoàn tất trước. Sau đó cho các em
            thay phiên nhau lên bảng khoanh tròn từ. Một điểm cho một từ
            đúng và đội nào nhiều điểm đội đó chiến thắng

 Hoạt động      1. Hướng các em vào hoạt động C và bảo các em sẽ tìm từ để tham
  chơi         gia trong ban nhạc trái cây. Giải thích các em trái cây phải có mẫu
            tự đầu giống như danh sách các mẫu tự bên cạnh
 Khoảng 5
  phút       2. Kiểm tra học sinh hiểu các ví dụ trên giấy bài làm và cho các em
            bắt đầu làm bài trong vòng 3 phút. Đội có nhiều câu trả lời nhất sẽ
            là đội chiến thắng. Chỉ cho các em có thể dùng những từ ở hoạt
            động B

           3. Khi hết thời gian, yêu cầu các em của mỗi đội thay phiên nhau lên
            bảng viết một loại trái cây cho mỗi mẫu tự. Khuyến khích các em
            tìm càng nhiều loại trái cây cho cùng một mẫu tự càng tốt (Chú ý:
            có thể cho các em tìm từ về rau củ quả )

Sự thay đổi     1. Tùy theo trình độ học sinh, giáo viên có thể quyết thể hiên hoặc
            không thể hiện bài text trong khi mở bài hát
www.teachingenglish.edu.vn                            Page 9
Worksheet
www.teachingenglish.edu.vn  Page
10
www.teachingenglish.edu.vn  Page
11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:144
posted:4/11/2011
language:Vietnamese
pages:11